เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 996 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 

บริษัท เสถียรสเตนเลสสตีล จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
31 ต.ค. 57

บริษัท เสถียรสเตนเลสสตีล จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
31 ต.ค. 57

บริษัท เสถียรสเตนเลสสตีล จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
31 ต.ค. 57

บริษัท เสถียรสเตนเลสสตีล จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
31 ต.ค. 57

บริษัท เสถียรสเตนเลสสตีล จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
31 ต.ค. 57

บริษัท เสถียรสเตนเลสสตีล จำกัด (มหาชน)
4 อัตรา
31 ต.ค. 57
7 . หัวหน้าแผนก / หัวหน้าฝ่าย ซ่อมบำรุง(ประจำโรงงานระยอง)
1. วางแผน ควบคุม การซ่อมบำรุงเครื่องจักร ระบบไฟฟ้า ในโรงานอุตสาหกรรม 2. เตรียมความพร้อมในการซ่อม(อะไหล่/เครื่องมือ/วิธีการทำงาน) 3. ติดตั้งเครื่องจักรใหม่ 4. ปรับปรุงเครื่องจักรเพื่อสนับสนุนฝ่ายผลิ...

บริษัท เสถียรสเตนเลสสตีล จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
31 ต.ค. 57
8 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อ / ผู้ช่วยฝ่ายวางแผน
1. ดูแลสั่งสินค้าตามความต้องการของแต่ละแผนก 2. ติตามการสั่งซื้อสินค้าให้ตรงตามกำหนด 3. สั่งซื้อสินค้าที่ได้คุณภาพ 4. จัดทำแผนการจัดซื้อประจำเดือน

บริษัท ฮัดสัน เมนูแฟคเจอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
31 ต.ค. 57
9 . ล่ามภาษาจีน
1.รับผิดชอบหน้าที่เป็นล่ามแปลระหว่างผู้บังคับบัญชาและพนักงาน 2.รับผิอชอบแปลและงานเอกสารต่างๆ ภายในแผนก 3.รับผิดชอบแปลในที่ประชุมแผนก 4.รับผิดชอบงานตามที่ได้รับมอบหมาย 5.รับผิดชอบงานด้านธุรการประจำ...

บริษัท ฮัดสัน เมนูแฟคเจอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด
นิคมอมตะซิตี้ ระยอง
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
31 ต.ค. 57
10 . พนักงานบัญชี ด่วนมาก !!
-บันทึกบัญชีทางด้านรับ-จ่าย -ควบคุมดูแลงานด้านสต๊อกสินค้า -ปฏิบัติงานตามที่รับมอบหมาย -ใช้โปรแกรม Express ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

บริษัท เอเกรด โปรดักส์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
31 ต.ค. 57

TENMA (THAILAND) CO., LTD.
นิคมอมตะซิตี้ ระยอง
1 อัตรา
31 ต.ค. 57

TENMA (THAILAND) CO., LTD.
นิคมอมตะซิตี้ ระยอง
1 อัตรา
31 ต.ค. 57
13 . LR Staff
• Manage the implementation of employee relations and industrial peace policy and make sure that it is followed up continually. • Manage company’s annual communication plan through all internal chann...

บริษัท บริดจสโตน สเปเชียลตี้ ไทร์ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด
นิคมอมตะซิตี้ ระยอง
3 อัตรา
31 ต.ค. 57
14 . Technical Service Senior Staff
• Assist of an assistant manager. • Designing of tire production process. • Control on improvement of FC and direct material. • Control on improvement of tire quality.

บริษัท บริดจสโตน สเปเชียลตี้ ไทร์ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด
นิคมอมตะซิตี้ ระยอง
2 อัตรา
31 ต.ค. 57
15 . ACS Engineer (Automation)
• Understanding in P&ID, Plant Layout and Instrument diagram • Able to read and study project specification and plant specification • Prepare engineering specifications Instrument datasheets, sizing...

บริษัท แพรกซ์แอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
31 ต.ค. 57
16 . QA Staff
• Control on ISO certification. • Control on complaint. • Control on improvement of tire quality.

บริษัท บริดจสโตน สเปเชียลตี้ ไทร์ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด
นิคมอมตะซิตี้ ระยอง
2 อัตรา
31 ต.ค. 57
17 . พนักงานฝ่ายผลิต
-ดูแลงานกระบวนการผลิตยาง -ปฏิบัติตามคำสังอื่นๆตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ -มีโอกาสได้ไปดูงานที่ประเทศญี่ปุ่น

บริษัท บริดจสโตน สเปเชียลตี้ ไทร์ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด
นิคมอมตะซิตี้ ระยอง
จำนวนมาก
31 ต.ค. 57
18 . Senior Operator (ฝ่ายผลิตอาวุโส)
- ควบคุมกระบวนการผลิตให้เป็นไปตามเป้าหมาย ตาม SEQCD - ตรวจสอบและควบคุมการผลิตให้เป็นไปตามมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง - อบรมและพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาให้มีทักษะในการทำงานที่มีประสิทธิภาพ - ดำเนินการแก้ไขควา...

บริษัท บริดจสโตน สเปเชียลตี้ ไทร์ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด
นิคมอมตะซิตี้ ระยอง
จำนวนมาก
31 ต.ค. 57
19 . Administrator
1.จัดเก็บ บันทึกและแจกจ่ายเอกสารที่ส่งมายังบริษัท เช่น Fax จดหมาย เป็นต้น 2.รับโทรศัพท์ ประสานงานระหว่างลูกค้า พนักงาน และสำนักงานกรุงเทพ 3. จัดเตรียม สถานที่ อุปกรณ์ และอื่นๆให้เพีย...

บริษัท แซมซั่น คอนโทรลส์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
31 ต.ค. 57
20 . เจ้าหน้าที่บัญชีการเงิน
1. รับวางบิล-จ่ายเช็ค,ควบคุมเงินสดย่อย 2. วางบิล-รับเช็ค,ตรวจสอบเอกสารใบวางบิล 3. ตรวจสอบ INVOICE ขายสินค้าลูกค้า 4. รับและตรวจสอบใบชั่งน้ำหนัก 5. งานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

บริษัท ศูนย์บริการเหล็กสยาม จำกัด มหาชน
สยามอีสเทิร์น อินดัสเตรียลพาร์ค ระยอง
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
31 ต.ค. 57
 พบ 996 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ