เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 15 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . หัวหน้าแผนกคลังกระจายสินค้า
- ตรวจสอบยอดรับเข้า-จ่ายออก และตรวจสอบบันทึกข้อมูลตามระบบ SAP - จัดทำรายงานและจัดเก็บเอกสารแยกประเภทตามหมวดหมู่ - ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
27 มิ.ย. 59
2 . Sales Supervisor ( Traditional Trade )
- จัดทำและควบคุมงบประมาณ ตลอดจนสร้างผลกำไรให้เป็นไปตามเป้าหมาย - แสวงหาลูกค้าใหม่ และตรวจสอบการเก็บ และชำระค่าสินค้า - รายงานสภาพตลาดและคู่แข่ง ตลอดจนสร้างความสัมพันธ์กับคู่ค้า

บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
27 มิ.ย. 59
3 . Production Manager
รับผิดชอบด้านวางแผน ควบคุมและตรวจสอบกระบวนการในการผลิตสินค้าให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าทั้งด้านคุณภาพ ต้นทุน ปริมาณและเวลาส่งมอบ ตลอดจนพัฒนาและปรับปรุงการผลิตให้ทันสมั...

บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)
สวนอุตสาหกรรมโรจนะ อยุธยา พระนครศรีอยุธยา
1 อัตรา
27 มิ.ย. 59
4 . Senior Costing
- Prepare monthly costing sheet - Analyze cost variance by product - Setup material cost and calculate WIP/FG standard in SAP - Prepare raw material purchase report - Closing month an...

บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)
สวนอุตสาหกรรมโรจนะ อยุธยา พระนครศรีอยุธยา
1 อัตรา
27 มิ.ย. 59
5 . Assistant Budget Analysis Manager
- Provide monthly performance report with analysis to support sales growth and profit improvement - Lead on annual operating plan, business strategy, and action plan preparation - Monitor company KP...

บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
27 มิ.ย. 59
6 . QA Supervisor (Lab/IQI)
- วางแผนการสอบเทียบและฝึกอบรม ตลอดจนควบคุม ตรวจสอบ วิเคราะห์ และสรุปทุกกิจกรรมในห้องปฏิบัติการ โดยครอบคลุมระบบคุณภาพ ISO/IEC 17025 : 2005, GLP - วางแผนและจัดเตรียมความพร้อมแจ้งเข้าสาหร่าย ตลอดจนควบค...

บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
27 มิ.ย. 59
7 . Production Supervisor
- รับผิดชอบการจัดเตรียมความพร้อมของวัตถุดิบ เครื่องจักร กำลังคน และควบคุมกระบวนการผลิตให้เป็นไปตามระบบ มาตรฐานคุณภาพและทันเวลาที่ต้องการของลูกค้า

บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)
3 (ประจำที่ สนง.นพวงศ์ 1 ตน., ประจำโรงงานโรจนะ 2 ตน.)
27 มิ.ย. 59
8 . พนักงานเดินเครื่องบรรจุ (Packing M/C Operator)
ควบคุมดูแล การเดินเครื่องบรรจุของเครื่องจักรในกระบวนการผลิต

บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)
5 อัตรา
27 มิ.ย. 59
9 . ERP System Officerรับสมัครด่วน !
- ดูแลเรื่องระบบงาน SAP ใน Module ต่างๆ ของบริษัทฯ - Support User ในกรณีเกิดปัญหาในระบบ - Set Config , Authorization - งานอื่ิน ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)
3 อัตรา
27 มิ.ย. 59
10 . ช่างเทคนิค / ซ่อมบำรุงรับสมัครด่วน !
- ดำเนินการซ่อมบำรุง แก้ไขและดูแลรักษาเครื่องจักร,อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับสายการผลิตเมื่อเกิดเหตุขัดข้อง ฯลฯ

บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)
5 อัตรา
27 มิ.ย. 59
11 . Application Developerรับสมัครด่วน !
- รับผิดชอบในการสร้าง ออกแบบ พัฒนา ตามกิจกรรมของบริษัทที่จัดขึ้นของแต่ละเดือน - ปรับเปลี่ยนหรือจัดการเว็บไซต์ให้เหมาะสมเพื่อให้สะดวกต่อการใช้งานของ User - เป็นที่ปรึกษาและดูแล SAP ในส่วนที่ได้รับมอบ...

บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)
5 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
27 มิ.ย. 59
12 . Trade Marketing Executive
-คิดโปรโมชั่นที่เหมาะสมกับช่องทางการขายและผู้ซื้อ -ตรวจตลาด วิเคราะห์คู่แข่ง เพื่อนำมาวางแผนการตลาด -ออกแบบสื่อ ณ จุดขายจนถึง Implement -ประสานงานกับฝ่ายการตลาดและฝ่ายขายในเรื่องการทำโปรโมชั้่นหน้า...

บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
27 มิ.ย. 59
13 . HR Manager
รับผิดชอบในการบริหารงานฝ่ายทรัพยากรบุคคลของบริษัท รวมทั้งกำหนดนโยบาย แผนงานระเบียบ/ขั้นตอนวิธีการปฏิบัติงาน และควบคุมติดตามผลการบริหาร รวมถึงงานสรรหาว่าจ้าง งานฝึกอบรม/พัฒนาบุคลากร งานบริหารค่าตอบแทนแ...

บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)
สวนอุตสาหกรรมโรจนะ อยุธยา พระนครศรีอยุธยา
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
27 มิ.ย. 59
14 . Sales Executive (Modern Trade - MT.)และ Sales Executive(Traditional Trade - TT.)รับสมัครด่วน !
- ดูแลและผลักดันยอดขายให้บรรลุเป้าหมาย เพิ่มช่องทางการขายใหม่ที่มีศักยภาพเพื่อ เป็นการกระจายสินค้าและเพิ่มยอดขาย - ติดตามผลการจัดรายการส่งเสริมการขาย ให้เป็นไปตามข้อตกลงกับลูกค้าเพื่อให้เกิด ป...

บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
27 มิ.ย. 59
15 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิจัยและพัฒนาบรรจุภัณฑ์
- รับผิดชอบออกแบบและพัฒนาบรรรจุภัณฑ์ ทดลองและปรับปรุงรูปแบบบรรจ์ภัณฑ์ - ดูแลด้านการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ - ศึกษาข้อมูลเกี่ยวสารอาหารต่างๆ และฝึกฝนทักษะทางการ sensory - จัดระบบเรื่องคุณภาพของวัตถุด...

บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
27 มิ.ย. 59
 พบ 15 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ