เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 10 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 

General Nice Group
4 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
22 พ.ย. 57
2 . Project Manager / BKK Office
วิเคราะห์ระบบงานบัญชีและการเงิน วางแผนโครงการ

General Nice Group
22 พ.ย. 57
3 . วิศวกรโยธา
รับผิดชอบงานวิศกรรมโยธา ตรวจสอบแบบแปลนก่อสร้าง การประมูล ตรวจสอบค่าใช้จ่าย ดูแลตรวจรับงาน คิดบัญชีงานที่ก่อสร้างแล้วหรือที่กำลังก่อสร้างอยู่ได้

General Nice Group
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
22 พ.ย. 57
4 . พนักงานขับรถ (สำนักงานกรุงเทพ) (ด่วน)
พนักงานขับรถ (สำนักงานกรุงเทพ ) ด่วน

General Nice Group
เงินเดือน ตามตกลง
22 พ.ย. 57
5 . Manager(Report to CEO) / BKK Office
ประสานงานระหว่างหน่วยงานภายนอก

General Nice Group
22 พ.ย. 57
6 . ล่ามภาษาจีนกลาง / 中泰翻译
- ติดต่อประสานงาน ตารางนัดหมาย การจัดเตรียมประชุม แปลในที่ประชุม - สรุปผลและจัดเก็บเอกสารของหน่วยงาน - ดูแลรายละเอียดงานในส่วนที่ผู้บริหารมอบหมายงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย

General Nice Group
3 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
22 พ.ย. 57
7 . วิศวกรไฟฟ้า
- ดูแลระบบไฟฟ้าในโรงงาน - และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

General Nice Group
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
22 พ.ย. 57
8 . พนักงาน ห้องทดลอง (Lab)
- มีความรู้ด้านห้องปฎิบัติการ (ห้อง Lab) - ควบคุบกระบวนการในการวิเคราะห์ทางเคมี

General Nice Group
4 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
22 พ.ย. 57
9 . Accounting & Finance Manager (BKK Office)
•Plan, monitor, develop and manage company’s Accounting & Finance function in order to ensure accuracy and on time submission. •Establish Accounting & Finance policy, procedures and sy...

General Nice Group
เงินเดือน negotiation
22 พ.ย. 57
10 . จป.วิชาชีพ (ด่วน)
- มีประสบการณ์ในการจัดระบบงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมในโรงงานอุตสาหกรรม - มีภาวะผู้นำและมีทักษะในการติดต่อสื่อสารและมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี เพื่อส่งเสริมให้พนักงานตระหนักถึงความปลอดภัย...

General Nice Group
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
22 พ.ย. 57
 พบ 10 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ