เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 3 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่สรรหาและฝึกอบรม
1. รับผิดชอบในการสำรวจความต้องการในการฝึกอบรม 2. วางแผนพัฒนาบุคลากรทั้งระบบ ให้สอดคล้องกับ KPI และ Competency 2. ดำเนินการจัดฝึกอบรมตามแผน และติดตามผลการฝึกอบรม 3. ติดต่อประสานงานกับวิทยากรและ จัด...

บริษัท ไทยเอเซียไรซ์ โปรดักส์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
2 ก.ย. 57
2 . Maintenance Engineer (วิศวกรซ่อมบำรุง)
รับผิดชอบการบริหารงานซ่อมบำรุงเครื่องจักร และบริหารงานวิศวกรรม จัดการวิเคราะห์และออกแบบระบบการบำรุงรักษาเครื่องจักร และวิเคราะห์ปัญหาการซ่อมแซมเครื่องจักร เพื่อให้สอดคล้องกับ GMP, HACCP, ISO และ KPI ใ...

บริษัท ไทยเอเซียไรซ์ โปรดักส์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
2 ก.ย. 57
3 . เจ้าหน้าที่บัญชี
1. จัดทำเอกสารหลักฐาน บันทึกรายการบัญชี ปรับปรุงบัญชี การปิดบัญชี ของสำนักงาน ตามระบบบัญชี 2. จัดทำรายงานรายรับ–รายจ่ายเพื่อแสดงผลการดำเนินงานและแสดงสถานะทางการเงิน 3. ดูแลงานด้านเอกสารงานบัญชีที่เ...

บริษัท ไทยเอเซียไรซ์ โปรดักส์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
2 ก.ย. 57
 พบ 3 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ