เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . พัฒนาผลิตภัณฑ์
-วิเคราะห์ข้อมูลผลิตภัณฑ์ -ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลผลิตภัณฑ์ -จัดเก็บเอกสารเข้าแฟ้ม รวมถึง การจัดหาเอกสารให้หน่วยงานต่างๆ ตามที่ร้องขอ

บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
18 ธ.ค. 57
2 . ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกเรียกร้อง
1.งานเรียกร้องบุคคล 2.งานเรียกร้องประกันภัย 3.ควบคุมดูแล/ติดตามการทำงาน ของงานและพนักงานในหน่วยงาน 4.ทำรายงานเสนอผู้บังคับบัญชา

บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามความเหมาะสม+ประสบการณ์
18 ธ.ค. 57
3 . เจ้าหน้าที่บริการกรมธรรม์ (Policy Production Officer) สาขานครปฐม
1. พิจารณาความเสี่ยงภัยของลูกค้า ตาม Underwriting Guide Line 2. ออกสำรวจภัยก่อนการรับประกันและบริการดูแล 3. ให้ข้อมูลและคำแนะนำประสานงานแก่ลูกค้าและคนกลาง 4. สนับสนุนฝ่ายการตลาด 5. บันทึกข้อมูล กร...

บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
17 ธ.ค. 57
4 . เจ้าหน้าที่บริหารงานลูกค้า สาขานครสวรรค์
•ปฏิบัติงานด้านการตลาดตามที่ผู้จัดการสาขาฯมอบหมาย ให้บรรลุเป้าหมายภายใต้นโยบายและแผนงานที่บริษัทฯ กำหนดไว้ •จัดทำแผนปฏิบัติการขาย และดำเนินงานตามแนวทางที่กำหนด เพื่อการขยายฐานลูกค้ารายใหม่...

บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างค่าตอบแทน
17 ธ.ค. 57
5 . เจ้าหน้าที่บัญชีสำนักงานใหญ่
- จัดเก็บค่าเบี้ยประกัน ติดตามการรับชำระและการตัดเบี้ยประกันภัย - จัดทำรายงานภาษีซื้อ - ขาย, สรุปภาษีมูลค่าเพิ่ม, ดำเนินการสรุปยอดภาษีซื้อ และภาษีหัก ณ ที่จ่าย ภ.ง.ด. 3, ภ.ง.ด. 53 - จัดทำรายงานงบก...

บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
17 ธ.ค. 57
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ