เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 7 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Supervisor Production
1. ควบคุมดูแลพนักงานให้ปฏิบัติงานตามมาตรฐานและเป้าหมายของบริษัท 2. ควบคุมดูแลรักษาเครื่องจักรให้พร้อมสำหรับการผลิต 3. ควบคุมการผลิตและคุณภาพของชิ้นงาน 4. วางแผนการผลิตภายในแผนกให้ได้ตามแผนการผลิตที...

GFPT Nichirei (Thailand) Co., Ltd.
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
1 ส.ค. 58
2 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (จป)
- รับผิดชอบงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ให้เป็นไปตามที่กฏหมายกำหนด - ดูแลรับผิดชอบงานด้านสิ่งแวดล้อม ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO14001:2004 - ตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมแ...

GFPT Nichirei (Thailand) Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
1 ส.ค. 58
3 . เจ้าหน้าที่การเงิน
- รับชำระเงินจากลูกค้า เงินสด,โอน และนำส่งผู้บังคับบัญชา - รับผิดชอบเอกสารการรับชำระเงินจากการขายสินค้า - จัดทำรายงานการรับเงินประจำวัน

GFPT Nichirei (Thailand) Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
1 ส.ค. 58
4 . ช่างเขียนแบบ
- เขียนแบบเครื่องมือหรือเครื่องจักร - เขียนแบบเครื่องกลที่เกี่ยวกับงาน - คำนวนพื้นที่และอัตราการใช้วัสดุ

GFPT Nichirei (Thailand) Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างองค์กร
1 ส.ค. 58
5 . Supervisor Planning
ด่วนมาก!!!

- ดูแลรับผิดชอบการวางแผนการผลิต - ตรวจสอบกระบวนการผลิตให้เป็นไปตามแผนการผลิต - คำนวนวัตถุดิบที่ใช้ในกระบวนการผลิตให้สอดคล้องกับแผนการผลิต - คำนวนปริมาณบรรจุภัณฑ์ที่ใช้ในการบรรจุสินค้า - วางแผนการจ...

GFPT Nichirei (Thailand) Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
1 ส.ค. 58
6 . หัวหน้าฝ่ายผลิต
1.วางแผนงานการผลิตชิ้นส่วนไก่ประจำวัน 2.ควบคุมการทำงานการผลิตชิ้นไก่ให้ถูกต้องตามสเปคและส่งมอบตามเวลา 3.ปรับปรุงและพัฒนางานการผลิตเพื่อให้ได้คุณภาพ 4.ดูแลพนักงานให้ปฏิบัติตามระเบียบของบริษัท

GFPT Nichirei (Thailand) Co., Ltd.
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
1 ส.ค. 58
7 . เจ้าหน้าที่บัญชี
- บันทึกรายการทางบัญชีประจำวันทีเกี่ยวข้อง - บันทึกรายการบัญชีเจ้าหนี้-ลูกหนี้-บัญชีแยกประเภท - งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

GFPT Nichirei (Thailand) Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน NA
1 ส.ค. 58
 พบ 7 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ