เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 15 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . วิศวกรโรงงาน
- ควบคุมดูแลเรื่องระบบไฟฟ้า, เครื่องกล, แบบไฟฟ้า, โครงสร้าง, ระบบต้นกำลังเบื้องต้น ตลอดจนงานระบบปรับอากาศ บ่อบำบัด และระบบต่าง ๆ ในโรงงาน

บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
23 ก.พ. 60

บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
23 ก.พ. 60
3 . เจ้าหน้าที่บัญชีต้นทุน
- เก็บรวบรวมข้อมูลวัตถุดิบที่ใช้จริงในแต่ละวัน เพื่อคำนวนต้นทุนสินค้าที่เกิดขึ้น - สังเกตการณ์ในสายการผลิต เพื่อรายงานและวิเคราะห์สาเหตุที่ต้นทุนผิดปกติ - งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)
3 อัตรา
23 ก.พ. 60
4 . หัวหน้าแผนกอาวุโสห้องปฏิบัติการ / QA Supervisor
- วางแผนการสอบเทียบและฝึกอบรม ตลอดจนควบคุม ตรวจสอบ วิเคราะห์ และสรุปทุกกิจกรรมในห้องปฏิบัติการ โดยครอบคลุมระบบคุณภาพ ISO/IEC 17025 : 2005, GLP - วางแผนและจัดเตรียมความพร้อมแจ้งเข้าสาหร่าย ตลอดจนควบค...

บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)
23 ก.พ. 60
5 . นักศึกษาฝึกงาน
ฝึกงานในสายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ (MIS)

บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)
หลายอัตรา
23 ก.พ. 60
6 . เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสินค้า (Checker) / พนง.ขับรถโฟล์คลิฟท์ / พนง.ขับรถ แผนกขนส่ง
- ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารการรับ-จ่ายสินค้าประจำวันจาก Supplier - บันทึกข้อมูลเอกสารให้ถูกต้องและเสร็จตามกำหนดเวลา - ตรวจสอบความถูกต้องของสินค้าในการรับ-จ่ายสินค้า - ตรวจสอบการบันทึกรายงานการจั...

บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)
3 อัตรา
23 ก.พ. 60
7 . เจ้าหน้าที่ธุรการบุคคล / พนักงานขับรถ
เจ้าหน้าที่ธุรการบุคคล :- - จัดทำและจัดเก็บเอกสาร,บันทึกข้อมูล,ติดต่อประสานงานต่าง ๆ ทั้งในและนอกสถานที่ ฯลฯ พนักงานขับรถ :- - วุฒิ ม.3 ขึ้นไป และมีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี ขึ้นไป - มีใบอนุญ...

บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
23 ก.พ. 60
8 . ช่างเทคนิค / ซ่อมบำรุงรับสมัครด่วน !
1. ช่างเทคนิค (Maintainance)ดำเนินการซ่อมบำรุง แก้ไขและดูแลรักษาเครื่องจักร,อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับสายการผลิตเมื่อเกิดเหตุขัดข้อง ฯลฯ 2. ช่างเทคนิค (Facility) ดูแลงานซ่อมบำรุงทั่วไป ไฟฟ้า , ประปา , แ...

บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
23 ก.พ. 60
9 . เจ้าหน้าที่ธุรการต่างประเทศรับสมัครด่วน !
- จัดทำและดูแลงานด้านเอกสารในฝ่ายธุรการต่างประเทศ - ติดต่อประสานงานทั้งภายในและภายนอกองค์กรในด้านงานธุรการของฝ่ายฯ

บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)
สวนอุตสาหกรรมโรจนะ อยุธยา พระนครศรีอยุธยา
1 อัตรา
23 ก.พ. 60
10 . Application Developer/Supervisorรับสมัครด่วน !
Application Developer หน้าที่รับผิดชอบ: - การสร้าง ออกแบบ พัฒนา แอพพลิเคชั่นของบริษัทฯ - ปรับเปลี่ยนหรือจัดการเว็บไซต์ให้เหมาะสมเพื่อให้สะดวกต่อการใช้งานของ User - ดูแลและพัฒนา ABAP ในส่วนที่รับมอบ...

บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
23 ก.พ. 60
11 . Legal Officer
รับผิดชอบการจัดเตรียมเอกสารต่างๆของฝ่ายกฎหมาย และดูแลจัดการเก็บเอกสารสำคัญของบริษัทเพื่อสนับสนุนการทำงานของฝ่ายกฎหมาย

บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
23 ก.พ. 60
12 . ผู้ช่วยหัวหน้าบัญชีจ่าย 1 อัตรา และ เจ้าหน้าที่บัญชีเจ้าหนี้่ 1 อัตรารับสมัครด่วน !
ผู้ช่วยหัวหน้าบัญชีจ่าย : - ( ประจำสำนักงานโรงงานโรจนะ ) - ดูแลรับผิดชอบการบันทึกบัญชีและเอกสารทำจ่าย Input Tax - ประมาณการค่าใช้จ่ายประจำเดือน เจ้าหน้าที่บัญชีเจ้าหนี้ : - ( ประจำสำนักงานเม...

บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)
สวนอุตสาหกรรมโรจนะ อยุธยา พระนครศรีอยุธยา
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
23 ก.พ. 60
13 . เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิต
- จัดทำเอกสาร ใบขอซื้อ วัสดุและวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตให้แก่ฝ่ายจัดซื้อ - ตรวจสอบแผนผลิตประจำวันว่าถูกต้องครบถ้วน สมบูรณ์ - จัดทำ/ส่งแผนผลิตประจำวันให้กับแผนกที่เกี่ยวข้องทราบ - แจ้งติดตาม ความเคลื...

บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)
สวนอุตสาหกรรมโรจนะ อยุธยา พระนครศรีอยุธยา
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
23 ก.พ. 60
14 . เลขานุการผู้บริหารรับสมัครด่วน !
- ติดต่อประสานงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร - จัดการเอกสารเข้า-ออก - รวบรวม จัดเก็บ รักษาเอกสารทุกรายการ - มีประสบการณ์ในสายงานเลขานุการ - ประสานงาน และจัดเตรียมงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย ...

บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
23 ก.พ. 60
15 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพรับสมัครด่วน !
- ดูแลด้านความปลอดภัยในการทำงาน - ส่งเสริมให้ความรู้กับพนักงานเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน และส่งเสริมงานด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)
สวนอุตสาหกรรมโรจนะ อยุธยา พระนครศรีอยุธยา
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
23 ก.พ. 60
 พบ 15 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ