เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 15 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ปฏิบัติงานทดแทนสาขา สามารถเดินทางไปทดแทนงานได้
ท่านจะมีหน้าที่รับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ทดแทนงานสาขา ในตำแหน่งงานที่ได้รับมอบหมาย กรณีเจ้าหน้าที่ของสาขาลาป่วย ลากิจ ลากพักผ่อน ลาออก กรณีเปิดสาขาใหม่ หรือย้ายที่ทำการสาขา เพื่อให้งานในวันเปิดสา...

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามตกลง
25 พ.ย. 58
2 . การตลาดเช่าซื้อรถยนต์ จังหวัดสุรินทร์
• รับผิดชอบดำเนินธุรกรรมด้านการให้สินเชื่อเช่าซื้อ ตามแผนที่วางไว้ ทำสัญญาเช่าซื้อรถยนต์ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนด ตลอดจนติดต่อและสร้างสัมพันธ์ภาพอันดีกับคู่ค้า เพื่อหาช่องทางขยายปริมา...

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
อย่างละ 1 อัตรา (มีรถยนต์ใช้งาน)
25 พ.ย. 58
3 . เจ้าหน้าที่ พัฒนาธุรกิจสาขา ภูเก็ต (ขายผลิตภัณฑ์ธนาคาร)
ท่านจะมีหน้าที่รับผิดชอบในการให้บริการและแนะนำด้านการขายและบริการต่างๆ ของทางธนาคาร เช่น ด้านเงินฝากสาขา กองทุน ประกันชีวิต และประกันภัยต่างๆ แก่ลูกค้า หน้าที่ความรับผิดชอบ :- • รักษาและหาลูกค้าเ...

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
24 พ.ย. 58
4 . เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจสาขา สาขาตรัง (แนะนำผลิตภัณฑ์ธนาคาร)
ท่านจะมีหน้าที่รับผิดชอบในการให้บริการและแนะนำด้านการขายและบริการต่างๆ ของทางธนาคาร เช่น ด้านเงินฝากสาขา กองทุน ประกันชีวิต และประกันภัยต่างๆ แก่ลูกค้า หน้าที่ความรับผิดชอบ : • รักษาและหาลูกค้าเ...

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
24 พ.ย. 58
5 . พัฒนาธุรกิจสาขา (ปิ่นเกล้า / เพชรเกษม / ซีคอนบางแค / บางบอน / สมุทรสาคร / นนทบุรี / เซ็นทรัลเวสเกต )
ท่านจะมีหน้าที่รับผิดชอบในการให้บริการและแนะนำด้านการขายและบริการต่างๆ ของทางธนาคาร เช่น ด้านเงินฝากสาขา กองทุน สินเชื่อ ประกันชีวิต และประกันภัยต่างๆ แก่ลูกค้า •รับผิดชอบในการจัดทำแผนการตลาดให้สอด...

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
หลายอัตรา
24 พ.ย. 58
6 . หัวหน้าตรวจสอบสินเชื่อ ชลบุรี
ท่านจะมีหน้าที่รับผิดชอบในการตรวจสอบสินเชื่อเช่าซื้อ ตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้าเช่าซื้อ และผู้ค้ำประกัน สรุปผลการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ตรวจสอบสินเชื่อเช่าซื้อภายใน-ภายนอก รวมถึงการให้บ...

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
24 พ.ย. 58
7 . บันทึกข้อมูลสินเชื่อรายย่อย
- บันทึกข้อมูล Loan Application และเงื่อนไขสำหรับการอนุมัติ เพื่อสนับสนุนการขยายปริมาณธรุกิจและลดปริมาณข้อมูลผิดพลาด การส่งคืน Case return จากหน่วยงานอนุมัติสินเชื่อฯ - ศูนย์กลางบันทึกข้อมูลลูกค้าและ...

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
24 พ.ย. 58
8 . ศูนย์บริการลูกค้าและพนักงาน (Call Center) ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์
ท่านจะมีหน้าที่รับผิดชอบในการตอบคำถาม ข้อสงสัย ให้ความรู้ คำแนะนำ ตลอดจนแก้ไขปัญหาเบื้องต้นของลูกค้าที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์และบริการขององค์กร ตลอดจนบริหารการบันทัก และประเมินปัญหาของลูกค้าเพื่อจัดท...

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
หลายอัตรา
24 พ.ย. 58
9 . วิเคราะห์สินเชื่อ (Housing/SMEs/Personal Loan/Leasing)
วิเคราะห์สินเชื่อและพิจารณาวงเงินสำหรับสินเชื่อที่อยู่อาศัย /สินเชื่อธุรกิจขนาดย่อม (SMEs)/ สินเชื่อบุคคล / สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ โดยให้เป็นไปตามมาตรฐานและเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด หน้าที่ความรั...

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
หลายอัตรา
24 พ.ย. 58
10 . พัฒนาธุรกิจสาขา เกษตร ทองหล่อ
1.รับผิดชอบในการจัดทำแผนการตลาดให้สอดคล้องกับเป้าหมายที่ได้รับ 2.รักษาและหาลูกค้าเงินฝากของธนาคาร ตามกลุ่มลูกค้าที่ได้รับมอบหมาย 3.แนะนำผลิตภัณฑ์กองทุน สินเชื่อ ประกันชีวิต และประกันภัยให้กับลูกค้...

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
หลายอัตรา
24 พ.ย. 58
11 . พิธีการสินเชื่อรายย่อย
1.ตรวจสอบเงื่อนไข CA สัญญากู้ และเงื่อนไขของสินเชื่อ (สินเชื่อเคหะ สินเชื่อ SME 2.ดำเนินการตั้งวงเงินสินเชื่อ 3.ตรวจสอบและปล่อยเช็คเงินกู้ 4.ติดตาม ตรวจเอกสารสำคัญ หลักประกัน พร้อมนำส่ง หรือเบิกออ...

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
24 พ.ย. 58
12 . เจ้าหน้าที่ บริหารสินเชื่อธุรกิจ
•รับผิดชอบการตรวจสอบเงื่อนไขการอนุมัติวงเงิน ติดต่อสื่อสาร และให้คำแนะนำต่อลูกค้า เพื่อให้ลูกค้าปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญาที่ได้รับอนุมัติจากธนาคาร •พิจารณาเงื่อนไข และอำนวยความสะดวกให้ลูกค้าเบิกใช...

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
24 พ.ย. 58
13 . บริการงานจัดซื้อ
1.ประสานร่วมกับฝ่ายขายและฝ่ายการตลาดในการกำหนดตารางกิจกรรมส่งเสริมการขาย 2.บริหารแผนส่งเสริมการขายโดยการจัดซื้อ จัดหาให้เป็นไปตามตารางกิจกรรม 3.ทำการเปรียบเทียบราคาสินค้าและวัสดุที่ใช้ในการผลิตตั้งแ...

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
24 พ.ย. 58
14 . ตรวจสอบสินเชื่อเช่าซื้อ (Checker-out) ชลบุรี
ท่านจะมีหน้าหน้าที่ในการให้บริการในการตรวจสอบ ที่อยู่อาศัย สถานที่ทำงาน สถานที่ประกอบกิจการ ของผู้เช่าซื้อและผู้ค้ำประกัน รวมถึงการให้บริการตรวจสอบ สินเชื่อเคหะ, P-LOAN ,SME ,เร่งรัด โดยการออกตรวจสอบ...

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
อย่างละ 1 อัตรา (มีรถยนต์และกล้องถ่ายรูปใช้ในงาน)
เงินเดือน ตามตกลง
24 พ.ย. 58
15 . เจ้าหน้าที่ตรวจรับรองข้อมูลสินเชื่อรายย่อย
- รับรองการบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับการขอสินเชื่อเช่าซื้อ และสินเชื่อรายย่อย - ควบคุมงานบริการให้มีมาตรฐานและตรงตาม SLA - Verify เอกสารเกี่ยวกับการขอสินเชื่อเช่าซื้อ และสินเชื่อรายย่อย - ติดตามเอกสารกา...

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
24 พ.ย. 58
 พบ 15 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ