เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 29 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ผู้จัดการแผนกบริหารฐานข้อมูล ประจำสาขาบุรีรัมย์ (Section Manager - IT)
• กำกับดูแล เครื่องและระบบคอมพิวเตอร์ในสโตร์ให้มีสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ • กำกับดูแล Hardware ในสโตร์ ให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ดี มีประสิทธิภาพ รวมทั้งประสานงานกับ ISD สำนักงานใหญ่ หรือบริษัทที่ทำกา...

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
23 ต.ค. 59
2 . หัวหน้าแผนกทรัพยากรบุคคล (Supervisor -Human Resources) สาขาบุรีรัมย์
• มีส่วนร่วมในการคัดเลือกและรับสมัครพนักงานในระดับปฏิบัติการ, คัดเลือกพนักงานที่มีคุณภาพเพื่อให้องค์กรมีพนักงานที่มีคุณภาพมากที่สุด • คำนวณค่าจ้าง ค่าล่วงเวลาทุกประเภท ค่ากะ และภาษีเงินได้ของพนักงานโ...

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
23 ต.ค. 59
3 . Survey Supervisor (ประจำ อ.สตึก)รับสมัครด่วน !
- รับผิดชอบในการศึกษาแบบให้เข้าใจก่อนลงมือทำ - รับผิดชอบเก็บรวบรวมข้อมูลดิบในสนามเพื่อนำมาตรวจเช็คกับแบบก่อสร้างก่อนนำเครื่องจักรเข้าดำเนินการ - รับผิดชอบในการเช็คข้อมูลปริมาณ I – tem ที่ได้มาเทียบก...

บริษัท ยิ่งเจริญก่อสร้างบุรีรัมย์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
23 ต.ค. 59
4 . ช่างไฟรถยนต์/ผู้ช่วยช่างไฟรถยนต์/ติดตั้งป้ายและไฟจราจร รับสมัครด่วน !
ช่างไฟรถยนต์และเครื่องจักร - รับผิดชอบเชื่อฟังผู้บังคับบัญชา ละปฏิบัติตามกฎระเบียบของบริษัท - รับผิดชอบในการปฏิบัติงาน ให้มีประสิทธิภาพ ตรงตามแผนงานที่ได้รับมอบหมาย - รับผิดชอบในการนำเสนอวิธีการซ่อ...

บริษัท ยิ่งเจริญก่อสร้างบุรีรัมย์ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
23 ต.ค. 59
5 . ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ / หัวหน้าฝ่ายจัดซื้อรับสมัครด่วน !
- รับผิดชอบใน KPI ของฝ่ายจัดซื้อให้บรรลุเป้าหมาย ของปี 2016 - รับผิดชอบในการสรรหา Supplier ใหม่ ให้เพียงความต่อความต้องการ - รับผิดชอบให้คำแนะนำให้ความรู้ต่อผู้ใต้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติงานให้ได้ประส...

บริษัท ยิ่งเจริญก่อสร้างบุรีรัมย์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
23 ต.ค. 59
6 . ผู้จัดการฝ่ายปฎิบัติการ (Operation Manager)รับสมัครด่วน !
- ควบคุมและวางแผนการทำงานของฝ่ายปฎิบัติการ - ควบคุมต้นทุนการผลิต โดยการบริหารปัจจัยการผลิตต่างๆ ให้มีประสิทธิผล และประสิทธิภาพ เช่น การโยกย้ายคน / เครื่องจักร / เครื่องมือ / วัตถุดิบ ให้เหมาะสมกับควา...

บริษัท ยิ่งเจริญก่อสร้างบุรีรัมย์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
23 ต.ค. 59
7 . หัวหน้าส่วนวิศวกรรมบอยเลอร์ ประจำสาขาบุรีรัมย์ (RBL-BR)
วางแผน,บริหารงาน และระบบการทำงานของฝ่ายให้ได้ตามเป้าหมายและนโยบายของบริษัท พร้อมกับพัฒนาพนักงานและระบบการทำงานให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น *** หากต้องการสมัครผ่าน E-mail กรุณาระบุตำแหน่งและสาขาที่สมัค...

กลุ่มบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
22 ต.ค. 59
8 . เจ้าหน้าที่ประเมิน DRC ประจำ จ. บุรีรัมย์ (RBL-BR)
1.ประเมิน DRC เศษยางรับเข้า 2.ติดตามผลคุณภาพวัตถุดิบรับเข้า 3.ติดตามการสุ่มตัวอย่างและทดสอบ DRC ให้อยู่ในมาตรฐานที่กำหนด

กลุ่มบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
22 ต.ค. 59
9 . เจ้าหน้าที่ IE
วางแผนการผลิตควบคุมการผลิตคำนวนเวลาทำงานได้และการจัด Line Balancing เพิ่มผลผลิตวิเคราะห์และพัฒนากระบวนการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพและงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
22 ต.ค. 59
10 . Officer parts warehouse
1.Check Woodstock and the sale of spare parts every day. 2.Prepare for Minimum stock purchase plan . 3.Documentation imports - picking out the parts . 4.Count Woodstock spare every month. 5.Order ...

บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
22 ต.ค. 59
11 . ผู้จัดการฝ่ายบัญชี
- ดูแลควบคุมการทำบัญชีประเภทต่างๆของบริษัทตั้งแต่เริ่มบันทึกบัญชีจนกระทั่งถึงการปิดบัญชีให้สอดคล้องกับแนวทางการดำเนินงานของบริษัท - ดูแลการจัดทำงบแสดงฐานะทางการเงิน งบกำไรขาดทุน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส...

บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
22 ต.ค. 59
12 . พนักงานขับรถผู้บริหาร
-ขับรถประจำกรรมการผู้จัดการ -รับส่งเอกสารและอุกรณ์ต่างๆตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
22 ต.ค. 59
13 . หัวหน้าห้องปฏิบัติการแล็ป
- Test sample of cuplump,in-process sample.and block rubber - Report the test result to QA Supervisor - Making the test certificate in each lot - Analyze the test result for adjusting production(in...

บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
22 ต.ค. 59
14 . เปิดรับสมัครพนักงานประจำ Bigwing รับสมัครด่วน !
1.ผู้จัดการประจำ Bigwing - บริการลูกค้าที่เข้ามาติดต่อ - ควบคุมดูแลพนักงานให้ปฎิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ - ควบคุมดูแลสินค้าให้เพียงพอต่อการขาย - บริหารจัดการบุคลากรและยอดขายให้ได้ตามเป้า - คว...

บริษัท บุรีรัมย์ยนตรการ จำกัด
6 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
21 ต.ค. 59
15 . Chef de patie,Cook Thai Food,HouseKeeping Supervisor.
Chef de patie - ควบคุมดูแลการปฎิบัติงานของ Cook,commis,helper,Steward - ควบคุมค่าใช้จ่ายในครัว - ปรุงอาหารให้ไดตามมาตรฐาน - อบรมและสอนงานผู้ใตบังคับบัญชา Cook,Commis - ดูแลการปรุงอาหาร - ดูแล...

บริษัท บุรีรัมย์ยนตรการ จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
21 ต.ค. 59
16 . พนักงานขับรถหน่วยรถเงินสด (ภาคอิสานทั้งหมด)
- ขับรถให้กับพนักงานขายหน่วยรถ ในเขตการขายที่รับผิดชอบ - จัดส่งสินค้าตามบิล - รับผิดชอบสต๊อกสินค้าภายในรถ ดูแลและบำรุงรักษารถ

บริษัท ไอ.พี. เทรดดิ้ง จำกัด
5 อัตรา
เงินเดือน เงินเดือน 9,000 บาท+เบี้ยเลี้ยงวันละ 220 บาท+ค่าที่พัก 350 บาท+คอมมิสชั่น
21 ต.ค. 59
17 . ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายธุรการ
-รับนโยบายจากผู้บริหารระดับสูง และผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ -บริหารจัดการงานบริการและงานสนับสนุนทั้งหมดในบริษัทฯ เช่น โทรศัพท์ ยานพาหนะ งานอาคารสถานที่ งานสาธารณูปโภค รวมทั้งอำนวยความสะดวกใ...

บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด(มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
21 ต.ค. 59
18 . หัวหน้าแผนกรักษาความปลอดภัย
- วางแผนและควบคุมดูแลงานด้านความปลอดภัยและทรัพย์สินของบริษัท - ควบคุมการเข้า-ออกของพนักงาน ผู้รับเหมา ผู้มาติดต่องาน ตลอดจนควบคุมดูแลพนักงานให้ปฏิบัติตามระเบียบของบริษัท - จัดระเบียบการจราจรของบร...

บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด(มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
21 ต.ค. 59
19 . พนักงานฝ่ายบุคคล
- ดำเนินการเกี่ยวกับการรับสมัครงานด้วยวิธีต่าง ๆ เช่น ติดประกาศ ประกาศทาง internet ออก Job Fair เป็นต้น - ทำการสัมภาษณ์งานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - การจัดทำแฟ้มประวัติของบุคลากร - ประเมินผลทดล...

Best-Pac Concrete Co,Ltd และ บจก. อึ้งชุนฮะ (1994)
เงินเดือน 13,000 - 16,000
20 ต.ค. 59
20 . ผู้จัดการ/ผู้จัดการสาขา
- วางแผนและจัดการการสื่อสารภายในสาขาเพื่อการรับรู้ทิศทาง พันธกิจ และเป้าหมายขององค์กร - วางแผนและดำเนินการกิจกรรมภายในสาขาเพื่อให้บรรลุเป้าหมายและยอดขาย - บริหารการให้บริการของสาขาให้อยู่ในมาตรฐานแล...

บริษัท ดีพีพี อินเตอร์เทรด จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
20 ต.ค. 59
 พบ 29 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ