เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 15 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . วิศวกรแผนกซ่อมบำรุง/วิศวกร Facility
-วิศวกรซ่อมบำรุง ดูแลรับผิดชอบงานซ่อมบำรุงและดูแลรักษาเครืองจักรในโรงงาน -วิศวกร Facility ดูแลรับผิดชอบงานซ่อมบำรุงรักษาระบบ Facility ในโรงงาน

บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)
สวนอุตสาหกรรมโรจนะ อยุธยา พระนครศรีอยุธยา
2 อัตรา
26 ต.ค. 59
2 . ผู้จัดการธุรการขายในประเทศ
- วางแผน มอบหมาย ควบคุม ตรวจสอบ ให้คำปรึกษาปรับปรุงแก้ไขติดตามประเมินผล ติดต่อประสานงานและแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน ในงานที่รับผิดชอบ โดยควบคุมตรวจสอบการดำเนินงานต่างๆในแผนก - สนับสนุน...

บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
26 ต.ค. 59
3 . เจ้าหน้าที่บัญชีต้นทุน
- เก็บรวบรวมข้อมูลวัตถุดิบที่ใช้จริงในแต่ละวัน เพื่อคำนวนต้นทุนสินค้าที่เกิดขึ้น - สังเกตการณ์ในสายการผลิต เพื่อรายงานและวิเคราะห์สาเหตุที่ต้นทุนผิดปกติ - งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)
3 อัตรา
26 ต.ค. 59
4 . พนักงานเดินเครื่องบรรจุ (Packing M/C Operator)
ควบคุมดูแล การเดินเครื่องบรรจุของเครื่องจักรในกระบวนการผลิต

บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)
3 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
26 ต.ค. 59
5 . ERP System Officer/ SAP Functionalรับสมัครด่วน !
- ดูแลเรื่องระบบ ERP , SAP ใน Module ต่างๆ ของบริษัทฯ - ให้คำปรึกษาแก่ User ตาม Change Request และระบบแจ้งปัญหา - Set Config , Authorization - งานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
26 ต.ค. 59
6 . เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสินค้า (Checker) / พนง.ขับรถโฟล์คลิฟท์ / พนง.ขับรถ แผนกขนส่ง
- ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารการรับ-จ่ายสินค้าประจำวันจาก Supplier - บันทึกข้อมูลเอกสารให้ถูกต้องและเสร็จตามกำหนดเวลา - ตรวจสอบความถูกต้องของสินค้าในการรับ-จ่ายสินค้า - ตรวจสอบการบันทึกรายงานการจั...

บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)
3 อัตรา
26 ต.ค. 59
7 . เจ้าหน้าที่ธุรการบุคคล / พนักงานขับรถ
เจ้าหน้าที่ธุรการบุคคล :- - จัดทำและจัดเก็บเอกสาร,บันทึกข้อมูล,ติดต่อประสานงานต่าง ๆ ทั้งในและนอกสถานที่ ฯลฯ พนักงานขับรถ :- - วุฒิ ม.3 ขึ้นไป และมีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี ขึ้นไป - มีใบอนุญ...

บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
26 ต.ค. 59
8 . หัวหน้าแผนกคลังกระจายสินค้า / หัวหน้าแผนกข้อมูลคลังสินค้า
หัวหน้าแผนกคลังกระจายสินค้า :- - ตรวจสอบยอดรับเข้า-จ่ายออก และตรวจสอบบันทึกข้อมูลตามระบบ SAP - จัดทำรายงานและจัดเก็บเอกสารแยกประเภทตามหมวดหมู่ - ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง หั...

บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
26 ต.ค. 59
9 . ช่างเทคนิค / ซ่อมบำรุงรับสมัครด่วน !
1. ช่างเทคนิค (Maintainance)ดำเนินการซ่อมบำรุง แก้ไขและดูแลรักษาเครื่องจักร,อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับสายการผลิตเมื่อเกิดเหตุขัดข้อง ฯลฯ 2. ช่างเทคนิค (Facility) ดูแลงานซ่อมบำรุงทั่วไป ไฟฟ้า , ประปา , แ...

บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
26 ต.ค. 59
10 . Application Developer/Supervisorรับสมัครด่วน !
Application Developer หน้าที่รับผิดชอบ: - การสร้าง ออกแบบ พัฒนา แอพพลิเคชั่นของบริษัทฯ - ปรับเปลี่ยนหรือจัดการเว็บไซต์ให้เหมาะสมเพื่อให้สะดวกต่อการใช้งานของ User - ดูแลและพัฒนา ABAP ในส่วนที่รับมอบ...

บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
26 ต.ค. 59
11 . Asst.Production Planning Manager
บริหารและควบคุมการปฏิบัติิงานของพนักงานในฝ่ายวางแผนให้ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ให้คำปรึกษาและแก้ไ่ขปัญหาที่เกิดขึ้นในฝ่ายวางแผนและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สามารถผลิตสินค้าได้ถูก...

บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
26 ต.ค. 59
12 . Marketing Executive ( Event ) /Marketing Executive
- Support marketing team for all marketing jobs which are concerning products and brand activation - Coordinate and support marketing projects such as sourcing the information or material - Imple...

บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
26 ต.ค. 59
13 . เจ้าหน้าที่ค่าตอบแทนและสวัสดิการ (นพวงศ์)
- จัดทำค่าจ้าง / เงินเดือนพนักงานโดยใช้โปรแกรม Business Plus - จัดเก็บเอกสาร ประวัติ และอื่นใดที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนติดต่อประสานงานกับบุคคลหรือหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก

บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
26 ต.ค. 59
14 . หัวหน้าประกันคุณภาพ / หัวหน้าฝ่ายผลิต
- ตรวจสอบด้านคุณภาพของอาหารด้วยหลักวิทยาศาสตร์ - ตรวจสอบวัตถุดิบก่อนนำเข้าผลิต - ตรวจสอบบรรจุภัณฑ์ - ตรวจสอบกระบวนการระหว่างผลิต

บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)
3 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัทฯ
26 ต.ค. 59
15 . Sales Executive (Modern Trade - MT.)และ Sales Executive(Traditional Trade - TT.)รับสมัครด่วน !
- ดูแลและผลักดันยอดขายให้บรรลุเป้าหมาย เพิ่มช่องทางการขายใหม่ที่มีศักยภาพเพื่อ เป็นการกระจายสินค้าและเพิ่มยอดขาย - ติดตามผลการจัดรายการส่งเสริมการขาย ให้เป็นไปตามข้อตกลงกับลูกค้าเพื่อให้เกิด ป...

บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
26 ต.ค. 59
 พบ 15 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ