เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 24 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . พนักงานขายเงินสด (Sales Executive (Cash)) - ปฏิบัติงานจ.กาฬสินธุ์ด่วนมาก !!
-รับเป้าหมายการขายในพื้นที่ -สร้างยอดขายผ่านร้านค้าปลีกให้ถึงเป้าหมาย -กระจายสินค้าให้ครอบคลุมร้านค้าปลีกในพื้นที่ ที่รับผิดชอบ -ดำเนินกิจกรรมต่างๆ ตามแผนงาน -ประสานงานกับหน่วยงานภายใน-ภายนอก เพื่...

บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน 15,000 บาทขึ้นไป (เงินเดือน + เบี้ยเลี้ยง + Incentive)
29 ก.ค. 58
2 . เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า (ชาย) ประจำสาขาหนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์ ด่วนมาก !!
- รับผิดชอบงานด้านการพิจารณา วิเคราะห์ ตรวจสอบในการอนุมัติสินเชื่อให้มีคุณภาพตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด - ตรวจสอบประวัติลูกค้า - บริหารไม่ให้มีหนี้เสียเกินที่กำหนดไว้ - ลงข้อมูลสัญญาเช่าซื้อสินเชื่อ - ก...

บริษัท ซีเอฟจี เซอร์วิส จำกัด
1อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง+ค่าตำแหน่ง+ค่าเดินทาง
29 ก.ค. 58
3 . ผู้จัดการสาขา / พนักงานขาย / ช่างบริการ
- ผู้จัดการสาขา 1. บริหารงานภายในสาขาด้านยอดขาย ยอดซ่อม เก็บหนี้ ให้บรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ 2. ติดตามการขายและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า 3. ประสานงานระหว่างหน่วยงานภายในและลูกค้า 4. บริกา...

ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุพัฒน์มอเตอร์
จำนวนมาก
เงินเดือน ผู้จัดการสาขา 20,000 บาทขึ้นไป, พนักงานขาย 10,000 + คอมฯ, ช่างบริการ 10,000 + ค่าคอมฯ
29 ก.ค. 58
4 . ล่ามแปลภาษาภาษาจีน จ.กาฬสินธุ์ /จ.ชัยภูมิ (สัญญาจ้าง)
• งานล่ามแปลภาษาให้กับผู้บริหารชาวจีน • งานบริการที่เกี่ยวข้องกับชีวิตความเป็นอยู่ให้กับผู้บริหารชาวจีน • สอนภาษาไทยเบื้องต้นในการสื่อสารให้กับผู้บริหารจีน • สนับสนุนงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
2-3 อัตรา
28 ก.ค. 58
5 . นักบัญชี (โรงเอทานอลมิตรผล กาฬสินธุ์)
1.บันทึกบัญชีเรียกเก็บบุคคลภายนอก 2.บันทึกบัญชีรายการระหว่างกัน 3.ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของใบกำกับภาษีขาย และรายงานภาษีขาย กระทบบัญชีที่เกี่ยวข้อง 4.ตรวจสอบรายงานการขาย เพื่อกระทบบัญชีขายและภาษี...

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
28 ก.ค. 58
6 . วิศวกรโยธา (จ.กาฬสินธุ์)
รับผิดชอบงาน เขียนแบบ ถอดแบบBOQ ประเมินราคา ควบคุมการก่อสร้าง

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
28 ก.ค. 58
7 . ช่างเคี่ยว - ช่างปั่นน้ำตาล (จ.กาฬสินธุ์)
1. รับผิดชอบการเคี่ยวน้ำตาล 2. รับผิดชอบการปั่นน้ำตาล 3. ซ่อมแซมเครื่องจักร

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
5 อัตรา
เงินเดือน 12,000 บวกค่าประสบการณ์
28 ก.ค. 58
8 . พนักงาน Boiler (จ.กาฬสินธุ์)
มีหน้าที่รับผิดชอบ 1. ควบคุมเครื่องจักรหม้อไอน้ำ (Boiler) 2. ควบคุมการผลิตและส่งจ่ายไฟฟ้า 3. บำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องจักร

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน 12,000 บวกค่าประสบการณ์
28 ก.ค. 58
9 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ(จป.)
• จัดกิจกรรมรณรงค์ด้านความปลอดภัย • จัดกิจกรรมด้าน 5 ส. • จัดทำรายงานส่งหน่วยราชการ • ประสานงานกับฝ่ายต่างๆด้านความปลอดภัย • ดำเนินการวัดด้านสิ่งแวดล้อม • ปฏิ...

บริษัท บางนาแป้งมัน จำกัด
26 ก.ค. 58
10 . รองหัวหน้าส่วนไฟฟ้าเครื่องมือวัด
- ดูแลควบคุมระบบไฟฟ้าและครื่องมือวัด - วางแผนงานซ่อมและปรับปรุงระบบงาน - จัดทำงบประมาณประจำปี - จัดทำระบบ ISO และอื่นๆภายในโรงงาน - รายงานผลการปฏิบัติงานประจำวัน/ประจำเดือน/ประจำปีต่อผู้บังค...

บริษัท อุตสาหกรรมน้ำตาลอีสาน จำกัด และ บริษัทในเครือ (บจก.สยามพรีเสิร์ฟฟู้ดส์)
1 อัตรา
25 ก.ค. 58
11 . วิศวกรโยธา
- สำรวจข้อมูลภาคสนาม จัดการข้อมูลเพื่อใช้ประกอบการเขียนแบบ - เขียนแบบ งานโครงการปรับปรุง อาคาร ถนน และระบบสาธารณูประโภคต่างๆ - คำนวณงานโครงสร้างของโครงการปรับปรุง อาคาร ถนน ให้สอดคล้องตามหล...

บริษัท อุตสาหกรรมน้ำตาลอีสาน จำกัด และ บริษัทในเครือ (บจก.สยามพรีเสิร์ฟฟู้ดส์)
1 อัตรา
25 ก.ค. 58
12 . ผู้ช่วยผู้ควบคุมเครื่องกำเนิดไฟฟ้า
- ซ่อมบำรุงและเดินเครื่องกำเนิดไฟฟ้าให้สามารถขายให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ - ตรวจสอบและดูแลเครื่องจักร อุปกรณ์ให้อยู่ในสภาพปกติ พร้อมใช้งาน และบันทึกผล - รายงานผลต่างๆ ที่เกิดขึ้นต่อผู้บังคับบัญชา...

บริษัท อุตสาหกรรมน้ำตาลอีสาน จำกัด และ บริษัทในเครือ (บจก.สยามพรีเสิร์ฟฟู้ดส์)
1 อัตรา
25 ก.ค. 58
13 . ผู้ควบคุมเครื่องกำเนิดไฟฟ้า
- ซ่อมบำรุงและเดินเครื่องกำเนิดไฟฟ้าให้สามารถขายให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ - กรณีเกิดเหตุฉุกเฉินกับระบบเครื่อง TG สามารถสั่งหยุดเครื่องได้ - ตรวจสอบคุณสมบัติและจัดหาวัสดุอุปกรณ์สำหรับงานซ่อม - ...

บริษัท อุตสาหกรรมน้ำตาลอีสาน จำกัด และ บริษัทในเครือ (บจก.สยามพรีเสิร์ฟฟู้ดส์)
1 อัตรา
25 ก.ค. 58
14 . ผู้ควบคุมโรงบำบัดน้ำ
- ควบคุมการทำงานเครื่องมือวัด Online ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และให้มีความถูกต้องแม่นยำ - จัดทำแผนการทวนสอบเครื่องมือวัด Online โดยเปรียบเทียบผลกับค่าของห้องปฏิบัติการ - จัดทำแผนการท...

บริษัท อุตสาหกรรมน้ำตาลอีสาน จำกัด และ บริษัทในเครือ (บจก.สยามพรีเสิร์ฟฟู้ดส์)
1 อัตรา
25 ก.ค. 58
15 . ผู้ช่วยผู้ควบคุมหม้อไอน้ำ
- ตรวจสอบอุปกรณ์ เบื้องต้นที่ใช้ในกระบวนการผลิต (Turbine & Generator)) - บันทึกค่าต่างๆ ที่ตรวจพบตามตารางเวลาที่กำหนด - รายงานผลต่างๆ ที่เกิดขึ้นต่อผู้บังคับบัญชา - ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับ...

บริษัท อุตสาหกรรมน้ำตาลอีสาน จำกัด และ บริษัทในเครือ (บจก.สยามพรีเสิร์ฟฟู้ดส์)
4 อัตรา
25 ก.ค. 58
16 . ผู้ควบคุมหม้อไอน้ำ
- เดินเครื่อง และควบคุมงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการผลิตหม้อไอน้ำ (Turbine & Generator) - ตรวจสอบเครื่องมือ อุปกรณ์ เครื่องจักร ให้พร้อม อยู่ในสภาพดี และพร้อมใช้งาน - บันทึกค่าต่างๆ ที่ตรวจพบตามต...

บริษัท อุตสาหกรรมน้ำตาลอีสาน จำกัด และ บริษัทในเครือ (บจก.สยามพรีเสิร์ฟฟู้ดส์)
3 อัตรา
25 ก.ค. 58
17 . พนักงานขายและช่างซ่อมเครื่องมือแพทย์,สเปประจำบริษัท
- ดูแลบริหารการขายให้ยอดขายบรรลุได้ตามเป้าหมายของบริษัท - วางแผนการบริหารลูกค้า และการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าเดิม - วางแผน และบริหารการเพิ่มฐานลูกค้าใหม่ - มีประสบการณ์ในการซ่อมเครื่องมือแพทย์

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดีดี เมดซายน์
3 อัตรา
เงินเดือน 8,000 - 20,000 ตามประสบการณ์
24 ก.ค. 58
18 . Maintenance Planner
• Preventive maintenance machines Collect and control all technical information for all responsible machinery. • Improve and maintain condition of the plant and overall inspection as schedules • Sup...

บริษัท เนชั่นแนล สตาร์ช แอนด์ เคมิเคิล (ไทยแลนด์)จำกัด
1 อัตรา
24 ก.ค. 58
19 . Production Foreman
- ควบคุมเครื่องจักรในกระบวนการผลิต - ตรวจสอบกระบวนการการผลิตให้เป็นไปตามระบบคุณภาพของผลิตภัณฑ์ - บำรุงรักษาเครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณ์ ในกระบวนการผลิต - ดูแลความสะอาดพื้นที่ปฎิบัติงานตามหลัก 5ส....

บริษัท เนชั่นแนล สตาร์ช แอนด์ เคมิเคิล (ไทยแลนด์)จำกัด
2 อัตรา
24 ก.ค. 58
20 . จป.วิชาชีพ
- วิเคราะห์งานเพื่อชี้บ่งอันตรายรวมทั้งกำหนดขั้นตอนการทำงานอย่างปลอดภัย - ประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในการทำงาน - แนะนำ ฝึกสอน อบรมพนักงานเพื่อให้การปฏิบัติงานปลอดจากเหตุอันจะทำให้เกิด...

บริษัท อุตสาหกรรมน้ำตาลอีสาน จำกัด และ บริษัทในเครือ (บจก.สยามพรีเสิร์ฟฟู้ดส์)
1 อัตรา
24 ก.ค. 58
 พบ 24 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ