เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
กรุณากรอก Username & Password
Username  :  
Password  :  
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่ธุรการ
- จัดทำเอกสาร งานธุรการทั่วไป - ติดต่อประสานงานทั่วไป ทั้งภายในและภายนอกองค์การ - ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

บริษัท ซุปเปอร์ริช (ไทยแลนด์) จำกัด
19 เม.ย. 57
2 . เจ้าหน้าที่ธุรการบริหารงานทั่วไป
- จัดการงานด้านเอกสาร - จัดซื้อ และบันทึกข้อมูล - ให้บริการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การปฏิบัติงานของหน่วยงานนั้นไม่ติดขัด - จัดหาแหล่งซื้อวัตถุดิบ - จัดหา supplier เจรจาต่อรองราคา เปรียบเทียบ...

บริษัท ซุปเปอร์ริช (ไทยแลนด์) จำกัด
19 เม.ย. 57
3 . Receptionist
• ต้อนรับและอำนวยความสะดวกต่างๆ ให้แก่ลูกค้าและผู้ที่มาติดต่อภายในบริษัทฯ • แนะนำและให้ข้อมูลแก่ลูกค้าเกี่ยวกับการใช้บริการต่างๆ ของบริษัทฯ

บริษัท ซุปเปอร์ริช (ไทยแลนด์) จำกัด
19 เม.ย. 57
4 . Client Service
หน้าที่และความรับผิดชอบ : - ให้ข้อมูลอัตราการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ตอบข้อซักถามและแจ้งข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้องแก่ลูกค้าที่โทรศัพท์เข้ามาสอบถาม - ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับ...

บริษัท ซุปเปอร์ริช (ไทยแลนด์) จำกัด
19 เม.ย. 57
5 . เจ้าหน้าที่จัดเก็บเงินตราต่างประเทศ
- บริการธุรกรรมทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ - ตรวจนับ, จัดเก็บเงินตราต่างประเทศ - ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

บริษัท ซุปเปอร์ริช (ไทยแลนด์) จำกัด
19 เม.ย. 57
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ