เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
กรุณากรอก Username & Password
Username  :  
Password  :  
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่วิเคราะห์และประมวลผลข้อมูล (Insurance Data Analyst)
รวบรวมและบันทึกข้อมูลเข้าระบบสารสนเทศของหน่วยงาน ประมวลผลข้อมูลด้วยโปรแกรม MS Excel และอื่นๆ จัดทำรายงานเพื่อนำเสนอผู้เกี่ยวข้อง

บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างเงินเดือน
11 เม.ย. 57
2 . เจ้าหน้าที่ขายประกันภัยทางโทรศัพท์ (Telesales Representatives)
ด่วน!!

• แนะนำและเสนอขายผลิตภัณฑ์ประเภทประกันภัยรถยนต์ หรือประกันภัยอุบัติเหตุ ตามทีมงานที่สังกัด โดยโทรศัพท์ติดต่อกลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่บริษัทฯ กำหนดให้ • รายงานข้อมูลการซื้อขายที่เกิดขึ้นให้ผู้เกี่ยวข้อง...

บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน เงินเดือนประจำ 15,000 บาท + ค่าคอมมิชชั่น
11 เม.ย. 57
3 . เจ้าหน้าที่พัฒนากระบวนการทำงาน (Business Process Improvement Officer)
•จัดทำผังขั้นตอนปฏิบัติงาน และ Service Level Agreement (SLA) ของบริษัทฯ เพื่อให้ได้แนวทางการทำงานที่รัดกุมและมีประสิทธิภาพ •ติดตามและประเมินผลประสิทธิภาพการทำงาน และจัดทำ Benchmark เพื่อวิเคราะห์และ...

บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างค่าตอบแทน
11 เม.ย. 57
4 . เจ้าหน้าที่บัญชีและการเงิน ประจำสาขานครราชสีมา/ขอนแก่น/ชลบุรี
- จัดเก็บค่าเบี้ยประกัน ติดตามการรับชำระและการตัดเบี้ยประกันภัย - จัดทำรายงานภาษีซื้อ - ขาย, สรุปภาษีมูลค่าเพิ่ม, ดำเนินการสรุปยอดภาษีซื้อ และภาษีหัก ณ ที่จ่าย ภ.ง.ด. 3, ภ.ง.ด. 53 - จัดทำรายงานงบก...

บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
3 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างค่าตอบแทน
11 เม.ย. 57
5 . เจ้าหน้าที่จัดเก็บเบี้ยประกันภัย (Premium Collection Executive)
จัดเก็บเบี้ยประกันภัยโดยการนำส่งเงินเพื่อตัดชำระเบี้ยประกันภัย ผ่านการตั้งพัก ตรวจสอบรายการรับชำระเบี้ยประกันภัย จากหลายช่องทาง เช่น Pay-in, Book statement, Fax-in/Fax-out บันทึกข้อมูลการตัดบัตร...

บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างเงินเดือน
11 เม.ย. 57
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ