เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 3 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Accounting Supervisor
1. ควบคุม ดูแล กำหนดขั้นตอนการปฏิบัติงานแผนกบัญชีทั้งระบบ 2. จัดทำ ตรวจสอบข้อมูลทางการเงินเพื่อจัดทำงบการเงินทั้งรายเดือนและรายปี 3. ประสานงานกับผู้ตรวจสอบบัญชีในการตรวจสอบบัญชี 4. จัดทำและตรวจสอบก...

Yahata Industry (Thailand) Co., Ltd.
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
23 มิ.ย. 60
2 . หัวหน้าแผนกบัญชี
ควบคุม ดูแล แผนกบัญชีทั้งระบบให้สอดคล้องกับนโยบายบริษัท

Yahata Industry (Thailand) Co., Ltd.
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
22 มิ.ย. 60
3 . BOI / Import-Export
1.ดำเนินการขอใช้สทิธิประโยชน์ภายใต้ระบบ BOI ตามขั้นตอนที่กำหนด 2.วางแผน ตรวจสอบ ดูแลดำเนินการให้การนำเข้า-ส่งออก สินค้าภายใต้สิทธิประโยชน์ที่ได้รับอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 3.จัดเตรียม และตรวจสอบเอกส...

Yahata Industry (Thailand) Co., Ltd.
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
22 มิ.ย. 60
 พบ 3 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ