เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 10 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดซื้อ / หัวหน้าฝ่ายจัดซื้อ
- รับผิดชอบการดำเนินการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ และจัดซื้ออะไหล่ภายในประเทศ เพื่อสนับสนุนการทำงานของฝ่ายผลิตและฝ่ายซ่อมบำรุง - ติดต่อขอรายละเอียดจากผู้ขาย - เจรจาต่อรองราคาและเงื่อนไข - ดำเนินการจัด...

บริษัท ไทยเอเซียไรซ์ โปรดักส์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
25 พ.ย. 57
2 . ผู้จัดการฝ่ายขายในประเทศ (1)/ เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายในประเทศ (1)
ตำแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายขายในประเทศ - ดูแลและรักษาฐานลูกค้าเดิมให้มั่นคงและเติบโตขึ้น หาลูกค้าใหม่ ตลาดใหม่เพิ่มขึ้น - รับผิดชอบการวางแผนกลยุทธ์การตลาด และการออกสินค้าใหม่ เพื่อเพิ่มรายได้และศักยภาพใ...

บริษัท ไทยเอเซียไรซ์ โปรดักส์ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
25 พ.ย. 57
3 . Export Sales Manager / Export Sales Officer
Export Sales Manager 1 ตำแหน่ง - ดูแลและรักษาฐานลูกค้าเดิมให้มั่นคงและเติบโตขึ้น หาลูกค้าใหม่ ตลาดใหม่เพิ่มขึ้น - รับผิดชอบการวางแผนกลยุทธ์การตลาด การส่งเสริมการขาย การโฆษณาประชาสัมพันธ์ และการออ...

บริษัท ไทยเอเซียไรซ์ โปรดักส์ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
25 พ.ย. 57
4 . Senior HR Officer (หัวหน้าฝ่ายบุคคล)
1. รับผิดชอบในการสำรวจความต้องการในการฝึกอบรม 2. วางแผนพัฒนาบุคลากรทั้งระบบ ให้สอดคล้องกับ KPI และ Competency 3. ดำเนินการจัดฝึกอบรมตามแผน และติดตามผลการฝึกอบรม 4. ดูแลการจัดทำเงินเดือน และสวัสดิก...

บริษัท ไทยเอเซียไรซ์ โปรดักส์ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
25 พ.ย. 57
5 . ช่างกลึง (1) / ช่างเชื่อม (1)
ตำแหน่ง ช่างกลึง - ดำเนินงานตามแผนงานของแผนซ่อมบำรุง ทั้ง PM และงานจากการแจ้งซ่อม - ปรับปรุงพัฒนาเครื่องจักรให้มีประสิทธิภาพ ไม่ให้มีผลกระทบต่อกระบวนการผลิต - ประสานงาน และสนับสนุนงานกลึง และงานอื...

บริษัท ไทยเอเซียไรซ์ โปรดักส์ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
25 พ.ย. 57
6 . พนักงานฝ่ายขายโครงการ (อสังหาริมทรัพย์)
- ดูแลงานขาย เป็นที่ปรึกษาให้แนะนำโครงการของบริษัทแก่ลูกค้าที่เข้าเยี่ยมชมโครงการ - ประสานงาน และให้บริการหลังการขาย เช่น การรับชำระเงิน, ติดตามเรื่องสินเชื่อ - ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ภายในองค์กร...

น้ำทองกรุ๊ป
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
24 พ.ย. 57
7 . หัวหน้าฝ่ายขายโครงการ (อสังหาริมทรัพย์)
- วิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคที่เข้ามาเยื่ยมชมโครงการ - ควบคุมการปฏิบัติงานของพนักงานขาย, แนะนำ, ช่วยเหลือแก่ทีมงานขายโครงการ - ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ ในเรื่องการทำสัญญา การเงิน, การตรวจรับมอบอาคารพาณ...

น้ำทองกรุ๊ป
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
24 พ.ย. 57
8 . Construction Manager (ผู้จัดการโครงการก่อสร้าง)
- วางแผนการทำงานของส่วนก่อสร้าง - ควบคุมการทำงานของพนักงานในส่วนให้ทำงานตามเป้าหมาย - ควบคุม ดูแล และตรวจสอบ ขั้นตอนการก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนงาน สามารถส่งมอบได้ทันกำหนด - ดูแลการเบิกจ่ายและควบ...

น้ำทองกรุ๊ป
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
24 พ.ย. 57
9 . Project Manager (ผู้จัดการบริหารโครงการ)
- ควบคุมติดตามการบริหารโครงการ ให้ได้คุณภาพ เป็นไปตามแผนงาน มีมาตรฐาน และภายใต้งบประมาณที่ตั้งไว้ - วางแผนภาพรวมโครงการ ทั้งแผนการดำเนินงาน, แผนการเงิน, แผนการจัดซื้อวัสดุ - ตรวจสอบการดำเนินงาน ...

น้ำทองกรุ๊ป
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
24 พ.ย. 57
10 . พนักงานแนะนำบัตร (สาขาแพร่)
**** ก่ อ น ส มั ค ร ! โ ป ร ด อ่ า น ลั ก ษ ณ ะ ง า น โ ด ย ล ะ เ อี ย ด **** ลักษณะงาน : - จะเป็นการออกไปติดต่อ พบปะกับลูกค้า "ข้างนอก" บริษัทฯ (ไม่ใช่งาน Back office,ไม่ใช่พนักงานนั่งปร...

บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)
4 อัตรา
เงินเดือน 15,000-30,000
21 พ.ย. 57
 พบ 10 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ