เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 10 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (จป)
- รับผิดชอบงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ให้เป็นไปตามที่กฏหมายกำหนด - ดูแลรับผิดชอบงานด้านสิ่งแวดล้อม ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO14001:2004 - ตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมแ...

GFPT Nichirei (Thailand) Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
23 เม.ย. 58
2 . เจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพ(QA)
1. ควบคุมดูแลการตรวจสอบ/ทดสอบว่าตรงตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ 2. ดำเนินการประชุมเพื่อแก้ไขปัญหาคำร้องเรียนของลูกค้า 3. จัดทำเอกสารและรวบรวมเอกสารที่จำเป็นเพื่อรับการตรวจรับรอง 4. อื่น ๆ ตามที่ได้รับม...

GFPT Nichirei (Thailand) Co., Ltd.
3 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
23 เม.ย. 58
3 . เจ้าหน้าที่แคชเชียร์
- รับเงินตาม TNV. ขาย - จัดทำรายงานการรับเงิน - อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

GFPT Nichirei (Thailand) Co., Ltd.
1 อัตรา
23 เม.ย. 58
4 . วิศวกรไฟฟ้า
1. ควบคุม ดูแลกระบวนการผลิตให้เป็นไปตามเป้าหมาย 2. วิเคราะห์ สาเหตุ และแนวทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิต 3. มีความรู้ด้านระบบ ISO 9001 , ISO 14001 และ TIS/OHSAS 18001

GFPT Nichirei (Thailand) Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์
23 เม.ย. 58
5 . เจ้าหน้าที่วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (R&D)
- ทดลองตัดแต่งวัตถุดิบเนื้อไก่ และจัดทำรายละเอียดของวัตถุดิบเนื้อไก่ - ติดตามการทดลองผลิตและการผลิตสินค้าใหม่ใน Line การผลิต - ดำเนินการจัดทำตัวอย่างสินค้าใหม่ตามสูตรสินค้าที่ได้รับมอบหมาย - จัดเต...

GFPT Nichirei (Thailand) Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
23 เม.ย. 58
6 . ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล
- กำหนดนโยบายด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ - จัดทำระบบประเมินผลการปฏิบัติงาน - จัดทำประกาศ คำสั่ง และระเบียบต่างๆ - วางแผนด้านการบริหารค่าตอบแทนพนักงาน - กำหนดแผนด้านงานแรงงานสัมพันธ์ - รับผิดชอบง...

GFPT Nichirei (Thailand) Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างองค์กร
23 เม.ย. 58
7 . Purchasing
- Responsible for all purchasing process.

GFPT Nichirei (Thailand) Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน Company Basic Salary
23 เม.ย. 58
8 . เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิต
ด่วนมาก!!!

- ดูแลรับผิดชอบการวางแผนการผลิต - ตรวจสอบกระบวนการผลิตให้เป็นไปตามแผนการผลิต - คำนวนวัตถุดิบที่ใช้ในกระบวนการผลิตให้สอดคล้องกับแผนการผลิต - คำนวนปริมาณบรรจุภัณฑ์ที่ใช้ในการบรรจุสินค้า - วางแผนการจ...

GFPT Nichirei (Thailand) Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างองค์กร
23 เม.ย. 58
9 . หัวหน้าฝ่ายผลิต
1.วางแผนงานการผลิตชิ้นส่วนไก่ประจำวัน 2.ควบคุมการทำงานการผลิตชิ้นไก่ให้ถูกต้องตามสเปคและส่งมอบตามเวลา 3.ปรับปรุงและพัฒนางานการผลิตเพื่อให้ได้คุณภาพ 4.ดูแลพนักงานให้ปฏิบัติตามระเบียบของบริษัท

GFPT Nichirei (Thailand) Co., Ltd.
10 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
23 เม.ย. 58
10 . QA Supervisor
ควบคุมดูแลคุณภาพของผลิตภัณฑ์ กระบวนการผลิตในทุกขั้นตอน วิเคราะห์ข้อมูลการตรวจสอบคุณภาพของการตรวจรับวัตถุดิบ จัดทำรายงานผลการตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ กระบวนผลิตแลวัถตถดิบ ร่วมวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหา...

GFPT Nichirei (Thailand) Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
23 เม.ย. 58
 พบ 10 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ