เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
ประเภทงาน: บุคคล/ฝึกอบรม
 พบ 1,035 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
301 . ER Officer
- จัดกิจกรรมส่งเสริมแรงงานสัมพันธ์ - ดูแลพนักงานให้ปฏิบัติตามกฏระเบียบ - บันทึกเอกสารการลงโทษ - ดูแลพนักงานกรณีเจ็บป่วยประสานงานกับโรงพยาบาล - ประสานงานหน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง เช่น สนง.คุ้มครองแร...

JCY HDD TECHNOLOGY Co., Ltd.
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัทฯ
18 ส.ค. 60
302 . ฝึกอบรม/Attendance
-เก็บรวบรวมและตรวจสอบข้อมูลการมาปฏิบัติงานของพนักงาน -จัดทำ Time Attendance ของพนักงาน -เทียบชั่วโมงการทำงานให้กับฝ่ายผลิตได้ -ดึงข้อมูลการบันทึกเวลาของพนักงานประจำวัน และประจำเดือนโดยใช้โปรแกรมสำเ...

บริษัท จอยน์ซุน อิเล็คทรอนิคส์ แมนูแฟคเจอร์ริ่ง จำกัด
2 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
18 ส.ค. 60
303 . เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม ปฏิบัติงานที่ตึกบางนาทาวเวอร์
- วิเคราะห์ต้องการและเปิดสอนหลักสูตรการฝึกอบรมสำหรับพนักงานใหม่และพนักงานที่มีอยู่ - ประเมิน / ตรวจสอบความเข้าใจของผู้เรียนและความเข้าใจตลอดระยะเวลาการฝึกอบรม หลังจากเสร็จสิ้นการฝึกอบรมผู้ฝึกสอนจะต้อ...

บริษัท อยุธยา แคปปิตอล เซอร์วิสเซส จำกัด
18 ส.ค. 60
304 . วิทยากร (Trainer)
1. ทำหน้าที่ในการจัดเตรียม และวางแผนการฝึกอบรมพนักงานขาย (อาจต้องลงพื้นที่ตามสาขา) 2. ออกแบบหลักสูตรการฝึกอบรมพนักงานขาย 3. เป็นผู้ฝึกอบรมพนักงานขายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน และมีความรอบรู้ใน...

บริษัท อยุธยา แคปปิตอล เซอร์วิสเซส จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
18 ส.ค. 60
305 . หัวหน้าแผนกแรงงานสัมพันธ์
การวางแผนบริหารด้านแรงงานสัมพันธ์ ดูแลและทบทวนกฏระเบียบข้อบังคับต่างๆของบริษัทให้ถูกต้องตามกฎหมาย ดูแลสวัสดิการพนักงาน วางแผนกกิจกรรม CSR ของบริษัท รวมถึงการสอบสวนพนักงาน การพิจารณาโทษทางวินัย และการ...

บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามตกลง
18 ส.ค. 60
306 . HR Directorรับสมัครด่วน !
Responsible for the administration of the system. THANULUX PCL. And group companies. Care about labor standards. Manage benefits for employees. Support outreach to the region.

บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน 100,000 - 150,000
18 ส.ค. 60
307 . เจ้าหน้าที่บริหารค่าจ้าง
รับผิดชอบงานทำค่าจ้างเงินเดือน / คิดคาสคอมมิสชั่น

บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน)
18 ส.ค. 60

บริษัท ฟูจิตสึ เจเนอรัล (ประเทศไทย) จำกัด
1 อัตรา
18 ส.ค. 60
309 . เจ้าหน้าที่บุคคลและแรงงานสัมพันธ์
จัดกิจกรรมตามที่ได้รับมอบหมาย, ปฏิบัติงานด้านแรงงานสัมพันธ์ภายใน และภายนอกบริษัท, เป็นผู้นำด้านกิจกรรมต่างๆ, เป็นวิทยากร, ติดต่อประสานงานภายในภายนอกบริษัษ จัดการด้านงานบุคคลตามที่ได้ัรับมอบหมาย, ตรวจ...

บริษัท สยามอินเตอร์ล็อคเทค จำกัด
นิคมสมุทรสาคร สมุทรสาคร
1 อัตรา
เงินเดือน 15,000 ขึ้นไป
18 ส.ค. 60
310 . Legal Specialist (ผู้ชำนาญการกฎหมาย)
Job Description: • Law consultation to management and other sections. • Draft, create or adjust business agreements. • Conduct activities to promote compliance awareness. • Conduct law training ...

บริษัท พานาโซนิค แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด
นิคมนวนคร ปทุมธานี ปทุมธานี
18 ส.ค. 60
311 . เจ้าหน้าที่ - เงินเดือนและสวัสดิการ
- จัดทำและรวบรวมข้อมูลสถิติการบันทึกเวลาการทำงานของพนักงาน (Time Attendance) - จัดทำและสรุปข้อมูลการทำงานล่วงเวลา,เบี้ยขยัน,สถิติการลางานของพนักงานเพื่อจัดทำเงินเดือน (โปรแกรม B-plus Payroll) - จั...

บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน N/A
18 ส.ค. 60
312 . เจ้าหน้าที่สรรหาบุคลากร (สำนักงานใหญ่)รับสมัครด่วน !
- ดูแลงานสรรหาว่าจ้างบุคลากร - จัดทำแผนปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับแผนอัตรากำลังคนและงบประมาณ - ติดต่อสื่อโฆษณา - คัดเลือกใบสมัคร - ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆในการดำเนินงานสัมภาษณ์และคัดเลือกร่วมกับห...

บริษัท หยั่น หว่อ หยุ่น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด
18 ส.ค. 60
313 . หัวหน้าแผนกทรัพยากรบุคคล (โรงงานระยอง)รับสมัครด่วน !
1. กำหนดกลยุทธ์และความต้องการด้านเครื่องมือในการบริหารทรัพยากรบุคคลให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และนโยบายของบริษัท 2. วางอัตรากำลัง ดำเนินการสรรหา รวมถึงจัดการช่องทางการสรรหา และคัดดเลือกบุคลากรให้สอดคล...

บริษัท หยั่น หว่อ หยุ่น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด
1 อัตรา
18 ส.ค. 60
314 . เจ้าหน้าที่ธุรการบุคคล (GA Officer)
- งานติดต่อประสานงานหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง - งานดูแลรถรับ - ส่ง,รปภ.,แม่บ้าน,คนสวน - งานดูแลสาธารณูปโภคของบริษัทฯ - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท อาบาเทก (เอเชีย) จำกัด
นิคมบางปู สมุทรปราการ
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
18 ส.ค. 60
315 . Recruitment Specialist (Oversea & Domestics)รับสมัครด่วน !
-Handle all recruitment process both in Thailand and Overseas.

บริษัท อาบาเทก (เอเชีย) จำกัด
นิคมบางปู สมุทรปราการ
1 position
เงินเดือน 18,000-38,000
18 ส.ค. 60
316 . เจ้าหน้าที่ค่าตอบแทนและสวัสดิการรับสมัครด่วน !
-ดำเนินการจัดทำและสรุปรายงานต่าง ๆ เกี่ยวกับสวัสดิการ รวบรวมเข้าระบบ B-Plus เพื่อคำนวณเงินเดือน พร้อมตรวจสอบความถูกต้อง -งานด้านคำนวณภาษี จัดทำรายงานภาษี ภงด. 1 , ภงด. 91 , ภงด. 90 -งานด้านประกันส...

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
18 ส.ค. 60
317 . ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและความปลอดภัยฯ (ประจำโรงงาน)รับสมัครด่วน !
**ตำแหน่งงานนี้ปฎิบัติงานประจำที่โรงงาน** - บริหารจัดการและควบคุมงานด้าน HRM / HRD ทั้งระบบ - งานด้านพนักงานต่างด้าว VISA,WORK PERMIT, MOU. - บริหารจัดการแรงงานสัมพันธ์ และสวัสดิการต่างๆ ทั้...

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
18 ส.ค. 60
318 . เจ้าหน้าที่อาวุโส - พัฒนาองค์กร
1.ดูแลด้านบริหารนโยบายคุณภาพให้กับองค์กร 2.ส่งเสริมกิจกรรมด้านระบบคุณภาพให้กับพนักงานในองค์กร 3.ร่วมออกแบบเครื่องมือสำหรับการพัฒนากลุ่มคนที่มีศักยภาพในองค์กร 4.ดำเนินการพัฒนา ติดตาม ประเมินผล และ...

บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
18 ส.ค. 60
319 . Training Executive
-จัดทำความต้องการในการฝึกอบรม (Training need) -จัดทำแผนการฝึกอบรมหรือแผนพัฒนาบุคคลากรประจำปี -ดำเนินการฝึกอบรมให้แก่พนักงาน -ติดต่อวิทยากรเพื่อจัดอบรม -จัดทำเอกสารส่งกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน -ออกแบ...

บริษัท แอดวานซ์ บิสซิเนส โซลูชั่น แอนด์ เซอร์วิสเซส จำกัด
เงินเดือน ตามประสบการณ์
18 ส.ค. 60
320 . Senior Operation Training (Restaurants Business)
- ดูแลการฝึกอบรมพนักงานทั้งในส่วนหน้าบ้านและหลังบ้าน แบรนด์ราเมน-เดลโก้ และอื่นๆ โดยมีการบริหารจัดการฝึกอบรมสำหรับพนักงานสาขามากกว่า 1 แบรนด์ - รับผิดชอบการสรุปผลกรฝึกอบรมของพนักงานร้านอาหารทั้งหม...

บริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง จำกัด
18 ส.ค. 60
 พบ 1,035 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ