เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 9 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . KAIZEN CENTER
สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี พูดอังกฤษได้ดี ดูแลเรื่องการปรับปรุงงานต่างๆภายใน plant ติดตามงาน ดูแลระบบฐานข้อมูลตาม Pas system program และประสานงานกับ IT ดูแลเรื่องKaizen report ติดตามและให้คำปรักษา เป็น...

GFPT Nichirei (Thailand) Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
29 ส.ค. 59
2 . Assistant Section Manager for Sanitation
-Design and review job activity and manpower -Define relating quality procedure and work instruction -Confirm conforming relating actual activity with system -Estabish quality target (KPI)and actio...

GFPT Nichirei (Thailand) Co., Ltd.
1 Position
29 ส.ค. 59
3 . Assistant Section Manager for QA
-ควบคุมกระบวนการแปรรูปเนื้อไก่ -ติดต่อประสานงานกับลูกค้า -ติดตามระบบคุณภาพ GMP/HACCP/ISO/BRC ฯลฯ -ตอบcomplainของลูกค้า -ติดตามวิเคราะห์ข้อมูล

GFPT Nichirei (Thailand) Co., Ltd.
1 ตำแหน่ง
29 ส.ค. 59
4 . Sanitation Supervisor (หนองใหญ่/ชลบุรี)รับสมัครด่วน !
- ตรวจสอบความสะอาดและสุขอนามัยต่างๆ - ดูแลผู้ใต้บังคับในสายงาน - มีความรู้เรื่องระบบ ISO14001-OHSAS/ISO2008/BRC เป็นอย่างดี

GFPT Nichirei (Thailand) Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
29 ส.ค. 59
5 . Utility Enginer Asst.Manager(Resumeภาษาอังกฤษเท่านั้น)Urgently Required !
- Management of plant maintenance. - Organize and control systems for the processing of chicken feather - The water used in the factory. - Management and control of wastewater treatment plan...

GFPT Nichirei (Thailand) Co., Ltd.
1 Position
29 ส.ค. 59
6 . ช่างเครื่องเย็น
- ซ่อมบำรุงและปรับปรุงแก้ไขเครื่องจักรกรณีฉุกเฉิน - ตรวจเช็คซ่อมบำรุงเครื่องจักรตามตารางตรวจเช็คประจำวัน - ควบคุมดูแลระบบเครื่องเย็น หรือเครื่องปรับอากาศ - เคยฝ่านงานควบคุมความเย็น

GFPT Nichirei (Thailand) Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
29 ส.ค. 59
7 . หัวหน้า GMP
- ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของผู้บังคับใต้บัญชา - ควบคุมเบิกจ่าย ควบคุม Stock วัสดุอุปกรณ์ที่สนับสนุนการผลิต และเป็นไปตามหลัก GMP - ตรวจสอบเอกสารรายงาน รวมถึงการแจ้งปัญหา ติดตามปัญหา และประเมินปัญหานำ...

GFPT Nichirei (Thailand) Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างองค์กร
29 ส.ค. 59
8 . Supervisor Planningรับสมัครด่วน !
- ดูแลรับผิดชอบการวางแผนการผลิตไก่ - ตรวจสอบกระบวนการผลิตให้เป็นไปตามแผนการผลิต - คำนวนวัตถุดิบที่ใช้ในกระบวนการผลิตให้สอดคล้องกับแผนการผลิต - คำนวนปริมาณบรรจุภัณฑ์ที่ใช้ในการบรรจุสินค้าให้เพียงพอต...

GFPT Nichirei (Thailand) Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
29 ส.ค. 59
9 . หัวหน้าหน่วยผลิต
1.วางแผนงานการผลิตชิ้นส่วนไก่ประจำวัน 2.ควบคุมการทำงานการผลิตชิ้นส่วนไก่ให้ถูกต้องตามสเปคและส่งมอบตามเวลา 3.ปรับปรุงและพัฒนางานการผลิตเพื่อให้ได้คุณภาพ 4.ดูแลพนักงานให้ปฏิบัติตามระเบียบของบริษัท

GFPT Nichirei (Thailand) Co., Ltd.
5 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
29 ส.ค. 59
 พบ 9 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ