เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 10 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ATM ENGINEER
1. ติดตั้งและลงโปรแกรม ระบบ เครื่อง ATM และ ADM 2. วิเคราะห์อาการเสีย, ซ่อมแซม และ เปลี่ยนอะไหล่ต่าง ๆ เมื่อเครื่อง ATM มีปัญหา 3. PM (Preventive Maintenance) ดูแลบำรุงรักษาตรวจเช็คการใช้งานของเคร...

บริษัท โปรเฟสชันแนลวัน จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน 15,000บาทขึ้นไป (รายได้รวม25,000)
27 มี.ค. 58

บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน 17,000 - 25,000
26 มี.ค. 58
3 . เจ้าหน้าที่รับวัตถุดิบ
ดูแล ตรวจสอบ คุณภาพวัตถุดิบที่ส่งเข้าโรงงาน ให้เป็นไปตามข้อกำหนด และประสานกับผู้ที่เกี่ยวข้อง ดูแล ตรวจสอบความพร้อมของงานในด้านระบบเอกสาร สถานที่ แรงงาน อุปกรณ์เครื่องมือในการทำงาน วางแผนการทำงาน รั...

บริษัท ลำปางฟู้ดโปรดักส์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
25 มี.ค. 58
4 . เจ้าหน้าที่ผลิต (Production Supervisor) -โรงงาน (ลำปาง)
รับแผนการผลิต , ดูแลสายการผลิตและจัดการสายการผลิตให้ได้ประสิทธิภาพมากที่สุด แก้ไขปัญหาด้านเทคนิคในการสายการผลิต ดูแลพนักงานให้ปฏิบัติหน้าที่ตามความเหมาะสม ดูแลสุขลักษณะของพื้นที่ปฏิบัติงาน และบุคคล...

บริษัท ลำปางฟู้ดโปรดักส์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
25 มี.ค. 58
5 . หัวหน้าแผนกคลังสินค้า
1. วางเป้าหมายและวางแผนงานของหน่วยงาน ให้สอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กร 2. จัดระบบการทำงานคลังสินค้า 3. ประสานงานระหว่างโรงงาน และสำนักงานใหญ่ 4. พัฒนาบุคคลากรให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร 5. กำกับดูแลท...

บริษัท ลำปางฟู้ดโปรดักส์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
25 มี.ค. 58
6 . เจ้าหน้าที่สต๊อกคลังสินค้า
กำกับดูแล และควบคุม งานสต๊อกสินค้า วางแผน บริหารสต๊อกคลังสินค้า กำกับดูแลการทำงานของพนักงาน ประสานงานส่วนงานและแผนกที่เกี่ยวข้อง

บริษัท ลำปางฟู้ดโปรดักส์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
25 มี.ค. 58
7 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อ
จัดทำสำรวจวัตถุดิบที่ต้องการใช้, ทำแผนการจัดซื้อ, คัดเลือกผู้ขายวัตถุดิบ, ทำข้อตกลงในการซื้อขาย ตลอดจนจัดส่งวัตถุดิบถึงโรงงาน ประสานงานระหว่างหน่วยงานและผู้ที่เกี่ยวข้อง

บริษัท ลำปางฟู้ดโปรดักส์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
25 มี.ค. 58
8 . เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ(IT Support)
ตรวจสอบ แก้ไขปัญหาระบบเครือข่ายหลักเบื้องต้น ดำเนินการ หรือปฏิบัติตามแผนการบำรุงรักษาอุปกรณ์สำคัญ หรือ Serverหลักๆของฝ่ายไอที ประสานงานและติดตั้ง Hardware ตามแผนการจัดสรรประจำปีให้กับผู้ใช้งาน ตรวจสอบ...

บริษัท ควอลิตี้เซรามิก จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 12,000 - 15,000 บาท
25 มี.ค. 58
9 . เจ้าหน้าที่ จป. วิชาชีพ
- ดูแลรับผิดชอบงานความปลอดภัยในการทำงาน - จัดทำเอกสารความปลอดภัยให้ถูกต้องตามกฎหมายแรงงาน - นำเสนอเพื่อพิจารณาหรือปรับปรุงการทำงานให้เกิดความปลอดภัยในการทำงาน

บริษัท ลำปางศิลปนคร จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
25 มี.ค. 58
10 . ช่างไฟฟ้า
ดูแลระบบไฟฟ้าในโรงงาน

บริษัท ลำปางศิลปนคร จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน เริ่มต้น 9,000 บาท
25 มี.ค. 58
 พบ 10 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ