เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . หัวหน้าสโตร์
- จัดเตรียมวัตถุดิบ และอุปกรณ์ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของฝ่ายผลิต และแผนกจัดส่ง - แก้ไขการปฏิบัติงาน เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของฝ่ายผลิต และแผนกจัดส่งสินค้า - จัดทำสรุปรายงานสต็อกวัตถุดิบ / สิน...

บริษัท ไทยเอเซียไรซ์ โปรดักส์ จำกัด
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
27 พ.ย. 58
2 . หัวหน้าแผนก Logistics (Logistics Supervisor)
- บริหารจัดการแผนก Logistics ซึ่งประกอบด้วยส่วนงานข้อมูล , คลังสินค้า , จัดส่ง - ตรวจสอบสินค้า แยกประเภทของสินค้า - จัดระเบียบการขนส่ง - ควบคุม บริหารจัีดการ สถานที่ในการเก็บรักษาสินค้า ให้อยู่...

บริษัท ไทยเอเซียไรซ์ โปรดักส์ จำกัด
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
27 พ.ย. 58
3 . R&D Supervisor
1.บริหารจัดการ กำหนดแนวทาง ดูแลและผลักดันให้การดำเนินงานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 2.คิดค้นผลิตภัณฑ์ใหม่ภายใต้เงื่อนไขตามแนวทางของธุรกิจ เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ 3.คิดค้นห...

บริษัท ไทยเอเซียไรซ์ โปรดักส์ จำกัด
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
27 พ.ย. 58
4 . หัวหน้าฝ่ายผลิต (Senior Production Supervisor)
- วางแผนด้านกำลังคน ให้สอดคล้องกับแผนการผลิต - ควบคุมกระบวนการผลิต และควบคุมการปฏิบัติงานของพนักงานในแผนกให้เป็นไปตามแผนการผลิต และเป้าหมาย - ให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาหน้างานให้กับพนักงานในฝ่ายผลิ...

บริษัท ไทยเอเซียไรซ์ โปรดักส์ จำกัด
2 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
27 พ.ย. 58
5 . จป.วิชาชีพ
1. ประสานงานด้านความปลอดภัยกับคณะกรรมการความปลอดภัยและหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 2. จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานด้านความปลอดภัยและจัดทำเอกสารส่งหน่วยงานราชการ 3. ดำเนินกิจกรรมส่งเสริมความปลอดภัยในโ...

บริษัท ไทยเอเซียไรซ์ โปรดักส์ จำกัด
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
23 พ.ย. 58
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ