เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 103 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
21 . Project Engineer / วิศวกรโครงการ
- วางแผนโครงการก่อสร้าง ทั้งแผนงาน งบประมาณ อุปกรณ์ ทีมงานและผู้รับเหมา - ควบคุมตรวจสอบการทำงานให้ได้ตามรูปแบบ คุณภาพ และมาตรฐาน - ควบคุมต้นทุนการก่อสร้างให้เป็นไปตามงบประมาณที่ได้รับ

บริษัท พี เอส ดี คอนสตรัคชั่น 2011 จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์
28 พ.ค. 59
22 . เจ้าหน้าที่ธุรการ
- ดูแลงานเอกสารภายในหน่วยงาน - ติดต่อประสานงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร - บันทึกข้อมูลลงในระบบ - จัดเก็บ ควบคุม ดูแล เอกสารของหน่วยงาน - งานอื่นๆที่ได้รับมอบ

บริษัท พี เอส ดี คอนสตรัคชั่น 2011 จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
28 พ.ค. 59
23 . เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม
- วางแผนและดำเนินการจัดฝึกอบรมพนักงานให้เหมาะสมกับองค์กร - บริหารจัดการงานเอกสารเกี่ยวกับงานฝึกอบรม - วางแผนและดำเนินการจัดกิจกรรมของบริษัทฯ - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท พี เอส ดี คอนสตรัคชั่น 2011 จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
28 พ.ค. 59
24 . โฟร์แมน/ช่างสำรวจรับสมัครด่วน !
-ควบคุมการก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด -ควบคุมดูแลผู้รับเหมา -ควบคุมงานให้ถูกต้องตามวิธีการสร้างและให้ไปตามขั้นตอนกระบวนการ

บริษัท พี เอส ดี คอนสตรัคชั่น 2011 จำกัด
2อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
28 พ.ค. 59
25 . หัวหน้าแผนกบัญชี
- รับผิดชอบงานด้านระบบบัญชีของบริษัททั้งระบบ - บริหารระบบบัญชี บัญชีเจ้าหนี้ บัญชีลูกหนี้ สามารถปิดงบการเงินประจำเดือน - ควบคุมการจัดทำบัญชี การปิดบัญชีประจำเดือน จัดทำงบการเงิน งบดุล งบกำไรขาดทุน แ...

บริษัท พี เอส ดี คอนสตรัคชั่น 2011 จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
28 พ.ค. 59
26 . วิศวกร (FD)
1. ควบคุมการทำงานของเครื่อง Freeze Dry 2. ควบคุมการทำงานของระบบที่ใช้รองรับการผลิต เช่นระบบทำความเย็น , ระบบไอน้ำ 3. ตรวจสอบ, ซ่อมและบำรุงรักษาเครื่องจักร 4. รับการตรวจสอบอาคาร และ อื่น ๆ จากหน่วยง...

บริษัท เออิโย (ประเทศไทย) จำกัด
นิคมราชบุรี ราชบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
28 พ.ค. 59
27 . Sale Area ราชบุรี
1. บริหารควบคุมดูแล บริหารงานขายสินค้าประเภทโทรศัพท์มือถือ ให้ได้ตามเป้าหมายในแต่ละเดือน 2. บริหารจัดการและวางแผนกระบวนการให้มีประสิทธิภาพ 3. สรุปผลการขายและปัญหาต่างๆ รายงานต่อผู้บริหารทราบ 4....

บริษัท ไทย ออปโป้ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน 12,000-15,000 + คอมมิชชั่น + ค่าเดินทาง(ค่าน้ำมัน)
28 พ.ค. 59
28 . เภสัชกรรับสมัครด่วน !
- ปฏิบัติงานด้านการผลิตยา

บริษัท บางกอกแล็ป แอนด์ คอสเมติค จำกัด
4 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบรืษัท
28 พ.ค. 59
29 . นักบริหารรับสมัครด่วน !
- ประสานงานและดำเนินการฝึกอบรมทั้งภายในและภายนอกบริษัท - พัฒนาบุคลากรและดำรงรักษาระบบงานของบริษัท - ประสานงานและดำเนินการเกี่ยวกับการประเมินการปฏิบัติงานประจำปี และการประเมินผลตาม Competency

บริษัท บางกอกแล็ป แอนด์ คอสเมติค จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามความสามารถและประสบการณ์
28 พ.ค. 59
30 . ผู้จัดการฝ่ายประกันคุณภาพรับสมัครด่วน !
บริหารจัดการงานด้านประกันคุณภาพ

บริษัท บางกอกแล็ป แอนด์ คอสเมติค จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
28 พ.ค. 59
31 . นักวิทยาศาสตร์(เคมี)รับสมัครด่วน !
ปฏิบัติหน้าที่ต่างๆ ด้านพัฒนาวิธีวิเคราะห์ วิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ ศึกษาการละลายในหลอดทดลอง และทดสอบความใช้ได้ของวิธีวิเคราะห์สำหรับการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่

บริษัท บางกอกแล็ป แอนด์ คอสเมติค จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามความสามารถและประสบการณ์
28 พ.ค. 59
32 . R&D
- พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ได้คุณภาพตามที่ลูกค้าต้องการ

บริษัท เอเวอร์กรีน (ประเทศไทย) จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 15,000 -20,000
28 พ.ค. 59
33 . หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรมซ่อมบำรุง
ดูแลงานซ่อมเครื่องจักร ระบบสาธารณูปโภคในโรงงาน วางแผน PM

บริษัท เอเวอร์กรีน (ประเทศไทย) จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 30,000 ขึ้นไป / ตามตกลง
28 พ.ค. 59
34 . หัวหน้าฝ่ายบัญชี (Chief of Account) 1 อัตรา
- บันทึกซื้อขาย และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับเงินสด - บันทึกการรับเงินจากลูกหนี้ และสรุปสิ้นเดือน - ทำรายงานภาษีซื้อ - สรุปยอดการขาย - ปิดงบประจำเดือน - จัดทำทะเบียนทรัพย์สินบริษัทฯ - ...

บริษัท ฮามอนี่ อีเลคทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามตกลง
27 พ.ค. 59
35 . PE Engineer 2 อัตรา , QE.Engineer 1 อัตรา , Maintenance.Leader 1 อัตรา
ตำแหน่ง QE.Engineer 1. ทำการวิเคราะห์งานเสียหรือข้อบกพร่องของ Crystal Reronator และควบคุมคุณภาพงานเปอร์เซ็นต์Yield และจุดที่ได้รับ กำหนด Target yield โดยที่ตกลงกับฝ่ายผลิตและ QA. ประชุม Yield แล...

บริษัท ฮามอนี่ อีเลคทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด
4 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามตกลง
27 พ.ค. 59
36 . MAINTENANCE
- ปรับปรุงแก้ไขปัญหาของเครื่องจักรที่หยุดให้สามารถใช้งานได้ตามปรกติ

บริษัท ฮามอนี่ อีเลคทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
27 พ.ค. 59
37 . หัวหน้าฝ่ายผลิต (PD.Supervisor) รับสมัครด่วน !
บริหารงานผลิตฝ่ายผลิต SMD 1 และ SMD 2 : 1. บริหารผู้ใต้บังคับบัญชาระดับ Ass't Leader และ Leader 2. วางแผนการผลิต กำลังคน เพื่อให้สามารถผลิตงานได้ตามเป้าหมาย 3. ประสานงานกับฝ่ายอื่นๆ ในการแก้ป...

บริษัท ฮามอนี่ อีเลคทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
27 พ.ค. 59
38 . ล่ามจีน (จัดซื้อต่างประเทศ)
1. ดูแลควบคุมการปฏิบัติงานของหน่วยงานจัดซื้อและหน่วยงานนำเข้าส่งออก 2. ติดต่อประสานงานกับ Supplier ในการสั่งซื้อและติดตามวัตถุดิบ 3. ต่อรองราคาผู้ส่งมอบ 4. ควบคุมดูแลการส่งเอกสารในระยะเวลาท...

บริษัท ฮามอนี่ อีเลคทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามตกลง
27 พ.ค. 59
39 . Staff G1 (Assembly)
วางแผนและควบคุมไลน์การผลิตให้เป็นไปตามแผนงาน

บริษัท ซูมิโตโม อีเล็กตริก ไวริ่ง ซิสเต็มส์ ( ประเทศไทย ) จำกัด (ราชบุรีและกาญจนบุรี)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัทฯ,ประสบการณ์
27 พ.ค. 59
40 . เจ้าหน้าที่ความปอดภัย (จป.วิชาชีพ)
1. งานส่งเสริมความปลอดภัย โดยมีการร่างแผนงานและมีการอบรมให้ความรู้แก่พนักงาน 2. งานตรวจความปลอดภัย จัดทำรายงานความปลอดภัย และดำเนินการแก้ไขกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 3. งานสอบสวนและป้องกันอุบัติเหตุ ก...

SOTUS INTERNATIONAL CO., LTD.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
27 พ.ค. 59
 พบ 103 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ