เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 2,174 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Sale Executive
แนะนำระบบติดตามรถยนต์ หรือ GPS Tracking แก่ผู้ประกอบการขนส่ง เข้าพบเสนองาน ติดต่อประสานงานระหว่างทีมเซอร์วิสและลูกค้าเพื่อเข้าแก้ไขปัญหา จัดทำรายงานส่งลูกค้า

บริษัท โมโนจีพีเอส จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 16,000+Commision
17 ม.ค. 60
2 . เจ้าหน้าที่บัญชีสต๊อกสินค้า
1. จัดทำบัญชีต้นทุนแยกประเภทตามแผนกการผลิต 2. จัดทำบัญชีราคาต้นทุนผลิตภัณฑ์ต่างๆ 3. บันทึกสินค้าและจัดทำรายงานสินค้าคงเหลือทุกเดือน 4. จัดทำรายงานของสินค้าไม่เคลื่ิอนไหวเกินกว่า 6 เดือน 5. ติดต่อป...

บริษัท ไทยคีทาฮารา จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
17 ม.ค. 60
3 . เจ้าหน้าที่บัญสินทรัพย์
- ทำการรับ / บันทึกสินทรัพย์ลงในทะเบียนคุมสินค้าถาวร - ร่วมตรวจนับสินทรัพย์ถาวรตามนโยบายของบริษัท - คิดค่าเสื่ิอมราคาของสินทรัพย์ถาวรในแต่ละรายการ พร้อมทั้งคำนวณกำไรขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร ...

บริษัท ไทยคีทาฮารา จำกัด
นิคมปิ่นทอง (โครงการ 2) ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
17 ม.ค. 60
4 . Engineer
ดูแลและปรับปรุง New Model เกี่ยวกับงาน CNC

บริษัท ซีเคดีไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
17 ม.ค. 60
5 . Production Control Officer
Production Planning, Delivery Planning, Production Control

บริษัท ซีเคดีไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
17 ม.ค. 60
6 . Calibration Lab Manager (ประจำสาขาบ่อวิน จ.ชลบุรี)รับสมัครด่วน !
- ดูแลและรับผิดชอบส่วนงานระบบ ISO 9001:2015 และ ISO/IEC 17025 ทั้งระบบรวมถึงงานเอกสาร - ดูแลและรับผิดชอบส่วนงานบริหารจัดการและวางแผนเกี่ยวกับงานบริการทดสอบและสอบเทียบเครื่องมือวัดทดสอบและเครื่องชั่ง ...

บริษัท อินโทร เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 25,000 - 32,000 บาท
17 ม.ค. 60
7 . ผู้ช่วยสัตวแพทย์/หัวหน้าผู้ช่วยสัตวแพทย์
- เรียนรู้งานของผู้ช่วยสัตวแพทย์ภายในโรงพยาบาลสัตว์ - ดูแลสัตว์ป่วยในและสัตว์ป่วยนอก - ดูแลเรื่องความสะอาดภายในโรงพยาบาลสัตว์ - ดูแลความสะอาดสัตว์เลี้ยง และบริเวณที่สัตว์เลี้ยงอยู่และบริเวณโดยรอบ ...

บริษัท เวลแคร์ แอนนิมอล เฮลท์ จำกัด
5 ตำแหน่ง
เงินเดือน รายได้ 10,000-18,000 ขึ้นกับประสบการณ์
16 ม.ค. 60
8 . เวชระเบียน
- ต้อนรับ บริการ และแนะนำสินค้าเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงให้กับลูกค้า - ให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์ให้กับลูกค้า - จัดเก็บ และเตรียมเอกสารการเงิน และเอกสารเกี่ยวกับการรักษาสัตว์เลี้ยง - จัด...

บริษัท เวลแคร์ แอนนิมอล เฮลท์ จำกัด
3 ตำแหน่ง
เงินเดือน รายได้ 12,000-18,000 ขึ้นกับประสบการณ์
16 ม.ค. 60
9 . HR & GA Supervisorรับสมัครด่วน !
1. ควบคุมดูแลการดำเนินการกิจกรรมด้านการบริหารงานทรัพยากรบุคคล ตั้งแต่การบริหารอัตรากำลังคน การสรรหาว่าจ้าง การบริหารค่าจ้างเงินเดือนสวัสดิการ และการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากร 2. เสริมสร้างความเข้าใจอันดีระ...

CELCO (THAILAND) CO.,LTD.
นิคมปิ่นทอง (โครงการ 1) ชลบุรี
1 Position
เงินเดือน N/A
16 ม.ค. 60
10 . Engineering & Maintenance Supervisorรับสมัครด่วน !
- ซ่อมบำรุงเครื่องจักร SMT,Axial,Radial (CM402,BM231,Reflow,AVK,RHU2,RG131, ระบบไฟฟ้าในโรงงาน, ระบบสาธารณูปโภค - ตรวจสอบและซ่อมบำรุงเครื่องจักรที่ใช้ในกระบวนการผลิต - หาสาเหตุ วิเคราะห์ปัญหา วิธีการ...

CELCO (THAILAND) CO.,LTD.
นิคมปิ่นทอง (โครงการ 1) ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
16 ม.ค. 60
11 . ช่างซ่อมบำรุง
- ซ่อมแซมดูแลเครื่องจักร และอุกรณ์ต่างๆ ในไลน์ผลิต และบริเวณโรงงาน - ดูแลระบบน้ำ และระบบไฟฟ้าภายในโรงงานทั้งหมด - ซ่อม สร้าง ต่อเติมภายใน และภายนอกอาคารบางส่วนที่ชำรุด - ซ่อมสร้างอุปกรณ์ต่างๆ ตามที...

บริษัท เอ็น.เอช.โซจะ (ไทยแลนด์) จำกัด
นิคมปิ่นทอง (โครงการ 2) ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
16 ม.ค. 60
12 . Interpreter & Sale
- ดูแลประสานงาน แก้ไขปัญหาด้านสินค้าให้กับลูกค้า - สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า เพื่อรักษาระดับยอดขายให้เป็นไปตามเป้าหมาย - จัดทำ Report สรุปยอดขาย - แปลเอกสาร และจัดทำ Report ส่งผู้บริหาร - แปลใน...

บริษัท เอ็น.เอช.โซจะ (ไทยแลนด์) จำกัด
นิคมปิ่นทอง (โครงการ 2) ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท / ตามตกลง
16 ม.ค. 60
13 . QA Leader
- Control inspecctor manufacturing for pin,bush,roller inspection. - Control and action NCP. - Review /Reviise working STD.

บริษัท สึบาคิโมโตะ ออโต้โมทีฟ (ไทยแลนด์) จำกัด
2 Position
16 ม.ค. 60
14 . Procurement Engineer
1.Manage new projects and new model 2.Sourcing direct material suppliers. 3.Support sample evaluation & Specifications. 4.Support vendor audit implementation. 5.Manage preliminary price negotiatio...

บริษัท สึบาคิโมโตะ ออโต้โมทีฟ (ไทยแลนด์) จำกัด
1 Position
16 ม.ค. 60

บริษัท เอฟซี ลาบอราทอรี่ จำกัด
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
16 ม.ค. 60
16 . บาร์น้ำ (เพศชาย)รับสมัครด่วน !
จัดการเบิกสินค้าตามบิล ดูแลของเข้า-ของออก

บริษัท เอสเตทครีเอชั่น จำกัด
2 อัตรา
16 ม.ค. 60
17 . ช่างอาคารสถานที่ ไฟฟ้าหรือประปา
- ซ่อมบำรุงอาคารสถานที่ - ซ่อมและดูแลระบบไฟฟ้า - ซ่อมและดูแลระบบปะปา

บริษัท เอสเตทครีเอชั่น จำกัด
2 อัตรา
16 ม.ค. 60
18 . วิศวกรตรวจสอบคุณภาพงานก่อสร้าง (QC)
- รับผิดชอบและตรวจสอบคุณภาพงานก่อสร้างของแต่ละโครงการ - จัดทำรายงานตรวจสอบคุณภาพ พร้อมทั้งสามารถเสนอแนะวิธีการแก้ปัญหาได้ - สามารถวางแผนงานและออกแบบแนวทางการตรวจสอบคุณภาพงานก่อสร้างได้

บริษัท เอสเตทครีเอชั่น จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน 22,000+
16 ม.ค. 60
19 . พนักงานขายประจำโครงการ
• ให้ข้อมูลโครงการ แนะนำลูกค้า ปิดการขาย เตรียมเอกสารสัญญาซื้อขาย • ประสานงานกับธนาคาร รวมถึงให้คำแนะนำลูกค้าเรื่องสินเชื่อ • ประสานงานกับฝ่ายที่เกี่ยวข้อง อย่างเช่น ฝ่ายก่อสร้าง, บริการหลังการขาย, ...

บริษัท เอสเตทครีเอชั่น จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน 15,000+
16 ม.ค. 60
20 . พนักงานขาย (เซลล์โครงการหมู่บ้าน)
1.ต้อนรับลูกค้าที่เข้าชมโครงการ พาลูกค้าชมบ้านตัวอย่างและปิดการขายให้เป็นตามแผนที่บริษัทกำหนด 2.แก้ปัญหาและอุปสรรคต่างๆในการขาย 3.พาลูกค้าตรวจงาน defect บ้านและติดตามการแก้ไข defect ให้เสร็จตามกำหนด...

บริษัท รังสรรค์พัฒนา จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 13,000-20,000
16 ม.ค. 60
 พบ 2,174 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ