เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 7 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (จป)
- รับผิดชอบงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ให้เป็นไปตามที่กฏหมายกำหนด - ดูแลรับผิดชอบงานด้านสิ่งแวดล้อม ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO14001:2004 - ตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมแ...

GFPT Nichirei (Thailand) Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
22 พ.ค. 58
2 . เจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพ(QA)
1. ควบคุมดูแลการตรวจสอบ/ทดสอบว่าตรงตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ 2. ดำเนินการประชุมเพื่อแก้ไขปัญหาคำร้องเรียนของลูกค้า 3. จัดทำเอกสารและรวบรวมเอกสารที่จำเป็นเพื่อรับการตรวจรับรอง 4. อื่น ๆ ตามที่ได้รับม...

GFPT Nichirei (Thailand) Co., Ltd.
3 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
22 พ.ค. 58
3 . ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล
- กำหนดนโยบายด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ - จัดทำระบบประเมินผลการปฏิบัติงาน - จัดทำประกาศ คำสั่ง และระเบียบต่างๆ - วางแผนด้านการบริหารค่าตอบแทนพนักงาน - กำหนดแผนด้านงานแรงงานสัมพันธ์ - รับผิดชอบง...

GFPT Nichirei (Thailand) Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างองค์กร
22 พ.ค. 58
4 . ช่างเขียนแบบ
- เขียนแบบเครื่องมือหรือเครื่องจักร - เขียนแบบเครื่องกลที่เกี่ยวกับงาน - คำนวนพื้นที่และอัตราการใช้วัสดุ

GFPT Nichirei (Thailand) Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างองค์กร
22 พ.ค. 58
5 . Sale Supervisor
พบลูกค้าเก่า/หาลูกค้าใหม่- ประสานงานกับลูกค้า แนะนำและประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ ออกนอกพื้นที่เพื่อนำเสนอสินค้าหรือหาลูกค้ารายใหม่

GFPT Nichirei (Thailand) Co., Ltd.
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
22 พ.ค. 58
6 . เจ้าหน้าที่ขายภายในประเทศ
• Take care in finding and expansion of newmarketing and follow up the selling. • Planing and create the branches for selling out the product in the good way which has provided. • Take care the cus...

GFPT Nichirei (Thailand) Co., Ltd.
1 Position
เงินเดือน NA
22 พ.ค. 58
7 . หัวหน้าฝ่ายผลิต
1.วางแผนงานการผลิตชิ้นส่วนไก่ประจำวัน 2.ควบคุมการทำงานการผลิตชิ้นไก่ให้ถูกต้องตามสเปคและส่งมอบตามเวลา 3.ปรับปรุงและพัฒนางานการผลิตเพื่อให้ได้คุณภาพ 4.ดูแลพนักงานให้ปฏิบัติตามระเบียบของบริษัท

GFPT Nichirei (Thailand) Co., Ltd.
5 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
22 พ.ค. 58
 พบ 7 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ