เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 288 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Safety Section Manager
Job Summary: - Manage closely with management to be effective of safety system. - Manage Environmental safety and safety activities to comply with standard procedure and legal safety. Salary: ...

Siam Aisin Co., Ltd
เขตนิคม 304 (ปราจีนบุรี) ปราจีนบุรี
3 ส.ค. 58
2 . ผู้จัดการแผนกความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม (ประจำโรงงานปราจีนบุรี)
1.วางแผน, บริหารจัดการ ด้านความปลอดภัย-อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม ให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร 2.ปลูกจิตสำนึกพนักงานในองค์กร ให้เห็นความสำคัญ และนำหลักการของความปลอดภัย-อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม ไปปฏิบ...

บริษัท เครื่องดื่มกระทิงแดง จำกัด และบริษัทในเครือ
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
3 ส.ค. 58
3 . เจ้าหน้าที่ธุรการฝ่ายคลังสินค้า(ประจำโรงงานปราจีนบุรี) ด่วนมาก !!
1.การเปิด แจ้งซ่อมทุกแผนกของฝ่ายคลัง ผ่านระบบ web Application , Sap,และติดตามประสานงานกับหน่วยงานที่รับผิดชอบ 2.รวบรวมบันทึกและรายงาน การทำงานของแต่ละฝ่าย 3.รวบรวม บันทึก ติดตามและรายงานค่าใช้จ่ายแล...

บริษัท เครื่องดื่มกระทิงแดง จำกัด และบริษัทในเครือ
2 อัตรา
เงินเดือน ตราโครงสร้างบริษัท
3 ส.ค. 58
4 . นักบัญชีต้นทุน(ประจำโรงงานปราจีนบุรี) ด่วนมาก !!
1.ตรวจสอบความถูกต้องของระบบ Stock วัตถุดิบ 2.ตรวจสอบความถูกต้องของระบบ Stock อะไหล่ 3.สร้าง Order/งบประมาณ ของโครงการที่เก็บค่าใช้จ่ายเป็นสถิติ 4.ระบุ/สร้างข้อมูล Meterial data /Product Cost Collec...

บริษัท เครื่องดื่มกระทิงแดง จำกัด และบริษัทในเครือ
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
3 ส.ค. 58
5 . หัวหน้าทีมคลังสินค้า (ประจำโรงงานปราจีนบุรี) ด่วนมาก !!
1.วางแผนการรับสินค้าสำเร็จรูปเพื่อการจัดเก็บ และวางแผนการจัดเตรียมสินค้า เพื่อจัดส่งให้กับลูกค้า , ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการรับและจัดส่งสินค้า 2.วางแผนการใช้พื้นที่การจัดเก็บภายในคลังสิ...

บริษัท เครื่องดื่มกระทิงแดง จำกัด และบริษัทในเครือ
3 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
3 ส.ค. 58
6 . ผู้จัดการแผนก QA / QC (ประจำโรงงานปราจีนบุรี) ด่วนมาก !!
1. กำหนดมาตรฐานการตรวจสอบคุณภาพของส่วนผสม,สารเคมี ,บรรจุภัณฑ์ และ ผลิตภัณฑ์ระหว่างการผลิต 2. จัดทำคู่มือการตรวจสอบ ระบุถึงวิธีการและขั้นตอนการตรวจสอบคุณภาพ เพื่อใช้เป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงาน 3. ควบ...

บริษัท เครื่องดื่มกระทิงแดง จำกัด และบริษัทในเครือ
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
3 ส.ค. 58
7 . Employee Relation Officer
1.Employee Relations activities and project to create happy workplace for improve workplace engagement among employees by planning ,initiating and conducting activities. 2.Action communications inter...

บริษัท เครื่องดื่มกระทิงแดง จำกัด และบริษัทในเครือ
เงินเดือน negotiable
3 ส.ค. 58
8 . วิศวกรประเมินราคา(ประจำโรงงานปราจีนบุรี) ด่วนมาก !!
1.ศึกษาแบบและข้อกำหนดของโครงการ เพื่อจัดทำราคาให้ละเอียด 2.ถอดปริมาณอุปกรณ์จากแบบและขอราคาจากร้าน ,รวบรวม ใบเสนอราคา 3.จัดทำต้นทุนของระบบราคางานก่อสร้างเพื่อจัดทำงบประมาณ 4.จัดทำใบเสนอราคาแสดงรายกา...

บริษัท เครื่องดื่มกระทิงแดง จำกัด และบริษัทในเครือ
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
3 ส.ค. 58
9 . ผู้จัดการแผนกคลังสินค้า (ประจำโรงงานปราจีนบุรี)
วางแผนและบริหารงานคลังสินค้า ควบคุม Physical Stock ให้ถูกต้องตรงตามระบบ SAP รวมถึงจัดเตรียมและส่งมอบสินค้าให้ทันเวลามีคุณภาพ วิเคราะห์และพัฒนาระบบงานคลังสินค้า

บริษัท เครื่องดื่มกระทิงแดง จำกัด และบริษัทในเครือ
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง/ข้อตกลง
3 ส.ค. 58
10 . วิศวกรโรงงาน (ประจำโรงงานปราจีนบุรี)
วางแผน ควบคุมดูแลการใช้งานและบำรุงรักษาเครื่องจักรการผลิตให้มีความพร้อมใช้งาน ,นำเสนอแนวทางปรับปรุงพัฒนากระบวนการทำงาน วิธีการและเครื่องจักรการผลิตให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และดำเนินการให้เกิดประสิทธิ...

บริษัท เครื่องดื่มกระทิงแดง จำกัด และบริษัทในเครือ
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง/ข้อตกลง
3 ส.ค. 58
11 . Q.A. Officer
- Process QC and Laboratory Measurment,Testing,Calibrating,etc. - Outgoing QC and Product Release. - Supplier's QC and Performance Development.

บริษัท คากะ (ไทยแลนด์) จำกัด
เขตนิคม 304 (ปราจีนบุรี) ปราจีนบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
3 ส.ค. 58

TENMA (THAILAND) CO., LTD.
เขตนิคม 304 (ปราจีนบุรี) ปราจีนบุรี
1 อัตรา
3 ส.ค. 58
13 . QE Asst. Manager Urgently Required !!
In charge of technical support for our own products and planning for higher technology to take Quality Control and Quality Assurance into consideration according to collect and analyze Customer’...

CMK Corporation (Thailand) Co., Ltd.
เขตนิคม 304 (ปราจีนบุรี) ปราจีนบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน Negotiable
3 ส.ค. 58
14 . พนักงานผู้พิการ (พนักงานฝ่ายผลิต)
ด่วนมาก!!

- ปฎิบัติตามขั้นตอนการผลิตที่ได้รับมอบหมาย

CMK Corporation (Thailand) Co., Ltd.
3 อัตรา
เงินเดือน ค่าแรงรายวัน + สวัสดิการ มากกว่า 650 ต่อวัน
3 ส.ค. 58
15 . Maintenance Engineer or Supervisor
Urgent Required!!!

Supervisor 1 position & Asst.Manager 1 position 1. Respond for Facility function. 2. Repair machine and follow work request. 3. Preventive maintenance machine follow plan from team leader. 4. Chec...

CMK Corporation (Thailand) Co., Ltd.
เขตนิคม 304 (ปราจีนบุรี) ปราจีนบุรี
2 อัตรา
เงินเดือน Negotiable
3 ส.ค. 58
16 . Utility Supervisor >> Top Urgently Required !!!
1. Repair machine and utility system follow work request. 2. Preventive maintenance machine and utility system follow plan from team leader. 3. Check condition of the machine and utility system are ...

CMK Corporation (Thailand) Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน Negotiable
3 ส.ค. 58
17 . ช่างซ่อมบำรุง
ด่วน!!

- ซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักรในที่รับผิดชอบ - ดูแล และ บำรุงรักษาเครื่องจักรเชิงป้องกัน - ดูแล และ ติดตามงาน ให้ได้ตามเป้าหมาย และ แผนการผลิตที่กำหนด - ฝึกอบรมให้กับพนักงานฝ่ายผลิตให้สามารถปฏิบัติงาน...

CMK Corporation (Thailand) Co., Ltd.
8 อัตรา
เงินเดือน 10,000-14,000 (ตามประสบการณ์)
3 ส.ค. 58
18 . Quality Engineer
Urgently Required !!!

1.In process defect improvement, customer corrective and preventive action, continuous improvement new model support 2.Coordinate between vendors, customers and concerned departments for quality iss...

CMK Corporation (Thailand) Co., Ltd.
2 อัตรา
เงินเดือน Negotiable
3 ส.ค. 58
19 . QA Engineer
Urgently Required !!!

1.In process defect improvement, customer corrective and preventive action, continuous improvement new model support 2.Coordinate between vendors, customers and concerned departments for quality iss...

CMK Corporation (Thailand) Co., Ltd.
2 อัตรา
เงินเดือน 15,000 - 28,000 Bath (Base on experience)
3 ส.ค. 58
20 . CAD CAM Engineer (PCB Genesis Program) Top Urgently Required !!!
Need Experience 1. Make drawings and Edit data Design PBC by Genesis Program 2. Can use CAD/CAM for PCB Operation 3. Understanding PCB Process 4. Plot films 5. Communicate and coordinate with s...

CMK Corporation (Thailand) Co., Ltd.
2 อัตรา
เงินเดือน Negotiable
3 ส.ค. 58
 พบ 288 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ