เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 125 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
21 . บัญชี,การเงิน,จัดซื้อ,เลขา
ดูแลเรื่องการเงิน,บัญชี,จัดซื้อวัสดุ ของบริษัท ประเภทธุรกิจ รับเหมาก่อสร้างขนาดกลาง

บริษัท วัฒโนชาการก่อสร้าง จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
21 ต.ค. 60
22 . เจ้าหน้าที่บัญชี (Accounting Officer)
1. ตรวจสอบการสั่งจ่ายและจัดทำเช็คสั่งจ่าย 2. จัดทำใบเสนอราคา ใบแจ้งหนี้ ใบเสร็จรับเงิน และตรวจสอบการชำระเงิน 3. ตรวจสอบการคำนวณต้นทุนสินค้า 4. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย 5. เวลาทำงาน: จันทร์-ศุกร์...

ARTRUS Company Limited
1 อัตรา
เงินเดือน 15,000 - 23,000
21 ต.ค. 60
23 . พนักงานบัญชี - การเงิน
- เปิดใบกำกับภาษี - จัดทำใบสำคัญจ่ายเงิน / จัดทำเข็คเพื่อเตรียมจ่ายเจ้าหนี้ / จัดทำทะเบียนจ่ายเช็ค - จัดทำรายงานภาษี ซื้อ/ ขาย / ภาษีหัก ณ ที่จ่าย และตรวจสอบความถูกต้อง - จัดทำรายงานภาษีประจำเดือน ...

บริษัท โฮมเอ็กซ์เพิร์ท เอเชีย จำกัด
เงินเดือน 15,000 - 18,000 บาท
21 ต.ค. 60
24 . พนักงานบัญชี
-จัดทำบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีและกรมสรรพากร -จัดทำรายงานภาษีซื้อ, ภาษีขาย, ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย -จัดทำรายงานทางการเงิน เช่น Bank reconciliation -จัดทำรายงานบัญชีลูกหนี้ และบัญชีเจ้าหนี้ -จัดทำร...

G.L.H. Products Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน 13,000-16,000 หรือตามประสบการณ์
20 ต.ค. 60
25 . พนักงานบัญชี
- จัดทำ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย - จัดทำ ภาษีมูลค่าเพิ่ม - จัดทำประกันสังคม - ปิดงบการเงิน

บริษัท ไท ทีม การบัญชี จำกัด
20 ต.ค. 60
26 . เจ้าหน้าที่บัญชีต้นทุน รับสมัครด่วน !
- ตรวจสอบรายการเคลื่อนไหวของสินค้าและสามารถหามูลค่าของวัตถุดิบ (RM) งานระหว่างทำ (WIP) และสินค้าสำเร็จรูป (FG) - จัดทำรายงานการผลิตที่เกี่ยวข้องกับบัญชีต้นทุนที่เป็นประโยชน์ต่อฝ่ายบริหาร บัญชี การเง...

บริษัท เยเนอรัลแคนดี้ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
20 ต.ค. 60
27 . เจ้าหน้าที่การเงิน (แคชเชียร์)รับสมัครด่วน !
- บันทึกข้อมูลการขายรถยนต์ และเก็บรวบรวมข้อมูลการขาย - จัดส่งเอกสารการขายให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - ประสานงานและให้คำปรึกษาปัญหาด้านเอกสารการขาย เพื่อความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ และให้ประโยชน์ใ...

บริษัท ไทยรุ่ง พาร์ทเนอร์ส กรุ๊ป
1 อัตรา
เงินเดือน 15,000 - 18,000 บาท
20 ต.ค. 60

บริษัท อี.เอส.เค.การบัญชีและธุรกิจ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลงและประสบการณ์
20 ต.ค. 60
29 . Finance Claim Officer / Manager - แจ้งวัฒนะ
รับผิดชอบเรื่องการเคลมเงินสนับสนุนทั้งหมด จัดทำรายงานที่เกี่ยววข้องกับเงินสนับสนุน จัดทำประมาณการและรายการแสดงสถานะการเคลม ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกเพื่อให้การเคลมส...

บริษัท เยอรมัน ออโต้ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
20 ต.ค. 60
30 . เจ้าหน้าที่บัญชี รับ-จ่าย
เจ้าหน้าที่บัญชีรับ - จ่าย ; - บันทึกข้อมูลบัญชี การทำรับ-จ่าย - ตรวจสอบระบบการรับ-จ่าย - ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - รายงานการลงบัญชี

บริษัท เอแอลที เทเลคอม จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา ต้องการรับสมัครด่วน
เงินเดือน N/A
20 ต.ค. 60
31 . พนักงานบัญชี ( Part-time 4 เดือน )
- รับผิดชอบบัญชีด้านรายรับ - ทำงาน จ-ศ 08.30-17.30 น.

บริษัท นารายณ์ พร็อพเพอตี้ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
20 ต.ค. 60
32 . พนักงานธุรการบัญชี
-ดูแล ดำเนินการ และประสานงานทั้งภายในองค์กรและภายนอกองค์กรให้สำเร็จลุล่วงด้วยดี -ดูแลและจัดการเอกสารต่างๆเช่น บิลซื้อ-บิลขาย สต็อคสินค้า รายงานต่างๆภายในองค์กร เป็นต้น -ทำงาน 6 วันต่อสัปดาห์ 9.30-19...

บริษัท ยูเนี่ยน เค เค จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน 12,000-18,000
20 ต.ค. 60
33 . เจ้าหน้าที่บัญชีรับสมัครด่วน !
บัญชีเจ้าหนี้ : จัดทำใบสำคัญรับ-จ่าย รายวัน , ดูแลเงินสดย่อย

Pro-Act Marketing Groups Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
20 ต.ค. 60

บริษัท สุพรรณยนตการ เทรดดิ้ง จำกัด สำนักงานใหญ่
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
20 ต.ค. 60
35 . Internal Audit
Internal Audit : 1.ตรวจสอบการปฏิบัติงานดานตางๆของหนวยงานที่รับผิดชอบ 2.รายงานผลการตรวจสอบและติดตามผลการดําเนินงานแกไขตามขอเสนอแนะ 3.ใหคําปรึกษาแนะนํา ตอบและแกไขปญหา

บริษัท แกรนด์โฮมมาร์ท จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครสร้างบริษัท
20 ต.ค. 60
36 . เจ้าหน้าที่บัญชีบริหารรับสมัครด่วน !
1. วิเคราะห์งบการเงิน 2. จัดทำรายงานทางการเงิน 3. จัดทํารายงาน Feasibility report 4. วิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการ 5. ทำงานตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

บริษัท สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท + ประสบการณ์
20 ต.ค. 60
37 . บัญชี
- รับผิดชอบบัญชีทั่วไป

บริษัท ไดอิชิ วิศวกรรม จํากัด
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามความสามารถ ผู้สมัคร
20 ต.ค. 60

SB Furniture Group
10 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
20 ต.ค. 60
39 . พนักงานบัญชี
-จัดทำใบสำคัญจ่าย,ใบเบิกเงินสดย่อย,ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี,สรุปรายงานภาษีซื้อ-ภาษีขายของทุกเดือน,เปิดใบหัก ณ ที่จ่าย,รวบรวมเอกสารส่งสำนักงานบัญชีของทุกเดือน -งานบัญชีอื่นๆ ตามที่ได้มอบหมาย -ทำงาน...

บริษัท ดี-บาส์ค วิศวกรรมก่อสร้าง จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน 15,000+
20 ต.ค. 60
40 . ธุรการบัญชี/ธุรการทั่วไปรับสมัครด่วน !
- งานตามที่ได้รับมอบหมายเกี่ยวกับเอกสารทางบัญชีของบริษัทฯ - ดูแลเงินสดย่อย บัญชีรับจ่ายบริษัท งานเอกสารด้านภาษีต่าง ๆ - งานธุรการทั่วไป

บริษัท ดี เดคคอเรชั่น แอนด์ ดีซายน์ จำกัด
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน พิจารณาตามประสบการณ์,วุฒิการศึกษา
20 ต.ค. 60
 พบ 125 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ