เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 25 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่ประกันภัย สาขาชุมพร
1.เสนอขายประกันภัยรถยนต์ 2.หาข้อมูลลูกค้าเป้าหมายส่งสำนักงานใหญ่ 3.เสนอบริการสินเชื่อ J-Money 4.บริการและประสานงานกับลูกค้าประจำสาขา

บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน รายได้12,000 +ค่าวิชาชีพ+คอมมิชชั่น
26 มิ.ย. 59
2 . หัวหน้าหน่วยผลิต (ชุมพร)รับสมัครด่วน !
-ควบคุมการผลิตในไลน์ผลิต และควบคุมพนักงานในไลน์ผลิต

บริษัท สันติภาพ (ฮั่วเพ้ง 1958) จำกัด
3 ตำแหน่ง
เงินเดือน 12,000-15,000
25 มิ.ย. 59
3 . นักวิชาการเกษตร
1. ดูแลงานปลูกพืชระยะสั้นเช่น แตงโม ถั่วฝักยาว มะเขือเปราะ มะละกอ ข้าวโพดหวาน ถั่วหรั่ง มันขี้หนู ถั่วแระ งาดำ ทั้งระบบตั้งแต่จัดทำแผนการปลูกจนเก็บเกี่ยวผลผลิต 2. วางแผนบริหารจัดการคนงานปลูกพืชระยะสั...

บริษัท บริการจัดการสหวิริยา จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
25 มิ.ย. 59
4 . ผู้จัดการส่วนพัฒนาบุคลากร/ฝึกอบรม
ดูแลรับผิดชอบงานด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล การสร้าง Career Path รวมถึงการฝึกอบรม

Seafresh industry Public Company Limited
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
25 มิ.ย. 59
5 . ผู้จัดการส่วนวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์
1. วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ เน้นผลิตภัณฑ์จากกุ้ง 2. ปรับปรุงกระบวนการผลิต

Seafresh industry Public Company Limited
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
25 มิ.ย. 59
6 . ช่างไฟฟ้า (ชุมพร)รับสมัครด่วน !
- ปฏิบัติงามมาตรฐานข้อกำหนดของหน่วยงานช่างไฟฟ้า - จดบันทึกรายงานการปฏิบัติงานตามกำหนด - ตรวจเช็คเครื่องมือและอุปกรณ์ที่อยู่ในความรับผิดชอบให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ - ดูแลระบบไฟฟ้าในแผนกต่าง ๆ ตามที่ได...

บริษัท กลุ่มปาล์มธรรมชาติ จำกัด
5 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
24 มิ.ย. 59
7 . วิศวกรทั่วไป
- เรียนรู้งานทุกตำแหน่งเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจจนเป็นหรือมีความชำนาญจนสามารถปฏิบัติงานได้ - การวางแผนและควบคุมการผลิต การวิเคราะห์ขั้นตอนการทำงาน การออกแบบระบบงาน การควบคุมคุณภาพ ต้องทำการวิเครา...

บริษัท กลุ่มปาล์มธรรมชาติ จำกัด
4 อัตรา
24 มิ.ย. 59
8 . เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม (ชุมพร)รับสมัครด่วน !
- จัดทำระบบสิ่งแวดล้อมและดำเนินงานตามระบบทีกำหนด - จัดทำโครงการด้านสิ่งแวดล้อม/ประชุมหมู่บ้านและกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ - ติดตามผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม - จัดทำระบบ RSPO - งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย...

บริษัท กลุ่มปาล์มธรรมชาติ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
24 มิ.ย. 59

บริษัท จันทร์ธารา รีสอร์ท แอนด์ สปา จำกัด
24 มิ.ย. 59

บริษัท จันทร์ธารา รีสอร์ท แอนด์ สปา จำกัด
24 มิ.ย. 59

บริษัท จันทร์ธารา รีสอร์ท แอนด์ สปา จำกัด
24 มิ.ย. 59

บริษัท จันทร์ธารา รีสอร์ท แอนด์ สปา จำกัด
24 มิ.ย. 59

บริษัท จันทร์ธารา รีสอร์ท แอนด์ สปา จำกัด
24 มิ.ย. 59

บริษัท จันทร์ธารา รีสอร์ท แอนด์ สปา จำกัด
24 มิ.ย. 59

บริษัท จันทร์ธารา รีสอร์ท แอนด์ สปา จำกัด
24 มิ.ย. 59

บริษัท จันทร์ธารา รีสอร์ท แอนด์ สปา จำกัด
24 มิ.ย. 59

บริษัท จันทร์ธารา รีสอร์ท แอนด์ สปา จำกัด
24 มิ.ย. 59

บริษัท จันทร์ธารา รีสอร์ท แอนด์ สปา จำกัด
24 มิ.ย. 59
19 . เจ้าหน้าที่สรรหาและแรงงานสัมพันธ์
ดูแลรับผิดชอบกระบวนการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรทั้งระบบ

บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามความรู้ความสามารถและประสบการณ์
24 มิ.ย. 59
20 . เจ้าหน้าที่บัญชี (สาขาชุมพร)
- ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารประกอบค่าใช้จ่าย - จัดทำใบสำคัญจ่าย ตรวจการอนุมัติการซื้อ-จ่ายเงิน - บัญทึกบัญชีรายการค่าใช้จ่าย - ตรวจสอบรายการหักภาษี ณ ที่จ่าย - บัญทึกบัญชีตัดเจ้าหนี้/ค่าใช้จ่ายค้...

บริษัท พัสดุภัณฑ์ไทย จำกัด
1 อัตรา
24 มิ.ย. 59
 พบ 25 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ