เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 657 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . พนักงานคำนวณกระจก
-วางแผนการผลิตให้สอดคล้องกับระยะเวลาในการส่งมอบสินค้า -วางแผนการผลิตประจำวันได้อย่างถูกต้อง แม่นยำ สามารถรองรับความต้องการของฝ่ายขายได้ -ติดตามและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ได้งานที่จ...

บริษัท อินเตอร์เทค สเปคเชียลตี้กลาส จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
13 ธ.ค. 60
2 . พนักงานงานลูกค้าสัมพันธ์ (Dealers) ประจำฉะเชิงเทรา
- ติดตามดูแลลูกค้าใหม่ และลูกค้าเก่าให้มีความประทับใจทั้งในบริการและผลิตภัณฑ์ของบริษัท - เติมเงินเข้าบัญชีให้กับทางลุกค้า - สร้างสัมพันธภาพที่ดีกับลูกค้า - เสนอ แนะนำ ให้คำปรึกษา ตอบข้อซักถาม /ข้อส...

Garena Online (Thailand) Co., Ltd. (Head Office)
1 อัตรา
เงินเดือน 12,000 บาทขึ้นไป
13 ธ.ค. 60
3 . Sales Support - ห้างคอมเพล็ก ฉะเชิงเทรา
1.ตรวจสอบความพร้อมในการขายสินค้า 2.ออกเยี่ยมเยียนลูกค้าและรับคำสั่งซื้อ 3.การวางแผนการทำงานประจำเดือน 4.ตรวจสอบติดตามข้อมูลการขายและกิจกรรมของคู่แข่ง วันและเวลาทำงาน วันจันทร์ - วันศุกร์ และวันเ...

บริษัท นิวคอนเซพท์ โปรดัคท์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
13 ธ.ค. 60
4 . ผู้สื่อข่าวภาคสนาม ประจำสาขา ฉะเชิงเทรารับสมัครด่วน !
1. เขียนข่าว 2. ทำสกู๊ปข่าว 3. คิดประเด็นข่าว 4. ออกภาคสนาม 5 เป็นผู้ประกาศข่าว 6. อื่นๆที่เกี่ยวข้อง

บริษัท เอ็มเอสเอส เคเบิล เน็ตเวิร์ค จำกัด/บริษัท ดอทส์ โซลูชั่นส์ จำกัด
4 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
13 ธ.ค. 60
5 . ช่างไฟฟ้า/ช่างซ่อมบำรุง (นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ จ.ฉะเชิงเทรา)
- ซ่อมแซมเครื่องจักร และบำรุงรักษาเครื่องจักร เพื่อป้องกันไม่ให้เครื่องจักรเกิดการเสียหาย บันทึกการซ่อมแซม และรายงานการปรับปรุงเครื่องจักรประจำวัน - ซ่อมแซมวัสดุอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า ตลอดจนอาคารและส...

บริษัท เหรียญทองการพิมพ์ จำกัด
นิคมเวลโกรว์ ฉะเชิงเทรา
2 อัตรา
เงินเดือน 10,000 บาท ขึ้นไป
13 ธ.ค. 60
6 . Quality Control Supervisor
1) ตรวจสอบคุณภาพงานโครงสร้างเหล็ก งานถังและตรวจสอบงานว่าจ้าง Sub Contrac ตามแบบที่กำหนด 2) Balance Impeller Fan, Fild Balance at site 3) Test Run Fan, Pump 4) ร่วมปรับปรุง และเสนอวิธีการทำงานให้ดี...

บริษัท ไทย เคียววะ คาโก จำกัด
นิคม ที เอฟ ดี ฉะเชิงเทรา
1 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์
13 ธ.ค. 60
7 . Business Development Manager (Electric Home Appliance & Electronics)[T0515]
- Create sustainable growth through potential markets - Access to new potential markets and transform to commercial production - Achieve annual sales target and improve business growth

CareerLink Recruitment (Thailand) Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน 65,000THB (Depend on experienc
13 ธ.ค. 60
8 . วิศวกร (งานโลหะ) [T0461]
- เพื่อสนับสนุนด้านเทคนิคสำหรับการผลิต - สร้างผลิตภัณฑ์ทดลองประเมินและปรับปรุง - ตั้งสายการผลิตใหม่ - ผู้ประกอบการให้คำแนะนำในการทำผลิตภัณฑ์ - ควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์

CareerLink Recruitment (Thailand) Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน 25,000 บาท - 30,000 บาท ( ขึ้นอยู่ )
13 ธ.ค. 60
9 . Warehouse Supervisor
- To Supervisor, lead and control team for daily operation of all warehousing functions run smoothly with efficiency. - Following standard warehousing practices in all aspects area. - Ensure that st...

Linfox Transport (Thailand) Limited
1 อัตรา
13 ธ.ค. 60
10 . วิศวกรกระบวนการผลิต (Process Engineer)รับสมัครด่วน !
วางแผน ศึกษา และวิเคราะห์ข้อมูลในการผลิตเพื่อการแก้ไขหรือปรับปรุงกระบวนการ วิธีการทำงาน หรือเพื่อเพิ่มพูนทักษะในการทำงาน โดยมีเป้าหมายในการลดความสูญเสีย ลดต้นทุน เพิ่มประสิทธิภาพของบุคลากร และเพิ่มผลผ...

บริษัท มณีมงคล อิมปอร์ต-เอ็กซปอร์ต จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
13 ธ.ค. 60
11 . R&D Supervisor
ลักษณะงานโดยรวม - ควบคุม ดูแล และตรวจสอบงานคิดค้นและพัฒนาสูตรจากตัวอย่างสินค้าของลูกค้า หรือการสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ (Product Development) หรือปรับปรุงแก้ไขสูตร เดิมให้ดีขึ้น เพื่อตอบสนองความต้อง...

บริษัท มณีมงคล อิมปอร์ต-เอ็กซปอร์ต จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 28,000 - 45,000
13 ธ.ค. 60
12 . HR & Admin Manager
วางเป้าหมาย กำหนดแผน และแนวทางในการจัดระบบการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลและงานธุรการของบริษัท อาทิ การวางแผนอัตรากำลัง การสรรหาคัดเลือกพนักงาน การบริหารค่าจ้างและสวัสดิการ การบริหารแรงงานสัมพันธ์ การส...

บริษัท มณีมงคล อิมปอร์ต-เอ็กซปอร์ต จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 45,000-60,000
13 ธ.ค. 60
13 . Production Supervisorรับสมัครด่วน !
• ควบคุมการผลิตโดยการบริหารจัดการ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายทั้งในเชิงคุณภาพ-ปริมาณ และรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ • ควบคุม ตรวจสอบ และแก้ไขปัญหาในกระบวนการผลิตร่วมกับส่วนงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อแก้ปัญหาและ...

บริษัท มณีมงคล อิมปอร์ต-เอ็กซปอร์ต จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
13 ธ.ค. 60
14 . เจ้าหน้าที่ธุรการขนส่ง
- ดูแลรับผิดชอบงานธุรการในแผนกขนส่ง - รวบรวมข้อมูล เอกสาร ที่เกี่ยวกับแผนการจัดส่ง เพื่อส่งมอบสินค้าให้ลูกค้าได้ทันตามกำหนดเวลา - บันทึกข้อมูลการจัดส่งลงในระบบ - จัดทำรายงานการจัดส่งสินค้า รายงา...

บริษัท มณีมงคล อิมปอร์ต-เอ็กซปอร์ต จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างขององค์กร
13 ธ.ค. 60
15 . ช่างซ่อมบำรุงเครื่องกล
1. ตรวจสอบการทำงานของเครื่องจักรประจำวันต่อผู้บังคับบัญชา 2. ซ่อมบำรุงเครื่องจักรและระบบสนับสนุนการผลิตตามแผนงานที่ได้รับมอบหมายให้ตรงตามเวลา 3. บำรุงรักษาเครื่องจักรตามแผนงานที่ได้มอบหมายให้เสร็จตร...

บริษัท มณีมงคล อิมปอร์ต-เอ็กซปอร์ต จำกัด
1 อัตรา
13 ธ.ค. 60
16 . วิศวกรซ่อมบำรุง
1.มีความรู้เกี่ยวกับการซ่อมบำรุงเครื่องจักรในโรงงาน 2.มีความสามารถวิเคาะห์ปัญหาเครื่องจักรเพื่อหาแนวทางการแก้ไขและปรับปรุง 3.ความรู้ด้านมาตรฐาน ISO 9001 และการจัดการเอกสาร 4.มีความรู้ระบบ PLC และระ...

บริษัท มณีมงคล อิมปอร์ต-เอ็กซปอร์ต จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์
13 ธ.ค. 60
17 . แคชเชียร์และโปรช็อบ
- ต้อนรับและให้ข้อมูลการบริการกับลูกค้า - ขายตั๋วกรีนฟีและสินค้าในห้องโปรช็อบ - ประสานงานกับฝ่ายงานต่างๆ - ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท สุมิโก-วนชัย กอล์ฟ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน 13,000-15,000
13 ธ.ค. 60
18 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพรับสมัครด่วน !
-รับผิดชอบในการจัดทำแผนด้านความปลอดภัย -ส่งเสริมกิจกรรมความปลอดภัย ตรวจความปลอดภัย -ดำเนินการตามที่กฏหมายกำหนดเพื่อให้เกิดความปลอดภัย -ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยในการทำงานอื่น ๆ ตามที่นายจ้างมอบหมา...

บริษัท อาร์.เจ. ลอนดอน เคมีคอลอินดัสทรีส์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท/ตามตกลง
13 ธ.ค. 60
19 . Japanese Interpreter @ Chachoengsao (517272)
- Japanese Interpreter - Japanese Translator Welfare - Diligent allowance - Bonus 4-6 months - Health insurance - Provident fund - Group life insurance - Dental treatment Working Hour:...

JMAX RECRUITMENT Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน Depends on experience
13 ธ.ค. 60
20 . เจ้าหน้าที่แนะนำสินเชื่อ สาขา Big C ฉะเชิงเทรา
- บริการลูกค้า ให้คำแนะนำ ปรึกษาด้านสินเชื่อได้ - ตรวจสอบข้อมูลลูกค้าในการสมัครสินเชื่อเบื้องต้น - ทำกิจกรรมส่งเสริมการขาย เช่น แจกทิชชู่ โบรชัวร์ บริเวณหน้าห้างหรือสถานที่ใกล้เคียง

บริษัท พรอมิส (ประเทศไทย) จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน 10,500 - 11,500 (ไม่รวมโอทีและค่าคอมมิชชั่น)
13 ธ.ค. 60
 พบ 657 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ