เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 15 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่ขับรถโฟล์คลิฟท์
- จัดเก็บสินค้าตามจุดที่กำหนดภายในคลังสินค้า - ปฏิบัติตามงานที่ได้รับมอบหมาย - ดูแล บำรุงรักษา รถโฟล์คลิฟท์เบื้องต้น

บริษัท เถ้าแก่น้อยฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
18 ส.ค. 60
2 . เจ้าหน้าที่แรงงานสัมพันธ์ – ประจำที่โรงงานนพวงศ์ จ.ปทุมธานี
-ดูแล รับผิดชอบ ประสานงานด้านแรงงานสัมพันธ์ -ดูแลกฎระเบียบของพนักงาน และควบคุมดูแลเกี่ยวกับวินัยของพนักงาน -รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมด้านแรงงานสัมพันธ์ -ให้คำปรึกษาด้านกฎหมายแรงงาน ระเบียบข้...

บริษัท เถ้าแก่น้อยฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
18 ส.ค. 60
3 . วิศวกรบำรุงรักษา
-ดำเนินการวางแผนป้องกันและประมาณการการซ่อมบำรุงเพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบที่อาจเกิดกับฝ่ายผลิต (Avoid Production Downtime) -วางแผนและทบทวนแผนการซ่อมบำรุงเครื่องจักรประจำปี, ทุกๆ 3 เดือน, ประจำเดือน และปร...

บริษัท เถ้าแก่น้อยฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)
3 อัตรา
18 ส.ค. 60
4 . เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม – ประจำที่โรงงานนพวงศ์ จ.ปทุมธานี
-ดำเนินการและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดการฝึกอบรมและพัฒนาให้เป็นไปตามแผนการฝึกอบรมประจำปี และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง เช่น ระบบคุณภาพ ISO, GMP, HACCP เป็นต้น -จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับก...

บริษัท เถ้าแก่น้อยฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
18 ส.ค. 60
5 . เจ้าหน้าที่บัญชีต้นทุน
- เก็บรวบรวมข้อมูลวัตถุดิบที่ใช้จริงในแต่ละวัน เพื่อคำนวนต้นทุนสินค้าที่เกิดขึ้น - สังเกตการณ์ในสายการผลิต เพื่อรายงานและวิเคราะห์สาเหตุที่ต้นทุนผิดปกติ - งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เถ้าแก่น้อยฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
18 ส.ค. 60
6 . หัวหน้าแผนกอาวุโสห้องปฏิบัติการ / QA Supervisor
- วางแผนการสอบเทียบและฝึกอบรม ตลอดจนควบคุม ตรวจสอบ วิเคราะห์ และสรุปทุกกิจกรรมในห้องปฏิบัติการ โดยครอบคลุมระบบคุณภาพ ISO/IEC 17025 : 2005, GMP - วางแผนและจัดเตรียมความพร้อมแจ้งเข้าสาหร่าย ตลอดจนควบค...

บริษัท เถ้าแก่น้อยฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)
18 ส.ค. 60
7 . Production Supervisor
- รับผิดชอบการจัดเตรียมความพร้อมของวัตถุดิบ เครื่องจักร กำลังคน และควบคุมกระบวนการผลิตให้เป็นไปตามระบบ มาตรฐานคุณภาพและทันเวลาที่ต้องการของลูกค้า

บริษัท เถ้าแก่น้อยฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)
สวนอุตสาหกรรมโรจนะ อยุธยา พระนครศรีอยุธยา
2 อัตรา
18 ส.ค. 60
8 . พนักงานเดินเครื่องบรรจุ (Packing M/C Operator)
ควบคุมดูแล การเดินเครื่องบรรจุของเครื่องจักรในกระบวนการผลิต

บริษัท เถ้าแก่น้อยฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
18 ส.ค. 60
9 . ERP System Officer/ SAP Functionalรับสมัครด่วน !
- ดูแลเรื่องระบบ ERP , SAP ใน Module ต่างๆ ของบริษัทฯ - ให้คำปรึกษาแก่ User ตาม Change Request และระบบแจ้งปัญหา - Set Config , Authorization - งานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

บริษัท เถ้าแก่น้อยฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
18 ส.ค. 60
10 . หัวหน้าแผนกปฏิบัติการ คลังสินค้า
- ตรวจสอบความถูกต้อง การรับ-ตัดจ่ายให้ถูกต้อง - ตรวจสอบวิธีปฏิบัติงานของพนักงานในการรับ,จัดเก็บ,จัดส่งให้ถูกต้อง - จัดทำแผนงานในการปฏิบัติงานและมอบหมายงานให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา - ตรวจสอบความถูกต้อ...

บริษัท เถ้าแก่น้อยฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
18 ส.ค. 60
11 . ช่างเทคนิค / ซ่อมบำรุงรับสมัครด่วน !
1. ช่างเทคนิค (Maintainance)ดำเนินการซ่อมบำรุง แก้ไขและดูแลรักษาเครื่องจักร,อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับสายการผลิตเมื่อเกิดเหตุขัดข้อง ฯลฯ 2. ช่างเทคนิค (Facility) ดูแลงานซ่อมบำรุงทั่วไป ไฟฟ้า , ประปา , แ...

บริษัท เถ้าแก่น้อยฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
18 ส.ค. 60
12 . พนักงานขับรถส่วนกลาง
- ขับรถตามเวลาและเส้นทางที่บริษัทกำหนด - ดูแลรักษาสินค้า และรับ-ส่งสินค้าให้ถึงที่หมายอย่างสมบูรณ์ - ดูแลรักษารถ และทำความสะอาดรถ - ตรวจเช็คสภาพเครื่องยนต์ก่อนออกปฏิบัติงาน - ศึกษาคู่มือการใช้รถอย...

บริษัท เถ้าแก่น้อยฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
18 ส.ค. 60
13 . Application Developer/Supervisorรับสมัครด่วน !
Application Developer หน้าที่รับผิดชอบ: - การสร้าง ออกแบบ พัฒนา แอพพลิเคชั่นของบริษัทฯ - ปรับเปลี่ยนหรือจัดการเว็บไซต์ให้เหมาะสมเพื่อให้สะดวกต่อการใช้งานของ User - ดูแลและพัฒนา ABAP ในส่วนที่รับมอบ...

บริษัท เถ้าแก่น้อยฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
18 ส.ค. 60
14 . Marketing Officer
- Support marketing team for all marketing jobs which are concerning products and brand activation - Coordinate and support marketing projects such as sourcing the information or material - Imple...

บริษัท เถ้าแก่น้อยฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
18 ส.ค. 60
15 . เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิต
- จัดทำเอกสาร ใบขอซื้อ วัสดุและวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตให้แก่ฝ่ายจัดซื้อ - ตรวจสอบแผนผลิตประจำวันว่าถูกต้องครบถ้วน สมบูรณ์ - จัดทำ/ส่งแผนผลิตประจำวันให้กับแผนกที่เกี่ยวข้องทราบ - แจ้งติดตาม ความเคลื...

บริษัท เถ้าแก่น้อยฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
18 ส.ค. 60
 พบ 15 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ