เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 72 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . หัวหน้าแผนกช่าง (Biomass)
- ควบคุมและตรวจสอบระบบเครื่องจักร / อุปกรณ์ ในระบบการผลิตฯของโรงงานสาขาฯให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานและเป็นไปตามคู่มือการใช้งาน - จัดทำแผนงานบำรุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆในระบบการผลิตฯขอ...

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
23 มิ.ย. 60
2 . รองผู้จัดการแผนกบัญชี (จ.กาญจนบุรี)
จัดการบัญชีของบริษัท / กำหนดและควบคุมการทำงานด้านบัญชี / เป็นผู้นำการบริหารและประสานงานในด้านการวางแผนธุรกิจ,การบัญชี,การทำงบประมาณ และ ด้านภาษีของบริษัท / วิเคราะห์สภาพการดำเนินธุรกิจและแผนธุรกิจในปั...

บริษัท ควิกลิสซิ่ง จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
23 มิ.ย. 60
3 . ทนายความบริษัท
-ศึกษาข้อมูล รวบรวมข้อเท็จและวิเคราะห์ปัญหา ดำเนินการต่างๆทางกฎหมาย ร้องทุกข์ การดำเนินคดี -ดำเนินการจัดทำ ตรวจสอบ พัฒนา ปรับปรุงสัญญาทางธุรกิจต่างๆ เงินเดือน ตามตกลง

บริษัท ควิกลิสซิ่ง จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
23 มิ.ย. 60
4 . เลขานุการรองกรรมการ (จ.กาญจนบุรี)
-ดูแลงานด้านเอกสารของผู้บริหารทั้งหมดและประสานงานทั่วไป -ทำงานสัปดาห์ละ 6 วัน (วันจันทร์-วันเสาร์ 08.00 น. -17.00 น.)

บริษัท ควิกลิสซิ่ง จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
23 มิ.ย. 60
5 . ผู้อำนวยการ ฝ่ายบัญชีและการเงิน
- นำเสนอนโยบายการบริหารงานต่อผู้บริหาร กำหนดแผนงาน - จัดทำรายงานต่างๆ ทางด้านการเงิน ตรวจสอบ - ควบคุมดูแลการจัดทำบัญชี การปิดงบการเงินบริษัท งานด้านภาษีอากร - งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ควิกลิสซิ่ง จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
23 มิ.ย. 60
6 . นิติกรบริษัท
ดูแลงานด้านการศึกษา วางแผน วิเคราะห์ เขียนโครงการ วางระเบียบ ทำทุกอย่างตามหน้าที่และงานที่เกี่ยวข้องกับงานกฎหมายขององค์กร ทั้งในแง่การเสนอความเห็น และวิเคราะห์ปรับปรุงระเบียบของหน่วยงานให้เหมาะสมกับสถ...

บริษัท ควิกลิสซิ่ง จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ+ประสบการณ์
23 มิ.ย. 60
7 . ผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารงานขายสาขา
- นำเสนอนโยบายการบริหารงานต่อผู้บริหาร - กำหนดแผนงาน - วิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจและควบคุมการปฏิบัติงาน ด้านการปล่อยสินเชื่อและงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ควิกลิสซิ่ง จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ+ประสบการณ์
23 มิ.ย. 60
8 . รองผู้จัดการแผนกทรัพยากรบุคคล (สำนักงานใหญ่ จ.กาญจนบุรี)
-ดูแล ตรวจสอบข้อมูลการสรรหาว่าจ้างพนักงาน -เงินค้ำประกันและการตรวจสุขภาพก่อนเริ่มงานในการทำงาน -ประสานงานกับแผนกต่างๆภายในองค์กร -ส่งข้อมูล

บริษัท ควิกลิสซิ่ง จำกัด
1อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ+ประสบการณ์
23 มิ.ย. 60
9 . ผู้จัดการ/ รองผู้จัดการสาขา (กาญจนบุรี)
- วางแผนและจัดการการสื่อสารภายในสาขาเพื่อการรับรู้ทิศทาง พันธกิจ และเป้าหมายขององค์กร - วางแผนและดำเนินการกิจกรรมภายในสาขาเพื่อให้บรรลุเป้าหมายและยอดขาย - บริหารการให้บริการของสาขาให้อยู่ในมาตรฐาน...

บริษัท ไอร่า แอนด์ ไอฟุล จำกัด (มหาชน)
23 มิ.ย. 60
10 . พนักงานขายหน่วยรถ (ภาคกลาง) สมัครงานสัมภาษณ์ทันที
- ขายสินค้าอุปโภค บริโภค ** มีที่พัก+ค่าเบี้ยเลี้ยงรายวัน+ค่าคอม **ไม่ได้ทำงานที่จังหวัดนครนายก หมายเหตุ: ไม่ได้กลับบ้าน 23 วัน และไม่มีประวัติอาชากรรม

บริษัท เพนส์ มาร์เก็ตติ้ง แอนด์ ดิทริบิวชั่น จำกัด (เครือสหพัฒนฯ)
5 อัตรา
เงินเดือน 15,000 - 25,000 (มีเงินเดือน + เบี้ยเลี้ยงรายวัน + ค่าคอม+ที่พัก*)
23 มิ.ย. 60
11 . หัวหน้างานทดสอบการทำงานทั้งระบบ (Commissioning Tests Supervisor)รับสมัครด่วน !
- ทดสอบการทำงานทั้งระบบ เพื่อตรวจสอบให้มั่นใจว่าการทำงานของทั้งระบบพร้อมกันถูกต้องตามที่กำหนด - ควบคุมการผลิตและจ่ายไฟฟ้าภายในให้เป็นไปอย่างต่อเนื่องและได้คุณภาพตามแผน การผลิตและข้อกำหนดของลูกค้า -...

กลุ่มบริษัท ชัยโย ทริปเปิ้ลเอ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทและประสบการณ์
23 มิ.ย. 60
12 . หัวหน้างานควบคุมคุณภาพ / หัวหน้าส่วนควบคุมคุณภาพ
1. ควบคุมดูแลการทำงานของเจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพและเจ้าหน้าที่ Hygiene ให้ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ 2. จัดตารางเวลาทำงานของเจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพและเจ้าหน้าที่ Hygiene ให้ส...

บริษัท ศรีฟ้าโฟรเซนฟู้ด จำกัด
4 อัตรา
เงินเดือน 18,000 - 25,000 บาท/เดือน
23 มิ.ย. 60
13 . เจ้าหน้าที่บริหารงานบุคคล
1. จัดทำเงินเดือนผ่านโปรแกรม HR-Pro บริษัท ศรีฟ้าเบเกอรี่ จำกัด 2. ดำเนินการเรื่องประกันสังคม บริษัท ศรีฟ้าเบเกอรี่ จำกัด 3. สรรหาบุคลากร รวมถึงขั้นตอนการว่าจ้าง บริษัท ศรีฟ้าเบเกอรี่ จำกัด 4. ดำเน...

บริษัท ศรีฟ้าโฟรเซนฟู้ด จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 18,000 - 20,000 บาท/เดือน
23 มิ.ย. 60
14 . หัวหน้าแผนกประกันคุณภาพ
หัวหน้าแผนกประกันคุณภาพ 1. รับผิดชอบการวางแผน และควบคุมการจัดทำระบบประกันคุณภาพ การตรวจสอบและการบริหารระบบคุณภาพของสินค้า 2. ตรวจสอบการดูแลเครื่องมือที่เกี่ยวข้องกับการตรวจคุณภาพ เพื่อให้มั่นใจว่าสิ...

บริษัท ศรีฟ้าโฟรเซนฟู้ด จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 30,000 - 35,000 บาท
23 มิ.ย. 60
15 . Production Leader / QC
Production Leader 1. ควบคุม ดูแล แลตรวจสอบกระบวนการผลิตตามแผนการผลิต 2. ปรับปรุง ควบคุมกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับระบบคุณภาพ 3. บริหารกำลังคนใต้บังคับบัญชา ให้เกิดประสิทธิภาพ 4. ประส...

บริษัท ศรีฟ้าโฟรเซนฟู้ด จำกัด
25 อัตรา
เงินเดือน 15,000 - 18,000 บาท/เดือน
23 มิ.ย. 60
16 . เจ้าหน้าที่พัฒนาผลิตภัณฑ์
1. สรรหา ทดสอบ และคัดเลือกวัตถุดิบ 2. คิดค้นผลิตภัณฑ์ใหม่ให้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภค 3. พัฒนาผลิตภัณฑ์เดิม หรือกระบวนการผลิตเดิมให้มีคุณภาพดีขึ้น และมีประสิทธิภาพมากขึ้น 4. ร่วมวิเคราะห์ HACCP...

บริษัท ศรีฟ้าโฟรเซนฟู้ด จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน 20,000 - 25,000 บาท/เดือน
23 มิ.ย. 60
17 . วิศวกรเครื่องกล
1. ทำการศึกษา กำหนดรายละเอียดการบำรุงรักษาเครื่องจักรตามใบแจ้งซ่อมผ่านโปรแกรม PM 2. จัดทำแผนการบำรุงรักษาเครื่องจักรเชิงแก้ไขปรับปรุงและแก้ไขเชิงป้องกัน 3. ดำเนินการบำรุงรักษาเครื่องจักรตามแผนงานที...

บริษัท ศรีฟ้าโฟรเซนฟู้ด จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 30,000 - 45,000 บาท/เดือน
23 มิ.ย. 60
18 . QA Manager
1. Understand customer needs and requirements to develop effective quality control processes 2. Devise and review specifications for products or processes 3. Set requirements for raw material or int...

บริษัท ศรีฟ้าโฟรเซนฟู้ด จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 50,000 - 60,000 (THB)
23 มิ.ย. 60
19 . ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน
1. กำหนดเป้าหมาย กลยุทธ์ แผนงาน วิธีการปฏิบัติงานของฝ่าย โดยยึดพันธกิจและเป้าหมายของบริษัทเป็นหลักร่วมกับกรรมการผู้จัดการ 2. ควบคุมการทำงานทั้งหมดในฝ่าย จัดทำงบประมาณรายจ่ายต่างๆ และจัดสรรงบประมาณให...

บริษัท ศรีฟ้าโฟรเซนฟู้ด จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 60,000 - 80,000 บาท/เดือน
23 มิ.ย. 60
20 . หัวหน้าแผนกคลังสินค้า / หัวหน้าส่วนคลังสินค้า
1.วางแผนกำลังคนในสังกัด (จำนวนคน ค่าแรง ลดต้นทุน) 2.ตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงาน (สถิติการมาทำงาน อนุมัติลา พนักงานปฏิบัติงานตามขั้นตอน ข้อผิดพลาด/ข้อร้องเรียนน้อยที่สุด) 3.ควบคุมการตรวจสอบจำน...

บริษัท ศรีฟ้าโฟรเซนฟู้ด จำกัด
4 อัตรา
เงินเดือน 20,000 - 35,000 บาท/เดือน พิจารณาตามประสบการณ์
23 มิ.ย. 60
 พบ 72 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ