เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
ประเภทงาน: บุคคล/ฝึกอบรม
 พบ 1,003 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
301 . Recruitment Officer/ Specialist
1. ตรวจสอบ และนำเสนอกลยุทธ์การสรรหาว่าจ้างพนักงานที่มีประสิทธิภาพ รวมถึงการดำเนินการต่างๆ ในการดึงดูดพนักงานที่มีความสามารถเข้าสู่องค์กร 2. รับผิดชอบในกระบวนการสรรหาพนักงานของทุกตำแหน่งที่เปิดรับตั้ง...

บริษัท ซีเอ็มซี ไบโอเท็ค จำกัด
7 ก.พ. 59
302 . ซุปเปอร์ไวเซอร์
- พัฒนาบุคลากรบริษัทให้มีศักยภาพตามโครงสร้างบริษัท

บริษัท โพซิทีฟ แอดวานซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน 15,000 บาทขึ้นไป
7 ก.พ. 59
303 . เจ้าหน้าที่่บุคคล
- ดูแลรับผิดชอบงานธุรการบุคคลและกำกับดูแลการปฎิบัติงานของแม่บ้านให้มีประสิทธิภาพเป็นไปตามที่กำหนด - ดูแลรับผิดชอบเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวกับแผนกบุคคลตามที่ได้รับมอบหมาย - ติดต่อและประสานงานในการจัดส่...

บริษัท นําง่ายฮง จํากัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
7 ก.พ. 59
304 . Sales Engineer (Engineering Training Service)
1. ขายคอร์สฝึกอบรมด้าน Material Testing / Non Destructive Testing / Welding 2. หาลูกค้ารายใหม่ 2. จัดฝึกอบรมให้มีประสิทธิภาพ 3. ดูแลผู้เข้ารับการฝึกอบรม 4. จัดเตรียมเอกสารและสถานที่ที่เกี่ยวข้องกั...

IS Industrie (Thailand) Co., Ltd.
เงินเดือน ตามตกลง
7 ก.พ. 59
305 . HR ( Payroll )
- คำนวณการจ่ายค่าจ้างผลตอบแทนให้แก่พนักงาน - จัดทำรายงานข้อมูลพนักงานส่งสำนักงานประกันสังคม - ดูและสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลให้แก่พนักงานต่างจังหวัด - งานสวัสดิการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ - ตรวจสอบข้อมู...

AEON Thana Sinsap (Thailand) Public Company Limited
เงินเดือน N/A
7 ก.พ. 59
306 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล (สรรหา-ว่าจ้าง) ประจำศูนย์ปฏิบัติการกรุงเทพ
1. สรรหาและคัดเลือกบุคลากร เข้าร่วมงานกับทางบริษัทให้ได้ตามอัตรากำลังและระยะเวลา และคุณสมบัติ ที่บริษัทกำหนดไว้ 2. วางแผนและดำเนินการสรรหาและคัดเลือกพนักงานระดับปฏิบัติการ 3. งานเอกสารสัญญาจ้างพนัก...

AEON Thana Sinsap (Thailand) Public Company Limited
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
7 ก.พ. 59
307 . Assistant HRD Manager ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายพัฒนาบุคคล
- กำกับดูแลงานในส่วน HRD ให้เป็นไปตามนโยบายบริษัท - นำเสนอแนวทางการปรับปรุงงานบริหารบุคคลให้มีประสิทธิภาพ - เสนอแผนเพื่อกำหนดแผนกลยุทธ์ด้านพัฒนาทรัพยากรบุคคล - พัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมประจำปีให้สอดค...

บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด(มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
7 ก.พ. 59
308 . 招聘专员พนักงานฝ่ายบุคคล
1.根据招聘计划,独立展开招聘工作,与各部门保持密切沟通,完成招聘任务; 2.招聘渠道的拓展与维护,优化招聘流程,提高招聘效率; 3.候选人的挖掘、筛选,面试预约及面试过程的组织、实施,整理、记录、跟踪面试结果; 4.负责其他招聘日常管理工作,协助完成其他人事方面相关事务。 职位待遇:基本工资20,000-35,000THB/月,KPI为5000THB/月;提供保险;单休;泰国法定节假...

บริษัท ฮัวไฮ่ ชอฟแวร์ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด
เงินเดือน 25,000 - 40,000THB
7 ก.พ. 59
309 . หัวหน้าแผนกฝึกอบรมและชาวไร่สัมพันธ์
1. วางแผนประชาสัมพันธ์กิจกรรมและข่าวสารของบริษัท 2. บริหารจัดการงานและประสานงานการจัดกิจกรรมต่างๆ 3. ร่วมกำหนดและเสนอแนวความคิดเห็นในการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กร 4. จัดทำเป้าหมาย แผนปฏิบัติง...

บริษัท น้ำตาลครบุรี จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน 20,000 - 35,000 บาท
7 ก.พ. 59
310 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
-มีความสามารถในการคัดสรร จัดอบรมบุคลากรในองค์กร รวมทั้งปฐมนิเทศพนักงานใหม่ -จัดระบบ JD และ KPI ในการประเมินพนักงานให้ได้มาตรฐาน -จัดกิจกรรมแรงงานสัมพันธ์ หรือสันทนาการ เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดี แล...

บริษัท วาไรตี้แพ็ค จำกัด
เงินเดือน ตามความสามารถและประสบการณ์
7 ก.พ. 59
311 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล
- ดูแลงานด้าน BOI,Visa,Work permit และเอกสารของชาวญี่ปุ่น - ประสานงานด้านการยื่นขอวีซ่าของพนักงานที่จะต้องเดินทางไปประเทศต่างๆ และติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - บันทึกข้อมูลลงในฐานข้อมูล...

Hikari Tech (Thailand) Co., Ltd.
สวนอุตสาหกรรมโรจนะ อยุธยา พระนครศรีอยุธยา
1 อัตรา
เงินเดือน 18,000 ขึ้นไป
7 ก.พ. 59
312 . ผู้จัดการฝ่ายบุคคล
ผู้จัดการฝ่ายบุคคล

บริษัท กิจเจริญการ์เมนท์ (1993) จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามวุฒิและประสบการณ์
7 ก.พ. 59
313 . พนักงานฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ
- ปฏิบัติงานด้านทรัพยากรบุคคลและธุรการ

บริษัท เอสพี โลจิสติกส์ ไลน์ จำกัด
7 ก.พ. 59
314 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล ด่วนมาก !!
ดูแลรับผิดชอบงานด้านบุคคลทั้งหมด

บริษัท กรีนไลท์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
เงินเดือน ตามความสามารถและประสบการณ์
7 ก.พ. 59
315 . เจ้าหน้าที่ Payroll (ผู้ช่วยฝ่ายบุคคล)
งานด้านบุคคล ที่เกี่ยวข้อง - จัดทำค่าแรงพนักงานรายวันและรายเดือน - งานด้านประกันสังคม และ ภาษี - งานอื่นที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย

บริษัท ดี.ที.ซี. อินดัสตรี่ส์ จำกัด (มหาชน)
7 ก.พ. 59
316 . ผู้จัดการฝ่ายบุคคล
setup control company จัดทำ JD พนักงานทั้งหมดในองค์กร วางแผนด้านการบริหารคน พัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์กรให้สอดคล้องกับริษัท สนับสนุนเป้าหมายการดำเนินธุรกิจของบริษัท ฯ ให้เกิดประสิทธิ...

บริษัท สกายคลิฟฟ์ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
7 ก.พ. 59
317 . ผู้จัดการส่วนทรัพยากรมนุษย์
1.รับผิดชอบในการวางแผนงานบริหารทรัพยากรมนุษย์ ให้สอดคล้องกับนโยบายบริษัท 2. ควบคุม กำกับดูแล สั่งงาน และปฏิบัติ รวมถึงติดตามงานของหน่วยงาน อาทิเช่น แผนอัตรากำลังพล งานสรรหาว่าจ้าง งานฝึกอบรม งา...

บริษัท นิตตั้น (ประเทศไทย) จำกัด
1 อัตรา
6 ก.พ. 59
318 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาบุคลากร
รับผิดชอบการวางแผนงานพัฒนาบุคลากรและงานด้านการฝึกอบรมให้กับพนักงานทุกระดับในองค์กร เพื่อเพิ่มศักยภาพของบุคลากรในองค์กรให้พร้อมที่จะก้าวไปกับองค์กรได้อย่างมั่นคง หน้าที่หลัก -จัดทำแผนพัฒนาบุคลากร ...

Lactasoy Co., Ltd.
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทและประสบการณ์
6 ก.พ. 59
319 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล
- จัดทำเอกสารราชการและเอกสารภายใน - ดูแลประสารงาน - จัดเก็บเอกสาร - สรรหา - ดูแลรอบบริเวณบริษัท - ดูแล แม่บ้าน - จัดเตรียมงานและประสารงาน

บริษัท บี.วี.ซี. เจริญทรัพย์ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
6 ก.พ. 59
320 . เจ้าหน้าที่สรรหา-ว่าจ้าง สนใจติดต่อ คุณพิชญ์สินี 02-5778666 ต่อ8710 !!
1.งานสรรหาพนักงานประจำ ,พนักงาน Part-Time 2.งานทะเบียข้อมูล 3.งานประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน 4.งานคนพิการ 5.การจัดทำข้อมูล KPI 6.และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

บริษัท อะมิวส์เม้นท์ ครีเอชั่น จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
6 ก.พ. 59
 พบ 1,003 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ