เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 10 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
24 ต.ค. 57
2 . เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร(เมล็ดพันธุ์) ด่วนมาก !!
ส่งเสริมการปลูกเพื่อการผลิตเมล็ดพันธุ์ แตงกวา ฟักทอง มะระ บวบ ข้าวโพด ฯลฯ ในเขตพื่นที่ภาคเหนือ

บริษัท แอ๊ดว้านซ์ซีดส์ จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
24 ต.ค. 57
3 . เจ้าหน้าที่ควบคุมการเดินเครื่อง (Board Control)
1)ควบคุมเครื่องจักรในการผลิต จ่าย ไฟฟ้าและไอน้ำ 2)ตรวจตราดูแลเครื่องจักรที่รับผิดชอบ ให้มีความพร้อมในกระบวนการผลิต 3)รายงานปัญหาด้านการผลิตให้หัวหน้ากะรับทราบตลอดเวลา 4)ดำเนินการตามระบบมาตรฐาน ISO ...

กลุ่มบริษัท ชัยโย ทริปเปิ้ลเอ
1 อัตรา
เงินเดือน 20,000+
24 ต.ค. 57
4 . Plant Engineer ( ลำปาง)
Urgently Required!!

- การควบคุมการผลิต, การส่งจำหน่ายพลังงาน ตลอดจนควบคุมสภาพผิดปกติไม่ให้เกิดผลกระทบต่อการผลิต - การตรวจสอบประสิทธิภาพของเครื่องจักร - การพัฒนา ทบทวนระบบมาตรฐานการปฎิบัติงาน - ผลิตไฟฟ้า ได้ตามเป้าหมาย...

กลุ่มบริษัท ชัยโย ทริปเปิ้ลเอ
3 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
24 ต.ค. 57
5 . โฟร์แมน
-มีประสบการณ์ในการควบคุมงานก่อสร้างโดยตรง -สามารถตรวจรับ และรายงานความคืบหน้าในการก่อสร้างได้

บริษัท มาเจสติคอุตสาหกรรมอาหาร จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
24 ต.ค. 57
6 . จป.วิชาชีพ
1. ควบคุมความปลอดภัยในการปฏิบัติการของโครงการ 2. ฝึกอบรมพนักงานด้านความปลอดภัยในการทำงานที่จำเป็น 3. เสนอแนะแนวทางและวิธีดำเนินงานที่ปลอดภัยในขั้นตอนการวางแผนการทำงานได้ 4. ตรวจตราและดูแลทุกส่วนที่...

บริษัท โลตัสฮอลวิศวกรรมเหมืองแร่และก่อสร้าง จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
23 ต.ค. 57
7 . นักเคมี ทดสอบหินปูน (Limestone)
1. รับผิดชอบการเตรียมทดสอบ วิเคราะห์ตัวอย่าง หินปูน 2. จัดทำรายงานสรุปผลการวิเคราะห์เพื่อสนับสนุนการดำเนินการด้านควบคุมคุณภาพและประกันคุณภาพ

บริษัท โลตัสฮอลวิศวกรรมเหมืองแร่และก่อสร้าง จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
23 ต.ค. 57
8 . พนักงานขาย (สัตวศาสตร์/สัตวบาล)
1. ขายสินค้า ซี.พี. สุกร,สัตว์ปีก, ชิ้นส่วนเนื้อสัตว์, ไข่ไก่ ซีพี 2. ติดตามภาวะตลาด การแข่งขัน ราคา ฯลฯ

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)
3 อัตรา
เงินเดือน โครงสร้างเงินเดือนบริษัท
22 ต.ค. 57
9 . เจ้าหน้าที่ จป. วิชาชีพ
- ดูแลรับผิดชอบงานความปลอดภัยในการทำงาน - จัดทำเอกสารความปลอดภัยให้ถูกต้องตามกฎหมายแรงงาน - นำเสนอเพื่อพิจารณาหรือปรับปรุงการทำงานให้เกิดความปลอดภัยในการทำงาน

บริษัท ลำปางศิลปนคร จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
21 ต.ค. 57
10 . พนักงานแนะนำบัตร (สาขาลำปาง)
**** ก่ อ น ส มั ค ร ! โ ป ร ด อ่ า น ลั ก ษ ณ ะ ง า น โ ด ย ล ะ เ อี ย ด **** ลักษณะงาน : - จะเป็นการออกไปติดต่อ พบปะกับลูกค้า "ข้างนอก" บริษัทฯ (ไม่ใช่งาน Back office,ไม่ใช่พนักงานนั่งประจ...

บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)
3 อัตรา
เงินเดือน 15,000-30,000
17 ต.ค. 57
 พบ 10 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ