เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 68 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Factory Manager
• overseeing the production process, drawing up a production schedule; • ensuring that the production is cost effective; • working out the human and material resources needed; • drafting a ti...

บริษัท ศรีฟ้าโฟรเซนฟู้ด จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน 150,000 - 200,000 (THB)
27 มิ.ย. 59
2 . หัวหน้าแผนกคลังสินค้าและจัดส่ง
1.วางแผนคลังสินค้าและจัดส่ง 2.ตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานในสังกัด 3.ตรวจสอบจำนวนรับเข้า เบิก-จ่ายสินค้า/ผลิตภัณฑ์ ให้เป็นไปตามระบบ FIFO ก่อนส่งไปยังกระบวนการต่อไป 4.จัดทำเอกสารระบบคุณภาพของแ...

บริษัท ศรีฟ้าโฟรเซนฟู้ด จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 30,000 -/.เดือน ขึ้นไป
27 มิ.ย. 59
3 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อ / หัวหน้าแผนกจัดซื้อรับสมัครด่วน !
1.มีหน้าที่จัดทำทะเบียนผู้ขายที่ผ่านการคัดเลือก เก็บรักษา และปรังปรุงรายชื่อให้เป็นปัจจุบัน 2.มีหน้าที่ทำการประเมินผู้ขาย 3.มีหน้าที่ติดต่อกับผู้ขายสินค้าเพื่อขอรายละเอีียดเกี่ยวกับการเสนอราคา แล...

บริษัท ศรีฟ้าโฟรเซนฟู้ด จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน 15,000 - 30,000 เดือน พิจารณาตามประสบการณ์
27 มิ.ย. 59
4 . ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน
1.ดูแลงานด้านระบบบัญชีและการเงิน ให้สอดคล้องกับแนวทางการดำเนินงานของบริษัท 2.จัดทำบัญชี และปิดบัญชีของบริษัทในแต่ละงวดให้ถูกต้องและเป็นไปตามแนวปฏิบัติที่ได้วางไว้ และรายงานผู้บังคับบัญชา 3.จัดทำงบ...

บริษัท ศรีฟ้าโฟรเซนฟู้ด จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 50,000 บาทขึ้นไป
27 มิ.ย. 59
5 . Production Supervisor / Production Leader
1. วางแผนควบคุมการทำงานของพนักงานในกลุ่มงานหรือในแผนก 2. จัดการระบบงานผลิตในหน่วยงานให้เกิดประสิทธิภาพ 3. สอนงานและอบรมพนักงานในแผนกให้มีความสามารถในการทำงานในแต่ละจุด 4. ตรวจสอบการทำงานในแต่ละวัน...

บริษัท ศรีฟ้าโฟรเซนฟู้ด จำกัด
5 อัตรา
เงินเดือน 15,000 - 25,000 บาท พิจารณาตามความสามารถและประสบการณ์
27 มิ.ย. 59
6 . บัญชี/การเงิน
-จัดทำยื่นแบบ ภงด3 ภงด53 -จัดทำภาษีซื้อ และภาษีขาย -จัดทำภาษีหัก ณ ที่จ่าย

บริษัท ซีก้า นิว แมททีเรียลส์ (ประเทศไทย) จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
27 มิ.ย. 59
7 . เจ้าหน้าที่ Cost Analyst
- สอบทานข้อมูลสินค้าคงเหลือ , ต้นทุนสินค้าคงเหลือและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง - รวบรวมข้อมูลเชิงบริหารและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อนำเสนอต่อผู้บริหารเพื่อใช้ในการตัดสินใจ - งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผ...

บริษัท ไทย-ออสท์ อะลูมิเนียม จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
27 มิ.ย. 59
8 . เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม
- ด้านการจัดทำแผนฝึกอบรม พัฒนาประจำปี , โครงการพัฒนาทักษะ หรือยกระดับที่เกี่ยวข้อง - ด้านข้อมูลการฝึกอบรม พัฒนา และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน - ด้านข้อมูลประวัติพนักงาน และ...

บริษัท ไทย-ออสท์ อะลูมิเนียม จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
27 มิ.ย. 59
9 . เจ้าหน้าที่บัญชีต้นทุนรับสมัครด่วน !
1.วิเคราะห์ต้นทุนการผลิต 2.วิเคราะห์ประสิทธิภาพการผลิต 3.รายงานสรุปผลการวิเคราะห์ให้กับผู้บังคับบัญชาทุกเดือน

บริษัท ไทย-ออสท์ อะลูมิเนียม จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างเงินเดือน
27 มิ.ย. 59
10 . เจ้าหน้าที่บัญชี BOIรับสมัครด่วน !
1.ประสานงานนำเข้า-ส่งออก BOI 2.ทำรายงานการนำเข้า-ส่งออก 3.ทำรายงานตัดสต๊อกสินค้า , ตัดบัญชีวัตถุดิบ 4.สรุปรายงานยอดขาย , รายงานการผลิต ติดต่อหน่วยราชการด้านงานศุลกากร 4.งานอื่นๆที่ผู้บังคับบัญช...

บริษัท ไทย-ออสท์ อะลูมิเนียม จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างเงินเดือน
27 มิ.ย. 59
11 . หัวหน้าส่วนคลังสินค้าสำเร็จรูปรับสมัครด่วน !
1.ควบคุมการนำเข้าวัตถุดิบ 2.ควบคุมการรับเข้าสินค้า 3.ควบคุมและตรวจสอบปริมาณและคุณภาพของสินค้า 4.ตรวจสอบและรายงานข้อมูลของวัตถดิบในระบบ

บริษัท ไทย-ออสท์ อะลูมิเนียม จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างเงินเดือน
27 มิ.ย. 59
12 . ผู้จัดการฝ่ายผลิต(แฮลกอฮอล์-เอทานอล)
1. ควบคุมให้มีการกำหนดเป้าหมายและ KPI ที่สอดคล้องกับเป้าหมายรวมของบริษัท 2. วางแผนการผลิต และซ่อมบำรุงเป้าหมาย และ KPI ของฝ่ายและแผนกในบังคับบัญชา โดยการดูแลให้มีลักษณะของการบูรณาการไปสู่เป้าหมายห...

บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์และความสามารถ
27 มิ.ย. 59
13 . พนักงานบัญชี (สังขละบุรี)
- จัดทำค่าแรง เงินเดือนพนักงาน - ทำบัญชี ค่าใช้จ่าย (ส่งให้ส่วนกลาง) - และงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท โอเวอร์ซี อิมพอร์ท ลายน์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
27 มิ.ย. 59
14 . เจ้าหน้าที่วิเคราะห์คุณภาพ รับสมัครด่วน !
- ทวนสอบเครื่องมือประจำวัน - ทำการเทียบมาตรฐานและควบคุมการเตรียม - การใช้งานสารเคมีที่ใช้ในการวิเคราะห์คุณภาพ - เตรียมและ Subculture เชื้อยีสต์ เพื่อใช้ในกระบวนการหมักแอลกอฮอล์ - ดูแล บำรุงรักษ...

บริษัท ไทย ชูการ์ มิล กรุ๊ป จำกัด
2 อัตรา
27 มิ.ย. 59
15 . เจ้าหน้าที่บุคคลอาวุโส/ หัวหน้าแผนกบุคคลรับสมัครด่วน !
- ร่วมจัดทำแผนอัตรากำลัง และสรรหาพนักงาน - ร่วมจัดทำแผนฝึกอบรม - งานจัดทำค่าจ้างเงินเดือน ,งานทะเบียนประวัติ ,งานด้านบันทึกเวลาทำงาน โดยโปรแกรม Starsoft และนำเสนอสวัสดิการ - กำกับดูแลงานความปลอดภั...

บริษัท ไทย ชูการ์ มิล กรุ๊ป จำกัด
2 อัตรา
27 มิ.ย. 59
16 . หัวหน้าแผนกบัญชีและการเงิน ประจำโรงงาน
*วางแผนควบคุมและตรวจสอบการจัดทำบัญชี(แผนกพัสดุ/ห้องชั่ง/คลังสินค้า/บัญชี) *วางแผนภาษี *บริหารการปิดบัญชีและวิเคราะห์งบการเงิน *วางแผนและควบคุมการบริหารทรัพย์สิน *วางแผนการหาแหล่งเงินทุน *ตรวจสอบก...

บริษัท อุตสาหกรรมมิตรเกษตร จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
27 มิ.ย. 59
17 . พนักงานส่วนไร่
*รับนโยบาย วางแผนการปฏิบัติงานที่ีได้รับผิดชอบ *สำรวจข้อมูลพื้นฐานคู่สัญญาส่งอ้อย *วิเคราะห์ข้อมูลนำเสนอต่อหัวหน้าส่วน *จัดทำแบบการประเมินหัวหน้าโควต้า *ตรวจสอบ ควบคุมการผลิตวัตถุดิบ *ควบคุมสินเช...

บริษัท อุตสาหกรรมมิตรเกษตร จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
27 มิ.ย. 59
18 . วิศวกร/หัวหน้าแผนก
- รับนโยบายและแผนงานจากผู้จัดการฝ่าย ดำเนินการตามที่ได้รับมอบหมาย - ประสานงานกับ หัวหน้ากะ/แผนก/ส่วน และผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อวางแผนและดำเนินการใน งานติดตั้ง ตรวจสอบ และซ่อมบำรุงเครื่องจักร-อุปกรณ...

บริษัท อุตสาหกรรมมิตรเกษตร จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
27 มิ.ย. 59
19 . หัวหน้าส่วนบริหารงานบุคคล
-รับนโยบายจากผู้จัดการฝ่ายอำนวยการ วางแผนการปฏิบัติงาน -กำกับดูแลการดำเนินงานของแผนกทรัพยากรบุคคล แผนกรักษาความปลอดภัยให้สอดคล้องกับนโยบายบริษัทฯ -ร่วมมือ ประสานงานกับหน่วยงานราชการ องค์กร ชุมชนท้อง...

บริษัท อุตสาหกรรมมิตรเกษตร จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
27 มิ.ย. 59
20 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อ
จัดซื้อวัตถุดิบตามที่บริษัทต้องการ เปรียบเทียบราคาสินค้า คุณภาพ ที่ได้ตามมารตฐาน งานต่างๆที่เกียวกับด้านการจัดซื้อ

YONGGROUP
1 อัตรา
เงินเดือน 12,000-20,000
27 มิ.ย. 59
 พบ 68 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ