เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 117 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . บัญชี , การเงิน , ธุรการขนส่ง , คลังสินค้า
เจ้าหน้าที่บัญชี • ดูแลเรื่องการเงิน , บัญชี ของบริษัท ธุรการขนส่ง • จัดทำ บันทึกเอกสาร เบิกจ่ายงานคลังอะไหล่ ทั้งในระบบเอกสารและระบบ คอมพิวเตอร์ • จัดพิมพ์ จัดเก็บอุปกรณ์และควบคุมการเ...

บริษัท โซล่าแอสฟัลท์ จำกัด
4 ตำแหน่ง
เงินเดือน 10,000 บาท ขึ้นไป
26 ก.ค. 60
2 . วิศวกรโยธารับสมัครด่วน !
• ควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนงานและถูกต้องตามแบบอย่างเหมาะสม • คำนวณปริมาณงานวางแผนการก่อสร้าง การจัดการแรงงาน และวัสดุก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนงาน • ติดต่อประสานงานฝ่ายต่างๆ ในองค์กร

บริษัท โซล่าแอสฟัลท์ จำกัด
จ.ขอนแก่น 1 อัตรา , จ.ราชบุรี 2 อัตรา
เงินเดือน 30,000 บาท ขึ้นไป
26 ก.ค. 60
3 . เจ้าหน้าที่สินเชื่อ (ประจำศูนย์ขอนแก่น)รับสมัครด่วน !
ความรับผิดชอบ: - วิเคราะห์สินเชื่อ บัตรเครดิต, สินเชื่อบุคคล และสินเชื่อเช่าซื้อได้ - วิเคราะห์สินเชื่อ ลูกค้าใหม่ และ ทำการทบทวนสินเชื่อสำหรับลูกค้าเดิม - ตรวจสอบเอกสารสินเชื่อ และโทรตรวจสอบลูกค้า...

AEON Thana Sinsap (Thailand) Public Co., Ltd.
5 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
26 ก.ค. 60
4 . เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ประจำศูนย์ขอนแก่น **ด่วนมาก**
- จัดพิมพ์ข้อมูลลูกค้าเข้าสู่ระบบ

AEON Thana Sinsap (Thailand) Public Co., Ltd.
5 อัตรา
เงินเดือน 9,000 Up/ เดือน
26 ก.ค. 60
5 . หัวหน้าทีมเบียร์สด
- วางแผนงานขายสินค้าและการขยายจำนวนร้านเบียร์สดรวมถึงการวางแผนกระตุ้นการขายโดยกิจกรรมส่งเสริมการขายตามนโยบายและเป้าหมายที่บริษัทกำหนด - กำหนดเป้าหมายการขายและการขยายร้านเบียร์สดของเจ้าหน้าที่ขาย On T...

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
26 ก.ค. 60
6 . หัวหน้าลาน
1) ตรวจสอบรายงานการส่งมอบสินค้า สินค้าคงเหลือและบัญชีทรัพย์สิน 2) บริหารการคัดแยกให้มีประสิทธิภาพ 3) บริหารคลังสินค้าให้มีประสิทธิภาพ 4) บริหารทรัพย์สินให้มีประสิทธิภาพ 5) บริหารจัดการแรงงานภายในล...

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
26 ก.ค. 60
7 . Walk in สมัครพร้อมสัมภาษณ์ทันที ตำแหน่งผู้จัดการร้าน/ผู้ช่วยฯ จังหวัดขอนแก่น
สมัครพร้อมสัมภาษณ์ทันที ตำแหน่งผู้จัดการร้าน/ผู้ช่วยผู้จัดการร้าน ประจำพื้นที่ต่างๆในจังหวัดขอนแก่น ในวันที่ 20-21 กรกฎาคม 2560 นี้ ตั้งแต่เวลา 10.00 -16.00 น. ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดขอนแก่น ชั้น 2...

บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด
20 อัตรา
เงินเดือน ผู้จัดการ 17,000-18,000 / ผู้ช่วย 13,000-15,000
26 ก.ค. 60
8 . เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สินทางโทรศัพท์ ประจำสาขาขอนแก่น
- ติดต่อลูกค้าทางโทรศัพท์เพื่อแจ้งยอดจ้างชำระ - เจรจากับลูกค้าเพื่อให้ชำระหนี้

บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)
20 อัตรา
เงินเดือน 9,300+ คอมมิชชั่น
26 ก.ค. 60
9 . ผู้จัดการแผนกเร่งรัดหนี้สิน สาขา ขอนแก่น
- ควบคุมการทำงานของทีมเร่งรัดหนี้สินทางโทรศัพท์ - วางแผนกลยุทธ์ในการติดตามหนี้สินทางโทรศัพท์ - วิเคราะห์ผลการทำงานของทีมเร่งรัดหนี้สินเพื่อปรับปรุงการทำงานของทีม - บริหารยอดจัดเก็บให้ได้ตามเป้าหมาย...

บริษัท พรอมิส (ประเทศไทย) จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
26 ก.ค. 60
10 . รองผู้จัดการสาขา (ขอนแก่น)
- วางแผนและจัดการการสื่อสารภายในสาขาเพื่อการรับรู้ทิศทาง พันธกิจ และเป้าหมายขององค์กร - วางแผนและดำเนินการกิจกรรมภายในสาขาเพื่อให้บรรลุเป้าหมายและยอดขาย - บริหารการให้บริการของสาขาให้อยู่ในมาตรฐาน...

บริษัท ไอร่า แอนด์ ไอฟุล จำกัด (มหาชน)
26 ก.ค. 60
11 . การตลาดเช่าซื้อรถยนต์ใหม่และรถยนต์มือสอง (วิ่งพื้นที่จังหวัดราชบุรี)
มีหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินธุรกรรมด้านการให้สินเชื่อเช่าซื้อตามแผนงานที่วางไว้ รวมถึงดำเนินการจัดทำทำสัญญาเช่าซื้อรถยนต์ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนด ตลอดจนติดต่อและสร้างสัมพันธ์ภาพอั...

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
26 ก.ค. 60
12 . เจ้าหน้าที่แผนงานกลุ่มงานอ้อย (โรงงานน้ำตาลมิตรผล ภูเวียง)
1. ประสานและติดตามงานของโรงงานในเครือของกลุ่มธุรกิจกลุ่มงานอ้อย 2. ออกแบบตารางการจัดเก็บข้อมูล ตรวจสอบ แล้วสรุปข้อมูล พร้อมจัดทำไฟล์นำเสนอผลการดำเนินงาน 3. ต้องสามารถไปปฏิบัติงานนอกสถานที่ หรือ โร...

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
1 อัตรา
26 ก.ค. 60
13 . หัวหน้าแผนกทรัพยากรบุคคล (โรงงานน้ำตาลมิตรผลภูเวียง) รับสมัครด่วน !
- วางกลยุทธ์และสนับสนุนการบริหารทรัพยากรบุคคลของด้านอ้อย ให้สอดคล้องและเป็นไปตามเป้าหมายของบริษัท ตอบสนองความต้องการทางธุรกิจ - กำกับ ควบคุม ดูแล และเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงด้านแรงงานสัมพันธ์ สวัสดิก...

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
26 ก.ค. 60
14 . พนักงานเขตส่งเสริมชาวไร่ โรงงานน้ำตาลมิตรผลภูเวียง
1.ส่งเสริมให้ชาวไร่ปลูกอ้อยให้ได้คุณภาพ ปริมาณภายในพื้นที่รับผิดชอบ 2.กำหนดวัตถุประสงค์ นโยบาย กลยุทธ์ และวิธีปฏิบัติในการจัดหาอ้อยจากบริเวณพื้นที่ที่รับผิดชอบ 3.ปฏิบัติงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู...

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
26 ก.ค. 60
15 . เจ้าหน้าที่เพิ่มผลผลิต (โรงงานน้ำตาลมิตรผลภูเวียง)
1. ติดตามการดำเนินงานในพื้นที่ สรุปปัญหาอุปสรรคในพื้นที่ 2. ส่งเสริมการบำรุงรักษาอ้อย 3. สร้างความพึงพอใจของชาวไร่และเขตส่งเสริมต่อการให้บริการต่างๆ 4. จัดทำฐานข้อมูล เพื่อวิเคราะห์/วางแผนการส่งเส...

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
26 ก.ค. 60

บริษัท วินน์ซอฟต์ โซลูชั่น จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
26 ก.ค. 60
17 . Social Media Content Writer
- จัดทำ Social Media Blog ต่างๆ ตามที่ได้ร้บมอบหมาย - Update บทความผ่าน Social Media Blog ต่างๆ ของบริษัทฯ - เขียนบทความใหม่ผ่าน Blog ต่างๆ ที่บริษัทฯ มอบหมายให้

บริษัท วินน์ซอฟต์ โซลูชั่น จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง + เบี้ยขยัน+ O.T สวัสดิการ
26 ก.ค. 60
18 . พี่เลี้ยงเด็ก
- คอยดูแลลูกเจ้าของ บริษัทฯ - คอยดูแลให้การช่วยเหลือน้องด้านต่างๆ น้องอายุ 2 ขวบ 6 เดือน - คอยฝึกทักษะพัฒาการต่างๆ ให้น้อง - ดูแลด้านอาหารน้องที่มีคุณค่าทางโภชนาการให้น้อง ตอนนี้น้องมีพี่เลี้ยงอย...

บริษัท วินน์ซอฟต์ โซลูชั่น จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 13,000 Up แล้วแต่ความสามารถ
26 ก.ค. 60
19 . Sales SI (สาขาขอนแก่น)
-เตรียม/กำหนดแผนธุรกิจงานขายของแต่ละประเภทของกลุ่มลูกค้าองค์กร กำหนดKPI เพื่อวัดผลรายเดือน/ไตรมาส/ปี -ดำเนินการตามกลยุทธ์และนโยบายการขายของบริษัทในช่องทางต่างๆ -พัฒนาขีดความสามารถของทีมงานขาย ให้มีท...

บริษัท ไซแมท เทคโนโลยี จำกัด ( มหาชน ) และบริษัทในเครือ
1 อัตรา
เงินเดือน 11,000-18,000
26 ก.ค. 60
20 . Sales Shop (สาขาขอนแก่น)รับสมัครด่วน !
1 ดูแลและให้คำแนะนำ เกี่ยวกับบริการของบริษัทและขายอินเตอร์เน็ตในแผนกศูนย์บริการลูกค้า Sinet ให้เป็นไปตามตามแผนงานที่กำหนดอย่างมีประสิทธิภาพ 2. ติดต่อประสานงานภายในองค์กรและภายนอกเพื่อให้ทำงานได้มีประ...

บริษัท ไซแมท เทคโนโลยี จำกัด ( มหาชน ) และบริษัทในเครือ
3อัตรา
เงินเดือน 11,000 - 14,000 บาท
26 ก.ค. 60
 พบ 117 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ