เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 85 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
21 . Finance & Accounting Manager (Rayong)Urgently Required !
Job Description OVER ALL ACCOUNTING: - Control job description of accounting division. - Control and process montly closing. - Verify and clarify accounting issue. - Finance statement insurance...

A-Cast (Thailand) Co., Ltd.
นิคมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด ระยอง
1 อัตรา
เงินเดือน 50,000 - 70,000
17 ม.ค. 60
22 . ผู้ช่วยผู้จัดการ แผนกบัญขี
1.วางแผน กำหนดบุคคลที่รับผิดชอบและการจัดการต่างๆที่จำเป็น ในงานด้านบัญชี ของบริษัท 2.ควบคุมดูแล กระบวนการวางบิลและรับวางบิล ให้เป็นไปตามกฎระเบียบของบริษัท 3.ควบคุมดูแล กระบวนการเบิกจ่ายเงินแต่ละประเ...

บริษัท สตีลเมอร์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
17 ม.ค. 60
23 . Cost Control Specialist ประจำนิคมอุตสาหกรรม Eastern Seaboard, Rayong
1. Prepare budget and plan 2. Prepare costing sheet and cost analysis 3. Process and analyze monthly closing 4. Prepare financial reports to headquarter, management and all departments 5. Prepare...

บริษัท มายด์เอจ อินโนเวชั่น จำกัด
นิคมอีสเทิร์นซีบอร์ด ระยอง ระยอง
1 อัตรา
เงินเดือน 50,000 - 80,000
17 ม.ค. 60
24 . บัญชี
1. บัญชีเบื้องต้น 2. ทำรายจ่าย, ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ 3. จัดทำเอกสารส่งสรรพากร 4. เก็บข้อมูลเจ้าหนี้ค้างชำระ และค่าใช้จ่ายค้างจ่าย

Rocket Products International Co.,Ltd
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
17 ม.ค. 60
25 . เจ้าหน้าที่บัญชี
1.บันทึกบัญชีค่าใช้จ่ายทั่วไป/บันทึกบัญชีรับ-จ่าย 2.ตรวจสอบเอกสาร ใบเสร็จ /ใบกำกับภาษี/ตรวจสอบใบกำกับภาษีซื้อ 3.ตั้งเจ้าหนี้และตัดชำระหนี้ในและต่างประเทศ 4.ออกหนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5.ตรวจ...

บริษัท สไมล์ ฟรุ๊ต จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
17 ม.ค. 60
26 . supervisor ( Internal Audit )
1.ทำงานที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานตามแผนงานที่กำหนดไว้ 2.ติดตามผลการปฏิบัติงานของแต่ละหน่วยงาน 3.ให้คำแนะนำปรึกษาในเบื้องต้นกับหน่วยงานที่ได้รับการตรวจสอบ 4.รวบรวมข้อมูล จัดทำรายงานนำเสนอผู้บังคับบัญชา...

บริษัท เอส เอ็น ซี ไพยองซาน อีโวลูชั่น จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 20,000
17 ม.ค. 60
27 . เจ้าหน้าที่บัญชี
งานด้านบัญชี

บริษัท เอส เอ็น ซี ไพยองซาน อีโวลูชั่น จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง ทดลองงาน 4 เดือน
17 ม.ค. 60
28 . Acounting Manager รับสมัครด่วน !
-Check A/P,A/R Voucher. -Check Payment,Receive Voucher. -Manage for Tax reports (PND1, PND3, PND53, PND54, PP30, PP36, VAT report) and Tax Refunds -Check Input Vat,Output Vat Report,PP.30. -Reconc...

NPC SIAM CO., LTD.
นิคมอมตะซิตี้ ระยอง
1 อัตรา
เงินเดือน NA
17 ม.ค. 60
29 . Accounting Staff / Supervisor
1. Receive and verify invoices and requisitions for goods and services 2. Verify that transactions comply with financial policies and procedures 3. Prepare bathches of invoices for data...

NISSHO SEIKO (THAILAND) CO.,LTD.
นิคมอมตะซิตี้ ระยอง
1 Position
17 ม.ค. 60
30 . บัญชี-ต้นทุน
1.1 Run Month End Closing (including the end of the inspection, the monthly closing process operation, etc.); 2.2 Prepare cost reports, quality reports, material reports, product gross margin analy...

บริษัท ดุ้นอัน เมทอลส์ (ประเทศไทย) จำกัด
1 อัตรา
17 ม.ค. 60
31 . ผู้ช่วยบัญชี
1.ลงรับชำระเงินจากลูกหนี้ 2.จัดทำค่าแรงพนักงาน 3.กระทบยอดตามStatement Bank 4.ผลิตสินค้าในโปรแกรมสำเร็จรูป 5.จัดเตรียมเอกสารให้สำนักงานบัญชี 6.อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย 7.ทำงานวันจันทร์-เสาร์

บริษัท โรงแป้งพรกมล จำกัด
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน 1X,XXX บาทขึ้นไป (ตามประสบการณ์)+สวัสดิการต่างๆตามที่บริษัทกำหนด
17 ม.ค. 60
32 . เจ้าหน้าที่การเงิน(ภาษาจีน)
- ดูแลเงินสดย่อยโรงงาน - จัดทำใบสำคัญจ่าย (Payment Voucher) - บัญทึกบัญชีการจ่ายเงินสดย่อย - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เช่วเฉิน ซิลิก้า (ไทยแลนด์) จำกัด
นิคมเหมราชตะวันออก (มาบตาพุด) ระยอง
1 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์
17 ม.ค. 60
33 . ผู้จัดการแผนกบัญชีและการเงิน
-เป็นผู้รับผิดชอบงานบัญชีและการเงินทั้งระบบ ทั้งภาษีซื้อภาษีขาย -ยื่นแบบชำระภาษีตามที่สรรพากรกำหนด -เป็นผู้จัดทำบัญชี วางแผนควบคุมและตรวจสอบการทำบัญชี -การทำบัญชีและปิดบัญชีประจำเดือนและประจำปี ...

บริษัท เช่วเฉิน ซิลิก้า (ไทยแลนด์) จำกัด
นิคมเหมราชตะวันออก (มาบตาพุด) ระยอง
1 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์
17 ม.ค. 60
34 . เจ้าหน้าที่บัญชี (Accounting Officer)
-Invoicing the preceed and the billing for the purchase. -Making for money payment -Budget and management of Account payment. -Processing offset of Account payment. -Prepare sales purshase report(...

บริษัท นิฮอน พลาสท์ (ไทยแลนด์) จำกัด
นิคมอมตะซิตี้ ระยอง
1 อัตรา
เงินเดือน Negotiable (กรุณาระบุเงินเดือนที่ต้องการ)
17 ม.ค. 60
35 . เจ้าหน้าที่บัญชีทรัพย์สิน
1. ตรวจสอบ Fixed Asset Purchase Requestion 2. วิเคราะห์รายการซื้อทรัพย์, จัดทำทะเบียนทรัพย์สินประจำเดือน 3. ตัดจำหน่าย จ่ายโอน ทรัพย์สินในระบบทรัพย์สิน กรณีขาย ชำรุด สูญหาย และทำลายทรัพย์สิน 4. คำน...

SOMBOON SOMIC Manufacturing Co.,Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
17 ม.ค. 60

บริษัท พิณสิริ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามข้อตกลง
17 ม.ค. 60
37 . เจ้าหน้าที่บัญชี-การเงิน(ด่วน)รับสมัครด่วน !
1.บันทึกบัญชีตามเอกสาร 2.ทำแบบและยื่นแบบ ภพ 30/ภงด1/ภงด3/ภงด 53 3.ออกใบแจ้งหนี้/ใบลดหนี้/ใบเสร็จ/ใบกำกับภาษี/เอกสารหัก ณ ที่จ่าย และอื่นๆ 4. รวบรวมและจัดเก็บเอกสารใบสั่งซื้อ,ใบกำกับภาษีซื้อ-ภาษี...

บริษัท เกมบอล (ไทยแลนด์) จำกัด
นิคมอมตะซิตี้ ระยอง
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
17 ม.ค. 60
38 . เจ้าหน้าที่บัญชี-การเงิน(สื่อสารภาษาจีนได้)
1.บันทึกบัญชีตามเอกสาร 2.ทำแบบและยื่นแบบ ภพ 30/ภงด1/ภงด3/ภงด 53 3.ออกใบแจ้งหนี้/ใบลดหนี้/ใบเสร็จ/ใบกำกับภาษี/เอกสารหัก ณ ที่จ่าย และอื่นๆ 4. รวบรวมและจัดเก็บเอกสารใบสั่งซื้อ,ใบกำกับภาษีซื้อ-ภาษี...

บริษัท เกมบอล (ไทยแลนด์) จำกัด
นิคมอมตะซิตี้ ระยอง
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
17 ม.ค. 60
39 . Accounting Supervisor
1. Overall responsible for accounting function, the general accounting process. 2. AP/AR, cost controlling and tax reporting. 3.Prepare and record Withholding tax certificate, PND 1 , 3, 53,54,PP.3...

ZHONGCE RUBBER (THAILAND) CO., LTD.
1 person
17 ม.ค. 60
40 . Accounting Manager
1.ตรวจสอบเอกสารการจ่ายเงินก่อนจัดทำเช็คจ่ายในกรณีต่าง ๆ 2.ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารประกอบการจ่ายเงิน, ตรวจสอบการคำนวณและการอนุมัติต่าง 3.ตรวจสอบระบบบัญชี อสังหาริมทรัพย์ ของบริษัททั้งหมด 4.ควบ...

บริษัท เอสซี เรียวเอสเตรท ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
17 ม.ค. 60
 พบ 85 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ