เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 37 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ผู้จัดการฝ่ายอาหารสด (Fresh Manager) - สาขาบุรีรัมย์
• ผลักดันยอดขายของแผนกอาหารสด และรับผิดชอบในกำไรและขาดทุนของแผนก กำไร ขั้นต้น การบริหารจัดการความสูญเสียและงบประมาณทางด้านต้นทุน • วิเคราะห์ผลการดำเนินงานของแผนกอาหารสด แนวโน้ม และการจัดเตรียมแผ...

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )
24 ก.ค. 59
2 . ผู้จัดการแผนกบริหารฐานข้อมูล ประจำสาขาบุรีรัมย์ (Section Manager – ALC)
• กำกับดูแล เครื่องและระบบคอมพิวเตอร์ในสโตร์ให้มีสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ • กำกับดูแล Hardware ในสโตร์ ให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ดี มีประสิทธิภาพ รวมทั้งประสานงานกับ ISD สำนักงานใหญ่ หรือบริษัทที่ทำการ...

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
24 ก.ค. 59
3 . หัวหน้าฝ่ายจัดซื้อรับสมัครด่วน !
- รับผิดชอบใน KPI ของฝ่ายจัดซื้อให้บรรลุเป้าหมาย ของปี 2016 - รับผิดชอบในการสรรหา Supplier ใหม่ ให้เพียงความต่อความต้องการ - รับผิดชอบให้คำแนะนำให้ความรู้ต่อผู้ใต้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติงานให้ได้ประส...

บริษัท ยิ่งเจริญก่อสร้างบุรีรัมย์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
24 ก.ค. 59
4 . ผู้จัดการฝ่ายปฎิบัติการ (Operation Manager)รับสมัครด่วน !
- ควบคุมและวางแผนการทำงานของฝ่ายปฎิบัติการ - ควบคุมต้นทุนการผลิต โดยการบริหารปัจจัยการผลิตต่างๆ ให้มีประสิทธิผล และประสิทธิภาพ เช่น การโยกย้ายคน / เครื่องจักร / เครื่องมือ / วัตถุดิบ ให้เหมาะสมกับควา...

บริษัท ยิ่งเจริญก่อสร้างบุรีรัมย์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
24 ก.ค. 59
5 . ธุรการบัญชี
1.เกี่ยวกับภาษี 1.1ออกใบกำกับภาษีขาย 1.2ออกใบกำกับภาษีขาย 1.3.ลงข้อมูลใบกำกับภาษีซื้อ-ขาย ใบเสร็จรับเงิน บิลเงินสด เป็น Excel 1.4ตัดยอดภาษีหายอดจ่ายภพ.30 1.5สรุปยอดภาษีขายในแต่ละเดือนนำข้อมูลการค...

บริษัท ยิ่งเจริญก่อสร้างบุรีรัมย์ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
24 ก.ค. 59
6 . พนักงานตรวจสอบสภาพรถรับสมัครด่วน !
1.ทำประวัติของรถ มีความรู้พิเศษเรื่องยาง 2.มีประสบการณ์การแยกประเภทของยางที่ใช้แล้ว 3.ออกนอกพื้นที่ได้ ขับรถได้ มีใบขับขี่ 4.ทำรายงานประจำวัน ประจำสัปดาห์ เพื่อเสนอต่อหัวหน้าฝ่ายขนส่ง 5.รับผิดชอบค...

บริษัท ยิ่งเจริญก่อสร้างบุรีรัมย์ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามที่ตกลง
24 ก.ค. 59
7 . หัวหน้าฝ่ายบัญชีรับสมัครด่วน !
1. เกี่ยวกับภาษี 1.1 ออกใบกำกับภาษีซื้อ-ภาษีขาย 1.2 ปิดงบดุลบัญชีได้ 1.3 ลงข้อมูลใบกำกับภาษีซื้อ-ขาย ใบเสร็จรับเงิน บิลเงินสด เป็นExcel 1.4 ตัดยอดภาษีหายอดจ่ายภพ.30 1.5 สรุปยอดภาษีขายในแต่ละเดือน...

บริษัท ยิ่งเจริญก่อสร้างบุรีรัมย์ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามที่ตกลงกัน
24 ก.ค. 59
8 . วิศวกรรับสมัครด่วน !
1.ประสานงานกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานที่แผนกต้องรับผิดชอบ เพื่อให้การปฏิบัติงานลุล่วงตามกำหนดและเวลาตามแผนงานที่วางไว้ 2.ให้ข้อเสนอแนะในการแก้ไข,ปรับปรุงด้านงานเขียนแบบ และความปลอดภั...

บริษัท ยิ่งเจริญก่อสร้างบุรีรัมย์ จำกัด
5 อัตรา
เงินเดือน ตามที่ตกลงกัน
24 ก.ค. 59
9 . ช่างยนต์ / ผู้ช่วยช่างไฟรับสมัครด่วน !
ช่างยนต์ 1. รับผิดชอบในการนำเสนอวิธีการซ่อมแซม และบำรุงรักษาเพื่อลดค่าใช้จ่ายในการซ่อม 2. รับผิดชอบในการบำรุงรักษาเครื่องมือ/ เครื่องใช้/ ในส่วนที่รับผิดชอบให้มีสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอรับผิดชอบเรื่อ...

บริษัท ยิ่งเจริญก่อสร้างบุรีรัมย์ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
24 ก.ค. 59
10 . Project Controller Supervisorรับสมัครด่วน !
1.รับผิดชอบในตัวชี้วัดและเป้าหมายของแผนก 2.จัดทำแผนการดำเนินงานของแต่โครงการและติดตามให้มีการปฏิบัติตามแผน 3.จัดทำระบบการจ่ายงาน ควบคุม และติดตาม งานของพนักงานในแผนก 4.จัดการประชุมการเปิดของแต่ละโค...

บริษัท ยิ่งเจริญก่อสร้างบุรีรัมย์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ต้องเจรจาก่อน
24 ก.ค. 59
11 . หัวหน้าแผนกรักษาความปลอดภัย
-กำกับ ควบคุม ดูแลและรับผิดชอบผู้ใต้บังคับบัญชา -มีความเป็นธรรม ซื่อสัตย์ต่อหน่วยงานและองค์กร

บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด(มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
23 ก.ค. 59
12 . PC ประจำจังหวัดบุรีรัมย์
วางแผน และรับผิดชอบการขายสินค้าในพื้นที่ที่ได้รับมอบหมายให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด

บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) / True Corporation Public Company Limited
1 อัตรา
เงินเดือน 14,500 บาทขึ้นไป
23 ก.ค. 59
13 . หัวหน้าคลังสินค้า
-สามารถดูแลในเรื่องของการจัดเก็บปุ๋ย การจัดเรียงสินค้า ควบคุมการเบิก-จ่ายสินค้าได้ -สามารถควบคุมงานของคนงานได้ -ดูแลเรื่องการจัดเรียงสินค้ารวมถึงการจัดส่งสินค้าไปยังพื้นที่ต่างๆ -สามารถจัดเก็บเอกสา...

บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด(มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
23 ก.ค. 59
14 . เจ้าหน้าที่ IT
-ทำงานติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์,Service Onsite -ทำงานติดตั้งระบบสายแลน (Network)

บริษัท มินวัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
23 ก.ค. 59
15 . พนักงานฝ่ายบุคคล รับสมัครด่วน !
- ดูแลกระบวนการรับสมัคร ทดสอบและสัมภาษณ์งานพนักงานใหม่ - ดูแลสวัสดิการพนักงาน ประกันสังคม ประกันสุขภาพ - ประสานงานกับทุกหน่วยงานในการจัดกิจกรรมและการสื่อสารต่างๆภายในบริษัท - จัดเตรียมความพร้อมในกา...

ห้างหุ้นส่วนจำกัด นางรองแก๊ส
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
23 ก.ค. 59
16 . ผู้จัดการพืชไร่
-ดูแลควบคุมการปลูกพืชไร่เช่นหญ้าเนเปีย,ยางพารา -พร้อมที่จะเดินทางไปเรียนรู้งานที่ต่างประเทศและที่ต่างๆได้

บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
22 ก.ค. 59
17 . loan Officer
1.Development of credit 2.Customer contact and loan requests. 3.Check loan requests from customers 4.Credit analysis for each customer and the loan approval . 5.Collection reorganization and legal...

บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
22 ก.ค. 59
18 . Officer parts warehouse
1.Check Woodstock and the sale of spare parts every day. 2.Prepare for Minimum stock purchase plan . 3.Documentation imports - picking out the parts . 4.Count Woodstock spare every month. 5.Order ...

บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
22 ก.ค. 59
19 . ผู้จัดการฝ่ายบัญชี
-ดูแลควบคุมการทำบัญชีประเภทต่างๆของบริษัทตั้งแต่เริ่มบันทึกบัญชีจนกระทั่งถึงการปิดบัญชีให้สอดคล้องกับแนวทางการดำเนินงานของบริษัท -ดูแลการจัดทำงบแสดงฐานะทางการเงิน งบกำไรขาดทุน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ว...

บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
22 ก.ค. 59
20 . พนักงานขับรถผู้บริหาร
-ขับรถประจำกรรมการผู้จัดการ -รับส่งเอกสารและอุกรณ์ต่างๆตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
22 ก.ค. 59
 พบ 37 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ