เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 19 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่พัฒนาผลิตภัณฑ์
1.พัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อสนับสนุนหน่วยงานตลาด 2.ติดต่อหน่วยงาน คปภ. เพื่อขออนุมัติแบบและข้อความกรมธรรม์ 3.จัดอบรมเพื่อให้ความรู้ด้านผลิตภัณฑ์ และประสานงานเรื่องการส่งเสริมการขายต่างๆ

บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
16 ม.ค. 60
2 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อและฝ่ายอาคารอาวุโส
1.ควบคุมและดูแลงานด้านการจัดซื้อของบริษัท 2.ควบคุมและดูแลงานอาคารสถานที่ของบริษัท รวมถึงสัญญาจ้างต่างๆ 3.ควบคุมและดูแลค่าใช้จ่ายต่างๆของบริษัท และทำงานตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
16 ม.ค. 60
3 . IT Senior Java Programmer/Business Analysis
-ทำ Project GISWeb -Develop and Maintain TIC Application -พัฒนาระบบบน eclipse, IBM HTTP Server, WebSphere Application Server, LDAP, JDBC, DB2, MS SQL Server -เขียนโปรแกรม J2EE, WebService SOAP&REST...

บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
16 ม.ค. 60
4 . เจ้าหน้าที่บัญชี
1.สามารถตรวจสอบ bank reconcile ได้ 2.จัดทำ ภธ40 รายงานภาษีซื้อขายประจำเดือน ภพ30 และบันทึกบัญชี 3.สามารถจัดทำ ภงด50 reconcile ภาษีได้ 3.เข้าใจบัญชี และลงบันทึกบัญชีเป็น 4.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
16 ม.ค. 60
5 . Tele Renew
1.ติดตามลูกค้าต่ออายุ VIP 2.ประสานงานกับหน่วยงานภายในในการติดต่อเรื่องต่างๆที่เกี่ยวข้อง

บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
16 ม.ค. 60
6 . ผู้บริหารงานลูกค้า (Account Executive)
1.ขยายและพัฒนาตลาดตัวแทนให้เติบโต 2.ประสานงานติดตามงานให้กับหน่วยงานภายนอกและฝ่ายสนับสนุนภายใน 3.บริหารทีมงานเพื่อรักษางานต่ออายุ และขยายงานใหม่ให้ได้ตามเป้าหมาย 4.ช่วยในการวางแผนการตลาด 5.ทำรายงา...

บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
หลายอัตรา
16 ม.ค. 60
7 . เจ้าหน้าที่จัดเก็บเบี้ย
1.ควบคุม ติดตามและเร่งรัดการจัดเก็บเบี้ยประกันตามเครดิตเทอม 2.จัดทำรายงานงานผลการติดตามเบี้ยประกันประจำเดือน เดือนละ 2 ครั้ง 3.ตรวจสอบข้อมูลการจ่ายชำระ พร้อมกระทบเบี้ยประกันรับชำระเพื่อนำส่งให้ stat...

บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
16 ม.ค. 60
8 . เจ้าหน้าที่สินไหมรถยนต์ ประจำสาขานครสวรรค์
- รับแจ้งความเสียหาย และตรวจสอบรายงานการสำรวจภัย - พิจารณาสินไหมทดแทนตามขอบเขตอำนาจที่ได้รับ เจรจาตกลงค่าสินไหมทดแทน - ออกตรวจสอบความเสียหายของรถยนต์ -งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
16 ม.ค. 60
9 . เจ้าหน้าที่สินไหมรถยนต์ ประจำสาขาระยอง
- รับแจ้งความเสียหาย และตรวจสอบรายงานการสำรวจภัย - พิจารณาสินไหมทดแทนตามขอบเขตอำนาจที่ได้รับ เจรจาตกลงค่าสินไหมทดแทน - ออกตรวจสอบความเสียหายของรถยนต์ -งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
16 ม.ค. 60

บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
หลายอัตรา
16 ม.ค. 60
11 . เจ้าหน้าที่บัญชี (สามารถเริ่มงานได้ทันที)รับสมัครด่วน !
-ทำเช็ค -ทำ Filing -งานอื่นๆที่ได้มอบหมาย

บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
16 ม.ค. 60
12 . เจ้าหน้าที่เรียกร้อง
1.งานเรียกร้องบุคคล 2.งานเรียกร้องประกันภัย 3.ควบคุมดูแล/ติดตามการทำงาน ของงานและพนักงานในหน่วยงาน 4.ทำรายงานเสนอผู้บังคับบัญชา

บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามความเหมาะสม+ประสบการณ์
16 ม.ค. 60
13 . พนักงานลูกค้าสัมพันธ์ (กลางวัน/กลางคืน)รับสมัครด่วน !
- รับแจ้งอุบัติเหตุรถยนต์ทางโทรศัพท์ - รับสายลูกค้า เพื่อตอบคำถาม และ ให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัท - ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกบริษัท เพื่อให้บริการแก่ลูกค้าได้อ...

บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
หลายอัตรา
16 ม.ค. 60
14 . เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน (Internal Auditor)
1.ตรวจสอบ ติดตามผลการปฏิบัติงานและให้คำแนะนำหน่วยงานต่างๆ เพื่อให้เกิดการควบคุมภายในที่ดีและสอดคล้องกับกฎระเบียบปฏิบัติของธุรกิจ 2.กำหนดขอบเขตและวิธีการตรวจสอบ 3.ตรวจสอบหน่วยงานสำนักงานใหญ่และสาขา ...

บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามตกลง
16 ม.ค. 60
15 . Account Executive (ผู้บริหารงานลูกค้า)
1.ประสานงานกับคู่ค้าเพื่อพัฒนา/ปรับปรุงผลิตภัณฑ์ 2.ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆในองค์กรเพื่อแก้ไขปัญหา และเตรียมความพร้อมในทุกๆด้าน เช่น ผลิตภัณฑ์,เอกสาร,โปรแกรม 3.จัดทำรายงานต่างๆ รวมทั้งสรุปเพื่อราย...

บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามตกลง
16 ม.ค. 60
16 . เจ้าหน้าที่สินไหมรถยนต์ (ด้านประเมินราคา)รับสมัครด่วน !
- รับแจ้งความเสียหาย และแตรวจสอบรายงานการสำรวจภัย - พิจารณาสินไหมทดแทนตามขอบเขตอำนาจที่ได้รับ เจรจาตกลงค่าสินไหมทดแทน - อนุมัติการซ่อมและคุมราคาค่าซ่อม - ดำเนินการจ่ายค่าสินไหมทดแทน และบันทึกข้อ...

บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างเงินเดือน+ค่าเบี้ยเลี้ยง+ค่าโทรศัพท์
16 ม.ค. 60
17 . เจ้าหน้าที่สินไหม (Non-Motor Claim Executive)รับสมัครด่วน !
1.รับแจ้ง สำรวจและประเมินมูลค่าความเสียหาย พร้อมทั้งพิจารณาและเจรจาค่าสินไหมที่เกิดขึ้นจัดทำรายงานสินไหม,เอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้อง และการอนุมัติค่าสินไหม รวมถึงการชี้แจงกรมฯ ในกรณีเกิดข้อพิพาท 2.ควบคุ...

บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามตกลง
16 ม.ค. 60
18 . เจ้าหน้าที่จัดเก็บเบี้ยประกันภัย (Premium Collection Executive)
จัดเก็บเบี้ยประกันภัยโดยการนำส่งเงินเพื่อตัดชำระเบี้ยประกันภัย ผ่านการตั้งพัก ตรวจสอบรายการรับชำระเบี้ยประกันภัย จากหลายช่องทาง เช่น Pay-in, Book statement, Fax-in/Fax-out บันทึกข้อมูลการตัดบัตร...

บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างเงินเดือน
16 ม.ค. 60
19 . เจ้าหน้าที่บัญชี ประจำสาขาอุดรธานี
1.ควบคุม ติดตามและเร่งรัดการจัดเก็บเบี้ยประกันภัยตามเครดิตเทอม 2.จัดทำรายงานงานผลการติดตามเบี้ยประกันประจำเดือน เดือนละ 2 ครั้ง 3.ตรวจสอบข้อมูลการจ่ายชำระ พร้อมกระทบเบี้ยประกันรับชำระเพื่อนำส่งให้ S...

บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
16 ม.ค. 60
 พบ 19 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ