เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 140 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
21 . พนักงานธุรการ
ทำงานวางบิล-จ่าย เก็บคืนเงินมัดจำตู้ และงานอื่นที่มอบหมาย

บริษัท อี.บี.แอล. โลจิสติกส์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 12,000 บาทขึ้นไป
25 เม.ย. 58
22 . เจ้าหน้าที่บัญชี การเงิน ด่วนมาก !!
- ทำภาษีซื้อ-ขาย ภ.พ.30ยื่นสรรพากร - ทำแบบประกันสังคมแจ้งเข้า-ออก - ทำเงินเดือน - ดูแลเงินสดย่อย - ออกใบเสร็จ / ใบกำกับภาษี / ออกใบแจ้งหนี้ / ใบวางบิล - เช็ค state ment - บันทึกค่าใช้จ่ายต่างๆ ...

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ.ดี.พี.ออโต้อีควิป
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
25 เม.ย. 58
23 . เจ้าหน้าที่การเงิน (ประจำสาขาติวานนท์)
ดูแลระบบการเงินรับ-จ่าย และงานที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เอวี ลีสซิ่ง จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
25 เม.ย. 58
24 . เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
1.ตรวจสอบวัตถุดิบ สต๊อกสินค้า 2.ตรวจสอบการทำงานให้เป็นไปตามระบบ , หาจุดบกพร่อง และเสนอแนะแต่ละฝ่ายเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ 3.จัดทำรายงานเสนอผู้บริหาร 4.งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท พีมาร์ท ซุปเปอร์สโตร์ จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน ตามความสามารถและประสบการณ์
25 เม.ย. 58
25 . หัวหน้าบัญชีลูกหนี้
1.ดูแลและจัดการรายรับของบริษัท

บริษัท ซอยฮะอินเตอร์กรุ๊ป จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
25 เม.ย. 58
26 . ธุรการการเงิน
1.จัดการดูแลเรื่องเช็ค 2.ดูแลการเบิกจ่ายเงินของบริษัท

บริษัท ซอยฮะอินเตอร์กรุ๊ป จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
25 เม.ย. 58
27 . หัวหน้าบัญชีการเงิน
1.มีความรู้การจัดการเกี่ยวกับรายจ่ายให้มีความสมดุลกับบริษัทเป็นอย่างดี

บริษัท ซอยฮะอินเตอร์กรุ๊ป จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
25 เม.ย. 58
28 . เจ้าหน้าที่บัญชี/การเงิน
1.จัดทำเอกสาร หลักฐาน รับและจ่าย บันทึกรายการบัญชี ตามระบบบัญชี 2.กระทบยอดบัญชีธนาคาร 3.ตรวจสอบยอดขายประจำวันและกระทบยอดให้ตรงกับเงินสดที่นำฝาก 4.ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร รับและจ่าย ให้เป็นไปต...

บริษัท พีมาร์ท ซุปเปอร์สโตร์ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามความสามารถและประสบการณ์
25 เม.ย. 58
29 . เจ้าหน้าที่บัญชีลูกหนี้ ด่วนมาก !!
1.รับชำระหนี้/วางบิล 2.คิดค่าคอมมิชชั่น 3.เคลียร์ overdue 4.หน้าที่อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ซอยฮะอินเตอร์กรุ๊ป จำกัด
3 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามความสามารถและประสบการณ์
25 เม.ย. 58
30 . เจ้าหน้าที่บัญชี
- ทำรายงานภาษีซื้อ-ภาษีขาย ภ.พ.30 , ภ.ง.ด.1 , ภ.ง.ด.3 , ภ.ง.ด.53 , ประกัน สังคม - ทำเงินเดือน , คอมมิชชั่น , ล่วงเวลา - จัดทำใบสั่งซื้อต่างประเทศ พร้อมติดตามการส่งสินค้า - จัดทำรายงานการขายแ...

บริษัท อะตอม-มิค เพาเวอร์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
25 เม.ย. 58
31 . หัวหน้าบัญชี
-ตรวจสอบใบกำกับภาษีซื้อ-ขาย -ตรวจสอบบัญชีทั้งระบบ -งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ส.แสง กรุ๊ป จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 20,000-25,000
24 เม.ย. 58
32 . บัญชี
1.จัดทำใบกำกับภาษี 2.ตรวจเช็คสินค้าก่อนออกจากโกดัง 3.จัดเก็บเอกสารเข้าแฟ้ม 4.งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ส.แสง กรุ๊ป จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 9,000-12,000
24 เม.ย. 58
33 . สมุห์บัญชีด่วน!!!
-บันทึกรายการบัญชีรับจ่าย ภาษีซื้อ-ภาษีขาย -จัดทำเอกสารใบสำคัญ รับ/จ่าย และใบสำคัญทั่วไป -จัดทำภาษี ตามแบบ ภงด.3,53 ภพ.30 -บันทึกข้อมูลและรายการต่างๆในโปรแกรมบัญชี -หากสามารถปิดงบได้จะพิจารณาเป็นพ...

บริษัท มาชิสโสะ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
24 เม.ย. 58

S.B. Furniture Industry Co., Ltd.
10 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
24 เม.ย. 58
35 . เจ้าหน้าที่แผนกการเงิน (สาขาเวสต์เกต)
- รับผิดชอบด้านงาน AR Invoice, RC - ตรวจสอบการคำนวณ Commission ทุกประเภทสัญญาให้ครบถ้วน - ติดตามและประสานงานเกี่ยวกับหนี้ค้างชำระ / ควบคุมการเบิกจ่ายเงินสดย่อย / ควบคุมการจ่ายเช็คคืนเงินมัดจำ - ...

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน
24 เม.ย. 58
36 . พนักงานบัญชีอาวุโส
- บันทึกบัญชีในโปรแกรมบัญชี Express - กระทบยอดภาษีมูลค่าเพิ่ม กับ รายงานภาษีซื้อ - กระทบยอดภาษีหัก ณ ที่จ่าย ภงด.3 ภงด.53 - ตรวจนับ-ควบคุม สต๊อคสินค้า

บริษัท ธนอุดม อุตสาหกรรม จำกัด
1 อัตรา
24 เม.ย. 58
37 . เจ้าหน้าที่การเงิน-ด้านรับ ด่วนมาก!!!
1. ติดต่อสอบถามกำหนดการหรือวิธีการจ่ายชำระหนี้จากลูกหนี้ที่ถึงกำหนดชำระ 2. จัดทำใบเสร็จรับเงินเพื่อเรียกรับชำระเงินจากลูกหนี้ 3. อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

Bangkok Dec-Con Public Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
24 เม.ย. 58
38 . ผู้จัดการสำนักตรวจสอบภายใน/เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน Internal Audit ด่วนมาก!!!
1. ตรวจสอบการทำงานแต่ละฝ่ายให้เป็นไปตามระเบียบ และข้อกำหนดบริษัท 2. ตรวจสอบการทำงานให้เป็นไปตามระบบ , หาจุดบกพร่อง และเสนอแนะแต่ละฝ่ายเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ 3. ตรวจสอบรายการทางบัญี การเงิน 4. จัด...

Bangkok Dec-Con Public Co., Ltd.
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
24 เม.ย. 58

บริษัท เอส.เค.ชัวร์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
24 เม.ย. 58

บริษัท เซ็นทรัลลิส จำกัด
1 อัตรา
24 เม.ย. 58
 พบ 140 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ