เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 27 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
21 . System Admin
1.ติดตั้งดูแลอุปกรณ์ฯ HARD WARE /SOFT WARE คอมพิวเตอร์ เพื่อบริการทุกส่วนงาน 2.ซ่อมบำรุงอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ทุกส่วน และระบบ NETWORK ให้ใช้งานได้ต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ 3.รับ-ส่ง ข้อมูลผ่านดาวเทียม ...

บริษัท น้ำตาลและอ้อยตะวันออก จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
25 ส.ค. 59
22 . IT Support
1.ติดตั้งดูแลอุปกรณ์ฯ HARD WARE/SOFT WARE คอมพิวเตอร์ เพื่อบริหารทุกส่วนงาน 2.ซ่อมบำรุงอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ทุกส่วน และระบบ NETWORK ให้ใช้งานได้ต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ 3.รับ - ส่ง ข้อมูลผ่านดาวเทียม ...

บริษัท น้ำตาลและอ้อยตะวันออก จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
25 ส.ค. 59
23 . นักวิชาการเพิ่มผลผลิต
- มีหน้าที่ติดตอประสานงานและให้คำแนะนำในขั่นตอนการปลูก-บำรุงรักษา-เก็บเกี่ยว และการถ่ายทอดเทคโนโลยีในการปลูกอ้อยให้กับเกษตรกรชาวไร่อ้อยและนักส่งเสริม - สามารถนำผลวิจัยไปต่อยอดโดยการนำไปจัดทำเอกสารเ...

บริษัท น้ำตาลและอ้อยตะวันออก จำกัด (มหาชน)
3 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
25 ส.ค. 59
24 . นักวิทยาศาสตร์
1.ดำเนินการตามแผนวิเคราะห์ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 2.สำรวจตรวจสอบเครื่องมือ อุปกรณ์ต่างๆ ในห้อง Lab 3.ตรวจติดตามค่ามาตรฐานในการผลิตน้ำ 4.วิเคราะห์ค่าของน้ำตาล 5.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท น้ำตาลและอ้อยตะวันออก จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
25 ส.ค. 59
25 . จป.วิชาชีพ (ประจำโรงงานสระแก้ว)
- วางแผนและตรวจสอบงานด้านความปลอดภัย รวมทั้งรายงานเกี่ยวกับสภาพการทำงานที่ก่อให้เกิดอันตราย ให้แก่ฝ่ายบริหารทราบเพื่อดำเนินการปรับปรุง - ดูแลและปรับปรุงกฎและระเบียบต่างๆเกี่ยวกับความปลอดภัย - ให้คำแ...

บริษัท เอลีท คราฟท์ เปเปอร์ จำกัด / บริษัท มหาชัยคราฟท์เปเปอร์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
25 ส.ค. 59
26 . เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า (ชาย) สาขาวังน้ำเย็น จ.สระแก้ว
- รับผิดชอบงานด้านการพิจารณา วิเคราะห์ ตรวจสอบในการอนุมัติสินเชื่อให้มีคุณภาพตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด - ตรวจสอบประวัติลูกค้า - บริหารไม่ให้มีหนี้เสียเกินที่กำหนดไว้ - ส่งเสริมกิจกรรมด้านการตลาดในพื้น...

บริษัท เงินติดล้อ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน เงินเดือน + Incentive
24 ส.ค. 59
27 . วิศวกรผลิต Biogas
1.ควบคุมกระบวนการผลิตก๊าซชีวภาพให้มีคุณภาพและปริมาณเพียงพอต่อความต้องการของลูกค้า 2.ควบคุมการใช้จ่ายให้เป็นไปตามงบประมาณ 3.ควบคุมการระบายน้ำออกจากระบบทั้งคุณภาพและปริมาณซึ่งคุณภาพน้ำเสียต้องเป็นไ...

บริษัท น้ำตาลและอ้อยตะวันออก จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
23 ส.ค. 59
 พบ 27 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ