เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 211 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่ธุรการ ( โรงงาน จ.สระบุรี )
ควบคุม ดูแล งานด้านธุุรการ และ งานบริการทั่วไป ควบคุมดุแลงานซ่อมสร้าง และ งานด้านอาคาร สถานที่

บริษัท รอยัล ปอร์ซเลน จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
เงินเดือน ตากตกลง
26 มิ.ย. 59
2 . เจ้าหน้าที่ควบคุมการผลิต ( โรงงาน จ.สระบุรี )
- ดูแล บำรุงรักษา ปรับปรุงและควบคุมเครื่องจักรให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานเสมอ และดำเนิน การผลิตให้ได้ตามเป้าหมาย โดยเป็นไปตามคุณภาพและมาตรฐานที่กำหนดไว้ - ดูแล ให้คำปรึกษาแนะนำการแก้ปัญหาต่างๆ ให้แก่...

บริษัท รอยัล ปอร์ซเลน จำกัด (มหาชน)
หลายอัตรา
เงินเดือน 15,000
26 มิ.ย. 59
3 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ (จป.)
- ควบคุม วางแผนระบบความปลอดภัยในการทำงานให้เป็นไปตามกฎระเบียบปฏิบัติข้อบังคับของบริษัทฯ , มาตรฐานคุณภาพ, มาตรฐานสิ่งแวดล้อม และมาตรฐานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

บริษัท รอยัล ปอร์ซเลน จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
26 มิ.ย. 59
4 . ผู้จัดการฝ่ายอาหารแช่แข็ง (Section Manager - Frozen ) - สาขาสระบุรี
• มีความรับผิดชอบในการบริหารจัดการแผนกอาหารแช่แข็ง ตามความต้องการของลูกค้า • ตรวจสอบคุณภาพสินค้าและความปลอดภัย ควบคุมประสิทธิภาพในการทำงานของพนักงานในแผนก • ประสานงานกับกับแผนกจัดซื้อในทุกเรื่องที่เ...

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )
26 มิ.ย. 59
5 . Senior Accountant / Base in Saraburi
- Preparing and issuing receipts in Oracle System. - Preparing Output Tax report, Input Tax report and Withholding TAX report. - Managing petty cash according to policy. - Managing and controlling ...

บริษัท มายด์เอจ อินโนเวชั่น จำกัด
เงินเดือน 40,000 - 50,000
26 มิ.ย. 59
6 . ช่างเทคนิครับสมัครด่วน !
- ซ่อมบำรุงเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆ ในโรงงาน - ทำรายงานการซ่อมบำรุงในแบบฟอร์มที่กำหนด - ดูแลระบบไฟฟ้าในกระบวนการผลิต - ตรวจสอบ อุปกรณ์ เครื่องมือให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน - งานอื่นๆ ตามที่ได้รับม...

บริษัท แอสปอล อิเล็กทรอนิกส์ (ไทยแลนด์) จำกัด
2 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามตกลง
26 มิ.ย. 59
7 . จป.วิชาชีพรับสมัครด่วน !
-ควบคุมดูแลงานด้านความปลอดภัยในหน่วยงาน จัดทำเอกสารด้านความปลอดภัย -ตรวจสอบและวิเคราะห์ เพื่อประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในการทำงานโดยรวมของบริษัทฯ -ตรวจวัดและประเมินสภาพแวดล้อมในการทำงานในโรงงา...

บริษัท แอสปอล อิเล็กทรอนิกส์ (ไทยแลนด์) จำกัด
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามตกลง
26 มิ.ย. 59
8 . Supervisor Operations / Supervisor Transport / Supervisor Inventory / Sup.Adminรับสมัครด่วน !
-Prepare daily, weekly and monthly report by reteive data from customer system and manual handling with Trust and on time. -Coordinate with internal and external for Maximize accuracy of SOH and retu...

บริษัท แอลเอฟ โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด/ LF Logistics (Thailand) Limited
เขตประกอบการอุตสาหกรรมเหมราชสระบุรี สระบุรี
5 Positon
เงินเดือน N/A
25 มิ.ย. 59
9 . QA Senior staff (Automotive)Urgently Required !
- Control QM Team for quality of product - Quality improvement, customer claim & Complain - Control Process inspection & Measurement - Other Assignment

FUJIKOKI (THAILAND) CO., LTD.
เขตประกอบการอุตสาหกรรมเหมราชสระบุรี สระบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน Company structure
25 มิ.ย. 59
10 . Japanese InterpreterUrgently Required !
- Main support Japanese Management - To translator both document and speech in meeting - Translate between Japanese language and Thai language

FUJIKOKI (THAILAND) CO., LTD.
เขตประกอบการอุตสาหกรรมเหมราชสระบุรี สระบุรี
2 อัตรา
เงินเดือน Negotiate
25 มิ.ย. 59
11 . QA Staff AutomotiveUrgently Required !
- ควบคุมคุณภาพในกระบวนการผลิต - จัดทำเอกสารทางด้านคุณภาพที่เกี่ยวข้อง - Support ลูกค้าในเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับปัญหาคุณภาพ - จัดการประชุมแผนกที่เกี่ยวข้อง - ติดต่อประสานงานกับลูกค้าและแผนกที่เ...

FUJIKOKI (THAILAND) CO., LTD.
เขตประกอบการอุตสาหกรรมเหมราชสระบุรี สระบุรี
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
25 มิ.ย. 59
12 . Planning Senior StaffUrgently Required !
วางแผนการผลิต และควบคุมการผลิต ให้แผนก Production

FUJIKOKI (THAILAND) CO., LTD.
เขตประกอบการอุตสาหกรรมเหมราชสระบุรี สระบุรี
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
25 มิ.ย. 59
13 . EngineerUrgently Required !
- Engineer control production process. - Prepare by CAM Program for support Production line. - Coordinator with another section. - Another job assign by Superior.

ROHM MECHATECH (THAILAND) CO.,LTD.
เขตประกอบการอุตสาหกรรมเหมราชสระบุรี สระบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน Negotiate.
25 มิ.ย. 59
14 . General Affairs Staff (Japanese)Urgently Required !
- Welcome Guest of Company (Japanese). - Support data and another report about own section. - Coordinator with in-out company.

ROHM MECHATECH (THAILAND) CO.,LTD.
เขตประกอบการอุตสาหกรรมเหมราชสระบุรี สระบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
25 มิ.ย. 59

ROHM MECHATECH (THAILAND) CO.,LTD.
เขตประกอบการอุตสาหกรรมเหมราชสระบุรี สระบุรี
หลายอัตรา
25 มิ.ย. 59
16 . เจ้าหน้าที่ IT
1.ปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยี่สารสนเทศให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติงานประจำปีบริษัท 2.ดูแลคอมพิวเตอร์ ตรวจสอบ ซ่อมบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์ที่อยู่ในความรับผิดชอบ 3.วิเคราะห์ และจัดทำโปรแกรมหรือวิธีการทำงานใหม่เพื่...

บริษัท โมลด์ เมท จำกัด และ ห้าดาวแทรค จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
25 มิ.ย. 59
17 . หัวหน้าแผนกซ่อมบำรุง
1. ควบคุมดูแลงานวิเคราะห์ปัญหาของเครื่องจักร 2. ควบคุมดูแลงานในแผนกซ่อมบำรุง 3. ตรวจสอบควบคุมงานจากผู้รับเหมาภายนอก 4. ควบคุมดูแลจัดทำแผนงานซ่อมบำรุงเชิงป้องกัน 5. รับนโยบายบริษัทและตอบสนองนโยบายใ...

บริษัท โมลด์ เมท จำกัด และ ห้าดาวแทรค จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
25 มิ.ย. 59
18 . เจ้าหน้าที่บุคคล
1.สรรหาบุคลกรตามความต้องการของหน่วยงานต่าง ๆ 2.งานด้านประกันสังคม 3. งานฝึกอบรม 3.งานด้านแรงงานต่างด้าว 4.อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท โมลด์ เมท จำกัด และ ห้าดาวแทรค จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
25 มิ.ย. 59
19 . วิศวกรควบคุมคุณภาพ
- ควบคุมการตรวจสอบและควบคุมคุณภาพในกระบวนการผลิต ติดตาม ประเมินผล และวิเคราะห์ สรุปผลรายงาน เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานที่บริษัทได้กำหนดไว้

บริษัท โมลด์ เมท จำกัด และ ห้าดาวแทรค จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 16,000 บาท ขึ้นไป
25 มิ.ย. 59
20 . ช่างเทคนิคซ่อมบำรุง( ไฟฟ้า, เครื่องกล, PM )
- งานติดตั้งระบบไฟฟ้า ให้การซ่อมบำรุงไฟฟ้าเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ - ดูแลตรวจสอบ บำรุงรักษา ซ่อมบำรุงเครื่องจักร ให้พร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา - ดำเนินการซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักรเชิงป้องกัน ตามแผนงานให...

บริษัท โมลด์ เมท จำกัด และ ห้าดาวแทรค จำกัด
10 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
25 มิ.ย. 59
 พบ 211 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ