เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 88 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Oversea Coordinator
- Handle local and oversea purchasing duties and documents - Follow up deliveries problems with customer - Ensuring on time P/O and Invoice Status - Negotiate contacts and pricing agreements

บริษัท ศรีฟ้าโฟรเซนฟู้ด จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 20,000 - 25,000(THB)
21 ต.ค. 60
2 . ช่างซ่อมบำรุงเครื่องกล ประจำโรงไฟฟ้าบ่อพลอย จ.กาญจนบุรีรับสมัครด่วน !
รับผิดชอบการบำรุงเชิงป้องกัน และการซ่อมบำรุงเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของหน่วยงานต่าง ๆ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

กลุ่มบริษัท ชัยโย ทริปเปิ้ลเอ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง+ค่าประสบการณ์
21 ต.ค. 60
3 . วิศวกรโยธารับสมัครด่วน !
-เขียนแบบโครงการต่างๆของบริษัทฯ -ควบคุมและกับดูแลรับผิดชอบการดำเนินงานโครงการฯ -ควบคุมและกำกับดูแลรับผิดชอบระบบความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงาน งานด้านสิ่งแวดล้อม งานด้านความปลอดภัย -งานอื่นๆที่...

Better World Green Public Co., Ltd.
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
21 ต.ค. 60
4 . หัวหน้าส่วนการเกษตร (ปฏิบัติงานที่ จ.กาญจนบุรี)
1.การรับนโยบายของบริษัท และดำเนินการตามนโยบายอย่างถูกต้อง 2.บริหารการปลูกและบำรุงรักษาผลผลิต รวมทั้งบริหารพื้นที่เพาะปลูกเพื่อให้ได้ผลผลิตตามเป้าหมาย 3.บริหารจัดการด้านต้นทุน งบประมาณ 4.วิเคราะห์ป...

บริษัท มาสเตอร์ เกษตรไบโอ-เทค จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน 13,000-20,000 (ขึ้นอยู่กับประสบการณ์)
21 ต.ค. 60
5 . พนักงานขับรถส่งสินค้า (ปฏิบัติงานที่ กรุงเทพฯ และ จ.กาญจนบุรี)
1.ขับรถขนส่งสินค้า ประเภทผักและผลไม้ 2.ดูแล ตรวจสภาพรถเบื้องต้นก่อนเพื่อให้พร้อมในการใช้งาน 3.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บัังคับบัญชา

บริษัท มาสเตอร์ เกษตรไบโอ-เทค จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน 12,000+ (ค่าเบี้ยเลี้ยง+ค่าล่วงเวลา)
21 ต.ค. 60
6 . เจ้าหน้าที่บุคคลและธุรการ (ปฏิบัติงานที่ จ.กาญจนบุรี)
1.งานสรรหาว่าจ้าง 2.ตรวจเช็คการมาทำงานพนักงาน และทำรายงานสรุปส่งผู้บังคับบัญชา 3.จัดเก็บบันทึกข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับบุคลากรในองค์กร 4.ดูแลกฎระเบียบวินัยของพนักงาน 5.จัดทำรายงานการประชุม 6.จัดทำการ...

บริษัท มาสเตอร์ เกษตรไบโอ-เทค จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 12,000+ (ตามประสบการณ์)
21 ต.ค. 60
7 . Research and Development
1. สรรหา ทดสอบ และคัดเลือกวัตถุดิบ 2. คิดค้นผลิตภัณฑ์ใหม่ให้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภค 3. พัฒนาผลิตภัณฑ์เดิม หรือกระบวนการผลิตเดิมให้มีคุณภาพดีขึ้น และมีประสิทธิภาพมากขึ้น 4. ร่วมวิเคราะห์ HACCP...

บริษัท ศรีฟ้าโฟรเซนฟู้ด จำกัด
4 อัตรา
เงินเดือน 15,000 บาท/เดือน
21 ต.ค. 60
8 . Machine Operator
- ควบคุมการทำงานของเครื่องจักรระหว่างการผลิต - PM เครื่องจักรตามแผนร่วมกับวิศวกร - บำรุงรักษาเครื่องจักรตามแผนอย่างเคร่งครัด - หากพบข้อบกพร่อง เครื่องจักรไม่ทำงานหรือขัดข้อง ปฏิบัติการแก้ไขเบื้องต้...

บริษัท ศรีฟ้าโฟรเซนฟู้ด จำกัด
6 อัตรา
เงินเดือน 15,000 - 20,000 บาท พิจารณาตามประสบการณ์
21 ต.ค. 60
9 . เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลการผลิต
- บันทึกข้อมูลการผลิตในโปรแกรม SAP ให้เป็นไปด้วยความถูกต้องแม่นยำ และเป็นปัจจุบัน

บริษัท ศรีฟ้าโฟรเซนฟู้ด จำกัด
8 อัตรา
เงินเดือน ค่าตอบแทน 12,000 - 15,000 บาท/เดือน พิจารณาตามประสบการณ์
21 ต.ค. 60
10 . QC Leader / QC Supervisor
1. ควบคุมดูแลการทำงานของเจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพและเจ้าหน้าที่ Hygiene ให้ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ 2. จัดตารางเวลาทำงานของเจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพและเจ้าหน้าที่ Hygiene ให้ส...

บริษัท ศรีฟ้าโฟรเซนฟู้ด จำกัด
5 อัตรา
เงินเดือน 20,000 - 25,000 บาท/เดือน
21 ต.ค. 60
11 . หัวหน้าแผนกควบคุมคุณภาพ / หัวหน้าแผนกประกันคุณภาพ
หัวหน้าแผนกควบคุมคุณภาพ 1. รับผิดชอบการวางแผน และควบคุมการจัดทำระบบควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบและการบริหารระบบคุณภาพของสินค้า 2. ตรวจสอบการดูแลเครื่องมือที่เกี่ยวข้องกับการตรวจคุณภาพระหว่างการผลิต เพื่อ...

บริษัท ศรีฟ้าโฟรเซนฟู้ด จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน 35,000 - 40,000 บาท
21 ต.ค. 60
12 . Production Leader / QC
Production Leader 1. ควบคุม ดูแล และตรวจสอบกระบวนการผลิตให้ได้ตามแผนการผลิต 2. ปรับปรุง ควบคุมกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับระบบคุณภาพ 3. เป็นพี่เลี้ยง เทรนพนักงานปฏิบัติงานหน้างานให้...

บริษัท ศรีฟ้าโฟรเซนฟู้ด จำกัด
10 อัตรา
เงินเดือน 15,000 - 18,000 บาท/เดือน
21 ต.ค. 60
13 . QA Manager
1. Understand customer needs and requirements to develop effective quality control processes 2. Devise and review specifications for products or processes 3. Set requirements for raw material or int...

บริษัท ศรีฟ้าโฟรเซนฟู้ด จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 60,000 - 80,000 (THB)
21 ต.ค. 60
14 . Electrical Engineer
- ศึกษา กำหนดรายละเอียดการบำรุงรักษาเครื่องจักรตามใบแจ้งซ่อมและแก้ไขเชิงป้องกัน ผ่านโปรแกรม PM - จัดทำแผนการบำรุงรักษาเครื่องจักรเชิงแก้ไขปรับปรุงและเชิงป้องกัน - ดำเนินการบำรุงรักษาเครื่องจักรตามแผ...

บริษัท ศรีฟ้าโฟรเซนฟู้ด จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน 20,000 - 25,000 บาท/เดือน
21 ต.ค. 60
15 . Production Supervisor
1. ควบคุม ดูแล แลตรวจสอบกระบวนการผลิตตามแผนการผลิต 2. ปรับปรุง ควบคุมกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับระบบคุณภาพ 3. จัดทำ balance line 4. บริหารกำลังคนใต้บังคับบัญชา ให้เกิดประสิทธิภาพ (40 ...

บริษัท ศรีฟ้าโฟรเซนฟู้ด จำกัด
5 อัตรา
เงินเดือน 25,000 - 30,000 บาท พิจารณาตามประสบการณ์ทำงาน
21 ต.ค. 60
16 . หัวหน้าแผนกวางแผนการผลิต
1.วิเคราะห์ วางแผน ออกแบบ และควบคุมงานให้เป็นไปตามแผนการผลิต 2.วิเคราะห์และปรับปรุงวิธีการทำงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 3.วิเคราะห์ต้นทุนการผลิต วัตถุดิบที่ใช้ในกระบวนการ และระยะเวลาทำงาน 4.งา...

บริษัท อุตสาหกรรมมิตรเกษตร จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
21 ต.ค. 60
17 . พนักงานพัสดุ
-ตรวจรับการส่งมอบรายการสินค้า โดยตรวจสอบความถูกต้องตามรายการสั่งซื้อและใบสงมอบสินค้า -ตรวจสอบความถูกต้องของใบเบิกพัสดุและประสานงานในขั้นตอนการเบิก-จ่ายพัสดุ -ติดตามและรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบเมื่...

บริษัท อุตสาหกรรมมิตรเกษตร จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
21 ต.ค. 60
18 . หัวหน้าแผนกบัญชีและการเงิน ประจำโรงงาน
*วางแผนควบคุมและตรวจสอบการจัดทำบัญชี *วางแผนภาษี *บริหารการปิดบัญชีและวิเคราะห์งบการเงิน *วางแผนและควบคุมการบริหารทรัพย์สิน *วางแผนการหาแหล่งเงินทุน *ตรวจสอบการจัดทำทะเบียบค่าจ้าง *วางแผนและควบค...

บริษัท อุตสาหกรรมมิตรเกษตร จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
21 ต.ค. 60
19 . หัวหน้าส่วนวิศวกรรม
1.บริหารความคืบหน้างานโครงการให้เป็นไปตาม Master Plan 2.บริหารคุณภาพงานโครงการให้เป็นไปตามมาตรฐานงานวิซกรรม 3.บริหารงบประมาณโครงการให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด 4.บริหารความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในโครงก...

บริษัท อุตสาหกรรมมิตรเกษตร จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
21 ต.ค. 60
20 . เจ้าหน้าที่จัดซื้ออุตสาหกรรมโรงงาน
1.สำรวจบริษัทฯ, ห้างร้านและผู้ค้าที่จำหน่ายสินค้าที่ตรงกับความต้องการใช้งาน 2.สำรวจและเปรียบเทียบราคาสินค้าที่แผนกต่างๆในบริษัทฯร้องขอ 3.ออกใบสั่งซื้อสินค้าตามขั้นตอนให้ทันตามคำร้องขอ 4.ตรวจสอบเอกส...

กลุ่มบริษัทเมโทร-พลาย
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
21 ต.ค. 60
 พบ 88 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ