เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 115 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
21 . เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้
หน้าที่รับผิดชอบ -ออก invoice ใบแจ้งหนี้ที่จะคิดค่าใช้จ่ายกับผู้ร่วมค้า -จัดเตรียมรายงานของการจัดเก็บรายได้ต่้าง ๆ ที่เป็นพื้นฐานสำหรับแผนกจัดซื้อ -จัดเตรียมรายงานการจัดเก็บรายได้ในแต่ละเดือน -ติด...

บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
3 ก.ย. 57

บริษัท ฟิวเจอร์ซายน์ จำกัด
1 อัตรา
3 ก.ย. 57
23 . เจ้าหน้าที่การเงิน ด่วนมาก !!
ดูการให้เครดิต การทำจ่ายซัพพลายเออร์,ตามหนี้ลูกหนี้เกินเครดิต ,ตามค่าส่งเสริมการขายและส่วนลดต่างๆ ตรวจสอบระบบเงินสดย่อย AVH,สาขา

บริษัท แอดไวซ์ โฮลดิ้งส์ กรุ๊ป จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
3 ก.ย. 57
24 . เจ้าหน้าที่บัญชี ด่วนมาก !!
ลงบัญชีสาขา ,ใช้โปรแกรมบัญชี ,ทำแบบยื่นภาษีต่างๆ และทำหัก ณ ที่จ่าย

บริษัท แอดไวซ์ โฮลดิ้งส์ กรุ๊ป จำกัด
4 อัตรา
3 ก.ย. 57
25 . พนักงานบัญชี
- บันทึกรายรับ-รายจ่าย ประจำวัน พร้อมจัดทำรายงานขายประจำวัน - ทำเอกสารใบวางบิล รับเช็ค สรุปยอดรายรับ- จ่าย ประจำวัน - ตรวจสอบทรัพย์สินของสาขา อาทิ เครื่องมือช่าง รถระบะ อุปกรณ์ต่างๆ - รับ/จ่า...

บริษัท เซเว่น ไฟว์ ดิสทริบิวเตอร์ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน 12,000-15,000
3 ก.ย. 57
26 . เจ้าหน้าที่การเงิน
- เข้าบัญชี Bank Statement - บันทึกรับฝากเงินสด / เช็ค ในระบบ - ตรวจปล่อยสินค้า และรับชำระเงินสด - อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เซเว่น ไฟว์ ดิสทริบิวเตอร์ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน 12,000-15,000
3 ก.ย. 57
27 . พนักงานบัญชีลูกหนี้
- จัดเตรียมเอกสารบัญชีลูกหนี้, ติดตามจัดวางบิลล์ที่ครบตามกำหนดระยะเวลา - ประสานงานลูกค้า, Sale เพื่อจัดเตรียมระยะในการวางบิลล์ - จัดทำเอกสารต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เซเว่น ไฟว์ ดิสทริบิวเตอร์ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน 14,000 - 15,000 บาท
3 ก.ย. 57
28 . ธุรการบัญชี ด่วน!!!
-รับผิดชอบส่วนงานวางบิล-จ่ายเช็ค -จัดเรียงเอกสารใบสำคัญรับ-จ่าย -พิมพ์งานเอกสารตามที่ได้รับมอบหมาย -คีย์ข้อมูลลงคอมพิเตอร์ -ประสานงานกับหน้างาน -ทำงานที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท พี.อี.เอ. จำกัด
1 อัตตรา
เงินเดือน 11,000 บาท
3 ก.ย. 57
29 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชี
สามารถใช้โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป Express ในการบันทึกข้อมูลได้

บริษัท นิวซีโน่ (ประเทศไทย) จำกัด
5 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
3 ก.ย. 57
30 . เจ้าหน้าที่บัญชี
1. ลงบันทึกรายรับ รายจ่าย บัญชีแยกประเภท ผ่านโปรแกรมสำเร็จรูป 2. ยื่นแบบภาษี รายเดือนต่าง ๆ 3. ดูแล จัดเก็บเอกสารประกอบการบันทึกบัญชี

บริษัท ออโต้ฟิต จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
3 ก.ย. 57

บริษัท ไทยสิน มอเตอร์ มานูแฟคเชอริ่ง จำกัด
5 อัตรา
เงินเดือน ตามที่ตกลง
3 ก.ย. 57
32 . ผู้จัดการแผนกต้นทุน
- คำนวณต้นทุน ORACLE - จัดทำรายงาน สินค้าคงเหลือ และต้นทุน - ตรวจเช็คสินค้าคงเหลือ วัตถุดิบ และบรรจุภัณฑ์ - จัดทำข้อมูลด้านค่าแรงโปรแกรม ORACLE - งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เยเนอรัลแคนดี้ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามข้อตกลง หรือ ตามโครงส้รางบริษัท
3 ก.ย. 57
33 . เจ้าหน้าที่ีบัญชีเจ้าหนี้ และ ลูกหนี้ ด่วน!!!!!!
- จัดทำบันทึกบัญชีด้านรับและด้านจ่าย - จัดทำภาษีหัก ณ ที่ีจ่าย ภงด.3,53,54 ภธ.40 - จัดทำรายเละเอียด ด้าน AR/AP - จัดทำสต็อกประจำเดือน

บริษัท เยเนอรัลแคนดี้ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
3 ก.ย. 57

บริษัท รีเอ็กซ์ โปรดักส์ จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
3 ก.ย. 57
35 . พนักงานบัญชี
- เปิดใบกำกับภาษี/วางบิลเพื่อไปรับเช็คกับลูกค้า - บันทึกภาษีซื้อและภาษีขาย บัญชีแยกประเภท - จัดเตรียมเอกสารเจ้าหนี้เพื่อออกเช็คจ่ายในแต่ละงวด - ดูแลจัดทำ/เก็บเอกสารทางบัญชีเช่น จัดทำใบกำกับภาษี/ใบ...

บริษัท เค.เจ.ที.เทรดดิ้ง
3 อัตรา
3 ก.ย. 57
36 . เจ้าหน้าที่การเงิน ด่วนมาก !!
ตรวจสอบหลักฐาน และใบสำคัญ การเบิกจ่ายเงิน จัดทำบัญชีทั่วไปของราชการ

บริษัท โตโยต้าเมืองนนท์ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
3 ก.ย. 57
37 . เจ้าหน้าที่บัญชี ด่วนมาก !!
มีหน้าที่รับผิดชอบในการตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของการบันทึกรายการ การจัดทำรายงานทางการเงินและบัญชี และการจัดเก็บเอกสารทางบัญชี

บริษัท โตโยต้าเมืองนนท์ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
3 ก.ย. 57
38 . ผู้จัดการฝ่ายบัญชี 1 อัตรา/ ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบัญชี 2 อัตรา
รับผิดชอบการวางแผนด้านบัญชีและการเงิน เพื่อควบคุม ตรวจสอบ ให้การบริหารต้นทุนค่าใช้จ่ายขององค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนี้ 1.จัดทำ ตรวจสอบ และวิเคราะห์ข้อมูลทางบัญชีและการเงิน 2.บริหารและวิเคราะ...

กลุ่มตะนาวศรี (Tanaosree Group)
3 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างและประสบการณ์
3 ก.ย. 57
39 . หัวหน้าส่วนบัญชี (Account Supervisor) ประจำจังหวัดนนทบุรี ด่วน!!!
-ตรวจสอบเอกสารรับ-จ่าย -ตรวจสอบรายงานบัญชี ซื้อ-ขาย -จัดทำและตรวจสอบรายงานทางบัญชีที่เกี่ยวข้อง -จัดทำ ตรวจสอบ ปิดงบการเงินประจำงวดพร้อมรายละเอียด -งานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

กลุ่มตะนาวศรี (Tanaosree Group)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ+ประสบการณ์
3 ก.ย. 57
40 . เจ้าหน้าที่บัญชี
บัญชีสินค้า และบัญชีลูกหนี้

บริษัท เธียรสุรัตน์ จำกัด ( มหาชน )
3 อัตรา
เงินเดือน 10,000-14,000
3 ก.ย. 57
 พบ 115 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ