เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 142 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
21 . ผู้จัดการบัญชี ด่วน มาก!!
- จัดทำกระดาษทำการตรวจสอบ - ตรวจสอบรายการตามมาตรฐานการสอบบัญชี - สรุปรายการตรวจสอบ และรายงานการสอบบัญชี

บริษัท ฟอร์มูล่าร์-เอ จำกัด
1 อัตรา
28 พ.ค. 58
22 . เจ้าหน้าที่การเงิน ด่วน มาก!!
1.ออกเช็ค/ติดต่อกับทางธนาคาร 2.จัดทำเอกสารการเงิน และ งานการเงิน อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ฟอร์มูล่าร์-เอ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามแต่ตกลง
28 พ.ค. 58
23 . เจ้าหน้าที่ฝายบัญชีภาษีอากร
ด่วน!!!

- เพศ ชาย / หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป - วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาการบัญชี - มีประสบการณ์เรื่องภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา อย่างน้อย 1 ปี

บริษัท วุฒิศักดิ์ คลินิก อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด
1 อัตรา
28 พ.ค. 58

บริษัท วุฒิศักดิ์ คลินิก อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด
2อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
28 พ.ค. 58

บริษัท บิสเทค (ประเทศไทย) จำกัด
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน 25,000+ ขึ้นไป
28 พ.ค. 58
26 . เจ้าหน้าที่บัญชี ( Accounting Officer ) ด่วนมาก !!
- จัดทำรายจ่ายของบริษัท สรุปค่าใช้จ่ายประจำเดือน รับวางบิลและจัดทำเช็คจ่ายให้เจ้าหนี้ - จัดทำภาษีเพื่อนำส่งสรรพากร (ได้แก่ ภพ.30, ภงด.1,3,53 (เป็นต้น),ประกันสังคม - จัดทำหนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่าย ...

บริษัท เจนเพาเวอร์ เอ็นจิเนียร์ส จำกัด
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน 18,000-20,000+ (จะพิจารณาตามประสบการณ์)
28 พ.ค. 58
27 . พนักงานแคชเชียร์ ในส่วนของ / บริษัทจัดจำหน่ายรถยนต์ SUZUKI บางบัวทอง ด่วนมาก !!
- พนักงานแคชเชียร์รับเงิน-จ่ายเงินตรวจเอกสารก่อนว่าถูกต้องไหม - ถึงจะทำการจ่่ายเงินเอกสารต้องเป็นเอกสารที่สามารนำมาลงบัญชีได้ - ตรวจนับเงินสดย่อยและเอกสารในแต่ละวันให้ตรงกัน - จดจำรายละเอียดเกี่ย...

บริษัท ซูซุกิ บางบัวทอง จำกีด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
28 พ.ค. 58

บริษัท ซูซุกิ บางบัวทอง จำกีด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
28 พ.ค. 58
29 . Assistant F&B Cost Control (Beverage Cost)
1.ควบคุมต้นทุน ด้าน Beverage & Soft Drink ร่วมกับแผนกผู้เกี่ยวข้อง 2.กำกับและดูแลงาน / พนักงาน ในสายงาน Beverage, Eng. Store, Supply Store , Receiving

บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด
1 อัตรา
28 พ.ค. 58
30 . Finance&Accounting (AP/AR)
- ดูแลการออกใบแจ้งหนี และการเรียกเก็บเงินให้ตรงตามกำหนด - ดูแลการออกใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี - ติดตามทวงหนี้ เมื่อถึงกำหนดชำระเงินตามสัญญา - จัดทำรายงานหนังสือรับรองหักภาษี / ทำรายงาน Sammary / ท...

บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด
4 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
28 พ.ค. 58
31 . เจ้าหน้าที่วิเคาะห์สินเชื่อ
1. วิเคราะห์สินเชื่อลูกค้าเก่าและใหม่ 2. ตรวจสอบควบคุมและติดตามการให้วงเงินเครดิต 3. จัดทำ Report เพื่อนำเสนอต่อหัวหน้าและผู้บังคับบัญชา

บริษัท คอมมิวนิเคชั่น แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
28 พ.ค. 58
32 . พนักงานบัญชี-การเงิน(ด่วนมาก)
-จัดทำเอกสารบัญชีด้านการรับ-จ่าย ลงบันทึกบันชีประจำวัน -จัดทำเอกสารด้านการเงินรับ-จ่าย เจ้าหนี้-ลูกหนี้ -งานเอกสารตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

บริษัท กลาสฟอร์ม แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
28 พ.ค. 58
33 . พนักงานบัญชี
- เปิดใบกำกับภาษี/วางบิลเพื่อไปรับเช็คกับลูกค้า - บันทึกภาษีซื้อและภาษีขาย บัญชีแยกประเภท - จัดเตรียมเอกสารเจ้าหนี้เพื่อออกเช็คจ่ายในแต่ละงวด - ดูแลจัดทำ/เก็บเอกสารทางบัญชีเช่น จัดทำใบกำกับภาษี/ใบ...

บริษัท เค.เจ.ที.เทรดดิ้ง
3 อัตรา
28 พ.ค. 58
34 . เจ้าหน้าที่บัญชีทั่วไป ด่วน!!!
- ดูแลบัญชีลูกหนี้ - เจ้าหนี้ - นำส่ง ภงด.1 3 53 ภพ.30 - งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

บริษัท ดูซฮ์ ออโต้ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 15,000++
28 พ.ค. 58
35 . พนักงานบัญชี
1. จัดทำ Invoice ขาย 2. จัดทำเอกสารการวางบิล - รับเช็ค 3. จัดทำรายงานภาษีซื้อ - ขาย 4. อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท บีเซน จำกัด
1 อัตรา
28 พ.ค. 58
36 . เจ้าหน้าที่ Costing/ Planing ด่วนมาก!!!
1. จัดทำบัญชีต้นทุนการผลิต 2. จัดทำราคาขายสินค้า 3. วิเคราะห์ต้นทุนสินค้า

บริษัท เลเธอร์มายน์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
28 พ.ค. 58
37 . เจ้าหน้าที่บัญชี ด่วน!
-บันทึกบัญชีรับ-จ่าย -จัดทำและควบคุมดูแลเกี่ยวกับทรัพย์สินของบริษัทฯ -บันทึกค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ -จัดทำรายงานทางบัญชีแต่ละเดือน

บริษัท เมืองทอง เซอร์วิสเซส แอนด์ เเมเน็จเม้นท์ จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
28 พ.ค. 58
38 . เจ้าหน้าที่บัญชีอาวุโส (Senior Accountant) ด่วน!
-ปิดงบการเงินรายเดือน และประจำปี -ตรวจสอบบัญชีทุกประเภท -ดูแลภาษีหัก ณ ที่จ่าย

บริษัท เมืองทอง เซอร์วิสเซส แอนด์ เเมเน็จเม้นท์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
28 พ.ค. 58
39 . เจ้าหน้าที่การเงินอาวุโส ( ประจำสาขา The Crystal SB ราชพฤกษ์ จ.นนทบุรี )
1.ตรวจสอบเอกสาร Payment Voucher และจัดทำเช็ค, จัดทำข้อมูลโอนเงิน 2.จัดทำ Receipt Voucher สำหรับการรับเงินด้าน Operation 3.ส่ง Memo ค่าใช้จ่ายสำหรับรายการหักบัญชี, เอกสาร PV, RV, เอกสาร PV เช็คหมดอาย...

บริษัท เค อี รีเทล จำกัด
1 อัตรา
28 พ.ค. 58
40 . พนักงานบัญชี
พนักงานบัญชีใช้โปรแกรมexpressได้บันทึกบัญชีได้

บริษัท วี.เอส.บี.โฮม จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
28 พ.ค. 58
 พบ 142 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ