เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 74 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ (เคมี - ห้องแลป)
1. สามารถปฏิบัติงานทดสอบ ส่วนประกอบเคมีต่างๆ รวมทั้งจุลชีววิทยาได้เป็นอย่างดี 2. มีความรู้ความเข้าใจในระบบ ISO/IEC 17025 และระบบมาตรฐานอื่น ได้แก่ GMP, HACCP, ISO 3. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้...

บริษัท เอเซียฟรุคโตส จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
23 ต.ค. 59
2 . ช่างเขียนแบบ
เขียนแบบ และออกแบบงานวิศวกรรมต่าง ๆ

บริษัท อัลลายด์เทคเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
22 ต.ค. 59
3 . จป.วิชาชีพ (สาขากาญจนบุรี 1 อัตรา / สาขาบางเลน 1 อัตรา) รับสมัครด่วน !
- มีความรู้เรื่องกฎหมายความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม - สอบสวนอุบัติเหตุ ส่งรายงาน และหามาตรการป้องกัน - จัดฝึกอบรมตามที่กฎหมายกำหนด - ประสานงานกับหน่วยงานราชการและส่งเอกสารราชการต่างๆ - ควบคุมความปลอด...

YONGGROUP
2 อัตรา
เงินเดือน 18,000 - 25,000
22 ต.ค. 59
4 . ผู้จัดการแผนกออกแบบและตกแต่ง
ดูแลรับผิดชอบบริหารงานแผนกออกแบบและตกแต่ง, ออกแบบ Artwork inkjet/ สิ่งพิมพ์/ งานสื่อตามที่ได้รับมอบหมาย - ออกแบบสิ่งพิมพ์ต่างๆ / ใบปลิว / โบรชัวร์ / งานโฆษณา /ออกแบบและจัดสถานที่กรณีบริษัทมีจัดงานต่...

YONGGROUP
1 อัตรา
เงินเดือน 2x,xxx - 3x,xxx
22 ต.ค. 59
5 . ผู้จัดการฝ่ายการตลาด (สาขากาญจนบุรี)รับสมัครด่วน !
- วิเคราะห์ , วางแผนกลยุทธ์ทางการตลาด เพื่อส่งเสริมยอดขายให้ได้ตามเป้าหมาย - จัดโปรโมชั่น , จัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาด ตามกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย - รับนโยบาย ,บริหารทีมงาน , ประสานงานกับฝ่าย และสาขา ที่...

YONGGROUP
1 อัตรา
เงินเดือน 20,000 - 40,000
22 ต.ค. 59
6 . เจ้าหน้าที่ธุรการวางแผน
รวบรวมข้อมูล , สรุปและจัดทำรายงาน,ดูแลและประสานงานลูกค้า

บริษัท ไทย-ออสท์ อะลูมิเนียม จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
22 ต.ค. 59
7 . เจ้าหน้าที่ Cost Analyst
- สอบทานข้อมูลสินค้าคงเหลือ , ต้นทุนสินค้าคงเหลือและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง - รวบรวมข้อมูลเชิงบริหารและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อนำเสนอต่อผู้บริหารเพื่อใช้ในการตัดสินใจ - งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผ...

บริษัท ไทย-ออสท์ อะลูมิเนียม จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
22 ต.ค. 59
8 . ล่ามแปลภาษาพม่า (กาญจนบุรี )รับสมัครด่วน !
1.แปลภาษาจากภาษาพม่าให้เป็นภาษาไทย ระหว่างนายจ้างกับพนักงาน 2.แปลเอกสารจากภาษาไทยเป็นภาษาพม่า และจากภาษาพม่าเป็นภาษาไทย 3.ร่างเอกสาร ประกาศภายใน หลักเกณฑ์ และนโยบายต่างๆเป็นภาษาพม่า 4.แปลภาษาและประ...

เครือบริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
3 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
22 ต.ค. 59
9 . เลขานุการกรรมการผู้จัดการและเลขานุการรองกรรมการผู้จัดการ
-จัดเตรียมแผนงานประจำวัน ประจำสัปดาห์ ดูแล สนับสนุนประสานงานกับฝ่ายต่างๆ -จัดทำกำหนดการตารางนัดหมายและยืนยันการขอพบหรือเข้าพบของลูกค้า แขกขององค์กร -ติดตามผล รายงานความคืบหน้าในงานต่างๆที่ได้รับมอบห...

บริษัท ควิกลิสซิ่ง จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
22 ต.ค. 59
10 . ผู้จัดการแผนกบริหารสำนักงาน
*ควบคุมดูแลงานเรื่องอาคารสำนักงาน *บริหาร และควบคุมงานยานพาหนะของบริษัท/ควบคุมสต็อกรถยึดของบริษัท *ดูแลงานด้านภูมิทัศน์ภายในบริษัทฯ *ดูแลตรวจสอบงานซ่อมสร้างภายในอาคารสำนักงาน *ดูแลอุปกรณ์เครื่องใช...

บริษัท ควิกลิสซิ่ง จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
22 ต.ค. 59
11 . ผู้จัดการแผนกประกันภัย
วิเคราะห์/พิจารณารับประกันภัยรถยนต์ เพื่อกำหนดเงื่อนไขความคุ้มครองและอัตราค่าเบี้ยประกันภัยให้เหมาะสมเก็บรวบรวมข้อมูลต่างๆ ซึ่งเป็นปัจจัยในการพิจารณารับประกันภัย จัดทำ และศึกษาสถิติของการรับประกัน

บริษัท ควิกลิสซิ่ง จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
22 ต.ค. 59
12 . ผู้จัดการแผนก Programmer
- ออกแบบระบบภายในองค์กร - เก็บ Requirement,ติดตั้งโปรแกรม,สอนการใช้งานโปรแกรม,แก้ไข,พัฒนาโปรแกรมต่างๆ หรือ งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย - พัฒนา ปรับปรุง บำรุงรักษา Web Pages และสร้างสรรค์รูปภาพ กราฟฟ...

บริษัท ควิกลิสซิ่ง จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
22 ต.ค. 59
13 . ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบรับสมัครด่วน !
1.จัดทำแผนและระบบการตรวจสอบกระบวนการดำเนินธุรกิจ ให้สอดคล้องกับนโยบายของบริษัทและทีมบริหาร 2.ควบคุมและตรวจสอบความเป็นไปของการดำเนินธุรกิจให้มีความถูกต้อง ชัดเจน พิสูจน์ได้ 3.ดูแลและพัฒนาทีมงานให้มีค...

บริษัท ควิกลิสซิ่ง จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
22 ต.ค. 59
14 . ผู้อำนวนการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
กำหนดนโยบาย แผน ข้อมูลและจัดการโครงสร้างพื้นฐานไอทีทั้งหมดของบริษัทในการสนับสนุนกิจการหรือกิจกรรมของบริษัทให้มีประสิทธิภาพ พัฒนาโปรแกรมซอฟแวร์ กำหนดนโยบายวางแผนและจัดการระบบ และอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับกา...

บริษัท ควิกลิสซิ่ง จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
22 ต.ค. 59
15 . ผู้จัดการแผนกการเงินรับสมัครด่วน !
1. กำหนดนโยบายและวางแผนการบริหารควบคุมระบบการทำงานการเงินอย่างมีประสิทธิภาพ 2. กำหนดนโยบายและวางแผนการบริหารงบประมาณค่าใช้จ่ายประจำปีและกระแสเงินรับจ่ายประจำปี เพื่อให้เกิดสภาพคล่องและเหมาะสมต่อการดำ...

บริษัท ควิกลิสซิ่ง จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
22 ต.ค. 59
16 . ผู้จัดการแผนกเร่งรัดหนี้สินรับสมัครด่วน !
• จัดตั้งทีมงานเพื่อควบคุมการทำงานของทีมเร่งรัดหนี้สินทางโทรศัพท์ และ • วางแผนกลยุทธ์ในการติดตามหนี้ทั้งทางโทรศัพท์ และ ติดตามภาคสนาม • สนับสนุนการทำ MIS เพื่อวิเคราะห์ผลการปฏิบัติงานของทีมเร่งร...

บริษัท ควิกลิสซิ่ง จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
22 ต.ค. 59
17 . หัวหน้าหน่วย QC (กาญจนบุรี)รับสมัครด่วน !
1.ควบคุมจุด CCP และการตัดแต่งชิ้นส่วนสินค้าได้ตามมาตรฐานกำหนด และสินค้าต้องไม่ปนเปื้อนสิ่งแปลกปลอม/เชื้อจุลินทรีย์ 2.รายงานการตรวจสอบคุณภาพ ถูกต้อง ครบถ้วน/สมบูรณ์ 3.ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อ...

เครือบริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
3 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
22 ต.ค. 59
18 . เจ้าหน้าที่คลังสินค้า ( กาญจนบุรี )รับสมัครด่วน !
1.ประชุมทีมงานเพื่อวางแผนการปฏิบัติงานให้สอดคล้องตามนโยบายของบริษัทและตอบสนองความต้องการของลูกค้า 2.วางแผนการใช้อัตรากำลังคน ให้มีความเหมาะสมกับงานที่ปฏิบัติและหน้าที่รับผิดชอบในแต่ละตำแหน่งงาน 3.ค้...

เครือบริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
5 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
22 ต.ค. 59
19 . หัวหน้าหน่วยผลิตสินค้าพิเศษ (กาญจนบุรี )รับสมัครด่วน !
1.วางแผนการทำงานให้เหมาะสมกับอัตรากำลังและทวนสอบการปฎิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาในแต่ละจุดงานให้ปฎิบัติตามมาตราฐานที่กำหนดไว้ 2.ควบคุมดูแลกระบวน การผลิตให้เป็นไปตามเป้าหมายทั้งในด้านปริมาณและคุณภาพ ...

เครือบริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
5 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท+ประสบการณ์
22 ต.ค. 59
20 . ล่ามภาษาจีน (ประจำเหมือง)
- ติดต่อประสานงานในเหมือง - และงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท โอเวอร์ซี อิมพอร์ท ลายน์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
22 ต.ค. 59
 พบ 74 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ