เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 206 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
1. ควบคุมดูแลงานด้านค่าจ้างเงินเดือน 2. ควบคุมดุแลงานด้านสรรหาบุคลากร 3. ควบคุมดูแลงานแรงงานสัมพันธ์ , สหภาพแรงงาน

บริษัท รอยัล ปอร์ซเลน จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
10 ธ.ค. 59
2 . เจ้าหน้าที่ควบคุมการผลิต ( โรงงาน จ.สระบุรี )
- ดูแล บำรุงรักษา ปรับปรุงและควบคุมเครื่องจักรให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานเสมอ และดำเนิน การผลิตให้ได้ตามเป้าหมาย โดยเป็นไปตามคุณภาพและมาตรฐานที่กำหนดไว้ - ดูแล ให้คำปรึกษาแนะนำการแก้ปัญหาต่างๆ ให้แก่...

บริษัท รอยัล ปอร์ซเลน จำกัด (มหาชน)
หลายอัตรา
เงินเดือน 15,000
10 ธ.ค. 59
3 . พนักงานธุรการ/พนักงานบัญชี(สระบุรี)รับสมัครด่วน !
พนักงานบัญชี ประจำที่จังหวัดสระบุรี 1 อัตรา - ดูแลบัญชี และงานเอกสารด้านบัญชีและการเงิน - ควบคุมดูแลการทำบัญชีและปิดงบบัญชีของบริษัท พนักงานธุรการกลาง ประจำที่จังหวัดสระบุรี 1 อัตรา - ดูแลงานบุ...

บริษัท สยามยนต์แทรกเตอร์ (สระบุรี) จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
10 ธ.ค. 59
4 . พนักงานพัฒนาธุรกิจ สระบุรีรับสมัครด่วน !
- กำกับดูแลเอกสาร และขั้นตอนการทำงานให้เป็นไปตามข้อกำหนดของระบบบริหาร คุณภาพ ISO9001:2008 - ติดตามประสานงาน รักษาระบบคุณภาพให้มีประสิทธิภาพ - ส่งเสริมภาพลักษณ์ของบริษัท - สนับสนุนกิจกรรมทางการ...

บริษัท สยามยนต์แทรกเตอร์ (สระบุรี) จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
10 ธ.ค. 59
5 . พนักงานฝ่ายขายเเละการตลาด /พนักงานธุรการขาย/พนักงานอะไหล่ สระบุรีรับสมัครด่วน !
พนักงานขายและการตลาด - ให้รายละเอียดลูกค้าเกี่ยวกับราคาและคุณสมบัติของรถ - ให้คำแนะนำในการขายรถแทรกเตอร์, รถขุดคูโบต้า - ทำงานเป็นระบบ, ขยัน, รักการเรียนรู้ พนักงานธุรการขาย -ประสานงานลูกค้าแล...

บริษัท สยามยนต์แทรกเตอร์ (สระบุรี) จำกัด
สระบุรี 5 อัตรา
เงินเดือน เงินเดือน 12,000 ขึ้นไป + คอมมิชชั่น
10 ธ.ค. 59
6 . หัวหน้าคลังสินค้ารับสมัครด่วน !
-รับผิดชอบการบริหารจัดการคลังสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ -ควบคุมดูแลพนักงานในฝ่ายประมาณ40คน -ติดต่อประสานงานกับฝ่ายต่างๆ -จัดทำเอกสารสถิติคลังสินค้า -บริหารจัดการmaintenance เครื่องจักร

บริษัท กระจกรุ่งเพชร จำกัด
1อัตรา
เงินเดือน 18,000-20,000
10 ธ.ค. 59

บริษัท กระจกรุ่งเพชร จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน 12,500 บาท
10 ธ.ค. 59
8 . ผู้จัดการฝ่ายผลิต รับสมัครด่วน !
1.เป็นตัวแทนระดับฝ่ายในการดำเนินการพัฒนาระบบคุณภาพ ISO 9001 และสิ่งแวดล้อม ISO 14001 2.กำหนดนโยบาย และเป้าหมายย่อยในสายงานให้สอดคล้องกับนโยบาย และเป้าหมายของบริษัทฯ 3.ควบคุมกำกับดูแล ให้คำปรึกษา...

บริษัท ไลม์มาสเตอร์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์
10 ธ.ค. 59
9 . เจ้าหน้าที่ IT
1.ปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยี่สารสนเทศให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติงานประจำปีบริษัท 2.ดูแลคอมพิวเตอร์ ตรวจสอบ ซ่อมบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์ที่อยู่ในความรับผิดชอบ 3.วิเคราะห์ และจัดทำโปรแกรมหรือวิธีการทำงานใหม่เพื่...

บริษัท โมลด์ เมท จำกัด และ ห้าดาวแทรค จำกัด
1อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
10 ธ.ค. 59
10 . หัวหน้าแผนกซ่อมบำรุง
1. ควบคุมดูแลงานวิเคราะห์ปัญหาของเครื่องจักร 2. ควบคุมดูแลงานในแผนกซ่อมบำรุง 3. ตรวจสอบควบคุมงานจากผู้รับเหมาภายนอก 4. ควบคุมดูแลจัดทำแผนงานซ่อมบำรุงเชิงป้องกัน 5. รับนโยบายบริษัทและตอบสนองนโยบายใ...

บริษัท โมลด์ เมท จำกัด และ ห้าดาวแทรค จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
10 ธ.ค. 59
11 . วิศวกรควบคุมคุณภาพ
- ควบคุมการตรวจสอบและควบคุมคุณภาพในกระบวนการผลิต ติดตาม ประเมินผล และวิเคราะห์ สรุปผลรายงาน เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานที่บริษัทได้กำหนดไว้

บริษัท โมลด์ เมท จำกัด และ ห้าดาวแทรค จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน 16,000 บาท ขึ้นไป
10 ธ.ค. 59
12 . ช่างเทคนิคซ่อมบำรุง( ไฟฟ้า, เครื่องกล, PM )
- งานติดตั้งระบบไฟฟ้า ให้การซ่อมบำรุงไฟฟ้าเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ - ดูแลตรวจสอบ บำรุงรักษา ซ่อมบำรุงเครื่องจักร ให้พร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา - ดำเนินการซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักรเชิงป้องกัน ตามแผนงานให...

บริษัท โมลด์ เมท จำกัด และ ห้าดาวแทรค จำกัด
4 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
10 ธ.ค. 59
13 . ช่างเทคนิคผลิตและซ่อมแซมแม่พิมพ์
- ปฎิบัติงานในการผลิตและซ่อมแซมแม่พิมพ์ - ตรวจสอบสภาพแม่พิมพ์ ในขั้นตอนการผลิตและซ่อมแซมแม่พิมพ์ - ผลิตแม่พิมพ์ , ติดตั้งแม่พิมพ์ , ซ่อมแซมแม่พิมพ์ - กลึงชิ้นงาน , เจาะชิ้นงาน , เจียรชิ้นงาน , เชื...

บริษัท โมลด์ เมท จำกัด และ ห้าดาวแทรค จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
10 ธ.ค. 59
14 . วิศวกร ( ไฟฟ้า , เครื่องกล , PM )
- วางแผนและบริหารงานด้านการซ่อมบำรุงเครื่องจักร ,งานติดตั้งระบบไฟฟ้า - วางแผนการซ่อม และดูแลงานซ่อมบำรุงรักษาระบบเครื่องไฮโดรลิก - ศึกษา วิเคราะห์ และออกแบบระบบการบำรุงรักษาเครื่องจักร - วิเคราะห์ป...

บริษัท โมลด์ เมท จำกัด และ ห้าดาวแทรค จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 16,000 บาท ขึั้นไป
10 ธ.ค. 59
15 . พนักงานจัดซื้อ
1.จัดทำใบสั่งซื้อเพื่อขออนุมัติ 2.จัดหา Supplier เพื่อเปรียบเทียบราคาจากราคากลาง 3. ทำบันทึการจัดซื้อ 4. ติดตามการส่งมอบสินค้า 5. อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท สยามเทคนิคคอนกรีต จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
10 ธ.ค. 59
16 . พนักงานบุคคล
1.สรรหาว่าจ้างบุคลากร ปฐมนิเทศเบื้องต้น 2.ดำเนินจัดทำแผนการฝึกอบรมและจัดฝึกอบรมตามแผนและตามการร้องขอตลอดจนบันทึกผลการฝึกอบรม 3.ควบคุมการเบิกจ่ายอุปกรณ์สำนักงาน 4.บันทึกการใช้ไฟบ้านพักประจำเดือน ...

บริษัท สยามเทคนิคคอนกรีต จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
10 ธ.ค. 59
17 . พนักงานควบคุมการผลิต/ควบคุมคุณภาพ
ควบคุมกระบวนการผลิตให้เป็นไปตามขั้นตอนที่กำหนดและตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด

บริษัท สยามเทคนิคคอนกรีต จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
10 ธ.ค. 59
18 . Production Supervisor Urgently Required !
1.วิเคราะห์ วางแผนการผลิต ติดตาม ควบคุมและประสานงานกับฝ่ายต่างๆ 2.ทบทวนและปรับปรุงการวางแผนการผลิตให้ทันตามแผนการขายและการผลิต 3.งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

MIYAGO INDUSTRY (THAILAND) CO., LTD.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
10 ธ.ค. 59

MIYAGO INDUSTRY (THAILAND) CO., LTD.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทและประสบการณ์ ความสามารถ
10 ธ.ค. 59
20 . Service Engineer ประจำศูนย์บริการสระบุรีUrgently Required !
1. ติดต่อลูกค้าเพื่อดำเนินการซ่อมบำรุงเครื่องจักร 2. ตรวจเช็ค เครื่องจักร อาธิ Air Compressor , Air Dryer , Air Chiller , Water Pump , Fire Pump 3. ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับ อายุงานของอะไหล่ พร้อมทั้งเส...

บริษัท พรีเมี่ยม อิควิปเม้นท์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
จำนวนมาก
เงินเดือน 13,000-15,000
10 ธ.ค. 59
 พบ 206 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ