เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
กรุณากรอก Username & Password
Username  :  
Password  :  
 พบ 12 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Facility
ดูแลระบบน้ำ ระบบไฟฟ้า และระบบอื่นๆ ในส่วนงานซ่อมบำรุงทั้งหมด

บริษัท เอสทีเอสเอส (ไทยแลนด์) จำกัด
นิคมหนองแค สระบุรี
3 อัตรา
21 ส.ค. 57
2 . Engineer
- ควบคุมและดูแลการผลิตให้มีของเสียน้อยที่สุด - ควบคุมและติดตามการผลิตให้สอดคล้องกับแผนที่วางไว้ - วิเคราห์ความสามารถของกระบวนการผลิต ประสิทธิภาพในการผลิตและแก้ไขปรับปรุงกระบวนการผลิตที่เป็นจุดด้อย ...

บริษัท เอสทีเอสเอส (ไทยแลนด์) จำกัด
นิคมหนองแค สระบุรี
4 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
21 ส.ค. 57
3 . Production Manager
-Responsible for overall production activities which include; production capacity, machine, engineering, control QA, maintenance -Ensure continuous performance improvement by involving all players an...

บริษัท เอสทีเอสเอส (ไทยแลนด์) จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
21 ส.ค. 57
4 . Safety Supervisor
- ตรวจสอบความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อมของโรงงาน - จัดทำและวางแผนงานด้านความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานภายในบริษัท - ดำเนินกิจกรรมด้านความปลอดภัย รวมทั้งการประสานงานและแนะนำพนักงานให้ปฏิบัติตามนโยบา...

บริษัท เอสทีเอสเอส (ไทยแลนด์) จำกัด
นิคมหนองแค สระบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
21 ส.ค. 57
5 . Interpreter & Business Corporation Supervisor
- Coordinate and support Japanese customer - Gain an clear understanding of customer's businesses and requirements - Support Sale team - Make accurate, rapid cost calculation, and providing custome...

บริษัท เอสทีเอสเอส (ไทยแลนด์) จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน N/A
21 ส.ค. 57
6 . Leader QC,QA
-สามารถใช้เครื่องมือวัด 3 D ได้เป็นอย่างดี -สามารถใช้เครื่องมือวัดที่เกี่ยวข้องกับงาน QC,QA ได้เ็นอย่างดี -สามารถเขียน WI ในการทำงานได้ -สามารถควบคุมผู้ใต้บังคับบัญชามาไม่น้อยกว่า 10 คน

บริษัท เอสทีเอสเอส (ไทยแลนด์) จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
21 ส.ค. 57
7 . Technician QA/QC
-สอบเทียบเครื่องมือวัด -สามารถใช้เครื่องมือวัดได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

บริษัท เอสทีเอสเอส (ไทยแลนด์) จำกัด
นิคมหนองแค สระบุรี
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
21 ส.ค. 57
8 . พนักงานคลังสินค้า (Warehouse Staff)
- ตรวจรับวัตถุดิบและสินค้า เช็คคุณภาพและ Spec ให้ตรงตามใบสั่งซื้อ พร้อมประ สานงานกับฝ่ายจัดซื้อ - ดูแลและส่งจ่ายวัตถุดิบ, ชิ้นส่วน, อุปกรณ์หรือของต่างๆ ให้กับฝ่ายผลิตตามใบเบิกของอย่างถูกต้องแม่นยำ ...

บริษัท เอสทีเอสเอส (ไทยแลนด์) จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
21 ส.ค. 57
9 . Business Support Supervisor
- รับ Drawing จากลูกค้า เพื่อจัดทำใบเสนอราคาให้ลูกค้า - ติดต่อประสานงาน ดูแลและแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับลูกค้า เช่น เรื่องการส่งสินค้า เรื่องคุณภาพสินค้า และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง - ติดต่อประสานงานกับฝ่ายวาง...

บริษัท เอสทีเอสเอส (ไทยแลนด์) จำกัด
นิคมหนองแค สระบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
21 ส.ค. 57
10 . Production Planning Staff
- รับ Order จากฝ่ายขาย และตรวจสอบวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต และความสามารถในการผลิตของเครื่องจักร กำลังคน - วางแผนการใช้วัตถุดิบ (MRP) ประจำวัน, สัปดาห์, เดือน ให้สอดคล้องกับเป้าหมายการดำเนินธุรกิจขององ...

บริษัท เอสทีเอสเอส (ไทยแลนด์) จำกัด
นิคมหนองแค สระบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
21 ส.ค. 57
11 . Production Control Asst.Supervisor
- รับ Order จากฝ่ายขาย และตรวจสอบวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต และความสามารถในการผลิตของเครื่องจักร กำลังคน - สร้างผังหรือตารางการผลิต และจัดทำเวลามาตรฐานในการผลิต เพื่อใช้อ้างอิงการวางแผนการผลิต และประเม...

บริษัท เอสทีเอสเอส (ไทยแลนด์) จำกัด
นิคมหนองแค สระบุรี
2 อัตรา
เงินเดือน Company Structure
21 ส.ค. 57
12 . IT Staff or Supervisor
-ปฏิบัติงานด้านการพัฒนาและวิเคราะท์ระบบตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอนและวิธีการที่ชัดเจนภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบของผู้บังคับบัญชา -ควบคุม ดูแล และจัดการเกี่ยวกับ Server, Network, Computer, Lan -ดูแล...

บริษัท เอสทีเอสเอส (ไทยแลนด์) จำกัด
นิคมหนองแค สระบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน Company Structure
21 ส.ค. 57
 พบ 12 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ