เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์
1. ออกแบบ และพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อเสนอลูกค้า 2. สามารถสร้าง Model เสนอตามแบบที่ลูกค้ากำหนด 3. เขียนแบบ งาน 3 มิติ ตามที่ลุกค้ากำหนดได้ 4. ออกแบบ และ คิดพัฒนา ผลิตภัณฑ์ใหม่ ตาม Product ของบริษัทฯ www...

บริษัท ไทย สแทร์ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
28 ต.ค. 59
2 . ธุรการบัญชี
- เปิด Invoice ใบวางบิล ใบเสร็จ - สรุปข้อมูลรายการต่างๆ - ประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆ - ติดตามหนี้ - ปฎิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ไทย สแทร์ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
28 ต.ค. 59
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ