เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 3 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่บัญชีการเงิน
- ตรวจสอบและจัดทำรายงานภาษีซื้อ-ภาษีขายภาษีหักณ ที่จ่าย ภงด.3 และ 53 - ตรวจสอบและจัดทำเอกสารจ่ายเจ้าหนี้และค่าใช้จ่ายทุกประเภท - บันทึกใบสำคัญจ่าย ของบริษัทตามระบบบัญชี - จัดทำเอกสารเกี่ยวกับบัญชี...

บริษัท ไทยเอเซียไรซ์ โปรดักส์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
18 ก.ย. 57
2 . Maintenance Engineer (วิศวกรซ่อมบำรุง)
รับผิดชอบการบริหารงานซ่อมบำรุงเครื่องจักร และบริหารงานวิศวกรรม จัดการวิเคราะห์และออกแบบระบบการบำรุงรักษาเครื่องจักร และวิเคราะห์ปัญหาการซ่อมแซมเครื่องจักร เพื่อให้สอดคล้องกับ GMP, HACCP, ISO และ KPI ใ...

บริษัท ไทยเอเซียไรซ์ โปรดักส์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
18 ก.ย. 57
3 . ผู้จัดการฝ่ายโรงงานและผลิต (Plant &Production Manager)
หน้าที่รับผิดชอบ 1. การวางแผนงานผลิต - วางแผน และประมาณการยอดการผลิตได้อย่างถูกต้อง - วางแผนการใช้ทรัพยากรการผลิตได้อย่างถูกต้อง ดูแลและควบคุมทรัพยากรการผลิต ให้มีการนำไปใช้อย่างมีระบบ 2. การควบคุ...

บริษัท ไทยเอเซียไรซ์ โปรดักส์ จำกัด
1 อัตรา
18 ก.ย. 57
 พบ 3 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ