เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 15 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Sales Supervisor
-ควบคุมยอดขายให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด -ตรวจติดตามเข้าเยี่ยมลูกค้า ตามแผนกำหนดการเดินทาง -ตรวจเช็คสต๊อค ให้คำแนะนำ ดูแลการจัดเรียงสินค้าหน้าร้านและในคลังสินค้า -ให้คำปรึกษา ดูแลการทำการเสนอขาย ร...

บริษัท เถ้าแก่น้อยฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
20 ต.ค. 60
2 . เจ้าหน้าที่ขับรถโฟล์คลิฟท์
- จัดเก็บสินค้าตามจุดที่กำหนดภายในคลังสินค้า - ปฏิบัติตามงานที่ได้รับมอบหมาย - ดูแล บำรุงรักษา รถโฟล์คลิฟท์เบื้องต้น

บริษัท เถ้าแก่น้อยฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
20 ต.ค. 60
3 . เจ้าหน้าที่แรงงานสัมพันธ์ – ประจำที่โรงงานนพวงศ์ จ.ปทุมธานี
-ดูแล รับผิดชอบ ประสานงานด้านแรงงานสัมพันธ์ -ดูแลกฎระเบียบของพนักงาน และควบคุมดูแลเกี่ยวกับวินัยของพนักงาน -รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมด้านแรงงานสัมพันธ์ -ให้คำปรึกษาด้านกฎหมายแรงงาน ระเบียบข้...

บริษัท เถ้าแก่น้อยฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
20 ต.ค. 60
4 . L&D Coordinator – ประจำที่โรงงานนพวงศ์ จ.ปทุมธานี
-ดำเนินการและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดการฝึกอบรมและพัฒนาให้เป็นไปตามแผนการฝึกอบรมประจำปี และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง เช่น ระบบคุณภาพ ISO, GMP, HACCP เป็นต้น -จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับก...

บริษัท เถ้าแก่น้อยฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
20 ต.ค. 60
5 . เจ้าหน้าที่บัญชีต้นทุน
- เก็บรวบรวมข้อมูลวัตถุดิบที่ใช้จริงในแต่ละวัน เพื่อคำนวนต้นทุนสินค้าที่เกิดขึ้น - สังเกตการณ์ในสายการผลิต เพื่อรายงานและวิเคราะห์สาเหตุที่ต้นทุนผิดปกติ - งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เถ้าแก่น้อยฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
20 ต.ค. 60
6 . IQI-QA Senior Supervisor
-รับผิดชอบดูแลการตรวจรับวัตถุดิบ บรรจุภัณฑ์และสินค้าสำเร็จรูป ตามระบบคุณภาพให้เป็นไปตามที่บริษัทฯกำหนด โดยครอบคลุมระบบคุณภาพ ISO 9001:2008 , GMP , HACCP -ปฏิบัติงานในระบบ SAP

บริษัท เถ้าแก่น้อยฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)
2 (ประจำลาดหลุมแก้ว 1 อัตรา.ประจำนิคมฯโรจนะ 1 อัตรา)
20 ต.ค. 60
7 . Demand Planning Officer
- ติดตามแผนผลิต และการส่งสินค้า สำหรับลูกค้าในประเทศทุกช่องทาง - สนับสนุนข้อมูลการตัดสินใจให้กับฝ่ายขายและการตลาด - ติดตามแผนการขายจาก ฝ่ายขายเพื่อให้ตรงกับรอบการสั่งซื้อวัตถุดิบ - จัดทำข้อมูลการปร...

บริษัท เถ้าแก่น้อยฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
20 ต.ค. 60
8 . ERP System Officer/ SAP Functionalรับสมัครด่วน !
- ดูแลเรื่องระบบ ERP , SAP ใน Module ต่างๆ ของบริษัทฯ - ให้คำปรึกษาแก่ User ตาม Change Request และระบบแจ้งปัญหา - Set Config , Authorization - งานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

บริษัท เถ้าแก่น้อยฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
20 ต.ค. 60
9 . ช่างเทคนิค/ซ่อมบำรุงรับสมัครด่วน !
1. ช่างเทคนิค (Maintainance) ดำเนินการซ่อมบำรุง แก้ไข และดูแลรักษาเครื่องจักร, อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับสายการผลิตเมื่อเกิดเหตุขัดข้อง ฯลฯ 2. ช่างเทคนิค (Facility) ดูแลงานซ่อมบำรุงทั่วไป ไฟฟ้า, ประปา, ...

บริษัท เถ้าแก่น้อยฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)
3 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
20 ต.ค. 60
10 . เจ้าหน้าที่คลังสินค้า
- ตรวจสอบความถูกต้อง การรับ-ตัดจ่ายให้ถูกต้อง - ตรวจสอบวิธีปฏิบัติงานของพนักงานในการรับ,จัดเก็บ,จัดส่งให้ถูกต้อง - จัดทำแผนงานในการปฏิบัติงานและมอบหมายงานให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา - ตรวจสอบความถูกต้อ...

บริษัท เถ้าแก่น้อยฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)
5 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
20 ต.ค. 60
11 . Application Developerรับสมัครด่วน !
Application Developer หน้าที่รับผิดชอบ : - การสร้าง ออกแบบ พัฒนา แอปพลิเคชันของบริษัทฯ - ปรับเปลี่ยน หรือจัดการเว็บไซต์ให้เหมาะสมเพื่อให้สะดวกต่อการใช้งานของ User - ดูแล และพัฒนา ABAP ในส่วนที่รับม...

บริษัท เถ้าแก่น้อยฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
20 ต.ค. 60
12 . Purchasing Manager
- รับผิดชอบและจัดการการใช้จ่ายตรงและทางอ้อมเพื่อให้มั่นใจว่าการปฏิบัติในการจัดซื้อ-จัดหาทันเวลาและทันภาวะเศรษฐกิจตามกฎระเบียบที่มีระเบียบแนวทางและขั้นตอนการดำเนินงานมาตรฐานบริษัท - ดูแลงานการจัดซื้อ-...

บริษัท เถ้าแก่น้อยฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
20 ต.ค. 60
13 . หัวหน้าประกันคุณภาพ (QA Supervisor)
- ตรวจสอบด้านคุณภาพของอาหารด้วยหลักวิทยาศาสตร์ - ตรวจสอบวัตถุดิบก่อนนำเข้าผลิต - ตรวจสอบบรรจุภัณฑ์ - ตรวจสอบกระบวนการระหว่างผลิต

บริษัท เถ้าแก่น้อยฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)
สวนอุตสาหกรรมโรจนะ อยุธยา พระนครศรีอยุธยา
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัทฯ
20 ต.ค. 60
14 . International Sales Coordinatorรับสมัครด่วน !
- สนับสนุนงานเอกสารต่างๆ ทั้งตามระบบ SAP และตามระบบ ISO - ติดตามประสานงานภายในองค์กรและช่วยติดตาม Order ลูกค้า ดูแลรายละเอียดต่างๆ ใน Order ให้ถูกต้อง - ติดตามการรับชำระเงินและส่งสินค้าได้ตามกำหนด...

บริษัท เถ้าแก่น้อยฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
20 ต.ค. 60
15 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อ
- สรรหาคัดเลือกผู้ขาย - จัดซื้อวัตถุดิบในการผลิต, อุปกรณ์สำนักงาน, อุปกรณ์คอมพิวเตอร์, อุปกรณ์อะไหล่ขนส่ง - ติดตามการจัดซื้อ และพัฒนาการจัดซื้อ - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

บริษัท เถ้าแก่น้อยฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
20 ต.ค. 60
 พบ 15 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ