เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
กรุณากรอก Username & Password
Username  :  
Password  :  
 พบ 89 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Assistant Manager Credit Analysis (ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกวิเคราะห์สินเชื่อ) ศูนย์ขอนแก่น สอบถามโทร. 043-349026
ลักษณะงาน - ร่วมนำเสนอนโยบาย วางแผน กำหนดกลยุทธ์และแผนการปฏิบัติงานประจำปี เสนอต่อผู้บริหารระดับสูง - กำกับดูแลและดำเนินการต่างๆ เพื่อให้แผนงานที่กำหนดไว้สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม อันเกี่ยวข...

AEON Thana Sinsap (Thailand) Public Company Limited
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
30 ก.ค. 57
2 . เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ประจำศูนย์ขอนแก่น **ด่วนมาก**
- จัดพิมพ์ข้อมูลลูกค้าเข้าสู่ระบบ

AEON Thana Sinsap (Thailand) Public Company Limited
5 อัตรา
เงินเดือน 9,000 Up/ เดือน
30 ก.ค. 57
3 . เจ้าหน้าที่อายัดบัตรเครดิต ประจำศูนย์ขอนแก่น และศูนย์กรุงเทพ
- ให้บริการข้อมูลให้กับลูกค้า - รับแจ้งกรณีบัตรลูกค้ามีปัญหา - ทำการอายัดบัตร

AEON Thana Sinsap (Thailand) Public Company Limited
5 อัตรา
เงินเดือน N/A
30 ก.ค. 57
4 . เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สิน ประจำศูนย์ขอนแก่น
- ติดตามทวงถามการจ่ายชำระล่าช้าของลูกค้าผ่านโทรศัพท์

AEON Thana Sinsap (Thailand) Public Company Limited
60 อัตรา
เงินเดือน 9,000 บาทขึ้นไป
30 ก.ค. 57

Infus Medical ( Thailand ) Co., Ltd.
30 ก.ค. 57
6 . เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์บริการเสริมบนมือถือ/Telephone Sales / Outbound Call Center สาขาขอนแก่น (เงินเดือน 9,500 บาท)
แนะนำบริการเสริมทาง SMS ให้ลูกค้าทดลองใช้ฟรี มีการอบรมก่อนเริ่มงาน ทำงาน 8.00 - 17.00 น. ** ทำงานที่สาขาขอนแก่น อาคาร Pixel One ชั้น 2-4 จังหวัดขอนแก่น ** **ผู้สนใจสมัครด้วยตนเองได้ท...

Thailand YellowPages
60 อัตรา ด่วน
เงินเดือน เงินเดือนประจำ 9,500 บ. /เดือน+ เบี้ยขยัน1,000 บ.+รายได้พิเศษ1,000 บ.) ++
30 ก.ค. 57
7 . เจ้าหน้าที่ประเมิน DRC ประจำโซนภาคอีสาน
1.ประเมิน DRC เศษยางรับเข้า 2.ติดตามผลคุณภาพวัตถุดิบรับเข้า 3.ติดตามการสุ่มตัวอย่างและทดสอบ DRC ให้อยู่ในมาตรฐานที่กำหนด

บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
30 ก.ค. 57

Infus Medical ( Thailand ) Co., Ltd.
30 ก.ค. 57
9 . Sales Manager ประจำภาคอีสาน ด่วน!!!!! ด่วนมาก!!
ความรับผิดชอบหลัก : - วิเคราะห์ วางแผน และกำหนดแผนกลยุทธ์เกี่ยวกับเป้าหมายการขาย , การตลาดและกิจกรรมส่งเสริมการขาย , อัตรากำลังคน , การอบรมและกำหนดแผนกลยุทธ์เกี่ยวกับเป้าหมายการขายสินค้าและบริการไปต...

บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
10 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท ฯ และประสบการณ์
30 ก.ค. 57
10 . เจ้าหน้าที่วิเคราะห์น้ำ (โรงงานน้ำตาลมิตรผลภูเวียง จ.ขอนแก่น)
1.ปฏิบัติงานด้านการวิเคราะห์คุณภาพน้ำ ที่ใช้ในกระบวนการผลิตให้ได้ตามมาตรฐานที่กำหนด

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
30 ก.ค. 57
11 . นักเคมี (โรงงานน้ำตาลมิตรผล ภูเวียง)
- พัฒนากระบวนการผลิตน้ำตาลที่มีการใช้สารเคมีให้มีประสิทธิภาพตามเป้าหมาย

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
30 ก.ค. 57
12 . เจ้าหน้าที่ระบบสารสนเทศ GIS (โรงงานน้ำตาลมิตรผล ภูเวียง)
- เก็บรวบรวมข้อมูลแปลงอ้อยชาวไร่ เพื่อบันทึกในระบบฐานข้อมูล ตรวจสอบแก้ไข ให้ถูกต้องเป็นปัจจุบัน จัดทำรายงานต่างๆ ที่จัดเก็บเพื่อนำมาใช้ในการสนับสนุนแก่บุคลากร ด้านวัตถุดิบ สำหรับการวางแผนและการติดตามก...

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
30 ก.ค. 57
13 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ (โรงงานน้ำตาลมิตรผล ภูเวียง จ.ขอนแก่น)
1. ควบคุมดูแลงานด้านความปลอดภัยในการทำงาน 2. ดำเนินกิจกรรมด้านการลดอุบัตเหตุในการทำงานและการประเมินความเสี่ยง 3. ดำเนินกิจกรรมการส่งเสริมความปลอดภัย 4. ดูแลกิจกรรมและเอกสารให้ดำเนินไปตามระบบ ISO มา...

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
30 ก.ค. 57
14 . วิศวกรคอมพิวเตอร์ (โรงงานน้ำตาลมิตรผล ภูเวียง จ.ขอนแก่น)
1.ควบคุมดูแลงานและปรับปรุงพัฒนาระบบงานด้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2.วิเคราะห์และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
30 ก.ค. 57
15 . วิศวกรเครื่องกล (โรงงานน้ำตาลมิตรผล ภูเวียง จังหวัดขอนแก่น)
- วางแผนงานซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักรและพัฒนาประสิทธิภาพของเครื่องจักร - วิเคราะห์ความเสียหายและการขัดข้องของเครื่องจักรที่มีผลต่อการผลิต - วางแผนการซ่อมบำรุงและควบคุมค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุง

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
30 ก.ค. 57
16 . พนักงานจำหน่ายตั๋ว(สาขาขอนแก่นประจำเมืองพล)
-รับจองตั๋วรถโดยสาร ขายตั๋วรถโดยสาร -บริการให้ข้อมูลแก่ผู้มาติดต่อสอบถาม

บริษัท เทพสมบัติ จำกัด (สมบัติทัวร์)
3 อัตรา
30 ก.ค. 57
17 . ผู้ช่วยผู้จัดการสาขา (สาขาขอนแก่น)
**ตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการประจำสาขา เป็นงานประจำ ไม่ใช่งานขายตามบ้านลูกค้า** • ให้คำปรึกษา แนะนำแผนประกันสุขภาพแก่ลูกค้าที่สนใจซื้อประกันสุขภาพประจำสาขา • ติดตามและจัดเก็บข้อมูลของลูกค้าลงในฐานข้อม...

บริษัท บูพา ประกันสุขภาพ (ประเทศไทย) จำกัด มหาชน
เงินเดือน 20,000 - 25,000 + คอมมิชชั่น
30 ก.ค. 57
18 . หัวหน้าศูนย์ไหมขอนแก่น - ประจำศูนย์ไหม จ. ขอนแก่น
การจัดซื้อเส้นไหม - วางแผน วางแผน กำหนดเป้าหมาย ปริมาณเส้นไหม และงบประมาณการจัดซื้อเส้นไหมประจำปี - ตรวจสอบ คัดเลือกคุณภาพเส้นไหมให้ได้มาตรฐานในการจัดซื้อ - จัดการ ต่อรองราคารับซื้อเส...

บริษัท อุตสาหกรรมไหมไทย จำกัด (JIM THOMPSON)
1 อัตรา
30 ก.ค. 57
19 . พนักงานขาย SKIN CARE & HELTHY สาขาขอนแก่น
- ติดต่อประสานงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร - งานด้านบริการให้ข้อมูลเกี่ยวกับการดูแลรักษาผิวพรรณ - มีทั้ง Booth และ Exclusive - สินค้าเป็นสินค้ายอดขายอันดับหนึ่งของ Watsons - เข้ากับบุคคลอื่นได้อั...

บริษัท อินสปาย อินโนเวชั่น จำกัด
12 อัตรา
เงินเดือน 12,000 - 30,000 (ตามตกลง)
30 ก.ค. 57
20 . ผู้ช่วยผู้จัดการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ(ตอนกลาง) ด่วนมาก !!
1. ประสานงานกับหน่วยงานสาขาและหน่วยงานสำนักงานใหญ่ 2. จัดทำ Request ต่างๆ เช่น Request การประชุม, Request กิจกรรม จากทางสำนักงานประสานมา เป็นต้น 3. จัดทำรายงานการประชุม 4. ออกตรวจ สาขา ในพื้นที่ ที...

บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)
3 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
30 ก.ค. 57
 พบ 89 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ