เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ผู้จัดการตรวจสอบภายใน / เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในอาวุโส
1.ทำหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่าง ๆ ในด้านงบประมาณบัญชี 2.ตรวจสอบหลักฐานเอกสารทางบัญชี รวมทั้งการควบคุมเอกสารทางการเงิน 3.ตรวจสอบการปฏิบัติงานพร้อมทั้งหลักฐานการทำสัญญา การเบิกจ่าย ก...

บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
ตำแหน่งละ 1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
21 ต.ค. 57
2 . เจ้าหน้าที่บัญชีสำนักงานใหญ่
- จัดเก็บค่าเบี้ยประกัน ติดตามการรับชำระและการตัดเบี้ยประกันภัย - จัดทำรายงานภาษีซื้อ - ขาย, สรุปภาษีมูลค่าเพิ่ม, ดำเนินการสรุปยอดภาษีซื้อ และภาษีหัก ณ ที่จ่าย ภ.ง.ด. 3, ภ.ง.ด. 53 - จัดทำรายงานงบก...

บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
21 ต.ค. 57
3 . พนักงานลูกค้าสัมพันธ์ (ภาคกลางวัน)
รับสมัครด่วน !!

- รับแจ้งอุบัติเหตุรถยนต์ทางโทรศัพท์ - รับสายลูกค้า เพื่อตอบคำถาม และ ให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัท - ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกบริษัท เพื่อให้บริการแก่ลูกค้าได้อ...

บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
หลายอัตรา
21 ต.ค. 57
4 . เจ้าหน้าที่สินไหมรถยนต์ (ประเมินราคา)
- รับแจ้งความเสียหาย และแตรวจสอบรายงานการสำรวจภัย - พิจารณาสินไหมทดแทนตามขอบเขตอำนาจที่ได้รับ เจรจาตกลงค่าสินไหมทดแทน - อนุมัติการซ่อมและคุมราคาค่าซ่อม - ดำเนินการจ่ายค่าสินไหมทดแทน และบันทึกข้อ...

บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างเงินเดือน+ค่าเบี้ยเลี้ยง+ค่าโทรศัพท์
21 ต.ค. 57
5 . เจ้าหน้าที่บริหารงานลูกค้า (สำนักงานใหญ่ , นครราชสีมา , นครปฐม , ชลบุรี , และ หัวหิน
•ปฏิบัติงานด้านการตลาดตามที่ผู้จัดการสาขาฯมอบหมาย ให้บรรลุเป้าหมายภายใต้นโยบายและแผนงานที่บริษัทฯ กำหนดไว้ •จัดทำแผนปฏิบัติการขาย และดำเนินงานตามแนวทางที่กำหนด เพื่อการขยายฐานลูกค้ารายใหม่...

บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
สาขาละ 1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างค่าตอบแทน
21 ต.ค. 57
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ