เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 12 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . พนักงานลูกค้าสัมพันธ์(Rider) ประจำพื้นที่ จ.กาฬสินธุ์(อ.เมือง อ.กมลาไสย อ.ร่องคำ
- ติดตามดูแลลูกค้าใหม่ และลูกค้าเก่าให้มีความประทับใจทั้งในบริการและผลิตภัณฑ์ของบริษัท - สร้างสัมพันธภาพที่ดีกับลูกค้า - เสนอ แนะนำ ให้คำปรึกษา ตอบข้อซักถาม /ข้อสงสัย และให้ข้อมูลกับลูกค้าของบริษัทไ...

Garena Online (Thailand) Co., Ltd. (Head Office)
1 อัตรา
เงินเดือน 12,000 + ค่าน้ำมัน + ค่าเสื่อมสภาพรถ + ค่า Incentive
27 ต.ค. 59
2 . หัวหน้าแผนกพัสดุ
- ควบคุม และตรวจสอบการรับ-จ่ายพัสดุให้ถูกต้อง ครบถ้วนและรวดเร็ว - ติดตามการสั่งซื้อ และกำหนดส่งของกับแผนกจัดซื้อ ( ท้องที่/กรุงเทพฯ) ให้ทันกำหนดใช้งาน - ควบคุม และกำหนดพัสดุคงคลังที่เหมาะสมและเพี...

บริษัท สยามพรีเสิร์ฟฟู้ดส์ จำกัด
1 อัตรา
26 ต.ค. 59
3 . วิศวกรไฟฟ้า,วิศวกรเครื่องกล,บัญชี,เคมี,พนักงานเดินเครื่อง
ดูและระบบไฟฟ้าและเครื่องจักรโรงงาน ฯลฯ

บริษัท กมลาไสย ไบโอ เพาเวอร์ 2010 จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
26 ต.ค. 59
4 . หัวหน้าแผนกทรัพยากรบุคคล (โรงงาน จ.กาฬสินธุ์)
•วางกลยุทธ์และสนับสนุนการบริหารทรัพยากรบุคคลของโรงงาน ให้สอดคล้องและเป็นไปตามเป้าหมายของบริษัท ตอบสนองความต้องการทางธุรกิจ •กำกับ ควบคุม ดูแล และเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงด้านแรงงานสัมพันธ์ สวัสดิการ ผ...

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
1 อัตรา
21 ต.ค. 59
5 . พนักงานผลิต (โรงเอทานอลมิตรผล กาฬสินธุ์)
1.ควบคุมเครื่องจักร 2.ควบคุมการผลิต 3.บำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องจักร

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
21 ต.ค. 59
6 . พนักงานผลิตไฟฟ้า (จ.กาฬสินธุ์)
รับผิดชอบงานควบคุมการผลิต-การขายไฟฟ้า และการบำรุงรักษาเครื่องจักร

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
6 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
21 ต.ค. 59
7 . วิศวกรผลิตไฟฟ้า (จ.กาฬสินธุ์)
รับผิดชอบงานการผลิตและขายไฟฟ้า งานติดตั้งเครื่องจักร งานซ่อมบำรุง โรงไฟฟ้าชีวมวล

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
6 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
21 ต.ค. 59
8 . วิศวกรเคมี ( จ.กาฬสินธุ์ )
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ รับผิดชอบดูแลแผนกทำใสหม้อต้ม หม้อเคี่ยวรางกวน ในกระบวนการผลิน้ำตาลทราย

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
21 ต.ค. 59
9 . วิศวกรเครื่องกล
รับผิดชอบงานควบคุมการผลิต งานติดตั้งและการบำรุงรักษาเครื่องจักร งานเขียนแบบปรับปรุงเครื่องจักร จัดทำงบประมาณ

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
21 ต.ค. 59
10 . เจ้าหน้าที่บัญชีอาวุโส ( จ.กาฬสินธุ์-อำนาจเจริญ)
1. ตรวจสอบดูแลระบบบัญชีงานอ้อย 2. ดูแลรับผิดชอบประสานงานการเงินเพื่อจ่ายเงินส่งเสริมให้ชาวไร่ 3. ดูแลจัดเก็บเอกสารเข้าหนี้ชาวไร่ สัญญาตัน 4. จัดทำรายงานการติดตามหนี้สิน

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
21 ต.ค. 59
11 . เจ้าหน้าที่ส่งเสริม-เพิ่มผลผลิตอ้อย (จ.กาฬสินธู์-อำนาจเจริญ)
- งานส่งเสริมการปลูกอ้อย การจ่ายปัจจัยส่งเสริม - งานเพิ่มผลผลิตอ้อย และการบำรุงตออ้อย

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
21 ต.ค. 59
12 . วิศวกรอุตสาหการ (IE) (จ.กาฬสินธุ์)
รับผิดชอบงานระบบ TPM การบำรุงรักษาเครื่องจักร

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
21 ต.ค. 59
 พบ 12 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ