เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 130 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
21 . สมุห์บัญชี รับและจ่าย รับสมัครด่วน !
1. ดูแลบัญชีรับ-จ่ายทั้งระบบ ตรวจการรับชำระเงิน 2. ดูแลการคำนวนผลประโยชน์Dealer เป้าการขาย,ค่าขนส่ง,ภาษี 3. ตรวจสอบ / จัดทำ Bank Reconcile 4. ตรวจสอบค่าคอม Sale , ค่าคอม PC , ค่าใช้จ่ายห้าง 5....

บริษัท ซัยโจ เด็นกิ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
2 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามตกลง + ค่าครองชีพและเบี้ยขยัน
14 ธ.ค. 60
22 . ผู้จัดการบัญชีต้นทุน, หัวหน้าบัญชีต้นทุน, สมุห์บัญชี
1.ดูแลงานด้านบัญชีต้นทุนและสามารถวางระบบบัญชีต้นทุนเพื่อคำนวณต้นทุนของสินค้าแต่ละชนิดและแต่ละ Lot ได้ โดยคำนึงถึง ต้นทุนวัตถุดิบ ค่าแรงและค่าใช้จ่ายในการผลิต โดยมีการปันส่วนอย่างเหมาะสม 2.ตรวจสอบราย...

บริษัท ซัยโจ เด็นกิ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
5 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
14 ธ.ค. 60
23 . ธุรการบัญชีรับ-จ่ายทั่วไปรับสมัครด่วน !
1.รับผิดชอบงานด้านเอกสารบัญชีรับ-จ่ายทั่วไปของบริษัท 2.จัดเอกสารแยกประเภทงานบัญชีต่างๆ 3.คีย์ข้อมูลและจัดทำเอกสารบัญชีตามมอบหมาย 3.ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 4.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมา...

บริษัท ซัยโจ เด็นกิ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
4 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามตกลง + ค่าครองชีพและเบี้ยขยัน
14 ธ.ค. 60
24 . พนักงานบัญชี
- ดูแล ตรวจสอบ จัดทำเอกสารทางบัญชีและการเงินของบริษัททั้งหมด - จัดทำบัญชีรับ-จ่ายทั้งหมด(เจ้าหนี้-ลูกหนี้)จัดเตรียมเอกสารส่งสำนักงานบัญชี - จัดทำค่าจ้างพนักงาน ภาษี ประกันสังคม - หน้าที่อื่นๆตามที่...

บริษัท วีก้า ฟิตเนส จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์
14 ธ.ค. 60
25 . เจ้าหน้าที่การเงิน (ด้านรับลูกหนี้)รับสมัครด่วน !
- รับผิดชอบลูกหนี้เครดิตห้างทั้งระบบ - ด้านเอกสารต่างๆ - การทำข้อมูล/บันทึกข้อมูลในระบบ - การติดต่อประสานงานกับลูกค้า - การคำนวณอัตราเงื่อนไขต่างๆ - การจัดทำรายงาน - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

กลุ่มตะนาวศรี (Tanaosree Group)
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
14 ธ.ค. 60
26 . เจ้าหน้าที่บัญชี
-จัดทำและบันทึกเอกสารทางบัญชีให้เป็นไปตาม มาตรฐานการบัญชีและภาษีอากร -จัดทำบัญชีด้านอสังหาริมทรัพย์ -ตรวจสอบภาษี หัก ณ ที่จ่าย -ตรวจสอบภาษีซื้อ ภาษีขาย -จัดทำรายละเอียดประกอบงบการเงิน -ตรวจสอ...

บริษัท นำศิลปไทย จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
14 ธ.ค. 60
27 . พนักงานบัญชี
1. จัดทำรายงานภาษีซื้อ-ขาย 2. จัดทำภาษีเงินได้หัก ณ ที่ จ่าย ภ.ง.ด.1,3,53 3. ลงบัญชีรายรับ-รายจ่ายและปิดงบการเงิน

บริษัท เค.พี.เอ.การบัญชี จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน 12,000-25,000 บาท
14 ธ.ค. 60
28 . หัวหน้าบัญชี
- ทำบัญชีรับ-จ่าย - ดูแลแผนกบัญชีและการเงินทั้งหมด - บริหารงานดูแลลูกน้องในแผนก - วางระบบบัญชีขอบบริษัท - ปิดงบ - ประสานงานกับสรรพากร

บริษัท เวิลด์คลาสอินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
14 ธ.ค. 60
29 . หัวหน้าแผนกการเงิน / เจ้าหน้าที่การเงิน
รับผิดชอบงานด้านการเงิน หัวหน้าแผนกการเงิน มีประสบการณ์การเงิน 3 ปีขึ้นไป

บริษัท รีเอ็กซ์ โปรดักส์ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
14 ธ.ค. 60
30 . เจ้าหน้าที่บัญชี-การเงินรับสมัครด่วน !
- บันทึกและควบคุม Stock สินค้า - ออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายให้ Supplier - บันทึกรายละเอียดของสินค้า,และค่าใช้จ่ายอื่นๆ รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆ - จัดทำใบสำคัญจ่าย - จ่ายเช็คและวางบิล พร้อมท...

บริษัท สยามธนากร เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
14 ธ.ค. 60
31 . เจ้าหน้าที่การเงิน (แคชเชียร์)รับสมัครด่วน !
- บันทึกข้อมูลการขายรถยนต์ และเก็บรวบรวมข้อมูลการขาย - จัดส่งเอกสารการขายให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - ประสานงานและให้คำปรึกษาปัญหาด้านเอกสารการขาย เพื่อความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ และให้ประโยชน์ใ...

บริษัท ไทยรุ่ง พาร์ทเนอร์ส กรุ๊ป
1 อัตรา
เงินเดือน 15,000 - 18,000 บาท
14 ธ.ค. 60
32 . เจ้าหน้าที่อาวุโสบัญขี
1.จัดทำเอกสารตั้งเบิกค่าใช้จ่ายต่างๆของบริษัทฯ PV จ่าย 2.บันทึกรายการรับชำระหนี้-ลูกหนี้การค้า/เจ้าหนี้การค้า/คชจ.ต่างๆของบริษัทฯ 3.ตรวจสอบรายงานภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย (ภงด.3,53)ประจำเดือน 4.ตรวจ...

บริษัท วาย เอช เอ็ม กรุ๊ป จำกัด และบริษัทในเครือ
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัทฯ
14 ธ.ค. 60
33 . Account Manager
1. ดูแลบัญชีการเงินทั้งระบบ 2. ปิดงบการเงิน ประจำเดือน /ประจำปี 3. วางแผนจัดทำงบประมาณรายได้และค่าใช้จ่ายประจำปี 4. ดูแลขอสินเชื่อเพื่อขยายธุรกิจกับธนาคาร 5. ควบคุมงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย ให้ไปตา...

บริษัท เอ็นเอสแอล ฟู้ดส์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
14 ธ.ค. 60

บริษัท สุพรรณยนตการ เทรดดิ้ง จำกัด สำนักงานใหญ่
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
14 ธ.ค. 60
35 . เจ้าหน้าที่การเงิน-บัญชีรับสมัครด่วน !
1. เปิด Invoice 2. ควบคุมการทำเอกสารด้านจ่ายตามนโยบายบริษัทฯ 3. ติดต่อประสานงานกับธนาคาร 5. ติดต่อธนาคาร จัดเอกสารในการ เปิด-ปิดบัญชี ที่เกี่ยวกับบริษัท 6. ติดต่อประสานงานทุกดีลเลอร์เกี่ยวกับการจ...

บริษัท ยูไนเต็ด มอเตอร์ส จำกัด และ บริษัทยูไนเต็ด ออโต้จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
14 ธ.ค. 60
36 . เจ้าหน้าที่บัญชีรับสมัครด่วน !
ดูแลงานด้านบัญชี - บันทึกบัญชี - สรุปรายงาน weekly / monthly - งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เฟรมเทค วินโดว์ แอนด์ ดอร์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 15,000 บาท - 17,000 บาท ตามคุณสมบัติ
14 ธ.ค. 60
37 . พนักงานบัญชี
- จัดทำบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีและกรมสรรพากร - จัดทำรายงานภาษีซื้อ, ภาษีขาย, ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย - จัดเตรียมเอกสารเพื่อการตรวจสอบ - จัดทำรายงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องเพื่อเสนอผู้บริหาร - จัดหาข้อมู...

บริษัท เงินเทอร์โบ จำกัด
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามตกลง
14 ธ.ค. 60
38 . เจ้าหน้าที่บัญชี
- ประสานงานภายใน - คำนวนภาษีหัก ณ ที่จ่าย - เปิดบิล สินค้า PO - บัญชีต้นทุน - รับ - บัญชีรายย่อย - รับออเดอร์จากเว็บไซต์ - คีย์ข้อมูลลงโปรแกรม express

บริษัท เว็ลท์ลิ้งค์ กรุ๊ป จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
14 ธ.ค. 60
39 . เจ้าหน้าที่การบัญชี- การเงินอาวุโส (Senior Accounting and Financial Officer)
1. วางแผนและดูแลระบบการเงินของบริษัท 2. ออกรายงานงบการเงิน รวมถึงวิเคราะห์งบ เพื่อเสนอผู้บริหาร 3. ประสานงานกับผู้ตรวจสอบบัญชี 4. วางแผนงานด้านภาษีให้สอดคล้องกับนโยบายของบริษัท 5. วางแผนบัญชี และก...

บริษัท อิเลคทรอนิคส์ เอ็กซ์ตรีม จำกัด
1 อัตรา
14 ธ.ค. 60
40 . เจ้าหน้าที่บัญชีการเงินอาวุโส
1. ดูแลบัญชี การเงิน 2. ดูแลระบบบัญชี ซื้อ ขาย จ่าย รับ ปิดงบ 3. จัดทำเช็คจ่าย ตัดรับชำระ งานการเงินcash flow 4. ทำวางบิล รับเช็ค ทำจ่าย ออกใบหัก ณ ที่จ่าย 5. คำนวณและยื่นภาษี ภงด.1,3,53,40,90,91...

บริษัท อิเลคทรอนิคส์ เอ็กซ์ตรีม จำกัด
1 อัตรา
14 ธ.ค. 60
 พบ 130 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ