เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 125 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
41 . ผู้จัดการฝ่ายประกันคุณภาพรับสมัครด่วน !
บริหารจัดการงานด้านประกันคุณภาพ

บริษัท บางกอกแล็ป แอนด์ คอสเมติค จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
25 ต.ค. 59
42 . นักวิทยาศาสตร์(เคมี) รับสมัครด่วน !
- พัฒนาวิธีวิเคราะห์ วิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ ศึกษาการละลายในหลอดทดลอง และทดสอบความใช้ได้ของวิธีวิเคราะห์สำหรับการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่

บริษัท บางกอกแล็ป แอนด์ คอสเมติค จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามความสามารถและประสบการณ์
25 ต.ค. 59
43 . ผู้ควบคุมงานทางภูมิทัศน์
-ควบคุมดูแลสวน ดูแลสวนตามที่ได้รับมอบหมาย -ติดตามและควบคุมการทำงาน แต่ละส่วนงานที่รับผิดชอบให้บรรลุเป้าหมาย

บริษัท ฟูลฟาซิลิตี้ จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
25 ต.ค. 59
44 . เจ้าหน้าที่บัญชี (ประจำกรุงเทพ และโพธาราม,ราชบุรี)
1.บันทึกบัญชีในสมุดรายวันทั่วไป,รายวันซื้อ,รายวันจ่าย,รายวันขาย,รายวันรับ โดยใช้โปรแกรม MAC 4 2.จัดเก็บเอกสารให้เป็นระเบียบเรียบร้อย 3.ทำรายงานภาษีซื้อ ภาษีขาย และยื่นแบบ ภ.พ.30 ประจำเดือน 4.ยื่นแบ...

Bangkok Rice Co., Ltd. (บริษัท กรุงเทพค้าข้าว จำกัด)
2 อัตรา
เงินเดือน ตามความสามารถ และประสบการณ์
25 ต.ค. 59
45 . เจ้าหน้าที่การเงิน อาวุโส (ประจำกรุงเทพ และโพธาราม,ราชบุรี)
รายละเอียด 1. ควบคุมดูแล งานวางบิล จ่ายเช็ค 2. ตรวจสอบการจ่ายชำระหนี้ให้เจ้าหนี้ 3. วางแผนและออกแบบระบบการควบคุมภายใน การจ่ายชำระหนี้เพื่อป้องกันข้อผิดพลาดที่ตรวจพบในการทำงาน 4. ตรวจสอบการจ่ายเงิน...

Bangkok Rice Co., Ltd. (บริษัท กรุงเทพค้าข้าว จำกัด)
2 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์และความสามารถ
25 ต.ค. 59
46 . เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ (ประจำกรุงเทพ และโพธาราม,ราชบุรี)
1.ตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบ กระบวนกาารผลิต และสินค้า ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด 2.ควบคุมเอกสารการผลิต รายการการผลิต บันทึกและรายงานผลวิเคราะห์ 3.ทำใบแจ้งงานการผลิต 4.ติอต่อประสานงานกับฝ่ายที่เกี่ยวข้อ...

Bangkok Rice Co., Ltd. (บริษัท กรุงเทพค้าข้าว จำกัด)
3 อัตรา
เงินเดือน ตามความสามารถและประสบการณ์
25 ต.ค. 59
47 . ผู้จัดการฟาร์มสุกร
รับผิดชอบการบริหารการผลิตทั้งระบบ ของฟาร์มสุกรแม่พันธุ์ , ฟาร์มสุกรขุน ภายใต้การจัดการทั้งระบบ EVAP และ โรงเรือนเปิด รวมถึงการบริหารบุคลากรในฟาร์ม เพื่อให้ได้ผลผลิต คุณภาพ ตามนโยบายขององค์กร ***สวั...

กลุ่มบริษัท พี แอนด์ เอฟ อโกร อินดัสทรี จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน เงินเดือนตามประสบการณ์ และ ความสามารถ+ค่าตำแหน่ง+ค่าโทรศัพท์+ค่าประจำฟา์ม
25 ต.ค. 59
48 . Maintenance Engineer
- Control and check utility system. - Repair machine. - Making maintenance report. - Etc.

A&M Casting (Thailand) Co., Ltd.
นิคมราชบุรี ราชบุรี
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
25 ต.ค. 59
49 . เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ (บริหารยานยนต์)
1. ดูแล ตรวจสอบรถของงานจัดส่งทั้งหมด 2. ตรวจความพร้อมของรถ ,ตรวจความพร้อมพนักงานขับรถ

บริษัท พี เอส ดี คอนสตรัคชั่น 2011 จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
25 ต.ค. 59
50 . เจ้าหน้าหน้าที่ความปลอดภัย (จป.วิชาชีพ)
-ตรวจสอบการสวมใส่อุปกรณ์Safetyของพนักงานที่ปฏิบัติงานตามไซต์งาน -รวบรวมข้อมูลความเสียงของหน้างานที่พบและจัดทำรายงาน -สร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัยให้กับพนักงาน -เป็นตัวแทนในการสื่อสารด้านความปลอดภัย...

บริษัท พี เอส ดี คอนสตรัคชั่น 2011 จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
25 ต.ค. 59
51 . เจ้าหน้าที่บัญชี
- บันทึกข้อมูลลงในระบบ - ดำเนินการจัดเก็บเอกสาร - ประสานงานกับฝ่ายบัญชีของบริษัทฯในเครือ

บริษัท พี เอส ดี คอนสตรัคชั่น 2011 จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
25 ต.ค. 59
52 . พนักงานประเมินราคาฝึกหัด ประจำจังหวัดราชบุรี
- ประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์

บริษัท โปรสเปค แอพเพรซัล จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
25 ต.ค. 59
53 . พนักงานตรวจนับสินค้า สาขาราชบุรี
- ควบคุมและดำเนินการับ-จ่าย ผลิตภัณฑ์และภาชนะให้กับรถลำเลียงและรถเขต - ดำเนินการจัดเก็บ และรักษาปริมาณของผลิตภัณฑ์ในคลังสินค้าให้เหมาะสม - ควบคุมการปฏิบัติงานของพนักงานขับรถยก, พนักงานยก - ตรวจนับส...

ThaiNamthip Limited (บริษัทไทยน้ำทิพย์ จำกัด)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
25 ต.ค. 59
54 . เจ้าหน้าที่พัฒนาตลาด (Market Developer) สาขาราชบุรี
พัฒนาร้านค้าในเขตพื้นที่โรงเรียน และร้านอาหารตามที่ได้รับมอบหมาย โดยนำเสนอขายผลิตภัณฑ์ ของบริษัทฯ เข้าเยี่ยม และจัดการสินค้ารวมทั้งดูแล การใช้งานของอุปกรณ์ช่วยขายต่างๆ ที่บริษัทจัดให้กับร้านค้า รวมท...

ThaiNamthip Limited (บริษัทไทยน้ำทิพย์ จำกัด)
25 ต.ค. 59
55 . ผู้จัดการฝ่ายผลิต
- ควบคุมการผลิตให้มีประสิทธฺภาพและประสิทธิผล ตอบสนองความต้องการขายได้ - ควบคุมการทำงานให้เป็นไปตามข้อกำหนด ISO & GMP

บริษัท เอเวอร์กรีน (ประเทศไทย) จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 40,000 ขึ้นไป /ตามโครงสร้างเงืนเดือนและความเหมาะสม
25 ต.ค. 59

บริษัท เอเวอร์กรีน (ประเทศไทย) จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน 10,000 -12,000 บาท
25 ต.ค. 59
57 . Electrician Technician (PLC Control) ประจำราชบุรี
- ดำเนินการประกอบตู้คอนโทรวต่างๆ - ออกแบบตู้คอลโทรวตามเงื่อนไขที่กำหนด - ถอดแบบ สั่งซื้ออุปกรณ์ตู้ควบคุม - ทำเอกสารคู่มือการใช้งานตู้ควบคุม - ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ผู้บังคับบัญชา

บริษัท ไทย อกริ ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
25 ต.ค. 59
58 . Foreman (ประจำราชบุรี)
- คุมงานก่อสร้างตามโปรเจคต่างๆของบริษัท - มีประสบการณ์ด้าน Foreman มา 2-5 ปี

บริษัท ไทย อกริ ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
25 ต.ค. 59
59 . เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร / Farm Manager
-จัดซื้อและตรวจสอบคุณภาพของสินค้าประเภท พืชไร สวน ผักผลไม้ต่าง ๆ -ตรวจสอบสารเคมี และให้คำแนะนำแก่เกษตรกร ชาวสวนให้มีความรู้เรื่องสารเคมีในพืช ผัก ผลไม้

บริษัท ไทย อกริ ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
3 อัตรา
25 ต.ค. 59
60 . เจ้าหน้าที่ควบคุมการผลิต
1. ควบคุมจัดเตรียมการผลิต โดยจัดเตรียมความพร้อมของกำลังคน เครื่องจักร และอุปกรณ์การใช้งาน 2. ควบคุมการปฏิบัติงานของพนักงาน แก้ไขปัญหาในขบวนการผลิต ควบคุมการใช้วัตถุดิบและทรัพยากร 3. ควบคุมการผลิตให้...

SOTUS INTERNATIONAL CO., LTD.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
25 ต.ค. 59
 พบ 125 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ