เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 15 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . วิศวกรแผนกซ่อมบำรุง/วิศวกร Facility
-วิศวกรซ่อมบำรุง ดูแลรับผิดชอบงานซ่อมบำรุงและดูแลรักษาเครืองจักรในโรงงาน -วิศวกร Facility ดูแลรับผิดชอบงานซ่อมบำรุงรักษาระบบ Facility ในโรงงาน

บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)
สวนอุตสาหกรรมโรจนะ อยุธยา พระนครศรีอยุธยา
2 อัตรา
26 ส.ค. 59
2 . ผู้จัดการธุรการขายในประเทศ
- วางแผน มอบหมาย ควบคุม ตรวจสอบ ให้คำปรึกษาปรับปรุงแก้ไขติดตามประเมินผล ติดต่อประสานงานและแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน ในงานที่รับผิดชอบ โดยควบคุมตรวจสอบการดำเนินงานต่างๆในแผนก - สนับสนุน...

บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
26 ส.ค. 59
3 . Sales Supervisor ( Traditional Trade )
- จัดทำและควบคุมงบประมาณ ตลอดจนสร้างผลกำไรให้เป็นไปตามเป้าหมาย - แสวงหาลูกค้าใหม่ และตรวจสอบการเก็บ และชำระค่าสินค้า - รายงานสภาพตลาดและคู่แข่ง ตลอดจนสร้างความสัมพันธ์กับคู่ค้า

บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
26 ส.ค. 59
4 . Senior Costing / Costing Officer
- Prepare monthly costing sheet - Analyze cost variance by product - Setup material cost and calculate WIP/FG standard in SAP - Prepare raw material purchase report - Closing month and Cost...

บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)
3 อัตรา
26 ส.ค. 59
5 . หัวหน้าแผนกอาวุโสห้องปฏิบัติการ (นพวงศ์)
- วางแผนการสอบเทียบและฝึกอบรม ตลอดจนควบคุม ตรวจสอบ วิเคราะห์ และสรุปทุกกิจกรรมในห้องปฏิบัติการ โดยครอบคลุมระบบคุณภาพ ISO/IEC 17025 : 2005, GLP - วางแผนและจัดเตรียมความพร้อมแจ้งเข้าสาหร่าย ตลอดจนควบค...

บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
26 ส.ค. 59
6 . Sales Trade Supervisor
รับผิดชอบดูแลด้านงานขายฝ่ายต่างประเทศ

บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
26 ส.ค. 59
7 . พนักงานเดินเครื่องบรรจุ (Packing M/C Operator)
ควบคุมดูแล การเดินเครื่องบรรจุของเครื่องจักรในกระบวนการผลิต

บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)
3 อัตรา
26 ส.ค. 59
8 . ERP System Officerรับสมัครด่วน !
- ดูแลเรื่องระบบงาน SAP ใน Module ต่างๆ ของบริษัทฯ - Support User ในกรณีเกิดปัญหาในระบบ - Set Config , Authorization - งานอื่ิน ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)
3 อัตรา
26 ส.ค. 59
9 . ช่างเทคนิค / ซ่อมบำรุงรับสมัครด่วน !
- ดำเนินการซ่อมบำรุง แก้ไขและดูแลรักษาเครื่องจักร,อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับสายการผลิตเมื่อเกิดเหตุขัดข้อง ฯลฯ

บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
26 ส.ค. 59
10 . Application Developerรับสมัครด่วน !
- รับผิดชอบในการสร้าง ออกแบบ พัฒนา ตามกิจกรรมของบริษัทที่จัดขึ้นของแต่ละเดือน - ปรับเปลี่ยนหรือจัดการเว็บไซต์ให้เหมาะสมเพื่อให้สะดวกต่อการใช้งานของ User - เป็นที่ปรึกษาและดูแล SAP ในส่วนที่ได้รับมอบ...

บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)
5 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
26 ส.ค. 59
11 . Asst.Production Planning Manager
บริหารและควบคุมการปฏิบัติิงานของพนักงานในฝ่ายวางแผนให้ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ให้คำปรึกษาและแก้ไ่ขปัญหาที่เกิดขึ้นในฝ่ายวางแผนและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สามารถผลิตสินค้าได้ถูก...

บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
26 ส.ค. 59
12 . Legal Officer
รับผิดชอบการจัดเตรียมเอกสารต่างๆของฝ่ายกฎหมาย และดูแลจัดการเก็บเอกสารสำคัญของบริษัทเพื่อสนับสนุนการทำงานของฝ่ายกฎหมาย

บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
26 ส.ค. 59
13 . HR Data Analysis
-จัดทำรายงานข้อมูลงบประมาณเชิงลึกโดยใช้ฐานข้อมูลค่าจ้างเงินเดือนโปรแกรม B-Plus -จุัดทำข้อมูลรายงานโดยใช้ Pivot, Vlookup -งานอื่นๆที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
26 ส.ค. 59
14 . เจ้าหน้าที่ค่าตอบแทนและสวัสดิการ
- จัดทำค่าจ้าง / เงินเดือนพนักงานโดยใช้โปรแกรม Business Plus

บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา (สนง.นพวงศ์ และ ตึก Dr.Tobi เมืองทองธานี)
เงินเดือน ตามตกลง
26 ส.ค. 59
15 . Sales Executive (Modern Trade - MT.)และ Sales Executive(Traditional Trade - TT.)รับสมัครด่วน !
- ดูแลและผลักดันยอดขายให้บรรลุเป้าหมาย เพิ่มช่องทางการขายใหม่ที่มีศักยภาพเพื่อ เป็นการกระจายสินค้าและเพิ่มยอดขาย - ติดตามผลการจัดรายการส่งเสริมการขาย ให้เป็นไปตามข้อตกลงกับลูกค้าเพื่อให้เกิด ป...

บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
26 ส.ค. 59
 พบ 15 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ