เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 16 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายจัดเก็บเบี้ยประกันภัย
1.บริหารจัดการควบคุมกำกับดูแล Aging เบี้ยประกันค้างชำระให้ได้ตามเครดิตเทอม 2.กำกับดูแลให้คำแนะนำและแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในแผนก เพื่อให้การทำงานเป็นไปตามเป้าหมาย 3.ประสานงานการแก้ไข พัฒนาระบบให้...

บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
23 มิ.ย. 60
2 . ผู้จัดการ Non-Motor Claim
1.รับแจ้ง สำรวจและประเมินมูลค่าความเสียหาย พร้อมทั้งพิจารณาและเจรจาค่าสินไหมที่เกิดขึ้นจัดทำรายงานสินไหม,เอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้อง และการอนุมัติค่าสินไหม รวมถึงการชี้แจงกรมฯ ในกรณีเกิดข้อพิพาท 2.ควบคุ...

บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
23 มิ.ย. 60
3 . ผู้จัดการฝ่ายบริการสำนักงาน
- ควบคุมดูแลงานจัดซื้อ ธุรการและการบริการสำนักงาน เช่น ระบบโทรศัพท์และโทรสาร IT GPS รถ อุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงาน เครื่องเขียน การจัดเก็บและขนส่งเอกสาร อาคารสถานที่ ยานพาหนะ การขายซากรถยนต์ - งานอื่น...

บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
23 มิ.ย. 60
4 . ผู้จัดการฝ่ายTelemarketingรับสมัครด่วน !
- ควบคุมดูแลทีมขายประกัน PA และรถยนต์ - วางแผนธุรกิจ หาผลิตภัณฑ์ใหม่ หาฐานลูกค้าใหม่ - ดูแลทีมงานเพื่อให้สามารถทำงานเป็นไปตามเป้าหมาย - วิเคราะห์ปัญหาและแก้ไขปัญหาของทีมได้ - สามารถสร้างขวัญและ...

บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
23 มิ.ย. 60
5 . เจ้าหน้าที่รับประกัน สาขาชลบุรี
1.คำนวณเบี้ยประกัน 2.ผลิตกรมธรรม์ และควบคุมจัดเก็บ พรบ. 3.ติดตามงานใหม่และต่ออายุ 4.จัดทำรายงานประเภทต่างๆ เช่น ใบเตือนต่ออายุ

บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
23 มิ.ย. 60
6 . Tele RenewUrgently Required !
1.ติดตามลูกค้าต่ออายุ 2.ประสานงานกับหน่วยงานภายในในการติดต่อเรื่องต่างๆที่เกี่ยวข้อง

บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
หลายอัตรา
23 มิ.ย. 60
7 . Programmerรับสมัครด่วน !
- เขียนภาษา SQLโดยใช้ Oracle - การใช้ Microsoft Visual Studio

บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
23 มิ.ย. 60
8 . เจ้าหน้าที่ขายประกันภัยทางโทรศัพท์ (Telesales Representatives)รับสมัครด่วน !
• แนะนำและเสนอขายผลิตภัณฑ์ประเภทประกันภัยรถยนต์ ประกันภัยอุบัติเหตุ ตามทีมงานที่สังกัด โดยโทรศัพท์ติดต่อกลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่บริษัทฯ กำหนดให้ • รายงานข้อมูลการซื้อขายที่เกิดขึ้นให้ผู้เกี่ยวข้องดำเน...

บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
23 มิ.ย. 60
9 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อ (Purchasing Officer)
•ควบคุมการใช้ และการจัดหาทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพอย่างสูงสุดภายใต้ต้นทุนที่เหมาะสม •จัดซื้อ/เช่า/เช่าซื้อทรัพย์สินของบริษัท และจัดซื้ออุปกรณ์ เครื่องเขียน แบบพิมพ์ ของใช้สำนักงาน •ดูแลเงื่อนไขและสิ...

บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างค่าตอบแทน
23 มิ.ย. 60
10 . พนักงานลูกค้าสัมพันธ์ (กลางวัน/กลางคืน)รับสมัครด่วน !
- รับแจ้งอุบัติเหตุรถยนต์ทางโทรศัพท์ - รับสายลูกค้า เพื่อตอบคำถาม และ ให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัท - ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกบริษัท เพื่อให้บริการแก่ลูกค้าได้อ...

บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
หลายอัตรา
23 มิ.ย. 60
11 . ผู้จัดการสาขาเชียงใหม่รับสมัครด่วน !
บริหารจัดการงานทั่วไปของสาขา ได้แก่ งานการตลาด งานพิจารณารับประกันภัย งานสินไหมทดแทน งานบริหารทรัพยากรบุคคล งานบริการสำนักงาน และงานบัญชีการเงินสาขา ขยายฐานกลุ่มลูกค้าเป้าหมายในพื้นที่รับผิดชอบ รวม...

บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
23 มิ.ย. 60
12 . Account Executive สาขาเชียงใหม่ รับสมัครด่วน !
1. วางแผนการขาย, งานต่ออายุ และขยายฐานลูกค้า เพื่อให้ได้ตามเป้าหมายของบริษัทฯ 2. จัดทำแผนแนวทางในการขยายฐานลูกค้ารายใหม่ และรักษาลูกค้าเดิม 3. บริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า เพื่อสร้างความพึงพอใจในสิ...

บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
23 มิ.ย. 60
13 . Account Executive (ผู้บริหารงานลูกค้า)รับสมัครด่วน !
1.ประสานงานกับคู่ค้าเพื่อพัฒนา/ปรับปรุงผลิตภัณฑ์ 2.ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆในองค์กรเพื่อแก้ไขปัญหา และเตรียมความพร้อมในทุกๆด้าน เช่น ผลิตภัณฑ์,เอกสาร,โปรแกรม 3.จัดทำรายงานต่างๆ รวมทั้งสรุปเพื่อราย...

บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
23 มิ.ย. 60
14 . เจ้าหน้าที่สินไหม (Non-Motor Claim Executive)รับสมัครด่วน !
1.รับแจ้ง สำรวจและประเมินมูลค่าความเสียหาย พร้อมทั้งพิจารณาและเจรจาค่าสินไหมที่เกิดขึ้นจัดทำรายงานสินไหม,เอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้อง และการอนุมัติค่าสินไหม รวมถึงการชี้แจงกรมฯ ในกรณีเกิดข้อพิพาท 2.ควบคุ...

บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามตกลง
23 มิ.ย. 60
15 . เจ้าหน้าที่จัดเก็บเบี้ยประกันภัย (Premium Collection Executive)
จัดเก็บเบี้ยประกันภัยโดยการนำส่งเงินเพื่อตัดชำระเบี้ยประกันภัย ผ่านการตั้งพัก ตรวจสอบรายการรับชำระเบี้ยประกันภัย จากหลายช่องทาง เช่น Pay-in, Book statement, Fax-in/Fax-out บันทึกข้อมูลการตัดบัตร...

บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างเงินเดือน
23 มิ.ย. 60
16 . Sales Coordinator - Bancassurance
•ให้คำปรึกษา แนะนำเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และการบริการให้กับพนักงานธนาคารคู่ค้า •ดำเนิการฝึกอบรมผลิตภัณฑ์ประกันภัย และเทคนิคการขายให้แก่พนักงานธนาคารคู่ค้า •เยี่ยมเยียนธนาคารคู่ค้า ตามแผนปฏิบัติงานที่กำห...

บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
23 มิ.ย. 60
 พบ 16 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ