เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 118 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
21 . เจ้าหน้าที่การตลาดและบริการลูกค้า (สาขาราชบุรี(บ้านโป่ง)รับสมัครด่วน !
- ประสานงานระหว่างลูกค้าและบริษัท ฯ - ติดตามรับเรื่องต่าง ๆ ของลูกค้า เกี่ยวกับงานขาย ประสานงานกับวิศวกร - จัดทำรายงานความก้าวหน้าในการทำงาน ของส่วนต่างๆ - ติดต่อ ประสานงานด้านการตลาดทั้งภายในและ...

บริษัท แลนดี้ โฮม (ประเทศไทย) จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท + ประสบการณ์
26 ก.ค. 60
22 . ผู้จัดการฝ่ายผลิต/Senior Production Supervisorรับสมัครด่วน !
-จัดทำ วางแผนงานการผลิตประจำวัน/เดือน ให้สอดคล้องกับคำสั่งซื้อ วัตถุดิบได้อย่างมีประสิทธิภาพ -จัดการควบคุมงานการผลิตให้เป็นไปตามระบบงานได้เป็นอย่างดี -พัฒนางาน แก้ไขปัญหาการผลิต/คุณภาพที่เกี่ยวข้อง ...

Blue River Products Ltd.
2 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามตกลง
26 ก.ค. 60
23 . เจ้าหน้าที่อาวุโส/หัวหน้าส่วนส่งเสริมวัตถุดิบ รับสมัครด่วน !
- ส่งเสริมดูแลและควบคุมการปลูกพืชผักของ กลุ่มเกษตรกรบริษัท -ควบคุมติดตามการปลูกให้ได้มาตรฐาน ทั้งปริมาณและคุณภาพ ตามแผนงานของบริษัท จัดซื้อวัตถุดิบตามspecเข้าโรงงาน - ประสานงานทั้งเกษตรกร หน่วยงา...

Blue River Products Ltd.
2 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามตกลง
26 ก.ค. 60
24 . Marketing Executive รับสมัครด่วน !
- ดำเนินการ ติดต่อประสานงาน การขายการตลาดในประเทศ - ประเมินและหากลยุทธ์ในการขายสินค้าของบริษัทฯ - จัดทำคำสั่งซื้อ ทะเบียนลูกค้า ติดตามงาน ดูแลลูกค้า อื่นๆ ที่เกีรยวข้อง - จัดทำรายงานการขาย อื่นๆ ที...

Blue River Products Ltd.
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามตกลง
26 ก.ค. 60
25 . ผู้จัดการฝ่ายประกันคุณภาพ/Senoir QA Supervisorรับสมัครด่วน !
- ดูแลวางแผนงานการควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์ - ดูแลตรวจสอบคุณภาพสินค้า ตั้งแต่ วัตถุดิบ กระบวนการ จนถึง Finished goods. - ดูแล จัดการงาน และแก้ไขปัญหา ที่เกี่ยวข้องกับงานคุณภาพในการผลิตอาหาร พืชผัก ตา...

Blue River Products Ltd.
2 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามตกลง
26 ก.ค. 60
26 . ผู้จัดการฝ่ายส่งเสริมวัตถุดิบ เขตภาคเหนือรับสมัครด่วน !
- บริหารจัดการและควบคุม ส่งเสริมดูแลและควบคุมการปลูกพืชผักของ กลุ่มเกษตรกรบริษัท -ควบคุมติดตามการปลูกให้ได้มาตรฐาน ทั้งปริมาณและคุณภาพ ตามแผนงานของบริษัท - ประสานงานทั้งเกษตรกร หน่วยงานราชการ เอ...

Blue River Products Ltd.
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามตกลง
26 ก.ค. 60
27 . เจ้าหน้าที่ระบบคุณภาพต่างๆรับสมัครด่วน !
- ประสานงานด้านงานระบบต่างๆ ในบริษัท

บริษัท บางกอกแล็ป แอนด์ คอสเมติค จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัทฯ
26 ก.ค. 60
28 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์(ฝึกอบรม,competency)รับสมัครด่วน !
ปฏิบัติงานด้าน competency ฝึกอบรม และงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท บางกอกแล็ป แอนด์ คอสเมติค จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัทฯ
26 ก.ค. 60
29 . เภสัชกรและผู้จัดการฝ่ายประกันคุณภาพรับสมัครด่วน !
บริหารจัดการงานด้านประกันคุณภาพ

บริษัท บางกอกแล็ป แอนด์ คอสเมติค จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
26 ก.ค. 60
30 . นักวิทยาศาสตร์(เคมี)รับสมัครด่วน !
- ทดสอบผลิตภัณฑ์ (วัตถุดิบ ผลิตภัณฑ์ระหว่างผลิต และผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป)ของบริษัท รวมถึงผลิตภัณฑ์ตามแผนการศึกษาความคงสภาพของผลิตภัณฑ์ และผลิตภัณฑ์ในกระบวนการวิจัย

บริษัท บางกอกแล็ป แอนด์ คอสเมติค จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
26 ก.ค. 60
31 . พนักงานขายบัตรเครดิตประจำเคาน์เตอร์ Firstchoice สาขา Big-C ราชบุรี
รับผิดชอบการขายบัตร Firstchoice Card และบริการ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น 1.สินเชื่อส่วนบุคคล 2.สินเชื่อผ่อนชำระสินค้า 3.สร้างยอดสมัครบัตร Firstchoice เดือนละ20ใบ เฉลี่ยวันละ1ใบ 4.มีใจรักด้านบริก...

บริษัท อยุธยา แคปปิตอล เซอร์วิสเซส จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน 11,000 - 13,000 ไม่รวมคอมมิชชั่น
26 ก.ค. 60
32 . เจ้าหน้าที่บุคคล/ฝึกอบรม รับสมัครด่วน !
-จัดฝึกอบรมตามแผน -นำส่งเอกสารยื่นกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน -ดูแลงานเอกสารที่เกี่ยวข้องกับระบบคุณภาพของแผนก -ประสานงานและติดตามการประเมินผล -ดูแลงานประกันสังคมแจ้งเข้า-ออก เบิกค่าคุ้มครองตามสิทธิ -งาน...

บริษัท ไทย อกริ ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
26 ก.ค. 60
33 . ช่างเทคนิค (ประจำราชบุรี) (ด่วน)
-ตรวจสอบดูแลเฝ้าระวังระบบเครื่องกล -แก้ไข ป้องกัน ซ่อมแซม ป้องกันความผิดปกติของเครื่อง -ปฏิบัติการซ่อมบำรุงทั้งเชิงแก้ไข และเชิงป้องกัน -ปฏิบัติการซ่อมบำรุงอย่างเร่งด่วนเมื่อมีความจำเป็น -คุมเครื่...

บริษัท ไทย อกริ ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
นิคมราชบุรี ราชบุรี
2 อัตรา
26 ก.ค. 60
34 . หัวหน้าแผนกผลิต ประจำราชบุรี รับสมัครด่วน !
1.ดูแล ควบคุมการผลิตในไลน์ให้ได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ 2.ควบคุมการผลิตให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 3.จัดทำเอกสารระบบคุณภาพในส่วนงานที่รับผิดชอบ 4.อบรมพนักงานตาม OJT 5.ทำรายงานการผลิตในระบบ M3

บริษัท ไทย อกริ ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
นิคมราชบุรี ราชบุรี
2 อัตรา
26 ก.ค. 60

บริษัท โปรสเปค แอพเพรซัล จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
26 ก.ค. 60
36 . เจ้าหน้าที่จัดส่ง
- ประสานงานด้านการจัดส่ง - รวบรวมเอกสาร - บันทึกข้อมูล - แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า - คิดค่าเที่ยว

บริษัท พี เอส ดี คอนสตรัคชั่น 2011 จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
26 ก.ค. 60
37 . โฟร์แมนงานทางรับสมัครด่วน !
-ควบคุมการก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด -ควบคุมดูแลผู้รับเหมา -ควบคุมงานให้ถูกต้องตามวิธีการสร้างและให้ไปตามขั้นตอนกระบวนการ

บริษัท พี เอส ดี คอนสตรัคชั่น 2011 จำกัด
5 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
26 ก.ค. 60
38 . วิศกรงานทางรับสมัครด่วน !
- จัดการ ควบคุมวางแผนหน้างานให้เป็นไปตามแบบ Spec ควบคุมต้นทุน วัสดุ และแรงงานให้เสร็จตามกำหนดการ

บริษัท พี เอส ดี คอนสตรัคชั่น 2011 จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
26 ก.ค. 60
39 . นักวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์
ทำงานทดลองและเก็บข้อมูลในสภาพโรงเรือนและแปลงปลูกพืชทดทองซึ่งเน้นการทดลองเกี่ยวกับธาตุอาหารพืช ***ทำงานจันทร์-เสาร์ (หยุดเสาร์ เว้น เสาร์)*** ประจำโรงงาน จ.ราชบุรี ( มีที่พัก ) ห่างจากกรุงเทพ 68...

SOTUS INTERNATIONAL Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
26 ก.ค. 60
40 . เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิต และ เจ้าหน้าที่ควบคุมการผลิต
1. เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิต คุณสมบัติ - เพศ ชาย/หญิง อายุ 24 ปีขึ้นไป - วุฒิปริญญาตรี สาขาสถิติ เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง - สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ใ...

SOTUS INTERNATIONAL Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
26 ก.ค. 60
 พบ 118 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ