เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 22 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ช่างเทคนิค Technician [Machine Shop]
1. ปฏิบัติงานตามแผนงานการทำงานและส่งมอบทันตามเวลาที่กำหนด 2. ปฏิบัติตนในการทำงานอย่างมีจิตสำนึกในการทำงานในเรื่อง 5ส, Safety & Environment, กฎระเบียบของบริษัท 3. แสดงออกผลงานในการจัดทำกิจกรรม QCC เ...

AGC Micro Glass (Thailand) Co., Ltd.
สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ลำพูน ลำพูน
3 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างเงินเดือนบริษัท
23 ต.ค. 59
2 . ช่างเทคนิค Technician [Utility & Facility]
1. ปฏิบัติงานควบคุมและตรวจสอบระบบสาธารณูปโภคตามแผนงาน 2. ตรวจสอบและจดบันทึกค่าควบคุมในใบตรวจเช็คระบบประจำวัน 3. รายงานการปฏิบัติงานประจำวันพร้อมแจ้งความผิดปกติของระบบ 4. ซ่อมบำรุงอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช...

AGC Micro Glass (Thailand) Co., Ltd.
สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ลำพูน ลำพูน
4 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างเงินเดือนบริษัท
23 ต.ค. 59
3 . Utility Engineer (Utility & Facility)
1. Monitor utility consumption in all process and production 2. Execute job requests, projects and preventive maintenance managements. 3. Prepare corresponding planning and execution reports. 4. Pr...

AGC Micro Glass (Thailand) Co., Ltd.
สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ลำพูน ลำพูน
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
23 ต.ค. 59
4 . Maintenance Engineer
1. Prevent and analyze problem that occur with machine to treat performance of machine. 2. Improve and develop quality of machine to increase performance of machine. And increase production working p...

AGC Micro Glass (Thailand) Co., Ltd.
สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ลำพูน ลำพูน
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
23 ต.ค. 59
5 . Production Engineer
1. Responsible for production operation and team supervisor. 2. Control production output to achieve the target of yield, quality, delivery, and cost and improve the process to highest performance 3...

AGC Micro Glass (Thailand) Co., Ltd.
สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ลำพูน ลำพูน
5 อัตรา
23 ต.ค. 59
6 . หัวหน้าฝ่ายผลิต
•วางแผนงานการทำงานในแผนกเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย ตามที่ได้รับมอบหมายงานจาก ผู้จัดการโรงงาน •รับผิดชอบและรับประกันว่า งานทีได้รับมอบหมาย •รับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายจากวิศวกรฝ่ายผลิต/ผู้จัดการโรงงา...

Zodiac Aircatering Equipment (Thailand) Ltd.
สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ลำพูน ลำพูน
2 ตำแหน่ง
21 ต.ค. 59
7 . เจ้าหน้าที่ปลูกและบำรุงรักษา (จ.ลำพูน)
1. ดำเนินการสำรวจแนวเขต จัดทำแผนที่และ Layout การปลูก จัดเก็บตัวอย่างและวิเคราะห์สภาพดิน จัดหาและจ้างเหมาปรับเตรียมพื้นที่สำหรับการปลูก ตัดแบ่งแปลงย่อย จัดทำผัง แนวปลูก รวมทั้งแนวรั้ว พื้นที่เฝ้าระวัง...

บริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จำกัด (มหาชน)
สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ลำพูน ลำพูน
1 อัตรา
เงินเดือน พิจารณาตามความสามารถและประสบการณ์
21 ต.ค. 59
8 . HR DEVELOPMENT OFFICER (เจ้าหน้าที่พัฒนาบุคลากร)
- ดำเนินการพัฒนาและฝึกอบรมตามแผนการฝึกอบรมของบริษัท - ติดต่อประสานงานกับวิทยากร และหน่วยงานต่าง ๆ ในการดำเนินการฝึกอบรม - ติดตามและประเมินผลการจัดการฝึกอบรมทั้งในส่วนของวิทยากร และผู้เข้าร่วมการฝึกอ...

บริษัท โฮยา ออปติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด
นิคมภาคเหนือ ลำพูน ลำพูน
2 PERSONS
21 ต.ค. 59
9 . PURCHASING EXPERIENCE (เจ้าหน้าที่ประสบการณ์ฝ่ายจัดซื้อ)
- ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอก ในการดำเนินการสั่งซื้อวัสดุและอุปกรณ์ - ติดตามการดำเนินการของพนักงานต่าง ๆ และรายการสั่งซื้อและรับเข้าวัสดุและอุปกรณ์ - จัดทำแผนการสั่งซ์้อและประมาณการการใ...

บริษัท โฮยา ออปติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด
นิคมภาคเหนือ ลำพูน ลำพูน
2 PERSONS
20 ต.ค. 59
10 . PURCHASING ASSISTANT MANAGER (ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ)
- ควบคุมดูแลการจัดซื้อทั้งภายในและภายนอกประเทศ - บริหารทีมงานให้การดำเนินการจัดซื้อและรับเข้าสินค้าเป็นไปตามแบบแผน - บริหารค่าใช้จ่ายและงบประมาณในการจัดซื้อให้เป็นไปตามแผน - ตรวจสอบค่าใช้จ่ายในการจ...

บริษัท โฮยา ออปติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด
นิคมภาคเหนือ ลำพูน ลำพูน
2 PERSONS
20 ต.ค. 59
11 . Officer, Production Scheduling (Base in Lamphun)
หน้าที่และความรับผิดชอบ: - ดูแลและวางแผนการผลิตรายวันสำหรับพื้นที่การทำงานที่รับผิดชอบ - เก็บข้อมูลการผลิต ข้อมูลงานเสีย เวลาเริ่มและผลิตงานเสร็จ เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับการกำหนดกำลังการผลิตสำหรับการวา...

บริษัท แพนดอร่า โพรดักชั่น จำกัด
นิคมภาคเหนือ ลำพูน ลำพูน
8 อัตรา
20 ต.ค. 59
12 . ACCOUNTANT MANAGER
- Prepare Financial and cost information - Summarize all cost and expense by monthly and quaterly and Yearly - Analyze cost and financial report to management - Lead Account team to be on direction...

บริษัท โฮยา ออปติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด
นิคมภาคเหนือ ลำพูน ลำพูน
2 PERSONS
19 ต.ค. 59
13 . ACCOUNTING ASSISTANT MANAGER
- Responsible for monthly, quarterly, and yearly financial report of the factory (income, cost, result) - Provide a deep analysis of the factory performance on a monthly basis, comment variances betw...

บริษัท โฮยา ออปติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด
นิคมภาคเหนือ ลำพูน ลำพูน
2 PERSONS
เงินเดือน Negotiable
19 ต.ค. 59
14 . ACCOUNTANT OFFICER
- Collect payment & Receive document and reconcile - Prepare document and data for Balance sheet

บริษัท โฮยา ออปติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด
นิคมภาคเหนือ ลำพูน ลำพูน
3 PERSONS
เงินเดือน N/A
19 ต.ค. 59
15 . QMS / ISO Officer
ISO/TS 16949,ISO/TS 16949, ISO 9001, ISO 14001, Internal Auditor

บริษัท โฮยา ออปติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด
นิคมภาคเหนือ ลำพูน ลำพูน
2 PERSONS
เงินเดือน N/A
19 ต.ค. 59

บริษัท โฮยา ออปติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด
นิคมภาคเหนือ ลำพูน ลำพูน
2 PERSONS
เงินเดือน N/A
19 ต.ค. 59
17 . MAINTENANCE MANAGER (ผู้จัดการฝ่ายซ่อมบำรุง)
-Utility system operation and machine engineering maintenance -TPM system, Project Management,Spare part control system, and Energy saving.

บริษัท โฮยา ออปติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด
นิคมภาคเหนือ ลำพูน ลำพูน
2 PERSONS
เงินเดือน N/A
19 ต.ค. 59
18 . JAPANESE INTERPRETER
Support Guest and Japanese personnel, Co-ordinate for meeting and document preparation

บริษัท โฮยา ออปติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด
นิคมภาคเหนือ ลำพูน ลำพูน
4 PERSONS
19 ต.ค. 59
19 . ENGINEER

บริษัท โฮยา ออปติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด
นิคมภาคเหนือ ลำพูน ลำพูน
20 PERSONS
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
19 ต.ค. 59
20 . EXPERIENCED ENGINEER
EXPERIENCED ENGINEER

บริษัท โฮยา ออปติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด
นิคมภาคเหนือ ลำพูน ลำพูน
20 PERSONS
เงินเดือน 25,000 - 50,000
19 ต.ค. 59
 พบ 22 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ