เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 3 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่ฝึกอบรมและพัฒนา
1.จัดทำแผนการฝึกอบรม แผนพัฒนาบุคคลากรให้สอดคล้องกับความต้องการของธุรกิจ 2.ควบคุมการดำเนินการการฝึกอบรม และติดต่อประสานงานกับบุคคลภายในและภายนอก 3.จัดปฐมนิเทศให้กับพนักงานเข้าใหม่ 3.สรุปและจัดทำแผนฝ...

บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
4 มี.ค. 58
2 . พนักงานลูกค้าสัมพันธ์ (กลางวัน/กลางคืน)
รับสมัครด่วน !!

- รับแจ้งอุบัติเหตุรถยนต์ทางโทรศัพท์ - รับสายลูกค้า เพื่อตอบคำถาม และ ให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัท - ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกบริษัท เพื่อให้บริการแก่ลูกค้าได้อ...

บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
หลายอัตรา
3 มี.ค. 58
3 . เจ้าหน้าที่บัญชีสำนักงานใหญ่
- จัดเก็บค่าเบี้ยประกัน ติดตามการรับชำระและการตัดเบี้ยประกันภัย - จัดทำรายงานภาษีซื้อ - ขาย, สรุปภาษีมูลค่าเพิ่ม, ดำเนินการสรุปยอดภาษีซื้อ และภาษีหัก ณ ที่จ่าย ภ.ง.ด. 3, ภ.ง.ด. 53 - จัดทำรายงานงบก...

บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
26 ก.พ. 58
 พบ 3 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ