เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 299 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . โฟร์แมนควบคุมคุณภาพ (งานประกอบเหล็ก)
ด่วน!!

- ควบคุณคุณภาพงานประกอบเหล็ก - อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่งแอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)
10 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
25 ต.ค. 57
2 . โฟร์แมนควบคุมการผลิต (งานประกอบเหล็ก)
ด่วน!!

- ควบคุมการผลิตงานประกอบโครงสร้างเหล็ก - อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่งแอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)
10 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
25 ต.ค. 57
3 . หัวหน้าแผนกธุรการ (ประจำโรงงานประกอบเหล็ก/กบินทร์)
ด่วน!!

- ด้านงานบุคคล ตรวจสอบอัตรากำลังพล - ด้านการเงิน ดูแลและตรวจสอบการใช้เงินสดย่อย - ด้านงานจัดซื้อ ตรวจสอบการออกเอกสารขอสั่งซื้อจากโรงงาน - ด้านงานสโตร์ ดูแล ควบคุมและตรวจสอบการสั่งของเข้าสโตร์ รวมถ...

บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่งแอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
25 ต.ค. 57
4 . เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล จ.ปราจีนบุรี (มีสวัสดิการบ้านพักพนักงาน)
งานจัดทำฐานข้อมูลพนักงาน การมาทำงาน การทำงานล่วงเวลา การทำค่าจ้าง เงินเดือน งานเบิกจ่ายสวัสดิการพนักงาน แรงงานสัมพันธ์ งานสรรหาว่าจ้าง บรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย การเลื่อนตำแหน่ง ติดต่อประสานงานกับหน่ว...

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด(มหาชน)
1 อัตรา
25 ต.ค. 57
5 . พนักงานควบคุมเครื่องจักร จ.ปราจีนบุรี (มีสวัสดิการบ้านพักพนักงาน)
ควบคุมการทำงานของเครื่องจักรตามมาตรฐานที่กำหนด บันทึกข้อมูลและรายงานความผิดปกติของเครื่องจักร ร่วมซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องจักรตามแผนงานที่กำหนด

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด(มหาชน)
3 อัตรา
25 ต.ค. 57
6 . พนักงานกะ-ไฟฟ้า จ.ปราจีนบุรี (มีสวัสดิการบ้านพักพนักงาน)
ผลิตไฟฟ้าสำรอง และการจ่ายกระแสไฟฟ้า ป้อนการใช้ไฟฟ้าในโรงงงาน ซ่อม บำรุงรักษาเครื่องกำเนิดไฟฟ้าและตู้ควบคุมตลอดจนระบบสายส่ง ให้พร้อมใช้งาน จัดเตรียมอะไหล่ เครื่องมือ เครื่องใช้ วัสดุ อุปกรณ์ ของหน่ว...

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด(มหาชน)
2 อัตรา
25 ต.ค. 57
7 . ช่างซ่อมบำรุง จ.ปราจีนบุรี (มีสวัสดิการบ้านพักพนักงาน)
ซ่อมแซม บำรุงรักษา เครื่องจักร เครื่องมือ เครื่องใช้ อุปกรณ์ อาคาร สิ่งปลูกสร้าง และระบบสาธารณูปโภค ทั้งในเชิงป้องกันและการซ่อมบำรุงทั่วไปให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความปลอดภัยในการทำงาน เพื่อ...

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด(มหาชน)
2 อัตรา
25 ต.ค. 57
8 . หัวหน้าแผนกผลิต
- ควบคุมดูแลการผลิตให้เป็นไปตามเป้าหมาย

Thai Stainless Steel Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง + ประสบการณ์
25 ต.ค. 57
9 . Maintenance Supervisor
- ซ่อมบำรุงเครื่องจักรในสายการผลิต - ควบคุมดูแล และจัดงานให้ผู้ใต้ับังคับบัญชา ฯลฯ

Thai Stainless Steel Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
25 ต.ค. 57
10 . Production Engineer / Process Engineer
ควบคุมดูแล ปรับปรุง กระบวนการผลิต

Thai Stainless Steel Co., Ltd.
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท + ประสบการณ์
25 ต.ค. 57
11 . ช่างเขียนแบบ
เขียนแบบ ออกแบบชิ้นงาน

Thai Stainless Steel Co., Ltd.
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง + ประสบการ
25 ต.ค. 57
12 . Purchasing Staff
Urgent

- Contact & Control Electrical Parts (Domestic and Oversea) -Control Cost. Main job is desk work.Actually, to download data from the system, modify the structure of products, sum up the price of ...

บริษัท แคนนอน ปราจีนบุรี (ประเทศไทย) จำกัด
เขตนิคม 304 (ปราจีนบุรี) ปราจีนบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริบัท
25 ต.ค. 57
13 . ล่ามภาษาญี่ปุ่น
- แปลเอกสาร - แปลประชุม - งานที่ได้รับมอบหมายอื่นๆ

บริษัท แคนนอน ปราจีนบุรี (ประเทศไทย) จำกัด
2 อัตรา
25 ต.ค. 57
14 . Production Control Staff
- Check and follow up shortage and delay part support production line - Check and follow up progressive of part to support new model - Meeting and follow up ECN for new model part to meet target

บริษัท แคนนอน ปราจีนบุรี (ประเทศไทย) จำกัด
เขตนิคม 304 (ปราจีนบุรี) ปราจีนบุรี
5 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
25 ต.ค. 57
15 . Mechanical Engineer
- Analysis & countermeasure of quality problems (Copy machine / Part) - Cost reduction / Kaizen - Judment of die sample parts / EQCD meeting & etc

บริษัท แคนนอน ปราจีนบุรี (ประเทศไทย) จำกัด
เขตนิคม 304 (ปราจีนบุรี) ปราจีนบุรี
30 อัตรา
25 ต.ค. 57
16 . ช่างเทคนิค,QA/QC
ด่วนที่สุด

1. QA Technician (8 อัตรา) - ควบคุมคุณภาพ QC,QA Assembly line - ดูแลกระบวนการผลิต Innovation & Kaizen 2. PCB Broad Technician (2 อัตรา) - ตรวจสอบคุณภาพของแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ตามค่ากำหนด - ...

บริษัท แคนนอน ปราจีนบุรี (ประเทศไทย) จำกัด
เขตนิคม 304 (ปราจีนบุรี) ปราจีนบุรี
15 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
25 ต.ค. 57
17 . Electronic Engineer
1.Establish manufacturing processes of copy machine 2.Analyze quality matter and take measures 3. Cost reduction planing 4.Process d...

บริษัท แคนนอน ปราจีนบุรี (ประเทศไทย) จำกัด
เขตนิคม 304 (ปราจีนบุรี) ปราจีนบุรี
8 อัตรา
25 ต.ค. 57
18 . Manager / Asst.Mgr. Management Planning
1.งานเกี่ยวกับใบอนุญาตประกอบกิจการ:การยื่นขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ/ขยายโรงงาน (รง.4) -เรียนรู้ความเป็นมาเรื่องการยื่นขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ/ขยายโรงงาน (รง.4)ในอดีตและข้อมูลที่จำเป็นต่างๆ -ประสาน...

บริษัท แคนนอน ปราจีนบุรี (ประเทศไทย) จำกัด
เขตนิคม 304 (ปราจีนบุรี) ปราจีนบุรี
1 อัตรา
25 ต.ค. 57
19 . Quality Engineer
Urgent

-Quality Control -Summary the result of internal failure cost(IFC). -Control ESD System and etc.

บริษัท แคนนอน ปราจีนบุรี (ประเทศไทย) จำกัด
เขตนิคม 304 (ปราจีนบุรี) ปราจีนบุรี
3 อัตรา
เงินเดือน N/A
25 ต.ค. 57
20 . Leader
ด่วน!!!

1.Assembly Line Leader - ควบคุมและดูแลไลน์การผลิต - ควบคุมการปฏิบัติงานให้ได้ตามเป้าหมาย - ควบคุมคุณภาพของการผลิต และ กำลังคน 2.Warehouse Leader - Knowledge for Warehouse,Loading, Export,opera...

บริษัท แคนนอน ปราจีนบุรี (ประเทศไทย) จำกัด
เขตนิคม 304 (ปราจีนบุรี) ปราจีนบุรี
10 อัตรา
เงินเดือน N/A
25 ต.ค. 57
 พบ 299 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ