เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 10 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . หัวหน้าไลน์ผลิต
1. จัดวางกำลังพนักงานให้สอดคล้องกับงานผลิตสินค้าในหน่วยงาน 2. ควบคุมการทำงานของพนักงานในหน่วยงานให้ปฎิบัติงานอย่างมีประสิทธภาพเพื่อสอดคล้องกับการผลิต 3. อบรมพนักงานผู้ใต้บังคับบัญชาให้ปฎิบัติงานตามค...

บริษัท จีเอฟพีที นิชิเร (ประเทศไทย)จำกัด
20 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
24 พ.ย. 60
2 . เจ้าหน้าที่บุคคล (อาวุโส)รับสมัครด่วน !
ปฎิบัติงานด้านประกันสังคม อัพเดทข้อมูลการเข้า-ออกพนักงาน การจัดการเอกสารพนักงานรายบุคคล จัดกิจกรรมตามที่บริษัทกำหนดตามแผนงานประจำปี

บริษัท จีเอฟพีที นิชิเร (ประเทศไทย)จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
24 พ.ย. 60
3 . ผู้จัดการแผนกวิศวกรรม / ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกวิศวกรรมรับสมัครด่วน !
- ดูแลรับผิดชอบการซ่อมบำรุงเครื่องจักร วางแผนการทำ PM ระบบ STANDARDS - ประสานงานกับทุกฝ่ายเพื่อวิจัยและเพื่อประสิทธิภาพของกระบวนการทำงานในโรงงาน - ควบคุม บริหารหารการทำงานของผู้ใต้บังคับบัญชา - คว...

บริษัท จีเอฟพีที นิชิเร (ประเทศไทย)จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
24 พ.ย. 60
4 . ผู้จัดการฝ่ายผลิต (KIRIM/CUP UPI) รับสมัครด่วน !
- ควบคุมการทำงานในการตัดแต่ง ไก่สด ตามแผนการผลิต - วางแผนการในการบริหารอัตรากำลังควบคู่แผนการผลิตประจำวัน - แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้างานให้กับทีมงานในไลน์ผลิตได้

บริษัท จีเอฟพีที นิชิเร (ประเทศไทย)จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
24 พ.ย. 60
5 . หัวหน้างานแผนกห้องLABรับสมัครด่วน !
- ควบคุมการปฎิบัติงานภายในห้องปฎิบัติการให้เป็นไปตามนโยบายฯที่กำหนด - บริหารจัดการห้องปฎิบัติการให้เป็นไปตามมาตราฐานกำหนด

บริษัท จีเอฟพีที นิชิเร (ประเทศไทย)จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท/ประสบการณ์
24 พ.ย. 60
6 . Live Bird & Evisceration Asst. Section Supervisor
1.ควบคุมการตรวจรับเข้าผลิตภัณฑ์ทั้งปริมาณและคุณภาพ 2.ควบคุมกระบวนการผลิตให้สอดคล้องกับมาตรฐานคุณภาพที่ตั้งไว้ 3.ควบคุมอบรมพนักงานผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาให้ปฎิบัติงานตามคู่มือและระเบียบอย่างเคร่งครัด

บริษัท จีเอฟพีที นิชิเร (ประเทศไทย)จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
24 พ.ย. 60
7 . ผู้จัดการแผนกสุขาภิบาล รับสมัครด่วน !
-กำหนดและทบทวน Cleaning and Satiation Program -ทบทวนความสะอาดและสุขอนามัยต่างๆ ในพื้นที่การผลิตและหลังการผลิต -เสนออนุมัติการเบิกจ่ายอุปกรณ์สิ้นเปลื้องและสารเคมีของฝ่ายผลิต -ควบคุมอัตรากำลังคนและ...

บริษัท จีเอฟพีที นิชิเร (ประเทศไทย)จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
24 พ.ย. 60
8 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชืพ
-ติตตามงานด้านตรวจสอบอุปกรร์ความปลอดภัยประจำวัน -จัดทำเอกสารงานด้านความปลอดภัยภายในแผนก -อัพเดทข้อมูลสถิติด้านการเกิดอุบัติเหตุประจำวัน -จัดทำแผนด้านความปลอดภัยประจำปีร่วมกับหน่วยงานภายใน

บริษัท จีเอฟพีที นิชิเร (ประเทศไทย)จำกัด
5 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
24 พ.ย. 60
9 . เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิต
-จัดทำแผนการผลิตประจำวัน ให้ได้ตามแผนหรือความต้องการของลูกค้า -วางแผนการผลิตประจำวันและประจำสัปดาห์ -ติดต่อประสานงานกับทุกหน่วยงาน

บริษัท จีเอฟพีที นิชิเร (ประเทศไทย)จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
24 พ.ย. 60
10 . หัวหน้างานแผนกประกันคุณภาพUrgently Required !
-ติดตามการตรวจประเมินระบบ GMP/HACCP/HAlAL -ร่วมวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาและหาแนวทางแก้ไขและป้องกัน -จัดทำรายงานตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ กระบวนการผลิต และวัตถุดิบ -ดำเนินการด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับบ...

บริษัท จีเอฟพีที นิชิเร (ประเทศไทย)จำกัด
3อัตรา
เงินเดือน ตาามโครงสร้างบริษัท
24 พ.ย. 60
 พบ 10 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ