เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . BOI / Import-Export
1.ดำเนินการขอใช้สทิธิประโยชน์ภายใต้ระบบ BOI ตามขั้นตอนที่กำหนด 2.วางแผน ตรวจสอบ ดูแลดำเนินการให้การนำเข้า-ส่งออก สินค้าภายใต้สิทธิประโยชน์ที่ได้รับอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 3.จัดเตรียม และตรวจสอบเอกส...

Yahata Industry (Thailand) Co., Ltd.
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน ืN/A
7 ต.ค. 58
2 . เจ้าหน้าที่ QC
- ตรวจสอบคุณภาพของวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ตามข้อกำหนดของลูกค้า - จัดทำรายงานผลการตรวจสอบวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ตามที่กำหนด - ปฏิบัติตามคู่มือคุณภาพ และขั้นตอนปฏิบัติ - ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับ...

Yahata Industry (Thailand) Co., Ltd.
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
7 ต.ค. 58
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ