เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 4 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . พนักงานแนะนำบัตร (สาขาแพร่)
**** ก่ อ น ส มั ค ร ! โ ป ร ด อ่ า น ลั ก ษ ณ ะ ง า น โ ด ย ล ะ เ อี ย ด **** ลักษณะงาน : - จะเป็นการออกไปติดต่อ พบปะกับลูกค้า "ข้างนอก" บริษัทฯ (ไม่ใช่งาน Back office,ไม่ใช่พนักงานนั่งประจ...

บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)
3 อัตรา
เงินเดือน 15,000-30,000
30 ต.ค. 57
2 . QC Lab.
1.ตรวจสอบ ควบคุมคุณภาพวัตถุดิบ (ข้าว) 2.ตรวจสอบคุณภาพอื่นๆ ตามมาตรฐานโรงงาน

บริษัท ไทยเอเซียไรซ์ โปรดักส์ จำกัด
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
29 ต.ค. 57
3 . ผู้จัดการฝ่ายขาย-ส่งออกต่างประเทศ (Export Sales Manager)
- ดูแลและรักษาฐานลูกค้าเดิมให้มั่นคงและเติบโตขึ้น หาลูกค้าใหม่ ตลาดใหม่เพิ่มขึ้น - รับผิดชอบการวางแผนกลยุทธ์การตลาด การส่งเสริมการขาย การโฆษณาประชาสัมพันธ์ และการออกสินค้าใหม่ เพื่อเพิ่มรายได้และ...

บริษัท ไทยเอเซียไรซ์ โปรดักส์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
29 ต.ค. 57
4 . Maintenance Engineer (วิศวกรซ่อมบำรุง)
รับผิดชอบการบริหารงานซ่อมบำรุงเครื่องจักร และบริหารงานวิศวกรรม จัดการวิเคราะห์และออกแบบระบบการบำรุงรักษาเครื่องจักร และวิเคราะห์ปัญหาการซ่อมแซมเครื่องจักร เพื่อให้สอดคล้องกับ GMP, HACCP, ISO และ KPI ใ...

บริษัท ไทยเอเซียไรซ์ โปรดักส์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
29 ต.ค. 57
 พบ 4 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ