เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 33 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
21 . พนักงานขาย ประจำจังหวัดสระแก้ว
1. รับผิดชอบการขายติดต่อลูกค้า เสนอราคา 2. ศึกษารายละเอียดทำความเข้าใจสินค้าเพื่อนำเสนอลูกค้า 3. ดูแลลูกค้าพร้อมทั้งให้บริการที่ดีแก่ลูกค้าในฐานะตัวแทนของบริษัท 4. รวบรวมข้อมูลด้านการตลาดส่งให้...

บริษัท ราชาประตูเหล็ก จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน 12,000-18,000
29 มิ.ย. 58
22 . วิศวกรไฟฟ้า
1.ควบคุมการทำงานของฝ่ายวิศวกรรมไฟฟ้า เช่น ไฟฟ้า, ต้นกำลัง, มอเตอร์, อุปกรณ์เครื่องมือวัด 2.ควบคุมการผลิตและจ่ายกระแสไฟฟ้า 3.ดำเนินงานตามนโยบาย

บริษัท น้ำตาลและอ้อยตะวันออก จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน 15,000 - 17,000
29 มิ.ย. 58
23 . วิศวกรปั๊มและโรงกลึง
1.วางแผนการซ้อมเครื่องจักร และการเดินและหยุดระบบ และควบคุมการปฏิบัติงานให้ลุล้วงตามแผน 2.จัดทำแผนซ่อมและบำรุงรักษาเครื่องจักรและที่มีอยู่ทั้งหมดในแผนกให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดีตลอดเวลาเพื่อสนับสนุนใ...

บริษัท น้ำตาลและอ้อยตะวันออก จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามที่ตกลง
27 มิ.ย. 58
24 . วิศวกรปั๊มและโรงกลึง
1.วางแผนการซ้อมเครื่องจักร และการเดินและหยุดระบบ และควบคุมการปฏิบัติงานให้ลุล้วงตามแผน 2.จัดทำแผนซ่อมและบำรุงรักษาเครื่องจักรและที่มีอยู่ทั้งหมดในแผนกให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดีตลอดเวลาเพื่อสนับสนุนใ...

บริษัท น้ำตาลและอ้อยตะวันออก จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามที่ตกลง
27 มิ.ย. 58
25 . วิศวกรหม้อน้ำ
1ตรวจเช็คและวิเคราะห์ค่าพารามิเตอร์ต่างๆในกระบวนการผลิตไอน้ำและค่าน้ำภายในเตาและก่อนเข้าเตาประจำ 2.ศึกษา และพัฒนาความรู้และติดตามความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีอยู่เสมอ เพื่อนำงานมาพัฒนาภายในแผนก 3.ติดต่อป...

บริษัท น้ำตาลและอ้อยตะวันออก จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามที่ตกลง
27 มิ.ย. 58
26 . วิศวกรผลิตก๊าซชีวภาพ
หน้าที่และความรับผิดชอบ 1.ควบคุมกระบวนการผลิตก๊าซชีวภาพให้มีคุณภาพและมีปริมาณเพียงพอต่อความต้งการของลูกค้า 2.ควบคุมการตรวจวัดคุณภาพและปริมาณการผลิต 3.จัดทำแผนการผลิตก๊าซชีวภาพ 4.ควบคุมกระบวนการผลิ...

บริษัท น้ำตาลและอ้อยตะวันออก จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
27 มิ.ย. 58
27 . หัวหน้าแผนกไฟฟ้า ประจำสาขาสระแก้ว (STA-สระแก้ว)
รับนโยบายและคำสั่งจากผู้บังคับบัญชา เพื่อควบคุม ดูแล ตรวจสอบ ซ่อม รวมทั้งติดตามผล ในส่วนของงานเอกสารและเครื่องจักรที่รับผิดชอบ รวมถึงงานซ่อมระบบไฟฟ้าภายในโรงงานตามใบแจ้งซ่อม พร้อมจ่ายงานให้แก่พนักงาน...

กลุ่มบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
27 มิ.ย. 58
28 . PROCESS ENGINEER ประจำสาขาสระแก้ว (STA-สระแก้ว)
รับผิดชอบ วิเคราะห์กระบวนการผลิตและปรับปรุงกระบวนการผลิต เพื่อเพิ่มผลผลิต และลดปัญหาคุณภาพ เพื่อให้สามารถผลิตสินค้าได้ตรงตามที่ลูกค้าต้องการ

กลุ่มบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
27 มิ.ย. 58
29 . หัวหน้าแผนกวิศวกรรมบอยเลอร์ ประจำสาขาสระแก้ว (STA-สระแก้ว)
1.วางแผน/ควบคุม การเดินเครื่องให้ได้ตามเป้าหมาย 2.วางแผน/ควบคุม การบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องจักร 3.บริหารจัดการเชื้อเพลิง

กลุ่มบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
3 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
27 มิ.ย. 58
30 . หัวหน้าส่วนจัดซื้อและสต็อก ประจำจ.สระแก้ว (STA-SKW)
ประสานงานกับ Supplier และจัดทำเอกสารและดำเนินการสั่งซื้อสินค้า และสต็อกสินค้า

กลุ่มบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
27 มิ.ย. 58
31 . เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล
- จัดทำเงินเดือน - สรรหา สัมภาษณ์พนักงาน - จัดกิจกรรม และสรรหาสวัสดิการ - จัดทำการประเมินผลงานของพนักงาน - ยื่นประกันสังคม ภงด. - แก้ปัญหาการบริหารงานต่างๆ ด้านงานบุคคล - งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอ...

บริษัท เอี่ยมบูรพา จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
26 มิ.ย. 58
32 . Industrial Engineer (IE.)
1. วางแผนและควบคุมการผลิต 2. วิเคราะห์ปัญหา ปรับปรุงวิธีการปฎิบัติงาน เพื่อประสิทธิภาพงานและลดต้นทุนได้ดี 3. คำนวณสูตรการผลิต คำนวณต้นทุนเกี่ยวกับสิ่งทอ

บริษัท อีสต์ บอร์ด อินดัสตรี้ จำกัด
เงินเดือน ตามประสบการณ์
26 มิ.ย. 58
33 . ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกสิ่งแวดล้อม (ประจำจังหวัดสระแก้ว)
ควบคุมดูแลระบบน้ำ - น้ำเสีย ดูแลระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมของโรงงาน

บริษัท เอลีท คราฟท์ เปเปอร์ จำกัด / บริษัท มหาชัยคราฟท์เปเปอร์ จำกัด
1 อัตรา
25 มิ.ย. 58
 พบ 33 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ