เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 55 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 

NDB Recruitment & Business Co., Ltd.
เงินเดือน 40,000 Baht
2 มิ.ย. 58
2 . HR Manager
บริหารงานบุคคลในธุรกิจโรงแรมและรีสอร์ท

บริษัท เดอะเลกาซี ทราเวล จำกัด
1 อัตรา
2 มิ.ย. 58
3 . ธุรการทั่วไป(โปรดระบุตำแหน่งที่ต้องการสมัคร)
ด่วน!!

- งานประจำ - คีย์ข้อมูล และจัดเก็บข้อมูล - ติดต่อประสานงานทั้งภายใน และภายนอกองค์กร - งานที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ทรัพย์โชติ ลักเกจ กรุ๊ป จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน เงินเดือนประจำ , ค่าตำแหน่ง
2 มิ.ย. 58
4 . ผู้อำนวยการสายงานผลิตสุกร
ร่วมกำหนดนโยบายการบริหารจัดการในสายงานการผลิตสุกรพันธ์และสุกรขุน ขนาด 7200 แม่ วางแผนงาน ดูแล ควบคุมการบริหารบุคลากร ด้านการผลิตสุกรให้ได้ตามเป้าหมายทั้งปริมาณ คุณภาพ ต้นทุน และการส่งมอบตามที่กำหนด โด...

กลุ่ม บริษัทอินเทคค์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง/มีประสบการณ์พิจารณาเป็นพิเศษ
2 มิ.ย. 58
5 . ผู้จัดการแผนก/ฝ่ายผลิตสุกรพันธ์
- วางแผนการปฏิติงาน มาตราฐาน ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร - ดูแล ควบคุมงานทั้งด้านการบริหารบุคลากร ด้านการผลิตให้ได้ตามเป้าหมายทั้งปริมาณ คุณภาพ ต้นทุนและการส่งมอบตามที่กำหนด - โดยสอดคล้องกับความต้องกา...

กลุ่ม บริษัทอินเทคค์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
2 มิ.ย. 58
6 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อ ด่วน !!
1.มีหน้าที่จัดทำทะเบียนผู้ขายที่ผ่านการคัดเลือก เก็บรักษา และปรังปรุงรายชื่อให้เป็นปัจจุบัน 2.มีหน้าที่ทำการประเมินผู้ขาย 3.มีหน้าที่ติดต่อกับผู้ขายสินค้าเพื่อขอรายละเอีียดเกี่ยวกับการเสนอราคา แล...

บริษัท ศรีฟ้าโฟรเซนฟู้ด จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน 15,000 - 18,000 เดือน
2 มิ.ย. 58
7 . เจ้าหน้าที่ IT Support
1.มีหน้าที่ควบคุมดูแลระบบ Computer Hardware และ Software ของบริษัทฯ 2.มีหน้าที่ติดตั้งดูแล / บริหาร / แก้ไขปัญหา เกี่ยวกับระบบ Windows Server และระบบ Microsoft SQL Server 3.มีหน้าที่ศึกษา เรื่อง ...

บริษัท ศรีฟ้าโฟรเซนฟู้ด จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน 15,000.-
2 มิ.ย. 58
8 . หัวหน้าแผนกผลิต/ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกผลิต
1. วางแผนควบคุมการทำงานของพนักงานในกลุ่มงานหรือในแผนก 2. จัดการระบบงานผลิตในหน่วยงานให้เกิดประสิทธิภาพ 3. สอนงานและอบรมพนักงานในแผนกให้มีความสามารถในการทำงานในแต่ละจุด 4. ตรวจสอบการทำงานในแต่ละวัน...

บริษัท ศรีฟ้าโฟรเซนฟู้ด จำกัด
4 อัตรา
เงินเดือน 15,000 - 40,000 -/.
2 มิ.ย. 58
9 . ช่างซ่อมบำรุง
-ซ่อมบำรุงอาคาร สถานที่ ประปา ไฟฟ้า -ทำงานเอกสาร เช่นใบแจ้งซ่อม หรือ เปิดใบ PR. ทำใบเบิกจ่ายอุปกรณ์ -ทำรายการเบิกใช้อุปกรณ์ประจำวัน -ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ -อื่นที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ศรีชงโค จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
2 มิ.ย. 58
10 . เช็คเกอร์ (ประจำรีสอร์ท จ.กาญจนบุรี)
-เช็คสต็อก ตรวจนับสินค้า -ทำรายการบัญชีเงินสดย่อย -ทำรายงานสั่งซื้อสินค้า

บริษัท ศรีชงโค จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
2 มิ.ย. 58
11 . ผู้จัดการรีสอร์ท (ประจำรีสอร์ท จ.กาญจนบุรี) ด่วนมาก !!
- สามารถจัดการ/วางแผน/บริหารงาน ตามนโยบายของบริษัทฯได้ - บริหารจัดการเรื่องการต้อนรับลูกค้า - รับเรื่องและแก้ไชปัญหาการร้องเรียนต่างๆจากลูกค้าภายใน และ ภายนอก - ประสานงานกับทุกฝ่าย/แผนก เพื่อดำเนิน...

บริษัท ศรีชงโค จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
2 มิ.ย. 58
12 . แคชเชียร์ ประจำรีสอร์ท จ.กาญจนบุรี ด่วนมาก !!
- ดูแลและรับโทรศัพท์ลูกค้า - จัดทำตารางการทำงานแคชเชียร์ - ดูแลเรื่อง การคีย์ Order และการรับชำระเงิน จากลูกค้า - ทำรายงานสรุปปิดยอดขาย ในแต่ละวัน - งานธุรการบุคคล - ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ -...

บริษัท ศรีชงโค จำกัด
1 อัตรา
2 มิ.ย. 58
13 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อและประสานงานขาย
ติดต่อซัพพลายเออร์เกี่ยวกับราคาสินค้าแต่ละเดือน รวมถึง รายละเอียดต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนซื้อ-ขายเช่นโปรโมชั่นต่างๆ ประสานงานกับเซลส์นอกสถานที่และแผนกอื่นๆเช่น คลัง โลจิสติกส์และ บัญชี

บริษัท โล้วเฮงหมงเทรดดิ้ง จำกัด
2 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามแต่ตกลง
2 มิ.ย. 58
14 . วิศวกรไฟฟ้า (ประจำ Site อ.บ่อพลอย กาญจนบุรี)
-ควบคุมกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพ -วางแผนและควบคุมอัตรากําลังคนของแผนก -ควบคุมค่าใช้จ่ายของแต่ละแผนกและลดความสูญเสียในกระบวนการผลิต -ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน -สรุปข้อมูลผลการดําเนินงาน...

บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์และความสามารถ
2 มิ.ย. 58
15 . ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบัญชีต้นทุน
- กำกับ ดูแลงานทางด้านบัญชีต้นทุน หรือที่เกี่ยวข้องกับบัญชีต้นทุน - รายงาน สรุปบัญชีต้นทุนส่งให้กับผู้บังคับบัญชา - พัฒนาทีมงานให้เกิดทักษะ ความชำนาญทางด้านบัญชีต้นทุน

บริษัท ไทย-ออสท์ อะลูมิเนียม จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างเงินเดือน
2 มิ.ย. 58
16 . ผู้จัดการแผนกคุณภาพ
รับผิดชอบวางแผนและควบคุมการจัดทำระบบคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพและบริหารระบบคุณภาพของสินค้า ควบคุมดูแลส่วนงานทั้งหมดที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ไทย-ออสท์ อะลูมิเนียม จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างเงินเดือน
2 มิ.ย. 58
17 . เจ้าหน้าที่ Programmer&Support Systemด่วน มาก!!
1. Reviews, analyzes, and modifies the programing systems including encoding, testing, and debugging based upon company nneds and direction. 2. Maintains the ERP system,including user support, datab...

บริษัท ไทย-ออสท์ อะลูมิเนียม จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างเงินเดือน
2 มิ.ย. 58
18 . หัวหน้าแผนกการพัฒนาบุคลากร ( Human Resource Development )
1. ด้านพัฒนาบุคลากร 1.1 จัดทำแผนการพัฒนา Competency ขีดความสามารถให้สอดคล้องกับค่านิยมองค์กร 1.2 กำหนดสมรรถนะด้านการบริหาร / สมรรถนะตามตำแหน่งงาน 1.3 พิจารณา ตรวจสอบแผนการฝึกอบร...

บริษัท ไทย-ออสท์ อะลูมิเนียม จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างเงินเดือน
2 มิ.ย. 58
19 . ผอ.ฝ่ายบัญชีและการเงิน
นำเสนอนโยบายการบริหารงานต่อผู้บริหาร กำหนดแผนงาน จัดทำรายงานต่างๆทางด้านการเงิน ตรวจสอบ ควบคุมดูแลการจัดทำบัญชี การปิดงบการเงินบริษัท งานด้านภาษีอากร และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ควิกลิสซิ่ง จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ+ประสบการณ์
2 มิ.ย. 58
20 . ผู้จัดการแผนกบัญชี (สนญ.จังหวัดกาญจนบุรี)
วางแผนงานบัญชี ควบคุมดูแลการทำบัญชี และการปิดบัญชีของบริษัทตามเวลาที่กำหนด ประสานงานกับผู้ตรวจสอบบัญชี และสรรพากร ในเรื่องเกี่ยวกับภาษี จัดทำรายงานและนำส่งเอกสารทางบัญชีให้หน่วยบงานที่เกี่ยวข้องและอื่...

บริษัท ควิกลิสซิ่ง จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
2 มิ.ย. 58
 พบ 55 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ