เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 18 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่การตลาด สาขาอยุธยา
1. วางแผนการขาย, งานต่ออายุ และขยายฐานลูกค้า เพื่อให้ได้ตามเป้าหมายของบริษัทฯ 2. จัดทำแผนแนวทางในการขยายฐานลูกค้ารายใหม่ และรักษาลูกค้าเดิม 3. บริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า เพื่อสร้างความพึงพอใจในสิ...

บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
13 ธ.ค. 60
2 . เจ้าหน้าที่วางแผนองค์กร (Corporate Planning)
1.เก็บรวบรวมขอมูลของหน่วยงานต่างๆ 2.วิเคราห์ข้อมูลในการ Support 3.วางแผนให้กับหน่วยงานต่างๆ 4.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
13 ธ.ค. 60
3 . เจ้าหน้าธุรการจัดซื้อ (สัญญาจ้างรายปี)
-งานด้านประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอก -งานด้านเอกสารต่างๆ -งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
13 ธ.ค. 60
4 . เจ้าหน้าที่สินไหม
1.ติดตาม และปิดเคลม Follow up OS 2.ตรวจสอบและปิดเคลมทำจ่าย 3.ควบคุม/ดูแล รับเรื่องร้อง 4.ติดตามลูกค้าเข้าซ่อม 5.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
หลายอัตรา
13 ธ.ค. 60
5 . ตรวจสอบอุบัติเหตุ (ตรวจสอบเคลม)
1.ตรวจสอบรายงานจากบริษัทสำรวจภัย 2.เจรจาโน้มน้าวลูกค้า, เจรจาค่าสินไหม 3.มีความรู้เรื่องระเบียบ คปภ. จ่ายค่าสินไหมทดแทนและเงื่อนไขกรมธรรม์ 4.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
หลายอัตรา
13 ธ.ค. 60
6 . เจ้าหน้าที่บัญชีการเงิน
-การทำเช็ค, ภาษีหัก ณ ที่จ่าย -งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
13 ธ.ค. 60
7 . ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายจัดเก็บเบี้ยประกันภัย
1.บริหารจัดการควบคุมกำกับดูแล Aging เบี้ยประกันค้างชำระให้ได้ตามเครดิตเทอม 2.กำกับดูแลให้คำแนะนำและแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในแผนก เพื่อให้การทำงานเป็นไปตามเป้าหมาย 3.ประสานงานการแก้ไข พัฒนาระบบให้...

บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
13 ธ.ค. 60
8 . เจ้าหน้าที่สินไหมทั่วไป (Non-Motor Claim)
1.รับแจ้ง สำรวจและประเมินมูลค่าความเสียหาย พร้อมทั้งพิจารณาและเจรจาค่าสินไหมที่เกิดขึ้นจัดทำรายงานสินไหม,เอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้อง และการอนุมัติค่าสินไหม รวมถึงการชี้แจงกรมฯ ในกรณีเกิดข้อพิพาท 2.ควบคุ...

บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
13 ธ.ค. 60
9 . เจ้าหน้าที่การตลาด ประจำสาขาพิษณุโลก
•ปฏิบัติงานด้านการตลาดตามที่ผู้จัดการสาขาฯมอบหมาย ให้บรรลุเป้าหมายภายใต้นโยบายและแผนงานที่บริษัทฯ กำหนดไว้ •จัดทำแผนปฏิบัติการขาย และดำเนินงานตามแนวทางที่กำหนด เพื่อการขยายฐานลูกค้ารายใหม่...

บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
13 ธ.ค. 60
10 . ผู้จัดการฝ่ายธุรกิจสถาบันการเงิน
1.ประสานงานกับคู่ค้าเพื่อพัฒนา/ปรับปรุงผลิตภัณฑ์ 2.ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆในองค์กรเพื่อแก้ไขปัญหา และเตรียมความพร้อมในทุกๆด้าน เช่น ผลิตภัณฑ์,เอกสาร,โปรแกรม 3.จัดทำรายงานต่างๆ รวมทั้งสรุปเพื่อรายง...

บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
13 ธ.ค. 60
11 . เจ้าหน้าที่การตลาด สาขาชลบุรี
1. วางแผนการขาย, งานต่ออายุ และขยายฐานลูกค้า เพื่อให้ได้ตามเป้าหมายของบริษัทฯ 2. จัดทำแผนแนวทางในการขยายฐานลูกค้ารายใหม่ และรักษาลูกค้าเดิม 3. บริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า เพื่อสร้างความพึงพอใจในสิ...

บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
13 ธ.ค. 60
12 . ผู้บริหารงานลูกค้า (Account Executive)รับสมัครด่วน !
1.ขยายและพัฒนาตลาดตัวแทนให้เติบโต 2.ประสานงานติดตามงานให้กับหน่วยงานภายนอกและฝ่ายสนับสนุนภายใน 3.บริหารทีมงานเพื่อรักษางานต่ออายุ และขยายงานใหม่ให้ได้ตามเป้าหมาย 4.ช่วยในการวางแผนการตลาด 5.ทำรายงา...

บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
หลายอัตรา
13 ธ.ค. 60
13 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อ (Purchasing Officer)
•ควบคุมการใช้ และการจัดหาทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพอย่างสูงสุดภายใต้ต้นทุนที่เหมาะสม •จัดซื้อ/เช่า/เช่าซื้อทรัพย์สินของบริษัท และจัดซื้ออุปกรณ์ เครื่องเขียน แบบพิมพ์ ของใช้สำนักงาน •ดูแลเงื่อนไขและสิ...

บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างค่าตอบแทน
13 ธ.ค. 60
14 . เจ้าหน้าที่การตลาด สาขาเชียงใหม่ รับสมัครด่วน !
1. วางแผนการขาย, งานต่ออายุ และขยายฐานลูกค้า เพื่อให้ได้ตามเป้าหมายของบริษัทฯ 2. จัดทำแผนแนวทางในการขยายฐานลูกค้ารายใหม่ และรักษาลูกค้าเดิม 3. บริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า เพื่อสร้างความพึงพอใจในสิ...

บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
13 ธ.ค. 60
15 . เจ้าหน้าที่สินไหมรถยนต์ (ด้านประเมินราคา)รับสมัครด่วน !
- รับแจ้งความเสียหาย และแตรวจสอบรายงานการสำรวจภัย - พิจารณาสินไหมทดแทนตามขอบเขตอำนาจที่ได้รับ เจรจาตกลงค่าสินไหมทดแทน - อนุมัติการซ่อมและคุมราคาค่าซ่อม - ดำเนินการจ่ายค่าสินไหมทดแทน และบันทึกข้อ...

บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างเงินเดือน+ค่าเบี้ยเลี้ยง+ค่าโทรศัพท์
13 ธ.ค. 60
16 . เจ้าหน้าที่จัดเก็บเบี้ยประกันภัย (Premium Collection Executive)
จัดเก็บเบี้ยประกันภัยโดยการนำส่งเงินเพื่อตัดชำระเบี้ยประกันภัย ผ่านการตั้งพัก ตรวจสอบรายการรับชำระเบี้ยประกันภัย จากหลายช่องทาง เช่น Pay-in, Book statement, Fax-in/Fax-out บันทึกข้อมูลการตัดบัตร...

บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างเงินเดือน
13 ธ.ค. 60
17 . เจ้าหน้าที่การตลาด สาขานครสวรรค์
•ปฏิบัติงานด้านการตลาดตามที่ผู้จัดการสาขาฯมอบหมาย ให้บรรลุเป้าหมายภายใต้นโยบายและแผนงานที่บริษัทฯ กำหนดไว้ •จัดทำแผนปฏิบัติการขาย และดำเนินงานตามแนวทางที่กำหนด เพื่อการขยายฐานลูกค้ารายใหม่ และรักษาล...

บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างค่าตอบแทน
13 ธ.ค. 60
18 . เจ้าหน้าที่คีย์ข้อมูลรับสมัครด่วน !
1. บันทึกข้อมูลกรมธรรม์ และสลักหลัง 2. ตรวจสอบความถูกต้องของกรมธรรม์ และสลักหลัง 3. จัดเก็บเอกสารเข้าแฟ้ม รวมถึง การจัดหาเอกสารให้หน่วยงานต่างๆ ตามที่ร้องขอ

บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามตกลง
13 ธ.ค. 60
 พบ 18 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ