เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 141 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
21 . หัวหน้าแผนกประกันคุณภาพ (ปฏิบัติงานสาขาราชบุรี)
1.กำกับดูแล การตรวจสอบชิ้นงานให้เป็นไปตามมาตรฐานระบบคุณภาพ หรือตามข้อกำหนดของลูกค้า 2.รับผิดชอบ กำกับดูแล คุณภาพชิ้นงานก่อนส่งมอบงานให้กับลูกค้า 3.รับเรื่องร้องเรียน หรือข้อผิดพลาดในการผลิตจากลูกค้า...

บริษัท กรุงเทพสกรีน จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
25 ก.พ. 60
22 . ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกผลิต (ปฏิบัติงานที่สาขาราชบุรี)
1.ควบคุมการผลิตให้ตรงตามแผน 2.วางแผนกการผลิตในแต่ละวันให้ตรงตามกำหนด 3.แก้ไขปัญหาในการผลิต และนำเสนอหัวหน้างาน

บริษัท กรุงเทพสกรีน จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
25 ก.พ. 60
23 . ผู้ช่วยผู้จัดการโรงงาน (ปฏิบัติงานสาขาราชบุรี)รับสมัครด่วน !
- ควบคุมดูแลสายการผลิตในโรงงาน ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ ทั้งเรื่องของบุคลากร, ผลการผลิต, เปอร์เซ็นการสูญเสียและการส่งมอบ

บริษัท กรุงเทพสกรีน จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท / ตามตกลง
25 ก.พ. 60
24 . เจ้าหน้าที่พัฒนาเคมี (ปฏิบัติงานสาขาราชบุรี) รับสมัครด่วน !
- พัฒนาผลิตภัณฑ์และนำเสนอสินค้าในรูปแบบใหม่ๆ

บริษัท กรุงเทพสกรีน จำกัด
1 อัตรา
25 ก.พ. 60
25 . หัวหน้าฝ่ายบัญชี (Chief of Account) 1 อัตรา
- บันทึกซื้อขาย และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับเงินสด - บันทึกการรับเงินจากลูกหนี้ และสรุปสิ้นเดือน - ทำรายงานภาษีซื้อ - สรุปยอดการขาย - ปิดงบประจำเดือน - จัดทำทะเบียนทรัพย์สินบริษัทฯ - ...

บริษัท ฮามอนี่ อีเลคทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามตกลง
25 ก.พ. 60
26 . PE Engineer 2 อัตรา , QE.Engineer 1 อัตรา
ตำแหน่ง QE.Engineer 1. ทำการวิเคราะห์งานเสียหรือข้อบกพร่องของ Crystal Reronator และควบคุมคุณภาพงานเปอร์เซ็นต์Yield และจุดที่ได้รับ กำหนด Target yield โดยที่ตกลงกับฝ่ายผลิตและ QA. ประชุม Yield แล...

บริษัท ฮามอนี่ อีเลคทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด
3 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามตกลง
25 ก.พ. 60
27 . MAINTENANCE
- ปรับปรุงแก้ไขปัญหาของเครื่องจักรที่หยุดให้สามารถใช้งานได้ตามปรกติ

บริษัท ฮามอนี่ อีเลคทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
25 ก.พ. 60
28 . หัวหน้าฝ่ายผลิต (PD.Supervisor) รับสมัครด่วน !
บริหารงานผลิตฝ่ายผลิต SMD 1 และ SMD 2 : 1. บริหารผู้ใต้บังคับบัญชาระดับ Ass't Leader และ Leader 2. วางแผนการผลิต กำลังคน เพื่อให้สามารถผลิตงานได้ตามเป้าหมาย 3. ประสานงานกับฝ่ายอื่นๆ ในการแก้ป...

บริษัท ฮามอนี่ อีเลคทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
25 ก.พ. 60
29 . หัวหน้าฝ่ายซ่อมบำรุง (Supervisor.Maintenance) ด่วนมาก
1.การสร้างระบบการควบคุมขั้นตอนการปฏิบัติงานทั้งหมดที่อยู่ในขอบเขตของความรับผิดชอบ 2.ควบคุมการดำเนินงานเพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดระบบคุณภาพตามนโยบายและวัตถุประสงค์ของบริษัท 3.ควบคุมระบบเกี่ยวกับเครื...

บริษัท ฮามอนี่ อีเลคทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามตกลง
25 ก.พ. 60
30 . Marketing Executive รับสมัครด่วน !
-ดำเนินการ ติดต่อประสานงาน การขายทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศ -ประเมินและหากลยุทธ์ในการขายสินค้าของบริษัทฯ หาลูกค้าใหม่ๆ -รักษาฐานลูกค้า ติดตาม ดูแล -ติดตามจำนวนคำสั่งซื้อของลูกค้า อื่นๆที่เกี่ยวข...

Blue River Products Ltd.
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามตกลง
25 ก.พ. 60
31 . ผู้จัดการฝ่ายส่งเสริม/ประจำภาคเหนือ/ภาคกลาง/ภาคตะวันออก รับสมัครด่วน !
-บริหาร จัดการและควบคุม ส่งเสริมการปลูกพืชผักของ กลุ่มเกษตรกรบริษัท -ควบคุมติดตามการปลูกให้ได้มาตรฐาน ทั้งปริมาณและคุณภาพ ตามแผนงานของบริษัท - ประสานงานทั้งเกษตรกร หน่วยงานราชการ เอกชนที่เกี่ยวข้...

Blue River Products Ltd.
3 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามตกลง
25 ก.พ. 60
32 . Senoir Production / QC Supervisorรับสมัครด่วน !
- ดูแลวางแผนงานด้านการผลิต หรือการควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์ - ดูแลตรวจสอบคุณภาพสินค้า ตั้งแต่ วัตถุดิบ กระบวนการ จนถึง Finished goods. -ดูแล จัดการงาน และแก้ไขปัญหา ที่เกี่ยวข้องกับงานผลิต/งานคุณภา...

Blue River Products Ltd.
2 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามตกลง
25 ก.พ. 60
33 . นักวิทยาศาสตร์(เคมี)รับสมัครด่วน !
- ทดสอบผลิตภัณฑ์ (วัตถุดิบ ผลิตภัณฑ์ระหว่างผลิต และผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป)ของบริษัท รวมถึงผลิตภัณฑ์ตามแผนการศึกษาความคงสภาพของผลิตภัณฑ์ในกระบวนการวิจัย

บริษัท บางกอกแล็ป แอนด์ คอสเมติค จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัทฯ
25 ก.พ. 60
34 . ผู้จัดการฝ่ายประกันคุณภาพรับสมัครด่วน !
บริหารจัดการงานด้านประกันคุณภาพ

บริษัท บางกอกแล็ป แอนด์ คอสเมติค จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
25 ก.พ. 60
35 . นักวิทยาศาสตร์(จุลชีวะ) รับสมัครด่วน !
- ทดสอบการปนเปื้อนจุลินทรีย์และควบคุมคุณภาพทางด้านจลชีววิทยา

บริษัท บางกอกแล็ป แอนด์ คอสเมติค จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามความสามารถและประสบการณ์
25 ก.พ. 60
36 . เจ้าหน้าที่ควบคุม Boiler
ควบคุม ดูแล เครื่องกำเนิดไอน้ำ ควบคุมการ ระบบการจ่่ายไฟฟ้า ควบคุมการ ระบสาธารณูปโภค และผลิตนำ้ดี

บริษัท เอเวอร์กรีน (ประเทศไทย) จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 10,000 - 13,000 บาท
25 ก.พ. 60
37 . หัวหน้างานวิศวกรรมซ่อมบำรุงรับสมัครด่วน !
- ดูแลงานซ่อมเครื่องจักร ระบบสาธารณูปโภคในโรงงาน - วางแผน PM

บริษัท เอเวอร์กรีน (ประเทศไทย) จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
25 ก.พ. 60
38 . Store Officer
- เช็คจำนวนของเข้าและออกจากสโตร์ ลงในเอกสาร ISO - เบิกจ่ายสินค้าแผนกต่างๆ ภายในโรงงาน - เช็คสต๊อกวัตถุดิบและสินค้าสำเร็จ - ลงบันในระบบ ERP และระบบเอกสาร

บริษัท กิจสยาม พาร์ทเวิร์คส์ จำกัด
10 อัตรา
เงินเดือน 320++/9,000++
25 ก.พ. 60
39 . คนขับรถ ส่งสินค้า 4 ล้อ และเด็กติดรถ
- ขับรถส่งสินค้าไปกลับ ระหว่างบ้านโป่ง - กรุงเทพ - นับจำนวนสินค้าขึ้นลง และให้ลูกค้าเซ็นรับสินค้า - วางบิล - ไปรับของตาม Supplier ของบริษัท

บริษัท กิจสยาม พาร์ทเวิร์คส์ จำกัด
5 อัตรา
เงินเดือน 320++/8,000+ (เบี้ยเลี้ยง และสวัสดิการ)
25 ก.พ. 60
40 . หัวหน้าช่างเชื่อม/ช่างผลิตตัวอย่าง
- ประกอบงานในลายผลิต - รายงานการผลิตต่อฝ่ายผลิตและเปิดOT พนักงานที่อยู่ลายผลิต - ควบคุมและดูแลพนักงานใต้บังคับบัญชาให้อยู่ในระเบียบ - ประกอบตัวอย่างเผื่อการผลิต

บริษัท กิจสยาม พาร์ทเวิร์คส์ จำกัด
10 อัตรา
เงินเดือน 375-600
25 ก.พ. 60
 พบ 141 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ