เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 37 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ผู้จัดการฝ่ายอาหารสด (Fresh Manager) - สาขาบุรีรัมย์
• ผลักดันยอดขายของแผนกอาหารสด และรับผิดชอบในกำไรและขาดทุนของแผนก กำไร ขั้นต้น การบริหารจัดการความสูญเสียและงบประมาณทางด้านต้นทุน • วิเคราะห์ผลการดำเนินงานของแผนกอาหารสด แนวโน้ม และการจัดเตรียมแผ...

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )
2 ก.ค. 59
2 . ครูฝึกขับขี่ปลอดภัย
- ดูแลการฝึกอบรมการขับขี่ปลอดภัย - ดูแลการขับขี่ปลอดภัยของลูกค้าและพนักงาน - รับผิดชอบกิจกรรมต่างๆของฝ่าย Safety - บริหารจัดการในฝ่าย Safety

บริษัท บุรีรัมย์ยนตรการ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
2 ก.ค. 59
3 . ธุรการงานทะเบียนรถ
- รับผิดชอบการบันทึกข้อมูลรถและเครื่องจักรทั้งหมด เข้าในระบบ - รับผิดชอบเรื่องการ ต่อภาษี ,พ.ร.บ และประภัยรถ ทุกประเภท ของรถบริษัท ฯ ทั้งหมดของทุกเดือน - รับผิดชอบการจัดเก็บทะเบียนรถ , ภาษี ,พ.ร....

บริษัท ยิ่งเจริญก่อสร้างบุรีรัมย์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
2 ก.ค. 59
4 . หัวหน้าฝ่ายจัดซื้อรับสมัครด่วน !
- รับผิดชอบใน KPI ของฝ่ายจัดซื้อให้บรรลุเป้าหมาย ของปี 2016 - รับผิดชอบในการสรรหา Supplier ใหม่ ให้เพียงความต่อความต้องการ - รับผิดชอบให้คำแนะนำให้ความรู้ต่อผู้ใต้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติงานให้ได้ประส...

บริษัท ยิ่งเจริญก่อสร้างบุรีรัมย์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
2 ก.ค. 59
5 . ผู้จัดการฝ่ายปฎิบัติการ (Operation Manager)รับสมัครด่วน !
- ควบคุมและวางแผนการทำงานของฝ่ายปฎิบัติการ - ควบคุมต้นทุนการผลิต โดยการบริหารปัจจัยการผลิตต่างๆ ให้มีประสิทธิผล และประสิทธิภาพ เช่น การโยกย้ายคน / เครื่องจักร / เครื่องมือ / วัตถุดิบ ให้เหมาะสมกับควา...

บริษัท ยิ่งเจริญก่อสร้างบุรีรัมย์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
2 ก.ค. 59
6 . ธุรการบัญชี
1.เกี่ยวกับภาษี 1.1ออกใบกำกับภาษีขาย 1.2ออกใบกำกับภาษีขาย 1.3.ลงข้อมูลใบกำกับภาษีซื้อ-ขาย ใบเสร็จรับเงิน บิลเงินสด เป็น Excel 1.4ตัดยอดภาษีหายอดจ่ายภพ.30 1.5สรุปยอดภาษีขายในแต่ละเดือนนำข้อมูลการค...

บริษัท ยิ่งเจริญก่อสร้างบุรีรัมย์ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
2 ก.ค. 59
7 . พนักงานตรวจสอบสภาพรถรับสมัครด่วน !
1.ทำประวัติของรถ มีความรู้พิเศษเรื่องยาง 2.มีประสบการณ์การแยกประเภทของยางที่ใช้แล้ว 3.ออกนอกพื้นที่ได้ ขับรถได้ มีใบขับขี่ 4.ทำรายงานประจำวัน ประจำสัปดาห์ เพื่อเสนอต่อหัวหน้าฝ่ายขนส่ง 5.รับผิดชอบค...

บริษัท ยิ่งเจริญก่อสร้างบุรีรัมย์ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามที่ตกลง
2 ก.ค. 59
8 . หัวหน้าฝ่ายบัญชีรับสมัครด่วน !
1. เกี่ยวกับภาษี 1.1 ออกใบกำกับภาษีซื้อ-ภาษีขาย 1.2 ปิดงบดุลบัญชีได้ 1.3 ลงข้อมูลใบกำกับภาษีซื้อ-ขาย ใบเสร็จรับเงิน บิลเงินสด เป็นExcel 1.4 ตัดยอดภาษีหายอดจ่ายภพ.30 1.5 สรุปยอดภาษีขายในแต่ละเดือน...

บริษัท ยิ่งเจริญก่อสร้างบุรีรัมย์ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามที่ตกลงกัน
2 ก.ค. 59
9 . วิศวกรรับสมัครด่วน !
1.ประสานงานกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานที่แผนกต้องรับผิดชอบ เพื่อให้การปฏิบัติงานลุล่วงตามกำหนดและเวลาตามแผนงานที่วางไว้ 2.ให้ข้อเสนอแนะในการแก้ไข,ปรับปรุงด้านงานเขียนแบบ และความปลอดภั...

บริษัท ยิ่งเจริญก่อสร้างบุรีรัมย์ จำกัด
5 อัตรา
เงินเดือน ตามที่ตกลงกัน
2 ก.ค. 59
10 . ช่างยนต์ / ผู้ช่วยช่างไฟรับสมัครด่วน !
ช่างยนต์ 1. รับผิดชอบในการนำเสนอวิธีการซ่อมแซม และบำรุงรักษาเพื่อลดค่าใช้จ่ายในการซ่อม 2. รับผิดชอบในการบำรุงรักษาเครื่องมือ/ เครื่องใช้/ ในส่วนที่รับผิดชอบให้มีสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอรับผิดชอบเรื่อ...

บริษัท ยิ่งเจริญก่อสร้างบุรีรัมย์ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
2 ก.ค. 59
11 . Project Controller Supervisorรับสมัครด่วน !
1.รับผิดชอบในตัวชี้วัดและเป้าหมายของแผนก 2.จัดทำแผนการดำเนินงานของแต่โครงการและติดตามให้มีการปฏิบัติตามแผน 3.จัดทำระบบการจ่ายงาน ควบคุม และติดตาม งานของพนักงานในแผนก 4.จัดการประชุมการเปิดของแต่ละโค...

บริษัท ยิ่งเจริญก่อสร้างบุรีรัมย์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ต้องเจรจาก่อน
2 ก.ค. 59
12 . เจ้าหน้าที่ Cashier & Invoice
-มีหน้าที่ออกเอกสารบิลเงินสดก่อนทำการรับเงินจากลูกค้า -มีหน้าที่ออกเอกสารใบไม่ได้จัดสินค้าที่รับมาจากทางโกดังก่อนทำคืนเงินลูกค้า -มีหน้าที่ออกเอกสารการคืนเงินกรณีได้สินค้าไม่ครบ -มีหน้าที่ทำใบลดหนี...

บริษัท โฮมเมก้ามาร์ท จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
2 ก.ค. 59
13 . ธุรการ(คนพิการ)
-รับและจัดทำเอกสารการเบิกสินค้าข้ามคลัง -ติดตามเช็คการปรับเปลี่ยนราคา -จัดทำเอกสารการเบิกสินค้า -จัดทำเอกสารPost Ship/ใบจัดสินค้า -จัดเก็บเอกสารที่สำคัญของแผนก -จัดเรียงสินค้าเข้าShellเวลามีการเบ...

บริษัท โฮมเมก้ามาร์ท จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
2 ก.ค. 59
14 . หัวหน้าคลังสินค้า
-สามารถดูแลในเรื่องของการจัดเก็บปุ๋ย การจัดเรียงสินค้า ควบคุมการเบิก-จ่ายสินค้าได้ -สามารถควบคุมงานของคนงานได้ -ดูแลเรื่องการจัดเรียงสินค้ารวมถึงการจัดส่งสินค้าไปยังพื้นที่ต่างๆ -สามารถจัดเก็บเอกสา...

บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด(มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
2 ก.ค. 59
15 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ(จป.)
1. วางแผน ควบคุม ดูแล และกำกับงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมายที่กำหนด 2. จัดทำแผนงาน โครงการ มาตรการด้านความปลอดภัยในการทำงานเสนอต่อนายจ้าง 3. ดูแลพนักงาน ให้...

บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด(มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
2 ก.ค. 59
16 . Chief Houeskeeping (โรงแรม)รับสมัครด่วน !
- บริหารจัดการในฝ่าย HK - ควบคุมค่าใช้จ่ายในฝ่าย HK - วางแผนการบริหารกำลังคนใน HK - ควบคุมให้พนักงานปฎิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

บริษัท บุรีรัมย์ยนตรการ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
1 ก.ค. 59
17 . เจ้าหน้าที่ประสานงานครูต่างชาติรับสมัครด่วน !
- จัดทำ ดูแล ติดตาม และบันทึกข้อมูลเอกสารต่างๆ - จัดทำข้อมูลและเสนอผลการประเมินงานของพนักงานต่างชาติ - ดูแล รักษา และจัดการอุปกรณ์ต่างๆ ให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ - เป็นทีมงานในการประชาสัมพันธ์ และกิจก...

Sine Education Service
2 อัตรา
เงินเดือน 12,000 บาท
1 ก.ค. 59
18 . พนักงานฝ่ายบุคคล รับสมัครด่วน !
- ดูแลกระบวนการรับสมัคร ทดสอบและสัมภาษณ์งานพนักงานใหม่ - ดูแลสวัสดิการพนักงาน ประกันสังคม ประกันสุขภาพ - ประสานงานกับทุกหน่วยงานในการจัดกิจกรรมและการสื่อสารต่างๆภายในบริษัท - จัดเตรียมความพร้อมในกา...

ห้างหุ้นส่วนจำกัด นางรองแก๊ส
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
29 มิ.ย. 59
19 . หัวหน้า/เจ้าหน้าที่ขายคอนโด (สัญญาจ้าง) ประจำ จ.บุรีรัมย์รับสมัครด่วน !
1.ให้คำแนะนำลูกค้าเกี่ยวกับโครงการหมู่บ้าน 2.มีความสามารถในการโน้มน้าวลูกค้า 3.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

C.P.LAND PUBLIC CO., LTD.
3 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
29 มิ.ย. 59
20 . อาจารย์ประจำสาขา จังหวัดบุรีรัมย์
สอนระดับปริญญาตรี 1.คณะบริหารศาสตร์สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2.คณะบริหารศาสตร์สาขาสาขาการบัญชี 3.คณะบริหารศาสตร์สาขาสาขาการจัดการ 4.คณะนิติศาสตร์ 5.คณะรัฐศาสตร์ 6.คณะสาธารณสุขศาสตร์ 7.ภาษาอังกฤษ

มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา
5 อัตรา
เงินเดือน คุณวุฒิ+ประสบการณ์
29 มิ.ย. 59
 พบ 37 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ