เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 34 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ผู้จัดการฝ่ายอาหารสด (Fresh Manager) - สาขาบุรีรัมย์
• ผลักดันยอดขายของแผนกอาหารสด และรับผิดชอบในกำไรและขาดทุนของแผนก กำไรขั้นต้น การบริหารจัดการความสูญเสียและงบประมาณทางด้านต้นทุน • วิเคราะห์ผลการดำเนินงานของแผนกอาหารสด แนวโน้ม และการจัดเตรียมแผนการทำ...

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
10 ธ.ค. 59
2 . ผู้จัดการแผนกบริหารฐานข้อมูล ประจำสาขาบุรีรัมย์ (Section Manager - IT)
• กำกับดูแล เครื่องและระบบคอมพิวเตอร์ในสโตร์ให้มีสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ • กำกับดูแล Hardware ในสโตร์ ให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ดี มีประสิทธิภาพ รวมทั้งประสานงานกับ ISD สำนักงานใหญ่ หรือบริษัทที่ทำกา...

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
10 ธ.ค. 59
3 . หัวหน้าแผนกทรัพยากรบุคคล (Supervisor -Human Resources) สาขาบุรีรัมย์
• มีส่วนร่วมในการคัดเลือกและรับสมัครพนักงานในระดับปฏิบัติการ, คัดเลือกพนักงานที่มีคุณภาพเพื่อให้องค์กรมีพนักงานที่มีคุณภาพมากที่สุด • คำนวณค่าจ้าง ค่าล่วงเวลาทุกประเภท ค่ากะ และภาษีเงินได้ของพนักงานโ...

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
10 ธ.ค. 59
4 . พนักงานขับรถน้ำมัน
- รับผิดชอบน้ำมันที่นำไปเติมที่หน้างาน เติมให้ถูกต้อง ครบถ้วน ตรงเวลาตามแผนงานที่ได้รับมอบหมาย - รับผิดชอบการบำรุงรักษาและรักษาความสะอาดรถที่รับผิดชอบให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ - รับผิดชอบดูแลรักษาลูกกุ...

บริษัท ยิ่งเจริญก่อสร้างบุรีรัมย์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
10 ธ.ค. 59
5 . เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม
- มีหน้าที่รับผิดชอบมาตรฐาน นโยบายและระเบียบของบริษัท - มีหน้าที่ติดตามผลและวัดผลของพนักงานที่ได้รับการฝึกอบรมไปแล้ว - มีหน้าที่รับผิดชองเกี่ยวกับ KPI ของแผนกฝึกอบรม - มีหน้าที่วิเคราะห์ความต้องการ...

บริษัท ยิ่งเจริญก่อสร้างบุรีรัมย์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
10 ธ.ค. 59
6 . Survey Supervisor (ประจำ อ.สตึก)รับสมัครด่วน !
- รับผิดชอบในการศึกษาแบบให้เข้าใจก่อนลงมือทำ - รับผิดชอบเก็บรวบรวมข้อมูลดิบในสนามเพื่อนำมาตรวจเช็คกับแบบก่อสร้างก่อนนำเครื่องจักรเข้าดำเนินการ - รับผิดชอบในการเช็คข้อมูลปริมาณ I – tem ที่ได้มาเทียบก...

บริษัท ยิ่งเจริญก่อสร้างบุรีรัมย์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
10 ธ.ค. 59
7 . ช่างไฟรถยนต์/ผู้ช่วยช่างไฟรถยนต์/ติดตั้งป้ายและไฟจราจร รับสมัครด่วน !
ช่างไฟรถยนต์และเครื่องจักร - รับผิดชอบเชื่อฟังผู้บังคับบัญชา ละปฏิบัติตามกฎระเบียบของบริษัท - รับผิดชอบในการปฏิบัติงาน ให้มีประสิทธิภาพ ตรงตามแผนงานที่ได้รับมอบหมาย - รับผิดชอบในการนำเสนอวิธีการซ่อ...

บริษัท ยิ่งเจริญก่อสร้างบุรีรัมย์ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
10 ธ.ค. 59
8 . ผู้จัดการฝ่ายปฎิบัติการ (Operation Manager)รับสมัครด่วน !
- ควบคุมและวางแผนการทำงานของฝ่ายปฎิบัติการ - ควบคุมต้นทุนการผลิต โดยการบริหารปัจจัยการผลิตต่างๆ ให้มีประสิทธิผล และประสิทธิภาพ เช่น การโยกย้ายคน / เครื่องจักร / เครื่องมือ / วัตถุดิบ ให้เหมาะสมกับควา...

บริษัท ยิ่งเจริญก่อสร้างบุรีรัมย์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
10 ธ.ค. 59
9 . หัวหน้าส่วนวิศวกรรมบอยเลอร์ ประจำสาขาบุรีรัมย์ (RBL-BR)
วางแผน,บริหารงาน และระบบการทำงานของฝ่ายให้ได้ตามเป้าหมายและนโยบายของบริษัท พร้อมกับพัฒนาพนักงานและระบบการทำงานให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น *** หากต้องการสมัครผ่าน E-mail กรุณาระบุตำแหน่งและสาขาที่สมัค...

กลุ่มบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
10 ธ.ค. 59
10 . เจ้าหน้าที่ประเมิน DRC ประจำ จ. บุรีรัมย์ (RBL-BR)
1.ประเมิน DRC เศษยางรับเข้า 2.ติดตามผลคุณภาพวัตถุดิบรับเข้า 3.ติดตามการสุ่มตัวอย่างและทดสอบ DRC ให้อยู่ในมาตรฐานที่กำหนด

กลุ่มบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
10 ธ.ค. 59
11 . ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายธุรการ
-รับนโยบายจากผู้บริหารระดับสูง และผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ -บริหารจัดการงานบริการและงานสนับสนุนทั้งหมดในบริษัทฯ เช่น โทรศัพท์ ยานพาหนะ งานอาคารสถานที่ งานสาธารณูปโภค รวมทั้งอำนวยความสะดวกใ...

บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด(มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
10 ธ.ค. 59
12 . หัวหน้าแผนกรักษาความปลอดภัย
- วางแผนและควบคุมดูแลงานด้านความปลอดภัยและทรัพย์สินของบริษัท - ควบคุมการเข้า-ออกของพนักงาน ผู้รับเหมา ผู้มาติดต่องาน ตลอดจนควบคุมดูแลพนักงานให้ปฏิบัติตามระเบียบของบริษัท - จัดระเบียบการจราจรของบร...

บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด(มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
10 ธ.ค. 59
13 . เปิดรับสมัครพนักงานประจำ Bigwing BRY BigBikeBuriramรับสมัครด่วน !
1.พนักงานขายประจำ Bigwing - บริการลูกค้าที่มาติดต่อ - จำหน่ายสินค้าให้ใด้ตามเป้าหมาย - แสวงหากลุ่มลูกค้าในและนอกพื้นที่ - สร้างความน่าเชื่อถือและภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่บริษัท 2.พนักงานอะไหล่ - ต...

บริษัท บุรีรัมย์ยนตรการ จำกัด
5 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
9 ธ.ค. 59
14 . Housekeeping Manager , Front office Manager , Cook , HouseKeeping Supervisorรับสมัครด่วน !
Housekeeping Manager - บริหารจัดการแผนก Housekeeping ทั้งหมด - ดูแลอัตรากำลังคนให้พอต่อการบริการ - ฝึกอบรมพนักงานในแผนก Front office manager - บริหารจัดการแผนกต้อนรับทั้งหมด - ดูแลอัตรากำลังค...

บริษัท บุรีรัมย์ยนตรการ จำกัด
4 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
9 ธ.ค. 59
15 . ผู้จัดการแผนกทรัพยากรมนุษย์ - บุรีรัมย์
- รับผิดชอบด้านบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ของโรงงาน และการรับสมัครบุคลากรทดแทนตำแหน่งที่ว่างตามข้อกำหนดของบริษัทในระดับปฏิบัติการ - จัดเตรียมข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับพนักงาน ประกาศและสื่อสารระเบี...

CPTG & CROP (Maize) : กลุ่มธุรกิจการค้าระหว่างประเทศและกลุ่มธุรกิจพืชครบวงจร(ข้าวโพด) เครือเจริญโภคภัณฑ์
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
9 ธ.ค. 59
16 . พนักงานขายประจำร้าน BaNANA สาขา โรบินสัน บุรีรัมย์
- หน้าที่คือหลักก็คือการแนะนำขายผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์เสริม โทรศัพท์มือถือ(Smart Phone)ต่างๆ พร้อมทั้งให้คำแนะนำแก่ลูกค้าในการใช้งานผลิตภัณฑ์ - ให้บริการหลังการขายกับลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการ

บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
9 ธ.ค. 59
17 . เจ้าหน้าที่ขายคอนโด (สัญญาจ้าง) ประจำ จ.บุรีรัมย์รับสมัครด่วน !
ให้ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการและเสนอการขายแก่ลูกค้า จัดเตรียมใบเสนอราคาเพื่อนำเสนอลูกค้า ประสานงานฝ่ายกฏหมายเพื่อออกเอกสารสัญญาซื้อขาย จัดทำรายงานยอดขายประจำสัปดาห์และยอดขายประจำเดือน ปฏิบัติงานอ...

C.P.LAND PUBLIC CO., LTD.
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
9 ธ.ค. 59
18 . ครูสอนภาษาอังกฤษ
สอนภาษาอังกฤษ

NYC School
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
9 ธ.ค. 59
19 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อวัตถุดิบ
-ควบคุมดูแลการจัดการการซื้อวัตถุดิบประเมินDRC -แจ้งราคาเปิดซื้อวัตถุดิบติดต่อซื้อขายกับผู้ส่งมอบ -ติดตามให้มีการส่งมอบวัตถุดิบตามเงื่อนไข -ติดตามผลคุณภาพวัตถุดิบรับเข้า -จัดทำรายงานการประเมินผลผู้...

บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
9 ธ.ค. 59
20 . เจ้าหน้าที่ IE
วางแผนการผลิตควบคุมการผลิตคำนวนเวลาทำงานได้และการจัด Line Balancing เพิ่มผลผลิตวิเคราะห์และพัฒนากระบวนการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพและงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
9 ธ.ค. 59
 พบ 34 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ