เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
ประเภทงาน: การตลาด > วิจัยตลาด
 พบ 27 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่การตลาด (Customer Development Officer ) CDO ประจำสาขาสาขาลาดพร้าว
- วางแผน จัดการ ดำเนินการประเมินผลการเข้าพบลูกค้าเพื่อสร้างและรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้า - สร้างและพัฒนายอดการขายของลูกค้า - รวบรวมข้อมมูลและทำความเข้าใจเกี่ยวกับข้อมูลทางการตลาด - เป็นผู้ให้ความช่...

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
20 ส.ค. 60
2 . เจ้าหน้าที่การตลาด (Customer Development Officer ) CDO ประจำสาขาสาขาระยอง
- วางแผน จัดการ ดำเนินการประเมินผลการเข้าพบลูกค้าเพื่อสร้างและรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้า - สร้างและพัฒนายอดการขายของลูกค้า - รวบรวมข้อมมูลและทำความเข้าใจเกี่ยวกับข้อมูลทางการตลาด - เป็นผู้ให้ความช่...

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
20 ส.ค. 60
3 . Marketing Support Officer
1.ควบคุมดูแลการทำใบอนุมัติงบประมาณตามขั้นตอนของเอกสารขออนุมัติโครงการ ใบเสนอราคา และเอกสารบัญชี 2.ประสานงานและสนับสนุนกิจกรรมที่แบรนด์ให้การสนับสนุน (งานกิจกรรม, งานสนับสนุนกิจกรรม) รวมทั้งออกตรวจงาน...

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
20 ส.ค. 60
4 . R&D Manager (Palm Oil)
**ลูกค้าทำธุรกิจด้าน ปลูกปาล์มและแปรรูปเป็นพลังงานหรือ สารตั้งต้นผลิตภัณฑ์ ** - วิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในสินค้า ปามล์มออย พลังงานทดแทน - ตรวจสอบสายการผลิตให้มีมาตร...

360 Quality Management Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน ต่อรองได้
20 ส.ค. 60
5 . เจ้าหน้าที่การตลาด(Marketing officer)
1.รวบรวมและวิเคราห์ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับลูกค้า ตลาด และ คู่แข่งขันเพื่อนำไปพัฒนาและปรับปรุงแผนการตลาด 2.สรุปสถิติข้อมูลการขาย และ การตลาด ตามแผนวิเคราะห์สถิติข้อมูล 3.ดำเดินการติดตาม และ ประเมินผ...

Kingbangkok Intertrade Co., Ltd.
เงินเดือน 15,000-20,000
19 ส.ค. 60
6 . หัวหน้างานฝ่ายวิจัยตลาด
- ควบคุมดูแลงาน วางแผน การปฏิบัติงานฝ่ายิจัยตลาด - วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถาม นำเสนอผู้บริหาร - วิเคราะห์ข้อมูลร่วมกับฝ่ายที่เกี่ยวข้อง - ออกเก็บข้อมูลการตลาดร่วมกับทีมฝ่ายการตลาด - ออกแบบส...

ARS Chemical (Thailand) Co., Ltd.
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
18 ส.ค. 60
7 . เจ้าหน้าที่วิเคราะห์โครงการ
• ติดต่อสือสารกับบริษัทและลูกค้าได้เป็นอย่างดี • ทำสรุปรายงานผลการทำงานของตนเองเพื่อเปลียบเทียบคู่แข่ง • นำเสนอปัญหา และข้อเสนอแนะเพื่อให้งานสำเร็จได้ด้วยดี • ปฏิบัติงานวันจันทร์-วันศุกร์

บริษัท บัวทอง พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
2 อัตรา
18 ส.ค. 60
8 . ผู้จัดการส่วนงานสำรวจและวิจัยตลาด
1.ออกสำรวจวิจัยตลาดภาคสนาม 2.นำเสนอข้อมูลการสำรวจวิจัยตลาดต่อผู้บังคับบัญชา 3.ประสานงานกับส่วนงานทั้งภายในและภายนอก

บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
18 ส.ค. 60
9 . เจ้าหน้าที่วิเคราะห์การตลาดรับสมัครด่วน !
- วางแผนการตลาด กลยุทธ์ทางการตลาดในแต่ละพื้นที่ให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าและการแข่งขันกับบริษัทคู่แข่ง - วิเคราะห์และประเมินแผนการตลาด พร้อมหาจุดเด่น จุดด้อย และปรับปรุงแก้ไขแผนการตลาด - ...

บริษัท เค้ก แอนด์ เบเกอรี่ จำกัด
เงินเดือน 15,000-23,000
18 ส.ค. 60
10 . ผู้จัดการอาวุโสแผนกวิจัยการตลาด
1.ควบ คุมดูแล พัฒนางานข้อมูลการตลาดให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 2.วางแผนงานวิจัย รวบรวม วิเคราะห์ สรุปผล นำเสนอผลงานอย่างต่อเนื่อง 3.ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของพนักงานในแผนกให้เป็...

บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด ( มหาชน )
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
18 ส.ค. 60
11 . Product Specialist (Base at Sathupradit, BKK)
1. ศึกษาและอัพเดทข่าวสารเกี่ยวกับวัตถุดิบหรือผลิตภัณฑ์ใหม่ในตลาดเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ 2. พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ หรือปรับปรุงพัฒนาสินค้าปัจจุบัน 3. จัดอบรมถ่ายทอดความรู้ให้กับ Sales และ/หรือลูกค้า 4. ...

Thai Hospital Products Co., Ltd.
เงินเดือน ตามโครงสร้างและประสบการณ์
18 ส.ค. 60
12 . Researcher / Senior Researcher
RESEARCHER - Investigating activities, trends and useful information for developing proposal. - Coordinating research projects. - Conduct desk research and gather information from various sources. ...

บริษัท เอ็มโอแค็ป จำกัด
เงินเดือน 17,000 - 26,000 บาท
18 ส.ค. 60
13 . Project Manager
- Preparation and delivery of proposal and credentials to clients. - Analyze research data and provide analytical reports and strategic recommendation to clients. - Drive client satisfaction by prov...

บริษัท เอ็มโอแค็ป จำกัด
เงินเดือน 35,000 - 40,000 บาท ตามความสามารถและประสบการณ์
18 ส.ค. 60
14 . CRM & Marketing Officer
- จัดการข้อมูลสมาชิกปัญญ์ปุริเฟิร์ส เช่น การคีย์ยอดคะแนน , ข้อมูลลูกค้า - จัดทำรายงานการขาย - ประสานงานและช่วยเหลือการทำงานระหว่างพนักงานร้านค้าและ CRM - จัดหาสิทธิพิเศษ กิจกรรม เพื่อสร้างโปรโมชั่น...

PURI Co., Ltd.
เงินเดือน ตามประสบการณ์และโครงสร้างบริษัทฯ
18 ส.ค. 60
15 . Marketing Research Staff
- รับผิดชอบเกี่ยวกับการทำวิจัยทางด้านการตลาดและอื่นๆที่เกี่ยวข้อง - เก็บข้อมูลเพื่อนำมาวิเคราะห์ ทำสรุป และแสดงผลการวิจัยด้านการตลาดได้ - ติดตามข้อมูล ความเคลื่อนไหวของคู่แข่งในธุรกิจ พร้อมการวิเครา...

LLIT (THAILAND) CO., LTD.
เงินเดือน N/A
18 ส.ค. 60
16 . Sales & Marketing
1.วางแผนการส่งเสริมการขาย ติดตาม ตรวจสอบผลการขาย 2.วางแผนการหาลูกค้าใหม่ 3.วางแผนคิดค้นหาผลิตภัณฑ์ใหม่ 4.ทำงานที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน

บริษัท อาเคเดีย ฟูดส์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
18 ส.ค. 60
17 . เจ้าหน้าที่วิเคราะห์และส่งเสริมการตลาด (ประจำสระบุรี)รับสมัครด่วน !
- นำเสนอแผนส่งเสริมการขาย (Promotion) และการตลาด รวมถึงนำเสนอราคาที่แข่งขันได้ - รายงานข้อมูลยอดขายภาพรวม ยอดขายรายสินค้า และคู่แข่งขันตามกลุ่มสินค้า - สรุปรายงานข้อมูลตลาดจากผู้แทนขาย และกิจกรรมคู่...

บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน)
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามประสบการณ์
18 ส.ค. 60
18 . เจ้าหน้าที่วิจัยและวิเคราะห์ข้อมูล(การตลาด)Urgently Required !
- เก็บข้อมูลทางสถิติ และวิเคราะห์ข้อมูลการขายของบริษัท - สามารถออกแบบ และคิดแบบสอบถามเองได้ - จัดทำรายงานข้อมูล เสนอผู้บริหาร - สรุปข้อมูลการขาย - งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท จระเข้ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
เงินเดือน N/A
17 ส.ค. 60
19 . Marketing Research Staff (สำนักงานใหญ่ สาทร)
- รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลการเคลื่อนไหวการแข่งขันในตลาด - จัดทำแบบสำรวจ เพื่อสร้างรายงานเชิงวิเคราะห์ - ออกพื้นที่ ที่ได้รับมอบหมายเพื่อทำการสำรวจและทำความเข้าใจตลาด - จัดทำและนำเสนอรายงานการวิจัยต...

บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน 16,000 ขึ้นไป ตามความสามารถ
17 ส.ค. 60
20 . Marketing Research Manager FMCG
Lead the market research team in selecting the appropriate research methodology in a combination of both qualitative and quantitative research and supporting techniques to meet defined business/brand ...

บริษัท ไอ.พี. เทรดดิ้ง จำกัด
17 ส.ค. 60
 พบ 27 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ