เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 119 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
21 . เจ้าหน้าที่บัญชี
- ทำบัญชีรับ-จ่าย - ลูกหนี้-เจ้าหนี้ - ปิดงบบัญชี

บริษัท สรสิทธิ์ เวลดิ้ง พาร์ท จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน 12,000 ขึ้นไป
31 ต.ค. 57
22 . บัญชี
1.บันทึกและจัดทำบัญชีทั่วไป 2.ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร 3.ทำงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ส.แสง กรุ๊ป จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน 15,000
31 ต.ค. 57
23 . เจ้าหน้าที่บัญชี
- รับผิดชอบด้านจ่ายเงิน, เจ้าหนี้, เงินสดย่อย และค่าใช้จ่ายต่างๆ - กระทบยอดเงินฝากธนาคาร, เงินทดลองจ่าย - จัดทำภงด 3,ภงด 53,ภพ 30 - บันทึกบัญชีต้นทุนสินค้า

บริษัท อินโนว่า เทเลคอมมิวนิเคชั่น จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์
31 ต.ค. 57
24 . สมุห์บัญชี
ดูแลเกี่ยวกับระบบบัญชี ปิดงบการเงินได้

บริษัท เพาเวอร์เมติค จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
31 ต.ค. 57
25 . AP Officer (Nonthaburi Office)
- Responsible for Account Payable tasks. - Assisting in monthly end closing. - Responsible for preparing documents and record the transactions related to purchase. - Matching suppliers’ invoices ag...

Donaldson (Thailand) Company Limited.
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
31 ต.ค. 57
26 . สมุห์บัญชี
-จัดทำงบการเงิน -มีความรู้ในมาตรฐานทางบัญชีและกฏหมายภาษีอากร -เคยประสานงานผู้สอบบัญชีภายนอกและเจ้าหน้าที่สรรพากร -จัดทำหรือตรวจตราการลงบัญชีต่างๆของบริษัทฯให้เป็นไปตามข้อกฏหมาย มาตรฐาน ของบัญชีและน...

บริษัท ชาญนครเอ็ม & อาร์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
31 ต.ค. 57
27 . บัญชี
- สรุปบัญชีซื้อ-ขายประจำเดือน - งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย - บันทึกเอกสารด้าน รับ-จ่าย - สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้

BKK ORIGINAL
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
31 ต.ค. 57
28 . เจ้าหน้าที่บัญชี (สำนักงานใหญ่)
1. ทำงานในส่วนของบัญชีที่สังกัดอยู่

Home Product Center (Public) Co., Ltd.
2 อัตรา
เงินเดือน 13,000 ขึ้นไป
31 ต.ค. 57
29 . เจ้าหน้าที่บัญชี (ประจำสำนักงานเมืองทองธานี)
- ตรวจสอบเอกสาร รับเข้า-เบิกจ่าย รวมทั้งควบคุมการับเข้า - เบิกจ่าย - ตรวจสอบ และควบคุมสินค้าในสต๊อกสินค้าให้มีเพียงพอต่อการใช้งาน - ตรวจสอบบัญชีสต๊อกสินค้าในแต่ละเดือนให้ถูกต้อง - ดำเนินการตรวจสอบ ...

บริษัท ทองการ์เด้น จำกัด
2 อัตรา
31 ต.ค. 57
30 . ผู้จัดการฝ่ายบัญชี ประจำสำนักงานเมืองทอง(เวลาทำงาน จันทร์-ศุกร์)
ควบคุมการปฎิบัติงานของเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชี

บริษัท ทองการ์เด้น จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
31 ต.ค. 57
31 . เจ้าหน้าที่การเงิน ด่วนมาก !!
ตรวจสอบหลักฐาน และใบสำคัญ การเบิกจ่ายเงิน จัดทำบัญชีทั่วไปของราชการ

บริษัท โตโยต้าเมืองนนท์ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
31 ต.ค. 57
32 . เจ้าหน้าที่บัญชี ด่วนมาก !!
มีหน้าที่รับผิดชอบในการตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของการบันทึกรายการ การจัดทำรายงานทางการเงินและบัญชี และการจัดเก็บเอกสารทางบัญชี

บริษัท โตโยต้าเมืองนนท์ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
31 ต.ค. 57
33 . เจ้าหน้าที่บัญชี-การเงิน
งานด้านการเงิน งานบัญชี รับ/จ่าย และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

โรงเรียนสยามคอมพิวเตอร์และภาษา
3 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
31 ต.ค. 57
34 . ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกบัญชี ด่วนมาก!!!
1. ตรวจสอบบันทึกรายการเงินสดย่อย 2. ตั้งเบิก PC 3. ตรวจการบันทึกการวางบิล, รับชำระลูกหนี้ 4. ตรวจกระทบยอดเงินฝากธนาคาร 5. บันทึกรับและซื้อสินค้าจากต่างประเทศ 6. อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

Bangkok Dec-Con Public Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
31 ต.ค. 57
35 . พนักงานบัญชี
- บันทึกบัญชี จัดทำใบสำคัญรับ ใบสำคัญจ่าย ใบสำคัญทั่วไป - จัดทำรายงานภาษีซื้อ-ภาษีขาย ภพ.30 ภงด.3,ภงด.53 - จัดทำเอกสารใบวางบิลและเก็บเช็คลูกค้า - จัดทำสรุปยอดบัญชีเจ้าหนี้และลูกหนี้รายตัว - ทำการ...

บริษัท พาวเวอร์แม็กซ์ ซิสเต็ม จำกัด
31 ต.ค. 57
36 . เจ้าหน้าที่การเงิน
- เกี่ยวกับงานด้าน statement - เกี่ยวกับงานด้านการรับ - จ่าย เงินสด เช็ค และการตัดชำระหนี้ ในระบบ oracle - งานเอกสารอื่นๆ ในฝ่ายการเงิน

บริษัท เยเนอรัลแคนดี้ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามข้อตกลง หรือ ตามโครงส้รางบริษัท
31 ต.ค. 57
37 . ผู้จัดการแผนกต้นทุน
- คำนวณต้นทุน ORACLE - จัดทำรายงาน สินค้าคงเหลือ และต้นทุน - ตรวจเช็คสินค้าคงเหลือ วัตถุดิบ และบรรจุภัณฑ์ - จัดทำข้อมูลด้านค่าแรงโปรแกรม ORACLE - งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เยเนอรัลแคนดี้ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามข้อตกลง หรือ ตามโครงส้รางบริษัท
31 ต.ค. 57
38 . เจ้าหน้าที่ีบัญชีเจ้าหนี้ และ ลูกหนี้ ด่วน!!!!!!
- จัดทำบันทึกบัญชีด้านรับและด้านจ่าย - จัดทำภาษีหัก ณ ที่ีจ่าย ภงด.3,53,54 ภธ.40 - จัดทำรายเละเอียด ด้าน AR/AP - จัดทำสต็อกประจำเดือน

บริษัท เยเนอรัลแคนดี้ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
31 ต.ค. 57
39 . Accountant Urgently Required!
Mainly responsible for any relevant work related to General Ledger accounting. Able to work with less supervision, lead the month end closing independently and able to submit reports by timeline. Some...

บริษัท สแตมฟอร์ด สปอร์ต วีลส์ จำกัด
31 ต.ค. 57
40 . พนักงานบัญชีการเงิน
จัดทำเช็คจ่าย ออกใบหักภาษี ณ ที่จ่าย ออกใบวางบิล ใบกำกับภาษี ใบเสร็จรับเงิน ยื่นแบบ ภพ.30 ยื่นแบบ ภงด.1 3 53 ยื่นแบบประกันสังคม อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เอาเวอร์โฮม จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
31 ต.ค. 57
 พบ 119 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ