เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 87 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
21 . QMR

บริษัท เอเวอร์กรีน (ประเทศไทย) จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 25,000 -35,000 บาท
1 ก.ค. 58
22 . QA Officer
- ตรวจสอบคุณภาพวัตถุุดิบ - ตรวจสอบคุณภาพของสินค้า - ตรวจสอบคุณภาพระหว่างกระบวนการผลิต - รายงาน วิเคราะห์ปัญหาทั้งภายใน และภายนอก - ควบคุม ดูแลเครื่องมือวัด เพื่อให้พร้อมใช้งาน เช่น Gas Chromatogra...

บริษัท กรุงเทพ อุตสาหกรรม แอลกอฮอล์ จำกัด
1 อัตรา
30 มิ.ย. 58
23 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อ
1. จัดหา supplier เพื่อเปรียบเทียบราคาในการสั่งซื้อ และจัดหา supplier ใหม่ ๆ เพื่อเพิ่มโอกาสในการสั่งซื้อ 2. จัดซื้อวัตถุดิบ และสินค้าต่าง ๆ 3. ทำเอกสารเกี่ยวกับจัดซื้อ เช่น PR, PO และเอกสา...

บริษัท เอส.ซี.เอช. อินดัสตรี้ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
30 มิ.ย. 58
24 . Management Associate
งานธุรการประสานงานทั่วไปในองค์กรบริษัทฯ

บริษัท เอฟเวอเรสท์ เท็กซ์ไทล์ (ประเทศไทย) จำกัด
20 อัตรา
เงินเดือน 12,000 - 15,000
30 มิ.ย. 58
25 . เจ้าหน้าที่ควบคุมหม้อไอน้ำ
ผู้ควบคุมหม้อไอน้ำประจำโรงงาน

บริษัท เอฟเวอเรสท์ เท็กซ์ไทล์ (ประเทศไทย) จำกัด
10 อัตรา
เงินเดือน 10,000+
30 มิ.ย. 58

บริษัท เอฟเวอเรสท์ เท็กซ์ไทล์ (ประเทศไทย) จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน 15,000+
30 มิ.ย. 58
27 . หัวหน้าฝ่ายบัญชีด่วน มาก!!
1.สามารถปิดงบการเงินและวิเคราะห์งบการเงิน มีความรู้ความสามารถจัดทำระบบ บัญชีได้ 2.มีความรู้เกี่ยวกับโปรแกรมสำเร็จรูป 3.สรุปปิดบัญชีรายเดือน/ปิดงบรายปี 4.สรุปรายงานเกี่ยวกับบัญชีรายรับ-จ่ายของบริษั...

ห้างหุ้นส่วนจำกัด พรชัย อินเตอร์เทรด
1 ตำแหน่ง
30 มิ.ย. 58
28 . ช่างไฟฟ้า
งานซ่อมและติดตั้งระบบไฟฟ้าอาคารสำนักงาน

บริษัท พี เอส ดี คอนสตรัคชั่น 2011 จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
30 มิ.ย. 58
29 . โฟร์แมน/ช่างสำรวจด่วน มาก!!
-ควบคุมการก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด -ควบคุมดูแลผู้รับเหมา -ควบคุมงานให้ถูกต้องตามวิธีการสร้างและให้ไปตามขั้นตอนกระบวนการ

บริษัท พี เอส ดี คอนสตรัคชั่น 2011 จำกัด
2อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
30 มิ.ย. 58
30 . วิศกรประมาณราคา/วิศวกรสนาม/วิศวกรโครงการด่วน มาก!!
จัดการ ควบคุมวางแผนหน้างานให้เป็นไปตามแบบ Spec ควบคุมต้นทุน วัสดุ และแรงงานให้เสร็จตามกำหนดการ

บริษัท พี เอส ดี คอนสตรัคชั่น 2011 จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
30 มิ.ย. 58
31 . IT Support
รับผิดชอบดูแลแก้ไขปัญหาด้าน Hard ware และ Software และเน็ตเวิร์กพื้นฐาน ดูแลระบบE-mail ของบริษัทฯ ดูแลเรื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ดูแลเรื่องระบบSever งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท พี เอส ดี คอนสตรัคชั่น 2011 จำกัด
1อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
30 มิ.ย. 58
32 . จป.วิชาชีพ
- ตรวจสอบและเสนอแนะให้นายจ้างปฎิบัติตามกฎหมายความปลอดภัยในการทำงาน - จัดทำแผนโครงการ มาตรการด้านความปลอดภัยในการทำงานเสนอต่อนายจ้าง - ตรวจสอบการปฎิบัติงานของสถานประกอบการให้เป็นไปตามแผนงานโครงการหรื...

บริษัท พี เอส ดี คอนสตรัคชั่น 2011 จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
30 มิ.ย. 58
33 . เจ้าหน้าที่ R&D
-วิจัยและทดลองเพื่อพัฒนาสูตรเครื่องดื่มและทดสอบวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ -จัดทำสูตรการผลิต มาตรฐานวัตถุดิบ ,วัตถุดิบระหว่างการผลิต -ประสานงานกับส่วนงานต่างๆเพื่อทดสอบผลิตภัณฑ์ให้สำเร็จลุล่วง ตามแผนการทดล...

ITNT FOOD AND BEVERAGE Co., Ltd
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
30 มิ.ย. 58
34 . หัวหน้าฝ่ายผลิต
วางแผนการผลิต, ควบคุมการผลิตให้ได้มาตรฐานที่กำหนด, ประสานงานการผลิตกับผู้ที่เกี่ยวข้องในแต่ละหน่วยงาน, ปรับปรุงและพัฒนาแผนก พัฒนางาน และบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด

ITNT FOOD AND BEVERAGE Co., Ltd
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
30 มิ.ย. 58
35 . ผู้จัดการแผนกขายทีวีเครื่องเสียงสาขาราชบุรี
บริหารร้านทีวีเครื่องเสียง ตามมาตรฐานที่บริษัทกำหนด

Home Product Center (Public) Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน 17,000 - 20,000
30 มิ.ย. 58
36 . พนักงานเขียนแบบ
พนักงานเขียนแบบ รับผิดชอบจัดทำแบบ ของเครื่องจักร เขียนแบบงานระบบที่เกี่ยวข้องในส่วนงานที่รับผิดชอบ สนับสนุนงานวิศวกรด้านการจัดเตรียมเอกสารข้อมูลต่างๆ ...

บริษัท ไทรอัมฟ์เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
5 อัตรา
เงินเดือน 9,500 - 12,000 บาท / เดือน
30 มิ.ย. 58
37 . ที่ปรึกษางานบริการติดตั้ง สาขาราชบุรี
1. บริหารจำนวนลูกค้าที่ใช้บริการ Quick Service ได้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดหรือ มากกว่า 2. ควบคุมการวางบิลเรียกเก็บเงินของ ผู้รับเหมา ได้ครบถ้วน ถูกต้อง ทำหน้าที่ตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสาร, จำนวนเง...

Home Product Center (Public) Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน 20,000++
30 มิ.ย. 58

KEWPIE (THAILAND) CO., LTD.
2 อัตรา
30 มิ.ย. 58

KEWPIE (THAILAND) CO., LTD.
10 อัตรา
เงินเดือน 15,000 - 30,000 / 30,000-40,000
30 มิ.ย. 58
40 . เภสัชกรฝ่ายผลิต ด่วน มาก!!
เภสัชกรฝ่ายผลิต (ประจำโรงงานราชบุรี) - ควบคุมกระบวนการผลิตยาให้เป็นไปตามแผน/นโยบายที่กำหนด - วิจัยและพัฒนายาสัตว์เพื่อให้ได้คุณภาพที่เป็นไปตามมาตรฐานสากล - ร่วมจัดทำระบบประกันคุณภาพ GMP/PICS และ IS...

บริษัท บิ๊ค เคมิคอล จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
30 มิ.ย. 58
 พบ 87 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ