เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 15 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . หัวหน้าแผนกตรวจรับสาหร่าย (IQI Seaweed Supervisor)
- วางแผนและจัดเตรียมความพร้อมแจ้งเข้าสาหร่าย ตลอดจนควบคุม ทดสอบ ตรวจสอบ และรายงานสภาพปัญหาที่พบ - ติดต่อประสานงานฝ่ายนำเข้าและฝ่ายคลังวัตถุดิบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหา - รวบรวมบันทึกข้อมูลการตรวจสอบแ...

บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
29 เม.ย. 59
2 . หัวหน้าแผนกห้องปฏิบัติการ (Lab Section Head)
- วางแผนการสอบเทียบและฝึกอบรม ตลอดจนควบคุม ตรวจสอบ วิเคราะห์ และสรุปทุกกิจกรรมในห้องปฏิบัติการ โดยครอบคลุมระบบคุณภาพ ISO/IEC 17025 : 2005, GLP

บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
29 เม.ย. 59
3 . จนท.เว็ปไซต์สื่อออนไลน์,on line marketing ( ปฎิบัติงานโฮมออฟฟิศทาวน์อินทาว์)
ออกแบบกราฟฟิค เพื่อลงโฆษณา ตัดต่อวีดีโอ ทำรูป ลงเวปไซต์ ( ชอบเล่น Social network) มีความคิดสร้างสรรค์ ใช้ photoshop ออกแบบสื่อ ออนไลน์ได้

บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน 15,000 - 20,000
29 เม.ย. 59
4 . Marketing Supervisor
วางแผนและจัดกิจกรรมทางด้านการตลาด เพื่อเพิ่มยอดขายในเครือ บ.เถ้าแก่น้อย เพิ่มช่องทางในการขายและพัฒนาระบบการตลาดในกลุ่มนักท่องเที่ยวและอื่น ๆ

บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
เงินเดือน 30,000 - 40,000
29 เม.ย. 59
5 . Production Supervisor
- รับผิดชอบการจัดเตรียมความพร้อมของวัตถุดิบ เครื่องจักร กำลังคน และควบคุมกระบวนการผลิตให้เป็นไปตามระบบ มาตรฐานคุณภาพและทันเวลาที่ต้องการของลูกค้า

บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)
3 (ประจำที่ สนง.นพวงศ์ 1 ตน., ประจำโรงงานโรจนะ 2 ตน.)
29 เม.ย. 59
6 . Assistant Trade Marketing Manager
- ร่วมดูแลและพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ออกสู่ตลาดและจัด Promotion สื่อสารทางการตลาด เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าและนโยบายของบริษัท - วิเคราะห์และสังเกตการณ์ตลาด จัดเตรียมข้อมูลและสนับสนุนฝ่ายขาย...

บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
29 เม.ย. 59
7 . Demand Planning Officer
- รวบรวมยอดขายประมาณการและทำรายงานสรุปส่งให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้อง - กำหนดแผนวันผลิตแต่ละ Order ให้สอดคล้องกับวันส่งของที่ลูกค้าต้องการ - ปฏิบัติตามข้อกำหนดต่างๆ ทางด้านงานเอกสารของระบบ ISO9001:2008 ในฝ่...

บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
29 เม.ย. 59
8 . พนักงานเดินเครื่องบรรจุ (Packing M/C Operator)
ควบคุมดูแล การเดินเครื่องบรรจุของเครื่องจักรในกระบวนการผลิต

บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)
5 อัตรา
29 เม.ย. 59
9 . ERP System Officerรับสมัครด่วน !
- ดูแลเรื่องระบบงาน SAP ใน Module ต่างๆ ของบริษัทฯ - Support User ในกรณีเกิดปัญหาในระบบ - Set Config , Authorization - งานอื่ิน ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)
3 อัตรา
29 เม.ย. 59
10 . หัวหน้าแผนกข้อมูลกลางคลังสินค้า
- ควบคุม ดูแลและบริหารจัดการคลังสินค้าสำเร็จรูป ตลอดจนดูแลงานด้านเอกสารในงานคลังสินค้า - งานอื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
29 เม.ย. 59
11 . Web Programmerรับสมัครด่วน !
- รับผิดชอบในการสร้าง ออกแบบ พัฒนา ตามกิจกรรมของบริษัทที่จัดขึ้นของแต่ละเดือน - ปรับเปลี่ยนหรือจัดการเว็บไซต์ให้เหมาะสมเพื่อให้สะดวกต่อการใช้งานของ User - เป็นที่ปรึกษาและดูแล SAP ในส่วนที่ได้รับมอบ...

บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)
5 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
29 เม.ย. 59
12 . เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิต
- จัดทำเอกสาร ใบขอซื้อ วัสดุและวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตให้แก่ฝ่ายจัดซื้อ - ตรวจสอบแผนผลิตประจำวันว่าถูกต้องครบถ้วน สมบูรณ์ - จัดทำ/ส่งแผนผลิตประจำวันให้กับแผนกที่เกี่ยวข้องทราบ - แจ้งติดตาม ความเคลื...

บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
29 เม.ย. 59
13 . HR Manager
รับผิดชอบในการบริหารงานฝ่ายทรัพยากรบุคคลของบริษัท รวมทั้งกำหนดนโยบาย แผนงานระเบียบ/ขั้นตอนวิธีการปฏิบัติงาน และควบคุมติดตามผลการบริหาร รวมถึงงานสรรหาว่าจ้าง งานฝึกอบรม/พัฒนาบุคลากร งานบริหารค่าตอบแทนแ...

บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)
สวนอุตสาหกรรมโรจนะ อยุธยา พระนครศรีอยุธยา
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
29 เม.ย. 59
14 . International Sales Coordinatorรับสมัครด่วน !
- สนับสนุนงานเอกสารต่างๆ ทั้งตามระบบ SAP และตามระบบ ISO - ติดตามประสานงานภายในองค์กรและช่วยติดตาม Order ลูกค้า ดูแลรายละเอียดต่างๆ ใน Order ให้ถูกต้อง - ติดตามการรับชำระเงินและส่งสินค้าได้ตามกำหนด...

บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
29 เม.ย. 59
15 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพรับสมัครด่วน !
- ดูแลด้านความปลอดภัยในการทำงาน, ส่งเสริมให้ความรู้กับพนักงานเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน และส่งเสริมงานด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)
สวนอุตสาหกรรมโรจนะ อยุธยา พระนครศรีอยุธยา
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
29 เม.ย. 59
 พบ 15 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ