เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 6 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . หัวหน้าแผนกบริการอุปกรณ์ [Equipment Service Supervisor]
หน้าที่ความรับผิดชอบโดยย่อ - จัดการบริหารงานด้านวางแผนในการพัฒนางานติดตั้งถอดถอนและงานซ่อมอุปกรณ์ Fountain - กำกับให้มีการตรวจสอบการประกันคุณภาพเครื่องดื่มที่ผสมด้วยเครื่อง Fountain - พัฒนาบุคลากร...

ThaiNamthip Limited (บริษัทไทยน้ำทิพย์ จำกัด)
1 อัตรา
เงินเดือน มีเงินเดือนประจำ และสวัสดิการอื่นๆ ตามเงื่อนไขของบริษัท
3 ส.ค. 58
2 . เจ้าหน้าที่ขาย (สาขาลำปาง)
- รับผิดชอบยอดขาย ในเขตรับผิดชอบ ตามเป้าหมายที่บริษัทฯ กำหนด - รับผิดชอบดำเนินการติดตามชำระหนี้ของลูกค้า ภายในระยะเวลาที่บริษัทฯ กำหนด - นำเสนอผลิตภัณฑ์ และให้คำแนะนำ, แก้ไขปัญหาในส่วนของสิน...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
3 ส.ค. 58
3 . Scheduler (Primavera) หน่วยงานโรงไฟฟ้าแม่เมาะ จังหวัดลำปาง
จัดตารางเวลาการก่อสร้าง/โครงการ โดยใช้โปรแกรม Primavera และงานอื่นๆ ตามที่รับมอบหมาย

POWERLINE ENGINEERING PUBLIC CO., LTD.
1 อัตรา
เงินเดือน ไม่ระบุ
3 ส.ค. 58
4 . เจ้าหน้าที่บริหารหนี้
- รับผิดชอบในการดำเนินงานด้านการบริหารหนี้ ติดตามหนี้จากลูกหนี้จากการรับประกันภัย ของกลุ่มลูกหนี้ที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของบริษัทฯ - บันทึกรายการตัดบัญชีลูกหนี้จาก...

บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
31 ก.ค. 58
5 . วิศวกรโครงการ
วิศวกรควบคุมงานก่อสร้างโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแม่นึง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง มูลค่างานก่อสร้าง 448,000,000 บาท ระยะเวลาก่อสร้าง 1,080 วัน สิ้นอายุสัึญญา 14 กุมภาพันธ์ 2560

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทวีศักดิ์ก่อสร้าง
1 อัตรา
เงินเดือน 18,000 บาท
28 ก.ค. 58
6 . เจ้าหน้าที่ จป. วิชาชีพ
- ดูแลรับผิดชอบงานความปลอดภัยในการทำงาน - จัดทำเอกสารความปลอดภัยให้ถูกต้องตามกฎหมายแรงงาน - นำเสนอเพื่อพิจารณาหรือปรับปรุงการทำงานให้เกิดความปลอดภัยในการทำงาน

บริษัท ลำปางศิลปนคร จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
27 ก.ค. 58
 พบ 6 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ