เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 70 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่บัญชี
- ตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่ายและติดตั้งหนี้ในระบบ - ตรวจสอบเอกสารและรายการบันทึกบัญชีเบิกเงินสดย่อยสาขา - ทำการโอนเงินและจ่ายเช็ค - ติดตามเอกสารเคลียร์ค่าใช้จ่ายของสาขา - แก้ไขภาษีหัก ณ ที่จ่ายและจัด...

บริษัท ควิกลิสซิ่ง จำกัด
10 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
28 พ.ค. 59
2 . ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบ
1.จัดทำแผนและระบบการตรวจสอบกระบวนการดำเนินธุรกิจ ให้สอดคล้องกับนโยบายของบริษัทและทีมบริหาร 2.ควบคุมและตรวจสอบความเป็นไปของการดำเนินธุรกิจให้มีความถูกต้อง ชัดเจน พิสูจน์ได้ 3.ดูแลและพัฒนาทีมงานให้มีค...

บริษัท ควิกลิสซิ่ง จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
28 พ.ค. 59
3 . ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด
1.การสร้างกลยุทธ์การตลาด,แผนการตลาดและงบประมาณของแผนกที่เกี่ยวข้อง 2.การจัดการและการใช้กลยุทธ์ที่จัดตั้งขึ้นและวางแผน 3.การเพิ่มสินค้าและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 4.มีความคิดสร้างสรรค์และแนวทางการตลาด...

บริษัท ควิกลิสซิ่ง จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
28 พ.ค. 59
4 . ผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
กำหนดนโยบาย แผน ข้อมูลและจัดการโครงสร้างพื้นฐานไอทีทั้งหมดของบริษัทในการสนับสนุนกิจการหรือกิจกรรมของบริษัทให้มีประสิทธิภาพ พัฒนาโปรแกรมซอฟแวร์ กำหนดนโยบายวางแผนและจัดการระบบ และอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับกา...

บริษัท ควิกลิสซิ่ง จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
28 พ.ค. 59
5 . ผู้จัดการแผนกการเงินรับสมัครด่วน !
1. กำหนดนโยบายและวางแผนการบริหารควบคุมระบบการทำงานการเงินอย่างมีประสิทธิภาพ 2. กำหนดนโยบายและวางแผนการบริหารงบประมาณค่าใช้จ่ายประจำปีและกระแสเงินรับจ่ายประจำปี เพื่อให้เกิดสภาพคล่องและเหมาะสมต่อการดำ...

บริษัท ควิกลิสซิ่ง จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
28 พ.ค. 59
6 . ผู้จัดการแผนกเร่งรัดหนี้สิน
• จัดตั้งทีมงานเพื่อควบคุมการทำงานของทีมเร่งรัดหนี้สินทางโทรศัพท์ และ • วางแผนกลยุทธ์ในการติดตามหนี้ทั้งทางโทรศัพท์ และ ติดตามภาคสนาม • สนับสนุนการทำ MIS เพื่อวิเคราะห์ผลการปฏิบัติงานของทีมเร่งร...

บริษัท ควิกลิสซิ่ง จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
28 พ.ค. 59
7 . ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน
- นำเสนอนโยบายการบริหารงานต่อผู้บริหาร กำหนดแผนงาน - จัดทำรายงานต่างๆ ทางด้านการเงิน ตรวจสอบ - ควบคุมดูแลการจัดทำบัญชี การปิดงบการเงินบริษัท งานด้านภาษีอากร - งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ควิกลิสซิ่ง จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ+ประสบการณ์
28 พ.ค. 59
8 . ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจและงานขายสาขา
-วิเคราะห์การเติบโตของธุรกิจ วิเคราะห์การตลาด -วางแผนกลยุทธ์และการพัฒนาในอนาคตเป็นส่วนสำคัญ -พัฒนาและหาแนวทางธุรกิจใหม่ๆ เข้ามาใช้ในบริษัท -ดูการแข่งขันตลาดและคู่แข่งบริษัทฯ -พัฒนาธุรกิจใหม่ๆค้นหา...

บริษัท ควิกลิสซิ่ง จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
28 พ.ค. 59
9 . ผู้อำนวยการฝ่ายสนับสนุนกิจการสาขา
- นำเสนอนโยบายการบริหารงานต่อผู้บริหาร - กำหนดแผนงาน และควบคุมการปฏิบัติงานแผนกบริหารแผนกบริหารทรรัพยากรบุคคลและธุรการ - บริหารสำนักงานและเทคโนโลยีสารสนเทศ

บริษัท ควิกลิสซิ่ง จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ+ประสบการณ์
28 พ.ค. 59
10 . ผู้จัดการฝ่ายผักและผลไม้ (Section Manager- F&V) (สาขากาญจนบุรี)
- มีความรับผิดชอบในการบริหารจัดการแผนกผักและผลไม้เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของยอดขายและกำไร ควบคุมสต็อคสินค้า ลดการสูญเสียและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน รักษามาตรฐานและพัฒนาปรับปรุงในส่วนของรูปแบบการโชว์สต็อค...

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )
1 อัตรา
28 พ.ค. 59
11 . ผู้จัดการแผนกการตลาด@โรบินสัน กาญจนบุรี (CDG)
• สำรวจตลาด และคู่แข่ง ในการสร้างแผนการตลาดโดยเฉพาะสำหรับจังหวัด/ภูมิภาคนั้นๆ • จัดทำแผนการตลาด ในรูปแบบกิจกรรมต่างๆ ทั้งการจัด Promotion พิเศษ, การทำสื่อประชาสัมพันธ์, การจัดกิจกรรมพิเศษสำหรับกลุ่ม...

Central Group Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
28 พ.ค. 59
12 . ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน
1.ดูแลงานด้านระบบบัญชีและการเงิน ให้สอดคล้องกับแนวทางการดำเนินงานของบริษัท 2.จัดทำบัญชี และปิดบัญชีของบริษัทในแต่ละงวดให้ถูกต้องและเป็นไปตามแนวปฏิบัติที่ได้วางไว้ และรายงานผู้บังคับบัญชา 3.จัดทำงบ...

บริษัท ศรีฟ้าโฟรเซนฟู้ด จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 50,000 บาทขึ้นไป
28 พ.ค. 59
13 . เจ้าหน้าที่ BOM Bill of Material
ทำหน้าที่ Bill of Material ตัวผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์ที่ใช้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ทั้งหมด

บริษัท ไทย-ออสท์ อะลูมิเนียม จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างเงินเดือน
28 พ.ค. 59
14 . เจ้าหน้าที่บัญชีต้นทุนรับสมัครด่วน !
1.วิเคราะห์ต้นทุนการผลิต 2.วิเคราะห์ประสิทธิภาพการผลิต 3.รายงานสรุปผลการวิเคราะห์ให้กับผู้บังคับบัญชาทุกเดือน

บริษัท ไทย-ออสท์ อะลูมิเนียม จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างเงินเดือน
28 พ.ค. 59
15 . เจ้าหน้าที่ นำเข้า- ส่งออก (BOI )รับสมัครด่วน !
1.นำเข้า-ส่งออก BOI 2.ทำรายงานการนำเข้า-ส่งออก 3.ติดต่อหน่วยราชการด้านงานศุลกากร 4.งานอื่นๆที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

บริษัท ไทย-ออสท์ อะลูมิเนียม จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างเงินเดือน
28 พ.ค. 59
16 . หัวหน้าส่วนคลังสินค้าสำเร็จรูปรับสมัครด่วน !
1.ควบคุมการนำเข้าวัตถุดิบ 2.ควบคุมการรับเข้าสินค้า 3.ควบคุมและตรวจสอบปริมาณและคุณภาพของสินค้า 4.ตรวจสอบและรายงานข้อมูลของวัตถดิบในระบบ

บริษัท ไทย-ออสท์ อะลูมิเนียม จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างเงินเดือน
28 พ.ค. 59
17 . เจ้าหน้าที่ธุรการขาย (กาญจนบุรี)
- จัดทำเอกสารทางด้านการขายต่างๆเพื่อรองรับการทำงานของทีมขาย - ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องเพื่อให้งานดำเนินไปได้ด้วยดี - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย สัมภาษณ์ที่สำนักงานใหญ่ อาคารชินวัตร 3 ...

เครือบริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างองค์กร
27 พ.ค. 59
18 . หัวหน้าหน่วยอาวุโสQC (กาญจนบุรี )รับสมัครด่วน !
1.วางแผนการทำงานให้เหมาะสมกับอัตรากำลังและทวนสอบการปฎิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาในแต่ละจุดงานให้ปฎิบัติตามมาตราฐานที่กำหนดไว้ 2.สรุปวิเคราะห์ข้อมูลที่มีผลกระทบต่อคุณภาพของสินค้าโดยใช้ QC Tools เสนอห...

เครือบริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
5 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท+ประสบการณ์
27 พ.ค. 59
19 . ผู้จัดการแผนกผลิตสินค้าพิเศษ (กาญจนบุรี )รับสมัครด่วน !
1.วางแผนตามนโยบายขององค์กร 2.ประชุมทีมงานเพื่อวางแผนการปฎิบัติงานในกระบวนการผลิตใหมีประสิทธิภาพและประสบผลสำเร็จ 3.วางแผนด้านวางอัตรากำลังให้เหมาะสมกับกำลังการผลิต 4.วางแผนด้านการใช้เครื่องจักรให้เต...

เครือบริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
27 พ.ค. 59
20 . ผู้จัดการแผนกวิศวกรรมซ่อมบำรุง (กาญจนบุรี)รับสมัครด่วน !
1. ออกแบบคำนวณด้านวิศวกรรม 2. ค้นคว้า, วิเคราะห์, วิจัย และพัฒนางานในหน่วยงาน 3. ปรับปรุงพัฒนาเครื่องจักรให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ

เครือบริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
27 พ.ค. 59
 พบ 70 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ