เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 15 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่จัดเก็บเบี้ยประกันภัย (Premium Collection Executive)
จัดเก็บเบี้ยประกันภัยโดยการนำส่งเงินเพื่อตัดชำระเบี้ยประกันภัย ผ่านการตั้งพัก ตรวจสอบรายการรับชำระเบี้ยประกันภัย จากหลายช่องทาง เช่น Pay-in, Book statement, Fax-in/Fax-out บันทึกข้อมูลการตัดบัตร...

บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างเงินเดือน
21 ก.ค. 59
2 . เจ้าหน้าที่สินไหม (Non-Motor Claim Executive)รับสมัครด่วน !
1.รับแจ้ง สำรวจและประเมินมูลค่าความเสียหาย พร้อมทั้งพิจารณาและเจรจาค่าสินไหมที่เกิดขึ้นจัดทำรายงานสินไหม,เอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้อง และการอนุมัติค่าสินไหม รวมถึงการชี้แจงกรมฯ ในกรณีเกิดข้อพิพาท 2.ควบคุ...

บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามตกลง
21 ก.ค. 59
3 . Account Executive (ผู้บริหารงานลูกค้า)
1.ประสานงานกับคู่ค้าเพื่อพัฒนา/ปรับปรุงผลิตภัณฑ์ 2.ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆในองค์กรเพื่อแก้ไขปัญหา และเตรียมความพร้อมในทุกๆด้าน เช่น ผลิตภัณฑ์,เอกสาร,โปรแกรม 3.จัดทำรายงานต่างๆ รวมทั้งสรุปเพื่อราย...

บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามตกลง
21 ก.ค. 59
4 . พนักงานลูกค้าสัมพันธ์ (กลางวัน/กลางคืน)รับสมัครด่วน !
- รับแจ้งอุบัติเหตุรถยนต์ทางโทรศัพท์ - รับสายลูกค้า เพื่อตอบคำถาม และ ให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัท - ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกบริษัท เพื่อให้บริการแก่ลูกค้าได้อ...

บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
หลายอัตรา
21 ก.ค. 59
5 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อ (Purchasing Officer)
•ควบคุมการใช้ และการจัดหาทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพอย่างสูงสุดภายใต้ต้นทุนที่เหมาะสม •จัดซื้อ/เช่า/เช่าซื้อทรัพย์สินของบริษัท และจัดซื้ออุปกรณ์ เครื่องเขียน แบบพิมพ์ ของใช้สำนักงาน •ดูแลเงื่อนไขและสิ...

บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างค่าตอบแทน
21 ก.ค. 59
6 . ธุรการ
1.รับผิดชอบงานด้านเอกสารต่างๆ 2.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
21 ก.ค. 59
7 . เจ้าหน้าที่บัญชี (สามารถเริ่มงานได้ทันที)รับสมัครด่วน !
-ทำเช็ค -ทำ Filing -งานอื่นๆที่ได้มอบหมาย

บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
21 ก.ค. 59
8 . เจ้าหน้าที่สินไหมรถยนต์ ประจำสาขาระยอง
- รับแจ้งความเสียหาย และตรวจสอบรายงานการสำรวจภัย - พิจารณาสินไหมทดแทนตามขอบเขตอำนาจที่ได้รับ เจรจาตกลงค่าสินไหมทดแทน - ออกตรวจสอบความเสียหายของรถยนต์ -งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
21 ก.ค. 59
9 . เจ้าหน้าที่จัดเก็บเบี้ย
1.ควบคุม ติดตามและเร่งรัดการจัดเก็บเบี้ยประกันตามเครดิตเทอม 2.จัดทำรายงานงานผลการติดตามเบี้ยประกันประจำเดือน เดือนละ 2 ครั้ง 3.ตรวจสอบข้อมูลการจ่ายชำระ พร้อมกระทบเบี้ยประกันรับชำระเพื่อนำส่งให้ stat...

บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
21 ก.ค. 59
10 . ผู้บริหารงานลูกค้า (Account Executive)
1.ขยายและพัฒนาตลาดตัวแทนให้เติบโต 2.ประสานงานติดตามงานให้กับหน่วยงานภายนอกและฝ่ายสนับสนุนภายใน 3.บริหารทีมงานเพื่อรักษางานต่ออายุ และขยายงานใหม่ให้ได้ตามเป้าหมาย 4.ช่วยในการวางแผนการตลาด 5.ทำรายงา...

บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
หลายอัตรา
21 ก.ค. 59
11 . เจ้าหน้าที่บัญชี ประจำสาขาพิษณุโลก
1.ควบคุม ติดตามเบี้ยประกันและเร่งรัดการจัดเก็บเบี้ยประกันภัยตามเครดิตเทอม 2.จัดทำสรุปผลการติดตามเบี้ยประกันประจำเดือน เดือนละ 2 ครั้ง 3.ตรวจสอบข้อมูลการจ่ายชำระ พร้อมกระทบเบี้ยประกันรับชำระเพื่อตัดช...

บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
21 ก.ค. 59
12 . เจ้าหน้าที่บัญชี
1.สามารถตรวจสอบ bank reconcile ได้ 2.เข้าใจบัญชี และลงบันทึกบัญชีเป็น 3.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
21 ก.ค. 59
13 . IT Senior Java Programmer/Business Analysis
-ทำ Project GISWeb -Develop and Maintain TIC Application -พัฒนาระบบบน eclipse, IBM HTTP Server, WebSphere Application Server, LDAP, JDBC, DB2, MS SQL Server -เขียนโปรแกรม J2EE, WebService SOAP&REST...

บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
21 ก.ค. 59
14 . Senior Compliance
1.ดูแล ให้การดำเนินกิจการของบริษัทเป็นไปตามกฏหมาย ข้อบังคับ ข้อกำหนด หลักเกณฑ์ของกฎหมาย และหรือหน่อยงานกำกับที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ พรบ.ประกันวินาศภัย (หน่วยงาน : คปภ.), พรบ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ...

บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
21 ก.ค. 59
15 . IT Admin and Support
-Support User -ดูแลเรื่องระบบโทรศัพท์ -ดูแลเรื่อง SW License -ดูแลเรื่องการพิจารณาจัดซื้อ และ Stock อุปกรณ์ IT

บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
21 ก.ค. 59
 พบ 15 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ