เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่ฝึกอบรมและพัฒนา
1.จัดทำแผนการฝึกอบรม แผนพัฒนาบุคคลากรให้สอดคล้องกับความต้องการของธุรกิจ 2.ควบคุมการดำเนินการการฝึกอบรม และติดต่อประสานงานกับบุคคลภายในและภายนอก 3.จัดปฐมนิเทศให้กับพนักงานเข้าใหม่ 3.สรุปและจัดทำแผนฝ...

บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
28 ม.ค. 58
2 . ผู้จัดการสาขาเชียงราย
• บริหารจัดการงานทั่วไปของสาขา ได้แก่ งานการตลาด งานพิจารณารับประกันภัย งานสินไหมทดแทน งานบริหารทรัพยากรบุคคล งานบริการสำนักงาน และงานบัญชีการเงินสาขา ให้บรรลุเป้าหมายภายใต้นโยบายและแผนงานที่บริษัทฯ ก...

บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
28 ม.ค. 58
3 . ธุรการ (Support)
1.ตรวจสอบความถูกต้องของใบแจ้งค่าบริการต่างๆ 2.จัดทำ Payment ชำระค่าใช้จ่ายต่างๆ ประจำเดือน 3.ติดตามการชำระค่าใช้จ่าย 4.ควบคุม-ติดตาม สัญญาเช่าต่างๆ สัญญาเช่าอาคารสำนักงาน, สัญญาเช่ารถยนต์, สัญญาบร...

บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามตกลง
28 ม.ค. 58
4 . เจ้าหน้าที่ตรวจสอบอุบัติเหตุ
1. ให้บริการตรวจสอบอุบัติเหตุ บริการจัดการสินไหมและเจรจาชดใช้ค่าสินไหมอย่างถูกต้อง 2. ตรวจสอบรายงานสำรวจภัย ความคุ้มครอง เงื่อนไขกรมธรรม์ให้ถูกต้อง 3. ติดตามเคลมที่เป็นคดีอาญาและแพ่ง การเจรจาชดใช้หร...

บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
28 ม.ค. 58
5 . ธุรการ/พนักงานขับรถส่วนกลาง
1.ขับรถรับ-ส่งตามสถานที่ต่างๆที่ได้รับมอบหมาย 2. ปฏิบัติงานอื่นๆ ในฝ่ายบริการสำนักงาน ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
22 ม.ค. 58
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ