เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 2,080 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Programmer - IT Support
1. แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับคอมพิวเตอร์ทั้งด้าน Hardware และ Software 2. ติดตั้งระบบ/แก้ไขปัญหาด้านการเชื่อมต่อข้อมูลของคอมพิวเตอร์ กับ Server 3. Support หน่วยงานต่างๆในการจัดทำรายงานจากฐานข้อมูลของ...

บริษัท วนชัย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
สวนอุตสาหกรรมกลุ่มวนชัย ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามที่ตกลง
8 ก.พ. 59

EIE INTERGROUP CO., LTD.
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน 40,000 - 50,000
7 ก.พ. 59

EIE INTERGROUP CO., LTD.
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
เงินเดือน 15,000 - 20,000
7 ก.พ. 59
4 . Sale Officer (Urgent required)
- Follow up existing clients and coordinator

EIE INTERGROUP CO., LTD.
1 อัตรา
เงินเดือน 15,000 - 20,000
7 ก.พ. 59
5 . Accounting Officer (Urgent Required)
Location: Bangkok / Cholburi

EIE INTERGROUP CO., LTD.
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
2 อัตรา
เงินเดือน 15,000 - 20,000 (Top Urgent)
7 ก.พ. 59

EIE INTERGROUP CO., LTD.
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน 18,000 - 30,000 บาท
7 ก.พ. 59
7 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย / จป.วิชาชีพ ปฏิบัติงาน อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี
- รวบรวมกฎหมายที่เกี่ยวข้องตามสื่อต่างๆ - สรุปสาระสำคัญของกฎหมาย - จัดทำทะเบียนกฎหมายและความสอดคล้อง - จัดทำแผนการปฏิบัติงานตามความสอดคล้องของกฎหมาย ปฏิบัติตามแผนที่กำหนด - ตรวจสอบและตรวจติดตามทะเ...

บริษัท โอเคเอ็น เซอร์วิส จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน ขึ้นอยู่กับสามารถและประสบการณ์ ตามตกลง
7 ก.พ. 59
8 . HRD Executive จัดการงานด้านพัฒนาและฝึกอบรม ปฎิบัติงานอำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี
- รายละเอียดของงาน - 1. จัดทำแผนปฐมนิเทศ/ปฐมนิเทศพนักงานใหม่ 2. พัฒนาแและปรับปรุงแผนการอบรม ปฐมนิเทศ คู่มือพนักงานให้เหมาะสมเป็นปัจจุบันเสมอ 3. จัดทำรายงานสรุปผลการปฐมนิเทศ และแบบติดตามการอบรม ปฐมน...

บริษัท โอเคเอ็น เซอร์วิส จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลงและประสบการณ์ทำงาน
7 ก.พ. 59
9 . ช่างซ่อมบำรุง
-ตรวจเช็ค ซ่อมแซม และบำรุงรักษาระบบไฟ้า ระบบประปา ระบบโทรศัพท์ และระบบอื่นๆภายในอาคาร -ปฏิบัติงานและติดตามงานที่ได้รับมอบหมายให้ถูกต้องและทันเวลา -ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน -...

บริษัท สยามอรุณ ศรีราชา จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
7 ก.พ. 59
10 . วิศวกรจัดสร้างและพัฒนาเครื่องจักร(ประจำโรงงานชลบุรี(ตำบลเหมือง) ด่วนมาก !!
-การวางแผนการจัดสร้างและปรับปรุงเครื่องจักรเพื่อสนับสนุนให้การผลิตและระบบการทำงานต่างๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

บริษัท เพาว์เวอร์ ยูต้า กรุ๊ป จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 18,000+
7 ก.พ. 59
11 . วิศวกรออกแบบ (ประจำโรงงานชลบุรี ตำบลห้วยกะปิ ) ด่วนที่สุด !!!
- รับผิดชอบพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีประสิทธิภาพ - กำหนดมาตรฐานจัดทำแผนผลิตภัณฑ์เพื่อพัฒนาและคิดค้นผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่องตามข้อกำหนดของลูกค้า - งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เพาว์เวอร์ ยูต้า กรุ๊ป จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 18,000 +
7 ก.พ. 59
12 . พนักงานธุรการทรัพย์สิน(ประจำโรงงานชลบุรี(ตำบลเหมือง)) ด่วนมาก !!
- ควบคุมดูแลระบบทรัพย์สินในโรงงาน การเบิก-จ่ายเครื่องมือและอุปกรณ์ส่วนบุคคล

บริษัท เพาว์เวอร์ ยูต้า กรุ๊ป จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
7 ก.พ. 59
13 . วิศวกรไฟฟ้า (ประจำโรงงานชลบุรี ตำบลห้วยกะปิ ) ด่วนที่สุด !!!
ควบคุมการทดสอบอุปกรณ์ไฟฟ้ารับเข้า ทำการทดสอบฟังก์ชั่นการทำงานของตู้สวิทช์บอร์ดและบริหารงานในหน้าที่ให้สำเร็จบรรลุตามเป้าหมาย รวมทั้งงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าแผนกเพื่อควบคุมผลิตภัณฑ์ทุกขั้นตอ...

บริษัท เพาว์เวอร์ ยูต้า กรุ๊ป จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน 18,000 +
7 ก.พ. 59
14 . วิศวกรประกันคุณภาพ (ประจำโรงงาน ต.ห้วยกะปิ ชลบุรี) ด่วนที่สุด !!!
รับผิดชอบในการติดตามและแก้ไขการปฏิบัติที่ไม่ตรงตามข้อกำหนดในระบบคุณภาพ การปรับปรุงกระบวนการด้านระบบคุณภาพ และพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ด้ารระบบ ISO ให้มีประสิทธิภาพ และงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เพาว์เวอร์ ยูต้า กรุ๊ป จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 18,000
7 ก.พ. 59
15 . นักวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์,นักวิจัยและพัฒนาวัตถุดิบ/สารเคมี(ประจำโรงงานชลบุรี ต.เหมือง) ด่วนมาก !!
1.วิเคราะห์และพัฒนาผลิตภัณฑ์ 2.วิเคราะห์และปรับปรุงกระบวนการผลิตภัณฑ์ 3.วิเคราะห์วัตถุดิบ/สารเคมี

บริษัท เพาว์เวอร์ ยูต้า กรุ๊ป จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
7 ก.พ. 59
16 . วิศวกรควบคุมการผลิต (ต.ห้วยกะปิ อ.เมืองชลบุรี) ด่วนที่สุด !!!
เพื่อสรุปประสิทธิผลการทำงานโดยรวมของพนักงานทั้งหมดในหน่วยงานเพื่อควบคุมและสรุปเวลา/ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในหน่วยงานตลอดจนการพัฒนาระบบคุณภาพ/ใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดและงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอ...

บริษัท เพาว์เวอร์ ยูต้า กรุ๊ป จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน 18,000 บ./เดือน (ปรับเงินเดือนให้เมื่อผ่านการทดลองงาน)
7 ก.พ. 59
17 . พนักงานเทคนิค / พนักงานซ่อมบำรุง(ไฟฟ้า) / พนักงานพัฒนาเครื่องจักร (ต.ห้วยกะปิ อ.เมืองชลบุรี) ด่วนที่สุด !!!
- รับผิดชอบปฏิบัติงานต่างๆ ในการซ่อม สร้าง ปรับปรุงอุปกรณ์ที่ใช้สนับสนุนการผลิต จัดทำและบันทึกข้อมูลตามที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าหน่วย (พนักงานเทคนิค) - รับผิดชอบงานด้านซ่อมบำรุง รักษาเครื่องจักร เคร...

บริษัท เพาว์เวอร์ ยูต้า กรุ๊ป จำกัด
5 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท + OT (ปรับเงินเดือนให้เมื่อผ่านการทดลองงาน)
7 ก.พ. 59
18 . หัวหน้าแผนกวางแผนการผลิต(ประจำโรงงานชลบุรี ตำบลเหมือง) ด่วนมาก !!
ควบคุมดูแลงานด้านวางแผนการผลิต การจัดส่งผลิตภัณฑ์ การ Stock ชิ้นส่วน/วัตถุดิบ/สารเคมี/วัสดุสิ้นเปลืองทั่วไป

บริษัท เพาว์เวอร์ ยูต้า กรุ๊ป จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
7 ก.พ. 59
19 . วิศวกร IE (ประจำโรงงานชลบุรี(ตำบลเหมือง) ด่วนมาก !!
- งานด้านมาตรฐานเวลา : วิเคราะห์และจัดทำมาตรฐานเวลาการผลิต - งานด้านวางแผนการผลิต : วิเคราห์และแก้ไขปัญหากระบวนการผลิต - งานด้านประกันคุณภาพ(IQA) : ติดตามคุณภาพภายใน(ระบบ ISO) - งานด้านปรับปรุงกระบ...

บริษัท เพาว์เวอร์ ยูต้า กรุ๊ป จำกัด
4 อัตรา
เงินเดือน 18,000+
7 ก.พ. 59
20 . ช่างเทคนิค (อายุ 18 - 35 )
บริษัททำงานด้านการดูแลระบบคอมพิวเตอร์ให้กับลูกค้าตามหน่วยงานต่างๆ เช่น โรงเรียน โรงพยาบาล อบต. เป็นงานหลัก ลักษณะงานเป็นงาน Service สลับกับการอยู่ OFFICE บ้าง (ดังนั้นงานจะไม่น่าเบื่อ ไม่อยู่...

บริษัท คอมพิวเตอร์ฟอร์ยู จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามความสามารถ เริ่มต้น 9,000 - 15,000 บาท
7 ก.พ. 59
 พบ 2,080 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ