เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 549 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Accounting Officer
- Report to Finance Manager & Controller - Responsible for Book closing, internal control, Tax planning, BOI

Luvata Heating Cooling Technologies (Thailand) Ltd. or LHCT
20 ก.ย. 57
2 . QA Engineer
Report to Quality Assurance Manager Responsible for coordinate with QC section to ensure product that delivery corresponds with customer’s requirement, Maintain and improve documents of Quality Assu...

Luvata Heating Cooling Technologies (Thailand) Ltd. or LHCT
20 ก.ย. 57
3 . Safety Officer
- Report to Human Resources Manager - Responsible for Occupational safety, health, work environment and factory environment works of the company to make sure that the employer and employees perform ...

Luvata Heating Cooling Technologies (Thailand) Ltd. or LHCT
20 ก.ย. 57
4 . วิศวกรเครื่องกล
1. ตรวจสอบและรักษาคุณภาพงานซ่อมแซมเครื่องจักรทางด้านระบบเครื่องกล และระบบขับเคลื่อนของเครื่องจักร 2. ตรวจสอบและรักษาคุณภาพงานในหัวข้อการบำรุงรักษาเชิงป้องกันทางด้านระบบเครื่องกล 3. นำข้อมูลจากการซ่...

บริษัท เหรียญทองการพิมพ์ จำกัด
นิคมเวลโกรว์ ฉะเชิงเทรา
2 อัตรา
20 ก.ย. 57
5 . วิศกรไฟฟ้า
- ตรวจสอบและรักษาคุณภาพงานซ่อมแซมเครื่องจักรทางด้านระบบไฟฟ้า และระบบขับเคลื่อนเครื่องจักร - ตรวจสอบและรักษาคุณภาพงานในหัวข้อการบำรุงรักษาเชิงป้องกันทางด้านระบบไฟฟ้า และระบบขับเคลื่อนของเครื่องจักร -...

บริษัท เหรียญทองการพิมพ์ จำกัด
นิคมเวลโกรว์ ฉะเชิงเทรา
1 อัตรา
20 ก.ย. 57

บริษัท เหรียญทองการพิมพ์ จำกัด
นิคมเวลโกรว์ ฉะเชิงเทรา
2 Position
เงินเดือน N/A
20 ก.ย. 57
7 . หัวหน้าแผนกผลิต / Production Supervisor
ควบคุมดูแลกระบวนการผลิต,ควบคุมดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาในสายงาน การบริหารจัดหารการผลิต ให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด

บริษัท เหรียญทองการพิมพ์ จำกัด
นิคมเวลโกรว์ ฉะเชิงเทรา
4 อัตรา
20 ก.ย. 57
8 . พนักงานรับ-ส่งเอกสาร ( Messenger )
Urgent!!

- รับส่ง-เอกสาร - วางบิล - รับเช็ค - ซื้ออะไหล่และอุปกรณ์ต่างๆ ให้กับบริษัทฯ

บริษัท เหรียญทองการพิมพ์ จำกัด
นิคมเวลโกรว์ ฉะเชิงเทรา
2 อัตรา
เงินเดือน 10,000 บาทขึ้นไป
20 ก.ย. 57
9 . Process Engineer ( กทม.พระราม 3 / นิคมฯเวลโกรว์ )
1. ปรับปรุงกระบวนการผลิตและพัฒนาวิธีการทำงานทั้งด้านคุณภาพและประสิทธิภาพ 2. จัดทำเอกสารมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน (SOP) ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิต 3. ให้คำปรึกษากับเจ้าหน้าที่ประสานงานฝ่ายผลิตใน...

บริษัท เหรียญทองการพิมพ์ จำกัด
นิคมเวลโกรว์ ฉะเชิงเทรา
4 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
20 ก.ย. 57
10 . เจ้าหน้าที่ประสานงานขาย
1. ประสานงานระหว่างฝ่ายผลิตกับลูกค้า 2. จัดการงานเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการขาย

ARTRUS Company Limited
1 อัตรา
เงินเดือน พิจารณาตามวุฒิการศึกษาและประสบการณ์
20 ก.ย. 57
11 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายคลังสินค้า
1. ทำการตรวจรับสินค้าและจดบันทึกลงระบบคอมพิวเตอร์ 2. จัดสถานที่ให้เหมาะสมกับสินค้าในการจัดวางและเก็บรักษา 3. จัดทำบัญชีหมวดหมู่ และดัชนีรายการของสินค้าหรือสิ่งของที่จัดเก็บเพื่อง่ายต่อการเข้าถึง และ...

ARTRUS Company Limited
1 อัตรา
เงินเดือน พิจารณาตามวุฒิการศึกษาและประสบการณ์
20 ก.ย. 57
12 . Technical support (ฉะเชิงเทรา)
ดูแลอุปกรณ์ Hardware ภายในบริษัทฯ ทั้งหมด - ดูแลซ่อมแซม รักษาอุปกรณ์ Computer Hardware ของบริษัทฯ - สามารถซ่อมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้ - เป็นที่ปรึกษาในการเรื่องคอมพิวเตอร์ สามารถให้คำแนะนำได้

บริษัท เคแอลเค อินดัสตรี จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
20 ก.ย. 57
13 . ช่างซ่อมแม่พิมพ์(ฉะเชิงเทรา)
มีประสบการณ์ในการซ่อมแม่พิมพ์พลาสติกและแม่พิมพ์โลหะสำหรับชิ้นส่วนยานยนต์สามารถทำงาน FITTING ใช้เครื่องมือซ่อมแม่พิมพ์ได้ เชื่อมไฟฟ้าได้ ใช้อุปกรณ์ในการซ่อมแม่พิมพ์ได้จะเป็นการดี สำหรับพนักงานระดับSTAF...

บริษัท เคแอลเค อินดัสตรี จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
20 ก.ย. 57
14 . หัวหน้าแผนกผลิต(ฉะเชิงเทรา)
- จัดการวางแผนงานในสายการผลิต - สั่งงานและควบคุมการผลิตตามแผนงาน - วิเคราะห์และป้องกันปัญหาการผลิต - ควบคุมพนักงานในหน่วยงานให้สามารถทำงานเป็นทีมได้ดีและประสานงานกับฝ่ายต่าง ๆที่เกี่ยวข้อง

บริษัท เคแอลเค อินดัสตรี จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
20 ก.ย. 57
15 . วิศวกรวางแผนการผลิต (ฉะเชิงทรา)
• รับและตรวจเช็คยอดประมาณการจากลูกค้า • วางแผนการผลิต การปั๊มชิ้นส่วนประจำเดือน • ติดตามการผลิตให้ตรงตามแผนที่วางไว้ • ติดตามการส่งชิ้นส่วนของลูกค้าให้เป็นไปตามที่กำหนด • วางแผนความต้องการวัตถุดิบ...

บริษัท เคแอลเค อินดัสตรี จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
20 ก.ย. 57
16 . ช่างซ่อมบำรุง (ฉะเชิงทรา)
- ซ่อมบำรุงเครื่องจักรใน Line การผลิต - ดูแลซ่อมแซมอาคารและสถานที่ภายในโรงงาน - รายงานการซ่อมบำรุงเครื่องจักรต่อผู้บังคับบัญชา - หน้าที่อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เคแอลเค อินดัสตรี จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
20 ก.ย. 57
17 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ (ฉะเชิงเทรา)
หน้าที่ของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ 1. ตรวจสอบ และเสนอแนะให้นายจ้างปฏิบัติการตามกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน 2. วิเคราะห์งานเพื่อชี้บ่งอันตราย ร...

บริษัท เคแอลเค อินดัสตรี จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
20 ก.ย. 57
18 . วิศวกรฝ่ายผลิต (ฉะเชิงเทรา)
1. จัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงานของแผนก / ส่วน / ฝ่าย 2. ปรับปรุงและพัฒนาแก้ไข ปัญหาในไลน์การผลิตของแผนก / ส่วน / ฝ่าย 3. ควบคุมกระบวนการผลิต และการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามข้อกำหนด 4. จัดทำเอกสารควบคุมกร...

บริษัท เคแอลเค อินดัสตรี จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
20 ก.ย. 57
19 . เจ้าหน้าที่บัญชีทั่วไป
- จัดทำเอกสารด้านบัญชี - การลงบันทึกบัญชีทั่วไป - ดูแลและจัดเก็บเอกสาร - ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ธนสารเซ็นทรัลสตีล จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
20 ก.ย. 57
20 . เจ้าหน้าที่การเงิน
1. จัดทำเอกสารประกอบการเปิด DLC , LC 2. จัดทำสรุปรายงานยอดขายรายตัว (Incentive) 3. จัดทำสรุปค่านายหน้าของแต่ละบริษัท (Commission) 4. จัดทำ Bank Reconcile 5. ติดต่อประสานงานทั้งภายในและภายนอก 6. ง...

บริษัท ธนสารเซ็นทรัลสตีล จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
20 ก.ย. 57
 พบ 549 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ