เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 7 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . พนักงานแนะนำผลิตภัณฑ์ทางการเงินทางโทรศัพท์
วิเคราะห์ความต้องการของลูกค้าและนำเสนอผลิตภัณฑ์ของธนาคารทางโทรศัพท์ได้ตรงตามความต้องการ เพื่อสร้างประสบการณ์และความพึงพอใจที่ดีให้กับลูกค้า

TMB Bank Public Co.,Ltd.
หลายอัตรา
21 พ.ค. 58
2 . Relationship Manager (Wealth Banking)
• To develop and retain good relationship with Wealth Banking customers & Prospects and generate business sales to achieve committed targets • To advise Wealth Banking customers and expand Wealth Ba...

TMB Bank Public Co.,Ltd.
21 พ.ค. 58
3 . ผู้ช่วยผู้จัดการ - ลูกค้าสัมพันธ์ (PFC)
• บริหารจัดการงานขาย และการให้บริการแก่ลูกค้า • สนับสนุนการปฏิบัติงานด้านเอกสาร งานควบคุมสาขา และงานสนับสนุนอื่นๆ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของสาขาทั้งทางด้านการเงิน และการให้บริการลูกค้าอย่างมีประสิทธิภา...

TMB Bank Public Co.,Ltd.
21 พ.ค. 58
4 . ผู้จัดการเขตธุรกิจสาขา (บริการและลูกค้าสัมพันธ์)
ลักษณะงาน: • กำหนดแนวทางและกลยุทธ์ทางด้านการบริการและลูกค้าสัมพันธ์ • พัฒนาแผนงานธุรกิจของเขตธรุกิจสาขา และดำเนินการให้เป็นไปตามเป้าหมาย • บริหารและพัฒนาทีมงาน เพื่อสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้าตามมา...

TMB Bank Public Co.,Ltd.
21 พ.ค. 58
5 . Branch Manager(ผู้จัดการธุรกิจสาขา)
•บริหารงานและดูแลการปฏิบัติงานในการบริการลูกค้า บริหารกระแสเงินสด เงินหมุนเวียน และควบคุมการดำเนินธุรกรรมการเงินรูปแบบต่างๆ ตามมาตรฐานการให้บริการของธนาคาร •บริหารและสนับสนุนงานปฏิบัติงานขายภายในสาขา...

TMB Bank Public Co.,Ltd.
หลายอัตรา
เงินเดือน Salary provided
21 พ.ค. 58
6 . Personal Banker(เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์)
สร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าเพื่อขยายโอกาสการเป็นที่ปรึกษา นำเสนอขายผลิตภัณฑ์ทางการเงินต่างๆ ของธนาคาร อาทิ เงินฝาก สินเชื่อ ประกันชีวิต กองทุนรวม ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ธนาคารกำหนด

TMB Bank Public Co.,Ltd.
หลายอัตรา
เงินเดือน Salary provided
21 พ.ค. 58
7 . Call Center
-Be a key customer touch point to provide satisfactory service to inbound customer relating to the Bank's products and services. handle customers'issue on complaints,dissatisfaction,and problems in us...

TMB Bank Public Co.,Ltd.
เงินเดือน ตามประสบการณ์
21 พ.ค. 58
 พบ 7 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ