เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 73 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ทนายความ ประจำสาขากาญจนบุรี
- ฟ้องร้องคดีในชั้นศาล - สืบพยานโจทย์จนถึงกระบวนการคัดหมายบังคับคดี - นำเสนอรายงานการสืบพยานแก่ผู้บังคับบัญชา - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)
5 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
24 ม.ค. 60
2 . ผู้ช่วยวิศวกร
-ร่วมพิจารณาทำงบประมาณ ซ่อมบำรุงโครงการและประจำปี -เขียนแบบงานวิศวกรรมและจัดเก็บให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน -งานตรวจสอบและทดสอบชิ้นส่วนและอุปกรณ์เครื่องจักรในโรงงาน -ติดต่อประสานงานกับแผนกต่างๆ -ดูแล...

บริษัท ประจวบอุตสาหกรรม จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท และประสบการณ์
24 ม.ค. 60
3 . พนักงานบัญชี
-รับผิดชอบดูแลงานด้านบัญชี การเงิน ทั้งระบบ -รับผิดชอบงานด้านบุคคลและประสานงานกับฝ่ายบุคคลกลาง -รับผิดชอบงานด้านธุรการที่เกี่ยวข้อง -งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ประจวบอุตสาหกรรม จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทและประสบการณ์
24 ม.ค. 60
4 . วิศวกรเครื่องกล
- ดูแลเรื่องระบบเครื่องกลในโรงงาน - ตั้งงบประมาณโครงการซ่อมบำรุงโดยประเมินงานที่เกี่ยวกับเครื่องกลโรงงานได้ - รับผิดชอบและติดตามผลเรื่องเกี่ยวกับเครื่องกลโรงงานอุตสาหกรรมทั้งหมด - วิเคราะห์ปัญหาและ...

บริษัท ประจวบอุตสาหกรรม จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามความเหมาะสม
24 ม.ค. 60
5 . วิศวกรไฟฟ้ากำลัง
-ดูแลเรื่องระบบไฟฟ้าในโรงงาน -กำหนดขนาดมอเตอร์ ที่ใช้ในโรงงาน -กำหนด spec อุปกรณ์ไฟฟ้าในโรงงาน -ตั้งงบประมาณโครงการซ่อมบำรุงโดยประเมินงานที่เกี่ยวกับไฟฟ้าได้ -รับผิดชอบและติดตามผลเรื่องเกี่ยวกับไฟ...

บริษัท ประจวบอุตสาหกรรม จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 16,000-20,000 บาท
24 ม.ค. 60
6 . ผู้จัดการเขตขาย ( Route Manager ) สาขากาญจนบุรี
-บริหาร ควบคุม ดูแลและวางแผน ให้ทีมงาน Sales Executive เข้าเยี่ยมและปฏิบัติการในร้านค้าตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อสร้างยอดขายให้เป็นไปตามเป้าหมาย -สื่อสารโครงการ กิจกรรมการตลาด รายการส่งเสริมการขาย ราย...

ThaiNamthip Limited (บริษัทไทยน้ำทิพย์ จำกัด)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
24 ม.ค. 60
7 . พนักงานผลิต
ผลิตประตูหน้าต่างอะลูมิเนียม

บริษัท ไทย-ออสท์ อะลูมิเนียม จำกัด
จำนวนมาก
เงินเดือน 305บาท/วัน
24 ม.ค. 60
8 . เจ้าหน้าที่ Cost Analyst
- สอบทานข้อมูลสินค้าคงเหลือ , ต้นทุนสินค้าคงเหลือและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง - รวบรวมข้อมูลเชิงบริหารและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อนำเสนอต่อผู้บริหารเพื่อใช้ในการตัดสินใจ - งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผ...

บริษัท ไทย-ออสท์ อะลูมิเนียม จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
24 ม.ค. 60
9 . ผู้จัดการแผนกสุกรพ่อ-แม่พันธุ์ (ประจำฟาร์ม ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี)
จัดวางระบบการผลิตสุกรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยรวมไปถึงระบบป้องกันทางชีวภาพ (Biosecurity) โดยมีการตรวจสอบทุกขั้นตอนการผลิตอย่างสม่ำเสมอเพื่อวิเคราะห์ปัญหาและวางแนวทางการแก้ไขและพัฒนาประสิทธิภาพ...

กลุ่มอินเทคค์
3 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
24 ม.ค. 60
10 . สัตวบาลประจำฟาร์มสุกร(อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี)
- รับผิดชอบในการดูแลสุกรแม่พันธ์ - ดูแลการผสมของแม่สุกรตลอดจนการอุ้มท้อง - เก็บข้อมูลและนำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ - ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

กลุ่มอินเทคค์
10 อัตรา
เงินเดือน 17,000 + ประสบการณ์
24 ม.ค. 60
11 . ช่างไฟฟ้า(ประจำฟาร์มสุกร ท่าม่วง)รับสมัครด่วน !
1.ดูแลสภาพเครื่องจักรและปฏิบัติตามแผน PM เครื่องจักร 2.ดำเนินการปฏิบัติตามใบแจ้งซ่อมที่ได้รับ 3.รายงานปัญหาที่พบและเกิดขึ้นต่อผู้บังคับบัญชา 4.จัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์สนับสนุนให้พร้อมในการปฏิบัติง...

กลุ่มอินเทคค์
2 อัตรา
เงินเดือน 12,000 - 18,000 บาท/เดือน
24 ม.ค. 60
12 . ผู้จัดการอาคาร (นิติบุคคลบริหารอาคารชุด) ประจำคอนโด จ.กาญจนบุรี
1.ควบคุมดูแลการทำงานของพนักงาน และบริษัทคู่สัญญา ให้ปฏิบัติงานเป็นไปตามระเบียบและนโยบายเป็นส่วนหนึ่งในการทำกิจกรรมของบริษัท 2.รับนโยบาย - วางแผน -กระจายงาน และติดตามให้งานเป็นไปตามเป้าหมายและสำเร็จลุ...

C.P.LAND PUBLIC CO., LTD.
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
24 ม.ค. 60
13 . เจ้าหน้าที่ธุรการ (ประจำนิติบุคคลอาคารชุด) จ.กาญจนบุรี
1.ประสานงานกับสำนักงานใหญ่และเจ้าของร่วม 2.งานจัดทำ - จัดเก็บเอกสารให้เป็นหมดหมู่ 3.เป็นส่วนหนึ่งในการทำกิจกรรมบริษัท 4.ควบคุมดูแลวัสดุอุปกรณ์และเครื่องใช้ภายในสำนักงาน 5.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจ...

C.P.LAND PUBLIC CO., LTD.
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
24 ม.ค. 60
14 . ช่างเทคนิคอาคาร ประจำคอนโด จ.กาญจนบุรีรับสมัครด่วน !
1.ปฏิบัติงานด้านช่างเทคนิคประจำอาคารให้เป็นไปตามแผนงาน 2.เป็นส่วนหนึ่งในการทำกิจกรรมของบริษัทหรือของอาคาร 3.งานเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้อง 4.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน

C.P.LAND PUBLIC CO., LTD.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
24 ม.ค. 60
15 . ผู้จัดการรีสอร์ท
- บริหารจัดการรีสอร์ท - ดูแลต้อนรับลูกค้า รับเรื่องและแก้ไชปัญหาการร้องเรียนต่างๆจากลูกค้าทั้งภายใน และ ภายนอก - วางแผนและประสานงานกับทุกฝ่าย/แผนก เพื่อดำเนินกิจกรรมต่างๆของหน่วยงานให้เป็นไปตามเป้าห...

บริษัท ศรีชงโค จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
24 ม.ค. 60
16 . ผู้จัดการภูมิทัศน์ + ไร่ (ประจำ จ.กาญจนบุรี)
ผู้จัดการภูมิทัศน์ - เขียนแบบร่างแสดงภาพแผนผัง โดยใช้มาตราส่วนที่เหมาะสมกับพื้นที่นั้น โดยแสดงให้เห็นองค์ประกอบต่างๆ ให้เหมาะสมกับลักษณะที่ดินและกลมกลืนกับสถาปัตยกรรมที่มีอยู่แล้ว -ตรวจสอบรายละเอียด...

บริษัท ศรีชงโค จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
24 ม.ค. 60
17 . ผู้จัดการแผนกซ่อมบำรุง (ประจำที่ จ.กาญจนบุรี)รับสมัครด่วน !
- ตรวจเช็คและซ่อมแซม บำรุงรักษาให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ - วางแผนงานซ่อมบำรุงทั้งการบำรุงรักษาเชิงป้องกันระบบสาธารณูปโภคภายในบรษัท - ประสานงานในการติดตั้ง ดัดแปลง หรือซ่อมบำรุงอุปกรณ์ต่าง...

บริษัท ศรีชงโค จำกัด
1 อัตรา
24 ม.ค. 60
18 . ผู้จัดการทั่วไปสายงานธุรกิจรีสอร์ท (GM) รับสมัครด่วน !
หน้าที่งานของ GM (บ.ศรีชงโค จก.) ประจำที่ กาญจนบุรี แต่ต้องมีเดินทางไปต่างจังหวัดด้วย ** เน้นความสามารถด้าน บัญชี ตรวจสอบ / และงานบุคคล 1.Planning 2.Organizing 3.Staffing 4.Directing 5.Coor...

บริษัท ศรีชงโค จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
24 ม.ค. 60
19 . ช่างไฟฟ้า / ช่างเทคนิค / ช่างยนต์ (ประจำรีสอร์ท จ.กาญจนบุรี)รับสมัครด่วน !
- ซ่อมแอร์ ซ่อมแซมระบบไฟฟ้า หรือ อุปกรณ์ที่เกิดการขัดข้องเสียหาย - ดูแลรักษาอุปกรณ์ทั่วไปตามที่ได้รับมอบหมาย ประจำ รับที่ละ 1 คน 1. เลคเฮเว่น รีสอร์ท อ.ศรีสวัสดิ์ 2. เฮเว่น แคว รีสอร์ท อ.ไทรโ...

บริษัท ศรีชงโค จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
24 ม.ค. 60
20 . ช่างไฟฟ้า,ซ่อมบำรุง
รับผิดชอบในงานซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าภายในโรงงาน และงานซ่อมบำรุงทั่วไป ได้แก่ ระบบไฟฟ้า และงานอื่นๆ ทั่วไปที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เอเซียฟรุคโตส จำกัด
24 ม.ค. 60
 พบ 73 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ