เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 88 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ทนายความ ประจำสาขากาญจนบุรี
- ฟ้องร้องคดีในชั้นศาล - สืบพยานโจทย์จนถึงกระบวนการคัดหมายบังคับคดี - นำเสนอรายงานการสืบพยานแก่ผู้บังคับบัญชา - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)
5 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
10 ธ.ค. 59
2 . ผู้จัดการแผนกทรัพยากรบุคคล
กำหนดกลยุทธ์ในการพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์ และการพัฒนางานบุคคลเพื่อให้บรรลุเป้าหมายบริษัท ควบคุมดูแลงานด้านทรัพยากรมนุษย์ในด้านการวางแผนอัตรากำลัง, การสรรหาว่าจ้าง, การพัฒนาบุคลากร,การกำหนดโค...

บริษัท ควิกลิสซิ่ง จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
10 ธ.ค. 59
3 . ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล
• บริหารงานบุคคลและวางกลยุทธ์ให้สอดคล้องและเป็นไปตามเป้าหมายของบริษัท • ควบคุม ดูแลงาน HRM (ฐานข้อมูล, ค่าจ้าง/สวัสดิการ, แรงงานสัมพันธ์) • ประสาน ดูแลงาน HRD (OJT, Functional, แผนพัฒนารายบุคคล) • ...

บริษัท ควิกลิสซิ่ง จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
10 ธ.ค. 59
4 . เลขานุการกรรมการผู้จัดการและเลขานุการรองกรรมการผู้จัดการ
-จัดเตรียมแผนงานประจำวัน ประจำสัปดาห์ ดูแล สนับสนุนประสานงานกับฝ่ายต่างๆ -จัดทำกำหนดการตารางนัดหมายและยืนยันการขอพบหรือเข้าพบของลูกค้า แขกขององค์กร -ติดตามผล รายงานความคืบหน้าในงานต่างๆที่ได้รับมอบห...

บริษัท ควิกลิสซิ่ง จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
10 ธ.ค. 59
5 . ผู้จัดการแผนกบริหารสำนักงาน
*ควบคุมดูแลงานเรื่องอาคารสำนักงาน *บริหาร และควบคุมงานยานพาหนะของบริษัท/ควบคุมสต็อกรถยึดของบริษัท *ดูแลงานด้านภูมิทัศน์ภายในบริษัทฯ *ดูแลตรวจสอบงานซ่อมสร้างภายในอาคารสำนักงาน *ดูแลอุปกรณ์เครื่องใช...

บริษัท ควิกลิสซิ่ง จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
10 ธ.ค. 59
6 . ผู้จัดการแผนกประกันภัย
วิเคราะห์/พิจารณารับประกันภัยรถยนต์ เพื่อกำหนดเงื่อนไขความคุ้มครองและอัตราค่าเบี้ยประกันภัยให้เหมาะสมเก็บรวบรวมข้อมูลต่างๆ ซึ่งเป็นปัจจัยในการพิจารณารับประกันภัย จัดทำ และศึกษาสถิติของการรับประกัน

บริษัท ควิกลิสซิ่ง จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
10 ธ.ค. 59
7 . ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบรับสมัครด่วน !
1.จัดทำแผนและระบบการตรวจสอบกระบวนการดำเนินธุรกิจ ให้สอดคล้องกับนโยบายของบริษัทและทีมบริหาร 2.ควบคุมและตรวจสอบความเป็นไปของการดำเนินธุรกิจให้มีความถูกต้อง ชัดเจน พิสูจน์ได้ 3.ดูแลและพัฒนาทีมงานให้มีค...

บริษัท ควิกลิสซิ่ง จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
10 ธ.ค. 59
8 . ผู้จัดการแผนกการเงินรับสมัครด่วน !
1. กำหนดนโยบายและวางแผนการบริหารควบคุมระบบการทำงานการเงินอย่างมีประสิทธิภาพ 2. กำหนดนโยบายและวางแผนการบริหารงบประมาณค่าใช้จ่ายประจำปีและกระแสเงินรับจ่ายประจำปี เพื่อให้เกิดสภาพคล่องและเหมาะสมต่อการดำ...

บริษัท ควิกลิสซิ่ง จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
10 ธ.ค. 59
9 . ผู้จัดการแผนกเร่งรัดหนี้สินรับสมัครด่วน !
• จัดตั้งทีมงานเพื่อควบคุมการทำงานของทีมเร่งรัดหนี้สินทางโทรศัพท์ และ • วางแผนกลยุทธ์ในการติดตามหนี้ทั้งทางโทรศัพท์ และ ติดตามภาคสนาม • สนับสนุนการทำ MIS เพื่อวิเคราะห์ผลการปฏิบัติงานของทีมเร่งร...

บริษัท ควิกลิสซิ่ง จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
10 ธ.ค. 59
10 . ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงินรับสมัครด่วน !
- นำเสนอนโยบายการบริหารงานต่อผู้บริหาร กำหนดแผนงาน - จัดทำรายงานต่างๆ ทางด้านการเงิน ตรวจสอบ - ควบคุมดูแลการจัดทำบัญชี การปิดงบการเงินบริษัท งานด้านภาษีอากร - งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ควิกลิสซิ่ง จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ+ประสบการณ์
10 ธ.ค. 59
11 . วิศวกร Process Improvement
รับผิดชอบงานในส่วนพัฒนาการผลิต และปรับปรุงกระบวนการผลิตทั้งหมดในด้านวิศวกรรม รวมถึงทำงานร่วมกับแผนกผลิต เพื่อพัฒนากระบวนการใหม่ รวมถึงเครื่องมือช่วยในการผลิตที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้ผลผลิตสูงขึ้น...

บริษัท ไทย-ออสท์ อะลูมิเนียม จำกัด
2 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
10 ธ.ค. 59
12 . เจ้าหน้าที่ Cost Analyst
- สอบทานข้อมูลสินค้าคงเหลือ , ต้นทุนสินค้าคงเหลือและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง - รวบรวมข้อมูลเชิงบริหารและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อนำเสนอต่อผู้บริหารเพื่อใช้ในการตัดสินใจ - งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผ...

บริษัท ไทย-ออสท์ อะลูมิเนียม จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
10 ธ.ค. 59
13 . เจ้าหน้าที่บัญชีต้นทุนและเจ้าหน้าที่บัญชีจ่าย
สำหรับตำแหน่งเจ้าหน้าที่บัญชีต้นทุน บันทึกต้นทุนสำเร็จรูป ประสานงานด้านเอกสารกับหน่วยงานจัดซื้อ และภายนอก สรุปยอดซื้อในแต่ละเดือน และตรวจเช็คการรับวัตถุดิบกับใบเสนอราคาเพื่อชำระค่าวัตถุดิบ สำหรับตำแ...

บริษัท ไทย-ออสท์ อะลูมิเนียม จำกัด
1 อัตรา , 1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างเงินเดือน
10 ธ.ค. 59
14 . Barista / พนักงานร้านกาแฟ
-ให้บริการลูกค้าด้วยรอยยิ้ม -ชงเครื่องดื่ม ตาม Order ลูกค้าอย่างถูกต้อง -ดูแล Stock วัตถุดิบ -ดูแลความสะอาด บริเวณในร้านและรอบนอก

บริษัท ศรีฟ้าเบเกอรี่ จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน 9.000-15,000 ขึ้นไป พิจารณาตามประสบการณ์
10 ธ.ค. 59
15 . ธุรการการเงิน
1.ดูแลเงินสดย่อย 2.บันทึกค่าใช้และใบสำคัญรับสำคัญจ่ายลงในโปรแกรมสำเร็จรูป 3.รับผิดชอบจ่ายรถตู้-รถทัวร์ 4.อื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ศรีฟ้าเบเกอรี่ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน 15,000 - 20,000 บาท/เดือน
10 ธ.ค. 59
16 . ผู้จัดการสาขา/ผู้ช่วยผู้จัดการสาขา/ผู้จัดการสาขาฝึกหัด
- ควบคุมมาตรฐานงานบริการลูกค้า - ควบคุมมาตรฐานการผลิตสินค้า รวมถึงต้นทุนการผลิต - กระตุ้นยอดขาย - รักษาฐานลูกค้า - บริหารงานบุคคลในสาขา

บริษัท ศรีฟ้าเบเกอรี่ จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน 15,000 - 25,000 บาท (พิจารณาตามประสบการณ์)
10 ธ.ค. 59
17 . ล่ามภาษาจีน (ประจำเหมือง)
- ติดต่อประสานงานในเหมือง - และงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท โอเวอร์ซี อิมพอร์ท ลายน์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
10 ธ.ค. 59
18 . ผู้จัดการแผนกสุกรพ่อ-แม่พันธุ์ (ประจำฟาร์ม ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี)
จัดวางระบบการผลิตสุกรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยรวมไปถึงระบบป้องกันทางชีวภาพ (Biosecurity) โดยมีการตรวจสอบทุกขั้นตอนการผลิตอย่างสม่ำเสมอเพื่อวิเคราะห์ปัญหาและวางแนวทางการแก้ไขและพัฒนาประสิทธิภาพ...

กลุ่มอินเทคค์
3 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
10 ธ.ค. 59
19 . เจ้าหน้าที่ธุรการบุคคล (ประจำฟาร์มสุกรท่าม่วง)
ดูแลงานธุรการต่างๆภายในฟาร์มสุกร อาทิเช่น งานบุคคล งานบัญชี งานติดต่อกับหน่วยงานราชการ องค์กรภายนอก เป็นต้น

กลุ่มอินเทคค์
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างองค์กร
10 ธ.ค. 59
20 . ช่างไฟฟ้า(ประจำฟาร์มสุกร ท่าม่วง)รับสมัครด่วน !
1.ดูแลสภาพเครื่องจักรและปฏิบัติตามแผน PM เครื่องจักร 2.ดำเนินการปฏิบัติตามใบแจ้งซ่อมที่ได้รับ 3.รายงานปัญหาที่พบและเกิดขึ้นต่อผู้บังคับบัญชา 4.จัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์สนับสนุนให้พร้อมในการปฏิบัติง...

กลุ่มอินเทคค์
2 อัตรา
เงินเดือน 12,000 - 18,000 บาท/เดือน
10 ธ.ค. 59
 พบ 88 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ