เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 9 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย
1. จัดทำและปฎิบัติตามแผนงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม ในการทำงาน 2. จัเโครงการส่งเสริมงานด้านความปลอดภัยและเสริมสร้างความปลอดภัยในการทำงานสำหรับพนักงาน 3. จัดส่งเอกสารผลการดำเนินงานด...

GFPT Nichirei (Thailand) Co., Ltd.
1 อัตรา
24 เม.ย. 60
2 . Assistant Supervisor
1.ปฎิบัติงานทดสอบจุดงาน Cooked Product Dilution&Raw Product Dilution ทดสอบเนื้อไก่และผลิตภัณฑ์ Swab test,Air test water &Ice Carcass rinse รวมถึงการอ่านและแปลผลการทดสอบด้านจุลชีววิทยาในการวิเคราะห์ตาม...

GFPT Nichirei (Thailand) Co., Ltd.
1 อัตรา
24 เม.ย. 60
3 . หัวหน้างานไลน์ผลิต
1. ควบคุมและอบรมผู้ใต้บังคับบัญชาให้ปฎิบัติงานตามคู่มือและระเบียบการปฎิบัติงาน 2. ควบคุมการปฎิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาให้เป็นไปตามเป้าหมาย 3. สรุปรายงานที่เกี่ยวข้องส่งผู้บังคับบัญชา

GFPT Nichirei (Thailand) Co., Ltd.
10 อัตรา
24 เม.ย. 60
4 . เจ้าหน้าที่ช่างเทคนิค
1. ตรวจเช็คเครื่องจักรและอุปกรณ์ตามตารางตรวจเช็คเครื่องจักรประจำวัน 2. ซ่อมบำรุงและปรับปรุงแก้ไขเครื่องจักรตามแผนประจำปีและปรับปรุงแก้ไขเครื่องจักรกรณีฉุกเฉิน 3. วางแผน จัดเตรียม อุปกรณ์เครื่องมือใน...

GFPT Nichirei (Thailand) Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
24 เม.ย. 60
5 . Evisceration Room officer
1.ควบคุมกระบวนการผลิต 2.ควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ร่วมกับฝ่ายควบคุมคุณภาพ 3.ควบคุมและอบรมพนักงานผู้ใต้บังคับบัญชาให้ปฎิบัติตามคู่มือและระเบียบปฎิบัติงาน

GFPT Nichirei (Thailand) Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
24 เม.ย. 60
6 . Assistant Section Manager for Sanitation
-Design and review job activity and manpower -Define relating quality procedure and work instruction -Confirm conforming relating actual activity with system -Estabish quality target (KPI)and actio...

GFPT Nichirei (Thailand) Co., Ltd.
1 Position
24 เม.ย. 60
7 . Asst.Supervisor for QA
-ควบคุมกระบวนการแปรรูปเนื้อไก่ -ติดต่อประสานงานกับลูกค้า -ติดตามระบบคุณภาพ GMP/HACCP/ISO/BRC ฯลฯ -ตอบcomplainของลูกค้า -ติดตามวิเคราะห์ข้อมูล

GFPT Nichirei (Thailand) Co., Ltd.
2 ตำแหน่ง
24 เม.ย. 60
8 . Utility Enginer Asst.Manager(Resumeภาษาอังกฤษเท่านั้น)Urgently Required !
- Management of plant maintenance. - Organize and control systems for the processing of chicken feather - The water used in the factory. - Management and control of wastewater treatment plan...

GFPT Nichirei (Thailand) Co., Ltd.
1 Position
24 เม.ย. 60
9 . Supervisor Planningรับสมัครด่วน !
- ดูแลรับผิดชอบการวางแผนการผลิตไก่ - ตรวจสอบกระบวนการผลิตให้เป็นไปตามแผนการผลิต - คำนวนวัตถุดิบที่ใช้ในกระบวนการผลิตให้สอดคล้องกับแผนการผลิต - คำนวนปริมาณบรรจุภัณฑ์ที่ใช้ในการบรรจุสินค้าให้เพียงพอต...

GFPT Nichirei (Thailand) Co., Ltd.
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
24 เม.ย. 60
 พบ 9 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ