เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
กรุณากรอก Username & Password
Username  :  
Password  :  
 พบ 16 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่บัญชี ประจำสาขากาฬสินธุ์ (STA-KS)
- วิเคราะห์ข้อมูลทางบัญชี - บันทึกข้อมูลทางบัญชี - จัดทำรายงานภาษี - ตรวจนับสินค้าคงเหลือ ณ สิ้นเดือน

บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
22 ก.ค. 57
2 . ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม ประจำสาขากาฬสินธุ์ (STA-กาฬสินธุ์)
ควบคุม ดูแล ตรวจสอบ ปรับปรุง พัฒนางานด้านเครื่องจักร ระบบไฟฟ้า งานซ่อมบำรุงทั่วไป

บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
22 ก.ค. 57
3 . หัวหน้าแผนกวิศวกรบอยเลอร์ ประจำสาขากาฬสินธุ์ (STA- กาฬสินธุ์)
วางแผน ควบคุม ปรับปรุง ซ่อมแซม ในส่วนงานของเตาบอยเลอร์

บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
3 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
22 ก.ค. 57
4 . หัวหน้าส่วนจัดซื้อและสต็อก ประจำสาขากาฬสินธุ์ (STA-กาฬสินธุ์)
ประสานงานกับ Supplier และจัดทำเอกสารและดำเนินการสั่งซื้อสินค้า และสต็อกสินค้า *** หากต้องการสมัครผ่าน E-mail กรุณาระบุตำแหน่งและสาขาที่สมัครให้ชัดเจน ***

บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
22 ก.ค. 57
5 . ผู้จัดการฝ่ายผลิต ประจำสาขากาฬสินธุ์ (STA-กาฬสินธุ์)
รับผิดชอบการวางแผนการผลิต ควบคุมกระบวนการผลิต ติดตามตรวจสอบคุณภาพในกระบวนการ ปรับปรุงและพัฒนากระบวนการผลิต เพื่อให้สามารถผลิตสินค้าได้ตรงตามที่ลูกค้าต้องการ รวมถึงรายงานตรงต่อผู้จัดการโรงง...

บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
22 ก.ค. 57
6 . เจ้าหน้าที่ทรัพยากรมนุษย์-สรรหาและสวัสดิการ ประจำสาขา กาฬสินธุ์ (STA-กาฬสินธุ์)
- ดูและเรื่องการสรรหาพนักงานตามความต้องการของบริษัท ตรวจสอบเวลาทำพนักงาน,แฟ้มประวัติในแต่ละวัน ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล และบันทึกลงในแบบฟอร์มที่กำหนด - ดูแลเรื่องสวัสดิการต่างๆที่พนักงานจะได้รั...

บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
22 ก.ค. 57
7 . ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ สาขากาฬสินธุ์
รับผิดชอบ การวางแผนด้านสรรหา พนักงานสัมพันธ์ การฝึกอบรมพนักงาน รับผิดชอบอาคาร สถานที่ งานด้านค่าแรงและสวัสดิการ งานรักษาความปลอดภัย *** หากต้องการสมัครผ่าน E-mail กรุณาระบุตำแหน่งและสาขาที่สมัครให...

บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
22 ก.ค. 57
8 . ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน ประจำสาขากาฬสินธุ์ (STA-กาฬสินธุ์)
ควบคุม ดูแลงานด้านบัญชีและการเงินทั้งระบบของโรงงาน ควบคุมค่าใช้จ่ายดูแลต้นทุนการผลิต

บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
22 ก.ค. 57
9 . เซลล์แมน
*ขาย/ส่งเสริมการขาย*ผลักดันให้กลยุทธ์ขององค์กรสำเสร็จ* ออกนอกพื้นที่ ติดต่อและเสนอขายผลิตภัณฑ์ของบริษัท เสนอขาย, ปิดการขาย ใช้รถยนต์ของบริษัทฯ และน้ำมันบริษัทฯ

บริษัท กาฬสินธุ์คอนกรีต (2000) จำกัด
หลายตำแหน่ง ด่วนมาก
เงินเดือน 12,000 + คอมมิชชั่นตามยอดขาย
22 ก.ค. 57
10 . ผู้จัดการโรงงาน
ดูแลงานทุกอย่างภายในโรงงาน, รับคำสั่งจากผู้บริหาร, ต้องมีความรู้ด้านวิศวกรโยธาและความรู้เกี่ยวกับคอนกรีต

บริษัท กาฬสินธุ์คอนกรีต (2000) จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตลกลง
22 ก.ค. 57
11 . วิศวกรโยธา
วิศวกรโยธา

บริษัท กาฬสินธุ์คอนกรีต (2000) จำกัด
เงินเดือน ตามตลกลง
22 ก.ค. 57
12 . วิศวกรเคมี (จ.กาฬสินธุ์)
1. รับผิดชอบดูแลกระบวนการเคี่ยวน้ำตาล 2. ปรับปรุงพัฒนาเครื่องจักรและกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 3. วางแผนบำรุงรักษา และซ่อมแซมเครื่องจักร

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
21 ก.ค. 57
13 . วิศวกรไฟฟ้า ( จ.กาฬสินธุ์ )
1.วางแผนงานด้านการบำรุงรักษาเครื่องจักร 2.งานปรับปรุงประสิทธิภาพเครื่องจักร 3.ควบคุม ดูแลงานระบบไฟฟ้า

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
21 ก.ค. 57
14 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ( จ.กาฬสินธุ์ )
1.จัดทำแผนงาน โครงการ กิจกรรม มาตรการด้านความปลอดภัยในการทำงาน 2.จัดทำเอกสารความปลอดภัยตามกฎหมาย และประสานงานกับหน่วยงานราชการ 3.ตรวจสอบและเสนอแนะให้มีการปรับปรุงสภาพงาน เครื่องจักร เพื่อให้เกิดความ...

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
21 ก.ค. 57
15 . วิศวกรเครื่องกล ( จ.กาฬสินธุ์ )
1.ดูแลรักษา ซ่อมแซมเครื่องจักร 2.งาน TPM เครื่องจักร 3.งานปรับปรุงประสิทธิภาพเครื่องจักร

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
21 ก.ค. 57
16 . บัญชี
จัดทำบัญชีลูกหนี้,บัญชีเจ้าหนี้,จัดทำภาษีซื้อ,ภาษีขาย,จัดทำงบ ภงด.1,3,53 กระทบยอดบัญชีแยกประเภท ฯลฯ

บริษัท กมลาไสย ไบโอ เพาเวอร์ 2010 จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
16 ก.ค. 57
 พบ 16 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ