เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 46 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่ ITรับสมัครด่วน !
- วางแผน-จัดการระบบคอมพิวเตอร์ - ซ่อมอุปกรณ์ / แก้ไขคอมพิวเตอร์ได้

บริษัท เอส.ที. (ไทยแลนด์) จำกัด
สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ (ศรีราชา) ชลบุรี
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
21 ต.ค. 60
2 . หัวหน้าแผนกคลังสินค้ารับสมัครด่วน !
1.กำหนดแผนงานให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนรวมของบริษัทฯ 2.กำหนดวิธีการและขั้นตอนการปฏิบัติงานของงานที่รับผิดชอบ 3.ดูแลงานคลังสินค้าวัตถุดิบและสำเร็จรูป 4.ควบคุมดูแลผู้ใต้บังคับบัญชา 5.รับผิดชอบง...

บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)
สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ (ศรีราชา) ชลบุรี
1 อัตรา
21 ต.ค. 60
3 . Production Manager
1. วิเคราะห์และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิต 2. ควบคุมดูแลปรับปรุงการผลิต ควบคุมต้นทุนการผลิตให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้ 3. วางแผนกำลังคนและร้องขอการจ้างงานของพนักงานให้เหมาะสมกับกำลังการผลิต 4...

บริษัท คาร์บอน เมจิก (ประเทศไทย) จำกัด
สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ (ศรีราชา) ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างขององค์กร
21 ต.ค. 60
4 . HR Manager
1.กำหนดนโยบายและวางแผนงานด้านบุคคลเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของบริษัท 2.ควบคุมการดำเนินงานด้านแรงงานสัมพันธ์ให้สอดคล้องกับกฎหมาย 3.บริหารค่าตอบแทน รวบรวมข้อมูล และรายงานผลแก่ผู้บังคับบัญชา 4.กำหนดติ...

บริษัท คาร์บอน เมจิก (ประเทศไทย) จำกัด
สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ (ศรีราชา) ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์
21 ต.ค. 60
5 . พนักงาน QC **พิจารณาเฉพาะผู้มีประสบการณ์**Urgently Required !
1.ตรวจเช็คชิ้นงานตามมาตรฐานกำหนด และบันทึกข้อมูลประจำวันได้ 2.สามารถใช้เครื่องมือวัดของ QC. ได้เป็นอย่างดี 3.ติดตามเอกสารที่เกี่ยวกับงานที่รับผิดชอบกับแผนกที่เกี่ยวข้องได้ 4.สามารถออกไปปฏิบัติงานนอ...

บริษัท คาร์บอน เมจิก (ประเทศไทย) จำกัด
สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ (ศรีราชา) ชลบุรี
10 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
21 ต.ค. 60
6 . หัวหน้าแผนก Development (Rubber)
- ดำเนินการคิดค้น วิจัย หรือพัฒนาสูตรวัตถุดิบยางตามมาตรฐานที่ลูกค้ากำหนด - แก้ปัญหาสูตรวัตถุดิบยางที่นำไปใช้ในฝ่ายผลิต - ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการทดสอบคุณสมบัติยางตามมาตรฐานที่กำหนด - ควบคุมดูแลการป...

Molten Asia Polymer Products Co,.Ltd.
สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ (ศรีราชา) ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
20 ต.ค. 60
7 . IT staff
1.ดูแลระบบไอ.ที ภายในองค์กร 2.ดูแลระบบเน็ตเวิร์ค Internet 3.ดูแล Website ขององค์กร 4.ดูแลโปรแกรมฝ่ายขาย ( ติดตั้ง ,อัพเดท , แก้ไขข้อมูล ,หรืออื่นๆ )

บริษัท สหชลผลพืช จำกัด
สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ (ศรีราชา) ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
20 ต.ค. 60
8 . ผู้จัดการแผนกผลิต Plastic Packaging for cosmetics&food (การขึ้นรูปพลาสติก)
-บริหารจัดการ วางแผน แก้ไขปัญหา ต่างๆ ในฝ่ายผลิต -ควบคุมการผลิต Product ให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ และได้ทันเวลาการส่งมอบ -แก้ไขปัญหาในกระบวนการผลิตต่างๆ และด้านเทคนิคต่างๆ -บริหารจัดการกำลังคน ...

บริษัท ท้อปเทร็นด์ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ (ศรีราชา) ชลบุรี
3 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง+ประสบการณ์
20 ต.ค. 60
9 . หัวหน้าทีมควบคุมคุณภาพ
1.มอบหมาย สั่งงานให้ถูกต้อง ครบถ้วน ชัดเจน 2.ควบคุมกระบวนการตรวจสอบและติดตามการปฏิบัติงานให้ถูกต้อง ทันกำหนดเวลา 3.ควบคุมการทำงานของพนักงานให้ถูกต้องตรงตามมาตรฐานและเกณฑ์การตรวจสอบ 4.วิเคราะห์และรั...

บริษัท ท้อปเทร็นด์ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ (ศรีราชา) ชลบุรี
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง+ประสบการณ์
20 ต.ค. 60
10 . จนท.ประกันคุณภาพ(QA) ประจำศรีราชา
-ตรวจสอบคุณภาพ จัดทำระบบ ISO -กำกับดูแลให้การปฏิบัติงานของหน่วยงานต่าง ๆ สอดคล้องกับข้อกำหนดและขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Procedure) ขององค์กร -ดำเนินกิจกรรมตรวจประเมินภายใน (Internal audit) -ติดตาม/รว...

บริษัท เท็กซ์ไทล์เพรสทีจ จำกัด (มหาชน)
สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ (ศรีราชา) ชลบุรี
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง/ตามตกลง
20 ต.ค. 60
11 . จนท.ควบคุมการผลิต(เย็บจักร)
- ควบคุมการผลิต ดูแลพนักงานฝ่ายผลิต (เย็บจักร) - ทำเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องและตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เท็กซ์ไทล์เพรสทีจ จำกัด (มหาชน)
สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ (ศรีราชา) ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง/ตามตกลง
20 ต.ค. 60
12 . Metal Mold Engineer base in Sriracha Industry Park (25-30K) Urgently!!
Responsibility: - Improving and monitoring quality and productivity of mold; follow up copy, modify and repair molds by technical support - Controlling and monitoring for running mold process; parts...

บริษัท มายด์เอจ อินโนเวชั่น จำกัด
สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ (ศรีราชา) ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน 25-30K
20 ต.ค. 60
13 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย(จป.วิชาชีพ)
1.กำกับดูแลงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน 2.วางระบบความปลอดภัย 3.ประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในการทำงาน 4.ดำเนินกิจกรรมส่งเสริมเกี่ยวกัยความปลอดภัย อาชีวอนามัย 5.งานอื่...

บริษัท ไทยทาคายา จำกัด
สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ (ศรีราชา) ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
20 ต.ค. 60
14 . วิศวกรรมพลาสติก ,เคมีพลาสติก
ควบคุมการผลิต โดยระบบฉีดพลาสติก EXTRUDER

บริษัท เพค อินดัสทรีส์ จำกัด
สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ (ศรีราชา) ชลบุรี
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
20 ต.ค. 60
15 . เจ้าหน้าที่ธุรการ
1. งานรับแขกที่มาเยี่ยมชมโรงงาน 2. ดูแลงานยานพาหนะ การจัดรถ 3. ดูแลระบบเสียงตามสาย กล้อง CCTV ระบบ Video Conference 4. งานรักษาความปลอดภัย 5. กิจกรรมต่าง ๆ ของบริษัท เช่น ชุมชนสัมพันธ์ CSR 6. งาน...

บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)
สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ (ศรีราชา) ชลบุรี
1 อัตรา
20 ต.ค. 60
16 . เจ้าหน้าที่ตรวจวิเคราะห์กึ่งสำเร็จรูปSkincare
1. ดูแลบันทึกคุณภาพ และข้อมูลดิบในการวิเคราะห์อย่างมีระบบและครบถ้วน เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการตรวจสอบ 2. ดูแลอุปกรณ์และสารเคมีที่ใช้สำหรับการวิเคราะห์กึ่งสำเร็จรูปกลุ่มผลิตภัณฑ์ skincare ให้ถูกต้อง ...

S&J International Enterprise PCL Co., Ltd.
สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ (ศรีราชา) ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
20 ต.ค. 60
17 . เจ้าหน้าที่ธุรการ
- จัดเก็บและรวบรวมเอกสารของหน่วยงาน - ดูแลพนักงานรักษาความปลอดภัย - เตรียมเอกสารที่ใช้ในการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานเอกชนที่เกี่ยวข้อง - ปฏิบัติงานใดๆตามที่ได้รับมอบหมาย

S&J International Enterprise PCL Co., Ltd.
สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ (ศรีราชา) ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
20 ต.ค. 60
18 . Supervisor ISO (DCC)
- ติดตามและควบคุม KPI ระบบ ISO14001 และ ISO/TS16949 - ควบคุมและรับผิดชอบในส่วนของเอกสารระบบ ISO/TS16949 / ISO14001 / MSDS / ICP - Internal Audit ISO14001 Support Data for part Approval - Soc Custom...

บริษัท ฮิไรเซมิสึ (ประเทศไทย) จำกัด
สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ (ศรีราชา) ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
20 ต.ค. 60
19 . Warehouse Manager
1. ควบคุมดูแลในด้านการบริหารงานคลังสินค้า / งานส่งมอบสินค้า 2. สามารถพัฒนาและจัดระบบงานคลังสินค้าให้เป็นไปตามนโยบายและแผนงานของบริษัทฯ ได้เป็นอย่างดี

บริษัท ฮิไรเซมิสึ (ประเทศไทย) จำกัด
สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ (ศรีราชา) ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
20 ต.ค. 60
20 . เจ้าหน้าที่ 3D / ออกแบบตกแต่งภายใน
- นำเสนอไอเดียการออกแบบและทำ Presentation เสนอลูกค้า - ออกแบบสถาปัตยกรรมภายในหรือส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้อง - ติดต่อประสานงานกับฝ่ายก่อสร้างเป็นครั้งคราว - มีการออกตรวจหน้างานเป็นครั้งคราว - ทำงาน จัน...

บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ (ศรีราชา) ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างเงินเดือน
19 ต.ค. 60
 พบ 46 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ