เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
ประเภทงาน: บุคคล/ฝึกอบรม
 พบ 953 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
301 . พนักงานฝ่ายบุคคล
การจัดทำแฟ้มประวัติของพนักงานและข้อมูลต่างๆ ดูแลงานบริหารทั่วไปของฝ่ายธุรการและพัสดุ เป็นต้น, บันทึกประวัติและฐานข้อมูลการฝึกอบรม/เพิ่มพูนความรู้ของพนักงาน, จัดฝึกอบรมต่างๆ ให้แก่พนักงานพร้อมทั้ง...

บริษัท ซีเบล คอสเมติคส์ จำกัด
เงินเดือน 18,000-20,000฿
6 ก.ค. 58
302 . Human Resources Officer
1. Take Care and focus on Operations Unit especially in Customer Services department. 2.To verify and cross check with line manager of each department in Time attendant and overtime in order to pay w...

Lazada Co., Ltd.
6 ก.ค. 58
303 . HRD Manager
• Performance Management and Improvement system. And promote a high level of employee engagement • Assess create relevant training and development programs in alignment with the business objectives. ...

กลุ่มบริษัท ชัยโย ทริปเปิ้ลเอ
เงินเดือน 70,000-10,000
6 ก.ค. 58
304 . HR Officer
Urgently Required!!

- บริหารด้านงานทรัพยากรมนุษย์ทั้งในด้านงานสรรหา - งานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ - การบริหารเงินเดือนและค่าจ้าง - งานฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร - งานสรรหาและคัดเลือกบุคลากร

กลุ่มบริษัท ชัยโย ทริปเปิ้ลเอ
2 อัตรา
เงินเดือน 17,000 ขึ้นไป/ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
6 ก.ค. 58
305 . HR Supervisor / Assistant Manager
To support HR & Adm jobs in labour relation, communication,employee welfare and other general affairs job.

บริษัท เซอาห์ พรีซิชั่น เมทัล (ประเทศไทย) จำกัด
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 อัตรา
6 ก.ค. 58
306 . เจ้าหน้าที่สรรหาพนักงาน (Recruitment Officer)
1. ดูแลระบบการสรรหาพนักงานภายในองค์กร 2. ลงประกาศรับสมัครงานในช่องทางประชาสัมพันธ์ต่างๆ 3. ค้นหาใบสมัครที่เหมาะสมส่งให้ต้นสังกัดพิจารณา 4. ประสานงานในกระบวนการสัมภาษณ์ทั้งหมด 5. สัมภาษณ์งานในตำแหน...

บริษัท เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
6 ก.ค. 58
307 . Training & Development Officer
1. Coordinate and support in-house and outside training activities e.g. prepare the location, training materials, visual aids, etc 2. Conduct the training follow up 3. Responsible for preparing ...

Hutchinson Technology Operations (Thailand) Co., Ltd.
สวนอุตสาหกรรมโรจนะ อยุธยา พระนครศรีอยุธยา
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
6 ก.ค. 58
308 . เจ้าหน้าที่สวัสดิการและพนักงานสัมพันธ์ (ประจำบริษัทปทุมไรซมิล แอนด์ แกรนารี จำกัด มหาชน) สถานที่ทำงาน สีคิ้ว จ.นครราชสีมา
1. อบรมให้ความรู้ความเข้าใจกับพนักงาน เกี่ยวกับสวัสดิการและผลประโยชน์ 2. สรุปรายละเอียด ขออนุมัติและจ่ายค่ารักษาพยาบาลให้กับพนักงาน 3. จัดทำบัตรรักษาพยาบาล ...

บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด ( มหาชน )
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
6 ก.ค. 58
309 . ผู้ช่วยผู้จัดการกลยุทธ์และพัฒนาองค์กร
1. สื่อสารและให้ความเข้าใจ ใน รูปแบบ วิธีการกำหนดตัวชี้วัด เป้าหมาย เกณฑ์ในการประเมินผลงาน และกิจกรรมการพัฒนาระบบการบริหารผลการปฏิบัติ 2.ให้คำปรึกษาผู้บริหารต้นสังกัดและบุคลากร ในการประเมิน compet...

บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด ( มหาชน )
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
6 ก.ค. 58
310 . เจ้าหน้าที่ส่งเสริมกิจกรรมเพิ่มผลิตภาพ
1. รับผิดชอบในการดำเนินการส่งเสริม พัฒนา และปรับปรุงกิจกรรมเพิ่มผลิตภาพ เช่น กิจกรรม 5ส. ข้อเสนอแนะ.ปรับปรุงงาน. QCC,CIP,LEAN ฯลฯ ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ 2. จัดทำแผนงานในการติดตามและส...

บริษัท พี.เอม.ฟูด จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
6 ก.ค. 58

บริษัท ฟิวเจอร์ซายน์ จำกัด
1 อัตรา
6 ก.ค. 58
312 . เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม อาวุโส ด่วน !!
- วางแผนฝึกอบรมประจำเดือน / ประจำปี - ประสานงานการฝึกอบรมภายใน / ภายนอก - ดำเนินการจัดฝึกอบรมภายใน - เป็นวิทยากร, จัดกิจกรรมทีม Building และจัดกิจกรรมอื่นๆ - บันทึกข้อมูล ประวัติการฝึกอบรมของ...

บริษัท ฟิวเจอร์ซายน์ จำกัด
1 อัตรา
6 ก.ค. 58
313 . เจ้าหน้าที่ฝึกอบรมและพัฒนา
ประสานงานฝึกอบรมทั้งภายนอกและภายในบริษัท จัดทำและจัดเก็บเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการฝึกอบรม ปฐมนิเทศพนักงานใหม่ บันทึกประวัติการฝึกอบรมแลพทำให้ทันสมัยอยู่เสมอ ร่วมจัดกิจกรรมต่างๆเกี่ยวกับพนักงาน ประ...

บริษัท สังคมสุขภาพ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทและประสบการณ์
6 ก.ค. 58
314 . HR Asistant (ประจำบริษัท บีพี-คาสตรอล) Outsource
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.ดำเนินการบริหารงานด้านการสรรหาพนักงาน 2.จัดทำเอกสารด้านประกันสังคม 3.ดูแลด้านการจัดฝึกอบรม 4.ธุรการบุคคล และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ไอเอสเอส ซัพพอร์ต เซอร์วิส จำกัด
เงินเดือน 18,000 - 25,000 บาท
6 ก.ค. 58
315 . Training Executive URGENT!!!
- จัดทำแผนงานในการฝึกอบรม - จัดทำเอกสารและคู่มือประกอบการบรรยายในการฝึกอบรม - ประสานงาน ดำเนินการ ติดตามผลและประเมินผลการฝึกอบรม - สรุปผลการประเมินและจัดทำรายงานฝึกอบรม - เป็นวิทยากรฝึกอบรมภายใน ...

บริษัท ไอเอสเอส ซัพพอร์ต เซอร์วิส จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
6 ก.ค. 58
316 . พนักงานทรัพยากรบุคคล
ด่วนมาก!!

ดูแลรับผิดชอบงานสรรหาและคัดเลือก งานฝึกอบรมสัมมนา งานสวัสดิการ และงานแรงงานสัมพันธ์

บริษัท อีอีซี เอ็นจิเนียริ่ง เน็ทเวิร์ค จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างองค์กร
6 ก.ค. 58
317 . เจ้าหน้าที่บุคคล
ทำประวัติพนักงาน(เข้า-ออก ,ขาด/ลา/มาสาย),ยื่น/เก็บเอกสารเกี่ยวกับงานปกส.ทั้งหมด ,สรรหา/จัดจ้างพนักงานใหม่ ,คิดเงินเดือนพนักงาน ,ไกล่เกลี่ยปัญหาของพนักงาน อื่นๆ

บริษัท ดุสิต ชัตเตอร์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
6 ก.ค. 58
318 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล
1. ดำเนินการและออกข้อกำหนดระบบงานทรัพยากรบุคคลของบริษัท 2. เป็นผู้ประเมินผลการดำเนินงานของพนักงานทุกคนในบริษัท โดยประเมินจากผลงานที่ผ่านเกณฑ์ 3. จัดทำและดำเนินการเรื่องเงินเดือน ระบบสวัสดิการในบริษั...

Vivo Service (Thailand) Co., Ltd
เงินเดือน ตามตกลง+เบี้ยเลี้ยง+สวัสดิการ
6 ก.ค. 58
319 . เจ้าหน้าที่สรรหา (ประจำพระราม3 )
1.รายงานอัตรากำลังคน 2.งานสรรหาว่าจ้าง นัดสัมภาษณ์งาน 3.ประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 4.งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ไทย อกริ ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
6 ก.ค. 58
320 . Payroll Supervisor (ปฏิบัติงานวันจันทร์-เสาร์)
-ดูแลรับผิดชอบการทำค่าจ้าง, คอมมิชชัน, ค่าล่วงเวลา -เช็คสถิติการปฏิบัติงานประจำวัน ประจำเดือน -คำนวณค่าจ้าง, คอมมิชชัน, ค่าล่วงเวลา ให้ถูกต้อง

บริษัท ออโรร่า ดีไซน์ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
6 ก.ค. 58
 พบ 953 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ