เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
กรุณากรอก Username & Password
Username  :  
Password  :  
 พบ 3 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . โยธา ควบคุมงานก่อสร้าง ออกหน้างาน
- ควบคุมโครงการก่อสร้างคอนโดมิเนียม - วางแผนและควบคุมการก่อสร้างในโครงการให้เป็นไปตามกำหนดระยะเวลา - ควบคุมดูแลมาตรฐานงานก่อสร้างให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพ - ตรวจสอบความถูกต้องและความเหมาะสมของแบ...

บริษัท พอสซิเบิล คอนซัลแตนท์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
19 ก.ค. 57
2 . เจ้าหน้าที่บัญชี
ทำบัญชีทั่วๆไป ทำบัญชีรายรับ-รายจ่ายของบริษัท ทำเอกสารอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย ทำเอกสารประกันสังคม ลงบัญชีและบันทึกค่าใช้จ่ายต่างๆทำใบหักภาษี ณ ที่จ่าย

บริษัท พอสซิเบิล คอนซัลแตนท์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
19 ก.ค. 57
3 . นักวิชาการสิ่งแวดล้อม/วิศวกรสิ่งแวดล้อม
จัดทำรายงานด้านสิ่งแวดล้อม EIA/IEE ติดต่อประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

บริษัท พอสซิเบิล คอนซัลแตนท์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด
19 ก.ค. 57
 พบ 3 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ