เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 9 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพ(QA)
1. ควบคุมดูแลการตรวจสอบ/ทดสอบว่าตรงตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ 2. ดำเนินการประชุมเพื่อแก้ไขปัญหาคำร้องเรียนของลูกค้า 3. จัดทำเอกสารและรวบรวมเอกสารที่จำเป็นเพื่อรับการตรวจรับรอง 4. อื่น ๆ ตามที่ได้รับม...

GFPT Nichirei (Thailand) Co., Ltd.
3 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
26 มี.ค. 58
2 . เจ้าหน้าที่แคชเชียร์
- รับเงินตาม TNV. ขาย - จัดทำรายงานการรับเงิน - อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

GFPT Nichirei (Thailand) Co., Ltd.
1 อัตรา
26 มี.ค. 58
3 . วิศวกรไฟฟ้า
1. ควบคุม ดูแลกระบวนการผลิตให้เป็นไปตามเป้าหมาย 2. วิเคราะห์ สาเหตุ และแนวทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิต 3. มีความรู้ด้านระบบ ISO 9001 , ISO 14001 และ TIS/OHSAS 18001

GFPT Nichirei (Thailand) Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์
26 มี.ค. 58
4 . ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล
- กำหนดนโยบายด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ - จัดทำระบบประเมินผลการปฏิบัติงาน - จัดทำประกาศ คำสั่ง และระเบียบต่างๆ - วางแผนด้านการบริหารค่าตอบแทนพนักงาน - กำหนดแผนด้านงานแรงงานสัมพันธ์ - รับผิดชอบง...

GFPT Nichirei (Thailand) Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างองค์กร
26 มี.ค. 58
5 . เจ้าหน้าที่การเงิน
- รับชำระเงินจากลูกค้า เงินสด,โอน และนำส่งผู้บังคับบัญชา - รับผิดชอบเอกสารการรับชำระเงินจากการขายสินค้า - จัดทำรายงานการรับเงินประจำวัน

GFPT Nichirei (Thailand) Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
26 มี.ค. 58
6 . Purchasing
- Responsible for all purchasing process.

GFPT Nichirei (Thailand) Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน Company Basic Salary
26 มี.ค. 58
7 . เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิต
ด่วนมาก!!!

- ดูแลรับผิดชอบการวางแผนการผลิต - ตรวจสอบกระบวนการผลิตให้เป็นไปตามแผนการผลิต - คำนวนวัตถุดิบที่ใช้ในกระบวนการผลิตให้สอดคล้องกับแผนการผลิต - คำนวนปริมาณบรรจุภัณฑ์ที่ใช้ในการบรรจุสินค้า - วางแผนการจ...

GFPT Nichirei (Thailand) Co., Ltd.
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างองค์กร
26 มี.ค. 58
8 . หัวหน้าฝ่ายผลิต
1.วางแผนงานการผลิตชิ้นส่วนไก่ประจำวัน 2.ควบคุมการทำงานการผลิตชิ้นไก่ให้ถูกต้องตามสเปคและส่งมอบตามเวลา 3.ปรับปรุงและพัฒนางานการผลิตเพื่อให้ได้คุณภาพ 4.ดูแลพนักงานให้ปฏิบัติตามระเบียบของบริษัท

GFPT Nichirei (Thailand) Co., Ltd.
10 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
26 มี.ค. 58
9 . QA Supervisor
ควบคุมดูแลคุณภาพของผลิตภัณฑ์ กระบวนการผลิตในทุกขั้นตอน วิเคราะห์ข้อมูลการตรวจสอบคุณภาพของการตรวจรับวัตถุดิบ จัดทำรายงานผลการตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ กระบวนผลิตแลวัถตถดิบ ร่วมวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหา...

GFPT Nichirei (Thailand) Co., Ltd.
3 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
26 มี.ค. 58
 พบ 9 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ