เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 10 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Assistant Sales Manager
หาฐานลูกค้า ขายสินค้าของบริษัทฯ

General Nice Group
20 ก.ย. 57

General Nice Group
20 ก.ย. 57
3 . Sales&Marketing Manager
รับผิดชอบงานขายและการตลาดของบริษัทฯ

General Nice Group
20 ก.ย. 57
4 . วิศวกรโยธา
รับผิดชอบงานวิศกรรมโยธา ตรวจสอบแบบแปลนก่อสร้าง การประมูล ตรวจสอบค่าใช้จ่าย ดูแลตรวจรับงาน คิดบัญชีงานที่ก่อสร้างแล้วหรือที่กำลังก่อสร้างอยู่ได้

General Nice Group
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
20 ก.ย. 57
5 . ผู้ช่วยผู้บริหาร (ผู้จัดการด้านประสานงาน)
ประสานงานระหว่างหน่วยงานภายนอก

General Nice Group
20 ก.ย. 57
6 . ล่ามภาษาจีนกลาง / 中泰翻译
- ติดต่อประสานงาน ตารางนัดหมาย การจัดเตรียมประชุม แปลในที่ประชุม - สรุปผลและจัดเก็บเอกสารของหน่วยงาน - ดูแลรายละเอียดงานในส่วนที่ผู้บริหารมอบหมายงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย

General Nice Group
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
20 ก.ย. 57
7 . วิศวกรไฟฟ้า
- ดูแลระบบไฟฟ้าในโรงงาน - และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

General Nice Group
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
20 ก.ย. 57
8 . พนักงาน ห้องทดลอง (Lab)
- มีความรู้ด้านห้องปฎิบัติการ (ห้อง Lab) - ควบคุบกระบวนการในการวิเคราะห์ทางเคมี

General Nice Group
4 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
20 ก.ย. 57
9 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล
1. สรรหาว่าจ้าง 2. เช็คสถิติการขาด ลา มา สาย 3. ลงบันทึก OT 4. ฝึกอบรม 5. แรงงานสัมพันธ์ 6. อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

General Nice Group
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
20 ก.ย. 57
10 . จป.วิชาชีพ
- มีประสบการณ์ในการจัดระบบงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมในโรงงานอุตสาหกรรม - มีภาวะผู้นำและมีทักษะในการติดต่อสื่อสารและมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี เพื่อส่งเสริมให้พนักงานตระหนักถึงความปลอดภัย...

General Nice Group
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
20 ก.ย. 57
 พบ 10 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ