เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 90 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
21 . วิศวกร
ตำแหน่ง วิศวกรฝ่ายผลิต Machine 2 อัตรา หน้าที่ความรับผิดชอบ / รายละเอียดงานที่ทำ 1. ดูแลควบคุมกระบวนการผลิตให้ได้ผลผลิตตามเป้าหมาย 2. ควบคุมพนักงานใต้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของบริษ...

บริษัท ไทรอัมฟ์เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
4 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
31 ต.ค. 57
22 . ช่างซ่อมบำรุง
รับผิดชอบ - ตรวจสอบ ความเรียบร้อย การทำงาน ของเครื่องจักร - ตรวจสอบประสิทธิภาพของเครื่องจักร - ซ่อมบำรุงเครื่องจักร ตามระบบ PM.

บริษัท เจ.เอ.เอส เพอร์เซอร์แนล แคร์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
31 ต.ค. 57

บริษัท ไทย อกริ ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
31 ต.ค. 57
24 . หัวหน้าแผนกระบบทำความเย็น (ประจำราชบุรี)
1.ติดตั้งระบบไฟฟ้า 2.ควบคุมงานทำความเย็น 3.ซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าโรงงาน 4.ออกแบบควบคุมวงจรเครื่องจักร

บริษัท ไทย อกริ ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
31 ต.ค. 57
25 . Production Supervisor (ประจำราชบุรี)
1.ดูแลควบคุมการผลิตไลน์กะทิ 2.ควบคุม Yield ในการผลิต 3.จัดทำระบบมาตรฐานต่าง ๆ ในการผลิตกะทิ 4.วิเคราะห์ปัญหาและวิธีการแก้ไขในไลน์ผลิต 5.จัดกำลังคน เครื่องจักร วัตถุดิบในการผลิตรวมทั้งควบคุม KPI ให...

บริษัท ไทย อกริ ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
31 ต.ค. 57
26 . Planning Officer (ประจำราชบุรี)
- งานวางแผนการผลิต

บริษัท ไทย อกริ ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
31 ต.ค. 57
27 . หัวหน้า/เจ้าหน้าที่ธุรการฟาร์ม
รับผิดชอบงานเอกสารการผลิตภายในฟาร์มไก่พันธุ์ระบบ Evap.

บริษัท อุตสาหกรรมอาหารสัตว์ไทย จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์และความสามารถ
31 ต.ค. 57
28 . สัตวบาลประจำฟาร์ม / ผู้จัดการฟาร์ม ไก่พันธุ์
ควบคุมดูแลงานในฟาร์มไก่พันธุ์ระบบ Evap. และโรงฟักไข่ระบบตู้ฟักอัตโนมัติ กำลังการผลิตลูกไก่ 500,000 ตัว/สัปดาห์

บริษัท อุตสาหกรรมอาหารสัตว์ไทย จำกัด (มหาชน)
3 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์และความสามารถ
31 ต.ค. 57
29 . ผู้จัดการร้านอาหาร
ด่วนมาก !!

- เก็บเงินลูกค้า - เช็คสต๊อกสินค้า - ต้อนรับลูกค้า - ดูแลความเรียบร้อยในร้าน - รู้จักแยกแยะลูกค้าแต่ละคนให้ออก - เสริฟน้ำบ้าง รินน้ำให้ลูกค้าบ้าง

ร้านอาหาร ร้านปลาเผา บ้านโป่ง อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี
1 อัตรา รับสมัครด่วน
เงินเดือน 10,000 - 15,000 บาท ไม่มีหักใดๆๆ อาหารฟรี+ที่พักฟรี
31 ต.ค. 57
30 . กุ๊กอาหารไทย-ภาคกลาง (สามารถทำอาหารอีสานได้)
ด่วนมาก !!

- ปรุงอาหารไทย-อิสาน ตามรายการที่ลูกค้าสั่ง - มีทักษะในการตกแต่งจาน - จัดเตรียมส่วนประกอบของอาหรและคัดสรรเครื่องปรุงต่างๆ - เช็ค stock วัตถุดิบให้เพียงในแต่ละวัน - จัดเตรียมและทำความสะอาดอุปกรณ์เค...

ร้านอาหาร ร้านปลาเผา บ้านโป่ง อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน 15,000 - 20,000 - 25,000 - 30,000 บาท ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ในการทำงาน
31 ต.ค. 57
31 . Production Sup.
1.แจ้งแผนการผลิตกับหัวหน้าหน่วย 2.ควบคุมคุณภาพและควบุคมกระบวนการผลิตให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด 3.วางแผนอัตรากำลังคนในแต่ละวัน 4.ตรวจเช็คยอดผลิตประจำวัน 5.ตรวจสอบรายงานการผลิตและประชุมพนักงาน 6.ต...

บริษัท ไทยโคโคนัท จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
31 ต.ค. 57
32 . เจ้าหน้าที่บัญชีต้นทุน
- คำนวณต้นทุนรายตัว, ตรวจสอบรายงานการผลิต - ตรวจสอบสต๊อก, กระทบ GL กับสต๊อก

บริษัท ไทยโคโคนัท จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
31 ต.ค. 57
33 . หัวหน้าแผนก QMS
1. ติดตามการ Follow Up ของ CAR/PAR จากภายนอก, ลูกค้า, ระบบการตรวจติดตามต่าง, Complaint 2. วิเคราะห์สาเหตุของปัญฯหาเกี่ยวกับระบบคุณภาพและทำการแก้ไข/ป้องกัน 3.ประสานงานรับการตรวจประเมินจากผุ้ตรวจประเ...

บริษัท ไทยโคโคนัท จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
31 ต.ค. 57
34 . ช่างไฟฟ้า
- งานซ่อมและติดตั้งระบบไฟฟ้าโรงงานและสำนักงาน

บริษัท ไทยโคโคนัท จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 10,000+ บาท
31 ต.ค. 57
35 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อ
1.สั่งซื้ออุปกรณ์ซ่อมแซมเครื่องจักร อะไหล่สิ้นเปลืองช่าง 2.คัดเลือกและทำสัญญา งานก่อสร้าง, ซ่อมแซม, ต่อเติม, Overhual และงานสร้างหรือซื้อเครื่องจักรใหม่ 3.เปิด P/O งานจัดซื้อของช่าง

บริษัท ไทยโคโคนัท จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
31 ต.ค. 57
36 . QCA Supervisor
1.ควบคุมคุณภาพประจำไลน์การผลิต 2.ตรวจประเมินประสิทธิภาพและความสะอาดให้สอดคล้องกับมาตรฐานคุณภาพ 3.ประสานงานและรวบรวมข้อมูลให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้องข้องทราบ เพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาสิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อกำ...

บริษัท ไทยโคโคนัท จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
31 ต.ค. 57
37 . R&D Supervisor
1. ออบแบบและวางแผนโครงการ (Project Plan) 2. วางแผนการทดลอง (ประจำสัปดาห์, ประจำวัน) ให้สอดคล้องกับกฎหมายอาหารทั้งในและต่างประเทศ 3. ควบคุมการทดลองให้เป็นไปตามที่วางแผนไว้ 4. วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใ...

บริษัท ไทยโคโคนัท จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
31 ต.ค. 57

KEWPIE (THAILAND) CO., LTD.
3 อัตรา
31 ต.ค. 57
39 . หัวหน้าสโตร์
ควบคุมดูแลวางแผนการเบิกจ่ายวัตถุดิบ,จัดเก็บ ผัก-ผลไม้ ทั้งหมดที่ใช้ในกระบวการผลิต และควบคุมดูแลการขนส่งสินค้าLogistic ให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ

บริษัท เฟรช พาร์ทเนอร์ส ฟรุท แอนด์ เวเจทเทเบิลส์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
31 ต.ค. 57
40 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายฟาร์ม
- จัดทำเอกสาร ควบคุมมาตราฐานสินค้าให้กับบริษัท ฯลฯ - มีความรู้เกี่ยวกับศัตรูพืช มีความรู้ทางด้านแปลงเกษตรพืชไร่ และ พืชสวน (ผัก,ผลไม้) มี- -- ประสบการณ์ด้านงานวางแผนการผลิต+รุ้เรื่องการเขียนรายงานโพซ...

บริษัท เฟรช พาร์ทเนอร์ส ฟรุท แอนด์ เวเจทเทเบิลส์ จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
31 ต.ค. 57
 พบ 90 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ