เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 15 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 

บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา (สนง.เมืองทองธานี 1 อัตรา / นิคมฯ โรจนะ อยุธยา 1 อัตรา )
18 ม.ค. 60
2 . พนักงานขาย ( PC )
- แนะนำสินค้าของ บมจ.เถ้าแก่น้อยฯ ให้กับลูกค้า - ดูแล Stock สินค้า - สรุปและรายงานยอดขายให้หัวหน้างานทราบ

บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)
18 ม.ค. 60
3 . วิศวกรแผนกซ่อมบำรุง/วิศวกร Facility
-วิศวกรซ่อมบำรุง ดูแลรับผิดชอบงานซ่อมบำรุงและดูแลรักษาเครืองจักรในโรงงาน -วิศวกร Facility ดูแลรับผิดชอบงานซ่อมบำรุงรักษาระบบ Facility ในโรงงาน

บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)
สวนอุตสาหกรรมโรจนะ อยุธยา พระนครศรีอยุธยา
2 อัตรา
18 ม.ค. 60
4 . Production Manager
รับผิดชอบด้านวางแผน ควบคุมและตรวจสอบกระบวนการในการผลิตสินค้าให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าทั้งด้านคุณภาพ ต้นทุน ปริมาณและเวลาส่งมอบ ตลอดจนพัฒนาและปรับปรุงการผลิตให้ทันสมั...

บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)
สวนอุตสาหกรรมโรจนะ อยุธยา พระนครศรีอยุธยา
1 อัตรา
18 ม.ค. 60
5 . Assistant Budget Analysis Manager
- Provide monthly performance report with analysis to support sales growth and profit improvement - Lead on annual operating plan, business strategy, and action plan preparation - Monitor company KP...

บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
18 ม.ค. 60
6 . หัวหน้าแผนกอาวุโสห้องปฏิบัติการ (นพวงศ์) / QA Supervisor
- วางแผนการสอบเทียบและฝึกอบรม ตลอดจนควบคุม ตรวจสอบ วิเคราะห์ และสรุปทุกกิจกรรมในห้องปฏิบัติการ โดยครอบคลุมระบบคุณภาพ ISO/IEC 17025 : 2005, GLP - วางแผนและจัดเตรียมความพร้อมแจ้งเข้าสาหร่าย ตลอดจนควบค...

บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
18 ม.ค. 60
7 . พนักงานเดินเครื่องบรรจุ (Packing M/C Operator)
ควบคุมดูแล การเดินเครื่องบรรจุของเครื่องจักรในกระบวนการผลิต

บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
18 ม.ค. 60
8 . ERP System Officer/ SAP Functionalรับสมัครด่วน !
- ดูแลเรื่องระบบ ERP , SAP ใน Module ต่างๆ ของบริษัทฯ - ให้คำปรึกษาแก่ User ตาม Change Request และระบบแจ้งปัญหา - Set Config , Authorization - งานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
18 ม.ค. 60
9 . เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสินค้า (Checker) / พนง.ขับรถโฟล์คลิฟท์ / พนง.ขับรถ แผนกขนส่ง
- ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารการรับ-จ่ายสินค้าประจำวันจาก Supplier - บันทึกข้อมูลเอกสารให้ถูกต้องและเสร็จตามกำหนดเวลา - ตรวจสอบความถูกต้องของสินค้าในการรับ-จ่ายสินค้า - ตรวจสอบการบันทึกรายงานการจั...

บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)
3 อัตรา
18 ม.ค. 60
10 . หัวหน้าแผนกคลังกระจายสินค้า / หัวหน้าแผนกข้อมูลคลังสินค้า
หัวหน้าแผนกคลังกระจายสินค้า :- - ตรวจสอบยอดรับเข้า-จ่ายออก และตรวจสอบบันทึกข้อมูลตามระบบ SAP - จัดทำรายงานและจัดเก็บเอกสารแยกประเภทตามหมวดหมู่ - ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง หั...

บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
18 ม.ค. 60
11 . เจ้าหน้าที่ธุรการต่างประเทศรับสมัครด่วน !
- จัดทำและดูแลงานด้านเอกสารในฝ่ายธุรการต่างประเทศ - ติดต่อประสานงานทั้งภายในและภายนอกองค์กรในด้านงานธุรการของฝ่ายฯ

บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)
สวนอุตสาหกรรมโรจนะ อยุธยา พระนครศรีอยุธยา
1 อัตรา
18 ม.ค. 60
12 . Application Developer/Supervisorรับสมัครด่วน !
Application Developer หน้าที่รับผิดชอบ: - การสร้าง ออกแบบ พัฒนา แอพพลิเคชั่นของบริษัทฯ - ปรับเปลี่ยนหรือจัดการเว็บไซต์ให้เหมาะสมเพื่อให้สะดวกต่อการใช้งานของ User - ดูแลและพัฒนา ABAP ในส่วนที่รับมอบ...

บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
18 ม.ค. 60
13 . Trade Marketing Executive
-คิดโปรโมชั่นที่เหมาะสมกับช่องทางการขายและผู้ซื้อ -ตรวจตลาด วิเคราะห์คู่แข่ง เพื่อนำมาวางแผนการตลาด -ออกแบบสื่อ ณ จุดขายจนถึง Implement -ประสานงานกับฝ่ายการตลาดและฝ่ายขายในเรื่องการทำโปรโมชั้่นหน้า...

บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
18 ม.ค. 60
14 . ผู้ช่วยหัวหน้าบัญชีจ่ายรับสมัครด่วน !
-ดูแลรับผิดชอบการบันทึกบัญชีและเอกสารทำจ่าย Input Tax -ประมาณการค่าใช้จ่ายประจำเดือน

บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)
สวนอุตสาหกรรมโรจนะ อยุธยา พระนครศรีอยุธยา
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
18 ม.ค. 60
15 . เจ้าหน้าที่ค่าตอบแทนและสวัสดิการ (นพวงศ์)
- จัดทำค่าจ้าง / เงินเดือนพนักงานโดยใช้โปรแกรม Business Plus - จัดเก็บเอกสาร ประวัติ และอื่นใดที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนติดต่อประสานงานกับบุคคลหรือหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก

บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
18 ม.ค. 60
 พบ 15 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ