เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 15 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Assistant Product Manager
- ร่วมดูแลและพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ออกสู่ตลาดและจัด Promotion สื่อสารทางการตลาด เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าและนโยบายของบริษัท - วิเคราะห์และสังเกตการณ์ตลาด จัดเตรียมข้อมูลและสนับสนุนฝ่ายขาย...

บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
5 ก.พ. 59
2 . เจ้าหน้าที่คลังสินค้า
ควบคุมดูแลสินค้าภายในคลัง

บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
5 ก.พ. 59
3 . หัวหน้าฝ่ายขายช่องทางจัดจำหน่าย (Modern Trade)
- ควบคุม และประมาณการยอดขาย และค่าใช้จ่ายให้เป็นไปตามเป้าหมายและงบประมาณ - ตรวจเยี่ยมลูกค้า/ ร้านค้าส่ง/ ห้าง ตามแผนกำหนดการเดินทางทุกสัปดาห์ - ตรวจเช็ค Stock และดูแลไม่ให้สินค้าขาด และให้คำแนะนำในก...

บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
5 ก.พ. 59
4 . ผู้จัดการอาวุโสจัดซื้อ
- สรรหาและคัดเลือกผู้ขายที่ดี จัดประกวดราคา ต่อรองราคา เจรจาเงื่อนไขต่างๆ - มอบหมาย ตรวจสอบและติดต่อประสานงานข้อตกลงการจัดซื้อและใบสั่งซื้อ - ติดตามและวางแผนแก้ไขปัญหาการจัดซื้อร่วมกับหน่วยงานที่เกี...

บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
5 ก.พ. 59
5 . System Engineer ด่วนมาก!!!
รับผิดชอบและดูแลงานในส่วนต่าง ๆ ดังนี้ - Network TCP/IP, Router, Switch LAN,WAN,IP Telephone Technology - Windows, UNIX, Linux

บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
5 ก.พ. 59
6 . พนักงานเดินเครื่องบรรจุ (Packing M/C Operator)
ควบคุมดูแล การเดินเครื่องบรรจุของเครื่องจักรในกระบวนการผลิต

บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)
5 อัตรา
5 ก.พ. 59
7 . ERP System Officer
1.ดูแล เรื่องระบบงาน SAP ใน Module ต่างๆ ของบริษัทฯ 2.Support User ในกรณีเกิดปัญหาในระบบ 3.Set Config , Authorization

บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
5 ก.พ. 59
8 . Procurement Manager
- รับผิดชอบและจัดการการใช้จ่ายตรงและทางอ้อมเพื่อให้มั่นใจว่าการปฏิบัติในการจัดซื้อ-จัดหาทันเวลาและทันภาวะเศรษฐกิจตามกฎระเบียบที่มีระเบียบแนวทางและขั้นตอนการดำเนินงานมาตรฐานบริษัท - ดูแลงานการจัดซื้อ-...

บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
5 ก.พ. 59
9 . เจ้าหน้าที่ข้อมูล (คลังสินค้า)
- ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารการรับ-จ่ายสินค้าประจำวัน - บันทึกข้อมูลเอกสารให้ถูกต้อง เพื่อควบคุมยอดสินค้าและ Location - จัดทำรายงานการจัดเก็บสินค้า และทำแผนการตรวจนับ Stock สินค้า เพื่อตรวจสอบคว...

บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
5 ก.พ. 59
10 . ช่างเทคนิค / ซ่อมบำรุง ด่วนมาก!!!
- ดำเนินการซ่อมบำรุง แก้ไขและดูแลรักษาเครื่องจักร,อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับสายการผลิตเมื่อเกิดเหตุขัดข้อง ฯลฯ

บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)
3 อัตรา
5 ก.พ. 59
11 . เจ้าหน้าที่ธุรการต่างประเทศ ด่วนมาก!!!
- จัดทำและดูแลงานด้านเอกสารในฝ่ายธุรการต่างประเทศ - ติดต่อประสานงานทั้งภายในและภายนอกองค์กรในด้านงานธุรการของฝ่ายฯ

บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
5 ก.พ. 59
12 . Web Programmer
-รับผิดชอบในการสร้าง ออกแบบ พัฒนา ตามกิจกรรมของบริษัทที่จัดขึ้นของแต่ละเดือน -ปรับเปลี่ยนหรือจัดการเว็บไซต์ให้เหมาะสมเพื่อให้สะดวกต่อการใช้งานของ User -เป็นที่ปรึกษาและดูแล SAP ในส่วนที่ได้รับมอบหมา...

บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
5 ก.พ. 59
13 . เจ้าหน้าที่ค่าตอบแทนและสวัสดิการ
- จัดทำค่าจ้าง / เงินเดือนพนักงานโดยใช้โปรแกรม Business Plus

บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
5 ก.พ. 59
14 . หัวหน้าประกันคุณภาพ
- ตรวจสอบด้านคุณภาพของอาหารด้วยหลักวิทยาศาสตร์ - ตรวจสอบวัตถุดิบก่อนนำเข้าผลิต - ตรวจสอบบรรจุภัณฑ์ - ตรวจสอบกระบวนการระหว่างผลิต

บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัทฯ
5 ก.พ. 59
15 . เจ้าหน้าที่บัญชีต้นทุน ด่วนมาก!!!
- รวบรวมข้อมูลและคำนวณต้นทุนวัตถุดิบที่ใช้ไป - บันทึกรายการค้าด้านรับ-จ่ายในโปรแกรมบัญชี - จัดทำใบสั่งจ่ายและตัดจ่ายชำระพร้อมใบหักภาษี ณ ที่จ่าย - ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารการเบิก-รับ ของสินค้า ...

บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
5 ก.พ. 59
 พบ 15 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ