เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 4 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . พนักงานสโตร์
ตรวจรับสินค้าวัสดุสิ้นเปลืองห้องปฏิบัติการและสารเคมี เบิก-จ่ายสารเคมีและวัสดุสิ้นเปลือง จัดอุปกรณ์เก็บตัวอย่าง

ALS Laboratory Group (Thailand) Co., Ltd.
เงินเดือน 15,000 ขึ้นไป
26 พ.ค. 58
2 . นักวิทยาศาสตร์ Sample Login
ลงทะเบียนรับตัวอย่างเข้าระบบ LIMs

ALS Laboratory Group (Thailand) Co., Ltd.
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
26 พ.ค. 58
3 . นักวิทยาศาสตร์บริการลูกค้า -ระยอง
ติดต่อประสานงานกับลูกค้าภายในและภายนอก รับตัวอย่างเข้าระบบ LIMS เพื่อนำไปวิเคราะห์ในห้องปฏิบติการ

ALS Laboratory Group (Thailand) Co., Ltd.
นิคมอีสเทิร์นซีบอร์ด ระยอง ระยอง
1 อัตรา
เงินเดือน รายได้รวม 17,000-25,000 บาท/เดือน
26 พ.ค. 58
4 . นักวิทยาศาสตร์ตรวจติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อม
จัดทำรายงานผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม (Monitoring Report)

ALS Laboratory Group (Thailand) Co., Ltd.
2 ตำแหน่ง
เงินเดือน รายได้รวมเฉลี่ย 17,000-25,000 บาท/เดือน
26 พ.ค. 58
 พบ 4 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ