เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 20 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Internal Audit/ ISO/ มอก.
- ดูแลรับผิดชอบเอกสาร เพื่อการตรวจ ISO/ มอก - ดำเนินการตรวจสอบภายใน ตามมาตรฐานที่บริษัทกำหนด พร้อมทำรายงานการตรวจสอบ - รับผิดชอบรายงานการประชุม จัดทำแผนงานที่เกี่ยวข้อง

Best-Pac Concrete (2) Co.,Ltd
1 อัตรา
เงินเดือน 13,000 - 15,500
31 ส.ค. 58
2 . Site Engineer
- ออกตรวจไซท์งานเพื่อควบคุมการทำงานของ Sub-Contractor - ทำรายงาน Blow Count - ติดต่อประสานงานกับลูกค้า ณ ไซท์งานต่างๆ - ติดต่อประสานงานกับ Head-Office - ควบคุม และจัดทำรายงาน การทำงานของพนักงานที่...

Best-Pac Concrete (2) Co.,Ltd
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
31 ส.ค. 58
3 . พนักงานบัญชี
- ตรวจสอบเอกสารประกอบการชำระเจ้าหนี้การค้า - ตรวจค่าแรงและตั้งจ่ายค่าแรงผู้รับเหมา - กระทบยอดบัญชีธ...

Best-Pac Concrete (2) Co.,Ltd
2 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์
31 ส.ค. 58
4 . พนักงานบัญชีด่วนมาก!!
- จัดทำบัญชีรายรับ / รายจ่ายของบริษัท /บันทึกข้อมูลทางบัญชี - ตรวจสอบใบกำกับภาษีซื้อ – ภาษีขาย - ตรวจสอบและนำส่งภาษีหัก ณ ที่จ่าย ภ.ง.ด.3,53 - จัดทำบัญชีสต๊อกสินค้า - จัดทำเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้...

ห้างหุ้นส่วนจำกัด นางรองศิลาทอง
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
31 ส.ค. 58
5 . พนักงานตรวจสอบสภาพรถ
1.ทำประวัติของรถ มีความรู้พิเศษเรื่องยาง 2.มีประสบการณ์การแยกประเภทของยางที่ใช้แล้ว 3.ออกนอกพื้นที่ได้ ขับรถได้ มีใบขับขี่ 4.ทำรายงานประจำวัน ประจำสัปดาห์ เพื่อเสนอต่อหัวหน้าฝ่ายขนส่ง 5.รับผิดชอบค...

บริษัท ยิ่งเจริญก่อสร้างบุรีรัมย์ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามที่ตกลง
31 ส.ค. 58
6 . เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยในบริษัท ( รปภ )
1. จดบันทึกการเข้า-ออกของพนักงานบริษัท 2. จดบันทึกการมาติดต่อของบุคคลภายนอก 3. ตรวจรถและจดบันทึกทะเบียนรถทุกคันที่เข้า - ออกบริษัท 4. อำนวยความสะดวกในการจราจรให้รถเข้า- ออกบริษัท 5. ดูแล และรักษาค...

บริษัท ยิ่งเจริญก่อสร้างบุรีรัมย์ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามที่ตกลง
31 ส.ค. 58
7 . ธุรการบัญชี
1.เกี่ยวกับภาษี 1.1ออกใบกำกับภาษีขาย 1.2ออกใบกำกับภาษีขาย 1.3.ลงข้อมูลใบกำกับภาษีซื้อ-ขาย ใบเสร็จรับเงิน บิลเงินสด เป็นExcel 1.4ตัดยอดภาษีหายอดจ่ายภพ.30 1.5สรุปยอดภาษีขายในแต่ละเดือนนำข้อมูลการคา...

บริษัท ยิ่งเจริญก่อสร้างบุรีรัมย์ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามที่ตกลงกัน
31 ส.ค. 58
8 . วิศวกร
1.ประสานงานกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานที่แผนกต้องรับผิดชอบ เพื่อให้การปฏิบัติงานลุล่วงตามกำหนดและเวลาตามแผนงานที่วางไว้ 2.ให้ข้อเสนอแนะในการแก้ไข,ปรับปรุงด้านงานเขียนแบบ และความปลอดภั...

บริษัท ยิ่งเจริญก่อสร้างบุรีรัมย์ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามที่ตกลงกัน
31 ส.ค. 58
9 . Project Controller Supervisor
- รับผิดชอบในตัวชี้วัดและเป้าหมายของแผนก - รับผิดชอบในการจัดทำแผนการดำเนินการของแต่ละโครงกา รและติดตามให้มีการปฏิบัติตามแผน - รับผิดชอบในการจัดทำระบบการจ่ายงาน ควมคุม และติดตามงานของพนักงานในแผนก...

บริษัท ยิ่งเจริญก่อสร้างบุรีรัมย์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามที่ตกลงกัน
31 ส.ค. 58
10 . ช่างไฟฟ้า
- รับผิดชอบในการซ่อมระบบไฟฟ้าของรถต่างๆ ของบริษัทให้มีประสิทธิภาพตรงตามแผนงานที่ได้รับมอบหมาย - รับผิดชอบในการนำเสนอวิธีการซ่อมแซม และบำรุงรักษาเพื่อลดค่าใช้จ่ายในการซ่อม - รับผิดชอบในการบำรุงรักษาเ...

บริษัท ยิ่งเจริญก่อสร้างบุรีรัมย์ จำกัด
4 อัตรา
31 ส.ค. 58
11 . ธุรการสรรหาว่าจ้าง
- รับผิดชอบเกี่ยวกับการสรรหาว่าจ้าง - รับผิดชอบกฎระเบียบบริษัทฯ - รับผิดชอบการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ - รับผิดชอบการสื่อสารเรื่องกฎระเบียบตามไซด์งาน

บริษัท ยิ่งเจริญก่อสร้างบุรีรัมย์ จำกัด
2 อัตรา
31 ส.ค. 58
12 . พนักงานบัญชี
- จัดทำเช็ค เบิกจ่ายเงินเกี้ยวชาวไร่ - จัดทำประวัติการชำระหนี้ชาวไร่ - ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด(มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
29 ส.ค. 58
13 . เจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพ
- ดูแลระบบงานเกี่ยวกับคุณภาพน้ำตาล การจ่ายน้ำตาลแก่ลูกค้า จัดทำสรุปรายงานที่รับผิดชอบเพื่อเสนอแก่ผู้บังคับบัญชา และงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด(มหาชน)
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
29 ส.ค. 58
14 . วิศวกรเครื่องกล
- ดูแลควบคุมและซ่อมบำรุงเครื่องจักร

บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด(มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
29 ส.ค. 58
15 . หัวหน้าส่วนวิศวกรรมบอยเลอร์ ประจำสาขาบุรีรัมย์ RBL-BR
วางแผน,บริหารงาน และระบบการทำงานของฝ่ายให้ได้ตามเป้าหมายและนโยบายของบริษัท พร้อมกับพัฒนาพนักงานและระบบการทำงานให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น *** หากต้องการสมัครผ่าน E-mail กรุณาระบุตำแหน่งและสาขาที่สมัค...

กลุ่มบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
28 ส.ค. 58
16 . เจ้าหน้าที่ประเมิน DRC (โรงเรียน DRC อีสานล่าง) จ.บุรีรัมย์
1.ประเมิน DRC เศษยางรับเข้า 2.ติดตามผลคุณภาพวัตถุดิบรับเข้า 3.ติดตามการสุ่มตัวอย่างและทดสอบ DRC ให้อยู่ในมาตรฐานที่กำหนด

กลุ่มบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
3 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
28 ส.ค. 58
17 . หัวหน้าแผนกวิศวกรบอยเลอร์ ประจำสาขาบุรีรัมย์ RBL-BR
- วางแผน ควบคุม ปรับปรุง ซ่อมแซม ในส่วนงานของเตาบอยเลอร์

กลุ่มบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
3 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
28 ส.ค. 58
18 . ล่ามภาษาจีน
- แปลภาษาจีนให้หัวหน้าชาวจีน - ประสานงานต่างๆตามที่ได้รับมอบหมาย

BGP Inc., China National Petroleum Corporation
1 อัตรา
27 ส.ค. 58
19 . Sales ( บุรีรัมย์ )
- จัดหาร้านค้าในการว่างสินค้าและเสนอขาย - ทำหน้าที่ติดต่อกลุ่มลูกค้าเป้าหมายใหม่ๆ และกลุ่มลูกค้าเก่า - ประชาสัมพันธ์ธุรกิจและผลิตภัณฑ์ของทางบริษัทให้เป็นที่รู้จัก - แนะนำผลิตภัณฑ์ให้กับกลุ่มลูกค้า...

Vivo Service (Thailand) Co., Ltd.
หลายอัตรา
เงินเดือน 12,000 บาท +ค่า com
27 ส.ค. 58
20 . วิศวกรโยธา (กว.)
เขียนแบบ ถอดแบบ ประเมินราคา ประสานการทำงานเกี่ยวกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผรม.บุคคลภายนอก และภายในองค์กร ควบคุมและบริหารหน้างานให้ได้คุณภาพ สำเร็จตามเป้าหมาย ควมคุมการทำงานภาคสนาม

ห้างหุ้นส่วนจำกัดเอส.พี. ทีม คอนสตรัคชั่น และ บริษัทฯในเครือ
2 อัตรา
เงินเดือน ตามข้อตกลง
26 ส.ค. 58
 พบ 20 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ