เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
กรุณากรอก Username & Password
Username  :  
Password  :  
 พบ 196 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่ประจำสาขาสระบุรี
- ให้ข้อมูลสินค้า และรายการโปรโมชั่นต่าง ๆ ของบริษัท - รับเรื่องร้องเรียนและประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆ ให้กับลูกค้า - ตรวจสอบเอกสารของลูกค้าในการสมัครใช้สินค้าและบริการของบริษัท...

บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)
1 อัตราด่วน! (สมัครสัมภาษณ์รู้ผลเลย)
เงินเดือน ตามตกลง
2 ส.ค. 57
2 . พนักงานปฏิบัติการ
1. ปฏิบัติงานตามขั้นตอนการโหลดก๊าซ 2. ตรวจเช็คความเรียบร้อยของอุปกรณ์ที่ใช้ในการโหลดก๊าซ 3. ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน

บริษัท สากลเอนเนอยี จำกัด
7 อัตรา
เงินเดือน N/A
2 ส.ค. 57
3 . เจ้าหน้าที่ธุรการทั่วไป
1.ปฏิบัติตามนโยบายและมาตรฐาน คู่มือ ข้อกำหนดต่างๆที่นำมาใช้ในการทำงาน เช่น ISO 9001:2008 มอก.18001:2542 และ ISO 14001อย่างเคร่งครัด 2.ดำเนินงานธุรการทั่วไป ได้แก่ ลงทะเบียนการรับ-ส่ง หนังสือของสำนั...

บริษัท สากลเอนเนอยี จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
2 ส.ค. 57
4 . ช่างบำรุงรักษาเครื่องจักร
1.ปฏิบัติงานบำรุงรักษาเครื่องจักรอุปกรณ์ 2.ตรวจเช็คเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆ 3.ซ่อมบำรุงสถานีบริการก๊าซ 4.แก้ไขเหตุขัดข้องสถานีบริการก๊าซประจำวัน 5.งานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท สากลเอนเนอยี จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน N/A
2 ส.ค. 57
5 . วิศวกร
1.ดูแลขบวนการผลิต กำหนดตารางงานผลิต 2.ควบคุมค่าใช้จ่ายในระดับที่สามารถสร้างงานที่มีคุณภาพ 3.จัดการงานผลิตทันเวลาตามกำหนด ถูกต้องทั้งจำนวนและคุณภาพ 4.จัดหาแรงงาน วัสดุเพื่อให้งานลุล่วงไปด้วยดี 5.ปร...

บริษัท สากลเอนเนอยี จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
2 ส.ค. 57
6 . Technician QA/QC
-สอบเทียบเครื่องมือวัด -สามารถใช้เครื่องมือวัดได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

บริษัท เอสทีเอสเอส (ไทยแลนด์) จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
2 ส.ค. 57
7 . Leader QC,QA
-สามารถใช้เครื่องมือวัด 3 D ได้เป็นอย่างดี -สามารถใช้เครื่องมือวัดที่เกี่ยวข้องกับงาน QC,QA ได้เ็นอย่างดี -สามารถเขียน WI ในการทำงานได้ -สามารถควบคุมผู้ใต้บังคับบัญชามาไม่น้อยกว่า 10 คน

บริษัท เอสทีเอสเอส (ไทยแลนด์) จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
2 ส.ค. 57
8 . วิศกรแผนกแม่พิมพ์
- บริหารจัดการกระบวนการผลิตแม่พิมพ์ - ควบคุมคุณภาพ - ทำเอกสารเกี่ยวกับระบบ ISO

บริษัท โมลด์ เมท จำกัด และบริษัท ไทย อินดัสเตรียล ไทร์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 16,000 บาท (ผ่านทดลองงานมีค่าทักษะ 1,000 บาท)
2 ส.ค. 57
9 . ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายแม่พิมพ์(ASST.MANANGER MOULD&DIE)
- ออกแบบและวางแผนการผลิตแม่พิมพ์ให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด - ควบคุมดูแลประสานงานในการสั่งซื้อวัตถุดิบในการผลิตแม่พิมพ์ให้ได้คุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด - ควบคุมดูแลและผลิตแม่พิมพ์ให้ได้ตามเป้าหมาย - ปร...

บริษัท โมลด์ เมท จำกัด และบริษัท ไทย อินดัสเตรียล ไทร์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
2 ส.ค. 57
10 . วิศวกร QA(วทบ.เคมี/พอลิเมอร์)
ควบคุมการตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบ ผลิตภัณฑ์และสินค้าสำเร็จรูป เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานที่บริษัทได้กำหนดไว้

บริษัท โมลด์ เมท จำกัด และบริษัท ไทย อินดัสเตรียล ไทร์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
2 ส.ค. 57
11 . วิศวกรคาริเบท
การซ่อมแซมและการสอบเทียบอุปกรณ์เครื่องมือวัดภายในโรงงาน และออกแผนการสอบเทียบดูแลอุปกรณ์เครื่องมือวัด เช่น เครื่องชั่งต่างๆ , เทอร์โมคัปเปิ้ล , เทอร์โมมิเตอร์ , Hard ness , เวอร์เนียร์

บริษัท โมลด์ เมท จำกัด และบริษัท ไทย อินดัสเตรียล ไทร์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
2 ส.ค. 57
12 . หัวหน้าแผนกเครื่องกล
วางแผนจัดการซ่อมบำรุงระบบไฮโดรลิค และวางแผนการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน เพื่อสนับสนุนการดำเนินการของฝ่ายผลิต

บริษัท โมลด์ เมท จำกัด และบริษัท ไทย อินดัสเตรียล ไทร์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
2 ส.ค. 57
13 . วิศวกรฝ่ายผลิต
1.ควบคุมและตรวจสอบกระบวนการในการผลิตสินค้าให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดเพื่อสนองความต้องการของลูกค้าทั้งในด้านคุณภาพ ต้นทุน ปริมาณและเวลาการส่งมอบ

บริษัท โมลด์ เมท จำกัด และบริษัท ไทย อินดัสเตรียล ไทร์ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
2 ส.ค. 57
14 . หัวหน้าแผนกไฟฟ้า
- วางแผนและบริหารงานด้านการซ่อมบำรุงเครื่องจักร ,งานติดตั้งระบบไฟฟ้า - วางแผนการบำรุงรักษา เชิงป้องกันเพื่อสนับสนุนการดำเนินการของสายการผลิต - บริหารจัดการ,แบ่งงาน ในแผนกให้เป็นอย่างมีประสิทธิภาพ

บริษัท โมลด์ เมท จำกัด และบริษัท ไทย อินดัสเตรียล ไทร์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
2 ส.ค. 57
15 . หัวหน้าแผนกควบคุมคุณภาพ
วางแผนและควบคุมระบบคุณภาพ ตรวจสอบคุณภาพและบริหารระบบคุณภาพของสินค้า เพื่อให้มั่นใจในสินค้าที่ผลิตมีคุณภาพตามมาตราฐานที่กำหนดไว้

บริษัท โมลด์ เมท จำกัด และบริษัท ไทย อินดัสเตรียล ไทร์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
2 ส.ค. 57
16 . (ด่วน)เจ้าหน้าที่ จป.วิชาชีพ ประจำสระบุรี(ทำงานโรงปูนนครหลวงไทย)
*งานด้านความปลอดภัยในสถานที่ทำงาน รวมถึงสิ่งแวดล้อม *งานด้านเอกสารความปลอดภัยในการทำงาน

บริษัท ซี.ซี. คอนเทนท์ คอมเมอร์เชียล จำกัด
5 อัตรา
เงินเดือน 17,000 บาท
2 ส.ค. 57
17 . Engineer
1. ทดสอบชิ้นงานตัวอย่างของผลิตภัณฑ์ 2. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ทีเอส เทค เอเชี่ยน จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
2 ส.ค. 57
18 . วิศวกรสำนักงาน (Office Engineer)
ด่วน!!

1. จัดทำแผนการดำเนินการก่อสร้างประจำสัปดาห์ ประจำเดือน 2. จัดทำแผนการใช้วัสดุ เครื่องจักร และกำลังคน 3. เตรียม Shop Drawing งานต่าง ๆ ที่ใช้ในงานก่อสร้าง 4. รายงานความก้าวหน้างานก่อสร้าง 5. ประสาน...

บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่งแอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)
10 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างริษัทฯ
2 ส.ค. 57
19 . เจ้าหน้าที่จัดหาพลาสติก
- จัดหาพลาสติกในเขต จ.สระบุรีและจังหวัดใกล้เคียงเพื่อนำมารีไซเคิล - ต่อรอง , จัำดทำสัญญา และประสานงานด้านงานจัดส่ง - จัดทำรายงานแก่ผู้บังคับบัญชา

THAMMASORN GROUP
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง+ ค่าน้ำมัน + ค่าเสื่อมยานพาหนะ + ค่าโทรศัพท์
2 ส.ค. 57
20 . พนักงานบริการ และ ผู้ช่วยกุ๊ก และ พนักงานครัวล้าง ประจำสาขา โรบินสันสระบุรี ด่วนมาก !!
สำหรับพนักงานบริการ คือต้องดูแลลูกค้าที่มาใช้บริการหน้าร้านมิยาบิ สำหรับผู้ช่วยกุ๊ก คือคอบจัดเตรียมอาหารให้กับพนักงานบริการ สำหรับครัวล้าง คือต้องล้างจาน เพื่อใช้เตรียมอาหารต่อไป

บริษัท มิยาบิ กริลล์ จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน 9,000 บาทขึ้นไป
2 ส.ค. 57
 พบ 196 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ