เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
กรุณากรอก Username & Password
Username  :  
Password  :  
 พบ 53 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
21 . ผู้จัดการฝ่ายคุณภาพ (STA-สระแก้ว)
1.กำหนดแนวทางการบริหารคุณภาพ การควบคุมระบบคุณภาพ การวางแผนงาน กลยุทธ์ในการตรวจสอบเพื่อดักจับ และควบคุมผลิตภัณฑ์ที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดให้มีการจัดการที่เหมาะสมก่อนเข้าสู่กระบวนการถัดไป ตั้งแต่วัตถุดิบร...

บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
1 ส.ค. 57
22 . ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม (STA-สระแก้ว)
รับผิดชอบการบริหาร วางแผนงานบำรุงรักษา งานปรับปรุงเครื่องจักรและอุปกรณ์ การควบคุมงานออกแบบ และติดตั้ง เครื่องจักรและอุปกรณ์ ระบบสาธารณูปโภค บริการด้านวิศวกรรม เพื่อตอบสนองความต้องการของหน่วยงานภายใน ...

บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
1 ส.ค. 57
23 . ผู้จัดการฝ่ายผลิต (STA-สระแก้ว)
- รับผิดชอบการวางแผนการผลิต ควบคุมกระบวนการผลิต ติดตามตรวจสอบคุณภาพในกระบวนการ ปรับปรุงและพัฒนากระบวนการผลิต เพื่อให้สามารถผลิตสินค้าได้ตรงตามที่ลูกค้าต้องการ รวมถึงรายงานตรงต่อผู้จัดการโรงงานในทุกเรื...

บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
1 ส.ค. 57
24 . เจ้าหน้าที่ทรัพยากรมนุษย์ ประจำสาขาสระแก้ว (STA-สระแก้ว)
- รับผิดชอบการสรรหาพนักงานรายวันให้ได้ตามอัตรากำลังอนุมัติ - ดูแลแรงงานต่างด้าว การต่อใบอนุญาติ และเอกสารต่างๆ - งานแรงงานสัมพันธ์ การจัดกิจกรรมนันทนาการ

บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
1 ส.ค. 57
25 . เจ้าหน้าที่สต๊อก ประจำสาขาจังหวัดสระแก้ว (STA-สระแก้ว)
ดูแล การรับ-จ่าย สินค้าจากสต๊อกสินค้า และรักษาปริมาณสินค้าในสต๊อกไม่ให้ต่ำกว่าปริมาณสินค้าขั้นต่ำที่กำหนด *** หากต้องการสมัครผ่าน E-mail กรุณาระบุตำแหน่งและสาขาที่สมัครให้ชัดเจน ***

บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
1 ส.ค. 57
26 . หัวหน้าแผนกผลิต STR ประจำสาขาจังหวัดสระแก้ว (STA-สระแก้ว)
รับผิดชอบการวางแผนและ ควบคุมกระบวนการการผลิตยาง STR ติดตามตรวจสอบคุณภาพในกระบวนการ ปรับปรุงและพัฒนากระบวนการผลิตเพื่อให้สามารถสนับสนุนกระบวนการผลิตผลิตสินค้าได้ตรงตามที่ลูกค้าต้องการ รวมถึงราย...

บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
3 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
1 ส.ค. 57
27 . หัวหน้าส่วนโลจิสติก ประจำสาขาสระแก้ว (STA-สระแก้ว)
ควบคุมดูแลการบรรจุสินค้าก่อนส่งออก การเคลื่อนย้ายสินค้าเพื่อจัดเก็บ และการส่งออกสินค้าสำเร็จรูปให้เป็นไปตามข้อกำหนด *** หากต้องการสมัครผ่าน E-mail กรุณาระบุตำแหน่งและสาขาที่สมัครให้ชัดเจน *** ...

บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
1 ส.ค. 57

บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
1 ส.ค. 57
29 . จนท.ประจำสาขาบิ๊กซี (สระแก้ว)
- ให้ข้อมูลสินค้า และรายการโปรโมชั่นต่าง ๆ ของบริษัท - รับเรื่องร้องเรียนและประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆ ให้กับลูกค้า - ตรวจสอบเอกสารของลูกค้าในการสมัครใช้สินค้าและบริการของบริษัท...

บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา (สมัครสัมภาษณ์รู้ผลเลย)
เงินเดือน ตามตกลง
1 ส.ค. 57
30 . พนักงานขับรถด่วนมาก!!
1.ขับรถ6 -10 ล้อ เพื่อส่งสินค้าในพื้นที่จังหวัดสระแก้วได้ 2.จดจำร้านค้าและสถานที่จัดส่งสินค้าได้

ห้างหุ้นส่วนจำกัด แสงตะเคียน
2 อัตรา
เงินเดือน 10,000-15,000
1 ส.ค. 57
31 . พนักงานขายด่วนมาก!!
1.ติดต่อสื่อสารกับลูกค้้า 2.เพิ่มยอดลูกค้า + ยอดซื้อ 3.จัดแผนการตลาดในการส่งสินค้าประจำวัน

ห้างหุ้นส่วนจำกัด แสงตะเคียน
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง+คอมมิชชั่น+ค่าโทรศัพท์
1 ส.ค. 57
32 . หัวหน้าแผนกสโตร์
1. ควบคุมและดูแลสินค้าทั้งหมดของบริษัท 2. ตรวจนับ STOCK ประจำเดือนและสรุปรายละเอียด 3. ดูแลเรื่องการขนส่ง ตลอดจนการจัดทำเอกสารที่ถูกต้องเป็นระบบ 4. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท อีสต์ บอร์ด อินดัสตรี้ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์
31 ก.ค. 57
33 . ผู้จัดการฝ่ายผลิต
1. ควบคุมการปฎิบัติิงานในแต่ละแผนกให้ได้เป้าหมาย นโยบายผู้บริหาร 2. วางแผนการผลิตและควบคุมในกระบวนการผลิต ต้นทุนการผลิต ของเสีย 3. วางแผนควบคุมการเตรียมพร้อมเครื่องจักร อุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตได้อย่า...

บริษัท อีสต์ บอร์ด อินดัสตรี้ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์
31 ก.ค. 57
34 . Industrial Engineer (IE.)
1. วางแผนและควบคุมการผลิต 2. วิเคราะห์ปัญหา ปรับปรุงวิธีการปฎิบัติงาน เพื่อประสิทธิภาพงานและลดต้นทุนได้ดี 3. คำนวณสูตรการผลิต คำนวณต้นทุนเกี่ยวกับสิ่งทอ

บริษัท อีสต์ บอร์ด อินดัสตรี้ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์
31 ก.ค. 57
35 . หัวหน้าห้องตัด
1. จัดลำดับงานที่ได้รับมอบหมายให้บรรลุเป้าหมาย 2. บริหารจัดการภายในแผนก 3. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท อีสต์ บอร์ด อินดัสตรี้ จำกัด
เงินเดือน ตามประสบการณ์
31 ก.ค. 57
36 . Merchandiser
1. รับ Order จากลูกค้า และประสานงานกับแผนกจัดซื้อ เพื่อเตรียมความพร้อมด้านวัตถุดิบ 2.ประสานงานการผลิตกับโรงงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 3.ติดตามลำดับขั้นตอนการผลิต 4.งานอื่นๆที่เกี่ยวข้องและได้รับมอ...

บริษัท อีสต์ บอร์ด อินดัสตรี้ จำกัด
เงินเดือน ตามประสบการณ์
31 ก.ค. 57
37 . ช่างแพทเทิร์น
จัดทำแพทเทิร์น เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ตรงตามความต้องการของลูกค้า ในเวลาที่กำหนด และรับผิดชอบงานที่เกี่ยวข้องกับแพทเทิร์น

บริษัท อีสต์ บอร์ด อินดัสตรี้ จำกัด
เงินเดือน ตามประสบการณ์
31 ก.ค. 57
38 . เจ้าหน้าที่สถิติฟาร์ม ( จ.สระแก้ว)
ด่วนมาก!!!

รวบรวมข้อมูลการผลิต จัดทำรายงานทางสถิติ งานอื่นที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

เครือบริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
31 ก.ค. 57
39 . พนักงานบัญชี
1. รับผิดชอบเอกสารทางด้านบัญชี 2. ลงรายการบัญชีในโปรแกรมสำเร็จรูป,ต้นทุน 3. ดูแลและตรวจสอบสต๊อคสินค้า 4. งานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

ไทคูณ ฟู๊ดส์ (ซันฟาร์ม)
1 อัตรา ด่วนมาก
เงินเดือน ตามตกลง
31 ก.ค. 57

บริษัท เอลีท คราฟท์ เปเปอร์ จำกัด / บริษัท มหาชัยคราฟท์เปเปอร์ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
31 ก.ค. 57
 พบ 53 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ