เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 491 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Engineer (Based in Chachoengsao)
Urgent!!

• รับผิดชอบในการดำเนินการจัดการควบคุมคุณภาพภายในกระบวนการผลิตให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด • ตรวจสอบกระบวนการผลิตเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าและแก้ไขปัญหาเพื่อให้ส่งมอบตรงความต้องการของลู...

บริษัท ไทยยาซากิ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (Head Office)
28 พ.ย. 58

THAI HITACHI ENAMEL WIRE CO., LTD.
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
28 พ.ย. 58
3 . วิศวกรขาย (Sales Engineer) ด่วนมาก !!
- นำเสนอขายผลิตภัณฑ์ของบริษัท - สร้างฐานลูกค้าใหม่ และรักษาลูกค้าเก่า - เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้า

Plasticon Asia Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน 1x,xxx (ไม่รวมสวัสดิการ)
28 พ.ย. 58

บริษัท คอมบีแพ็ค จำกัด
นิคมเวลโกรว์ ฉะเชิงเทรา
2 อัตรา
28 พ.ย. 58
5 . Production Operator ด่วน !!
1.ควบคุมการผลิตและรายงานผลผลิตรายวัน ตรวจสอบติดตั้งเครื่องจักรเพื่อให้ได้ตามเป้าหมายคุณภาพและจำนวนที่สั่งผลิต 2. ตรวจสอบคุณภาพสินค้าที่ผลิตได้ให้ตรงตามมาตรฐาน 3. ดูแลบำรุงรักษาเครื่องจักรที่อยู่ในคว...

บริษัท คอมบีแพ็ค จำกัด
นิคมเวลโกรว์ ฉะเชิงเทรา
3 อัตรา
28 พ.ย. 58
6 . จป.วิชาชีพ ด่วน !!
-ตรวจสอบและแนะนำให้นายจ้างปฏิบัติตามกฏหมายความปลอดภัยในการทำงาน -จัดทำแผนงาน โครงการ มาตรการด้านความปลอดภัยในการทำงานต่อนายจ้าง -ตรวจสอบการปฏิบัติงานของสถานประกอบการให้เป็นไปตามแผนงาน โครงการหรือมาต...

บริษัท คอมบีแพ็ค จำกัด
นิคมเวลโกรว์ ฉะเชิงเทรา
1 อัตรา
28 พ.ย. 58

บริษัท ไจแมค กรุ๊ป จำกัด
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามตกลงและประสบการณ์
28 พ.ย. 58
8 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (จป.) URGENT !!
1. ฝึกอบรมพนักงานเรื่องความปลอดภัย/ Safety Training 2. จัดประชุม/ ทำรายงานคณะกรรมการความปอดภัย 3. สำรวจปรับปรุงเบิก-จ่ายอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล 4. ปฏิบัติหน้าที่ตามกฏหมายความปลอดภัย 5. ดำเน...

บริษัท โชนัน ยูนิเทค (ประเทศไทย) จำกัด
นิคมเกตเวย์ซิตี้ ฉะเชิงเทรา
2 Position
28 พ.ย. 58

บริษัท เขาช่องอุตสาหกรรม 1979 จำกัด
28 พ.ย. 58

บริษัท เขาช่องอุตสาหกรรม 1979 จำกัด
28 พ.ย. 58
11 . หัวหน้าแผนกตรวจสอบระบบคุณภาพการผลิต (Process Quality Audit / Auditor) 1 อัตรา และ เจ้าหน้าที่ตรวจสอบระบบคุณภาพการผลิต (Process Quality Audit / Lead Auditor) 1 อัตรา
ตำแหน่ง : หัวหน้าแผนกตรวจสอบระบบคุณภาพการผลิต (Process Quality Audit / Auditor) ควบคุมดูแลการตรวจสอบระบบการทำงานในกระบวนการผลิต 1. จัดทำแผนการตรวจสอบระบบการทำงานในกระบวนการผลิตตาม ...

Alumet Co., Ltd.
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
28 พ.ย. 58
12 . Production Engineer
ด่วนมาก!!!

1. อบรมให้ความรู้แก่พนักงานด้านทฤษฎ๊การผลิต และข้อควรระวังต่างๆ 2. ควบคุมค่าใช้จ่ายภายในแผนกให้สอดคล้องกับการผลิต 3. แก้ไขปัญหาต่างๆ เช่น ของเสีย 4. กำหนดและจัดทำมาตรฐานในกระบวนการผลิต 5. วางแผนกา...

Alumet Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
28 พ.ย. 58
13 . Production supervisor
- Control production or packaging team, - Control output, labour resourcing, quality, safety and cost. - Machine situation report to manager - Experience 2 years up in production field.

MPO ASIA Co., Ltd.
เงินเดือน Depend on experience
28 พ.ย. 58

บริษัท ไจแมค กรุ๊ป จำกัด
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามตกลงและประสบการณ์
28 พ.ย. 58
15 . Executive Assistant to Vice President
- รับผิดชอบดูแล/จัดการเอกสารที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ ให้กับผู้บริหาร (คนไทย) - จัดทำสรุปข้อมูลเนื้อหา หรือตัวเลข กราฟ ให้กับผู้บริหาร - จัดการตารางงานและกิจกรรมให้เกิดผลประโยชน์สูงสุด - ประสานงานกับส่ว...

บริษัท เลนโซ่ วีล จำกัด
นิคมเวลโกรว์ ฉะเชิงเทรา
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างและประสบการณ์
28 พ.ย. 58
16 . Maintenance Supervisor
- รับผิดชอบงานด้าน Facility - รับผิดชอบงานด้าน Utility - บริหารงาน Kpi ในส่วนงานที่ได้รับผิดชอบ

บริษัท เลนโซ่ วีล จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
28 พ.ย. 58
17 . Sale เหนือ
ด่วน!!!

- รับผิดชอบดูแลยอดขายในเขตพื้นที่รับผิดชอบตามเป็าหมายที่กำหนด ( เหนือ ) - ดูแลสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าในเขตพื้นที่ ๆ รับผิดชอบ

บริษัท เลนโซ่ วีล จำกัด
นิคมเวลโกรว์ ฉะเชิงเทรา
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
28 พ.ย. 58
18 . Export Sales Executive
นำเสนอราคาและเงื่อนไขให้ลูกค้า / เจรจาต่อรองกับลูกค้า / รับข้อร้องเรียนของลูกค้า ควบคุมการจัดเตรียมเอกสารการเคลม / ติดตามผลการแก้ไขปัญหาของลูกค้า รวบรวมข้อมูลวิเคราะห์ยอดขายของลูกค้าแต่ละราย ประสาน...

บริษัท เลนโซ่ วีล จำกัด
นิคมเวลโกรว์ ฉะเชิงเทรา
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างขององค์กร
28 พ.ย. 58

บริษัท ยูนิเพอร์เฟค คอสเมติคส์ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
28 พ.ย. 58
20 . พนักงานบัญชี
- จัดทำบัญชีภาษีอากร บันทึกบัญชีรายรับ-รายจ่าย - จัดทำและยื่นแบบฟอร์มภาษีต่างๆ หักณ.ที่จ่าย มูลค่าเพิ่ม ประกันสังคม - จัดปิดงบการเงิน

บริษัท สำนักงาน นพชัย-อัยรัฐ กฎหมายและการบัญชี จำกัด
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
28 พ.ย. 58
 พบ 491 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ