เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 86 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 

บริษัท มิยาบิ กริลล์ จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
1 พ.ย. 57
2 . หัวหน้าแผนกThermal Process (ฝ่่ายQC)
ควบคุบดูแลอุปกรณ์ของหม้อฆ่าเชื้อ และจัดทำการศึกษาThermal Process (F0,Venting)

บริษัท สยามอินเตอร์เนชั่นแนล ฟู๊ด จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
1 พ.ย. 57
3 . หัวหน้าแผนกห้องเย็น
- รับปลา ฟรีซ คัดขนาด จัดเก็บ เบิกจ่ายวัตถุดิบ และควบคุมดูแลการทำงานของพนักงานให้เป็นไปตามกระบวนการทำงาน

บริษัท สยามอินเตอร์เนชั่นแนล ฟู๊ด จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
1 พ.ย. 57
4 . ซุปเปอร์ไวเซอร์
-หัวหน้า คอยฝึกอบรม trainning -ฝึกอบรมบุคลากรใหม่ และงานด้านการบริหาร

บริษัท อินเทลลิเจนท์ บิลลิ่ง จำกัด
6 อัตรา
1 พ.ย. 57
5 . ผู้ช่วยผู้จัดการ
ดูแล บริหารงานตามที่ได้รับมอบหมายแทนผู้จัดการได้

บริษัท อินเทลลิเจนท์ บิลลิ่ง จำกัด
5 อัตรา
เงินเดือน 18,000 ขึ้นไป
1 พ.ย. 57
6 . ผู้จัดการฝึกหัด
บริหารงานด้านการตลาด วางแผนงานให้กับแต่ละฝ่ายในบริษัท ควบคุมดูแลบริษัท

บริษัท อินเทลลิเจนท์ บิลลิ่ง จำกัด
4 อัตรา
เงินเดือน 20,000-25,000 บาท
1 พ.ย. 57
7 . พนักงานทั่วไป
ทำตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริหาร

บริษัท อินเทลลิเจนท์ บิลลิ่ง จำกัด
5 อัตรา
1 พ.ย. 57
8 . พนักงานส่งเสริมโปรโมชั่น
-พนักงานจัดทำโปรโมชั่น -ดูแลโปรโมชั่น -ติดต่อประสานงานด้านการตลาด

บริษัท อินเทลลิเจนท์ บิลลิ่ง จำกัด
4 อัตรา
1 พ.ย. 57
9 . เจ้าหน้าที่ทรัพยากรมนุษย์ - บริหารผลงาน อ.หาดใหญ่ (STA-HQ)
- รับผิดชอบงานด้านการบริหารผลการปฎิบัติงาน - รับผิดชอบงานด้านการพัฒนาสายอาชีพ

บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
1 พ.ย. 57
10 . เจ้าหน้าที่บัญชี (Contract 6 months) ประจำสาขาหาดใหญ่
- วิเคราะห์ข้อมูลทางบัญชี - บันทึกข้อมูลทางบัญชี - จัดทำรายงานภาษี - ตรวจนับสินค้าคงเหลือ ณ สิ้นเดือน

บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
1 พ.ย. 57
11 . Helpdesk Engineer อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา (PSE)
1. ปฏิบัติหน้าที่ในการรับปัญหาและข้อร้องเรียนต่างๆ ด้านเทคโนโลยี สารสนเทศนำมาวิเคราะห์ 2. แก้ไขปัญหาเบื้องต้นในการใช้งาน Network, Hardware และ Software หลังการติดตั้ง 3. ประสานงานกับส่วนงานที่เกี่ย...

บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
1 พ.ย. 57
12 . หัวหน้าส่วนการเงินระหว่างประเทศ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา (STA-HQ)
1. ดูแลการจ่ายเงินทั้งหมดของบริษัท ศรีตรังฯ สาขาเมียนมาร์ 2. ประสานงานกับฝ่ายบัญชีและการเงินที่ SLI และ PTS (สาขาที่อินโดนีเซีย) เรื่องการกู้เงิน การจ่ายเงิน และการ Maintain เงินคงเหลือในแต่ละวัน

บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
1 พ.ย. 57
13 . หัวหน้าแผนกสอบเทียบ ด้าน Volumetric อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา (PSE)
ดูแลในส่วนของสายงานการสอบเทียบ

บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างและประสบการณ์
1 พ.ย. 57
14 . วิศวกรติดตั้ง ประจำสาขาหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา (PSE)
ควบคุม ดูแลระบบการติดติดตั้ง เครื่องจักรภายในโรงงาน

บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
3 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างและตามประสบการณ์
1 พ.ย. 57
15 . วิศวกรโรงงาน จ.สงขลา (NHR)
1. วางแผนการซ่อมบำรุงเครื่องจักรและอุปกรณ์และควบคุมดูแลให้มีการดำเนินงานไปตามแผน 2. ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องจักรและงานซ่อมแซมอย่างต่อเนื่อง 3. ควบคุมต้นทุนค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา เครื่องจักร 4. ...

บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
1 พ.ย. 57
16 . Controller Manager ประจำสาขาหาดใหญ่ และ สาขากรุงเทพฯ
1.รับผิดชอบข้อมูลการตัดสินใจ การวางแผน การลงทุนสำหรับฝ่ายบริหาร 2.การปรับปรุงระบบงาน สร้างประสิทธิภาพและผลกำไรให้องค์กร 3.Budget control 4.Business Analysis

บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
1 พ.ย. 57
17 . หัวหน้าส่วนอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (อ.หาดใหญ่ อ.สะเดา จ.สงขลา)
- ตรวจสอบสภาพความปลอดภัยในการปฏิบัติงานของพนักงาน - ตรวจสอบสภาพการกระทำที่ไม่ปลอดภัยต่อชีวิต ทรัพย์สิน - กำหนดระเบียบการทำงานเพื่อให้เกิดความปลอดภัย - จัดให้มีการฝึกซ้อมระงับเหตุฉุกเฉิน - ออกใบอนุ...

บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
3 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
1 พ.ย. 57
18 . เจ้าหน้าที่ประเมิน DRC ภาคใต้ตอนล่าง
- ตีเปอร์เซ็นต์เศษยางรับเข้า - ควบคุม วิเคราะห์และติดตามข้อมูลการตีเปอร์เซ็นต์ยาง - จัดทำแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการตีเปอร์เซ็นต์ยาง - ให้ความรู้กับลูกค้าเรื่องการตีเปอร์เซ็นต์

บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
1 พ.ย. 57
19 . หัวหน้าแผนกวิศวกรรมบอยเลอร์ อ.สะเดา จ.สงขลา (NHR)
- ควบคุม ดูแล ตรวจสอบ ปรับปรุง เครื่องจักรให้ ในส่วนงานของเตาบอยเลอร์ ได้ตามเป้าหมายของบริษัท - วางแผนการซ่อมบำรุงเครื่องจักรและพัฒนาพนักงาน

บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
1 พ.ย. 57
20 . หัวหน้าส่วนทรัพยากรมนุษย์ อ.สะเดา จ.สงขลา (PS)
- รับผิดชอบงาน HR ทั้งระบบ - ดูแลเรื่องแรงงานต่างด้าวและสรรหาพนักงานต่างด้าว - งานกิจกรรมคุณภาพตามที่บริษัทกำหนด

บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
1 พ.ย. 57
 พบ 86 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ