เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่บัญชีสำนักงานใหญ่
- fixed asset register คุมทะเบียนทรัพย์สิน - จัดทำรายงานภาษีซื้อ - ขาย, สรุปภาษีมูลค่าเพิ่ม, ดำเนินการสรุปยอดภาษีซื้อ และภาษีหัก ณ ที่จ่าย ภ.ง.ด. 3, ภ.ง.ด. 53 ,ภพ30 - จัดทำรายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนา...

บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
29 ก.ค. 58
2 . Programmer
* จัดการเกี่ยวกับข้อมูล Lead ต่าง ๆ ของระบบ Tele Sale * support user * ดูแลระบบ Tele Sale

บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
29 ก.ค. 58
3 . ธุรการ (Support)
1.ตรวจสอบความถูกต้องของใบแจ้งค่าบริการต่างๆ 2.จัดทำ Payment ชำระค่าใช้จ่ายต่างๆ ประจำเดือน 3.ติดตามการชำระค่าใช้จ่าย 4.ควบคุม-ติดตาม สัญญาเช่าต่างๆ สัญญาเช่าอาคารสำนักงาน, สัญญาเช่ารถยนต์, สัญญาบร...

บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามตกลง
29 ก.ค. 58
4 . เจ้าหน้าที่บัญชี ประจำสาขาหาดใหญ่
1.ตรวจสอบ Interface – พักเจ้าหนี้, เช็คเข้าบัญชี, เช็คคืน, ตัดเบี้ย, ยกเลิกตัดเบี้ย, ตัดรับเบ็ดเตล็ด (EXR)_ รับชำระค่าเบี้ยมอเตอไซด์ 2.จัดทำทะเบียนทรัพย์สิน / OIC, จัดส่งรายละเอียดทรัพย์สินใหม่ใ...

บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
29 ก.ค. 58
5 . พัฒนาผลิตภัณฑ์
-วิเคราะห์ข้อมูลผลิตภัณฑ์ -ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลผลิตภัณฑ์ -จัดเก็บเอกสารเข้าแฟ้ม รวมถึง การจัดหาเอกสารให้หน่วยงานต่างๆ ตามที่ร้องขอ

บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
29 ก.ค. 58
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ