เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ธุรการประสานงานติดตั้ง
- ประสานงานธุรการโครงการ - รวบรวมจัด/บันทึก/แปรผล และจัดเก็บข้อมูลโครงการที่ได้จากฝ่ายติดตั้ง เพื่อวิเคราะห์และประมวลผล - นำเสนอผลการดำเนินงานฝ่ายติดตั้ง แก่ฝ่ายบริหาร - ทำเอกสารอื่นๆ ตามที่ได้รับม...

บริษัท ไทย สแทร์ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
27 มี.ค. 58
2 . เจ้าหน้าที่เขียนแบบ
1. เขียนแบบการผลิต แยกรายละเอียด กำหนดขนาด ระยะ 2. กำหนดและจัดทำรายการรายละเอียดของวัตถุดิบในงาน 3. ทำการทดลอง ประกอบ ติดตั้งเพื่อตรวจสอบ 4. กำหนดขั้นตอน กระบวนการ และอุปกรณ์ ช่วยตรวจสอบความผิดพลาด...

บริษัท ไทย สแทร์ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
26 มี.ค. 58
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ