เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
กรุณากรอก Username & Password
Username  :  
Password  :  
 พบ 10 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ จ.บุรีรัมย์ (RBL-BR)
- รับผิดชอบการกำหนดนโยบายด้านการบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ - วางแผนอัตรากำลังร่วมกับหน่วยงานต่างๆ - วางแผนด้านการบริหารค่าตอบแทนพนักงานรายวันและรายเหมา - งานพนักงานสัมพันธ์ งานธุรการและสวัสดิการ

บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
31 ก.ค. 57
2 . เจ้าหน้าที่ประเมิน DRC (โรงเรียน DRC อีสานล่าง) จ.บุรีรัมย์
1.ประเมิน DRC เศษยางรับเข้า 2.ติดตามผลคุณภาพวัตถุดิบรับเข้า 3.ติดตามการสุ่มตัวอย่างและทดสอบ DRC ให้อยู่ในมาตรฐานที่กำหนด

บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
3 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
31 ก.ค. 57
3 . หัวหน้าแผนกไฟฟ้า ประจำสาขาบุรีรัมย์ RBL-BR
รับนโยบายและคำสั่งจากผู้บังคับบัญชา เพื่อควบคุม ดูแล ตรวจสอบ ซ่อม รวมทั้งติดตามผล ในส่วนของงานเอกสารและเครื่องจักรที่รับผิดชอบ รวมถึงงานซ่อมระบบไฟฟ้าภายในโรงงานตามใบแจ้งซ่อม พร้อมจ่ายงานให้แก่พนักงาน...

บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
31 ก.ค. 57
4 . หัวหน้าส่วนบัญชีและการเงิน ประจำจังหวัดบุรีรัมย์ (RBL-BR)
ควบคุม ดูแลงานด้านบัญชีและการเงินของโรงงาน *** หากต้องการสมัครผ่าน E-mail กรุณาระบุตำแหน่งและสาขาที่สมัครให้ชัดเจน ***

บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
31 ก.ค. 57

บริษัท เพ ลา เพลิน บูติค รีสอร์ท จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
31 ก.ค. 57
6 . เจ้าหน้าที่ บัญชีโรงงาน
1.ตรวจสอบเอกสารบัญชีที่จะส่งให้กับแผนกบัญชีสำนักงานใหญ่ เช่น เอกสารการทำจ่าย Maker ต้องตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารเพื่อประกอบการจ่ายเงิน 2.จัดทำรายงาน Out Put / Send ประจำงวดส่งให้กับบัญชีสำนักงานใหญ...

บริษัท นารายณ์อินเตอร์เทรด จำกัด
4 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
31 ก.ค. 57
7 . พนักงานบัญชีและธุรการ
งานบัญชีและธุรการประจำสำนักงานบริษัทฯ ซึ่งมีกิจกรรมหลักในการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ และข้าวอินทรีย์ จัดทำบัญชีรายรับ-รายจ่าย งบการเงิน จัดทำเอกสารภายใน คลังสินค้า สั่งซื้อวัตถุดิบ ออกใบเสร็จรับเงิน และติดต่อ...

บริษัท นวัตกรรมชาวบ้าน จำกัด
ปวส.-ปริญญาตรี
เงินเดือน 8,000-10,000
30 ก.ค. 57
8 . Sales
1.ดูแลลูกค้าเดิมที่มีอยู่แล้ว 2.เพิ่มลูกค้าใหม่ให้ได้ตามเป้าหมาย 3.วางแผนงานเป็น ,ประสานงานได้ ,ขายสินค้าเก่ง 4.วัดผลการปฏิบัติงานตาม KPIที่บริษัทกำหนด

บริษัท เพชรศรีเจริญ ปิโตรเลียม จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์
30 ก.ค. 57
9 . หัวหน้าแผนกพัฒนาทรัพยากรบุคคล
- จัดทำแผนการฝึกอบรมประจำปี,IPDP - ออกแบบติดตามการประเมินผลก่อนและหลังการฝึกอบรม - จัดทำแผนการจัดกิจกรรมบริษัทและบริษัทในเครือ - จัดทำรายงานสรุปผลการฝึกอบรม - จัดทำแผน CSRภายในและภายนอก ร่วมทีม C...

บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
25 ก.ค. 57
10 . ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบัญชี
- วางแผนควบคุมและตรวจสอบการจัดทำบัญชี - ดูเเลระบบบัญชี,ภาษี ให้เป็นไปตามกฎหมาย มาตราฐานการบัญชี - ปิดงบและวิเคราะห์งบทางการเงิน - วางแผนและควบคุมการบริหารทรัพย์สิน - ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง...

บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
25 ก.ค. 57
 พบ 10 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ