เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 73 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . หัวหน้าส่วนบริหารไร่เกษตรผสมผสานรับสมัครด่วน !
1.มีความรู้ในการทำไร่นาเกษตรผสมผสาน การปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ เช่นปาล์ม ยางพารา อินทผาลัม มะนาว เป็นต้น 2.มึความรู้ ความสามารถในการจัดการผลผลิต การตลาดและการทำเกษตรอินทรีย์ รวมถึงการทำเกษตรทฤษฏีใหม...

บริษัท เอช วี พลาส จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
26 ก.ย. 59
2 . พนักงานขาย
- เสนอขายผลิตภัณฑ์รถยนต์ให้แก่ลูกค้า - การดูแลลูกค้าที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ฮีโน่กาญจนบุรี จำกัด
5 อัตรา
เงินเดือน 9,000 + คอมมิชชั่น
26 ก.ย. 59
3 . ผู้จัดการแผนกขาย
- บริหารทีมขายให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร - วางแผนกลยุทธ์การขาย และการตลาด

บริษัท ฮีโน่กาญจนบุรี จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน เงินเดือน + incentive
26 ก.ย. 59
4 . ผู้จัดการแผนก Programmer
- ออกแบบระบบภายในองค์กร - เก็บ Requirement,ติดตั้งโปรแกรม,สอนการใช้งานโปรแกรม,แก้ไข,พัฒนาโปรแกรมต่างๆ หรือ งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย - พัฒนา ปรับปรุง บำรุงรักษา Web Pages และสร้างสรรค์รูปภาพ กราฟฟ...

บริษัท ควิกลิสซิ่ง จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
26 ก.ย. 59
5 . ผู้จัดการแผนกจัดซื้อ
1.วางแผนการจัดซื้ออุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆเพื่อให้สอดค้องกับการทำงานของบริษัท 2.กำหนดวิธีและกระบวนการในการจัดซื้อจัดจ้างและควบคุมการจัดซื้อในแผนกและบริษัท 3.รับผิดชอบและบริหารงานด้านงานจัดซื้อตามกระบว...

บริษัท ควิกลิสซิ่ง จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
26 ก.ย. 59
6 . ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบรับสมัครด่วน !
1.จัดทำแผนและระบบการตรวจสอบกระบวนการดำเนินธุรกิจ ให้สอดคล้องกับนโยบายของบริษัทและทีมบริหาร 2.ควบคุมและตรวจสอบความเป็นไปของการดำเนินธุรกิจให้มีความถูกต้อง ชัดเจน พิสูจน์ได้ 3.ดูแลและพัฒนาทีมงานให้มีค...

บริษัท ควิกลิสซิ่ง จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
26 ก.ย. 59
7 . ผู้จัดการแผนกการเงินรับสมัครด่วน !
1. กำหนดนโยบายและวางแผนการบริหารควบคุมระบบการทำงานการเงินอย่างมีประสิทธิภาพ 2. กำหนดนโยบายและวางแผนการบริหารงบประมาณค่าใช้จ่ายประจำปีและกระแสเงินรับจ่ายประจำปี เพื่อให้เกิดสภาพคล่องและเหมาะสมต่อการดำ...

บริษัท ควิกลิสซิ่ง จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
26 ก.ย. 59
8 . ผู้จัดการแผนกเร่งรัดหนี้สินรับสมัครด่วน !
• จัดตั้งทีมงานเพื่อควบคุมการทำงานของทีมเร่งรัดหนี้สินทางโทรศัพท์ และ • วางแผนกลยุทธ์ในการติดตามหนี้ทั้งทางโทรศัพท์ และ ติดตามภาคสนาม • สนับสนุนการทำ MIS เพื่อวิเคราะห์ผลการปฏิบัติงานของทีมเร่งร...

บริษัท ควิกลิสซิ่ง จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
26 ก.ย. 59
9 . ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงินรับสมัครด่วน !
- นำเสนอนโยบายการบริหารงานต่อผู้บริหาร กำหนดแผนงาน - จัดทำรายงานต่างๆ ทางด้านการเงิน ตรวจสอบ - ควบคุมดูแลการจัดทำบัญชี การปิดงบการเงินบริษัท งานด้านภาษีอากร - งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ควิกลิสซิ่ง จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ+ประสบการณ์
26 ก.ย. 59
10 . ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจและงานขายสาขารับสมัครด่วน !
-วิเคราะห์การเติบโตของธุรกิจ วิเคราะห์การตลาด -วางแผนกลยุทธ์และการพัฒนาในอนาคตเป็นส่วนสำคัญ -พัฒนาและหาแนวทางธุรกิจใหม่ๆ เข้ามาใช้ในบริษัท -ดูการแข่งขันตลาดและคู่แข่งบริษัทฯ -พัฒนาธุรกิจใหม่ๆค้นหา...

บริษัท ควิกลิสซิ่ง จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
26 ก.ย. 59
11 . หัวหน้าฝ่ายผลิต
1. การวางแผนการผลิต - ประมาณการยอดการผลิต - วางแผนการใช้เครื่องจักร กำลังคนและวัตถุดิบ 2. การควบคุมการผลิต - กำหนดตารางการผลิต - ควบคุม ตรวจสอบกระบวนการในการผลิต 3. การบริหารความ...

JH & SNOW GROUP CO., LTD.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามที่กลงกัน
26 ก.ย. 59
12 . ผู้จัดการฝ่ายผลิต
- ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของฝ่ายผลิตให้เป็นไปตามแผน - กำหนดเป้าหมายการทำงานของฝ่ายผลิต - กำหนดวิธีการและขั้นตอนการปฏิบัติงานของพนักงานเพื่อการบรรลุเป้าหมาย - ควบคุมการทำงานและกระตุ้นพนักงานให้ปฏิบ...

JH & SNOW GROUP CO., LTD.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามที่กลงกัน
26 ก.ย. 59
13 . พนักงานบัญชี (สังขละบุรี)
- จัดทำค่าแรง เงินเดือนพนักงาน - ทำบัญชี ค่าใช้จ่าย (ส่งให้ส่วนกลาง) - และงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท โอเวอร์ซี อิมพอร์ท ลายน์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
26 ก.ย. 59
14 . วิศวกรรมเหมืองแร่(ประจำที่พม่า)
- ควบคุมดูแล วางแผนงานเหมืองแร่ทั้งหมด - อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท โอเวอร์ซี อิมพอร์ท ลายน์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
26 ก.ย. 59
15 . ช่างซ่อมรถยนต์ รถบรรทุก รถแบ็คโฮ
- ตรวจเช็ค ซ่อมบำรุงรถยนต์ทุกชนิด รถบรรทุก รถแบ็คโฮ - วิเคราะห์อาการเสียของเครื่องยนต์ได้

บริษัท โอเวอร์ซี อิมพอร์ท ลายน์ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน 25,000 บาท
26 ก.ย. 59
16 . ล่ามภาษาจีน (ประจำเหมือง)
- ติดต่อประสานงานในเหมือง - และงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท โอเวอร์ซี อิมพอร์ท ลายน์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
26 ก.ย. 59
17 . ผู้จัดการสปา
ดูแลสปาที่โรงแรม

โรงแรมริเวอร์แคววิลเลจ
26 ก.ย. 59
18 . ผู้จัดการห้องอาหาร
ดูแลห้องอาหารโรงแรม

โรงแรมริเวอร์แคววิลเลจ
26 ก.ย. 59
19 . เชฟ / กุ๊กทำอาหารไทย นานาชาติ (ด่วนมาก)
1.สามารถทำอาหารไทย หรือ อาหารประเภทอื่นๆได้ 2.ทำอาหารตาม Order 3.คิดค้นเมนูใหม่ๆ ทำอาหารได้หลากหลายสไตล์ 4.ดูแลความสะอาดของวัตถุดิบและเครื่องปรุง 5.ตกแต่งจานอาหารให้สวยงาม จัดเตรียมวัตถุดิบ 6.เช...

บริษัท ศรีชงโค จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน 20,000
26 ก.ย. 59
20 . ช่างยนต์ (งานซ่อมเรือ) เลคเฮฟเว่นรับสมัครด่วน !
- งานบริหารงานซ่อมบำรุงทั้งระบบ - เป็นการซ่อมบำรุง เรือ ทุกประเภท

บริษัท ศรีชงโค จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
26 ก.ย. 59
 พบ 73 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ