เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 9 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Project Manager
วิเคราะห์ระบบงานบัญชีและการเงิน วางแผนโครงการ

General Nice Group
30 ก.ย. 57
2 . Assistant Sales Manager
หาฐานลูกค้า ขายสินค้าของบริษัทฯ

General Nice Group
30 ก.ย. 57

General Nice Group
30 ก.ย. 57
4 . Manager(Report to CEO)
ประสานงานระหว่างหน่วยงานภายนอก

General Nice Group
30 ก.ย. 57
5 . ล่ามภาษาจีนกลาง / 中泰翻译
- ติดต่อประสานงาน ตารางนัดหมาย การจัดเตรียมประชุม แปลในที่ประชุม - สรุปผลและจัดเก็บเอกสารของหน่วยงาน - ดูแลรายละเอียดงานในส่วนที่ผู้บริหารมอบหมายงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย

General Nice Group
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
30 ก.ย. 57
6 . เจ้าหน้าที่มวลชนสัมพันธ์
งานมวลชนสัมพันธ์

General Nice Group
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
30 ก.ย. 57
7 . วิศวกรไฟฟ้า
- ดูแลระบบไฟฟ้าในโรงงาน - และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

General Nice Group
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
30 ก.ย. 57
8 . พนักงาน ห้องทดลอง (Lab)
- มีความรู้ด้านห้องปฎิบัติการ (ห้อง Lab) - ควบคุบกระบวนการในการวิเคราะห์ทางเคมี

General Nice Group
4 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
30 ก.ย. 57
9 . จป.วิชาชีพ
- มีประสบการณ์ในการจัดระบบงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมในโรงงานอุตสาหกรรม - มีภาวะผู้นำและมีทักษะในการติดต่อสื่อสารและมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี เพื่อส่งเสริมให้พนักงานตระหนักถึงความปลอดภัย...

General Nice Group
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
30 ก.ย. 57
 พบ 9 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ