เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 1,111 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 

บริษัท วัฒนไพศาลเอ็นยิเนียริ่ง จำกัด
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน จบใหม่ 15,500 +ค่าตอบแทน 5,100
28 มี.ค. 58

บริษัท วัฒนไพศาลเอ็นยิเนียริ่ง จำกัด
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน วิศวกรจบใหม่ 15,500.- +ค่าตอบแทน 5,100.-
28 มี.ค. 58
3 . Safety Officer
1.การจัดองค์กร,การจัดองค์กรในภาวะเร่งด่วน. 2.กำกับดูแล,ตรวจสอบและให้ความรู้ด้านความปลอดภัยในการทำงานแก่พนักงานของบริษัท. 3.จัดเตรียมเอกสารด้านความปลอดภัยในการทำงาน. 4.จัดเตรียมอุปกรณ์และเครื่องมือด...

บริษัท พี วินเนอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน NA
28 มี.ค. 58
4 . Electical engineer
1. สำรวจ ประสานงาน ประชุม โครงการ 2. ออกแบบงานระบบไฟฟ้า งานอาคาร โรงงานอุตสาหกรรม 3. ถอดแบบ ประมาณราคา bidding 4. จัดทำScope of work ให้ทีมติดตั้ง ควบคุมงานให้จบตามSchedule 5. ควบคุม ตรวจสอบแบ...

บริษัท พี วินเนอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน negotiable
28 มี.ค. 58
5 . R&D and Sale Engineer
Review of engineering drawings and specificaions. Control of engineering drawing and specification changes. Corperates with customers in technics and design concerns. Plan and conduct the products ...

บริษัท อัล เมทัล จำกัด
1 อัตรา
28 มี.ค. 58
6 . Design Development Manager
1.Control and manage personnel in Supervisor Engineer,Engineer,Technician,Foreman,Leader,Operator 2.Control of Design in accordance with the Action Plan 3.Coordination and co-operation with DIL and ...

Daikin Compressor Industries Co., Ltd.
นิคมอมตะซิตี้ ระยอง
1 Position
Urgent!!!!
เงินเดือน N/A
28 มี.ค. 58
7 . Quality System Audit Engineer / Quality Special Test Engineer
Quality System Audit Engineer(1 Position) 1.ตรวจสอบสภาวะ เงื่อนไขและข้อกำหนดต่างๆ ของกระบวนการผลิต ลักษณะของ การทำงานเพื่อยืนยันความเหมาะสม และประสิทธิภาพของกระบวนการ 2.วางแผน ตรวจสอบ ควบคุม เพื่อร...

Daikin Compressor Industries Co., Ltd.
นิคมอมตะซิตี้ ระยอง
2 Positions
Urgent!!!!
เงินเดือน N/A
28 มี.ค. 58
8 . IT Engineer (Programmer)
1.Get user requirements and design solution to solve the problem. 2.Develop the software according to the programming design and requirements. 3.Documentation according to standards and project requ...

Daikin Compressor Industries Co., Ltd.
นิคมอมตะซิตี้ ระยอง
2 Positions
Urgent!!!!
เงินเดือน N/A
28 มี.ค. 58
9 . IT/Application Support (โรงงานระยอง)
- Install and Maintain ระบบ Server - ทักษะด้านระบบ Window Server - การลงโปรแกรม และ hardware / software

บริษัท เอสทีพี แอนด์ ไอ จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์
28 มี.ค. 58
10 . QA Engineer
- ดูแลควบคุมคุณภาพให้เป็นไปตามมาตรฐาน ควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ ตรวจสอบกำหนด Spec. ให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า วิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ทีมีปัญหา ประสานงานกับลูกค้าเกี่ยวกับคุณภาพสินค้า คุณภาพในการผลิต จัดเตรี...

บริษัท วันทู เท็ค จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
28 มี.ค. 58

บริษัท วันทู เท็ค จำกัด
สวนอุตสาหกรรมระยอง ระยอง
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
28 มี.ค. 58
12 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ (จป.)
- ดำเนินการตรวจความปลอดภัย - จัดทำแผนการส่งเสริมความปลอดภัย - จัดกิจกรรมส่งเสริมความปลอดภัย - ดำเนินการสอบสวนอุบัติเหตุ - ดำเนินการแก้ไขตรวจสอบด้านความปลอดภัยกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - ร่วมหาแนวท...

Yasuda Kogyo (Thailand) Co.,Ltd.
นิคมอมตะซิตี้ ระยอง
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
28 มี.ค. 58
13 . วิศวกรไฟฟ้า
- วางแผนงานด้านการซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้า/เครื่องจักรในโรงงาน และงาน PM - ควบคุมการดำเนินงานติดตั้ง/ซ่อม/สร้าง เครื่องจักรในโรงงาน - ดูแลระบบไฟฟ้าในโรงงาน ให้คำปรึกษาด้านเทคนิคแก่ช่าง - รับผิดชอบประสานง...

Tapioca Development Corp., Ltd. บริษัท สำปะหลังพัฒนา จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
28 มี.ค. 58
14 . วิศวกรอาวุโส หรือเทียบเท่าผจก.ฝ่าย ด่วนมาก !!
ควบคุมกระบวนการผลิต จัดทำรายงานสรุปเกี่ยวกับการผลิต ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง วางแผนกและควบคุมตรวจสอบกระบวนการผลิตให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

กลุ่มธุรกิจพลาสติก เครือเจริญโภคภัณฑ์
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
28 มี.ค. 58
15 . วิศวกรเครื่องกล (Utility ระยอง) ด่วนมาก !!
1. ควบคุมดูแลงานซ่อมและบำรุงรักษาเครื่องกล 2. ปฏิบัติงานด้านวิศวกรรมเครื่องกลในโรงงานให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 3. วิเคราะห์หาสาเหตุและค้นหาวิธีการปรับปรุงแก้ไขปัญหาเครื่องจักรที่เกิดขึ้นใ...

กลุ่มธุรกิจพลาสติก เครือเจริญโภคภัณฑ์
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
28 มี.ค. 58

กลุ่มธุรกิจพลาสติก เครือเจริญโภคภัณฑ์
หลายอัตรา
28 มี.ค. 58
17 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพ (ระยอง)
1. วิเคราะห์งานเพื่อชี้บ่งอันตราย รวมทั้งกำหนดมาตรการป้องกัน หรือขั้นตอนการทำงานอย่างปลอดภัย 2. ประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในการทำงาน 3. ตรวจประเมินการปฏิบัติงานของบริษัทให้เป็นไปตามแผนงาน หรื...

กลุ่มธุรกิจพลาสติก เครือเจริญโภคภัณฑ์
1อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
28 มี.ค. 58
18 . ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายฝึกอบรม
1. ดำเนินการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลคลกากรตามแผนงานที่วางไว้ 2. ร่วมจัดทำหลักสูตรการฝึกอบรม และจัดทำแบบทดสอบประเมินผล 3. ดำเนินการปรับปรับผลลัพธ์ร่วมกับผู้บังบัญชาและฝ่ายที่เกี่ยวข้อง 4. งานอื่นๆ ที่ได้...

Mitsubishi Electric Thai Auto-Parts Co.,Ltd.
เขตอุตสาหกรรนมสยามอีสเทิร์น ระยอง
1 Position
เงินเดือน N/A
28 มี.ค. 58
19 . Electronic Engineer
1. Technology analysis and improment for particular project. 2. New Technology development. 3. Technology Standardization. 4. Set up machine for new model.

Mitsubishi Electric Thai Auto-Parts Co.,Ltd.
สยามอีสเทิร์น อินดัสเตรียลพาร์ค ระยอง
1 Position
เงินเดือน N/A
28 มี.ค. 58
20 . QC Engineer
1. Incoming and inprocess inspection control. 2. Develop and maintaion quality improvement of part's supplier. 3. supplier Audit.

Mitsubishi Electric Thai Auto-Parts Co.,Ltd.
สยามอีสเทิร์น อินดัสเตรียลพาร์ค ระยอง
1 Position
เงินเดือน N/A
28 มี.ค. 58
 พบ 1,111 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ