เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 172 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 

Infus Medical ( Thailand ) Co., Ltd.
นิคมบางปู สมุทรปราการ
30 พ.ย. 58

Infus Medical ( Thailand ) Co., Ltd.
นิคมบางปู สมุทรปราการ
30 พ.ย. 58

Infus Medical ( Thailand ) Co., Ltd.
นิคมบางปู สมุทรปราการ
30 พ.ย. 58

Infus Medical ( Thailand ) Co., Ltd.
นิคมบางปู สมุทรปราการ
30 พ.ย. 58
5 . Customer Service Staff
- ทำเอกสารด้านส่งออก - ติดต่อสายเรือ

Infus Medical ( Thailand ) Co., Ltd.
นิคมบางปู สมุทรปราการ
30 พ.ย. 58
6 . เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม
- ความคุม ดูแลการจัดการขยะที่เกิดขึ้นในบริษัทฯ - จัดทำรายงานด้านสิ่งแวดล้อมต่อหน่วยราชการ เช่น ของเสียต่าง ๆ ผลตรวจด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม - ติดตามการ Update กฏหมายด้านอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม - คว...

บริษัท ฟูจิ ทัสโก้ จำกัด
นิคมบางปู สมุทรปราการ
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
30 พ.ย. 58
7 . ช่างซ่อม - บำรุง
ซ่อม-บำรุงรักษาเครื่องจักรภายในโรงงาน งานที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน

บริษัท ฟูจิ ทัสโก้ จำกัด
นิคมบางปู สมุทรปราการ
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
30 พ.ย. 58
8 . เจ้าหน้าที่ธุรการการตลาด
- จัดทำรายงานทางการตลาดและเอกสารที่เกี่ยวข้อง - จัดเตรียมข้อมูลเพื่อสนับสนุนการทำงานของผู้จัดการฝ่ายการตลาด - มีทักษะในการติดต่อสื่อสารและประสานงานได้ดี - งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ฟูจิ ทัสโก้ จำกัด
นิคมบางปู สมุทรปราการ
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
30 พ.ย. 58
9 . QC/ QA
- ตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบ - ตรวจสอบกระบวนการผลิตหม้อแปลงไฟฟ้า - การส่งมอบสินค้าให้กับลูกค้า

บริษัท ฟูจิ ทัสโก้ จำกัด
นิคมบางปู สมุทรปราการ
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
30 พ.ย. 58
10 . วิศวกรไฟฟ้า/วิศวกรเครื่องกล
- การออกแบบระบบไฟฟ้า - ออกแบบโครงสร้างหม้อแปลงไฟฟ้า - กระบวนการผลิตตู้สวิทซ์บอร์ด - ด้านงานขาย

บริษัท ฟูจิ ทัสโก้ จำกัด
นิคมบางปู สมุทรปราการ
5 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างและประสบการณ์
30 พ.ย. 58
11 . หัวหน้าแผนกฉีดพลาสติก (INJECTION CHIEF)
1. ปรับเครื่องฉีดพลาสติกได้ 2. ควบคุมวางแผนการผลิตในหน่วยฉีด 3. มอบหมายหน้าที่การทำงานให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา 4. จัดฝึกอบรมพนักงานเกี่ยวกับการทำงาน 5. ติดต่อประสานงานกับแผนกต่างๆ 6. จัดทำรายงานแ...

บริษัท พินชายน์ อิเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด
นิคมบางปู สมุทรปราการ
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
30 พ.ย. 58
12 . หัวหน้าสโตร์
1.ควบคุมงานด้านสโตร์ทั้งหมด 2.จัดทำเอกสาร 3.ทำแผนเป้าหมาย KPI 4.ติดต่อประสานงานกับแผนกต่างๆ

บริษัท พินชายน์ อิเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด
นิคมบางปู สมุทรปราการ
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
30 พ.ย. 58
13 . Pool Operator ประจำนิคมฯ บางปู 1C/1 ด่วน !!
- รวบรวมขี้เถ้าแล้วส่งไปกำจัดโดยการฝังกลบ - ดูแลสภาพเครื่องจักรและเตาเผา - เปลี่ยน/เติม สารเคมีที่ใช้ในการบำบัดมลพิษของเตาเผา - ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

Better World Green Public Co., Ltd.
นิคมบางปู สมุทรปราการ
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
30 พ.ย. 58

บริษัท จัดหางาน เคียวอุเดาะ กรุ๊ป จำกัด
นิคมบางปู สมุทรปราการ
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน 22,000 บาท
30 พ.ย. 58
15 . พนักงานบัญชี
- รับผิดชอบเกี่ยวกับงานด้านการบัญชีของบริษัทฯ

บริษัท เจ็ทไทยพลาสติก อินดัสตรีส์ จำกัด
นิคมบางปู สมุทรปราการ
3ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามตกลง
30 พ.ย. 58

บริษัท เจ็ทไทยพลาสติก อินดัสตรีส์ จำกัด
นิคมบางปู สมุทรปราการ
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯและบวกเพิ่มประสบการณ์
30 พ.ย. 58
17 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ระดับวิชาชีพ
- ดูแลเรื่องความปลอดภัยภายในโรงงาน

บริษัท เจ็ทไทยพลาสติก อินดัสตรีส์ จำกัด
นิคมบางปู สมุทรปราการ
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
30 พ.ย. 58
18 . พนักงานขับรถส่วนกลาง
ด่วน!!!

ขับรถ ส่งของ วางบิลและหน้าที่อื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เจ็ทไทยพลาสติก อินดัสตรีส์ จำกัด
นิคมบางปู สมุทรปราการ
3 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
30 พ.ย. 58
19 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล
สรรหาพนักงาน,ประสานงานเกี่ยวกับงานบุคคล,ดูแลคนขับรถ,พ่อบ้านแม่บ้าน,สาธารณูประโภคภายในโรงงาน,ฝึกอบรมพนักงาน

บริษัท เจ็ทไทยพลาสติก อินดัสตรีส์ จำกัด
นิคมบางปู สมุทรปราการ
5 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
30 พ.ย. 58
20 . พนักงานขับรถผู้บริหาร
ขับรถให้ผู้บริหาร รวมถึงการรับ - ส่งเอกสารอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท โกลเด้น แอรโร โค้ทติ้ง จำกัด
นิคมบางปู สมุทรปราการ
2 อัตรา
เงินเดือน 13,000+
30 พ.ย. 58
 พบ 172 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ