เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 29 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . พนักงานขาย/ส่งเสริมการขายเขตภาคใต้ตอนบน
-ขายสินค้าของบริษัท ต้นปาล์มน้ำมัน -ออกเยี่ยมลูกค้าเกษตรกร ลูกค้าเก่าและลูกค้าใหม่ในพื้นที่ภาคตะวันออก และภาคใต้ -ทำรายงานส่งเสิรมการขายเสนอผู้จัดการฝ่ายขาย/การตลาด -

บริษัท อาร์ดี เกษตรพัฒนา จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง+ประสบการณ์
11 ก.พ. 59
2 . ครูเอกปฐมวัย/สังคม/ศิลปะ/พลศึกษา
- เตรียมอุปกรณ์การเรียน - สอนเด็กอายุ 3-12 ปี - บันทึกและวิเคราะห์ผลการเรียนการสอน

โรงเรียน เอื้ออำพน
4 อัตรา
เงินเดือน 15,000 หรือมากกว่า
11 ก.พ. 59
3 . เจ้าหน้าที่ตรวจการณ์สวน (ประจำโรงงาน จ.ชุมพร)
- ตรวจสอบผลการปฏิบัติงานในแปลง รับ - ส่งเอกสารและวัสดุอุปกรณ์ระหว่างสำนักงานและสวน - รับบิลน้ำหนักและราคาปาล์มที่จัดส่งจากสวนไปโรงงานในแต่ละวัน พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องจากโรงงานเพื่อนำส่งแผนกบัญชี ...

บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน 15,000 ขึ้นไป
11 ก.พ. 59
4 . เจ้าหน้าที่บุคคล/ ธุรการ (ประจำจังหวัดประจวบ บางสะพานน้อย)
- ดูแลการวางแผนอัตรากำลังคน การสรรหา การรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับงานบริหารทรัพยากรบุคคล - วิเคราะห์ดูแลงานด้านโครงสร้างผังองค์กรของบริษัทฯ - ดูแลรับผิดชอบกระบวนการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร - ดูแลรับผิ...

บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน 12,000.- 18,000.-
11 ก.พ. 59
5 . ช่างไฟฟ้า (ประจำโรงงานจังหวัดชุมพร)
- รับผิดชอบติดตั้งและซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับไฟฟ้ากำลัง เช่น มอเตอร์ , หม้อแปลง , ระบบสายส่งและอุปกรณ์ควบคุมไฟฟ้าต่าง รวมถึงการบำรุงรักษา ดูแล และป้องกันอุปกรณ์ไฟฟ้ากำลัง เพื่อสนับส...

บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน 11,000.-
11 ก.พ. 59
6 . ช่าง Inspection (ประจำโรงงาน จังวัดชุมพร)
- รับผิดชอบตรวจเช็ค เครื่องจักรตามแผน Preventive Maintenance - ซ่อม เปลี่ยน แก้ไข ตามความบกพร่องของเครื่องจักร เมื่อครบกำหนดใช้งานหรือหมดสภาพการใช้งาน,ทำความสะอาดอุปกรณ์ไฟฟ้า เช่น อุปกรณ์ควบคุม ต...

บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
เงินเดือน 11,000 บาท ขึ้นไป
11 ก.พ. 59
7 . เจ้าหน้าที่บัญชีคลังชุมพร
- รับผิดชอบงานด้านบัญชีคลังสาขา - การจัดทำเอกสารทางบัญชีประกอบการขายสินค้า และรับชำระหนี้ค่าสินค้า - การจัดทำใบสำคัญจ่ายเงินสดย่อย - การตรวจสอบสมุดรายวัน และจัดเก็บเอกสารใบสำคัญต่างๆ - กระทบยอด...

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)/ บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
11 ก.พ. 59
8 . ผู้จัดการฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล/พัฒนาบุคลากร/สรรหา-ว่าจ้าง
ดูแลรับผิดชอบการบริหารทรัพยากรบุคคล สรรหาและว่าจ้าง แรงงานสัมพันธ์ และการพัฒนาทรัพยากรบุคคล รวมถึงการฝึกอบรม

Seafresh industry Public Company Limited
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
11 ก.พ. 59
9 . หัวหน้าแผนกจัดซื้อทั่วไป
รับผิดชอบกระบวนการจัดซื้อให้ถูกต้องตามกำหนด ตรงตามเวลาที่หน่วยงานต้องการ

Seafresh industry Public Company Limited
1อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
11 ก.พ. 59
10 . พนักงานขาย (เขตใต้ตอนบน จังหวัดชุมพร สุราษฎร์ฯ)
ขายสินค้า (ไอศกรีม) ดูแลลูกค้าเก่า เปิดตลาดลูกค้าใหม่

บริษัท เพอร์เฟค คอมพาเนียน กรุ๊ป จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
10 ก.พ. 59
11 . ช่างไฟฟ้า (ชุมพร)
ด่วนมาก!!!

- ดำเนินการปฏิบัติงานตามมาตราฐานข้อกำหนดของหน่วยงานช่างไฟฟ้า - จดบันทึกรายงานการปฏิบัติงานตามข้อกำหนด - ตรวจเช็คเครื่องมือ และอุปกรณ์ที่อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานให้อยู่ สภาพพร้อมใช้งา...

บริษัท กลุ่มปาล์มธรรมชาติ จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
10 ก.พ. 59
12 . วิศวกรโครงการ (ชุมพร) ด่วนมาก !!
- เขียนแบบ สรุปแบบ สั่งของตามแบบ กำหยดยื่นราคา เสนอราคา - ติดตามงานโครงการให้เป็นไปตามแผนและแบบที่กำหนด - ทดสอบระบบ ส่งมอบงานให้เจ้าของพื้นที่ - สรุปรายละเอียดโครงการที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท กลุ่มปาล์มธรรมชาติ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
10 ก.พ. 59
13 . หัวหน้าช่างซ่อมบำรุง Biogas
ด่วนมาก!!!

- รับผิดชอบดูแลงานซ่อมบำรุงเครื่องจักร Biogas ทั้งหมด - ดูแลเครื่องจักร Biogas ให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ - จัดทำแผนผังทั้งหมดของ Biogas และทำบัญชีเครื่องจักร - งาน PM เครื่องจักร - ดูแลผู้ใต้บังคับบั...

บริษัท กลุ่มปาล์มธรรมชาติ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
10 ก.พ. 59
14 . หน.ช่างยนต์ (ชุมพร)
ด่วนมาก!!!

- ควบคุมการซ่อมบำรุงยานยนต์ทั้งหมดของบริษัทและหน่วยงานต่าง ๆ - จัดทำบัญชีเครื่องจักรยานยนต์ในความรับผิดชอบให้เป็นปัจจุบัน - กำกับดูแลงานซ่อมบำรุงเครื่องจักรยานยนต์และงาน PM - จัดทำประวัติเครื่องจ...

บริษัท กลุ่มปาล์มธรรมชาติ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
10 ก.พ. 59
15 . หัวหน้าแผนกช่างซ่อมบำรุง
ด่วนมาก!!!

- รับผิดชอบกำกับดูแลหน่วยงานช่างซ่อมบำรุงโรงสกัด - ดูแลระบบเครื่องจักรภายในโรงงาน ให้พร้อมใช้งานได้อย่างสมบูรณ์อยู่เสมอ - จัดทำบัญชีเครื่องจักรทั้งหมดในโรงงานพร้อมทั้ง Update ให้ถูกต้องอยู่เสมอ - ด...

บริษัท กลุ่มปาล์มธรรมชาติ จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
10 ก.พ. 59
16 . ขับรถผู้บริหาร (ชุมพร)
ด่วนมาก!!!

- ขับรถรับ-ส่งผู้บริหารในกรุงเทพและต่างจังหวัด - ดูแลรับผิดชอบรถให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ - ดูแลตรวจสภาพรถก่อนใช้งานทุกครั้งพร้อมบำรุงรักษาให้สะอาด - ปฏิบัติหน้าที่อื่นนอกเหนือจากงานประจำที่...

บริษัท กลุ่มปาล์มธรรมชาติ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
10 ก.พ. 59

บริษัท จันทร์ธารา รีสอร์ท แอนด์ สปา จำกัด
10 ก.พ. 59

บริษัท จันทร์ธารา รีสอร์ท แอนด์ สปา จำกัด
10 ก.พ. 59

บริษัท จันทร์ธารา รีสอร์ท แอนด์ สปา จำกัด
10 ก.พ. 59

บริษัท จันทร์ธารา รีสอร์ท แอนด์ สปา จำกัด
10 ก.พ. 59
 พบ 29 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ