เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 11 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Broiler Veterinarian (สัตวแพทย์ควบคุมฟาร์ม)
1) ควบคุมฟาร์มไก่เนื้อในพื้นที่ต่างๆ ให้อยู่ภายใต้ข้อกำหนด มาตรฐานของกรมปศุสัตว์ 2) ดูแลและควบคุมงานเอกสาร และข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสัตวแพทย์  ใบสั่งยา  แผนสุขภาพและสวัสดิภาพสัตว์  ตารางการใช...

บริษัท บี อาร์ เอฟ (ไทยแลนด์) จำกัด
1 อัตรา
23 มิ.ย. 60
2 . Maintenance Planner ประจำโรงงานแปรรูปอาหาร จำนวนมากรับสมัครด่วน !
1. วางแผนและพัฒนาโปรแกรม PM เพื่อจัดลำดับความสำคัญกับฝ่ายวิศวกรรมที่เกี่ยวข้อง, ปฏิบัติตามมาตรฐานการตรวจสอบ 2. ดำเนินการจัดทำแผนกิจกรรมประจำสัปดาห์ของผู้ตรวจ (Inspector) และของช่างเทคนิคแต่ละทีมที่ก...

บริษัท บี อาร์ เอฟ (ไทยแลนด์) จำกัด
จำนวนมาก
เงินเดือน ค่าตอบแทนสูง
23 มิ.ย. 60
3 . ช่างซ่อมบำรุงอาวุโส ประจำโรงงานแปรรูปอาหาร จำนวนมากUrgently Required !
1. สนับสนุนการซ่อมบำรุงเครื่องจักรทั้งหมดในสายการผลิตที่ได้รับมอบหมาย 2. ดำเนินการตรวจสอบเพื่อให้แน่ใจว่าเครื่องจักรทั้งหมดและอุปกรณ์ทำงานได้อย่างราบรื่นและเชื่อถือได้ 3. การสนับสนุนอย่างเต็มที่ตามแ...

บริษัท บี อาร์ เอฟ (ไทยแลนด์) จำกัด
จำนวนมาก
เงินเดือน ค่าตอบแทนสูง
23 มิ.ย. 60
4 . Safety Supervisor ประจำที่ Feedmill อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี
1.ตรวจสอบและเสนอแนะให้นายจ้างปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน 2.วิเคราะห์งานเพื่อชี้บ่งอันตราย รวมทั้งกำหนดมาตรการป้องกันหรือขั้นตอนการทำงานอย่างปลอดภัยเสนอต่...

บริษัท บี อาร์ เอฟ (ไทยแลนด์) จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างเงินเดือน + ค่าตำแหน่ง
23 มิ.ย. 60
5 . หัวหน้าคลังวัตถุดิบ ประจำโรงงานองครักษ์
1. ควบคุมขั้นตอนการรับ-จ่าย-จัดเก็บ Packaging และ Ingredient ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด 2. ควบคุมและทบทวนการบันทึกและงานด้านเอกสารทั้งหมดในส่วนที่รับผิดชอบของสโตร์ 3. ควบคุมการตรวจนับ Stock ประจำวั...

บริษัท บี อาร์ เอฟ (ไทยแลนด์) จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
23 มิ.ย. 60
6 . R & D Supervisor ประจำโรงงานแปรรูปอาหาร อ.องครักษ์
1. Responsible in ensuring the implementation of R & D goals and objectives for customer satisfaction and company’s wellbeing. 2. Closely works with the Asian Sales Manager on the activities relate...

บริษัท บี อาร์ เอฟ (ไทยแลนด์) จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
23 มิ.ย. 60
7 . Customer Complaint Supervisor ประจำโรงงานองครักษ์
1. Handle Customer Complaint for all plants Receiving – Distribution – Create Response to customer 2. Handle Customer audit on related issues (complaint, Crisis management/Recall, end of shelf life t...

บริษัท บี อาร์ เอฟ (ไทยแลนด์) จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
23 มิ.ย. 60
8 . QA Supervisor ประจำโรงงานองครักษ์
- ประกันคุณภาพ และควบคุมการตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์ให้ได้ตามที่ Specification กำหนด - วางแผนการทำ...

บริษัท บี อาร์ เอฟ (ไทยแลนด์) จำกัด
1 อัตรา
23 มิ.ย. 60
9 . เจ้าหน้าที่ควบคุมฝ่ายผลิตโรงงานแปรรูปอาหาร (Operator) ประจำโรงงาน อ.องครักษ์
1.ควบคุมด้านการผลิตให้เป็นไปตามเป้าหมาย ทั้งปริมาณและคุณภาพ 2. จัดกำลังคนให้เหมาะสมกับการผลิต 3. ตรวจสอบและเช็คเครื่องจักรก่อนและหลังการปฏิบัติงาน 4. สรุปผลการดำเนินงานและรายงานสภาพการทำงาน รวมถึง ...

บริษัท บี อาร์ เอฟ (ไทยแลนด์) จำกัด
5 อัตรา
เงินเดือน เงินเดือน + ตำแหน่งเดือนละ 2,000 บาท ไม่รวม OT, ค่ากะ
23 มิ.ย. 60
10 . หัวหน้างานแผนกผลิต
- ควบคุมการผลิตให้เป็นไปตามเป้าหมาย - ควบคุมคุณภาพสินค้าในไลน์การผลิต - ควบคุมและตรวจสอบเอกสารคุณภาพที่เกี่ยวกับการผลิต - ควบคุมการปฎิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา - งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บ...

บริษัท บี อาร์ เอฟ (ไทยแลนด์) จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท + ค่าตำแหน่ง
23 มิ.ย. 60
11 . ช่างซ่อมบำรุงเครื่องจักร,ช่างไฟฟ้า,ช่างดูแลระบบทำความเย็น,รับสมัครด่วน !
1. P.M. (Preventive Maintenance , M/C ) 2. ควบคุมระบบเครื่องทำความเย็น (Refrigeration system) 3. ควบคุมระบบ (Utility system, Air Compressor, Boiler) 4. ควบคุมระบบไฟฟ้า Control & ไฟฟ้ากำลัง

บริษัท บี อาร์ เอฟ (ไทยแลนด์) จำกัด
10 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
23 มิ.ย. 60
 พบ 11 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ