เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 139 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
21 . Internal Audit Supervisor / หัวหน้าแผนกตรวจสอบภายในรับสมัครด่วน !
1. ดำเนินการตรวจสอบขั้นตอน วิธีการปฏิบ้ติงาน หรือระบบงานของหน่วยงานต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 2. สรุปผลการตรวจสอบและจัดทำรายงานพร้อมข้อเสนอแนะ เพื่อนำไปเป็นแนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติง...

บริษัท โปรเพท (ประเทศไทย) จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
25 มี.ค. 60
22 . บัญชี,การเงิน,จัดซื้อ,เลขา
ดูแลเรื่องการเงิน,บัญชี,จัดซื้อวัสดุ ของบริษัท ประเภทธุรกิจ รับเหมาก่อสร้างขนาดกลาง

บริษัท วัฒโนชาการก่อสร้าง จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
25 มี.ค. 60
23 . บัญชีต้นทุน
-สามารถดูแลเรื่องต้นทุนสินค้าได้ -มีความรู้โปรแกรม express จะได้รับการพิจารณาพิเศษ

บริษัท ซู ไทยซิง จำกัด
5 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
24 มี.ค. 60
24 . เจ้าหน้าที่บัญชีรับสมัครด่วน !
-บันทึกบัญชีรับ-จ่าย -จัดทำและควบคุมดูแลเกี่ยวกับทรัพย์สินของบริษัทฯ -บันทึกค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ -จัดทำรายงานทางบัญชีแต่ละเดือน

บริษัท เมืองทอง เซอร์วิสเซส แอนด์ เเมเน็จเม้นท์ จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
24 มี.ค. 60
25 . เจ้าหน้าที่บัญชี/หัวหน้าแผนกบัญชี
- รวบรวมและตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร เกี่ยวกับการเรียกเก็บเงินจากลูกหนี้ เอกสารการรับเงิน - ตรวจสอบความถูกต้องของยอดเงินกับใบนำฝากและรายงานการรับเงิน - ลงบัญชีและจัดทำรายงานประกอบงบการเงิน - เรีย...

บริษัท วาย เอช เอ็ม กรุ๊ป จำกัด และบริษัทในเครือ
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
24 มี.ค. 60
26 . พนักงานบัญชี
1.ตรวจสอบรายละเอียดบัญชีที่ดูแลในแต่ละเดือน จัดทำ จัดเก็บเอกสารที่เกี่ยวข้อง 2.ทำงานตามที่ได้รับมอบหมาย 3.ตรวจสอบบัญชีของบริษัท บัญชีทางการเงินทุกบัญชี ของบริษัท 4.ทำโปรแกรมบัญชีที่ปรับใช้กับงานขอ...

บริษัท ซิกน่าเมต้า จำกัด
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน 25,000-30,000
24 มี.ค. 60
27 . เจ้าหน้าที่บัญชีการเงินรับสมัครด่วน !
- จัดเตรียมเอกสารด้าน AP - ตรวจการจัดทำการบันทึกบัญชีเงินสดย่อยและกระทบเงินสดย่อย - ตรวจการจัดทำรายงานภาษีซื้อ - ตรวจสอบจัดทำการบันทึกบัญชีเอกสารการจ่ายเงิน(Payment Voucher) - ตรวจสอบการบันทึกค่...

บริษัท เอ เอ อีเลคทริ ไล จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน 15,000 บาทขึ้นไป
24 มี.ค. 60
28 . เจ้าหน้าที่บัญชี
1.บันทึกบัญชี รายรับ-รายจ่ายของบริษัท 2.ยื่นภาษี ภงด.3, 53, ภพ.30 3.ดูแลด้านเอกสารบัญชีต่างๆ 4.ออก Invoice, PO, ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี 5.สรุปรายงานและอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ไทฆีส์ จำกัด
1 อัตรา
24 มี.ค. 60
29 . ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบัญชี
- ควบคุมและตรวจสอบการบันทึกบัญชีประเภทต่าง ๆ - ปิดบัญชีและงบการเงินพร้อมทั้งรายละเอียดประกอบงบ - วิเคราะห์และแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา - รายงานต่าง ๆ ที่ผู้บริหารมอบหมาย

บริษัท ไทย เทอร์โบ เจนเนอร์เรเตอร์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
24 มี.ค. 60
30 . สมุห์บัญชี
สรุป จัดทำรายงานภาษีมูลค่าเพิ่ม และ ภาษีหัก ณ ท่จ่าย บันทึกรายการบัญชี กระทบยอด และนำส่งสรรพากร ตรวจสอบรายการบันทึกบัญชี ซื้อ ขาย รับ จ่าย ทั่วไป และสรุปปิดงบการเงิน จัดทำรายละเอียดประกอบงบการเง...

พลังงานทดแทนเพื่อคนไทย
1 อัตรา
เงินเดือน ขึ้นกับความสามารถและประสบการณ์
24 มี.ค. 60
31 . พนักงานบัญชี
- ทำงานวันจันทร์ - เสาร์

บริษัท ฟอร์ คอน จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน ตามที่ตกลง
24 มี.ค. 60
32 . พนักงานบัญชี
บันทึกข้อมูลบัญชี ตรวจทานข้อมูลที่บันทึก จัดทำบัญชี- จัดเรียงเอกสาร ปิดงบได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ หน้าที่อื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

สำนักงาน เอส พี การบัญชี ธุรกิจ
3 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
24 มี.ค. 60
33 . ธุรการบัญชี / ธุรการ / จัดซื้อ รับสมัครด่วน !
- ช่วยประสานงานด้านบริการกับฝ่าย เซอร์วิส เช่น จัดทำใบเสนอราคาส่งให้กับลูกค้าตามที่ได้รับมอบหมายเป็นต้น - ติดต่อลูกค้าประสานงานกับลูกค้าเพื่อเปิดบิล - วางบิล และ จัดดิวรับเช็ค เป็นต้นตามที่ได้รับมอ...

บริษัท มาสเตอร์เทค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน 10,000 - 12,000 บาท
24 มี.ค. 60
34 . เจ้าหน้าที่บัญชีด้านตรวจสอบ (Audit) stock
Sup ส่งสินค้าให้กับบริษัท รับสำเนาใบกำกับภาษี / ใบส่งสินค้าจากฝ่ายจัดซื้อ ตรวจเช็คสินค้าและทรัพย์สินตามสำเนาใบกำกับภาษี / ใบส่งสินค้าจากฝ่ายจัดซื้อ พร้อมเซ็นต์ชื่อผู้รับสินค้าและฝ่ายจัดซื้อส่งใบกำกั...

บริษัท โมบาย ชัวร์ จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน 16,000 - 20,000 บาท
24 มี.ค. 60
35 . เจ้าหน้าที่บัญชีการเงิน
- จัดทำใบวางบิล ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารการวางบิล จัดส่งเอกสารให้ลูกค้า - บันทึกรายละเอียดของเงินรับ พร้อมลงนาม เมื่อได้รับเงินสดหรือเช็คจากลูกค้าในการชำระเงิน - จัดทำใบฝากธนาคารเพื่อนำเงินสดและเ...

บริษัท โมบาย ชัวร์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 16,000 - 20,000 บาท
24 มี.ค. 60
36 . เจ้าหน้าที่บัญชีเจ้าหนี้ / ลูกหนี้
รับเอกสารต้นฉบับใบกำกับภาษี / ใบส่งสินค้าจากฝ่ายจัดซื้อและแผนกอื่น ๆ ตรวจเช็คลายเซ็นต์ผู้รับสินค้าและตรวจเช็คเอกสารตามใบ P/R , P/O จากฝ่ายจัดซื้อ บันทึกบัญชีสำหรับการซื้อสินค้าพร้อมทั้งบัญชีอื่นๆ ที...

บริษัท โมบาย ชัวร์ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน 16,000 - 20,000 บาท
24 มี.ค. 60
37 . หัวหน้าแผนกบัญชีรับสมัครด่วน !
1.ดูแลงานด้านบัญชีทั้งระบบ 2.งานอื่นๆที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย

บริษัท ทูไดเมนชั่น แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
24 มี.ค. 60
38 . เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการสาขารับสมัครด่วน !
- ปฏิบัติงานร่วมกับสาขา - ตรวจสอบรายงานการชำระเงิน - จัดทำงบภายในของสาขา

บริษัท แอดไวซ์ โฮลดิ้งส์ กรุ๊ป จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
24 มี.ค. 60
39 . เจ้าหน้าที่บัญชี-การเงินรับสมัครด่วน !
- ดูแลรับผิดชอบงานบัญชีทั่วไปของบริษัท - สามารถเข้าใจเอกสารในการทำบัญชีเป็นอย่างดี - ติดตามและตรวจสอบใบกำกับภาษีซื้อ/ใบกำกับภาษีขายให้ถูกต้องครบถ้วน - ทำแบบ ภงด.3,53 และภพ.30 ได้ - จัดทำสต็อกสินค้...

บริษัท มาชิสโสะ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
24 มี.ค. 60
40 . หัวหน้าแผนกบัญชี
สามารถวิเคราะห์งบการเงิน พร้อมทั้งสรุปข้อมูลในการทำงบ พร้อมทั้งตรวจสอบระบบบัญชี

บริษัท มาร์เวล เทคโนโลยี จำกัด
1 อัตรา
24 มี.ค. 60
 พบ 139 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ