เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 20 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . VBA Development
1 สามารถสร้างโปรแกรมในการจัดการฐานข้อมูลได้ 2 มีพื้นฐานเกี่ยวกับฐานข้อมูล การใช้งาน MS Access 3 มีความรู้ด้่้าน Visual Basic for Applications (VBA)การใช้ภาษาวิชวลเบสิกในการเขียนโค้ดควบคุมโปรแกรมประ...

บริษัท แคนนอน ปราจีนบุรี (ประเทศไทย) จำกัด
1 อัตรา
13 ธ.ค. 60
2 . ช่างเทคนิคฝ่าย QA
1 ตรวจสอบและควบคุมคุณภาพชิ้นงาน 2 ตรวจสอบและควบคุมเครื่องมือวัด 3 ติดตามแก้ไข และป้องกันปัญหาชิ้นงานที่เกิดขึ้น

บริษัท แคนนอน ปราจีนบุรี (ประเทศไทย) จำกัด
4 อัตรา
13 ธ.ค. 60
3 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อ ฝ่ายซ่อมบำรุง (Staff or Senior Staff)
-จัดการงบประมาณภายในแผนก (วางแผน, วิเคราะห์ปัญหาของความแปรปรวนที่เกิดขึ้น) -ควบคุมงบประมาณภายในแผนก และวิเคราะห์ข้อมูลเสนอผู้บริหาร -สั่งซื้ออุปกรณ์ที่ใช้ภายในแผนก รวมถึงการสั่งจ้างงานก่อสร้างและงา...

บริษัท แคนนอน ปราจีนบุรี (ประเทศไทย) จำกัด
1 อัตรา
13 ธ.ค. 60
4 . Press Part Engineer
- กำหนดและระบุรายละเอียดของแม่พิมพ์ สำหรับทำแม่พิมพ์ - จัดประชุม EQCD (สิ่งแวดล้อม คุณภาพ ราคา และกำหนดการส่งมอบ) ร่วมกับฝ่ายงานที่เกี่ยวข้องและบริษัทคู่ค้า - ตรวจสอบ Drawing 2D และ 3D ของแม่พิมพ...

บริษัท แคนนอน ปราจีนบุรี (ประเทศไทย) จำกัด
2 อัตรา
13 ธ.ค. 60
5 . PCBA Technician
ควบคุมและปรับปรุงการทำงานที่ได้รับมอบหมายให้เป้นไปตามนโยบายของแผนก ซ่อมแซมงานที่พบความผิกปกติในการะบวนการ สามารถวิเคราะห์เครื่อง Check ทั้ง ICT และ FCT ได้ ปฏิบัติงานตามข้อกำหนดของ 5ส และระบบที่เกี...

บริษัท แคนนอน ปราจีนบุรี (ประเทศไทย) จำกัด
2 อัตรา
13 ธ.ค. 60
6 . PCB Leader
ถ่ายทอดเป้าหมายการทำงานให้พนักงานเข้าใจได้โดยง่าย ควบคุมการทำงาน, แก้ไขปัญหาที่เกิดในกระบวนการผลิต PCB Board ปรับปรุงกระบวนการทำงานเพื่อลดงานเสียและต้นทุน จัดทำรายงานผลการดำเนินงานและผลของกิจกรรมต่...

บริษัท แคนนอน ปราจีนบุรี (ประเทศไทย) จำกัด
1 อัตรา
13 ธ.ค. 60
7 . Tooling Engineer
-รับผิดชอบในการจัดเตรียมเครื่องมือเครื่องจักรใหม่มาใช้ในขบวนการผลิต และดูแลเครื่องมือเครื่องจักรที่ใช้สำหรับการผลิตเพื่อให้สามารถทำการผลิตได้อย่างต่อเนื่อง -วิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นกับเครื่องมือเคร...

บริษัท แคนนอน ปราจีนบุรี (ประเทศไทย) จำกัด
2 อัตรา
13 ธ.ค. 60
8 . Part Quality Engineer (QA Incoming)
1. พิจารณาตัดสินวิเคราะห์สภาพ NG ชิ้นส่วนนำเข้าเมื่อพบว่าไม่เป็นไปตามข้อกำหนดรวมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 2. รับแจ้งปัญหา Assembly line claim พิจารณาตัดสินวิเคราะห์สภาพชิ้นส่วน NG และตัดสินใจในการปัญห...

บริษัท แคนนอน ปราจีนบุรี (ประเทศไทย) จำกัด
1 อัตรา
13 ธ.ค. 60
9 . Senior Programmer
• Identify/analyze/capture and propose project requirements from users • Design , make specification and develop • Prepare and manage project content •Manage outsource, vendors and in-house develop...

บริษัท แคนนอน ปราจีนบุรี (ประเทศไทย) จำกัด
1 อัตรา
13 ธ.ค. 60
10 . System Engineer
มีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับฐานข้อมูล SQL Server 2008 มาใช้ในกระบวนการผลิตได้อย่างเหมาะสม สามารถเขียนโปรแกรมโดยภาษา VB.Net, ASP.Net เพื่อพัฒนาระบบได้ นำความรู้ความสามารถมาใช้ในการสร้างระบบสารสนเทศเพื...

บริษัท แคนนอน ปราจีนบุรี (ประเทศไทย) จำกัด
1 อัตรา
13 ธ.ค. 60
11 . Injection Mold Supervisor
ถ่ายทอดเป้าหมายการทำงานให้พนักงานเข้าใจได้โดยง่าย ควบคุมการทำงาน, แก้ไขปัญหาที่เกิดในกระบวนการผลิตชิ้นส่วนงานพลาสติก ปรับปรุงกระบวนการทำงานเพื่อลดงานเสียและต้นทุน จัดทำรายงานผลการดำเนินงานและผลของก...

บริษัท แคนนอน ปราจีนบุรี (ประเทศไทย) จำกัด
2 อัตรา
13 ธ.ค. 60
12 . Assistant Manager (Safety)
1. Secretariat for Occupational Health and Safety Committee 2. Establishment and execution of safety emergency plan, evaluation plan, training plan and safety manual 3. Monitoring Working Safety a...

บริษัท แคนนอน ปราจีนบุรี (ประเทศไทย) จำกัด
1 อัตรา
13 ธ.ค. 60
13 . Mold Part Engineer
- กำหนดและระบุรายละเอียดของแม่พิมพ์ สำหรับทำแม่พิมพ์ - จัดประชุม EQCD (สิ่งแวดล้อม คุณภาพ ราคา และกำหนดการส่งมอบ) ร่วมกับฝ่ายงานที่เกี่ยวข้องและบริษัทคู่ค้า - ตรวจสอบ Drawing 2D และ 3D ของแม่พิมพ...

บริษัท แคนนอน ปราจีนบุรี (ประเทศไทย) จำกัด
2 อัตรา
13 ธ.ค. 60
14 . Total Value Engineer (Engineer or Senior Engineer or Chief Engineer)
1 Analysis and countermeasure of quality problems (copy machine / parts) 2 Cost reduction (VE) Kaizen / can read mechanical drawing 3 Judgement of Die sample of parts/ EQCD meeting etc.

บริษัท แคนนอน ปราจีนบุรี (ประเทศไทย) จำกัด
2 อัตรา
13 ธ.ค. 60
15 . Product Engineer (Electronic)
ติดตามและวิเคราะห์ปัญหาเกี่ยวกับการผลิตผลิตภัณฑ์ใหม่ หาวิธีการป้องกันและแก้ไขไม่ให้เกิดปัญหาซ้ำ ตรวจสอบและวิเคราะห์แบบชิ้นส่วนเพื่อการผลิต วิเคราะห์และปรับปรุงกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพ และประ...

บริษัท แคนนอน ปราจีนบุรี (ประเทศไทย) จำกัด
2 อัตรา
13 ธ.ค. 60
16 . Chief Staff or Assist Manager (Small Group & Kaizen Activity)
1. Make plans of all company production Innovation (control kaizen activity od all company / support production dept.) 2. Performance KPI control & report to japan head quarters (summarize performan...

บริษัท แคนนอน ปราจีนบุรี (ประเทศไทย) จำกัด
1 อัตรา
13 ธ.ค. 60
17 . ช่างซ่อมบำรุงแม่พิมพ์โลหะ
- สามารถปรับแต่ง/ติดตั้ง Die กับเครื่อง press ได้ - เข้าใจระบบการทำงานของแม่พิมพ์โลหะเป็นอย่างดี เช่น Progressive Die, Single Die, Compound Die เป็นต้น - ดูแลซ่อมบำรุงรักษาแม่พิมพ์โลหะ

บริษัท แคนนอน ปราจีนบุรี (ประเทศไทย) จำกัด
1 อัตรา
13 ธ.ค. 60
18 . Assist Manager (Press)
- Control & manage die maintenance follow process of PM Plan - Investigation for root cause of die problem. - Find method of temporary & permanent action - Control and manage drawing and die modif...

บริษัท แคนนอน ปราจีนบุรี (ประเทศไทย) จำกัด
1 อัตรา
13 ธ.ค. 60
19 . พนักงานฝ่ายผลิต
พนักงานประจำภายใต้การทดลองงาน 180 วัน และเมื่อทำงานครบระยะเวลาการทดลองงาน 180 วัน บริษัทมีค่าตอบแทนเป็นเงิน 10,740 บาท และกำหนดให้มีการสอบเพื่อผ่านทดลองงานปีละ 6 ครั้ง (ผู้มีสิทธิสอบต้องมีคุณสมบ...

บริษัท แคนนอน ปราจีนบุรี (ประเทศไทย) จำกัด
เงินเดือน 308 / วัน ไม่รวมอื่น ๆ
13 ธ.ค. 60
20 . Translator (Japanese Language)รับสมัครด่วน !
1) Translate the conversation between Japanese and Thai staff 2) Translate the document from Japanese into Thai or vice versa

บริษัท แคนนอน ปราจีนบุรี (ประเทศไทย) จำกัด
5 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
13 ธ.ค. 60
 พบ 20 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ