เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 92 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
41 . ผู้จัดการฝ่ายประกันคุณภาพ
ด่วน!!

บริหารจัดการงานด้านประกันคุณภาพ

บริษัท บางกอกแล็ป แอนด์ คอสเมติค จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
23 ต.ค. 57
42 . นักคอมพิวเตอร์
ดูแลโปรแกรม ERP ของบริษัท

บริษัท บางกอกแล็ป แอนด์ คอสเมติค จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามความสามารถและประสบการณ์
23 ต.ค. 57
43 . เจ้าหน้าที่รับรถเข้าซ่อม (บ้านโป่ง+โพธาราม+ชลบุรี)
เป็นผู้ประสานงาน ด้านงานบริการการซ่อมรถยนต์

บริษัท โตโยต้าเจริญค้า ราชบุรี (1961) จำกัด
6 อัตรา
เงินเดือน 9,000-9,500 บาท
23 ต.ค. 57
44 . นักบริหาร
งานธุรการทั่วไป ประจำฝ่ายทรัพยากรมนุษย์

บริษัท บางกอกแล็ป แอนด์ คอสเมติค จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท และประสบการณ์
23 ต.ค. 57
45 . เภสัชกร
ด่วน!!

- ประจำฝ่ายผลิต จำนวน 2 อัตรา - ประจำฝ่ายควบคุมคุณภาพ 1 จำนวน 1 อัตรา

บริษัท บางกอกแล็ป แอนด์ คอสเมติค จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน ตามความสามารถและประสบการณ์
23 ต.ค. 57
46 . ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ / พัสดุ
ผู้จัดการฝ่ายพัสดุ หน้าที่รับผิดชอบ • วางแผนและควบคุมการบริหารงานด้านพัสดุ ครุภัณฑ์ ให้เป็นไปด้วยความมีประสิทธิภาพ • วางแผนการส่งมอบสินค้า บริการ และควบคุมและติดตามการส่งมอบสินค้า • บริหารงานการเก...

บริษัท ไทรอัมฟ์เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
22 ต.ค. 57
47 . วิศวกร
ตำแหน่ง วิศวกรฝ่ายผลิต Machine 2 อัตรา หน้าที่ความรับผิดชอบ / รายละเอียดงานที่ทำ 1. ดูแลควบคุมกระบวนการผลิตให้ได้ผลผลิตตามเป้าหมาย 2. ควบคุมพนักงานใต้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของบริษ...

บริษัท ไทรอัมฟ์เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
4 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
22 ต.ค. 57
48 . หัวหน้า/เจ้าหน้าที่ธุรการฟาร์ม
รับผิดชอบงานเอกสารการผลิตภายในฟาร์มไก่พันธุ์ระบบ Evap.

บริษัท อุตสาหกรรมอาหารสัตว์ไทย จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์และความสามารถ
22 ต.ค. 57
49 . สัตวบาลประจำฟาร์ม / ผู้จัดการฟาร์ม ไก่พันธุ์
ควบคุมดูแลงานในฟาร์มไก่พันธุ์ระบบ Evap. และโรงฟักไข่ระบบตู้ฟักอัตโนมัติ กำลังการผลิตลูกไก่ 500,000 ตัว/สัปดาห์

บริษัท อุตสาหกรรมอาหารสัตว์ไทย จำกัด (มหาชน)
3 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์และความสามารถ
22 ต.ค. 57

FDI Recruitment (Thailand) Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน 40,000 - 50,000
22 ต.ค. 57
51 . ช่างซ่อมบำรุง
รับผิดชอบ - ตรวจสอบ ความเรียบร้อย การทำงาน ของเครื่องจักร - ตรวจสอบประสิทธิภาพของเครื่องจักร - ซ่อมบำรุงเครื่องจักร ตามระบบ PM.

บริษัท เจ.เอ.เอส เพอร์เซอร์แนล แคร์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
22 ต.ค. 57

โรงเรียนพิบูลสงครามอุปถัมภ์ ราชบุรี / วิทยาลัยเทคโนโลยีราชบุรีบริหารธุรกิจ
หลายอัตรา
22 ต.ค. 57
53 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งเสริมการเกษตร
-จัดทำแปลงสาธิตการใช้ผลิตภัณฑ์ของบริษัท และเก็บข้อมูลจากงานวิจัยหรือแปลงสาธิต -ส่งเสริมและให้คำแนะนำการใช้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทให้แก่เกษตรกร เพื่อลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิต -ติดตามผลหลังการใช้ผลิตภัณฑ์ แล...

S.V.WINNERs Co.,Ltd.
3 อัตรา
22 ต.ค. 57
54 . พนักงานธุรการ
จัดทำบิลบัญชี รับ-ส่งสินค้า

บริษัท พรศรีคอสเมติค จำกัด
1 อัตรา
22 ต.ค. 57
55 . พนักงานอะไหล่ เพศชาย
1.ดูแลสต๊อคอะไหล่ จัดเก็บอะไหล่ 2.ตรวจเช็คราคาอะไหล่ให้กับศูนย์บริการ 3.จัดเตรียมอะไหล่ตามใบงานที่ศูนย์บริการแจ้ง 4.มีความรู้เกี่ยวกับชิ้นส่วน หรือ โครงสร้างรถยนต์ 5.จัดทำรายงานต่างๆ สรุปรายงานทุก...

บริษัท โตโยต้าเจริญค้า ราชบุรี (1961) จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน 9,000-9,500 บาท
22 ต.ค. 57
56 . QC Supervisor (ประจำราชบุรี)
จัดการ ดูแล ควบคุม คุณภาพหินและทราย ควบคุมคุณภาพสินค้า และให้บริการลูกค้า

Siam City Cement Public Co., Ltd.
22 ต.ค. 57
57 . หัวหน้าฝ่ายบัญชีต้นทุน
ตรวจสอบเอกสารการลงบัญชี,คำนวณต้นทุนการผลิตรายตัว อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาาย

บริษัท พี.พี.เค อินดัสตรี้ส์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
22 ต.ค. 57
58 . Admin Staff (สัญญาจ้าง 1 ปี ประจำราชบุรี)
- Supprot team in terms of documents preparation. - Coordinate with others and manage general administration works. - Manage all ralated paper works and collect necessary records upon reguest.

Siam City Cement Public Co., Ltd.
22 ต.ค. 57
59 . หัวหน้าฝ่ายบัญชี (Chief of Account)
- บันทึกซื้อขาย และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับเงินสด - บันทึกการรับเงินจากลูกหนี้ และสรุปสิ้นเดือน - ทำรายงานภาษีซื้อ - สรุปยอดการขาย - ปิดงบประจำเดือน - จัดทำทะเบียนทรัพย์สินบริษัทฯ - ...

บริษัท ฮามอนี่ อีเลคทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามตกลง
21 ต.ค. 57
60 . QA.Ass't Manager , Production Supervisor
Responsibilities (QA.Ass't Manager) 1. ร่วมมือกับ PC. Asst. Manager รับผิดชอบในการควบคุมดูแลให้เกิดความมั่นใจว่า วัตถุดิบที่ส่งมอบ โดยลูกค้าได้รับการตรวจสอบและจัดเก็บรักษาตามวิธีที่กำหนดให้ ...

บริษัท ฮามอนี่ อีเลคทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด
2 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามตกลง
21 ต.ค. 57
 พบ 92 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ