เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 15 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่สินไหมรถยนต์ (ด้านประเมินราคา)รับสมัครด่วน !
- รับแจ้งความเสียหาย และแตรวจสอบรายงานการสำรวจภัย - พิจารณาสินไหมทดแทนตามขอบเขตอำนาจที่ได้รับ เจรจาตกลงค่าสินไหมทดแทน - อนุมัติการซ่อมและคุมราคาค่าซ่อม - ดำเนินการจ่ายค่าสินไหมทดแทน และบันทึกข้อ...

บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างเงินเดือน+ค่าเบี้ยเลี้ยง+ค่าโทรศัพท์
29 ส.ค. 59
2 . Account Executive (ผู้บริหารงานลูกค้า)
1.ประสานงานกับคู่ค้าเพื่อพัฒนา/ปรับปรุงผลิตภัณฑ์ 2.ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆในองค์กรเพื่อแก้ไขปัญหา และเตรียมความพร้อมในทุกๆด้าน เช่น ผลิตภัณฑ์,เอกสาร,โปรแกรม 3.จัดทำรายงานต่างๆ รวมทั้งสรุปเพื่อราย...

บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามตกลง
29 ส.ค. 59
3 . เจ้าหน้าที่สินไหม (Non-Motor Claim Executive)รับสมัครด่วน !
1.รับแจ้ง สำรวจและประเมินมูลค่าความเสียหาย พร้อมทั้งพิจารณาและเจรจาค่าสินไหมที่เกิดขึ้นจัดทำรายงานสินไหม,เอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้อง และการอนุมัติค่าสินไหม รวมถึงการชี้แจงกรมฯ ในกรณีเกิดข้อพิพาท 2.ควบคุ...

บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามตกลง
29 ส.ค. 59
4 . เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน (Internal Auditor)
1.ตรวจสอบ ติดตามผลการปฏิบัติงานและให้คำแนะนำหน่วยงานต่างๆ เพื่อให้เกิดการควบคุมภายในที่ดีและสอดคล้องกับกฎระเบียบปฏิบัติของธุรกิจ 2.กำหนดขอบเขตและวิธีการตรวจสอบ 3.ตรวจสอบหน่วยงานสำนักงานใหญ่และสาขา ...

บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามตกลง
29 ส.ค. 59
5 . เจ้าหน้าที่บัญชี (สามารถเริ่มงานได้ทันที)รับสมัครด่วน !
-ทำเช็ค -ทำ Filing -งานอื่นๆที่ได้มอบหมาย

บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
29 ส.ค. 59
6 . เจ้าหน้าที่บัญชีการเงิน ประจำสาขาภูเก็ต
1.ควบคุม ติดตามและเร่งรัดการจัดเก็บเบี้ยประกันภัยตามเครดิตเทอม 2.จัดทำรายงานงานผลการติดตามเบี้ยประกันประจำเดือน เดือนละ 2 ครั้ง 3.ตรวจสอบข้อมูลการจ่ายชำระ พร้อมกระทบเบี้ยประกันรับชำระเพื่อนำส่งให้ S...

บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
29 ส.ค. 59
7 . PA & Health Claims Assessor/เจ้าหน้าที่พิจารณาสินไหมรับสมัครด่วน !
พิจารณาสินไหมอุบัติเหตุและสุขภาพ

บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
29 ส.ค. 59
8 . IT Infrastructure & Support
1.ดูแล Server และ อุปกรณ์ computer ต่าง ๆ 2.support user 3.ดูแลอปุกรณ์ และ ระบบโทรศัพท์ต่าง ๆ

บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
29 ส.ค. 59
9 . เจ้าหน้าที่จัดเก็บเบี้ย
1.ควบคุม ติดตามและเร่งรัดการจัดเก็บเบี้ยประกันตามเครดิตเทอม 2.จัดทำรายงานงานผลการติดตามเบี้ยประกันประจำเดือน เดือนละ 2 ครั้ง 3.ตรวจสอบข้อมูลการจ่ายชำระ พร้อมกระทบเบี้ยประกันรับชำระเพื่อนำส่งให้ stat...

บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
29 ส.ค. 59
10 . เจ้าหน้าที่สินไหมรถยนต์ ประจำสาขาระยอง
- รับแจ้งความเสียหาย และตรวจสอบรายงานการสำรวจภัย - พิจารณาสินไหมทดแทนตามขอบเขตอำนาจที่ได้รับ เจรจาตกลงค่าสินไหมทดแทน - ออกตรวจสอบความเสียหายของรถยนต์ -งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
29 ส.ค. 59
11 . เจ้าหน้าที่บัญชี ประจำสาขาชลบุรี
1.ควบคุม ติดตามเบี้ยประกันและเร่งรัดการจัดเก็บเบี้ยประกันภัยตามเครดิตเทอม 2.จัดทำสรุปผลการติดตามเบี้ยประกันประจำเดือน เดือนละ 2 ครั้ง 3.ตรวจสอบข้อมูลการจ่ายชำระ พร้อมกระทบเบี้ยประกันรับชำระเพื่อตัดช...

บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
29 ส.ค. 59
12 . เจ้าหน้าที่บัญชี
1.สามารถตรวจสอบ bank reconcile ได้ 2.จัดทำ ภธ40 รายงานภาษีซื้อขายประจำเดือน ภพ30 และบันทึกบัญชี 3.สามารถจัดทำ ภงด50 reconcile ภาษีได้ 3.เข้าใจบัญชี และลงบันทึกบัญชีเป็น 4.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
29 ส.ค. 59
13 . IT Senior Java Programmer/Business Analysis
-ทำ Project GISWeb -Develop and Maintain TIC Application -พัฒนาระบบบน eclipse, IBM HTTP Server, WebSphere Application Server, LDAP, JDBC, DB2, MS SQL Server -เขียนโปรแกรม J2EE, WebService SOAP&REST...

บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
29 ส.ค. 59
14 . Senior Compliance
1.ดูแล ให้การดำเนินกิจการของบริษัทเป็นไปตามกฏหมาย ข้อบังคับ ข้อกำหนด หลักเกณฑ์ของกฎหมาย และหรือหน่อยงานกำกับที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ พรบ.ประกันวินาศภัย (หน่วยงาน : คปภ.), พรบ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ...

บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
29 ส.ค. 59
15 . IT Admin and Support
-Support User -ดูแลเรื่องระบบโทรศัพท์ -ดูแลเรื่อง SW License -ดูแลเรื่องการพิจารณาจัดซื้อ และ Stock อุปกรณ์ IT

บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
29 ส.ค. 59
 พบ 15 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ