เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 4 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ผู้ช่วยหัวหน้า/หัวหน้าฝายบุคคล - อบรมและประเมินผล ประจำสำนักงานกรุงเทพ ถนนพระราม 6 (แยกอุรุพงษ์)
1. จัดทำและการออกรายงานการประชุม คณะกรรมการบริหาร 2. สำรวจความจำเป็นในการฝึกอบรม ( Training Survey ) 3. จัดทำแผนการฝึกอบรมประจำปี และทำการประชาสัมพันธ์ให้บุคคลการทราบ ถึงหลักสูตรฝึกอบรม ...

บริษัท มีนาทรานสปอร์ต จำกัด
เงินเดือน 20,000 บาาท ขึ้นไป
27 พ.ย. 58
2 . ผู้จัดการฝ่ายความปลอดภัย จป. ประจำสำนักงานสระบุรี - และศูนย์ลาดกระบัง
- กำกับดูแล บริหารจัดการงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม ในการทำงานให้เป็นไปตามเป้าหมายที่บริษัทตั้งไว้ - จัดทำแผนการทำงานความปลอดภัยในการขนส่งประจำปี และปฏิบัติหน้าที่ตาม แผนง...

บริษัท มีนาทรานสปอร์ต จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 30,000 บาทขึ้นไป
27 พ.ย. 58
3 . เจ้าหน้าที่บัญชี AP ประจำสำนักงานสระบุรี (ต.ทับกวาง อ.แก่งคอย)
ด่วนมาก!!

- ตรวจสอบบิลค่าใช้จ่ายต่าง ๆ พร้อมทั้งจัดทำเอกสารชุดจ่าย การดำเนินงานด้านจ่าย - บันทึกรายการค่าใช้จ่ายในระบบ - ทำการกระทบยอดรายการใน Statement - มีความรู้ด้านภาษี Vat , Tax ภพ.30 ภงด.3 ...

บริษัท มีนาทรานสปอร์ต จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 12,000 + บาท
27 พ.ย. 58
4 . หัวหน้า ฝ่ายความปลอดภัย (จป.วิชาชีพ) - ประจำสำนักงานสระบุรี
ด่วนมาก!!

-กำกับดูแล บริหารจัดการงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม ในการทำงานให้เป็นไปตามเป้าหมายที่บริษัทตั้งไว้ - จัดทำแผนการทำงานประจำปี และปฏิบัติหน้าที่ตามแผนงานที่กำหนดได้ - สามารถอบรมให้ควา...

บริษัท มีนาทรานสปอร์ต จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 20,000+ ขึ้นไป
27 พ.ย. 58
 พบ 4 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ