เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 10 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . พนักงานขับรถโฟล์คลิฟท์(ด่วนมาก)รับสมัครด่วน !
1.ขับรถยกรับส่งชิ้นงานจากลานจอดไปไลน์ผลิต 2.ตรวจเช็ครถยกประจำวันได้ 3.ปฎิบัติตามกฎจราจรภายในองค์กรได้ 4.ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการปฎิบัติงานประจำวันได้ 5.ขับรถยกได้ตามมาตรฐานความปลอดภั...

บริษัท จีเอฟพีที นิชิเร (ประเทศไทย)จำกัด
3 อัตรา(สัมภาษณ์ทราบผลทันที)
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
29 พ.ค. 60
2 . พนักงานQA/QC รับสมัครด่วน !
1.ตรวจสอบผลิตภัณฑ์ตามที่หัวหน้างานมอบหมาย 2.จดบันทึกการปฎิบัติงานประจำวัน 3.ปฎิบัติงานตามนโยบายบริษัทกำหนด

บริษัท จีเอฟพีที นิชิเร (ประเทศไทย)จำกัด
10ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
29 พ.ค. 60
3 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย
1. จัดทำและปฎิบัติตามแผนงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม ในการทำงาน 2. จัเโครงการส่งเสริมงานด้านความปลอดภัยและเสริมสร้างความปลอดภัยในการทำงานสำหรับพนักงาน 3. จัดส่งเอกสารผลการดำเนินงานด...

บริษัท จีเอฟพีที นิชิเร (ประเทศไทย)จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
29 พ.ค. 60
4 . หัวหน้างานไลน์ผลิต
1. ควบคุมและอบรมผู้ใต้บังคับบัญชาให้ปฎิบัติงานตามคู่มือและระเบียบการปฎิบัติงาน 2. ควบคุมการปฎิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาให้เป็นไปตามเป้าหมาย 3. สรุปรายงานที่เกี่ยวข้องส่งผู้บังคับบัญชา

บริษัท จีเอฟพีที นิชิเร (ประเทศไทย)จำกัด
12 อัตรา (ขยายไลน์ใหม่)
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
29 พ.ค. 60
5 . ช่างซ่อมบำรุงเครื่องจักร(ด่วนมาก)รับสมัครด่วน !
1. ตรวจเช็คเครื่องจักรและอุปกรณ์ตามตารางตรวจเช็คเครื่องจักรประจำวัน 2. ซ่อมบำรุงและปรับปรุงแก้ไขเครื่องจักรตามแผนประจำปีและปรับปรุงแก้ไขเครื่องจักรกรณีฉุกเฉิน 3. วางแผน จัดเตรียม อุปกรณ์เครื่องมือใน...

บริษัท จีเอฟพีที นิชิเร (ประเทศไทย)จำกัด
6 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
29 พ.ค. 60
6 . Evisceration Room officer
1.ควบคุมกระบวนการผลิต 2.ควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ร่วมกับฝ่ายควบคุมคุณภาพ 3.ควบคุมและอบรมพนักงานผู้ใต้บังคับบัญชาให้ปฎิบัติตามคู่มือและระเบียบปฎิบัติงาน

บริษัท จีเอฟพีที นิชิเร (ประเทศไทย)จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
29 พ.ค. 60
7 . Assistant Section Manager for Sanitation
-Design and review job activity and manpower -Define relating quality procedure and work instruction -Confirm conforming relating actual activity with system -Estabish quality target (KPI)and actio...

บริษัท จีเอฟพีที นิชิเร (ประเทศไทย)จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
29 พ.ค. 60
8 . Asst.Supervisor for QA
-ควบคุมกระบวนการแปรรูปเนื้อไก่ -ติดต่อประสานงานกับลูกค้า -ติดตามระบบคุณภาพ GMP/HACCP/ISO/BRC ฯลฯ -ตอบcomplainของลูกค้า -ติดตามวิเคราะห์ข้อมูล

บริษัท จีเอฟพีที นิชิเร (ประเทศไทย)จำกัด
5 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
29 พ.ค. 60
9 . Utility Enginer Asst.Manager(Resumeภาษาอังกฤษเท่านั้น)Urgently Required !
- Management of plant maintenance. - Organize and control systems for the processing of chicken feather - The water used in the factory. - Management and control of wastewater treatment plan...

บริษัท จีเอฟพีที นิชิเร (ประเทศไทย)จำกัด
2 ตำแหน่ง(ด่วนมาก)
เงินเดือน ตามตกลง
29 พ.ค. 60
10 . Supervisor Planningรับสมัครด่วน !
- ดูแลรับผิดชอบการวางแผนการผลิตไก่ - ตรวจสอบกระบวนการผลิตให้เป็นไปตามแผนการผลิต - คำนวนวัตถุดิบที่ใช้ในกระบวนการผลิตให้สอดคล้องกับแผนการผลิต - คำนวนปริมาณบรรจุภัณฑ์ที่ใช้ในการบรรจุสินค้าให้เพียงพอต...

บริษัท จีเอฟพีที นิชิเร (ประเทศไทย)จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
29 พ.ค. 60
 พบ 10 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ