เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 4 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ผู้จัดการตรวจสอบภายใน
1.ทำหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่าง ๆ ในด้านงบประมาณบัญชี 2.ตรวจสอบหลักฐานเอกสารทางบัญชี รวมทั้งการควบคุมเอกสารทางการเงิน 3.ตรวจสอบการปฏิบัติงานพร้อมทั้งหลักฐานการทำสัญญา การเบิกจ่าย ก...

บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
17 ก.ย. 57
2 . เจ้าหน้าที่บัญชีและการเงินสำนักงานใหญ่
- จัดเก็บค่าเบี้ยประกัน ติดตามการรับชำระและการตัดเบี้ยประกันภัย - จัดทำรายงานภาษีซื้อ - ขาย, สรุปภาษีมูลค่าเพิ่ม, ดำเนินการสรุปยอดภาษีซื้อ และภาษีหัก ณ ที่จ่าย ภ.ง.ด. 3, ภ.ง.ด. 53 - จัดทำรายงานงบก...

บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
17 ก.ย. 57
3 . เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน (Internal Auditor) (จำนวน 1 อัตรา)
1.ตรวจสอบ ติดตามผลการปฏิบัติงานและให้คำแนะนำหน่วยงานต่างๆ เพื่อให้เกิดการควบคุมภายในที่ดีและสอดคล้องกับกฎระเบียบปฏิบัติของธุรกิจ 2.กำหนดขอบเขตและวิธีการตรวจสอบ 3.ตรวจสอบหน่วยงานสำนักงานใหญ่และสาขา ...

บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามตกลง
17 ก.ย. 57
4 . เจ้าหน้าที่บริหารงานลูกค้า (ประจำขอนแก่น , โคราช , อุดรธานี , นครสวรรค์ , นครปฐม และ ภูเก็ต
•ปฏิบัติงานด้านการตลาดตามที่ผู้จัดการสาขาฯมอบหมาย ให้บรรลุเป้าหมายภายใต้นโยบายและแผนงานที่บริษัทฯ กำหนดไว้ •จัดทำแผนปฏิบัติการขาย และดำเนินงานตามแนวทางที่กำหนด เพื่อการขยายฐานลูกค้ารายใหม่...

บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
สาขาละ 1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างค่าตอบแทน
17 ก.ย. 57
 พบ 4 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ