เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 118 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
21 . ธุรการบัญชีรับสมัครด่วน !
- รับใบบริการซ่อมลูกค้านอกประกันจากช่าง Service (กรุงเทพฯและศูนย์ชลบุรี) - ติดตามเครื่องซ่อมที่ลูกค้าส่งซ่อม - ออกใบเสนอราคา/ใบสั่งซื้อ/และเปิดบิลใบกำกับภาษี เพื่อไปวางบิลและรับเช็ค - ประสานงานลูกค...

บริษัท มาสเตอร์เทค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน 10,000 - 12,000 บาท
28 ก.ย. 59
22 . ผู้จัดการแผนกบัญชี (ปฏิบัติงานที่สำนักงานใหญ่ จ.อุบลราชธานี)
1.ผจก.แผนกบัญชีและการเงิน 2.ผจก.แผนกสินเชื่อและการเงิน 3.ผจก.แผนกบัญชีทรัพย์สิน

บริษัท ดูโฮม จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
28 ก.ย. 59
23 . หัวหน้าส่วนบัญชี
-ตรวจสอบเอกสาร บัญชีเจ้าหนี้-ลูกหนี้ และทำเช็คจ่าย -ภาษีซื้อ ภพ 30 และ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ภงด 1 3 53 -ประทบยอด Statement -ปิดงบ และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายเกี่ยวกับการปิดงบ -ติดต่อประสานงานกับหน่ว...

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภาพพิมพ์
1 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์และความสามารถ
28 ก.ย. 59
24 . เจ้าหน้าที่บัญชี
-รายงานภาษีซื้อ-ขาย -จัดทำภาษีหัก ณ ที่จ่าย -จัดทำรายงานประจำเดือน -เช็คสต๊อกสินค้าประจำเดือน -วันหยุดประจำสัปดาห์ เป็นวันอาทิตย์ และวันเสาร์เว้นเสาร์

บริษัท ฮอกไกโด โมริโมโตะ จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
28 ก.ย. 59
25 . หัวหน้าแผนกบัญชี
1.ปิดบัญชีรายเดือนและรายปี 2.บัญชีทรัพย์สิน 3.งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมา

บริษัท โซลูชั่นไลน์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
28 ก.ย. 59
26 . Others Income / เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้
- ติดต่อ supplier เพื่อเรียกเก็บ others income - สร้าง deal supplier ในระบบ - ออกใบแจ้งหนีและจัดเก็บเอกสารใบแจ้งหนีทั้งหมด

บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างองค์กร
28 ก.ย. 59
27 . ผู้จัดการฝ่ายบัญชี
1.รับผิดชอบบริหารจัดการภาพรวมบัญชี 2.ปิดงบการเงินประจําเดือน, ไตรมาส และประจําปี 3.บริหาร Cashflow จัดทํารายงานเพื่อการตัดสินใจของผู้บริหาร พร้อมทั้งจัดทํารายละเอียดผลของการดําเนินงานของบริษัท เปรีย...

G.L.H. Products Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามความสามารถ
28 ก.ย. 59
28 . เจ้าหน้าที่บัญชี และการเงิน
1.ทำบัญชีรายรับรายจ่าย 2.บัญชีลูกหนี้การค้า -เจ้าหนี้การค้า 3.ปิดงบการเงิน 4.จัดทำรายงานสรุปทางบัญชี 5.ทำเอกสารยื่นประกันสังคม และเอกสารเสียภาษีประจำเดือน 6.ออกเอกสารใบเสร็จ ใบกำกับ ใบส่งสินค้า ...

บริษัท เวลท์ครีเอชั่น แอนด์เทรดดิ้ง
1 อัตรา
เงินเดือน 18,000-22,000
28 ก.ย. 59
29 . Finance&Accounting (AP/AR)
- ดูแลการออกใบแจ้งหนี และการเรียกเก็บเงินให้ตรงตามกำหนด - ดูแลการออกใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี - ติดตามทวงหนี้ เมื่อถึงกำหนดชำระเงินตามสัญญา - จัดทำรายงานหนังสือรับรองหักภาษี / ทำรายงาน Sammary / ท...

บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
28 ก.ย. 59
30 . เจ้าหน้าที่บัญชี /การเงิน
-รับผิดชอบงานบัญชี/การเงิน

บริษัท โตโยต้านนทบุรี ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
28 ก.ย. 59
31 . ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกบัญชีและการเงิน
รายละเอียดของงาน - บริหารจัดการและควบคุมดูแล ระบบบัญชีของบริษัทฯ - บังคับบัญชา จัดสรรงาน และอบรมพนักงานในแผนกให้ปฎิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ - ตรวจสอบบัญชีทุกประเภทให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี -...

บริษัท วิรุฬห์ แอนด์เกวนเนส จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ประสบการณ์การณ์และวุฒิ
28 ก.ย. 59
32 . ผู้จัดการแผนกการเงิน
-กำกับดูแล วิเคราะห์จัดทำและนำเสนอการดำเนินการทางการเงินทั้งระยะส้ันและระยะยาว -นำเสนอการบริหารสภาพคล่องทางการเงินและประมาณการงบประมาณ -จัดทำ Cash Flow เพื่อวางแผนการจ่ายเงิน การวางแผนการลงทุน -จัด...

บริษัท ลีโอ เทคโนโลยี แอนด์ มาร์เกตติ้ง จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
28 ก.ย. 59
33 . เจ้าหน้าที่บัญชี รับสมัครด่วน !
- จัดทำบันทึกบัญชีด้านรับและด้านจ่าย - จัดทำภาษีหัก ณ ที่ีจ่าย ภงด.3,53,54 ภธ.40 - จัดทำรายเละเอียด ด้าน AR/AP - จัดทำสต็อกประจำเดือน

บริษัท เยเนอรัลแคนดี้ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
28 ก.ย. 59
34 . พนักงานบัญชี (ลูกหนี้)
- ติดต่อ สอบถามรับเช็ค วางบิล - บันทึกการรับเงิน , บันทึกการรับเช็ค - ติดตามการชำระเงินของลูกค้า และแจ้งปัญหาที่เกิดขึ้น - กระทบยอดลูกหนี้รายเดือน - งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เพาเวอร์เมติค จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
28 ก.ย. 59
35 . พนักงานบัญชี
-บันทึกบัญชีและปิดบัญชีในระบบบัญชี Express(มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับโปรแกรม Express จะพิจารณาเป็นพิเศษ) -นำส่งภาษีรายเดือน และภาษีเงินได้นิติบุคคลประจำปี

บริษัท พรีไซซ์ แอคเคานท์ติ้ง เซอร์วิส จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 15,000 บาท ขึ้นไป ซึ่งขึ้นอยู่กับประสบการณ์การทำงานที่ผ่านมา
28 ก.ย. 59
36 . ธุรการบัญชี
ปฏิบัติงานด้านการจัดการธุรการทั่วไป การจัดการด้านเอกสาร การจัดการด้านพัสดุ การจัดการด้านการเงิน การจัดการด้านสารบรรณ และการประสารงานด้านต่างๆ

Informed PACS Co.,Ltd.
28 ก.ย. 59
37 . ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงินรับสมัครด่วน !
- ทำรายการปรับปรุง-ปิดบัญชี ออกงบการเงิน - ทำรายการกระทบยอดคงเหลือและเก็บรายละเอียดประกอบงบ - ตรวจสอบการยื่นแบบภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภพ.30) ภาษีหัก ณ ที่จ่าย (ภงด.1,3,53) - จัดทำรายงานประมาณการ การใช้เง...

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์/ตามตกลง
28 ก.ย. 59
38 . เจ้าหน้าที่/ ผู้ช่วยผู้จัดการบัญชี (Leasing)
1. จัดทำเอกสารเรียกเก็บสินงวดและบันทึกการตัดชำระหนี้ 2. ประสานงานกับลูกค้าเรื่องการเก็บเงินและติดตามหนี้สิน

บริษัท เธียรสุรัตน์ จำกัด ( มหาชน )
1 อัตรา
เงินเดือน ตามใบประเมิน
28 ก.ย. 59
39 . เจ้าหน้าที่บัญชีรับสมัครด่วน !
- บริหารจัดการงานบัญชีภายในของบริษัท - งบการเงินบริษัท - เอกสารทางบัญชี - งานด้านภาษี - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

Aston International Co., Ltd.
1 - 2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
28 ก.ย. 59
40 . ผู้ช่วยการเงินรับสมัครด่วน !
1.ออกเช็ค/ติดต่อกับทางธนาคาร 2.จัดทำเอกสารการเงิน 3.ทำรายงานสรุปกระแสเงินสด 4.วิเคราะห์งบการเงินอย่างละเอียด 5.วิเคราะห์สภาพบริษัทจากงบการเงิน 6.จัดทำงบกระแสเงินสด 7.จัดทำ Monthly Cash flow ...

บริษัท ฟอร์มูล่าร์-เอ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามแต่ตกลง
28 ก.ย. 59
 พบ 118 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ