เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 9 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Project Enginer Asst.Manager
Urgently Required!!!

- Management of plant maintenance. - Manage and work rebuilding. - Control and manage construction. - Responsible for the power plant.

GFPT Nichirei (Thailand) Co., Ltd.
1 Position
เงินเดือน ตามประสบการณ์
28 ม.ค. 58
2 . เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิต
-จัดทำแผนการผลิตประจำวัน ให้ได้ตามแผนหรือความต้องการของลูกค้า -วางแผนการผลิตประจำวันและประจำสัปดาห์ -ติดต่อประสานงานกับทุกหน่วยงาน

GFPT Nichirei (Thailand) Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
28 ม.ค. 58
3 . วิศวกรรมเครื่องกล
1. ดูแลเครื่องจักรและซ่อมบำรุง รับงานและมอบหมายงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบ 2. จัดการ/ดำเนินการเกี่ยวกับงานด้านช่าง 3. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

GFPT Nichirei (Thailand) Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
28 ม.ค. 58
4 . เจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพ(QA)
1. ควบคุมดูแลการตรวจสอบ/ทดสอบว่าตรงตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ 2. ดำเนินการประชุมเพื่อแก้ไขปัญหาคำร้องเรียนของลูกค้า 3. จัดทำเอกสารและรวบรวมเอกสารที่จำเป็นเพื่อรับการตรวจรับรอง 4. อื่น ๆ ตามที่ได้รับม...

GFPT Nichirei (Thailand) Co., Ltd.
6 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
28 ม.ค. 58
5 . เจ้าหน้าที่การเงิน
- รับชำระเงินจากลูกค้า เงินสด,โอน และนำส่งผู้บังคับบัญชา - รับผิดชอบเอกสารการรับชำระเงินจากการขายสินค้า - จัดทำรายงานการรับเงินประจำวัน

GFPT Nichirei (Thailand) Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
28 ม.ค. 58
6 . Sale & Marketing
• Take care in finding and expansion of newmarketing and follow up the selling. • Planing and create the branches for selling out the product in the good way which has provided. • Take care the cus...

GFPT Nichirei (Thailand) Co., Ltd.
1 Position
เงินเดือน NA
28 ม.ค. 58
7 . หัวหน้าฝ่ายผลิต
1.วางแผนงานการผลิตชิ้นส่วนไก่ประจำวัน 2.ควบคุมการทำงานการผลิตชิ้นไก่ให้ถูกต้องตามสเปคและส่งมอบตามเวลา 3.ปรับปรุงและพัฒนางานการผลิตเพื่อให้ได้คุณภาพ 4.ดูแลพนักงานให้ปฏิบัติตามระเบียบของบริษัท

GFPT Nichirei (Thailand) Co., Ltd.
4 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
28 ม.ค. 58
8 . Programmer ด่วนมาก !!
1. ออกแบบและพัฒนา application และอื่นๆ (Programming) สำหรับใช้ภายในองค์กร โดยใช้ VB.Net 2. ออกแบบและพัฒนาระบบฐานข้อมูล ตามความต้องการของผู้ใช้ 3. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

GFPT Nichirei (Thailand) Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน 20,000 - 30,000
28 ม.ค. 58
9 . QA Supervisor
ควบคุมดูแลคุณภาพของผลิตภัณฑ์ กระบวนการผลิตในทุกขั้นตอน วิเคราะห์ข้อมูลการตรวจสอบคุณภาพของการตรวจรับวัตถุดิบ จัดทำรายงานผลการตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ กระบวนผลิตแลวัถตถดิบ ร่วมวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหา...

GFPT Nichirei (Thailand) Co., Ltd.
3 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
28 ม.ค. 58
 พบ 9 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ