เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Smart Receptionist (Urgently!!)
• ต้อนรับและอำนวยความสะดวกต่างๆ ให้แก่ลูกค้าและผู้ที่มาติดต่อภายในบริษัทฯ • แนะนำและให้ข้อมูลแก่ลูกค้าเกี่ยวกับการใช้บริการต่างๆ ของบริษัทฯ

บริษัท ซุปเปอร์ริช (ไทยแลนด์) จำกัด
28 ส.ค. 58
2 . Client Service
หน้าที่และความรับผิดชอบ : - ให้ข้อมูลอัตราการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ตอบข้อซักถามและแจ้งข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้องแก่ลูกค้าที่โทรศัพท์เข้ามาสอบถาม - ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่ออำนวยควา...

บริษัท ซุปเปอร์ริช (ไทยแลนด์) จำกัด
28 ส.ค. 58
3 . IT Support
หน้าที่และความรับผิดชอบ : - ให้คำแนะนำผู้ใช้งานทางด้านซอฟท์แวร์และฮาร์ดแวร์ - ดูแลระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของบริษัท อาทิ ระบบ LAN อีเมล์ อินเตอร์เน็ต - ควบคุมดูแลบำรุงรักษาอุปกรณ์ต่างๆ ให้ใช้งานได...

บริษัท ซุปเปอร์ริช (ไทยแลนด์) จำกัด
28 ส.ค. 58
4 . เจ้าหน้าที่บัญชี
• ดูแลรับผิดชอบ เรื่องการบันทึกรายการซื้อ-ขายเงินสกุล รายการรับ-จ่ายเงินอื่นๆในระบบบัญชี และปิดบัญชีประจำวัน • จัดทำงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร • จัดทำรายละเอียดลูกหนี้ เจ้าหนี้ คงค้าง และ ติดตามรายกา...

บริษัท ซุปเปอร์ริช (ไทยแลนด์) จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
28 ส.ค. 58
5 . เจ้าหน้าที่แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (ด่วน!!)
1. ให้บริการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ 2. ตรวจนับ และจัดเก็บเงินตราต่างประเทศ 3. ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

บริษัท ซุปเปอร์ริช (ไทยแลนด์) จำกัด
28 ส.ค. 58
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ