เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 31 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ผู้จัดการส่วนบริหารฐานข้อมูล (IT Manager) สาขาบุรีรัมย์
- กำกับดูแล เครื่องและระบบคอมพิวเตอร์ในสโตร์ให้มีสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ - กำกับดูแลรายงานต่างๆ ที่สรุปจากระบบคอมพิวเตอร์ให้ถูกต้องแม่นยำ ตรงตามกำหนดเวลา - กำกับดูแลขั้นตอนการตรวจเช็คสต็อกประจำป...

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
25 ก.ย. 60
2 . เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลภาครัฐและภาคเอกชน ประจำจังหวัดบุรีรัมย์
ลักษณะงาน : เป็นเจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ทำหน้าที่ให้บริการข้อมูลภาครัฐและภาคเอกชน ช่วยเหลือและตอบปัญหาการบริการเบื้องต้น รับเรื่องร้องเรียน ขอคำแนะนำต่างๆ แก้ปัญหาให้กับลูกค้าทางโทรศัพท์ สถานที่ป...

บริษัท วันทูวัน คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน) ในเครือ สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด
200 อัตรา
เงินเดือน call thai12,000++ , call eng 15,000++
25 ก.ย. 60
3 . ธุรการซ่อมบำรุง
1.รับผิดชอบแจ้งซ่อมให้ครบถ้วนที่สุด 2.รับผิดชอบเชื่อฟังผู้บังคับบัญชา และปฏิบัติตามกฎระเบียบของบริษัท 3.รับผิดชอบการเข้าร่วมการประชุม DRM ให้ตรงต่อเวลา ครบถ้วน และให้เกิดประโยชน์สูงสุด 4.รับผิดชอบเ...

บริษัท ยิ่งเจริญก่อสร้างบุรีรัมย์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
25 ก.ย. 60
4 . เปิดรับสมัครพนักงานประจำ Hotel De l'a mour รับสมัครด่วน !
1.Hotel Manager - บริหารจัดการในโรงแรม - สร้างรายรับ-ควบคุมค่าใช้จ่ายตามที่กำหนด - งานอื่นๆตามที่ผู้บริหารมอบหมาย 2.Marketing Executive - ติดต่อหน่วยงานต่างๆเพื่อขายห้องพัก - แสวงหาช่องทา...

บริษัท บุรีรัมย์ยนตรการ จำกัด
11 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
25 ก.ย. 60
5 . ผู้จัดการฝ่ายการตลาด,ช่างซ่อมรถ,หัวหน้าบัญชี,ผู้จัดการ Bigwing,พนักงานขายรับสมัครด่วน !
1.ผู้จัดการฝ่ายการตลาด (ด่วนมาก) - สร้างช่องทางในการขายสินค้า (รถจักยานยนต์ฮอนด้า) - แสวงหาช่องทางอื่นๆในการสร้างรายได้ - วางแผนการตลาดในการสร้างรายได้ระยะยาว - วางแผนการเติบโตในด้านการตลลาด ...

บริษัท บุรีรัมย์ยนตรการ จำกัด
7 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
25 ก.ย. 60
6 . เจ้าหน้าที่บัญชีทั่วไป (สาขาบุรีรัมย์)
-บันทึกรายการตั้งเจ้าหนี้ -บันทึกรายการจ่ายชำระ -ตรวจเช็คสินทรัพย์ - อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ยูนิเวอร์แซล ไรซ์ จำกัด
1 อัตรา
25 ก.ย. 60
7 . ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบัญชี (บุรีรัมย์)
- ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารบันทึกบัญชี รายการกระทบยอด - สามารถปิดบัญชีประจำเดือน และจัดทำงบการเงินรวมได้ - มีความรู้ด้านภาษี จัดทำงบการเงินได้ - ปิดบัญชีประจำเดือน ประสานงานกับผู้สอบบัญชีได้

IDEABOY Recruitment Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน 50,000-65,000 บาท
25 ก.ย. 60
8 . เจ้าหน้าที่สินเชื่อการตลาดเช่าซื้อ (พื้นที่บุรีรัมย์)
• จัดทำสัญญาสินเชื่อเช่าซื้อ • วิเคราะห์สินเชื่อเช่าซื้อเบื้องต้น • จัดทำรายงานแบบยื่นขอสินเชื่อเพื่อขออนุมัติ • สร้างความสัมพันธ์การให้บริการที่ดีกับลูกค้าปัจจุบันและลูกค้าใหม่

บริษัท เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
25 ก.ย. 60
9 . HRBP manager (Burirum location)
- ดำเนินนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ - วางแผนกำลังคนและสรรหาว่าจ้างพนักงานเพื่อสอดรับกับความต้องการสายการผลิต - ดำเนินการสนับสนุนระบบจ่ายค่าจ้างและสวัสดิการ...

CPTG & CROP (Maize) : กลุ่มธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ และกลุ่มธุรกิจพืชครบวงจร (ข้าวโพด) เครือเจริญโภคภัณฑ์
1 อัตรา
เงินเดือน Negotiable
25 ก.ย. 60
10 . เจ้าหนัาที่จัดซื้อ
-วางแผนการจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมดโดยทำการประสานงานกับผู้ขอซื้อ เพื่อการสั่งซื้ออย่างมีประสิทธิภาพ -คัดเลือกผู้ขาย และพิจารณารายละเอียดและเงื่อนไขการจัดซื้อ -แสวงหาผู้ขายใหม่ที่มีศักยภาพสูง และสินค้าให...

บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบองบริษัท
25 ก.ย. 60
11 . วิศวกรจัดซื้อ
-วางแผนการจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมดโดยทำการประสานงานกับผู้ขอซื้อ เพื่อการสั่งซื้ออย่างมีประสิทธิภาพ -คัดเลือกผู้ขาย และพิจารณารายละเอียดและเงื่อนไขการจัดซื้อ -แสวงหาผู้ขายใหม่ที่มีศักยภาพสูง และสินค้าให...

บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท/ประสบการณ์
25 ก.ย. 60
12 . ช่างไฟฟ้า
1.ดูแลควบคุมระบบไฟฟ้าในโรงงานรวมถึงเครื่องจักรที่เกี่ยวข้องกับการผลิต 2.ซ่อมบำรุง และแก้ไขงานระบบไฟฟ้าตามแผนงาน 3.งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท/ประสบการณ์
25 ก.ย. 60
13 . เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ(LAB)
-ปฏิบัติงานห้อง LAB วิเคราะห์คุณภาพยาง และวัตถุดิบ -พัฒนาวิธีวิเคราะห์และวิธีการควบคุมคุณภาพยาง -ตรวจสอบ Stock สารเคมี ดูแลเครืองมือห้องปฏิบัติการ

บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
25 ก.ย. 60
14 . ผู้จัดการฝ่ายบัญชี รับสมัครด่วน !
- ดูแลควบคุมการทำบัญชีประเภทต่างๆของบริษัทตั้งแต่เริ่มบันทึกบัญชีจนกระทั่งถึงการปิดบัญชีให้สอดคล้องกับแนวทางการดำเนินงานของบริษัท - ดูแลการจัดทำงบแสดงฐานะทางการเงิน งบกำไรขาดทุน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส...

บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท/ประสบการณ์
25 ก.ย. 60
15 . เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (รปภ.)
1.ตรวจตราดูแลรักษาความปลอดภัยโดยทั่วไปและดูแลทรัพย์สินของบริษัท 2.ตรวจสอบควบคุมดูแลการเข้า-ออกของพนักงานและบุคคลภายนอก 3.รับและลงทะเบียนรับเอกสารสิ่งของหรือวัสดุต่างๆที่ส่งมาจากหน่วยงานภายนอก

บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน 9,000-13,000
25 ก.ย. 60
16 . พนักงานธุรการซ่อมบำรุง
-ติดต่อประสานงานเกี่ยวกับงานซ่อมบำรุง -ดูแลรับผิดชอบงานเอกสาร

Best-Pac Concrete Co,Ltd
1 อัตรา
25 ก.ย. 60

Best-Pac Concrete Co,Ltd
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
25 ก.ย. 60
18 . จป.เทคนิค/ ผู้ช่วย จป.วิชาชีพ
- จัดทำรายงานเอกสารด้านความปลอดภัยต่างๆเพื่อยื่นหน่อยงานราชการ - ควบคุมดูแลอุปกรณ์ด้านความปลอดภัยประจำปี - ตรวจความปลอดภัยเบื้องต้นในโรงงาน - ควบคุมดูแลความปลอดภัยใการทำงานของพนักงาน - ปฏิบัติงาน...

Best-Pac Concrete Co,Ltd
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
25 ก.ย. 60
19 . พนักงานซ่อมบำรุง (ช่างยนต์)รับสมัครด่วน !
- ดำเนินการตรวจเช็คและซ่อมบำรุงรถของบริษัท - งานอื่นๆที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

Best-Pac Concrete Co,Ltd
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
25 ก.ย. 60
20 . วิศวกรสนาม
ออกตรวจไซท์งานเพื่อควบคุมการทำงานของ Sub-Contractor - ทำรายงาน โบเค้าท์ - ติดต่อประสานงานกับลูกค้า ณ ไซท์งานต่างๆ - ติดต่อประสานงานกับ Head-Office - ควบคุม และจัดทำรายงาน การทำงานของพนักงานที่ทำง...

Best-Pac Concrete Co,Ltd
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
25 ก.ย. 60
 พบ 31 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ