เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 41 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ผู้จัดการฝ่ายผักและผลไม้ (Section Manager- F&V) สาขาบุรีรัมย์รับสมัครด่วน !
- มีความรับผิดชอบในการบริหารจัดการแผนกผักและผลไม้เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของยอดขายและกำไร ควบคุมสต็อคสินค้า ลดการสูญเสียและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน รักษามาตรฐานและพัฒนาปรับปรุงในส่วนของรูปแบบการโชว์สต็อค...

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
25 มี.ค. 60
2 . ผู้จัดการฝ่ายอาหารสด (Fresh Manager) - สาขาบุรีรัมย์
• ผลักดันยอดขายของแผนกอาหารสด และรับผิดชอบในกำไรและขาดทุนของแผนก กำไรขั้นต้น การบริหารจัดการความสูญเสียและงบประมาณทางด้านต้นทุน • วิเคราะห์ผลการดำเนินงานของแผนกอาหารสด แนวโน้ม และการจัดเตรียมแผนการทำ...

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
25 มี.ค. 60
3 . ผู้จัดการและเจ้าหน้าที่ขายสินเชื่อ/ประกันภัย ประจำสาขาบุรีรัมย์
ผู้จัดการ 1.ดูแลแผนกประกันภัยและสินเชื่อ ซึ่งเป็นธุรกิจของบริษัทในเครือ 2.วางแผนการขาย พร้อมสร้างและขยายฐานลูกค้ารายใหม่ 3.บริหารทีมงานให้บรรลุเป้าหมายตามที่บริษัทกำหนด 4.วิเคราะห์ปัญหาและแก้ไขปัญ...

บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
25 มี.ค. 60
4 . เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สินทางโทรศัพท์ ประจำสาขาบุรีรัมย์รับสมัครด่วน !
- ติดต่อลูกค้าทางโทรศัพท์เพื่อแจ้งยอดค้างชำระ - เจรจาเพื่อให้ลูกค้าชำระหนี้

บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)
20 อัตรา
เงินเดือน 9,300 + คอมมิชชั่น
25 มี.ค. 60

Best-Pac Concrete Co,Ltd/ บริษัท อึ้งชุนฮะ (1994) จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
25 มี.ค. 60
6 . Coordinator
รับผิดชอบในการรับเอกสาร PR จากหน้่างานเพื่อเปิด PQ รับผิดชอบรับเรื่องและประสานการแจ้งซ่อมหน้างาน รับผิดชอบในการติดตามสัญญาจ้างผู้รับเหมาก่อนทำการเบิกจ่าย รับผิดชอบในการติดตามงานตามแผนวัตถุดิบ

บริษัท ยิ่งเจริญก่อสร้างบุรีรัมย์ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
25 มี.ค. 60
7 . เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม
1.จัดทำระบบ-กฎหมายที่เกี่ยวข้องด้านสิ่งแวดล้อมทั้งหมด เช่น ISO14001,รว.1-รว.3,ทส.1,ทส.2 2.ควบคุมดูแลการนำสิ่งปฏิกูลออกจากโรงงานรวมไปถึงดูแลและรับผิดชอบงานด้านสิ่งแวดล้อมตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
25 มี.ค. 60
8 . พนักงานบัญชี
-ทำงานด้านการเปิดขายสินค้า

บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
25 มี.ค. 60
9 . หน.หน่วยความปลอดดภัย และจป.วิชาชีพรับสมัครด่วน !
- รับผิดชอบตรวจสอบและเสนอแนะให้นายจ้างปฏิบัติตามกฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน - รับผิดชอบเรื่องการวิเคราะห์งานเพื่อชี้บ่งอันตราย ประเมินความเสี่ยง รวมทั้งกำหนดมาตรการการป้องก...

บริษัท ยิ่งเจริญก่อสร้างบุรีรัมย์ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
25 มี.ค. 60
10 . พนักงานตรวจสอบคุณภาพรับสมัครด่วน !
ควบคุมคุณภาพ กระบวนการตรวจสอบสินค้าในระหว่างการผลิตทุกขั้นตอนให้เป็นไปตามมาตรฐานการผลิตของบริษัท

Best-Pac Concrete Co,Ltd/ บริษัท อึ้งชุนฮะ (1994) จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
25 มี.ค. 60

Best-Pac Concrete Co,Ltd/ บริษัท อึ้งชุนฮะ (1994) จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
25 มี.ค. 60
12 . เลขานุการรับสมัครด่วน !
จัดเตรียมประสานงาน การประชุม ตารางนัดหมายผู้บริหาร และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

Best-Pac Concrete Co,Ltd/ บริษัท อึ้งชุนฮะ (1994) จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
25 มี.ค. 60
13 . พนักงานขาย / วิศวกรขายรับสมัครด่วน !
- ทำยอดขายให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด - ให้ความรู้ลูกค้าและให้คำแนะนำเรืองผลิตภัณฑ์ได้อย่างถูกต้อง - ดูแลลูกค้าและให้บริการลูกค้าเพื่อสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้าอย่างสูงสุด

Best-Pac Concrete Co,Ltd/ บริษัท อึ้งชุนฮะ (1994) จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน 12,000 - 15,000 + Commission
25 มี.ค. 60
14 . ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล
- ควบคุมและตรวจสอบให้พนักงานมีความเข้าใจในการดำเนินการเกี่ยวกับกฎและระเบียบวินัยของบริษัท - รับผิดชอบในการควบคุมอัตรากำลังคนให้สอดคลองกับแผนผังองค์กรในแต่ละหน่วยงาน - รับผิดชอบในการควบคุมและติดตามกา...

บริษัท ยิ่งเจริญก่อสร้างบุรีรัมย์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
25 มี.ค. 60
15 . Maintenance Supervisor
- รับผิดชอบงานซ่อมพร้อมแก้ไขปัญหา - วิเคราะห์สาเหตุอาการของรถเสีย จัดลำดับการซ่อมด่วน จัดทำแผนตารางงานซ่อม จัดหาพาสอะไหล่ ส่งข้อมูลให้แอดมินเพื่ยดำเนินการกับจัดซื้อ - รับผิดชอบในการซ่อมรถ / เคร...

บริษัท ยิ่งเจริญก่อสร้างบุรีรัมย์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
25 มี.ค. 60
16 . โพร์แมนงานก่อสร้างสะพาน
- สามารถทำงานสำราจใช้กล้องระดับ กล้องแนว (EDM) ได้ - ตรวจสอบแบบก่อสร้างก่อนเทคอนกรีต - ตรวจสอบเหล็กเสริมก่อนเทคอนกรีต - คำนวนปริมาณผู้รับเหมา ให้ช่างก่อสร้างเป็นไปตามแบบก่อสร้าง - ประสานงานกับนายช...

บริษัท ยิ่งเจริญก่อสร้างบุรีรัมย์ จำกัด
6 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
25 มี.ค. 60
17 . ผู้จัดการฝ่ายปฎิบัติการ (Operation Manager)รับสมัครด่วน !
- ควบคุมและวางแผนการทำงานของฝ่ายปฎิบัติการ - ควบคุมต้นทุนการผลิต โดยการบริหารปัจจัยการผลิตต่างๆ ให้มีประสิทธิผล และประสิทธิภาพ เช่น การโยกย้ายคน / เครื่องจักร / เครื่องมือ / วัตถุดิบ ให้เหมาะสมกับควา...

บริษัท ยิ่งเจริญก่อสร้างบุรีรัมย์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
25 มี.ค. 60
18 . Survey
- รับผิดชอบควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนงาน - รับผิดชอบในการช่วยส่องกล้องรังวัดและคำนวณหาค่าระดับ เพื่อกำหนดจุดในการปฏิบัติงาน - รับผิดชอบในการบันทึกค่าระดับต่างๆ เพื่อทำรายงานต่างๆ ส่งให้ช่างโคร...

บริษัท ยิ่งเจริญก่อสร้างบุรีรัมย์ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
25 มี.ค. 60
19 . ช่างยนต์ / ช่างไฟรับสมัครด่วน !
ช่างยนต์ 1. นำเสนอวิธีการซ่อมแซม และบำรุงรักษาเพื่อลดค่าใช้จ่ายในการซ่อม 2. บำรุงรักษาเครื่องมือ/ เครื่องใช้/ ให้มีสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ 3. รับผิดชอบเป้าหมาย ของแผนกให้บรรลุเป้าหมาย 4. วางแผนเรื...

บริษัท ยิ่งเจริญก่อสร้างบุรีรัมย์ จำกัด
6 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
25 มี.ค. 60
20 . เปิดรับสมัครพนักงานประจำ Hotel De l'a mour รับสมัครด่วน !
Resort Manager - บริหารจัดการในโรงแรม - สร้างรายรับ-ควบคุมค่าใช้จ่ายตามที่กำหนด - งานอื่นๆตามที่ผู้บริหารมอบหมาย Executive Chef - บริหารจัดการในฝ่ายครัว - ควบคุมการปรุงให้ได้ตามมาตรฐานที่...

บริษัท บุรีรัมย์ยนตรการ จำกัด
7 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
24 มี.ค. 60
 พบ 41 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ