เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ธุรการฝ่ายแบบและเอกสาร
- จัดทำเอกสาร และรายการต่างๆที่เกี่ยวข้องในฝ่าย - เก็บรวบรวมเอกสารงานฝ่ายแบบ - ทำรายงาน และแผนงาน Try Out ประจำเดือน - เก็บรวบรวมเอกสาร งาน DCC

บริษัท ไทย สแทร์ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
27 พ.ค. 59
2 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายแบบและเทคนิค
1.เขียนแบบ-ถอดแบบ สำหรับให้ฝ่ายผลิตไปดำเนินการ รวมถึง ตรวจสอบและแก้ไขให้ถูกต้อง

บริษัท ไทย สแทร์ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
27 พ.ค. 59
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ