เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 9 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . หัวหน้าฝ่ายผลิต (Senior Production Supervisor)
- วางแผนด้านกำลังคน ให้สอดคล้องกับแผนการผลิต - ควบคุมกระบวนการผลิต และควบคุมการปฏิบัติงานของพนักงานในแผนกให้เป็นไปตามแผนการผลิต และเป้าหมาย - ให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาหน้างานให้กับพนักงานในฝ่ายผลิ...

บริษัท ไทยเอเซียไรซ์ โปรดักส์ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
21 เม.ย. 58
2 . ผู้ช่วยหัวหน้าวิศวกร ( Assistant to Senior Engineer )
- วางแผนการบำรุงรักษาเครื่องจักร การซ่อมเครื่องจักร และให้คำปรึกษาแนะนำการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการซ่อมบำรุงให้มีประสิทธิภาพ และลดต้นทุนการซ่อมบำรุง - รวบรวมปัญหาสาเหตุการเสียของเครื่องจักร และวิเคราะ...

บริษัท ไทยเอเซียไรซ์ โปรดักส์ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
21 เม.ย. 58
3 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน (Finance officer)
1.สามารถบริหารจัดการด้านการเงินได้ 2.เปิดใบสำคัญจ่ายหนีต่างๆ 3.ตรวจสอบเงินเข้า - ออกในบัญชีธนาคาร 4.เปิดใบสำคํญเงิน (ลูกค้าชำระเงิน) 5.ตรวจสอบเอกสารก่อนชำระเงิน 6.ออกเช็คชำระให้เจ้าหนีต่างๆ 7.ตร...

บริษัท ไทยเอเซียไรซ์ โปรดักส์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
21 เม.ย. 58
4 . หัวหน้าฝ่ายจัดซื้อ/เจ้าหน้าที่จัดซื้อ (Senior Purchasing Officer/Purchasing Officer)
• จัดซื้อสินค้าส่งออก จัดทำใบสั่งซื้อตามที่ได้รับอนุมัติสั่งซื้อ • ติดตามและตรวจสอบการสั่งซื้อตลอดจนประสานงานกับผู้ขายให้ตรงเวลาทันกำหนดเวลานัดหมายรวมทั้งการส่งมอบงาน • สรรหา supplier รายใหม่ และอัพ...

บริษัท ไทยเอเซียไรซ์ โปรดักส์ จำกัด
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
21 เม.ย. 58
5 . เจ้าหน้าที่ส่งออก ( Export Officer )
• ดูแลรับผิดชอบงานด้านส่งออกและสินค้าส่งออกทั้งหมด

บริษัท ไทยเอเซียไรซ์ โปรดักส์ จำกัด
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
21 เม.ย. 58
6 . พนักงานฝ่ายขายโครงการ (อสังหาริมทรัพย์)
- ดูแลงานขาย เป็นที่ปรึกษาให้แนะนำโครงการของบริษัทแก่ลูกค้าที่เข้าเยี่ยมชมโครงการ - ประสานงาน และให้บริการหลังการขาย เช่น การรับชำระเงิน, ติดตามเรื่องสินเชื่อ - ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ภายในองค์กร...

น้ำทองกรุ๊ป
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
20 เม.ย. 58
7 . หัวหน้าฝ่ายขายโครงการ (อสังหาริมทรัพย์)
- วิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคที่เข้ามาเยื่ยมชมโครงการ - ควบคุมการปฏิบัติงานของพนักงานขาย, แนะนำ, ช่วยเหลือแก่ทีมงานขายโครงการ - ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ ในเรื่องการทำสัญญา การเงิน, การตรวจรับมอบอาคารพาณ...

น้ำทองกรุ๊ป
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
20 เม.ย. 58
8 . Construction Manager (ผู้จัดการโครงการก่อสร้าง)
- วางแผนการทำงานของส่วนก่อสร้าง - ควบคุมการทำงานของพนักงานในส่วนให้ทำงานตามเป้าหมาย - ควบคุม ดูแล และตรวจสอบ ขั้นตอนการก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนงาน สามารถส่งมอบได้ทันกำหนด - ดูแลการเบิกจ่ายและควบ...

น้ำทองกรุ๊ป
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
20 เม.ย. 58
9 . Project Manager (ผู้จัดการบริหารโครงการ)
- ควบคุมติดตามการบริหารโครงการ ให้ได้คุณภาพ เป็นไปตามแผนงาน มีมาตรฐาน และภายใต้งบประมาณที่ตั้งไว้ - วางแผนภาพรวมโครงการ ทั้งแผนการดำเนินงาน, แผนการเงิน, แผนการจัดซื้อวัสดุ - ตรวจสอบการดำเนินงาน ...

น้ำทองกรุ๊ป
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
20 เม.ย. 58
 พบ 9 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ