เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 87 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Site Engineer
- วางแผนงาน ควบคุมงาน ให้แล้วเสร็จตามแผนงาน - ทำแผนงาน ตรวจสอบ Shop Drawing และ Combine แบบ - ประมาณราคา และถอดปริมาณวัสดุ - จัดทำแผนการใช้วัสดุ - ตรวจสอบงาน และจัดทำรายการงานเพิ่ม ลด - ติดต่อประ...

บริษัท อาร์ตคอน จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน 20,000-25,000
25 ก.พ. 60
2 . แม่บ้านทำความสะอาด
ทำความสะอาดบ้าน

หมู่บ้านเดอะพรีเมี่ยม
1 อัตรา
เงินเดือน 9,000
25 ก.พ. 60
3 . วิศวกรโยธา (ปฏิบัติงาน จ.กาญจนบุรี)รับสมัครด่วน !
• ควบคุมดูแลงานที่เกี่ยวข้องทางวิศวกรรมโยธา/งานก่อสร้างหลุมฝังกลบแบบปลอดภัย/งานก่อสร้างอาคาร/ถนนลำลอง และงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย • กำกับดูแลบุคลากรที่รับผิดชอบให้มีความพร้อมในการทำงาน เพื่อให้งาน...

Better World Green Public Co., Ltd.
2 อัตรา
เงินเดือน 17,000-25,000 บาท
25 ก.พ. 60
4 . หัวหน้าแผนกยานยนต์และจักรกลเกษตร
1.ควบคุมการให้บริการซ่อมบำรุง เครื่องจักรต่างๆ ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด 2.รายงานและตรวจสอบการทำงานด้านซ่อมบำรุงให้ผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องทราบตามกำหนดการที่กำหนด 3.วางแผนและติดตามการซ่อมบำรุงเครื่องจ...

บริษัท ประจวบอุตสาหกรรม จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท และประสบการณ์
25 ก.พ. 60
5 . ช่างเขียนแบบเครื่องกล (ผู้ช่วยวิศวกร)
-ร่วมพิจารณาทำงบประมาณ ซ่อมบำรุงโครงการและประจำปี -เขียนแบบงานวิศวกรรมและจัดเก็บให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน -งานตรวจสอบและทดสอบชิ้นส่วนและอุปกรณ์เครื่องจักรในโรงงาน -ติดต่อประสานงานกับแผนกต่างๆ -ดูแล...

บริษัท ประจวบอุตสาหกรรม จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท และประสบการณ์
25 ก.พ. 60
6 . พนักงานบัญชี
-รับผิดชอบดูแลงานด้านบัญชี การเงิน ทั้งระบบ -รับผิดชอบงานด้านบุคคลและประสานงานกับฝ่ายบุคคลกลาง -รับผิดชอบงานด้านธุรการที่เกี่ยวข้อง -งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ประจวบอุตสาหกรรม จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทและประสบการณ์
25 ก.พ. 60
7 . วิศวกรเครื่องกล
- ดูแลเรื่องระบบเครื่องกลในโรงงาน - ตั้งงบประมาณโครงการซ่อมบำรุงโดยประเมินงานที่เกี่ยวกับเครื่องกลโรงงานได้ - รับผิดชอบและติดตามผลเรื่องเกี่ยวกับเครื่องกลโรงงานอุตสาหกรรมทั้งหมด - วิเคราะห์ปัญหาและ...

บริษัท ประจวบอุตสาหกรรม จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามความเหมาะสม
25 ก.พ. 60
8 . รองกรรมการสายงานบัญชีและการเงิน(CFO)
- ดูแล รับผิดชอบ และตัดสินใจในเรื่องบัญชีและการเงินของบริษัท รายงานต่างๆ การดูแลเรื่องระบบบัญชี การดูแลด้านการเงิน การหาแหล่งเงินทุน - วางระบบและบริหารงานบัญชีและการเงินสำนักงานใหญ่และสาขาในเครือ

YONGGROUP
1 อัตรา
เงินเดือน 2xx,xxx /ขึ้นอยู่กับประสบการณ์/ตามตกลง
25 ก.พ. 60
9 . จป.วิชาชีพ (สาขากาญจนบุรี 1 อัตรา / สาขาบางเลน 1 อัตรา) รับสมัครด่วน !
- มีความรู้เรื่องกฎหมายความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม - สอบสวนอุบัติเหตุ ส่งรายงาน และหามาตรการป้องกัน - จัดฝึกอบรมตามที่กฎหมายกำหนด - ประสานงานกับหน่วยงานราชการและส่งเอกสารราชการต่างๆ - ควบคุมความปลอด...

YONGGROUP
2 อัตรา
เงินเดือน 18,000 - 25,000
25 ก.พ. 60
10 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อ(สาขากาญจนบุรี)
จัดซื้อ, เปรียบเทียบราคาสินค้า วัสดุก่อสร้างและตกแต่งบ้าน เพื่อมาจำหน่าย ,ติดต่อประสานงานผู้แทนขาย

YONGGROUP
1 อัตรา
เงินเดือน 12,000-20,000
25 ก.พ. 60
11 . หัวหน้าบัญชีต้นทุน , เจ้าหน้าที่บัญชีเจ้าหนี้/ลูกหนี้ สาขากาญจนบุรี ด่วน!!รับสมัครด่วน !
1. ตำแหน่งหัวหน้าบัญชีต้นทุน - ดูแลงานด้านบัญชีต้นทุน - ตรวจสอบรายการเคลื่อนไหวของสินค้า - วิเคราะห์ต้นทุนที่เกิดขึ้นจริงกับต้นทุนมาตรฐานที่เกิดขึ้นและวิเคราะห์สาเหตุ ปัจจัยต่างๆ - จัดทำรายงานก...

YONGGROUP
อัตราละ 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามตกลง
25 ก.พ. 60
12 . OPERATION MANAGER ประจำ เลคเฮฟเว่นรีสอร์ท จ.กาญจนบุรี
1.ควบคุมดูแล วางแผนอัตรากำลังคนให้พร้อมบริการลูกค้า พัฒนาศักยภาพและ ฝึกฝนพนักงานให้บริการลูกค้าได้เป็นอย่างดี โดยให้เป็นลำดับขั้นตอนที่ถูกต้อง และ ได้มาตรฐานการบริการ 2.วางแผนการทำงานเชิงปฏิบัติ ตรวจ...

บริษัท ศรีชงโค จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
25 ก.พ. 60
13 . เจ้าหน้าที่สต๊อก ประจำ รีสอร์ท จ.กาญจนบุรี
- เช็คสต๊อคสินค้า - จัดทำเอกสาร - ช่วยงานบุคคล - อื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ศรีชงโค จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
25 ก.พ. 60
14 . ผู้จัดการรีสอร์ท
- บริหารจัดการรีสอร์ท - ดูแลต้อนรับลูกค้า รับเรื่องและแก้ไชปัญหาการร้องเรียนต่างๆจากลูกค้าทั้งภายใน และ ภายนอก - วางแผนและประสานงานกับทุกฝ่าย/แผนก เพื่อดำเนินกิจกรรมต่างๆของหน่วยงานให้เป็นไปตามเป้าห...

บริษัท ศรีชงโค จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
25 ก.พ. 60
15 . ผู้จัดการแผนกซ่อมบำรุง (ประจำที่ จ.กาญจนบุรี)รับสมัครด่วน !
- ตรวจเช็คและซ่อมแซม บำรุงรักษาให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ - วางแผนงานซ่อมบำรุงทั้งการบำรุงรักษาเชิงป้องกันระบบสาธารณูปโภคภายในบรษัท - ประสานงานในการติดตั้ง ดัดแปลง หรือซ่อมบำรุงอุปกรณ์ต่าง...

บริษัท ศรีชงโค จำกัด
1 อัตรา
25 ก.พ. 60
16 . ผู้จัดการทั่วไปสายงานธุรกิจรีสอร์ท (GM) รับสมัครด่วน !
หน้าที่งานของ GM (บ.ศรีชงโค จก.) ประจำที่ กาญจนบุรี แต่ต้องมีเดินทางไปต่างจังหวัดด้วย ** เน้นความสามารถด้าน บัญชี ตรวจสอบ / และงานบุคคล 1.Planning 2.Organizing 3.Staffing 4.Directing 5.Coor...

บริษัท ศรีชงโค จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
25 ก.พ. 60
17 . ช่างไฟฟ้า / ช่างเทคนิค / ช่างยนต์ (ประจำรีสอร์ท จ.กาญจนบุรี)รับสมัครด่วน !
- ซ่อมแอร์ ซ่อมแซมระบบไฟฟ้า หรือ อุปกรณ์ที่เกิดการขัดข้องเสียหาย - ดูแลรักษาอุปกรณ์ทั่วไปตามที่ได้รับมอบหมาย ประจำ รับที่ละ 1 คน 1. เลคเฮเว่น รีสอร์ท อ.ศรีสวัสดิ์ 2. เฮเว่น แคว รีสอร์ท อ.ไทรโ...

บริษัท ศรีชงโค จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
25 ก.พ. 60
18 . Intensive English Program Teacher (IEP Teacher)Urgently Required !
-Conduct the class for Intensive English Program students in school. -Be able to teach Math, Science and English for kindergarten or primary or secondary level. -Various locations depending on the ...

บริษัท ผลิตปัญญา จำกัด
เงินเดือน 25,000 - 28,000
25 ก.พ. 60
19 . ธุรการ-บัญชี
1. ดูแลด้านบัญชี ของบริษัท 2. ประสานงานธุรการภายในแผนกต่างๆ 3. ทำงานตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เอเซียฟรุคโตส จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
25 ก.พ. 60
20 . วิศวกรเครื่องกล
- ทำงานในส่วนของ โรงโม่หิน บริษัทในเครือ บ. เอเซียฟรุคโตส จก. - ควบคุมและดูแลเครื่องจักรและอุปกรณ์ในการผลิต และปรับปรุง แก้ไข จุดบกพร่อง เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด - ควบคุมการซ่อมบำรุงเครื่อง...

บริษัท เอเซียฟรุคโตส จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
25 ก.พ. 60
 พบ 87 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ