เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 196 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Draftman (เขียนแบบ) ปฎิบัติ นิคมบางปู เงินเดือน 25,000-40,000 สัญญา 3 เดือน
ตรวจสอบแก้ไขแบบ ซึ่งรวมไปถึงการตรวจสอบและเก็บข้อมูล หรือหาข้อมูลมาประกอบการเขียนแบบด้วย จัดทำแบบต่างๆ ขึ้นใหม่ตามที่หัวหน้างานกำหนด *โปรเจคงาน 3 เดือน* ทำงาน จันทร์-ศุกร์

บริษัท แมนพาวเวอร์ จำกัด (สาขาบางนา)
นิคมบางปู สมุทรปราการ
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน 25,000-40,000/ตามคุณสมบัติ
25 เม.ย. 58
2 . เจ้าหน้าที่บัญชี-การเงิน
1.จัดทำใบวางบิลและรวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้อง พร้อมจัดส่งเอกสารให้ลูกค้า 2.จัดทำใบเสร็จรับเงิน / ใบกำกับภาษี 3.จัดทำทะเบียนการรับเงิน 4.จัดทำใบนำฝากธนาคาร เพื่อนำเงินสดและเช็คที่ได้รับเข้าฝา...

บริษัท ซันสตาร์ เคมีคัล (ประเทศไทย) จำกัด
นิคมบางปู สมุทรปราการ
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
25 เม.ย. 58
3 . Production Control Staff
1. ควบคุม และตรวจสอบ การรับ จัดเก็บ และจ่ายสินค้า และวัตถุดิบ 2. ควบคุม ดูแล การปฏิบัติงานของพนักงานคลังสินค้า 3. บันทึกข้อมูลการเบิกจ่ายวัตถุดิบลงในคอมพิวเตอร์ 3. ติดต่อประสานงานกับแผนกที่เกี่ยวข้...

บริษัท ซันสตาร์ เคมีคัล (ประเทศไทย) จำกัด
นิคมบางปู สมุทรปราการ
1 อัตรา
เงินเดือน Company Structure
25 เม.ย. 58

บริษัท ไทย โฮ เชง แพ็คกิ้ง จำกัด
นิคมบางปู สมุทรปราการ
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
25 เม.ย. 58
5 . ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ
- ควบคุมบริหารงานด้านจัดซื้อ - ควบคุมด้านต้นทุนสินค้า คุณภาพ การส่งมอบ - กำหนดเป้าหมายนโยบาย บริหารของฝ่ายให้สอดคล้องกับเป้าหมายและนโยบายบริษัท - ควบคุมสรรหาวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นในการผลิตให้ได้คุณ...

บริษัท เฟลตัล อุตสาหกรรม จำกัด
นิคมบางปู สมุทรปราการ
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
25 เม.ย. 58
6 . ผู้จัดการฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล
1. งานวางแผนกำลังคนและสรรหาว่าจ้าง 2. งานพัฒนาและฝึกอบรม 3. งานบริหารผลตอบแทน 4. งานบริหารพนักงานสัมพันธ์ 5. การจัดการทั่วไปของกำลังคน

บริษัท เฟลตัล อุตสาหกรรม จำกัด
นิคมบางปู สมุทรปราการ
25 เม.ย. 58
7 . Tooling Engineer
ด่วน!!

- ออกแบบ Tooling (Mould,Jig Figure ) - คำนวณต้นทุนและราคางาน Tooling - ควบคุมติดตามขั้นตอนการก่อสร้าง Tooling จนถึงขั้นตอนการส่งมอบ - เขียน Program Robot เพื่อใช้ในการตัดชิ้นงาน

บริษัท เฟลตัล อุตสาหกรรม จำกัด
นิคมบางปู สมุทรปราการ
หลายอัตรา
เงินเดือน N/A
25 เม.ย. 58

บริษัท เฟลตัล อุตสาหกรรม จำกัด
นิคมบางปู สมุทรปราการ
หลายอัตรา
เงินเดือน N/A
25 เม.ย. 58
9 . New Model Engineer
- วางแผนผลิตภัณฑ์ล่วงหน้าสำหรับผลิตภัณฑ์ใหม่ (APQP) - จัดทำ Action Plan ภายในสำหรับ Control Project - จัดทำPPAP - ติดต่อประสานงานกับลูกค้าเตรียม Material ที่จะใช้ในการทดลอง - ทำชิ้นงานตัวอย่างแต่ล...

บริษัท เฟลตัล อุตสาหกรรม จำกัด
นิคมบางปู สมุทรปราการ
5 อัตรา
เงินเดือน N/A
25 เม.ย. 58
10 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล
- สรรหา คัดเลือก สัมภาษณ์งานเบื้องต้น - จัดทำค่าแรง เงินเดือนพนักงาน โดยใช้ E-Business Plus - เข็คขาด,ลามาสายและ OT.พนักงาน - ดูแลเรื่องประกันสังคม - ส่งเสริมแรงงานสัมพันธ์ในองค์กร - งานอื่นๆ ต...

บริษัท เฟลตัล อุตสาหกรรม จำกัด
นิคมบางปู สมุทรปราการ
1 อัตรา
เงินเดือน 9,800-13,000
25 เม.ย. 58
11 . เจ้าหน้าที่ จป. Urgently Required!
- รับผิดชอบงานด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยสภาพแวดล้อมในการทำงาน - เสนอแผนดำเนินงานตามกฎหมายแก่นายจ้างและส่งรายงานทางราชการ - ติดตาม ปรับปรุง สภาพการทำงานในกระบวนการให้มีความปลอดภัย - ลดอัตรากา...

บริษัท เฟลตัล อุตสาหกรรม จำกัด
นิคมบางปู สมุทรปราการ
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
25 เม.ย. 58
12 . ช่างซ่อมบำรุง
ด่วน!!

- งานซ่อมและแก้ไขปัญหาระบบไฟฟ้า และเครื่องจักรในโรงงาน - งานบำรุงรักษาเครื่องจักร,ระบบไฟฟ้า - งานติดตั้งไฟฟ้า เครื่อปรับอากาศ ไฟฟ้าทั่วไปในโรงงาน - งานตรวจเช็คเครื่องจักร ระบบไฟฟ้าในโรงงาน - งานระ...

บริษัท เฟลตัล อุตสาหกรรม จำกัด
นิคมบางปู สมุทรปราการ
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ และประสบการณ์/ ตามตกลง
25 เม.ย. 58
13 . นักเคมี / หัวหน้ากะ
-ควบคุมกำกับดูแลพนักงานในกระบวนการผลิตยา -ตรวจติดตามและปฏิบัติตามข้อกำหนดของหลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตยา -ฝึกอบรมพนักงาน -ตรวจสอบสุขลักษณะของสถานที่ผลิต -อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ลินาเรีย เคมีภัณฑ์ (ประเทศไทย) จำกัด
นิคมบางปู สมุทรปราการ
2 ตำแหน่ง
25 เม.ย. 58
14 . พนักงานบัญชี-การเงิน
-บันทึกบัญชีด้านจ่าย -จัดทำเอกสารวางบิล-รับวางบิล -จัดทำรายงานภาษีหัก ณ ที่จ่าย -จัดทำและบันทึกใบสำคัญจ่าย

บริษัท ไบโอแลป จำกัด
นิคมบางปู สมุทรปราการ
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
25 เม.ย. 58
15 . Software Quality Assurance Engineer
1.กำหนดมาตรฐานการตรวจสอบคุณภาพของ Software (ทั้ง Software ที่พัฒนาเอง และที่จัดซื้อ/จัดจ้าง) 2.ตรวจสอบคุณภาพของ Software ให้ได้มาตรฐานที่กำหนด 3.จัดทำคูมือการใช้งาน และเอกสารสนับสนุนอื่นๆ ที่เกี่ยวข...

บริษัท ไบโอแลป จำกัด
นิคมบางปู สมุทรปราการ
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
25 เม.ย. 58
16 . Engineer (Machine Qualification)
- ทำหน้าที่ในส่วนของ Machine Qualification (DQ,IQ,OQ,PQ)และงานโครงการติดตั้งเครื่องจักรและในส่วนของ Machine Validation ตามแผน VMP ประจำปี

บริษัท ไบโอแลป จำกัด
นิคมบางปู สมุทรปราการ
4 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์
25 เม.ย. 58
17 . Process Engineer
• Work with management to identify process improvement opportunities in the areas of quality excellence, cost leadership, process performance, and delivery excellence. • Evaluate and analyze current ...

บริษัท ไบโอแลป จำกัด
นิคมบางปู สมุทรปราการ
1 position
เงินเดือน Negotiable
25 เม.ย. 58
18 . Engineer ( Automation)
- ดูแลรับผิดชอบด้านการปรับปรุงเครื่องจักรด้านระบบควบคุมและงานด้านฐานข้อมูลเครื่องจักรและด้านระบบควบคุมดูแลในส่วนของระบบ CSV (Computer System Validation)

บริษัท ไบโอแลป จำกัด
นิคมบางปู สมุทรปราการ
1 อัตรา
เงินเดือน ตามวุฒิและประสบการณ์
25 เม.ย. 58
19 . Line Leader
- สรุปยอดการผลิตในแต่ละวันเพื่อเสนอต่อหัวหน้างาน - ประสานงานกับฝ่ายจัดซื้อในการสั่งชิ้นส่วนอุปกรณ์ต่างๆ ที่แผนกต้องการ - จัดพิมพ์รายงานสถิติ ตัวเลข และจัดเก็บเอกสารตามที่ได้รับมอบหมาย - รับผิดชอบงา...

บริษัท ไบโอแลป จำกัด
นิคมบางปู สมุทรปราการ
3 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์
25 เม.ย. 58
20 . เจ้าหน้าที่ออกแบบและพัฒนาวัสดุบรรจุภัณฑ์
-ออกแบบวัสดุบรรจุภัณฑ์ -กำหนดคุณสมบัติของวัสดุบรรจุภัณฑ์กำหนด Specification ของวัสดุบรรจุภัณฑ์ -ทำการศึกษาวิจัยและพัฒนาวัสดุบรรจุภัณฑ์ร่วมกับทีมงาน -ทดสอบวัสดุบรรจุภัณฑ์ภายหลังจากที่ทำการปรับปรุงพั...

บริษัท ไบโอแลป จำกัด
นิคมบางปู สมุทรปราการ
1 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์
25 เม.ย. 58
 พบ 196 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ