เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 15 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ERP System Officerรับสมัครด่วน !
- ดูแลเรื่องระบบงาน SAP ใน Module ต่างๆ ของบริษัทฯ - Support User ในกรณีเกิดปัญหาในระบบ - Set Config , Authorization - งานอื่ิน ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)
3 อัตรา
27 ก.ค. 59
2 . Senior Costing
- Prepare monthly costing sheet - Analyze cost variance by product - Setup material cost and calculate WIP/FG standard in SAP - Prepare raw material purchase report - Closing month an...

บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)
3 อัตรา
27 ก.ค. 59
3 . ผู้จัดการธุรการขายในประเทศ
- วางแผน มอบหมาย ควบคุม ตรวจสอบ ให้คำปรึกษาปรับปรุงแก้ไขติดตามประเมินผล ติดต่อประสานงานและแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน ในงานที่รับผิดชอบ โดยควบคุมตรวจสอบการดำเนินงานต่างๆในแผนก - สนับสนุน...

บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
27 ก.ค. 59
4 . Sales Supervisor ( Traditional Trade )
- จัดทำและควบคุมงบประมาณ ตลอดจนสร้างผลกำไรให้เป็นไปตามเป้าหมาย - แสวงหาลูกค้าใหม่ และตรวจสอบการเก็บ และชำระค่าสินค้า - รายงานสภาพตลาดและคู่แข่ง ตลอดจนสร้างความสัมพันธ์กับคู่ค้า

บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
27 ก.ค. 59
5 . QA Supervisor (Lab Section Head ประจำ รง.โรจนะ)
- วางแผนการสอบเทียบและฝึกอบรม ตลอดจนควบคุม ตรวจสอบ วิเคราะห์ และสรุปทุกกิจกรรมในห้องปฏิบัติการ โดยครอบคลุมระบบคุณภาพ ISO/IEC 17025 : 2005, GLP - วางแผนและจัดเตรียมความพร้อมแจ้งเข้าสาหร่าย ตลอดจนควบค...

บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
27 ก.ค. 59
6 . Sales Trade Supervisor
รับผิดชอบดูแลด้านงานขายฝ่ายต่างประเทศ

บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
27 ก.ค. 59
7 . เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสินค้า (Checker)
- ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารการรับ-จ่ายสินค้าประจำวันจาก Supplier - บันทึกข้อมูลเอกสารให้ถูกต้องและเสร็จตามกำหนดเวลา - ตรวจสอบความถูกต้องของสินค้าในการรับ-จ่ายสินค้า - ตรวจสอบการบันทึกรายงานการจั...

บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)
3 อัตรา
27 ก.ค. 59
8 . พนักงานขับรถโฟล์คลิฟท์รับสมัครด่วน !
ขับรถโฟล์คลิฟท์ขนย้ายสินค้าตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)
4 อัตรา
27 ก.ค. 59
9 . หัวหน้าแผนกคลังกระจายสินค้า
- ตรวจสอบยอดรับเข้า-จ่ายออก และตรวจสอบบันทึกข้อมูลตามระบบ SAP - จัดทำรายงานและจัดเก็บเอกสารแยกประเภทตามหมวดหมู่ - ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
27 ก.ค. 59
10 . ช่างเทคนิค / ซ่อมบำรุงรับสมัครด่วน !
- ดำเนินการซ่อมบำรุง แก้ไขและดูแลรักษาเครื่องจักร,อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับสายการผลิตเมื่อเกิดเหตุขัดข้อง ฯลฯ

บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)
5 อัตรา
27 ก.ค. 59
11 . เจ้าหน้าที่ธุรการต่างประเทศรับสมัครด่วน !
- จัดทำและดูแลงานด้านเอกสารในฝ่ายธุรการต่างประเทศ - ติดต่อประสานงานทั้งภายในและภายนอกองค์กรในด้านงานธุรการของฝ่ายฯ

บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
27 ก.ค. 59
12 . Asst.Production Planning Manager
บริหารและควบคุมการปฏิบัติิงานของพนักงานในฝ่ายวางแผนให้ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ให้คำปรึกษาและแก้ไ่ขปัญหาที่เกิดขึ้นในฝ่ายวางแผนและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สามารถผลิตสินค้าได้ถูก...

บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
27 ก.ค. 59
13 . Trade Marketing Executive
-คิดโปรโมชั่นที่เหมาะสมกับช่องทางการขายและผู้ซื้อ -ตรวจตลาด วิเคราะห์คู่แข่ง เพื่อนำมาวางแผนการตลาด -ออกแบบสื่อ ณ จุดขายจนถึง Implement -ประสานงานกับฝ่ายการตลาดและฝ่ายขายในเรื่องการทำโปรโมชั้่นหน้า...

บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
27 ก.ค. 59
14 . HR Manager
รับผิดชอบในการบริหารงานฝ่ายทรัพยากรบุคคลของบริษัท รวมทั้งกำหนดนโยบาย แผนงานระเบียบ/ขั้นตอนวิธีการปฏิบัติงาน และควบคุมติดตามผลการบริหาร รวมถึงงานสรรหาว่าจ้าง งานฝึกอบรม/พัฒนาบุคลากร งานบริหารค่าตอบแทนแ...

บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)
สวนอุตสาหกรรมโรจนะ อยุธยา พระนครศรีอยุธยา
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
27 ก.ค. 59
15 . Sales Executive (Modern Trade - MT.)และ Sales Executive(Traditional Trade - TT.)รับสมัครด่วน !
- ดูแลและผลักดันยอดขายให้บรรลุเป้าหมาย เพิ่มช่องทางการขายใหม่ที่มีศักยภาพเพื่อ เป็นการกระจายสินค้าและเพิ่มยอดขาย - ติดตามผลการจัดรายการส่งเสริมการขาย ให้เป็นไปตามข้อตกลงกับลูกค้าเพื่อให้เกิด ป...

บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
27 ก.ค. 59
 พบ 15 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ