เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 119 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
21 . บัญชีรับสมัครด่วน !
1.จัดทำรายงานภาษี1,3,53,30 2.จัดเก็บเอกสาร ทำเงินเดือน 3.มีความรับผิดชอบสูง

บริษัท เอเชีย สปอร์ต จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
31 ส.ค. 59
22 . เจ้าหน้าที่บัญชีการเงิน
1.ดูแลรับผิดชอบงานบัญชีทั่วไปของบริษัท 2.จัดทำบัญชีรายรับ – รายจ่าย จัดเก็บเอกสารหลักฐานการเงินและบัญชี 3.รับเช็คและวางบิล และติดตามหนี้ 4.ทำแบบ ภ.ง.ด.3,53 และ ภ.พ. 30 ภ.ง.ด.51,50 ได้ 5.จัดทำสต็อก...

บริษัท พีทีอี พลัส จำกัด
2 ตำแหน่ง (นนทบุรี 1 ตำแหน่ง / สุพรรณบุรี 1 ตำแหน่ง)
เงินเดือน ตามตกลง (ขึ้นอยู่กับประสบการณ์)
31 ส.ค. 59
23 . เจ้าหน้าที่บัญชีรับสมัครด่วน !
- ทำบัญชีรับ-จ่าย - ทำบัญชีเจ้าหนี้ / จ่ายเจ้าหนี้/เอกสารจ่ายทุกประเภท - สามารถกระทบยอดจ่ายเจ้าหนี้การค้า/ยอดเงินธนาคาร-รับจ่าย - ทำภาษี ภพ.30,ภงด.3,53 - สรุปรายงานรายรับ-รายจ่ายประจำเดือนเสนอต่อห...

IACG CO., LTD.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
31 ส.ค. 59
24 . เจ้าหน้าที่บัญชี
- สามารถทำเอกสารเบิกจ่าย และ ตรวจสอบเอกสารต่างๆ - ลงบันทึกบัญชีทั่วไป - จัดทำรายงานบัญชีและภาษี - จัดทำบัญชียื่นสรรพากร ภงด.1,53,50,90,91 และ ภพ.30 - จัดทำเช็ค รับวางบิล ออกใบกำกับภาษี - จัดทำรา...

บริษัท เดอร์มา อินโนเวชั่น จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 17,000-20,000
31 ส.ค. 59
25 . เจ้าหน้าที่บัญชี รับสมัครด่วน !
- จัดทำบันทึกบัญชีด้านรับและด้านจ่าย - จัดทำภาษีหัก ณ ที่ีจ่าย ภงด.3,53,54 ภธ.40 - จัดทำรายเละเอียด ด้าน AR/AP - จัดทำสต็อกประจำเดือน

บริษัท เยเนอรัลแคนดี้ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
31 ส.ค. 59
26 . พนักงานบัญชี
1. จัดทำรายงานภาษีซื้อ-ขาย 2. จัดทำภาษีเงินได้หัก ณ ที่ จ่าย ภ.ง.ด.1,3,53 3. ลงบัญชีรายรับ-รายจ่ายและปิดงบการเงิน

บริษัท เค.พี.เอ.การบัญชี จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน 12,000-25,000 บาท
31 ส.ค. 59
27 . พนักงานบัญชี
- จัดทำภงด 1,3,53 - จัดทำรายงานภาษีขาย ภาษีซื้อ - จัดทำแบบยื่นประกันสังคม - บันทึกบัญชีด้วยระบบ Express - ทำงานวันจันทร์- ศุกร์

บริษัท เอ เบสท์ การบัญชี จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน 15,000
31 ส.ค. 59
28 . บัญชี-การเงิน
1. ทำบัญชี กระทบยอด BANK 2. ทำจ่าย Supplier 3. ติดตามทวงถามหนี้คงค้างชำระ

บริษัท ปภาวิน จำกัด
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามตกลง
31 ส.ค. 59
29 . เจ้าหน้าที่บัญชีการเงิน
หน้าที่รับผิดชอบ 1.รับผิดชอบส่วนงานการเงินรับ-จ่ายเงิน 2.เปิดใบเสร็จ,ใบสำคัญรับ (โดยอยู่ในความดูแลของผู้บังคับบัญชา)

บริษัท ฟลอยด์ จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
31 ส.ค. 59
30 . เจ้าหน้าที่บัญชี
• จัดทำเอกสารทางบัญชีด้านลูกหนี้ • บันทึกการรับชำระหนี้ • จัดทำเอกสารการฝาก เช็ค/เงินสด ดูแลการเข้าบัญชี • ตรวจสอบรายการ Statement • จัดทำรายงานประจำเดือนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในแผนก • อื่นๆที่ได้...

บริษัท วาย เอช เอ็ม กรุ๊ป จำกัด และบริษัทในเครือ
1 อัตรา
31 ส.ค. 59
31 . บัญชี
สามารถทำโปรแกรมบัญชี Express บัญชีงานดูแลบัญชีทั่วไป และงานอื่นตามสมควร

APOSTROPHE CO.,LTD.
1 ตำแหน่ง
31 ส.ค. 59
32 . เจ้าหน้าที่บัญชีหลายตำแหน่ง
- ตรวจสอบเอกสารที่รับมาเพื่อบันทึกรายการตั้งหนี้ทุกรายการอย่างละเอียด - บันทึกรายการตั้งหนี้จากเอกสารที่ได้รับอนุมัติ - บันทึกรายการทำจ่าย และจัดทำเช็คจ่าย - จัดเตรียมแบบนำภาษีหัก ณ ที่จ่ายประจำเดื...

บริษัท เอชเอ็นซี เพาเวอร์ จำกัด
5 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท + ประสบการณ์
31 ส.ค. 59
33 . Risk Specialist
หน้าที่ความรับผิดชอบ : • เพื่อประสานงาน ผลักดันให้เกิดกระบวนการการจัดการบริหารความเสี่ยงควบคู่ และผสานกับแผนงาน โครงการ กิจกรรมของบริษัทฯ เพื่อให้ผลการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายผลประกอบการประจำปีของบ...

บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์
31 ส.ค. 59
34 . พนักงานบัญชี
- จัดทำและตรวจสอบการลงบัญชีต่างๆให้เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมาย มาตรฐานและหลักวิธีปฏิบัติของสภาวิชาชีพบัญชีและนโยบายของบริษัท - ควบคุมและตรวจสอบบัญชีด้านรายได้ ให้ถูกต้อง - ตรวจสอบการบันทึกบัญชีด้านรา...

G.L.H. Products Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์
31 ส.ค. 59
35 . ผู้จัดการฝ่ายบัญชี
1.รับผิดชอบบริหารจัดการภาพรวมบัญชี 2.ปิดงบการเงินประจําเดือน, ไตรมาส และประจําปี 3.บริหาร Cashflow จัดทํารายงานเพื่อการตัดสินใจของผู้บริหาร พร้อมทั้งจัดทํารายละเอียดผลของการดําเนินงานของบริษัท เปรีย...

G.L.H. Products Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามความสามารถ
31 ส.ค. 59
36 . พนักงานบัญชีและการเงิน (เจ้าหนี้)
1.บันทึกตั้งหนี้เจ้าหนี้ +ค่าใช้จ่าย เข้าระบบ 2.จัดทำ PAYMENT VOUCHER+เช็ค 3.ออกใบหักภาษี ณ ที่จ่าย 4.จัดทำรายงานภาษี หัก ณ ที่จ่าย(ภงด.3,53) 5.จัดทำรายงานภาษีซื้อ และ กระทบยอดบัญชี 6.จัดทำกระทบย...

บริษัท เกรท กัวเม จำกัด Great Gourmet Co.,Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างและประสบการณ์
31 ส.ค. 59
37 . เจ้าหน้าที่บัญชี
- รวบรวมตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร (ด้านรายรับ, รายจ่าย, บันทึกข้อมูลลงในระบบบัญชี) ให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีและกรมสรรพากร - จัดทำแบบภาษีหัก ณ.ที่จ่าย ภงด 3,53 เพื่อนำส่งสรรพากร - ...

บริษัท ทีอีพี คอร์ปอเรชั่น จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
31 ส.ค. 59

บริษัท ฟิวเจอร์ซายน์ จำกัด
1 อัตรา
31 ส.ค. 59
39 . เจ้าหน้าที่บัญชี(ด้านรับ)
- ตรวจสอบความถูกต้องของรายการค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น - บันทึกบัญชีค่าใช้จ่าย บันทึกทะเบียนทรัพย์สินและบันทึกการจ่ายชำระค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น - ตรวจสอบการบันทึกบัญชีที่เกี่ยวข้อง เช่น เจ้าหนี้ ค่าใช้จ่...

ลา กราซ คลินิก
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
31 ส.ค. 59
40 . เจ้าหน้าที่การเงิน
- จัดทำเอกสารการจ่ายเงิน จัดทำเช็ค รับวางบิล พร้อมลงบันทึก - จ่ายชำระค่าใช้จ่ายด้วยเงินสด หรือเช็ค - ติดตามเอกสารการจ่ายจากผู้ขายหรือผู้ที่เกี่ยวข้องให้ทันเวลา - ลงบันทึกบัญชีและตรวจสอบความถูกต้อ...

บริษัท ไฮแอท คอนสตรัคชั่น จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
31 ส.ค. 59
 พบ 119 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ