เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 228 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . General Administration Officer @ Nongkhae Plant
Department: Human Resources, Nongkhae Plant Working place: Nongkhae Plant (Saraburi province) Accountabilities; • Monitor and develop the factory canteen service to meet requirement of emplo...

Thai Bridgestone Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน Based on company salary structure
24 พ.ย. 60
2 . Risk Assessment Senior Engineer (Machine) @ Nongkhae Plant
Department: Safety Health and Environment Accountabilities; • Looking for unsafe spots and provide tools to protect and avoid accidents. • Monitor and record the work conditions in the factory ...

Thai Bridgestone Co., Ltd.
นิคมหนองแค สระบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างองค์กร
24 พ.ย. 60

Thai Bridgestone Co., Ltd.
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างองค์กร
24 พ.ย. 60
4 . Japanese Interpreter@Nongkhae Plant
Working place : Nongkhae Plant (Saraburi province) Department : Engineering Responsibilities: - Translate in meeting and production line in engineering field. - Translate documents from Thai...

Thai Bridgestone Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน Depending on qualifications and experience.
24 พ.ย. 60
5 . Foreman งานช่างกลึง (ประจำบ.ทีพีไอ ออลซีซั่นส์ จำกัด จ.สระบุรี)
1.ควบคุมวางแผนงาน จัดลำดับงานผลิตชิ้นส่วน 2.มอบหมายงาน จัดสรรกำลังคน / จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์และอะไหล่ให้เพียงพอกับงาน 3.ตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน คุณภาพงาน และเวลาที่ใช้ในการทำงานให้เป้นไปตามแผนงานที่ก...

บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง บวกค่าประสบการณ์
24 พ.ย. 60
6 . เจ้าหน้าที่ควบคุมการผลิต ( โรงงาน จ.สระบุรี )
- ดูแล บำรุงรักษา ปรับปรุงและควบคุมเครื่องจักรให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานเสมอ และดำเนิน การผลิตให้ได้ตามเป้าหมาย โดยเป็นไปตามคุณภาพและมาตรฐานที่กำหนดไว้ - ดูแล ให้คำปรึกษาแนะนำการแก้ปัญหาต่างๆ ให้แก่...

บริษัท รอยัล ปอร์ซเลน จำกัด (มหาชน)
หลายอัตรา
เงินเดือน 15,000
24 พ.ย. 60
7 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ระดับวิชาชีพ
ควบคุมบริหารจัดการระบบความปลอดภัยในโรงงาน จัดทำระบบความปลอดภัย

บริษัท หินอ่อน จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
24 พ.ย. 60
8 . ช่างเทคนิค(ซ่อมรถหัวลาก) (ศรีราชา, สระบุรี, ศูนย์ซ่อมบ้านนา, แม่กลอง)รับสมัครด่วน !
- ตรวจเช็คจุดชำรุดเสียตามใบแจ้งซ่อม เพื่อรายงานกับหัวหน้างาน - เสนอความเห็นวิธีการประหยัดรายจ่ายในการซ่อมบำรุงในด้านต่างๆต่อหัวหน้างาน - ดูแลและปรับปรุงอุปกรณ์ต่างๆ ให้สามารถใช้งานได้ และมีความปลอด...

SC Group/ SC Carrier Co., Ltd.
6 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
24 พ.ย. 60
9 . Senior HR Officer (เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล) ประจำโรงงานวังม่วง สระบุรี
หน้าที่รับผิดชอบ - ดูเรื่องสถิติการมาทำงาน ขาด ลา มาสาย ของพนักงาน - คีย์โอที และ การแก้ไขบันทึกข้อมูลพนักงานเ - ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และ หน่วยงานราชการ - ทำเงินเดือน ด้วยโปรแก...

บริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
24 พ.ย. 60
10 . Assistant Maintenance Manager (ประจำโรงงานวังม่วง สระบุรี)
1. งานบำรุงรักษาเชิงป้องกัน - วางแผนการบำรุงรักษาเครื่องจักร - ควบคุมและติดตามผลการบำรุงรักษา - ทบทวนแผนการบำรุงรักษาเชิงป้องกันสำหรับเครื่องจักรเก่า 2. งานซ่อมบำรุง - วางแผนซ่อมบำรุงเมื่อเคร...

บริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง จำกัด
1 อัตรา
24 พ.ย. 60
11 . W/H Supervisor ( ประจำโรงงานวังม่วง สระบุรี )รับสมัครด่วน !
- ควบคุมดูแลระบบการรับจัดเก็บและการจ่ายสินค้า (Finish Good,Raw Material,Pack Material& Supply) - ควบคุมดูแลการดำเนินงานให้เป็นไปตามระบบมาตรฐานคุณภาพ - ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา...

บริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง จำกัด
1 อัตรา
24 พ.ย. 60
12 . 1.ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายผลิต
ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายผลิต 1 อัตรา 1.ควบคุมคุณภาพสินค้าและของเสียที่อาจเกิดขึ้นจากกระบวนการผลิต, ลดความผิดพลาดจากการผลิตเพื่อให้เป็นไปตามเป้า...

บริษัท พาเลท เมกเกอร์ กรุ๊ป จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท+ประสบการณ์
24 พ.ย. 60
13 . ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกผลิต (ตัด-ผ่าไสไม้)
ตำแหน่ง ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกผลิต ( ตัด ผ่า ไส ) 1. ควบคุมการผลิตการตัดไม้ให้ได้ตามสเปกและข้อกำหนด 2. ควบคุมการผลิตการผ่าไม้ให้ได้ตามสเปกและข้อกำหนด 3. ควบคุมการผลิตการไสไม้ให้ได้ตามสเปกและข้อกำหนด 4...

บริษัท พาเลท เมกเกอร์ กรุ๊ป จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง+ประสบการณ์
24 พ.ย. 60
14 . ช่างไฟฟ้า
1.ตรวจเช็คและดูแลระบบไฟฟ้าในโรงงาน 2.จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้อง 3.ทำงานตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 4.ตรวจเช็คและรับผิดชอบงานไอที ระบบเน็ตเวิร์ค ของบริษัทฯ

บริษัท ชัยทิพย์ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
24 พ.ย. 60
15 . พนักงานควบคุมคุณภาพ
1.รับผิดชอบเรื่องการตรวจสอบกระบวนการบรรจุทั้งกระบวนการ 2.ดูแลความสะอาดของพื้นที่,อุปกรณ์ และความสะอาดพร้อมทั้งการแต่งกายของบุคคลที่เข้าห้องบรรจุ 3.ปฎิบัติตามขั้นตอนของการทำงานให้สอดคล้องกับระบบมาตรฐ...

บริษัท ชัยทิพย์ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
24 พ.ย. 60
16 . พนักงานขับรถยก และ พนักงานฝ่ายผลิต
จัดเตรียมวัตถุดิบ อุปกรณ์ต่างๆ เพื่อใช้ในการผลิต ดูแลความสะอาดเรียบร้อยในส่วนของการเติมข้าว สามารถเบิกจ่ายวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต ทำรายงานการเบิกจ่ายวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต

บริษัท เอลล์บา บางกอก จำกัด
นิคมหนองแค สระบุรี
10อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
24 พ.ย. 60
17 . Production Packing leader
1.ควบคุมยอดการผลิตให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ 2.จัดทำรายงานยอดการผลิตต่อวัน 3.ควบคุมดูแลช่างควบคุมเครื่องจักรและพนักงานระดับปฏิบัติการ ให้ปฏิบัติงานด้วยความเป็นระเบียบ 4.ซ่อม ปรับ แต่ง เครื่องจั...

บริษัท เอลล์บา บางกอก จำกัด
นิคมหนองแค สระบุรี
1 อัตรา
24 พ.ย. 60
18 . ช่างเทคนิคควบคุมเครื่องจักร (Technician)
ช่างเทคนิคควบคุมเครื่องจักร (Technician) หน้าที่และความรับผิดชอบ 1. ดูแลเอกสารระบบ ISO เกี่ยวกับเครื่องจักรในการผลิต 2. ควบคุมดูแลการซ่อมบำรุงเชิงป้องกันตามแผนการซ่อมบำรุงประจำเดือนให้ได้ตามเป้าหม...

บริษัท เอลล์บา บางกอก จำกัด
นิคมหนองแค สระบุรี
4 ตำแหน่ง
24 พ.ย. 60
19 . InventoryStaff (นิคมเหมราช สระบุรี )รับสมัครด่วน !
- ตรวจนับสินค้าตามเอกสาร - ตรวจเช็ค สินค้าส่งออก และ รับสินค้ากลับ - งานอื่นๆ ที่หัวหน้างานมอบหมาย - ตรวจเช็คสต๊อก สินค้า

บริษัท แอลเอฟ โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด/ LF Logistics (Thailand) Limited
เขตประกอบการอุตสาหกรรมเหมราชสระบุรี สระบุรี
2 อัตรา
เงินเดือน ตามข้อตกลงของบริษัท
24 พ.ย. 60
20 . Administration Supervisor - สระบุรีรับสมัครด่วน !
1.Tomanging operation at RDC Saraburi and help monitoring to RDC's 2. To managing about calculate vehicle usage appropriately and control outsourcing report. 3. To managing about delivery on time. ...

บริษัท ซีเจ โลจิสติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
24 พ.ย. 60
 พบ 228 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ