เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 189 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ผู้ช่วย/ผู้จัดการโรงงาน (Asst./Factory Manager)รับสมัครด่วน !
1.ควบคุมดูแลการผลิตสินค้าในโรงงาน ตั้งแต่การเข้า ของวัตถุดิบ จนถึงการส่งมอบให้ฝ่ายคลังสินค้าให้เป็นไปตามมาตรฐาน และแผนงานที่กำหนด เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า ทั้งในด้านคุณภาพ ต้นทุน ปริมาณ และเวล...

บริษัท เพียวริตี้ เฮ้าส์ จำกัด
นิคมบางปู สมุทรปราการ
1 ตำแหน่ง
20 ก.ย. 60
2 . พนักงานผลิต (ประจำนิคมบางปู)รับสมัครด่วน !
การดูแลเครื่องผสม 1.ตรวจเครื่องจักรก่อนการทำงาน 2.ทำความสะอาดเครื่องจักรหลังการทำงาน 3.ตรวจสอบวัตถุดิบให้ถูกต้องตามสูตรการผลิตนั้นๆ 4.ดำเนินการผลิตให้สอดคล้องกับ BPR 5.แจ้งผู้้บังคับบัญชากรณีมีเค...

บริษัท เพียวริตี้ เฮ้าส์ จำกัด
นิคมบางปู สมุทรปราการ
3 ตำแหน่ง
20 ก.ย. 60
3 . พนักงานคลังสินค้าวัตถุดิบ (ประจำนิคมบางปู)รับสมัครด่วน !
1.ตรวจสอบอุปกรณ์ก่อนการทำงาน 2.ทำความสะอาดอุปกรณ์หลังการทำงาน 3.จัดเตรียมวัตถุดิบให้ถูกต้องตามสูตรการผลิตนั้นๆและให้สอดคล้องกับ BPR 4.แจ้งผู้บังคับบัญชากรณีมีเครื่องจักรผิดปกติ/ชำรุดเสียหาย/สินค้าม...

บริษัท เพียวริตี้ เฮ้าส์ จำกัด
นิคมบางปู สมุทรปราการ
1 อัตรา
20 ก.ย. 60
4 . ผู้จัดการฝ่ายผลิต (Production Manager)รับสมัครด่วน !
1. บริหารการวางแผนการผลิตสินค้าเป็นไปตามคำสั่งซื้อ โดยการส่งมอบให้ตรงเวลาตามที่ลูกค้าต้องการ 2. บริหารและควบคุมกระบวนการผลิตให้ถูกต้องตามวิธีการผลิตสินค้าเพื่อให้สินค้าได้คุณภาพตามที่ระบุไว้ในมาตรฐาน...

บริษัท เพียวริตี้ เฮ้าส์ จำกัด
นิคมบางปู สมุทรปราการ
1 อัตรา
20 ก.ย. 60
5 . Messenger
1. ส่งเอกสารวางบิล - รับเช็ค ของบริษัทและบริษัทฯในเครือโซนสมุทรปราการ 2. จัดส่งเอกสารระหว่าง บมจ.อัคคีปราการ - บมจ. เบตเตอร์ฯ 3. งานต่างๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท อัคคีปราการ จำกัด (มหาชน)
นิคมบางปู สมุทรปราการ
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
20 ก.ย. 60
6 . Pool Operator/ Feed Boxรับสมัครด่วน !
- รวบรวมขี้เถ้า - ดูแลสภาพเครื่องจักรและเตาเผา - เปลี่ยน/เติม สารเคมีที่ใช้ในการบำบัดมลพิษของเตาเผา - ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

บริษัท อัคคีปราการ จำกัด (มหาชน)
นิคมบางปู สมุทรปราการ
3 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
20 ก.ย. 60
7 . หัวหน้างานผลิต (Production Engineer)
- จัดเตรียมพนักงานและเครื่องจักรให้พร้อมสำหรับการผลิต รวมถึงการเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต,วิเคราะห์การผลิต,การแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในไลน์การผลิต,ปรับปรุงเครื่องจักรและกำลังคนในการผลิตให้มีประสิทธิภา...

บริษัท ไอ.พี. แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
นิคมบางปู สมุทรปราการ
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
20 ก.ย. 60
8 . นักเคมี (R&D)
- วิจัยพัฒนาและปรับปรุงผลิตภัณฑ์ปัจจุบันให้ดียิ่งขึ้น - พัฒนาสินค้าใหม่ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค - ติดตามวางแผนงานในการทำงานและจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ให้งานบ...

บริษัท ไอ.พี. แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
นิคมบางปู สมุทรปราการ
1 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์
20 ก.ย. 60
9 . ช่างซ่อมแม่พิมพ์
1. ทำชิ้นส่วนโมลด์ และอุปกรณ์เสียบเข็ม 2. รับผิดชอบในงานเครื่องจักร และบริเวณที่ทำงานของแต่ละวัน 3. จัดเก็บโมลด์ และบำรุงรักษาโมลด์ 4. งานอื่น ๆ ที่เกียวข้องกับกิจการของบริษัทฯ ตามที่ผู้บังคับบัญช...

บริษัท พินชายน์ อิเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด
นิคมบางปู สมุทรปราการ
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
20 ก.ย. 60
10 . ผุ้ช่วยการตลาด
1. จัดทำใบเสนอราคาให้กับลูกค้า 2. จัดเตรียม DRAWING ให้กับลูกค้า 3. จัดงานตัวอย่างให้ตามที่ลูกค้าต้องการ 4. ติดต่อ และรับปัญหาของงานที่เกิดขึ้นจากลูกค้า 5. จัดเอกสารเข้าแฟ้มต่าง ๆ 6. จัดทำระบบการ...

บริษัท พินชายน์ อิเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด
นิคมบางปู สมุทรปราการ
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
20 ก.ย. 60
11 . เลขานุการรับสมัครด่วน !
1.เข้าประชุมจดบันทึก และจัดทำรายงานการประชุม 2.จัดเตรียมเอกสารเกี่ยวกับการประชุม และจัดการระบบเอกสารเข้า-ออก 3.ประสานงาน และติดตามงานที่เกี่ยวข้องจากแผนกต่างๆ 4.งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท พินชายน์ อิเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด
นิคมบางปู สมุทรปราการ
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
20 ก.ย. 60
12 . Leader ประจำแผนกฉีด
- ดูแลควบคุมการผลิตประจำวันในไลน์ - มีความรู้เรื่องเครื่องฉีดพลาสติก สามารถแก้ไขปัญหางานได้เป็นอย่างดี

บริษัท พินชายน์ อิเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด
นิคมบางปู สมุทรปราการ
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ+มีรถรับส่งให้
20 ก.ย. 60
13 . ช่างเทคนิคปรับเครื่องฉีดพลาสติก
1. มีความรู้ด้านงานฉีดพลาสติก 2. ปรับเครื่องฉีดได้ 3. มีประสบกาณ์ด้านช่างเทคนิคพลาสติก 4. รับผิดชอบในงานเครื่องจักร และบริเวณที่ทำงานของแต่ละวัน 5. จัดเก็บโมลด์ และบำรุงรักษาโมลด์

บริษัท พินชายน์ อิเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด
นิคมบางปู สมุทรปราการ
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง +ค่าตำแหน่ง+ประสบการณ์
20 ก.ย. 60
14 . Production Pharmacist
บริษัทลกค้าของเราเป็นผู้ผลิต จำหน่ายเภสัชเคมีภัณฑ์ ยารักษาโรค การผลิตผลิตภัณฑ์เคมีอื่น ๆ หน้าที่ความรับผิดชอบ : - ควบคุมการผลิตภายใต้หลัก GPM,ISO - ทำเอกสารต่างๆที่เกี่ยวกับการผลิต GMP,ISO - To ...

ET Consulting Co., Ltd.
นิคมบางปู สมุทรปราการ
เงินเดือน 30,000-40,000
20 ก.ย. 60
15 . เจ้าหน้าที่สนับสนุนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
1.ดูแลดำเนินการติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์และโปรแกรมให้กับผู้ใช้ 2.แนะนำการใช้งานโปรแกรมและการดูแลเครื่องคอมพิวเตอร์เบื้องต้น 3.จัดบันทึกทะเบียนเครื่องคอมพิวเตอร์ 4.รับคำร้องขอจากผู้ใช้งาน โปรแกรมเพื...

บริษัท คิวแฟค จำกัด
นิคมบางปู สมุทรปราการ
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
20 ก.ย. 60
16 . Injection Supervisor
-Responsible for control, analysis and problem solving plastic injection process. -Control standard mold related customer’s requirements. -Report daily defect to painting manager by directly. -To i...

บริษัท ดี เอ็ม เอส เทค จำกัด
นิคมบางปู สมุทรปราการ
1 อัตรา
20 ก.ย. 60
17 . Injection Technician
-สามารถปรับฉีดเครื่อง JSW, FANUC, SUMITOMO หรือเครื่องอื่น -สามารถขึ้น-ลง mold ตามมาตรฐานของแผนกได้ -Trial new moldel แก้ไขปัญหางานระหว่างการผลิต ตรวจสอบและวิเคาะห์ปัญหา

บริษัท ดี เอ็ม เอส เทค จำกัด
นิคมบางปู สมุทรปราการ
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
20 ก.ย. 60
18 . เจ้าหน้าที่ IT
1.ดูแลระบบคอมฯ HARDWARE,SOFTWARE,SERVER,WABSITE,NETWORK etc. 2.ระบบงานพัฒนาองค์กร 5ส,Kaizen 3.สร้าง/ควบคุม ระบบฐานข้อมูลบริษัท 4.ดูแลอุปกรณ์อิเล็คทรอนิกส์ในส่วนสำนักงาน

บริษัท ฮะฮงสตีล จำกัด
นิคมบางปู สมุทรปราการ
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
20 ก.ย. 60
19 . ผู้ช่วยหัวหน้าแผนก QC ในไลน์ผลิต
1. ตรวจสอบคุณภาพและคัดแยกประเภทสินค้าให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า 2. ร่วมกับฝ่ายผลิตวิเคราะห์สาเหตุของของเสีย 3. ช่วยหัวหน้า QC ดูแลพนักงานในแผนก (2 คน)

บริษัท ฮะฮงสตีล จำกัด
นิคมบางปู สมุทรปราการ
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
20 ก.ย. 60
20 . หัวหน้าฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
1. สรรหาพนักงาน 2. งานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 3. วางระบบการทำงาน 4. บริหารงานบุคคล

บริษัท ฮะฮงสตีล จำกัด
นิคมบางปู สมุทรปราการ
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
20 ก.ย. 60
 พบ 189 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ