เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 4 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพ(QA)
1. ควบคุมดูแลการตรวจสอบ/ทดสอบว่าตรงตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ 2. ดำเนินการประชุมเพื่อแก้ไขปัญหาคำร้องเรียนของลูกค้า 3. จัดทำเอกสารและรวบรวมเอกสารที่จำเป็นเพื่อรับการตรวจรับรอง 4. อื่น ๆ ตามที่ได้รับม...

GFPT Nichirei (Thailand) Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
27 พ.ย. 58
2 . Utility Enginer Asst.Manager(Resumeภาษาอังกฤษเท่านั้น)
Urgently Required!!!

- Management of plant maintenance. - Organize and control systems for the processing of chicken feather - The water used in the factory. - Management and control of wastewater treatment plan...

GFPT Nichirei (Thailand) Co., Ltd.
1 Position
27 พ.ย. 58
3 . หัวหน้าฝ่ายผลิต
1.วางแผนงานการผลิตชิ้นส่วนไก่ประจำวัน 2.ควบคุมการทำงานการผลิตชิ้นไก่ให้ถูกต้องตามสเปคและส่งมอบตามเวลา 3.ปรับปรุงและพัฒนางานการผลิตเพื่อให้ได้คุณภาพ 4.ดูแลพนักงานให้ปฏิบัติตามระเบียบของบริษัท

GFPT Nichirei (Thailand) Co., Ltd.
5 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
27 พ.ย. 58
4 . เจ้าหน้าที่บัญชี
- บันทึกรายการทางบัญชีประจำวันทีเกี่ยวข้อง - บันทึกรายการบัญชีเจ้าหนี้-ลูกหนี้-บัญชีแยกประเภท - งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

GFPT Nichirei (Thailand) Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน NA
27 พ.ย. 58
 พบ 4 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ