เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 83 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ผู้จัดการฝ่ายผักและผลไม้ (Section Manager- F&V) (สาขากาญจนบุรี)
- มีความรับผิดชอบในการบริหารจัดการแผนกผักและผลไม้เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของยอดขายและกำไร ควบคุมสต็อคสินค้า ลดการสูญเสียและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน รักษามาตรฐานและพัฒนาปรับปรุงในส่วนของรูปแบบการโชว์สต็อค...

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )
1 อัตรา
4 พ.ค. 59
2 . ผู้ช่วยหัวหน้าส่วนผลิต (Assistant Production Supervisor)
1.ควบคุมและดูแลกระบวนการผลิตให้เป็นไปตามเป้าหมาย 2.ควบคุมและดูแลการปฏิบัติงานของทีมงาน 3.ดูแลและประสานงานด้านกิจกรรมการพัฒนากระบวนการผลิต 4.งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท พีน่า สตีล กรุ๊ป จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามความสามารถ
4 พ.ค. 59
3 . เจ้าหน้าที่บัญชี
1. บันทึกบัญชีรายรับ - รายจ่าย 2. จัดทำหนังสือหัก ณ ที่จ่าย 3. วางบิล - รับเช็ค 4. ติดต่อประสานงานกับธนาคาร 5. ดูแลรับผิดชอบงานธุรการ 6. ทำงานตามที่ได้รับมอบหมาย 7. อื่นๆ ตามความเหมาะสม

บริษัท พีน่า สตีล กรุ๊ป จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
4 พ.ค. 59
4 . ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบ
1.จัดทำแผนและระบบการตรวจสอบกระบวนการดำเนินธุรกิจ ให้สอดคล้องกับนโยบายของบริษัทและทีมบริหาร 2.ควบคุมและตรวจสอบความเป็นไปของการดำเนินธุรกิจให้มีความถูกต้อง ชัดเจน พิสูจน์ได้ 3.ดูแลและพัฒนาทีมงานให้มีค...

บริษัท ควิกลิสซิ่ง จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
4 พ.ค. 59
5 . ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด
1.การสร้างกลยุทธ์การตลาด,แผนการตลาดและงบประมาณของแผนกที่เกี่ยวข้อง 2.การจัดการและการใช้กลยุทธ์ที่จัดตั้งขึ้นและวางแผน 3.การเพิ่มสินค้าและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 4.มีความคิดสร้างสรรค์และแนวทางการตลาด...

บริษัท ควิกลิสซิ่ง จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
4 พ.ค. 59
6 . ผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
กำหนดนโยบาย แผน ข้อมูลและจัดการโครงสร้างพื้นฐานไอทีทั้งหมดของบริษัทในการสนับสนุนกิจการหรือกิจกรรมของบริษัทให้มีประสิทธิภาพ พัฒนาโปรแกรมซอฟแวร์ กำหนดนโยบายวางแผนและจัดการระบบ และอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับกา...

บริษัท ควิกลิสซิ่ง จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
4 พ.ค. 59
7 . ผู้จัดการแผนกการเงินรับสมัครด่วน !
1. กำหนดนโยบายและวางแผนการบริหารควบคุมระบบการทำงานการเงินอย่างมีประสิทธิภาพ 2. กำหนดนโยบายและวางแผนการบริหารงบประมาณค่าใช้จ่ายประจำปีและกระแสเงินรับจ่ายประจำปี เพื่อให้เกิดสภาพคล่องและเหมาะสมต่อการดำ...

บริษัท ควิกลิสซิ่ง จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
4 พ.ค. 59
8 . ผู้จัดการแผนกเร่งรัดหนี้สิน
• จัดตั้งทีมงานเพื่อควบคุมการทำงานของทีมเร่งรัดหนี้สินทางโทรศัพท์ และ • วางแผนกลยุทธ์ในการติดตามหนี้ทั้งทางโทรศัพท์ และ ติดตามภาคสนาม • สนับสนุนการทำ MIS เพื่อวิเคราะห์ผลการปฏิบัติงานของทีมเร่งร...

บริษัท ควิกลิสซิ่ง จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
4 พ.ค. 59
9 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อ จัดจ้าง/สต็อก (สนญ.กาญจนบุรี)
จัดหาผู้รับจ้าง/เจรจาต่อรองราคา เกี่ยวกับการจัดจ้างต่างๆของบริษัท และ/หรือเบิกจ่าย สต็อกของสำนักงาน จัดสรรคาดคะเนในการเบิกของและขอซื้อวัสดุต่างๆของสำนักงานใหญ่

บริษัท ควิกลิสซิ่ง จำกัด
2 อัตรา
4 พ.ค. 59
10 . ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน
- นำเสนอนโยบายการบริหารงานต่อผู้บริหาร กำหนดแผนงาน - จัดทำรายงานต่างๆ ทางด้านการเงิน ตรวจสอบ - ควบคุมดูแลการจัดทำบัญชี การปิดงบการเงินบริษัท งานด้านภาษีอากร - งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ควิกลิสซิ่ง จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ+ประสบการณ์
4 พ.ค. 59
11 . ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจและงานขายสาขา
-วิเคราะห์การเติบโตของธุรกิจ วิเคราะห์การตลาด -วางแผนกลยุทธ์และการพัฒนาในอนาคตเป็นส่วนสำคัญ -พัฒนาและหาแนวทางธุรกิจใหม่ๆ เข้ามาใช้ในบริษัท -ดูการแข่งขันตลาดและคู่แข่งบริษัทฯ -พัฒนาธุรกิจใหม่ๆค้นหา...

บริษัท ควิกลิสซิ่ง จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
4 พ.ค. 59
12 . ผู้อำนวยการฝ่ายสนับสนุนกิจการสาขา
- นำเสนอนโยบายการบริหารงานต่อผู้บริหาร - กำหนดแผนงาน และควบคุมการปฏิบัติงานแผนกบริหารแผนกบริหารทรรัพยากรบุคคลและธุรการ - บริหารสำนักงานและเทคโนโลยีสารสนเทศ

บริษัท ควิกลิสซิ่ง จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ+ประสบการณ์
4 พ.ค. 59
13 . ช่างเขียนแบบ
เขียนแบบ และออกแบบงานวิศวกรรมต่าง ๆ

บริษัท อัลลายด์เทคเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
4 พ.ค. 59
14 . วิศวกรโยธา
ติดต่อ ดูแล ประสานงาน เกี่ยวกับงานก่อสร้าง

บริษัท อัลลายด์เทคเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
4 พ.ค. 59
15 . ช่างกลโรงงาน (จ.กาญจนบุรี)
ทำงานกลึงชิ้นส่วนเครื่องจักรต่าง ๆ

บริษัท อัลลายด์เทคเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน 10,000 ขึ้นไป
4 พ.ค. 59
16 . วิศวกรเครื่องกล (จ.กาญจนบุรี)
-ควบคุมและวางแผนการผลิต งานโครงการ ให้เสร็จตามแผนงาน -ค้นคว้า วิจัย ศึกษา ผลิตภัณฑ์ใหม่

บริษัท อัลลายด์เทคเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
4 พ.ค. 59
17 . เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม (ประจำพื้นที่ กาญจนบุรี 1 อัตรา และ สมุทรสงคราม 1 อัตรา)รับสมัครด่วน !
- วางแผน ควบคุม และติดตามประเมินผลในการจัดกิจกรรม และการสื่อสาร เพื่อให้สร้างความสัมพันธ์ระหว่าง พนักงาน ทีมงานขาย และเพื่อนคู่ค้า พร้อมทั้งสอดแทรกเนื้อหา และขั้นตอนในการปฏิบัติงาน เพื่อให้เกิดความเป็...

บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) / True Corporation Public Company Limited
2 อัตรา
เงินเดือน Negotiable
4 พ.ค. 59
18 . เจ้าหน้าที่ BOM Bill of Material
ทำหน้าที่ Bill of Material ตัวผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์ที่ใช้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ทั้งหมด

บริษัท ไทย-ออสท์ อะลูมิเนียม จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างเงินเดือน
4 พ.ค. 59
19 . เจ้าหน้าที่บัญชีต้นทุนรับสมัครด่วน !
1.วิเคราะห์ต้นทุนการผลิต 2.วิเคราะห์ประสิทธิภาพการผลิต 3.รายงานสรุปผลการวิเคราะห์ให้กับผู้บังคับบัญชาทุกเดือน

บริษัท ไทย-ออสท์ อะลูมิเนียม จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างเงินเดือน
4 พ.ค. 59
20 . เจ้าหน้าที่พัฒนาผลิตภัณฑ์รับสมัครด่วน !
1.พัฒนาผลิตภัณฑ์ Thaiaust 2.สนับสนุนงาน Protoype ผลิตภัณฑ์ใหม่ 3.สนับสนุนงานทดสอบจากทางจัดซื้อ

บริษัท ไทย-ออสท์ อะลูมิเนียม จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างเงินเดือน
4 พ.ค. 59
 พบ 83 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ