เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 92 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
21 . Food Cost Supervisor
เช็คและตรวจสอบการจำหน่ายอาหารของร้านอาหารเพื่อกระทบยอมรายได้ และการจัดรับ-โอนย้านวัดถุดิบภายในบริษัท

บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
9 ธ.ค. 59
22 . Finance&Accounting (AP/AR)
- ดูแลการออกใบแจ้งหนี และการเรียกเก็บเงินให้ตรงตามกำหนด - ดูแลการออกใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี - ติดตามทวงหนี้ เมื่อถึงกำหนดชำระเงินตามสัญญา - จัดทำรายงานหนังสือรับรองหักภาษี / ทำรายงาน Sammary / ท...

บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
9 ธ.ค. 59
23 . ธุรการบัญชี
-ตรวจเช็คเอกสารส่งเบิกต่างๆ -ตรวจสอบเอกสารรายรับ-รายจ่าย -จัดเก็บเอกสารต่างๆ -จัดเตรียมและพิมพ์เอกสาร ต่างๆ -ติดต่อประสานงานภายในองค์การ และภายนอกองค์กร -ช่วยงานด้านบัญชี -งานอื่นๆตามที่ได้รับมอ...

บริษัท เอวริณทร์ อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด
2 ตำแหน่ง
เงินเดือน 10,000-14,000 บาท
9 ธ.ค. 59
24 . AP Officer (Nonthaburi Office)
- Responsible for Account Payable tasks. - Assisting in monthly end closing. - Responsible for preparing documents and record the transactions related to purchase. - Matching suppliers’ invoices ag...

Donaldson (Thailand) Company Limited.
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
9 ธ.ค. 59
25 . CFO
1. จัดทำงบการเงินประจำเดือน 2. ประสานงานกับFA ผู้ตรวจสอบบัญชี และ ตลาดหลักทรัพย์ 3. ออกงบการเงินประจำปี จัดทำรายละเอียดประกอบงบการเงิน 4. Implement ระบบ SAP

บริษัท แอดไวซ์ โฮลดิ้งส์ กรุ๊ป จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
9 ธ.ค. 59
26 . เจ้าหน้าที่การเงิน
-ตรวจสอบยอด วงเงินลูกหนี้,เจ้าหนี้ -ตรวจสอบยอดค้างชำระ ติดตามทวงถามดูดิวเดท,การเงินและเครดิต -ติดต่อประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก

บริษัท แอดไวซ์ โฮลดิ้งส์ กรุ๊ป จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
9 ธ.ค. 59
27 . ผู้จัดการสาขา เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า ประจำสาขานนทบุรี
- การชำระค่างวดของสาขา - ออกใบเสร็จให้ลูกค้า - รับผิดชอบงานด้านการเงิน - รับผิดชอบงานด้านการพิจารณา วิเคราะห์ ตรวจสอบในการอนุมัติสินเชื่อให้มีคุณภาพตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด - ตรวจสอบประวัติลูกค้า - ...

บริษัท เงินติดล้อ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน เงินเดือน+ Incentive + ( ค่าตำแหน่งบางตำแหน่ง )
9 ธ.ค. 59
28 . เจ้าหน้าที่บัญชี (สัญญาจ้าง 1 ปี)
- รับวางบิล/ทำภาษี - ทำ Po / ติดตา Supplier - ทำ Po และ allocate สินค้าในระบบ

บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 12,500
9 ธ.ค. 59
29 . Internal Audit
• วางแผนการตรวจสอบแต่ละสาขา ในรายละเอียดของการตรวจสอบภายใน ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา • ดำเนินการตรวจสอบงานที่ได้รับมอบหมายที่เกี่ยวกับ กิจการ การปฎิบัติงานสาขา การควบคุมเงินสด การเช็คสต็อ...

บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 20,000-30,000
9 ธ.ค. 59
30 . เจ้าหน้าที่บริหารความเสี่ยง
หน้าที่ความรับผิดชอบ : • เพื่อประสานงาน ผลักดันให้เกิดกระบวนการการจัดการบริหารความเสี่ยงควบคู่ และผสานกับแผนงาน โครงการ กิจกรรมของบริษัทฯ เพื่อให้ผลการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายผลประกอบการประจำปีของบ...

บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์
9 ธ.ค. 59
31 . พนักงานบัญชี
- ทำงานเกี่ยวกับการบันทึกบัญชี ทางด้านรายรับ รายจ่าย และปรับปรุงรายการทางบัญชีประจำเดือน - ตรวจสอบหลักฐานเกี่ยวกับการเงิน และอนุมัติในการเบิก-จ่ายตามอำนาจดำเนินการของบริษัท - ตรวจสอบเอกสารการจ่ายเงิ...

โรงพยาบาลสัตว์รัตนาธิเบศร์
1 อัตรา
9 ธ.ค. 59
32 . ธุรการบัญชี
• ทำงานด้านเอกสารต่างๆ เช่นออกใบเสร็จ ใบหักภาษี และบันทึกข้อมูลบัญชี • งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เค.ที.แลนด์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง+ประสบการณ์
9 ธ.ค. 59
33 . พนักงานบัญชี (ลูกหนี้)
- ติดต่อ สอบถามรับเช็ค วางบิล - บันทึกการรับเงิน , บันทึกการรับเช็ค - ติดตามการชำระเงินของลูกค้า และแจ้งปัญหาที่เกิดขึ้น - กระทบยอดลูกหนี้รายเดือน - งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เพาเวอร์เมติค จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
9 ธ.ค. 59
34 . Senior Accounting (ประจำสำนักงานใหญ่)
1.บันทึกข้อมูลเบื้องต้นงานบัญชี 2.จัดทำบัญชีรายรับ-รายจ่าย จัดเก็บเอกสารหลักฐานการเงินและบัญชี 3.ดูแลระบบเงินสดย่อยภายในสำนักงาน 4.รับเช็ค-และวางบิล และติดตามหนี้ 5.ปฎิบัติงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย...

บริษัท เค จี วิศวกรรม จำกัด
1 อัตรา
9 ธ.ค. 59
35 . พนักงานบัญชี
1. วางแผนวางบิล + รับเช็ค 2. คีย์ตัดชำระหนี้ 3. ติดตามหนี้ลูกค้าที่ครบกำหนดชำระเงิน 4. วิเคราะห์อายุลูกหนี้การค้า 5. ภาษีขาย 6. อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท มาร์เวล เทคโนโลยี จำกัด
2 อัตรา
9 ธ.ค. 59
36 . ผู้ประสานงานด้านโปรแกรมการเงิน
โครงการ PIF (PEPFAR Intensive Fund) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 1. ประสานงานและรวบรวมโครงการ แผนงาน และกิจกรรมโครงการของหน่วยงานดำเนินงาน นำแผนงาน และกิจกรรมของหน่วยงานดำเนินงานมาวิเคราะห์ เพื่อให้สอดคล...

สำนักงานบริหารโครงการกองทุนโลก
1 อัตรา
เงินเดือน 17,000-20,000 บาท/เดือน (ตามประสบการณ์และความสามารถ)
9 ธ.ค. 59
37 . ผู้ตรวจสอบการเงิน Financial Auditing
ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลและตัวเลขต่าง ๆ ทางการเงิน การบัญชีและรายงานทางการเงิน โดยครอบคลุมถึงการดูแลป้องกันทรัพย์สิน และประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของระบบงานต่าง ๆ ว่ามีเพียงพอที่จะ...

บริษัท เอวี กรุ๊ป จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
9 ธ.ค. 59

S.B. Furniture Industry Co., Ltd.
10 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
9 ธ.ค. 59
39 . เจ้าหน้าที่บัญชี
ดุแลในส่วนบัญชีทางด้านลูกหนี้

Home Product Center (Public) Co., Ltd.
3 อัตรา
เงินเดือน 14,000บาท ขึ้นไป
9 ธ.ค. 59
40 . พนักงานแคชเชียร์ , แคชเชียร์ (สาขาแจ้งวัฒนะ) ด่วนมาก
รับชำระเงินผ่าน POS , ชำระผ่านบัตรเครดิต

Home Product Center (Public) Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน 11,000 - 13,000
9 ธ.ค. 59
 พบ 92 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ