เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
ประเภทงาน: บุคคล/ฝึกอบรม
 พบ 1,026 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
301 . Driver Trainer (วิทยากรอบรมพนักงานขับรถ)
1. จัดอบรมวิธีการขับรถที่ถูกต้องและปลอดภัยให้กับพนักงานขับรถขนส่งของบริษัทฯ และ บริษัทรถร่วม 2. ดูแลตรวจสอบการขับรถและพฤติกรรมของพนักงานขับรถขนส่ง 3. เข้าร่วมในการสอบสวนหาสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ...

บริษัท ดีเอชแอล ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
23 มิ.ย. 60
302 . HRD Supervisor รับสมัครด่วน !
Job Description :- - Responsible for the development of functional training and development roadmap for the company, specifying the appropriate functional programs to be implement in order...

ARS Chemical (Thailand) Co., Ltd.
เงินเดือน Negotiable
23 มิ.ย. 60
303 . เจ้าหน้าที่บริหารกิจกรรม
- คิดรูปแบบกิจกรรมให้ลูกค้าเพื่อสนับสนุนงานขาย - ติดต่อ ประสานงานกับ Sup. ที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรม - จัดกิจกรรม ดูแลกิจกรรมให้กับลูกค้าตามโครงการต่างๆ

บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)
23 มิ.ย. 60
304 . Human Resources & General Affairs Manager
- Responsible for all aspects of HR & GA functions including recruitment, compensation, benefits, labor relations, training & development, discipline, promotion, rotation, retirement, resignation, app...

บริษัท แอลเมทไทย จำกัด
เงินเดือน Negotiation
23 มิ.ย. 60
305 . หัวหน้าแผนกบุคคล Urgently Required !
1. งานรับผิดชอบงาน Payroll โปรแกรม Business plus 2. งานตรวจสอบการมาทำงานพนักงานเข้า-ออก ขาดลามาสาย 3. งานแจ้งเข้า-ออกประกันสังคม/ติดต่อหน่วยงานราชการ 4. งานจัดเก็บประวัติพนักงานทั้งรายวันและรายเดือ...

PMC LABEL MATERIALS Co., LTD.
นิคมสินสาคร สมุทรสาคร
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสรัางบริษัทฯ
23 มิ.ย. 60
306 . เจ้าหน้าที่บุคคลสวัสดิการและแรงงานสัมพันธ์ (Benefits and Welfare Officer)
- จัดทำสรุปรายงานการมาปฏิบัติงาน(การบันทึกเวลาการทำงาน)ของพนักงาน - ดำเนินการและรับผิดชอบด้านสวัสดิการให้แก่พนักงาน - จัดทำรายงาน ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ เช่นสำนักงานประกันสังคม,โรงพยาบาล - จัดทำ...

บริษัท กัสตรอนอมเม่อ จำกัด
เงินเดือน 15,000 - 22,000 บาท (อัตราจ้างพิจารณาตามประสบการณ์)
23 มิ.ย. 60
307 . เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม Training Officer
- ประสานงาน และจัดเตรียมเอกสารการอบรมภายใน/ภายนอก ตามแผนการฝึกอบรมของบริษัท - ดำเนินการฝึกอบรม/ฝึกสอนให้กับพนักงานใหม่ของบริษัท - ประเมินและติดตามผลภายหลังการฝึกอบรมในแต่หลักสูตร - พัฒนาหลักสูตรการ...

บริษัท กัสตรอนอมเม่อ จำกัด
เงินเดือน 18,000 บาทขึ้นไป (อัตราจ้างพิจารณาตามประสบการณ์)
23 มิ.ย. 60
308 . OFFICER

Fujikura Electronics Co., Ltd. (Thailand)
3 อัตรา
เงินเดือน Negotiable
23 มิ.ย. 60
309 . เจ้าหน้าที่กิจกรรมสัมพันธ์รับสมัครด่วน !
1. ออกแบบกิจกรรมการอบรมให้เหมาะกับหลักสูตร 2. จัดทำโมเดลการทำกิจกรรม ให้น่าสนใจ 3. พัฒนาสื่อและรูปแบบการฝึกอบรมให้แปลกใหม่ 4. จัดทำรูปแบบกิจกรรมนันทนาการ กิจกรรมผ่อนคลายผู้เรียน 5. ออกแบบโสตทัศนศึ...

บริษัท พาร์ทเนอร์ชิพ เซอร์วิส เซ็นเตอร์ แอนด์ แมนเนจเมนท์ จำกัด
5 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
23 มิ.ย. 60
310 . HR Officer & IT
1.จัดเตรียมข้อมูลเพื่อทำPAYROLL 2.คำนวณค่าจ้าง สวัสดิการ OT 3.ควบคุมการจ่ายสวัสดิการ 4.งานประกันสังคมของพนักงาน 5.ควบคุมการเบิกจ่ายเครื่ิงเขียนและวัสดุสำนักงานทั่วไป 6.งานติดตั้งเครื่อง/โปรแกรม ...

บริษัท ซีไอเอ็มซี วีฮีเคิล (ประเทศไทย) จำกัด
นิคมอมตะซิตี้ ระยอง
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
23 มิ.ย. 60
311 . ผู้จัดการฝ่ายบริหารงานบุคคล
รับผิดชอบวางแผนสรรหา พัฒนา และส่งเสริมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด

บริษัท ปริ๊นเซส ฟูดส์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
23 มิ.ย. 60
312 . Training Officer (Electronic products) @ Head Office Power Buy @ SILOM
• Conduct training needs survey, develop and manage training plans, courses and budget. • Development activities both in-house and external. • Responsible for creating and implement training program...

Central Group Co., Ltd. - Power Buy Co., Ltd. (บริษัท เพาเวอร์บาย จำกัด)
เงินเดือน N/A
23 มิ.ย. 60
313 . HR Staff
1. สรรหาบุคลากร 2. ดูแลสวัสดิการพนักงานด้านต่างๆ 3. จัดฝึกอบรมพนักงานภายในองค์กร 4. ดูแลระบบมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001 / TS16949 5. อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

S.A Precision Co., Ltd.
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
23 มิ.ย. 60
314 . HR Asst.Manager
1. ควบคุม ดูแลการปฏิบัติตามกฎระเบียบของบริษัท 2. การจ่ายเงินเดือน,ค่าจ้าง,สวัสดิการและผลตอบแทนต่างๆ 3. การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน 4. วิเคราะและวางแผนอัตรากำลังคน 5. ดูแลระบบมาตรฐานคุณภาพ ...

S.A Precision Co., Ltd.
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
23 มิ.ย. 60
315 . Human Resources Officerรับสมัครด่วน !
- ภาระงานด้านสรรหาบุคลากร - รับผิดชอบงานด้านสวัสดิการและแรงงานสัมพันธ์ - ภาระงาน Time Attendance การตรวจสอบการมาปฎิบัติงานหรือติดตามรายงาน - ภาระงาน Payroll หรือสามารถใช้โปรแกรม Tiger Soft ได้หร...

บริษัท เอส.ที. คอนโทรล จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
23 มิ.ย. 60
316 . เจ้าหน้าที่บุคคล-สรรหา รับสมัครด่วน !
- ดูแลงานด้านสรรหาบุคลากรรายเดือนและPC - สัมภาษณ์งานตำแหน่งรายเดือนและPC - สรุปขออัตรากำลังคนและอัตรากำลังของPC - รวบรวมเอกสารสมัครงานของPCเพื่อทำเสนอจ้าง - ทำเอกสารสัญญาจ้างรายเดือน - ทำประเมิน...

บริษัท จินตนา อินเตอร์เทรด จำกัด
1 อัตรา
23 มิ.ย. 60
317 . เจ้าหน้าที่สรรหาว่าจ้าง
• กำหนดช่องทางการประกาศรับสมัครพนักงาน • สรรหา คัดเลือก ใบสมัคร ที่มีผู้สมัครงานในตำแหน่งที่ประกาศรับ • ประสานงานและร่วมกับหน่วยงานต้นสังกัดที่ร้องขอบุคคลากร ในการสัมภาษณ์ และคัดเลือกผู้สมัคร • ด...

Rianthai Interplas Co., Ltd.
เงินเดือน N/A
23 มิ.ย. 60
318 . ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกสรรหา และว่าจ้าง
1. วิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นเพื่อร่วมนำเสนอแผนงานการสรรหาบุคลากร ช่องทางการสรรหา และงบประมาณ ต่อผู้บังคับบัญชา 2. วิเคราะห์กระบวนการ วิธีการ ช่องทางในปัจจุบัน เพื่อนำเสนอแผนการพัฒนาปรับปรุงให้เกิด...

บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด ( มหาชน )
เงินเดือน ไม่ระบุ
23 มิ.ย. 60
319 . ผู้จัดการฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล
1 บริหารจัดการงานบุคคลในด้าน HRM และ HRD ให้ตอบสนองต่อภารกิจของหน่วยงานและองค์กร 2 วิเคราะห์และกำกับดูแลพนักงานในหน่วยงานในดำเนินงานไปได้ตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 3 วิเคราะห์และนำเสนอแผนงานด้านทรั...

บริษัท แพรคติก้า จำกัด
เงินเดือน ตามประสบการณ์
23 มิ.ย. 60
320 . ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์(สนง.ชลบุรี)
- ควบคุมดูแลรับผิดชอบงานสรรหาว่าจ้าง เชิงวิเคราะห์ - ควบคุมดูแลรับผิดชอบงานแรงงานสัมพันธ์

บริษัท แสงรุ่งกรุ๊ป จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
23 มิ.ย. 60
 พบ 1,026 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ