เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่ธุรการแผนกช่าง (งานก่อสร้าง)
- จดบันทึกรายงานการประชุม รวมถึง Action log และติดตามการปฏิบัติตามบันทึกของฟน่วยงาน - จัดทำสรุปรายงานการประชุมผลการปฏิบัติงานโครงการของหน่วยงานทุกสัปดาห์ - รวบรวม จัดส่งเอกสารต่างๆของหน่วยงาน เพื่อน...

บริษัท ชนะ ดีไซน์แอนด์คอนสตรัคชั่น จำกัด
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
31 ส.ค. 58
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ