เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
กรุณากรอก Username & Password
Username  :  
Password  :  
 พบ 9 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . จป.วิชาชีพ (Safety Officer)
รายละเอียดของงาน 1. กำกับดูแลและตรวจสอบประเมินผลความปลอดภัยในโรงงาน 2. สอบสวนอุบัติเหตุ และให้คำแนะนำรวมถึงการติดต่อประสานงานผู้ที่เกี่ยวข้องในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น 3. ร่างบังคับใช้กฎระเบียบเพื่อควา...

บริษัท ไพรเวท ไลฟ์ จำกัด
2 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามตกลง
21 ส.ค. 57
2 . เจ้าหน้าที่บุคคล
1.จัดทำเงินเดือนพนักงาน,ปกส., 2.ทำภาษี ภงด. 1,3 3.จัดทำเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้องในฝ่ายHR 4.ควบคุมดูแลพนักงานให้ปฎิบัติตามกฏระเบียบ 5.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริหาร

บริษัท เพชรศรีเจริญ ปิโตรเลียม จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
21 ส.ค. 57
3 . ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ จ.บุรีรัมย์ (RBL-BR)
- รับผิดชอบการกำหนดนโยบายด้านการบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ - วางแผนอัตรากำลังร่วมกับหน่วยงานต่างๆ - วางแผนด้านการบริหารค่าตอบแทนพนักงานรายวันและรายเหมา - งานพนักงานสัมพันธ์ งานธุรการและสวัสดิการ

บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
21 ส.ค. 57
4 . เจ้าหน้าที่ประเมิน DRC (โรงเรียน DRC อีสานล่าง) จ.บุรีรัมย์
1.ประเมิน DRC เศษยางรับเข้า 2.ติดตามผลคุณภาพวัตถุดิบรับเข้า 3.ติดตามการสุ่มตัวอย่างและทดสอบ DRC ให้อยู่ในมาตรฐานที่กำหนด

บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
3 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
21 ส.ค. 57
5 . หัวหน้าแผนกไฟฟ้า ประจำสาขาบุรีรัมย์ RBL-BR
รับนโยบายและคำสั่งจากผู้บังคับบัญชา เพื่อควบคุม ดูแล ตรวจสอบ ซ่อม รวมทั้งติดตามผล ในส่วนของงานเอกสารและเครื่องจักรที่รับผิดชอบ รวมถึงงานซ่อมระบบไฟฟ้าภายในโรงงานตามใบแจ้งซ่อม พร้อมจ่ายงานให้แก่พนักงาน...

บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
21 ส.ค. 57
6 . หัวหน้าส่วนบัญชีและการเงิน ประจำจังหวัดบุรีรัมย์ (RBL-BR)
ควบคุม ดูแลงานด้านบัญชีและการเงินของโรงงาน *** หากต้องการสมัครผ่าน E-mail กรุณาระบุตำแหน่งและสาขาที่สมัครให้ชัดเจน ***

บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
21 ส.ค. 57
7 . ขายและบริการลูกค้า
ดูแลลูกค้า และใหบริการลูกค้า

บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
10 อัตรา
เงินเดือน 10,000 - 15,000 บาท / เดือน
18 ส.ค. 57
8 . หัวหน้าแผนกพัฒนาทรัพยากรบุคคล
- จัดทำแผนการฝึกอบรมประจำปี,IPDP - ออกแบบติดตามการประเมินผลก่อนและหลังการฝึกอบรม - จัดทำแผนการจัดกิจกรรมบริษัทและบริษัทในเครือ - จัดทำรายงานสรุปผลการฝึกอบรม - จัดทำแผน CSRภายในและภายนอก ร่วมทีม C...

บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
16 ส.ค. 57
9 . ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบัญชี
- วางแผนควบคุมและตรวจสอบการจัดทำบัญชี - ดูเเลระบบบัญชี,ภาษี ให้เป็นไปตามกฎหมาย มาตราฐานการบัญชี - ปิดงบและวิเคราะห์งบทางการเงิน - วางแผนและควบคุมการบริหารทรัพย์สิน - ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง...

บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
16 ส.ค. 57
 พบ 9 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ