เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
กรุณากรอก Username & Password
Username  :  
Password  :  
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Sales Staff (S3)
1.Issue quotation and breakdown to customer and follow up the result 2.Issue and send monthly forecast 3.Use customer system for confirmed forecast, delivery for 1st lot of new model and other cust...

บริษัท โตไค ริคะ เอเชีย จำกัด
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
หลายอัตรา
เงินเดือน N/A
27 ส.ค. 57
2 . IT Staff (S2)
IT Staff 1. รับผิดชอบงานด้าน Support และช่วยงานด้าน Network 2. ให้คำปรึกษา และแนะนำแก่ User ในงานด้าน IT 3. รายงานผลการปฏิบัติงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ 4. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา...

บริษัท โตไค ริคะ เอเชีย จำกัด
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัทฯ
27 ส.ค. 57
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ