เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
กรุณากรอก Username & Password
Username  :  
Password  :  
 พบ 84 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
41 . ฝ่ายธุรการทั่วไป และประสานงาน
* ดูแลและจัดการงานด้านเอกสารในออฟฟิศ * จัดการเรื่องเอกสารใบสั่งผลิต ประสานงานจัดซื้อทั่วไปในองกรณ์ * ประสานงานกับแผนกอื่นได้เป้นอย่างดี * มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ เช่น excel, words, etc * สามารถ...

บริษัท ประกอบ บีฟ โปรดักส์ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน 9,000 baht ผ่านงาน 3 เดือนมีการปรับขึ้นตามการตกลง
29 ก.ค. 57
42 . QC, QA satff, ควบคุมคุรภาพสินค้า
* ตรวจสอบทุกคุณภาพขั้นตอน incoming,inprocess,final inspection * จัดทำบันทึกผลการตรวจสอบในทุกขั้นตอนการทำงาน * จำทำเอกสาร รวมถึึงบันทึดเอกสาร GMP/ HACCP หาจุดวิกฤติในการผลิต รวมถึงการทวนสอบ * ปฏิบัต...

บริษัท ประกอบ บีฟ โปรดักส์ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน 12,000 baht
29 ก.ค. 57
43 . LL (หัวหน้าลายน์ผลิต)
ควบคุมลายน์ผลิต

บริษัท เค อี ไอ ซี ไทย จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
29 ก.ค. 57
44 . Sale / เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย
ดูแลฝ่ายขาย

บริษัท เค อี ไอ ซี ไทย จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
29 ก.ค. 57
45 . หัวหน้าฝ่ายควบคุมคุณภาพ / QA SUPERVISOR
ควบคุม กำกับดูแล คุณภาพของผลิตภัณฑ์

บริษัท เค อี ไอ ซี ไทย จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
29 ก.ค. 57
46 . IQC engineer / วิศวกรควบคุมคุณภาพ
ตรวจสอบคุณภาพสินค้า / วิเคราะห์คุณภาพ

บริษัท เค อี ไอ ซี ไทย จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
29 ก.ค. 57
47 . process engineer / วิศวกรการผลิต
ดูแลกระบวนการผลิต/วิเคราะห์งานการผลิต

บริษัท เค อี ไอ ซี ไทย จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
29 ก.ค. 57
48 . วิศวกร / วิศวกรควบคุมคุณภาพ
ควบคุมดูแลผลิตภัณฑ์ให้เป็นไปตามคุณภาพของบริษัทฯ

บริษัท เค อี ไอ ซี ไทย จำกัด
4 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
29 ก.ค. 57
49 . วิศวกร / Transformer engineer
กำกับดูแล EFFICIENCY และ PRODUCTIVITY ของกระบวนการผลิต

บริษัท เค อี ไอ ซี ไทย จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 15,000
29 ก.ค. 57
50 . หัวหน้าฝายบุคคล
1. ควบคุม ดูแล การบริหารงานบุคคลให้ได้ตามนโยบายบริษัท กำหนด 2. ติดต่อประสารงานกับหน่วยงานราชการ 3. จัดหา/สรรหา บุคลากรให้กับองค์กร 4. นำเสนอแนวทางการปรับปรุงงานบุคคลให้ได้ตามเป้าหมายที่บริษัท กำหนด...

บริษัท เค อี ไอ ซี ไทย จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
29 ก.ค. 57
51 . หัวหน้าฝายผลิต / Production supervisor
- หัวหน้าฝ่ายผลิต งานคือ ควบคุมงานฝ่ายผลิตทั้งหมด - จัดทำ PRODUCTION PLAN - จัดคนทำงานส่งเสริมให้สามารถผลิตสินค้าได้ทันตามกำหนด - ควบคุมคุณภาพการผลิตสินค้า

บริษัท เค อี ไอ ซี ไทย จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
29 ก.ค. 57
52 . Pest Control Staff
1. ดูแลงานกำจัดสัตว์พาหะ (pest control) ในโรงงาน 2. จัดทำรายงานการตรวจสอบ รอบโรงงาน ในเชิงลึก 3. วิเคราะห์แนวโน้วเกี่ยวกับแมลง 4. งานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท นำเชา (ประเทศไทย) จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
29 ก.ค. 57
53 . เจ้าหน้าที่บัญชี
- ปิดบัญชีในโปรแกรม express - บัญชีรับ จ่าย เจ้าหนี้ ลูกหนี้

บริษัท เนเจอร์ เฟิร์ส ฮาร์เวสท์ (ประเทศไทย) จำกัด
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามตกลง
29 ก.ค. 57
54 . เขียนแบบ/งานDrawing/AutoCad/ออกแบบวิศวกรรม
1. เขียนแบบเครื่องจักรตามที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน 2. มีจิตสำนึกในเรื่องของความปลอดภัยอยู่เสมอ 3. ศึกษาและปฏิบัติตามกฏมาตรฐาน ISO 9001 และขั้นตอนการปฏิบัติงาน 4. ปฏิบัติงานตามคำสั่งของผู้บังคั...

บริษัท ไทรอัมฟ์เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
10 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
29 ก.ค. 57
55 . วิศวกรเทคนิค,ผลิต,ไฟฟ้า,โครงการ /โยธา หรือ ปวส.สาขาเครื่องกล
1.ควบคุมกระบวนการผลิตให้ได้ผลผลิตตามเป้าหมาย 2.ควบคุมพนักงานใต้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ รายละเอียดของงานที่ทำ 1.ดูแลกระบวนการผลิตให้ได้ตามมาตรฐานที่กำหนด 2.ควบคุมกา...

บริษัท ไทรอัมฟ์เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
10 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
29 ก.ค. 57
56 . เจ้าหน้าที่รับรถเข้าซ่อม
เป็นผู้ประสานงาน ด้านงานบริการการซ่อมรถยนต์

บริษัท โตโยต้าเจริญค้า ราชบุรี (1961) จำกัด
4 อัตรา
เงินเดือน ตามวุฒิการศึกษา
28 ก.ค. 57
57 . หัวหน้าฝ่ายบัญชี (Chief of Account)
- บันทึกซื้อขาย และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับเงินสด - บันทึกการรับเงินจากลูกหนี้ และสรุปสิ้นเดือน - ทำรายงานภาษีซื้อ - สรุปยอดการขาย - ปิดงบประจำเดือน - จัดทำทะเบียนทรัพย์สินบริษัทฯ - ...

บริษัท ฮามอนี่ อีเลคทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามตกลง
28 ก.ค. 57
58 . หัวหน้าแผนกซ่อมบำรุง (Leader.Maintenance)
- จัดเก็บประวัติและอุปกรณ์ การซ่อมเครื่องจักร - ตรวจสอบและเช็คปัญหากรณีเครื่องจักรเสีย - ดำเนินการซ่อมเครื่องจักรและอุปกรณ์อื่น ตามคำร้องขอของหน่วยงานอื่น ๆ - ทบทวนและซ่อมแซมเครื่องจักรและอุปกรณ์ใ...

บริษัท ฮามอนี่ อีเลคทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามตกลง
28 ก.ค. 57
59 . ฝ่ายการตลาดและงานขาย
- รับผิดชอบงานด้านการตลาดและส่งเสริมงานขาย - สนับสนุนยอดขายเพิ่มให้เพิ่มขึ้น - ประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการให้ถึงกลุ่มเป้าหมาย - ดูแลโปรเจ็คที่ได้รับมอบหมาย

สวิสวัลเลย์ ฮิพ รีสอร์ท (Swiss Valley Hip Resort)
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน 12,000 - 15,000 (มีสวัสดิการ)
28 ก.ค. 57

KEWPIE (THAILAND) CO., LTD.
2 อัตรา
28 ก.ค. 57
 พบ 84 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ