เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 25 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 

บริษัท เงินติดล้อ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง +Incentive + อื่นๆ
9 ก.พ. 59
2 . หัวหน้าแผนกวิศวกรบอยเลอร์ จ.กาฬสินธุ์ (STA-KS)
- วางแผน/ควบคุม /ปรับปรุง /ซ่อมแซมบอยเลอร์ - บริหารจัดการเชื้อเพลิง

กลุ่มบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
9 ก.พ. 59
3 . เจ้าหน้าที่บริการลูกค้าด้านสินเชื่อ (หญิง) ประจำสาขากุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ ด่วนมาก !!
- รับผิดชอบงานด้านการพิจารณา วิเคราะห์ ตรวจสอบในการอนุมัติสินเชื่อให้มีคุณภาพตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด - ตรวจสอบประวัติลูกค้า - บริหารไม่ให้มีหนี้เสียเกินที่กำหนดไว้ - ลงข้อมูลสัญญาเช่าซื้อสินเชื่อ - ก...

บริษัท เงินติดล้อ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง+ค่าตำแหน่ง+ค่าเดินทาง+อื่นๆ
8 ก.พ. 59
4 . พนักงานตรวจสอบภายใน
-ปฎิบัติงานตามแผนงานที่ได้รับมอบหมาย -รวบรวมหลักฐาน จัดทำรายงานสรุปผลการตรวจสอบและให้ข้อเสนอแนะในประเด็นที่ตรวจพบ -ดูแลงานด้นเอกสารของหน่วยงานตรวจสอบภายใน เพื่อให้ความมั่นใจ และให้คำปรึกษากับฝ่าย...

ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุพัฒน์มอเตอร์
1 อัตรา
เงินเดือน 10,000 +
8 ก.พ. 59
5 . ช่างประจำศูนย์บริการ
- ซ่อม/ดูแลรถลูกค้า - บริการลูกค้าใหม่และรักษาลูกเก่า - เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง - ซ่อมแซมเครื่องยนต์เบื้องต้น

ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุพัฒน์มอเตอร์
จำนวนมาก
เงินเดือน 9,000 +ค่าคอมฯ
8 ก.พ. 59
6 . พนักงานขาย
-ดูแลลูกค้าก่อนและหลังการขาย -ให้คำแนะนำกับลูกค้าและรายละเอียดของสินค้า(รุ่นรถ) -ดูแลเรื่องการเงิน

ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุพัฒน์มอเตอร์
จำนวนมาก
เงินเดือน 9,000 +ค่าคอมฯ
8 ก.พ. 59
7 . เจ้าหน้าที่สื่อการตลาด (Graphic Design) ด่วน มาก !!!
1.ผลิตสื่อเพื่อการสื่อสารระหว่างองค์กร กับกลุ่มลูกค้า เพื่อภาพลักษณ์ขององค์กร บริหารสื่อโฆษณาและประชาสัมพันธ์ภายใน 2.บริหารสื่อโฆษณาและประชาสัมพันธ์

ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุพัฒน์มอเตอร์
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ+ค่าบริหาร
8 ก.พ. 59
8 . ผู้จัดการสาขา
1. บริหารงานภายในสาขาด้านยอดขาย ยอดซ่อม เก็บหนี้ ให้บรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ 2. ติดตามการขายและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า 3. ประสานงานระหว่างหน่วยงานภายในและลูกค้า 4. บริการลูกค้าที่เข้ามาติ...

ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุพัฒน์มอเตอร์
จำนวนมาก
เงินเดือน ผู้จัดการสาขา 20,000 บาทขึ้นไป
8 ก.พ. 59
9 . พนักงานขาย
งานขายผลิตภัณฑ์ของทางบริษัท ปูนซีเมนต์ผสมเสร็จ แผ่นพื้นสำเร็จ เสาเข็ม

บริษัท ทวีสินคอนกรีต จำกัด
1 อัตรา
6 ก.พ. 59
10 . ช่างซ่อมบำรุง
รับผิดชอบงานด้านการซ่อมรถโม่ของทางบริษัทฯ

บริษัท ทวีสินคอนกรีต จำกัด
2 อัตรา
6 ก.พ. 59
11 . พนักงานQC
1.ดูแลติดตามงานในขบวนการผลิต 2.วางแผนกระบวนการผลิต 3.บริหารงานตามโครงสร้างการผลิตของบริษัทฯ 4.ควบคุมกระบวนการผลิต 5.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

บริษัท ทวีสินคอนกรีต จำกัด
2 อัตรา
6 ก.พ. 59
12 . ฝ่ายผลิต
1.ดูแลติดตามงานในขบวนการผลิต 2.วางแผนกระบวนการผลิต 3.บริหารงานตามโครงสร้างการผลิตของบริษัทฯ 4.ควบคุมกระบวนการผลิต 5.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

บริษัท ทวีสินคอนกรีต จำกัด
2 อัตรา
6 ก.พ. 59
13 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชี
- บันทึกสมุดรายวันทั่วไป รับ- จ่าย รวมทั้งการจัดเก็บเอกสารให้ถูกต้องและเป็นระเบียบ - ตรวจสอบเอกสารการซื้อ วัตถุดิบแยกตามโครงการ - จัดทำรายงานภาษีซื้อ รายงานภาษีขาย - จัดทำ ภ.พ.30และภงด.1,3,53 และแบ...

บริษัท ทวีสินคอนกรีต จำกัด
1 อัตรา
6 ก.พ. 59
14 . พนักงานผลิต (โรงเอทานอลมิตรผล กาฬสินธุ์)
1.ควบคุมเครื่องจักร 2.ควบคุมการผลิต 3.บำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องจักร

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
3 ก.พ. 59
15 . พนักงานลูกหีบ (จ.กาฬสินธุ์)
มีหน้าที่รับผิดชอบ 1.ควบคุมห้องคอนโทรลการหีบสกัดน้ำอ้อย 2.ควบคุมการทำงานของเครื่องจักรให้มีประสิทธิภาพ 3.บำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่ีองจักรให้พร้อมใช้งาน

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
5 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
3 ก.พ. 59
16 . วิศวกรโยธา (จ.กาฬสินธุ์)ด่วน มาก!!
รับผิดชอบงาน เขียนแบบ ถอดแบบBOQ ประเมินราคา ควบคุมการก่อสร้าง

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
3 ก.พ. 59
17 . ช่างเทคนิค-ช่างซ่อมบำรุง (รายวันประจำ จ.กาฬสินธุ์)
เป็นผู้ช่วยพนักงานรายเดือน ควบคุมดูแล บำรุงรักษา และซ่อมแซมเครื่องจักร แผนก ลูกหีบ-หม้อต้ม-หม้อเคี่ยว-หม้อปั่น-บำรุงรักษาไฟฟ้า-บำรุงรักษาเครื่องกล-เครื่องมือควบคุม

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
25 อัตรา
เงินเดือน 335 บาท/วัน
3 ก.พ. 59
18 . นักบัญชี/ พนักงานบัญชี
- รับผิดชอบงานบัญชีต่างๆ เช่น บัญชีรับ-จ่าย บัญชีลูกหนี้-เจ้าหนี้ บัญชีภาษี เป็นต้น

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
3 ก.พ. 59
19 . พนักงานควบคุม Boiler โรงไฟฟ้า ( จ.กาฬสินธุ์ )
มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ 1.ควบคุมดูแลงานผลิตและส่งจ่ายไฟฟ้า 2.ควบคุม-ซ่อมแซม งาน Boiler

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
3 ก.พ. 59
20 . วิศวกรชลประทาน ( จ.กาฬสินธุ์ )
มีหน้าที่รับผิดชอบงานเกี่ยวกับการจัดหาและพัฒนาแหล่งน้ำให้กับเกษตรกรชาวไร่อ้อย

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
3 ก.พ. 59
 พบ 25 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ