เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 8 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (จป)
- รับผิดชอบงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ให้เป็นไปตามที่กฏหมายกำหนด - ดูแลรับผิดชอบงานด้านสิ่งแวดล้อม ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO14001:2004 - ตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมแ...

GFPT Nichirei (Thailand) Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
18 ต.ค. 57
2 . Project Enginer Asst.Manager
Urgently Required!!!

- Management of plant maintenance. - Manage and work rebuilding. - Control and manage construction. - Responsible for the power plant.

GFPT Nichirei (Thailand) Co., Ltd.
1 Position
เงินเดือน ตามประสบการณ์
18 ต.ค. 57
3 . วิศวกรไฟฟ้า
1. ควบคุม ดูแลกระบวนการผลิตให้เป็นไปตามเป้าหมาย 2. วิเคราะห์ สาเหตุ และแนวทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิต 3. มีความรู้ด้านระบบ ISO 9001 , ISO 14001 และ TIS/OHSAS 18001

GFPT Nichirei (Thailand) Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์
18 ต.ค. 57
4 . วิศวกรควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
- ควบคุมระบบบำบัดให้เป็นไปตามข้อกำหนดของโรงงาน

GFPT Nichirei (Thailand) Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน NA
18 ต.ค. 57
5 . Sale & Marketing Manager
• Take care in finding and expansion of newmarketing and follow up the selling. • Planing and create the branches for selling out the product in the good way which has provided. • Take care the cus...

GFPT Nichirei (Thailand) Co., Ltd.
1 Position
เงินเดือน NA
18 ต.ค. 57
6 . หัวหน้าฝ่ายผลิต
1.วางแผนงานการผลิตชิ้นส่วนไก่ประจำวัน 2.ควบคุมการทำงานการผลิตชิ้นไก่ให้ถูกต้องตามสเปคและส่งมอบตามเวลา 3.ปรับปรุงและพัฒนางานการผลิตเพื่อให้ได้คุณภาพ 4.ดูแลพนักงานให้ปฏิบัติตามระเบียบของบริษัท

GFPT Nichirei (Thailand) Co., Ltd.
15 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
18 ต.ค. 57
7 . QA Senior / QA Supervisor
ควบคุมดูแลคุณภาพของผลิตภัณฑ์ กระบวนการผลิตในทุกขั้นตอน วิเคราะห์ข้อมูลการตรวจสอบคุณภาพของการตรวจรับวัตถุดิบ จัดทำรายงานผลการตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ กระบวนผลิตแลวัถตถดิบ ร่วมวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหา...

GFPT Nichirei (Thailand) Co., Ltd.
4 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
18 ต.ค. 57
8 . เจ้าหน้าที่บัญชี
- บันทึกรายการทางบัญชีประจำวันทีเกี่ยวข้อง - บันทึกรายการบัญชีเจ้าหนี้-ลูกหนี้-บัญชีแยกประเภท - งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

GFPT Nichirei (Thailand) Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน NA
16 ต.ค. 57
 พบ 8 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ