เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 6 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . พนักงานแนะนำบัตร (สาขาแพร่)
**** ก่ อ น ส มั ค ร ! โ ป ร ด อ่ า น ลั ก ษ ณ ะ ง า น โ ด ย ล ะ เ อี ย ด **** ลักษณะงาน : - จะเป็นการออกไปติดต่อ พบปะกับลูกค้า "ข้างนอก" บริษัทฯ (ไม่ใช่งาน Back office,ไม่ใช่พนักงานนั่งปร...

บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)
4 อัตรา
เงินเดือน 15,000-30,000
21 พ.ย. 57
2 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดซื้อ / หัวหน้าฝ่ายจัดซื้อ
- รับผิดชอบการดำเนินการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ และจัดซื้ออะไหล่ภายในประเทศ เพื่อสนับสนุนการทำงานของฝ่ายผลิตและฝ่ายซ่อมบำรุง - ติดต่อขอรายละเอียดจากผู้ขาย - เจรจาต่อรองราคาและเงื่อนไข - ดำเนินการจัด...

บริษัท ไทยเอเซียไรซ์ โปรดักส์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
19 พ.ย. 57
3 . ผู้จัดการฝ่ายขายในประเทศ (1)/ เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายในประเทศ (1)
ตำแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายขายในประเทศ - ดูแลและรักษาฐานลูกค้าเดิมให้มั่นคงและเติบโตขึ้น หาลูกค้าใหม่ ตลาดใหม่เพิ่มขึ้น - รับผิดชอบการวางแผนกลยุทธ์การตลาด และการออกสินค้าใหม่ เพื่อเพิ่มรายได้และศักยภาพใ...

บริษัท ไทยเอเซียไรซ์ โปรดักส์ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
19 พ.ย. 57
4 . Export Sales Manager / Export Sales Officer
Export Sales Manager 1 ตำแหน่ง - ดูแลและรักษาฐานลูกค้าเดิมให้มั่นคงและเติบโตขึ้น หาลูกค้าใหม่ ตลาดใหม่เพิ่มขึ้น - รับผิดชอบการวางแผนกลยุทธ์การตลาด การส่งเสริมการขาย การโฆษณาประชาสัมพันธ์ และการออ...

บริษัท ไทยเอเซียไรซ์ โปรดักส์ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
19 พ.ย. 57
5 . Senior HR Officer (หัวหน้าฝ่ายบุคคล)
1. รับผิดชอบในการสำรวจความต้องการในการฝึกอบรม 2. วางแผนพัฒนาบุคลากรทั้งระบบ ให้สอดคล้องกับ KPI และ Competency 3. ดำเนินการจัดฝึกอบรมตามแผน และติดตามผลการฝึกอบรม 4. ดูแลการจัดทำเงินเดือน และสวัสดิก...

บริษัท ไทยเอเซียไรซ์ โปรดักส์ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
19 พ.ย. 57
6 . ช่างกลึง (1) / ช่างเชื่อม (1)
ตำแหน่ง ช่างกลึง - ดำเนินงานตามแผนงานของแผนซ่อมบำรุง ทั้ง PM และงานจากการแจ้งซ่อม - ปรับปรุงพัฒนาเครื่องจักรให้มีประสิทธิภาพ ไม่ให้มีผลกระทบต่อกระบวนการผลิต - ประสานงาน และสนับสนุนงานกลึง และงานอื...

บริษัท ไทยเอเซียไรซ์ โปรดักส์ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
19 พ.ย. 57
 พบ 6 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ