เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 186 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ผู้จัดการแผนกคลังสินค้า
- วางแผน ประสานงาน ดำเนินการและกำกับดูแล การให้บริการด้านการจัดเก็บ การรับ-จ่ายวัตถุดิบ ภาชนะ วัสดุและอะไหล่ต่างๆให้แต่ละหน่วยงานให้ได้ทั้งประสิทธิภาพและประสิทธิผล - ตรวจสอบขั้นตอนและข้อกำหนดในการทำง...

บริษัท ไอ.พี. แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
นิคมบางปู สมุทรปราการ
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
30 มี.ค. 60
2 . หัวหน้างานผลิต
- จัดเตรียมพนักงานและเครื่องจักรให้พร้อมสำหรับการผลิต รวมถึงการเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต,วิเคราะห์การผลิต,การแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในไลน์การผลิต,ปรับปรุงเครื่องจักรและกำลังคนในการผลิตให้มีประสิทธิภา...

บริษัท ไอ.พี. แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
นิคมบางปู สมุทรปราการ
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
30 มี.ค. 60
3 . หัวหน้างานผลิตอาหาร
- ดูแลและตรวจสอบสินค้าที่ผลิตออกมาให้ได้มาตรฐานกำหนด - แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในการผลิต พร้อมทั้งป้องกันปัญหาที่เกิดขึ้น - ตรวจสอบแผนงานและแจกจ่ายงานให้หัวหน้าสายการผลิต - ปรับปรุงและพัฒนากระบวนการผล...

บริษัท ไอ.พี. แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
นิคมบางปู สมุทรปราการ
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
30 มี.ค. 60
4 . นักวิทยาศาสตร์(เคมี)
- วิจัยพัฒนาและปรับปรุงผลิตภัณฑ์ปัจจุบันให้ดียิ่งขึ้น - พัฒนาสินค้าใหม่ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค - ติดตามวางแผนงานในการทำงานและจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ให้งานบ...

บริษัท ไอ.พี. แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
นิคมบางปู สมุทรปราการ
2 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์
30 มี.ค. 60
5 . ผู้จัดการฝ่ายคุณภาพ
- ควบคุมและวางแผนการพัฒนาระบบคุณภาพให้สอดคล้องและรองรับข้อกำหนดตามกฎหมายตลอดจนระบบมาตรฐานสากล - ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาระบบคุณภาพ - ควบคุมการควบคุมคุณภาพสินค้า และประสานงานเมื่อพ...

บริษัท ไอ.พี. แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
นิคมบางปู สมุทรปราการ
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
30 มี.ค. 60

Infus Medical ( Thailand ) Co., Ltd.
นิคมบางปู สมุทรปราการ
30 มี.ค. 60

Infus Medical ( Thailand ) Co., Ltd.
นิคมบางปู สมุทรปราการ
30 มี.ค. 60

Infus Medical ( Thailand ) Co., Ltd.
นิคมบางปู สมุทรปราการ
30 มี.ค. 60

Infus Medical ( Thailand ) Co., Ltd.
นิคมบางปู สมุทรปราการ
30 มี.ค. 60

Infus Medical ( Thailand ) Co., Ltd.
นิคมบางปู สมุทรปราการ
30 มี.ค. 60
11 . พนักงานคุมเครื่องจักร
1. ควบคุมเครื่องจักรผลิตท่อ 2. ทำเอกสาร Check Sheet ประจำวัน

บริษัท ฮะฮงสตีล จำกัด
นิคมบางปู สมุทรปราการ
3 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
30 มี.ค. 60
12 . พนักงาน QC
- ตรวจสอบคุณภาพสินค้า ท่อเหล็กเฟอร์นิเจอร์ - รายงานผลสรุปการทำงานประจำวัน

บริษัท ฮะฮงสตีล จำกัด
นิคมบางปู สมุทรปราการ
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
30 มี.ค. 60
13 . ผู้ช่วยหัวหน้าสโตร์
1. ทำสต๊อกสินค้าสำเร็จรูป 2. จัดสินค้าตามรายการสั่งซื้อของฝ่ายขาย 3. เช็คสต๊อกสินค้าทุกเดือน 4. งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 5. ดูแลพนักงานในแผนก

บริษัท ฮะฮงสตีล จำกัด
นิคมบางปู สมุทรปราการ
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
30 มี.ค. 60
14 . หัวหน้าฝ่ายบุคคล
1. งานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 2. วางระบบการทำงาน HR 3. บริหารงานบุคคล

บริษัท ฮะฮงสตีล จำกัด
นิคมบางปู สมุทรปราการ
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
30 มี.ค. 60
15 . พนักงานบัญชี
1. เปิดใบกำกับภาษี , จัดทำใบวางบิล , ใบเสร็จรับเงิน ดูแลการรับชำระหนี้ 2. จัดทำ ภพ.30 , ภงด.3 , 53 ออกใบหัก ณ ที่จ่าย 3. ดูแลการจ่ายเงินสดย่อย 4. ทำเช็คจ่าย , ดูแลการจ่ายชำระหนี้ 5. เช็ค Stock ส...

บริษัท ฮะฮงสตีล จำกัด
นิคมบางปู สมุทรปราการ
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามตกลง
30 มี.ค. 60
16 . Factory Manager (มีประสบการณ์ธุรกิจผลิตซอส/เครื่องปรุงรส) นิคมฯบางปู สมุทรปราการ
- กำหนดนโยบายและแผนงาน รวมทั้งเป้าหมายในการผลิต การปฏิบัติงาน - ควบคุมการผลิตสินค้าในโรงงาน ให้เป็นไปตามมาตรฐานและแผนงานที่กำหนด - ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ให้ดำเนินงานไปในทิศทางเดียวกัน และเป็นไปต...

บริษัท โอเคเอ็น เซอร์วิส จำกัด
นิคมบางปู สมุทรปราการ
1 อัตรา
เงินเดือน Negotiable
30 มี.ค. 60
17 . Production Manager **มีประสบการณ์ธุรกิจซอส/เครื่องปรุงรสเท่านั้น** สมุทรปราการ
- ควบคุมกระบวนการผลิตในสายงาน ให้เป็นไปตามแผนและคุณภาพสินค้าตามมาตราฐานที่กำหนด - งานเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบควบคุมการผลิต และเอกสารระบบคุณภาพ ต่างๆ - สรุปรายงานการผลิต - ดูแลและตรวจสอบควา...

บริษัท โอเคเอ็น เซอร์วิส จำกัด
นิคมบางปู สมุทรปราการ
1 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์ความสามารถ หรือ ตามตกลง
30 มี.ค. 60
18 . ช่างไฟฟ้า / Mechanical Engineer
1.ตรวจสอบ ตรวจเช็ค และซ่อมบำรุงเชิงป้องกันงานระบบไฟฟ้าในโรงงาน 2.บริหารจัดการงานด้านต่างๆ ภายในหน่วยงานที่ได้รับมอบหมาย ให้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด ประเมินราคาวัสดุอุปกรณ์ ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน 3.ค...

Nikko Corporation(Thailand) Co., Ltd.
นิคมบางปู สมุทรปราการ
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
30 มี.ค. 60

บริษัท ไทยยูนีคคอยล์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
นิคมบางปู สมุทรปราการ
77 จังหวัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
30 มี.ค. 60
20 . ด่วน! พนักงานคลังสินค้าวัตถุดิบ
1.ตรวจสอบอุปกรณ์ก่อนการทำงาน 2.ทำความสะอาดอุปกรณ์หลังการทำงาน 3.จัดเตรียมวัตถุดิบให้ถูกต้องตามสูตรการผลิตนั้นๆและให้สอดคล้องกับ BPR 4.แจ้งผู้บังคับบัญชากรณีมีเครื่องจักรผิดปกติ/ชำรุดเสียหาย/สินค้าม...

บริษัท เพียวริตี้ เฮ้าส์ จำกัด
นิคมบางปู สมุทรปราการ
1 ตำแหน่ง
30 มี.ค. 60
 พบ 186 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ