เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 33 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
21 . พนักงานการเงิน รับด่วน ประจำสาขาอรัญประเทศ
พนักงานการเงิน 1. นับเงินสดได้ถูกต้องและพร้อมนำฝากธนาคารตามเวลาที่กำหนด 2. จัดทำรายงานเงินขาด-เกินปรับ Tender ภายใน 1 วัน หลังวันที่ขายสินค้า 3. จ่ายเงิน Petty Cash-Advance ให้กับพนักงานที่ทำเรื่อง...

บริษัท เมกา โฮม เซ็นเตอร์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
25 ส.ค. 58
22 . ผู้จัดการแผนกขาย สาขา อรัญประเทศ (วัสดุก่อสร้าง เซรามิค สุขภัณฑ์ ประปา สี ประตู หน้าต่าง เครื่องมือช่าง ประดับยนต์ สินค้าตกเเต่ง) สมัครได้ที่โครงการ Mega Home สาขา อรัญประเทศ ใกล้ รร.อินโดจีน
1. ดูแลพื้นที่ขายของแผนกให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยตลอดเวลา 2. ตรวจสอบรายการเบิกสินค้าการจัดเรียงตามชั้นวางและสินค้า Top Stock ให้เต็มชั้น เรียบร้อยสวยงาม ตามมาตรฐานที่กำหนด 3. ควบคุมดูแลการปฏิบั...

บริษัท เมกา โฮม เซ็นเตอร์ จำกัด
จำนวนมาก
เงินเดือน ตามตกลง
25 ส.ค. 58
23 . พนักงานป้องกันการสูญเสีย ประจำสาขา อรัญประเทศ ติดต่อ 091-770-6870
1. ดูแลการรับสินค้าหรือทรัพย์สินจากภายนอกเข้าสาขาเป็นไปด้วยความถูกต้อง ครบถ้วน และสมบูรณ์ตามเอกสาร 2. ดูแลการนำสินค้าหรือทรัพย์สินที่มีออกจากสาขาในทุกวิธีการเป็นไปด้วยความถูกต้อง ครบถ้วน และสมบูรณ์...

บริษัท เมกา โฮม เซ็นเตอร์ จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน เริ่มต้นที่ 10,500+ค่าครองชีพ OT และมีสิทธิได้รับ intensive
25 ส.ค. 58
24 . วิศวกรลูกหีบ
1.วางแผนการซ่อมเครื่องจักร แผนการเดินและหยุดระบบและควบคุมการปฏิบัติงานให้ลุล่วงตามแผน 2.จัดทำงบประมาณประจำปีและนำเสนอต่อผู้บริหาร 3.วางแผนซ่อมตามวิธีการ PM 4.จัดทำแผนควบคุม minimum/maximum stoch 5...

บริษัท น้ำตาลและอ้อยตะวันออก จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามที่ตกลง
25 ส.ค. 58
25 . เจ้าหน้าที่ควบคุมเอกสารและข้อมูล
1.ขึ้นทะเบียนเอกสารในระบบมาตรฐาน ISO 2.ควบคุมเอกสารในระบบมาตรฐาน ISO แจกจ่าย,จัดเก็บ,ยกเลิก,และทำลาย 3.จัดทำประกาศ,เตรียมเอกสารข้อมูลต่างๆ สำหรับการตรวจติดตามคุณภาพภานใน,ประชุมทบทวนผู้บริหาร และตามต...

บริษัท น้ำตาลและอ้อยตะวันออก จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 11,770 บาท
25 ส.ค. 58
26 . นักวิทยาศาสตร์
1.วิเคราะห์สิ่งที่ส่งตรวจด้วยวิธีมาตรฐาน พร้อมทั้งควบคุมผลการวิเคราะห์ให้ถูกต้อง 2.ดำเนินการวิจัยและพัฒนา เพื่อแก้ไขปัญหาให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 3.เก็บรักษาสายพันธ์เชื้อจุลินทรีย์บริสุทธิ์ เพื่อ...

บริษัท น้ำตาลและอ้อยตะวันออก จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
25 ส.ค. 58
27 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพ
1.ตรวจสอบและเสนอแนะต่อบริษัทฯ ให้ปฎิบัติตามกฎหมายความปลอดภัยในการทำงาน 2.จัดทำแผนงาน โครงการมาตรการด้านความปลอดภัยในการทำงาน 3.ตรวจสอบการปฏิบัติงานของบริษัทฯให้เป็นไปตามแผนงาน โครงการ หรือมาตรการเ...

บริษัท น้ำตาลและอ้อยตะวันออก จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
25 ส.ค. 58
28 . วิศวกรไฟฟ้า
1.ควบคุมการทำงานของฝ่ายวิศวกรรมไฟฟ้า เช่น ไฟฟ้า, ต้นกำลัง, มอเตอร์, อุปกรณ์เครื่องมือวัด 2.ควบคุมการผลิตและจ่ายกระแสไฟฟ้า 3.ดำเนินงานตามนโยบาย

บริษัท น้ำตาลและอ้อยตะวันออก จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน 15,000 - 17,000
25 ส.ค. 58
29 . วิศวกรปั๊มและโรงกลึง
1.วางแผนการซ่อมเครื่องจักร และการเดินและหยุดระบบ และควบคุมการปฏิบัติงานให้ลุล้วงตามแผน 2.จัดทำแผนซ่อมและบำรุงรักษาเครื่องจักรและที่มีอยู่ทั้งหมดในแผนกให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดีตลอดเวลาเพื่อสนับสนุนใ...

บริษัท น้ำตาลและอ้อยตะวันออก จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามที่ตกลง
25 ส.ค. 58
30 . วิศวกรหม้อน้ำ
1ตรวจเช็คและวิเคราะห์ค่าพารามิเตอร์ต่างๆในกระบวนการผลิตไอน้ำและค่าน้ำภายในเตาและก่อนเข้าเตาประจำ 2.ศึกษา และพัฒนาความรู้และติดตามความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีอยู่เสมอ เพื่อนำงานมาพัฒนาภายในแผนก 3.ติดต่อป...

บริษัท น้ำตาลและอ้อยตะวันออก จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามที่ตกลง
25 ส.ค. 58
31 . วิศวกรผลิตก๊าซชีวภาพ
1. ควบคุมกระบวนการผลิตก๊าซชีวภาพให้มีคุณภาพและมีปริมาณเพียงพอต่อความต้องการของลูกค้า 2. ควบคุมการตรวจวัดคุณภาพและปริมาณการผลิต 3. จัดทำแผนการผลิตก๊าซชีวภาพ 4. ควบคุมกระบวนการผลิตลดการสูญเสียของผลิต...

บริษัท น้ำตาลและอ้อยตะวันออก จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
25 ส.ค. 58
32 . จป.วิชาชีพ (ประจำโรงงานสระแก้ว)
- วางแผนและตรวจสอบงานด้านความปลอดภัย รวมทั้งรายงานเกี่ยวกับสภาพการทำงานที่ก่อให้เกิดอันตราย ให้แก่ฝ่ายบริหารทราบเพื่อดำเนินการปรับปรุง - ดูแลและปรับปรุงกฎและระเบียบต่างๆเกี่ยวกับความปลอดภัย - ให้คำแ...

บริษัท เอลีท คราฟท์ เปเปอร์ จำกัด / บริษัท มหาชัยคราฟท์เปเปอร์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
25 ส.ค. 58
33 . หัวหน้าแผนกสารสนเทศ/ ประจำจังหวัดสระแก้ว
1. กำหนดนโยบายการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้เป็นไปในแนวทางเดียวกับนโยบายการดำเนินงานของบริษัท 2. กำหนดมาตรฐานของระบบคอมพิวเตอร์ ทั้ง ฮาร์ดแวร์ ซอฟท์แวร์ และระบบเครือข่าย ให้เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจของบ...

บริษัท เอลีท คราฟท์ เปเปอร์ จำกัด / บริษัท มหาชัยคราฟท์เปเปอร์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
25 ส.ค. 58
 พบ 33 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ