เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 4 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . พนักงานแนะนำบัตร (สาขาแพร่)
**** ก่ อ น ส มั ค ร ! โ ป ร ด อ่ า น ลั ก ษ ณ ะ ง า น โ ด ย ล ะ เ อี ย ด **** ลักษณะงาน : - จะเป็นการออกไปติดต่อ พบปะกับลูกค้า "ข้างนอก" บริษัทฯ (ไม่ใช่งาน Back office,ไม่ใช่พนักงานนั่งประจ...

บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)
3 อัตรา
เงินเดือน 15,000-30,000
30 ก.ย. 57
2 . Supervisor (หัวหน้างาน)
- จัดสรรกำลังคน - ควบคุมกระบวนการผลิต และควบคุมการปฏิบัติงานของพนักงานในแผนกให้เป็นไปตามแผนการผลิต - ให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาหน้างานให้กับพนักงานในฝ่ายผลิต - ปฏิบัติงานภายใต้นโยบายของบริษัท -...

บริษัท ไทยเอเซียไรซ์ โปรดักส์ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
30 ก.ย. 57
3 . เจ้าหน้าที่สรรหาและฝึกอบรม
1. รับผิดชอบในการสำรวจความต้องการในการฝึกอบรม 2. วางแผนพัฒนาบุคลากรทั้งระบบ ให้สอดคล้องกับ KPI และ Competency 2. ดำเนินการจัดฝึกอบรมตามแผน และติดตามผลการฝึกอบรม 3. ติดต่อประสานงานกับวิทยากรและ จัด...

บริษัท ไทยเอเซียไรซ์ โปรดักส์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
30 ก.ย. 57
4 . Maintenance Engineer (วิศวกรซ่อมบำรุง)
รับผิดชอบการบริหารงานซ่อมบำรุงเครื่องจักร และบริหารงานวิศวกรรม จัดการวิเคราะห์และออกแบบระบบการบำรุงรักษาเครื่องจักร และวิเคราะห์ปัญหาการซ่อมแซมเครื่องจักร เพื่อให้สอดคล้องกับ GMP, HACCP, ISO และ KPI ใ...

บริษัท ไทยเอเซียไรซ์ โปรดักส์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
30 ก.ย. 57
 พบ 4 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ