เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 40 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
21 . เจ้าหน้าที่อำนวยสินเชื่อ
1. บันทึกข้อมูลแปลงรับ / ไม่รับเงินส่งเสริม 2. ขออนุมัติจ่ายโครงการให้ฟรี (ไม่หักคืน) 3. ตรวจเช็คข้อมูลการขอเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกแปลง 4. บันทึกข้อมูลขอจ่ายแปลงไร่บริษัทฯ 5. ติดต่อภายในขอคืนหลักทร...

บริษัท น้ำตาลและอ้อยตะวันออก จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
14 ม.ค. 60
22 . ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายวิเคราะห์
ปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อมูล วิเคราะห์โครงการ วิเคราะห์สถิติ ได้แก่ 1. จัดเก็บรวบรวม และจำแนกหมวดหมู่ข้อมูลสถิติด้านต่าง ๆ 2. วิเคราะห์ข้อมูลโครงการเพิ่มผลผลิต การลงทุนและโครงการอื่น ๆ...

บริษัท น้ำตาลและอ้อยตะวันออก จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
14 ม.ค. 60
23 . วิศวกรไฟฟ้า / มอเตอร์ / อุปกรณ์เครื่องมือวัดรับสมัครด่วน !
1. วางแผนการซ่อมเครื่องจักร แผนการเดินและหยุดระบบ และควบคุมการปฏิบัติงานให้ลุล่วงตามแผน 2. วางแผนการตรวจเช็คระบบไฟฟ้าทั้งช่วงฤดูหีบ ช่วงละลายน้ำตาล และนอกฤดูให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 3. จัดทำงบประ...

บริษัท น้ำตาลและอ้อยตะวันออก จำกัด (มหาชน)
3 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
13 ม.ค. 60
24 . วิศวกรหม้อน้ำรับสมัครด่วน !
1. ตรวจเช็คและวิเคราะห์ค่าพารามิเตอร์ต่างๆในกระบวนการผลิตไอน้ำและค่าน้ำภายในเตาและก่อนเข้าเตา ประจำวัน 2. ศึกษา พัฒนาความรู้และติดตามความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีอยู่เสมอ เพื่อนำมาพัฒนางานภายในแผนก 3. ...

บริษัท น้ำตาลและอ้อยตะวันออก จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
13 ม.ค. 60
25 . วิศวกรลูกหีบรับสมัครด่วน !
1. วางแผนการซ่อมเครื่องจักร แผนการเดินและหยุดระบบ และควบคุมการปฏิบัติงานให้ลุล่วงตามแผน 2. จัดทำแผนซ่อมและบำรุงรักษาเครื่องจักรและที่มีอยู่ทั้งหมดภายในแผนกให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดีตลอดเวลา เพื่อสนั...

บริษัท น้ำตาลและอ้อยตะวันออก จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
13 ม.ค. 60
26 . วิศวกรโยธา รับสมัครด่วน !
1.ประเมินราคา 2.ควบคุมงานที่ได้รับมอบหมายได้ 3.ออกแบบงานตามที่ได้รับมอบหมายได้ 4.วางแผนการทำงานให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ได้ 5.ตรวจสอบงานก่อสร้าง วัดผลงานและปริมาณงานผู้รับเหมา 6.แก้ไขเบื้องต้นเก...

บริษัท น้ำตาลและอ้อยตะวันออก จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
13 ม.ค. 60
27 . เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า-หน่วยสนับสนุน(ชาย) สาขาสระแก้วรับสมัครด่วน !
- รับผิดชอบงานด้านการพิจารณา วิเคราะห์ ตรวจสอบในการอนุมัติสินเชื่อให้มีคุณภาพตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด - ตรวจสอบประวัติลูกค้า - บริหารไม่ให้มีหนี้เสียเกินที่กำหนดไว้ - ส่งเสริมกิจกรรมด้านการตลาดในพื้น...

บริษัท เงินติดล้อ จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน เงินเดือน + ค่าตำแหน่งงาน
12 ม.ค. 60
28 . หัวหน้าแผนก/ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกไฟฟ้า
- วางแผนงานบำรุงรักษาเครื่องจักร อุปกรณ์ไฟฟ้า ระบบ control เครื่องจักร

บริษัท เอลีท คราฟท์ เปเปอร์ จำกัด / บริษัท มหาชัยคราฟท์เปเปอร์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
12 ม.ค. 60
29 . เจ้าหน้าที่สินเชื่อเพื่อผู้บริโภคประจำสาขา Umay+ สาขาสระแก้ว
1. ปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน และหรือปฏิบัติงานที่เคาน์เตอร์รับชำระ ภายใต้การมอบหมายของหัวหน้างาน 2. ทำกิจกรรมทางการตลาด เช่น แจกใบปลิว, ทิชชู่, การขายทางโทรศัพท์ และกิจกรรมนอ...

EASY BUY CO.,LTD.
เงินเดือน 15,000
12 ม.ค. 60
30 . จป.วิชาชีพ (ประจำโรงงานสระแก้ว)
- วางแผนและตรวจสอบงานด้านความปลอดภัย รวมทั้งรายงานเกี่ยวกับสภาพการทำงานที่ก่อให้เกิดอันตราย ให้แก่ฝ่ายบริหารทราบเพื่อดำเนินการปรับปรุง - ดูแลและปรับปรุงกฎและระเบียบต่างๆเกี่ยวกับความปลอดภัย - ให้คำแ...

บริษัท เอลีท คราฟท์ เปเปอร์ จำกัด / บริษัท มหาชัยคราฟท์เปเปอร์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
12 ม.ค. 60
31 . หัวหน้าแผนก/ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกเครื่องกล(ประจำจังหวัดสระแก้ว)
- วางแผนงานและซ่อมบำรุง - ออกและพัฒนาระบบงานซ่อมบำรุงให้สามารถสนับสนุนการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ - ประสานงานกับหน่วยงานผลิตในการปรับปรุงเครื่องจักร - วิเคราะห็หาสาเหตุ และค้นหาวิธีการปรับปรุงแก้ไ...

บริษัท เอลีท คราฟท์ เปเปอร์ จำกัด / บริษัท มหาชัยคราฟท์เปเปอร์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
12 ม.ค. 60
32 . เจ้าหน้าที่ธุรการ
1) วางเเผน-จัดรถบรรทุกขนส่งสินค้า 2) รวบรวมเอกสารส่งวางบิล 3) เก็บข้อมูลการเติมน้ำมันที่ปั๊มบริษัท 4) รับผิดชอบงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ทรีทรานส์ (1995) จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 12,000 - 15,000
10 ม.ค. 60
33 . (1)หัวหน้าแผนกบำบัดน้ำเสีย(2)ผู้ช่วยหัวหน้าแผนก(3)วิศวกรสิ่งแวดล้อม(4)วิศวกรเคมีรับสมัครด่วน !
(ตำแหน่งหัวหน้าแผนกบำบัดน้ำเสีย,ผู้ช่วยหัวหน้าแผนก) 1. งานด้านการเตรียม -จัดสรรกำลังคนให้เพียงพอ -มอบหมายหน้าที่ให้กับพนักงาน -ฝึกสอนพนักงานที่เข้าใหม่ -จัดทำแผนการดำเนินงานของแผนก 2.งานด้านการค...

บริษัท ไท่ผิง เอทานอล จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
10 ม.ค. 60
34 . เจ้าหน้าที่ส่งเสริม
1. พื้นที่ปลูก - ขยายพื้นที่ปลูกอ้อยใหม่และรักษาพื้นที่เดิม ให้เป็นไปตาม คุณภาพ (สัดส่วนประเภทดิน) ตามที่กำหนด 2. การปลูกอ้อย - ควบคุมการปลูกอ้อย การบำรุงตอภายในเวลาที่กำหนดและให้เป็นตามส...

บริษัท น้ำตาลและอ้อยตะวันออก จำกัด (มหาชน)
10 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
10 ม.ค. 60
35 . การตลาด/พนักงานขาย/Sales
- ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการขายสินค้า - เพิ่มยอดขาย และเปิดตลาดเพื่อหาลูกค้ารายใหม่ รวมถึงนำเสนอสินค้าให้ ลูกค้าเกินความเข้าใจและสนใจ จนกระทั่งปิดงานขาย

บริษัท ช็อคโกแลทเค้ก จำกัด
เงินเดือน 12,000-20,000 บาท
10 ม.ค. 60
36 . พนักงานขับรถขนส่งแก๊ส 10 ตันรับสมัครด่วน !
ขับรถบรรทุกแก๊สหุงต้มขนาด 10 ตัน ระยะทางไปกลับ สระแก้ว-บางประกง ทางบริษัทมี 2 โรงบรรจุและ 1 สถานีบริการ ไปรับสินค้าที่คลังบางประกงเวิลด์แก๊ส

ห้างหุ้นส่วนจำกัด แสงตะเคียน
2 อัตรา
เงินเดือน เงินเดิอน 6,000 ค่าวิ่งเที่ยวละ 800
9 ม.ค. 60
37 . จนท.ช่างยนต์
- ซ่อม ดูแล รถยนต์, เครื่องยนต์ ในโรงงาน

บริษัท เอลีท คราฟท์ เปเปอร์ จำกัด / บริษัท มหาชัยคราฟท์เปเปอร์ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
9 ม.ค. 60
38 . จนท.ช่างเขียนแบบและข้อมูล
- รับผิดชอบการเขียนแบบอะไหล่เครื่องจักร - ทำบันทึกประวัติการซ่อมและบำรุงรักษาเครื่องจักร

บริษัท เอลีท คราฟท์ เปเปอร์ จำกัด / บริษัท มหาชัยคราฟท์เปเปอร์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
9 ม.ค. 60
39 . หัวหน้าแผนกสิ่งแวดล้อม
- ควบคุมดูแลระบบน้ำ - น้ำเสีย - ดูแลระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมของโรงงาน

บริษัท เอลีท คราฟท์ เปเปอร์ จำกัด / บริษัท มหาชัยคราฟท์เปเปอร์ จำกัด
1 อัตรา
9 ม.ค. 60
40 . เจ้าหน้าที่ช่างโยธา(ประจำจังหวัดสระแก้ว)รับสมัครด่วน !
- ดูแลรับผิดชอบงานในแผนกธุรการ - วางแผน ควบคุม และตรวจสอบงานของผู้รับเหมาต่างๆ

บริษัท เอลีท คราฟท์ เปเปอร์ จำกัด / บริษัท มหาชัยคราฟท์เปเปอร์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
9 ม.ค. 60
 พบ 40 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ