เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 8 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 

General Nice Group
3 อัตรา
เงินเดือน ต่อรอง
28 ก.พ. 58
2 . Sr. Electrical Engineer
วิศวกรรมไฟฟ้าในโรงไฟฟ้า

General Nice Group
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
28 ก.พ. 58
3 . Project Manager / BKK Office
วิเคราะห์ระบบงานบัญชีและการเงิน วางแผนโครงการ

General Nice Group
28 ก.พ. 58
4 . Manager(Report to CEO) / BKK Office
ประสานงานระหว่างหน่วยงานภายนอก

General Nice Group
28 ก.พ. 58
5 . ล่ามภาษาจีนกลาง / 中泰翻译
- ติดต่อประสานงาน ตารางนัดหมาย การจัดเตรียมประชุม แปลในที่ประชุม - สรุปผลและจัดเก็บเอกสารของหน่วยงาน - ดูแลรายละเอียดงานในส่วนที่ผู้บริหารมอบหมายงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย

General Nice Group
3 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
28 ก.พ. 58
6 . พนักงาน ห้องทดลอง (Lab)
- มีความรู้ด้านห้องปฎิบัติการ (ห้อง Lab) - ควบคุบกระบวนการในการวิเคราะห์ทางเคมี

General Nice Group
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
28 ก.พ. 58
7 . Accounting & Finance Manager (BKK Office)
•Plan, monitor, develop and manage company’s Accounting & Finance function in order to ensure accuracy and on time submission. •Establish Accounting & Finance policy, procedures and system to meet th...

General Nice Group
เงินเดือน negotiation
28 ก.พ. 58
8 . จป.วิชาชีพ
- มีประสบการณ์ในการจัดระบบงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมในโรงงานอุตสาหกรรม - มีภาวะผู้นำและมีทักษะในการติดต่อสื่อสารและมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี เพื่อส่งเสริมให้พนักงานตระหนักถึงความปลอดภัย...

General Nice Group
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
28 ก.พ. 58
 พบ 8 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ