เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 11 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )
27 ก.ค. 59
2 . ผู้จัดการฝ่ายซ่อมบำรุงและธุรการ (Section Manager – General Affair)สาขาลำปาง
• ดูแลและทำงานร่วมกับพนักงานซ่อมบำรุงเพื่อซ่อมแซมและบำรุงรักษาทรัพย์สินในสโตร์ (สิ่งอำนวยความสะดวกและอุปกรณ์ต่างๆ) ให้อยู่ในสภาพที่ดีและพร้อมใช้งาน รวมถึงควบคุมค่าใช้จ่ายต่างๆให้อยู่ภายใต้งบประมาณที่ก...

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัทฯ
27 ก.ค. 59
3 . หัวหน้างานช่างซ่อมเครื่องจักรข้าวโพดหวาน (Mechanical Engineer)
- กำกับดูแลเครื่องจักรของ Line การผลิตข้าวโพดหวานให้มีประสิทธิภาพ - มอบหมายงานให้กับพนักงานที่กำกับดูแล - ตรวจสอบ และวางแผน การบำรุงรักษาเครื่องจักร, การซ่อมแซมเครื่องจักร ของ Line การผลิตข้าวโพดหวา...

บริษัท ลำปางฟู้ดโปรดักส์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
27 ก.ค. 59
4 . ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกคลังสินค้า (Assistant Head of Department warehouse)
- รับนโยบายจาก ผู้บริหาร และ หัวหน้าแผนก - กำกับดูแล วางแผนการทำงานในงานและวิเคราะห์ปัญหา ในการทำงาน (งานบัญชีคลังสินค้า, งานเรียง - จัดเก็บสินค้า, งานภาชนะบรรจุ, งานปิดฉลาก, งานส่งออก) - ดูแลระ...

บริษัท ลำปางฟู้ดโปรดักส์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
27 ก.ค. 59
5 . หัวหน้างานสต๊อก (Supervisor of stock packaging)
- กำกับดูแล และควบคุม งานสต๊อกบรรจุภัณฑ์ - วางแผน บริหารสต๊อกบรจจุภัณฑ์ - กำกับดูแลการทำงานของพนักงาน - ประสานงานกับส่วนงานภายในและภายนอกแผนกที่เกี่ยวข้อง

บริษัท ลำปางฟู้ดโปรดักส์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
27 ก.ค. 59
6 . Civil Engineer (ลำปาง)
• Contributing to the management and erection of structural work in projects for both Thailand and overseas locations. • Working with teams of civil, mechanical, process and electrical/...

บริษัท สยามสตีล เกรตติ้งส์ จำกัด
1 อัตรา
27 ก.ค. 59
7 . เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สิน (สาขาลำปาง)
1. เจราจาและติดตามหนี้สินจากลูกหนี้ที่ผิดนัดชำระเงินค่างวดเช่าซื้อรถยนต์ทางโทรศัพท์ 2. ออกติดตามยึดรถกลับคืนสู่บริษัทในกรณีผิดนัดการชำระค่างวดที่ทางบริษัทฯ กำหนดไว้

บริษัท เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
1อัตรา
26 ก.ค. 59
8 . IT support
• Performs day to day routine functions of solving computer and peripheral problem, data communication problem, installing system software and hardware. • Coordinates with vendor and/or outsource t...

Fircroft Thailand
1 Position
เงินเดือน 35,000 บาท
26 ก.ค. 59
9 . ผู้จัดการสาขา/ รองผู้จัดการสาขา (ลำปาง)
- วางแผนและจัดการการสื่อสารภายในสาขาเพื่อการรับรู้ทิศทาง พันธกิจ และเป้าหมายขององค์กร - วางแผนและดำเนินการกิจกรรมภายในสาขาเพื่อให้บรรลุเป้าหมายและยอดขาย - บริหารการให้บริการของสาขาให้อยู่ในมาตรฐานแล...

บริษัท ไอร่า แอนด์ ไอฟุล จำกัด (มหาชน)
25 ก.ค. 59
10 . พนักงานขับรถแบคโฮ
- รับผิดชอบขับรถแบคโฮตามหน้างานที่ได้รับมอบหมาย - ดูแลรักษารถที่ประจำอยู่

บริษัท โลตัสฮอลวิศวกรรมเหมืองแร่และก่อสร้าง จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
22 ก.ค. 59
11 . ผู้จัดการโรงงาน ประจำโรงงาน จังหวัดลำปาง
- ควบคุมการผลิตและพัฒนาคุณภาพการผลิต - ดูแลความเรียบร้อยและความปลอดภัยภายในโรงงาน - ดูแลการจัดส่งสินค้าที่ผลิต - ควบคุมกับดูแลพนักงานในสายงาน - งานตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท อีไอซี มาร์เก็ตติ้ง จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์
22 ก.ค. 59
 พบ 11 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ