เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ธุรการโรงงาน (ฝ่ายผลิต)
- ออกเอกสารเกี่ยวกับการผลิต - จัดทำใบ PR ในฝ่าย - รวบรวมข้อมูลการผลิตส่งยังฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้อง - ทำเอกสาร ทั่วไปตามที่ได้รับมอบหมาย - ทำเอกสารโอที พนักงาน ในแต่ละวัน

บริษัท ไทย สแทร์ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
14 ธ.ค. 60
2 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์
1. ออกแบบ และพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อเสนอลูกค้า 2. สามารถสร้าง Model เสนอตามแบบที่ลูกค้ากำหนด 3. เขียนแบบ งาน 3 มิติ SketchUp ตามที่ลุกค้ากำหนดได้ 4. ออกแบบ และ คิดพัฒนา ผลิตภัณฑ์ใหม่ ตาม Product ของบร...

บริษัท ไทย สแทร์ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
14 ธ.ค. 60
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ