เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 7 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . หัวหน้าแผนกบริการอุปกรณ์ [Equipment Service Supervisor]
หน้าที่ความรับผิดชอบโดยย่อ - จัดการบริหารงานด้านวางแผนในการพัฒนางานติดตั้งถอดถอนและงานซ่อมอุปกรณ์ Fountain - กำกับให้มีการตรวจสอบการประกันคุณภาพเครื่องดื่มที่ผสมด้วยเครื่อง Fountain - พัฒนาบุคลากร...

ThaiNamthip Limited (บริษัทไทยน้ำทิพย์ จำกัด)
1 อัตรา
เงินเดือน มีเงินเดือนประจำ และสวัสดิการอื่นๆ ตามเงื่อนไขของบริษัท
2 ก.ย. 58
2 . SCHEDULER ENGINEER (ปฏิบัติงานที่โรงไฟฟ้าแม่เมาะ จ.ลำปาง)
ด่วน!!

1. วางแผนงาน 2. ติดตามงานให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด 3. สามารถใช้โปรแกรม PRIMAVERA ในการวิเคราะห์แผนงานได้อย่างคล่องแคล่ว

บริษัท เนาวรัตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
2 ก.ย. 58
3 . เจ้าหน้าที่ขาย (สาขาตาก, เชียงใหม่)
- รับผิดชอบยอดขาย ในเขตรับผิดชอบ ตามเป้าหมายที่บริษัทฯ กำหนด - รับผิดชอบดำเนินการติดตามชำระหนี้ของลูกค้า ภายในระยะเวลาที่บริษัทฯ กำหนด - นำเสนอผลิตภัณฑ์ และให้คำแนะนำ, แก้ไขปัญหาในส่วนของสินค้...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
2 ก.ย. 58
4 . ผู้จัดการร้านฝึกหัด สาขา เจเจปาร์ค จ.ลำปาง
บริหารจัดการ กำกับดูแล การดำเนินงานภายในร้านให้เป้นไปตามเป้าหมายที่กำหนด สอนงาน ให้คำแนะนำ ช่วยประสานงานและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น

บริษัท เชสเตอร์ฟู้ด จำกัด (Chester Grill)
10 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
31 ส.ค. 58
5 . เจ้าหน้าที่ จป. วิชาชีพ
- ดูแลรับผิดชอบงานความปลอดภัยในการทำงาน - จัดทำเอกสารความปลอดภัยให้ถูกต้องตามกฎหมายแรงงาน - นำเสนอเพื่อพิจารณาหรือปรับปรุงการทำงานให้เกิดความปลอดภัยในการทำงาน

บริษัท ลำปางศิลปนคร จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
31 ส.ค. 58
6 . เจ้าหน้าที่บริหารงานขาย Account Executive – Dealer & Retail Partner จังหวัดลำปาง
1. วางแผน วิเคราะห์ ติดตาม และประเมินผล พร้อมเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหา การขาย, การตลาด และการส่งเสริมการขาย, การขยายช่องทางการขายใหม่ๆ ประกอบกับสร้างความสัมพันธ์อันดีให้กับพนักงาน และเพื่อนคู่ค้าขอ...

บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน 15,000 ขึ้นไป
27 ส.ค. 58
7 . ประสานงานขายประจำจังหวัดลำปาง
- เยี่ยมเยี่ยนตัวแทนจำหน่ายและลูกค้าเพื่อให้คำปรึกษาตลอดจนสนับสนุนให้เกิดการเพิ่มยอดขายและส่วนแบ่ง การตลาดภายในเขตพื้นที่ที่ได้รับมอบหมายให้บรรลุเป้าหมายตามนโยบายและเป้าหมายที่วางไว้ - ให้คำปรึกษาและ...

บริษัท ฮีโน่มอเตอร์สเซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท ฯ พร้อมสวัสดิการอื่นๆอีกมากมาย
26 ส.ค. 58
 พบ 7 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ