เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 125 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
21 . เจ้าหน้าที่บัญชีทั่วไปรับสมัครด่วน !
- ภพ.30 ,ภงด.3 ,ภงด.53 - อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา - รายละเอียดประกอบงบ - Reconciled

Bangkok Dec-Con Public Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
26 พ.ค. 59
22 . เจ้าหน้าที่การเงินรับสมัครด่วน !
- ดูเเลเรื่องการเบิก-จ่ายเงินสดย่อยในบริษัท - จัดทำเช็ค ใบ Pay-IN - ประสานงานกับเจ้าหน้าที่,ลูกค้า เเละSupplier ในเรื่องการจัดเก็บเงินของบริษัทฯ - งานอื่นๆตามที่ได้รับบอบหมาย

บริษัท คอสโม ทรัค เเอนด์ อีควิปเมนท์ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
26 พ.ค. 59
23 . พนักงานบัญชี
- ทำเอกสารเบิกจ่าย - ลงบัญชีทั่วไป - จัดทำเช็ค วางบิล ออกใบกำกับภาษี

บริษัท อินเตอร์ คูลลิ่งเทค จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 12,000 ขึ้นไป
26 พ.ค. 59
24 . บัญชี การเงิน
- รับผิดชอบงานด้านบัญชี การเงิน - รับวางบิล-จ่ายเช็ค - ออกเอกสารใบแจ้งหนี้ ใบวางบิล ใบกำกับภาษี ใบลดหนี้ ใบเสร็จรับเงิน ออกหนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่าย - ทำ ภงด.53, ภ.พ.30 - ทำใบสำคัญจ่าย - ดูสต็อค...

บริษัท ดีฟายน์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 13,000 หรือตามตกลง
26 พ.ค. 59
25 . หัวหน้าฝ่ายบัญชี
1. จัดทำเอกสารรายการเบิก โอน คืน และรับคืนทรัพย์สินและบันทึกรายการลงระบบบัญชี 2. จัดทำรายงานต้นทุน บัญชีต้นทุน ประสานงานเกี่ยวกับการบันทึกบัญชีต่าง ๆ 3. จัดทำบันทึกบัญชีรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นข...

บริษัท ดับบลิว.โอ.เอ.แอ๊ดเว่อร์ไท้ซิ่ง จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 15,000 ขึ้นไป
26 พ.ค. 59
26 . บัญชี/การเงิน
- ทำบัญชีเจ้าหนี้ / จ่ายเจ้าหนี้/เอกสารจ่ายทุกประเภท - สามารถกระทบยอดจ่ายเจ้าหนี้การค้า/ยอดเงินธนาคารขาจ่าย - ทำภาษี ภพ.30,ภงด.3,53 - ทำรายงานจ่ายประจำเดือนเสนอต่อหัวน้างาน - ปฏิบัติงานอื่นๆที่ได้...

IACG CO., LTD.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
26 พ.ค. 59
27 . ผู้จัดการแผนกบัญชี-การเงิน
- วางแผนการทำงาน สั่งการมอบหมายงานและควบคุมการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา - กำหนดนโยบายบัญชีของบริษัทฯ ร่วมกับฝ่ายบริหาร รวมถึงกำหนดวิธีปฏิบัติงานทางด้านบัญชีให้สอดคล้องกับนโยบายและการบริหารจั...

บริษัท สมาร์ท ไอดี กรุ๊ป จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างและประสบการณ์
26 พ.ค. 59
28 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชี-การเงิน
- รับผิดชอบงานด้านบัญชีเจ้าหนี้ เช่น รับวางบิล ,จ่ายเช็ค ,ตั้งหนี้การค้า ตัดจ่ายชำระหนี้ในระบบ,ทำเช็คจ่าย , ทำเบิก – จ่าย เงินสดประจำวัน, ตรวจสอบรายงานภาษีซื้อ, ตรวจนับ Stock สินค้า - งานด้านลู...

บริษัท สมาร์ท ไอดี กรุ๊ป จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์
26 พ.ค. 59
29 . เจ้าหน้าที่บัญชี-บัญชีอาวุโส, พนักงานธุรการบัญชีรับสมัครด่วน !
- จัดทำบัญชี ทั่วไป - จัดทำรายงานภาษีซื้อ-ขาย - จัดทำแบบภาษี, ประกันสังคม

A1 Accounting Co.,Ltd.
4 อัตรา
26 พ.ค. 59
30 . เจ้าหน้าที่บัญชีและการเงินต่างประเทศ(จีน)
-ตรวจสอบรานการรับ-จ่ายและจัดทำเอกสารประกอบการรับ-จ่าย -จัดทำทะเบียนคุมรายการรับ-จ่ายและตรวจสอบรายการเช็คStatement -ตรวจสอบและจัดทำรายงาน Vat refund และการขอคืน Vat refund -กระทบยอดค่าใช้จ่ายจากการใ...

บริษัท ไทย เทอร์โบ เจนเนอร์เรเตอร์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
26 พ.ค. 59
31 . เจ้าหน้าที่บัญชี ( ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ )รับสมัครด่วน !
- ทำหน้าที่ประสานงานภายในองค์กร งานบัญชีเบื้องต้น - บัญชีรับ / จ่าย - บัญชีลูกหนี้ / เจ้าหนี้

บริษัท กรุงเทพตอนกลาง เอส.ดี.โอ.จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน 11,000 บาทขึ้นไป
26 พ.ค. 59
32 . สมุห์บัญชีรับสมัครด่วน !
• สามารถตรวจสอบเอกสารทางบัญชีทั้งระบบได้ • ปิดงบการเงินประจำเดือนแต่ละเดือน • จัดทำรายละเอียดประกอบการปิดงบการเงิน • จัดทำ Ratio วิเคราะห์งบการเงินในแต่ละเดือน • ชี้แจงข้อมูลกับฝ่ายตรวจสอบระบบบัญช...

บริษัท เอแอลที เทเลคอม จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์
26 พ.ค. 59

บริษัท วุฒิศักดิ์ คลินิก อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
26 พ.ค. 59

บริษัท วุฒิศักดิ์ คลินิก อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด
1 อัตรา
26 พ.ค. 59
35 . เจ้าหน้าที่บัญชี
หน้าที่รับผิดชอบ 1. บันทึกค่าใช้จ่ายค้างจ่ายจากเอกสารวางบิลในแต่ละเดือนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ 2. บันทึกสมุดรายวันจ่ายโอนเงินระหว่างบัญชี 3. ออกหัก ณ ที่จ่าย ภงด.3,53 และจัดทำแบบ ภงด.3 53 ภพ.30 4. งาน...

บริษัท ฟลอยด์ จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
26 พ.ค. 59
36 . ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงินรับสมัครด่วน !
-ตรวจสอบ Payment Voucher -ตรวจสอบเงินสดย่อย เงินทดรองจ่าย -ตรวจสอบความถูกต้องของใบกำกับภาษีและรายงานทางภาษีต่างๆของบริษัท -จัดทำงบการเงินและเอกสารประกอบงบการเงินนำเสนอต่อผู้บริหาร -ประสานงานกับผู้...

บริษัท ฟลอยด์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
26 พ.ค. 59
37 . เจ้าหน้าที่บัญชี
- สามารถทำเอกสารเบิกจ่าย และ ตรวจสอบเอกสารต่างๆ - ลงบันทึกบัญชีทั่วไป - จัดทำรายงานบัญชีและภาษี - จัดทำบัญชียื่นสรรพากร ภงด.1,53,50,90,91 และ ภพ.30 - จัดทำเช็ค รับวางบิล ออกใบกำกับภาษี - จัดทำรา...

บริษัท เดอร์มา อินโนเวชั่น จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 17,000-20,000
26 พ.ค. 59

บริษัท ณัฐกิจ อุตสาหกรรม จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
26 พ.ค. 59
39 . หัวหน้าแผนกบัญชี
- จัดทำงบการเงิน อันประกอบด้วย งบแสดงฐานะทางการเงิน งบกำไรขาดทุน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงของผู้ถือหุ้น จัดทำรายละเอียดงบกำไรขาดทุน และรายละเอียดงบแสดงฐานะทางการเงิน นำเสนอข้อมูลต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและก...

บริษัท พรีมา แคร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์
26 พ.ค. 59
40 . เจ้าหน้าที่บัญชีทั่วไป
1. กระทบยอดบัญชี เพื่อประกอบการปิดงบ 2. จัดทำรายละเอียดประกอบงบการเงิน พร้อมกระทบยอดบัญชี 3. บันทึกรายการทรัพย์สิน 4. สรุปรายงานใบลดหนี้ ใบรับคืน สรุปรายงานรับคืน

บริษัท เอวี กรุ๊ป จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน 12,000-15,000 บาท + เบี้ยขยัน
26 พ.ค. 59
 พบ 125 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ