เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 16 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าธุรการจัดซื้อ (สัญญาจ้างรายปี)
-งานด้านประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอก -งานด้านเอกสารต่างๆ -งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
19 ต.ค. 60
2 . เจ้าหน้าที่หน่วยสนับสนุน
1.KA (เช็คเบี้ย ประสานงาน แจ้งออกกธ.) 2.แจ้งงาน Home safe 3.รับสาย TMB ตอบคำถามพี่ช้าง Tele (กรณี จนท. 3 คนหลักสายเต็ม) 4.Clear Mail ต่างๆ ของทีม TICOCP 5.งานเอกสารต่างๆ

บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
19 ต.ค. 60
3 . เจ้าหน้าที่สินไหม
1.ติดตาม และปิดเคลม Follow up OS 2.ตรวจสอบและปิดเคลมทำจ่าย 3.ควบคุม/ดูแล รับเรื่องร้อง 4.ติดตามลูกค้าเข้าซ่อม 5.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
หลายอัตรา
19 ต.ค. 60
4 . พนักงานให้ข้อมูลทางโทรศัพท์ (Operator) สำหรับผู้พิการเท่านั้น
-รับสายและให้ข้อมูลลูกค้า -ประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอก -งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
19 ต.ค. 60
5 . ตรวจสอบอุบัติเหตุ (ส่วนงาน พรบ.)
1.ประสานงานบริษัทกลางฯ พิจารณาค่ารักษาพยาบาล 2.มีความรู้ทาง พรบ. พิจารณาค่าสินไหมทดแทน 3.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
หลายอัตรา
19 ต.ค. 60
6 . ตรวจสอบอุบัติเหตุ (ตรวจสอบเคลม)
1.ตรวจสอบรายงานจากบริษัทสำรวจภัย 2.เจรจาโน้มน้าวลูกค้า, เจรจาค่าสินไหม 3.มีความรู้เรื่องระเบียบ คปภ. จ่ายค่าสินไหมทดแทนและเงื่อนไขกรมธรรม์ 4.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
หลายอัตรา
19 ต.ค. 60
7 . เจ้าหน้าที่สินไหมทั่วไป (Non-Motor Claim)
1.รับแจ้ง สำรวจและประเมินมูลค่าความเสียหาย พร้อมทั้งพิจารณาและเจรจาค่าสินไหมที่เกิดขึ้นจัดทำรายงานสินไหม,เอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้อง และการอนุมัติค่าสินไหม รวมถึงการชี้แจงกรมฯ ในกรณีเกิดข้อพิพาท 2.ควบคุ...

บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
19 ต.ค. 60
8 . ผู้จัดการฝ่ายบริการสำนักงาน
1.ดูแลกำกับงานอาคารสถานที่ -งานดูแลระบบเครื่องปรับอากาศ -งานดูแลระบบท่อน้ำประปาอาคารและระบบห้องน้ำ -งานดูแลระบบไฟฟ้าและไฟฟ้าแสงสว่าง -งานดูแลระบบสำรองไฟฟ้า ...

บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
19 ต.ค. 60
9 . IT Operator Urgently Required !
1.Run Daily, Weekly and Monthly jobs scheduling 2.Run Day end data process 3.Monitor daily batch process 4.Monitor Server performance such as CPU, Memory and Disk usage

บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
19 ต.ค. 60
10 . เจ้าหน้าที่บัญชี
1.สามารถตรวจสอบ bank reconcile ได้ 2.จัดทำ ภธ40 รายงานภาษีซื้อขายประจำเดือน ภพ30 และบันทึกบัญชี 3.สามารถจัดทำ ภงด50 reconcile ภาษีได้ 3.เข้าใจบัญชี และลงบันทึกบัญชีเป็น 4.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
19 ต.ค. 60
11 . ผู้บริหารงานลูกค้า (Account Executive)รับสมัครด่วน !
1.ขยายและพัฒนาตลาดตัวแทนให้เติบโต 2.ประสานงานติดตามงานให้กับหน่วยงานภายนอกและฝ่ายสนับสนุนภายใน 3.บริหารทีมงานเพื่อรักษางานต่ออายุ และขยายงานใหม่ให้ได้ตามเป้าหมาย 4.ช่วยในการวางแผนการตลาด 5.ทำรายงา...

บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
หลายอัตรา
19 ต.ค. 60
12 . Account Executive สาขาเชียงใหม่ รับสมัครด่วน !
1. วางแผนการขาย, งานต่ออายุ และขยายฐานลูกค้า เพื่อให้ได้ตามเป้าหมายของบริษัทฯ 2. จัดทำแผนแนวทางในการขยายฐานลูกค้ารายใหม่ และรักษาลูกค้าเดิม 3. บริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า เพื่อสร้างความพึงพอใจในสิ...

บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
19 ต.ค. 60
13 . Account Executive (ผู้บริหารงานลูกค้า)รับสมัครด่วน !
1.ประสานงานกับคู่ค้าเพื่อพัฒนา/ปรับปรุงผลิตภัณฑ์ 2.ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆในองค์กรเพื่อแก้ไขปัญหา และเตรียมความพร้อมในทุกๆด้าน เช่น ผลิตภัณฑ์,เอกสาร,โปรแกรม 3.จัดทำรายงานต่างๆ รวมทั้งสรุปเพื่อรายง...

บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
19 ต.ค. 60
14 . เจ้าหน้าที่สินไหมรถยนต์ (ด้านประเมินราคา)รับสมัครด่วน !
- รับแจ้งความเสียหาย และแตรวจสอบรายงานการสำรวจภัย - พิจารณาสินไหมทดแทนตามขอบเขตอำนาจที่ได้รับ เจรจาตกลงค่าสินไหมทดแทน - อนุมัติการซ่อมและคุมราคาค่าซ่อม - ดำเนินการจ่ายค่าสินไหมทดแทน และบันทึกข้อ...

บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างเงินเดือน+ค่าเบี้ยเลี้ยง+ค่าโทรศัพท์
19 ต.ค. 60
15 . เจ้าหน้าที่จัดเก็บเบี้ยประกันภัย (Premium Collection Executive)
จัดเก็บเบี้ยประกันภัยโดยการนำส่งเงินเพื่อตัดชำระเบี้ยประกันภัย ผ่านการตั้งพัก ตรวจสอบรายการรับชำระเบี้ยประกันภัย จากหลายช่องทาง เช่น Pay-in, Book statement, Fax-in/Fax-out บันทึกข้อมูลการตัดบัตร...

บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างเงินเดือน
19 ต.ค. 60
16 . Sales Coordinator - Bancassurance
•ให้คำปรึกษา แนะนำเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และการบริการให้กับพนักงานธนาคารคู่ค้า •ดำเนิการฝึกอบรมผลิตภัณฑ์ประกันภัย และเทคนิคการขายให้แก่พนักงานธนาคารคู่ค้า •เยี่ยมเยียนธนาคารคู่ค้า ตามแผนปฏิบัติงานที่กำห...

บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
หลายอัตรา
19 ต.ค. 60
 พบ 16 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ