เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 20 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ผู้จัดการแผนก ประจำสาขาชุมพร,เชียงใหม่ หางดง และพนักงานบุคคล สาขาตรัง
- สรรหาว่าจ้างพนักงาน - Payroll - ดูแลสวัสดิการของพนักงาน - จัดการฝึกอบรมให้กับพนักงาน - งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

Home Product Center (Public) Co., Ltd.
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
29 ก.ค. 58
2 . พนักงานคลังพัสดุ
ทำการบันทึกข้อมูลข้อมูลรายการพัสดุที่รับเข้าจากใบรับพัสดุรายการเบิกของจากใบเบิกพัสดุลงในคอมพิวเตอร์ระบบ SAP, ออก PR สั่งซื้อพัสดุอุปกรณ์ไว้ในคลัง,ออกใบรับพัสดุอุปกรณ์ตาม INV ให้ผู้บังคับบัญชาตรวจเช็...

บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน 11,000.-
29 ก.ค. 58
3 . เจ้าหน้าที่วิจัย
จัดทำงานทดลอง และวิจัยปาล์มน้ำมัน โดยเน้นงานทางด้านสรีระวิทยาเพื่อนำมาพัฒนาสายพันธุ์ปาล์มน้ำมัน, ดำเนินการทดลอง วิจัย ตามแผนงานที่วางไว้, ติดตามผล และสรุปผลงาน พร้อมทั้งการจัดทำรายงานเพื่อนำเสนอ

บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน 15,000 ขึ้นไป
29 ก.ค. 58
4 . วิศวกร(เคมี)
ทำการวางแผนผลิต (แผน QC) การกลั่นน้ำมันบริสุทธิ์ (refinery) การแยกไขน้ำมัน (fractionation),กำหนดแผนประจำสัปดาห์ ทางด้านกำลังคน วัตถุดิบ ,ทำการสรุปผลการผลิตน้ำมันบริสุทธิ์แต่ละประเภทประจำวันในทุกขั้นต...

บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน 17,000.- ขึ้นไป
29 ก.ค. 58
5 . ผู้จัดการร้านไถ่เชียงหลังสวน
1. บริหารจัดการงานขายสินค้าวัสดุก่อสร้างและการให้บริการภายในร้าน 2. ประสานงานกับทีมขายภายในร้าน 3. บริหารทีมขายภายในร้านให้มีประสิทธิภาพ 4. วิเคราะห์และวางแผนการตลาด จัดโปรโมชั่น กิจกรรมทางการตลาด ...

บริษัท ไถ่เชียงหลังสวน จำกัด (ในเครือ บ.ไถ่เชียงโฮมแม็กซ์ จำกัด)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์
29 ก.ค. 58
6 . ผู้จัดการฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล
ดูแลรับผิดชอบการบริหารทรัพยากรบุคคล แรงงานสัมพันธ์ และการพัฒนาทรัพยากรบุคคล รวมถึงการฝึกอบรม

Seafresh industry Public Company Limited
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
29 ก.ค. 58
7 . ผู้จัดการส่วนผลิตภัณฑ์กุ้งมูลค่าเพิ่ม
- ควบคุมการผลิตและคุณภาพผลิตภัณฑ์กุ้งมูลค่าเพิ่ม - ควบคุมต้นทุนการผลิต

Seafresh industry Public Company Limited
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
29 ก.ค. 58
8 . ผู้จัดการส่วนความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
กำกับดูแล งานรักษาความปลอดภัย และ งานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

Seafresh industry Public Company Limited
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
29 ก.ค. 58
9 . หัวหน้าแผนกวิศวกรรมไฟฟ้าอิเลคทรอนิคส์
รับผิดชอบงานติดตั้ง ปรับปรุง ซ่อมแซมและบำรุงรักษาไฟฟ้า และอิเลคทรอนิคส์ ของเครื่องจักร เครื่องมืออุปกรณ์ในโรงงานและทั่วไป

Seafresh industry Public Company Limited
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
29 ก.ค. 58
10 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (จป. วิชาชีพ) สาขาชุมพร
ดูแลระบบงานด้านความปลอดภัยในการทำงานภายในโรงงาน

บริษัท สันติภาพ (ฮั่วเพ้ง 1958) จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
28 ก.ค. 58
11 . หัวหน้าช่าง/ช่าง
ซ่อมช่วงล่างรถยนต์

บริษัท สงวนออโต้คาร์ จำกัด
5 อัตรา
เงินเดือน 9,000++
27 ก.ค. 58

บริษัท เลิศพรธุรกิจ จำกัด
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามตกลง
27 ก.ค. 58
13 . เจ้าหน้าที่ธุรการ
คีย์ข้อมูลทั่วไป/จัดเตรียมเอกสารสายรถต่าง ๆ

บริษัท เลิศพรธุรกิจ จำกัด
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามตกลง
27 ก.ค. 58
14 . วิศวกรโครงการ (ชุมพร) ด่วนมาก !!
- เขียนแบบ สรุปแบบ สั่งของตามแบบ กำหยดยื่นราคา เสนอราคา - ติดตามงานโครงการให้เป็นไปตามแผนและแบบที่กำหนด - ทดสอบระบบ ส่งมอบงานให้เจ้าของพื้นที่ - สรุปรายละเอียดโครงการที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท กลุ่มปาล์มธรรมชาติ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
24 ก.ค. 58
15 . หัวหน้าแผนกช่างไฟฟ้า
ด่วนมาก!!!

- ดูแลระบบไฟฟ้าทั้งหมดในโรงงาน - ดูแลงานซ่อมบำรุงและงาน PM ของระบบไฟฟ้าทั้งหมดในโรงงาน - จัดทำคู่มือ/ตาราง การบำรุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์ - บริหารควบคุมทีมงานให้ปฏิบัติงานตามขั้นตอนที่กำหนดไว้ ...

บริษัท กลุ่มปาล์มธรรมชาติ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
24 ก.ค. 58
16 . หน.ช่างยนต์ (ชุมพร)
ด่วนมาก!!!

- ควบคุมการซ่อมบำรุงยานยนต์ทั้งหมดของบริษัทและหน่วยงานต่าง ๆ - จัดทำบัญชีเครื่องจักรยานยนต์ในความรับผิดชอบให้เป็นปัจจุบัน - กำกับดูแลงานซ่อมบำรุงเครื่องจักรยานยนต์และงาน PM - จัดทำประวัติเครื่องจ...

บริษัท กลุ่มปาล์มธรรมชาติ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
24 ก.ค. 58
17 . จป.วิชาชีพ
ด่วนมาก!!!

- งานประชาสัมพันธ์/รับโทรศัพท์ติดต่อประสานงาน - กำหนดแผนการดำเนินงานด้านความปลอดภัย - ตรวจความปลอดภัยและ 5 ส - วิเคราะห์งาน ประเมินความเสี่ยง และกำหนดมาตรการป้องกัน - สอบสวน วิเคราะห์สาเหตุ กรณีอุ...

บริษัท กลุ่มปาล์มธรรมชาติ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
24 ก.ค. 58
18 . ช่างไฟฟ้า
ด่วนมาก!!!

- ปฏิบัติงานตามแผนงานของหน่วยงานช่างไฟฟ้า - จดบันทึกรายงานการปฏิบัติงานช่างไฟฟ้า - ตรวจเช็คเครื่องมือ อุปกรณ์ที่อยู่ในความรับผิดชอบให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ - ปฏิบัติงานซ่อมบำรุงไฟฟ้า - ทำความสะอาดพื...

บริษัท กลุ่มปาล์มธรรมชาติ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
24 ก.ค. 58
19 . ช่างซ่อมบำรุง (ชุมพร)
ด่วนมาก!!!

- รับผิดชอบซ่อมบำรุงเครื่องจักรทั้งหมดในโรงสกัด - จัดทำบัญชีเครื่องจักร/การบำรุงรักษา/จัดเก็บประวัติการซ่อมเครื่องจักร - ดูแลระบบการจัดเก็บและเบิกใช้วัสดุอุปกรณ์เครื่องจักรต่าง ๆ - ปฏิบัติหน้าที่อื...

บริษัท กลุ่มปาล์มธรรมชาติ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
24 ก.ค. 58
20 . วิศวกรเหมืองแร่
ดูแลและควบคุมการผลิตทรายแก้ว

บริษัท เว้ง โฮลดิ้ง จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
24 ก.ค. 58
 พบ 20 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ