เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 15 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . นักศึกษาฝึกงาน
- ฝึกงานในช่วงระหว่างเดือน :วันที่ 1 มิถุนายน – 30 กรกฎาคม 2559 - เรียนรู้งานกับสายงานต่างๆในธนาคาร (สายพัฒนาระบบงาน ช่องทางขายและผลิตภัณฑ์, สายตลาดการเงิน,สายกลยุทธ์, สายธนบดีธนกิจ)

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
หลายอัตรา
4 พ.ค. 59
2 . ผู้แทนการตลาดสินเชื่อรายย่อยเพื่อธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
1.ติดต่อให้คำแนะนำ และให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ธนาคารแก่ลูกค้าทางโทรศัพท์ 2.แสวงหากลุ่มลูกค้าใหม่ๆ ที่ตรงกับความต้องการของธนาคาร พร้อมทั้งรักษาฐานลูกค้าเดิม ทางธนาคารมีทีมงานที่จะช่วยอบรมผลิตภัณ...

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
หลายอัตรา
4 พ.ค. 59
3 . เจ้าหน้าที่บริการธุรกิจ (Teller)
- ให้บริการงานด้านปฏิบัติการของสาขา ให้เป็นไปตามมาตรฐานการปฏิบัติงานของธนาคาร อย่างถูกต้อง และแนะนำและนำเสนอขายผลิตภัณฑ์ธนาคาร - รับชำระค่างวด , ค่าบริการ ด้านเช่าซื้อต่าง ๆ ,ให้บริการลูกค้าของธนา...

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
หลายอัตรา
4 พ.ค. 59
4 . ศูนย์บริการลูกค้าและพนักงาน (Call Center) ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์
ท่านจะมีหน้าที่รับผิดชอบในการตอบคำถาม ข้อสงสัย ให้ความรู้ คำแนะนำ ตลอดจนแก้ไขปัญหาเบื้องต้นของลูกค้าที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์และบริการขององค์กร ตลอดจนบริหารการบันทัก และประเมินปัญหาของลูกค้าเพื่อจัดท...

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
หลายอัตรา
4 พ.ค. 59
5 . พัฒนาธุรกิจสาขา (ขายผลิตภัณฑ์ธนาคารสาขาเซ็นทรัล ระยอง)
1. รับผิดชอบในการจัดทำแผนการตลาดให้สอดคล้องกับเป้าหมายที่ได้รับ 2. รักษาและหาลูกค้าเงินฝากของธนาคาร ตามกลุ่มลูกค้าที่ได้รับมอบหมาย 3. แนะนำผลิตภัณฑ์กองทุน สินเชื่อ ประกันชีวิต และประกันภัยให้กับลู...

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
4 พ.ค. 59
6 . หัวหน้า Telesales ประกันรถยนต์ (Supervisor)
ท่านจะมีหน้าที่ในการรับผิดชอบดูแลและควบคุมการเสนอขายผลิตภัณฑ์ ของเจ้าหน้าที่ Tele sale ให้เป็นไปตามเงื่อนไขและเป้าหมายที่กำหนด

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามตกลง
3 พ.ค. 59
7 . การตลาดฟลอร์แพลน ประจำพื้นที่(ภาคเหนือ,ภาคอีสาน,กทม)
• ท่านจะมีหน้าที่รับผิดชอบด้านการตลาดฟลอร์แพลนในพื้นที่ ที่รับผิดชอบโดยการรักษาความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้าปัจจุบัน เพื่อโอกาสในการร่วมธุรกิจในระยะยาว • แสวงหาโอกาสในการร่วมธุรกิจกับลูกค้ารายใหม่ๆ ด้ว...

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
หลายอัตรา
3 พ.ค. 59
8 . ปฏิบัติการสินเชื่อธุรกิจ (Officer)
•ตรวจสอบเงื่อนไขก่อนที่จะมีการให้สินเชื่อแก่ลูกค้า •ตรวจสอบ ควบคุมการจัดทำนิติกรรมสัญญา และหลักประกันให้เป็นไปตามเงื่อนไข •ประสานงาน และให้การสนับสนุนแก่หน่วยงานอื่น เพื่อให้บริการกับลูกค้า •บันทึก...

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
3 พ.ค. 59
9 . บันทึกข้อมูลสินเชื่อรายย่อย
- บันทึกข้อมูล Loan Application และเงื่อนไขสำหรับการอนุมัติ เพื่อสนับสนุนการขยายปริมาณธรุกิจและลดปริมาณข้อมูลผิดพลาด การส่งคืน Case return จากหน่วยงานอนุมัติสินเชื่อฯ - ศูนย์กลางบันทึกข้อมูลลูกค้าและ...

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
3 พ.ค. 59
10 . พิธีการสินเชื่อรายย่อย
1.ตรวจสอบเงื่อนไข CA สัญญากู้ และเงื่อนไขของสินเชื่อ (สินเชื่อเคหะ สินเชื่อ SME 2.ดำเนินการตั้งวงเงินสินเชื่อ 3.ตรวจสอบและปล่อยเช็คเงินกู้ 4.ติดตาม ตรวจเอกสารสำคัญ หลักประกัน พร้อมนำส่ง หรือเบิกออ...

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
3 พ.ค. 59
11 . เจ้าหน้าที่ บริหารสินเชื่อธุรกิจ
•รับผิดชอบการตรวจสอบเงื่อนไขการอนุมัติวงเงิน ติดต่อสื่อสาร และให้คำแนะนำต่อลูกค้า เพื่อให้ลูกค้าปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญาที่ได้รับอนุมัติจากธนาคาร •พิจารณาเงื่อนไข และอำนวยความสะดวกให้ลูกค้าเบิกใช...

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
3 พ.ค. 59
12 . บริการงานจัดซื้อ
1.ประสานร่วมกับฝ่ายขายและฝ่ายการตลาดในการกำหนดตารางกิจกรรมส่งเสริมการขาย 2.บริหารแผนส่งเสริมการขายโดยการจัดซื้อ จัดหาให้เป็นไปตามตารางกิจกรรม 3.ทำการเปรียบเทียบราคาสินค้าและวัสดุที่ใช้ในการผลิตตั้งแ...

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
3 พ.ค. 59
13 . CA Writer /วิเคราะห์สินเชื่อ SME (Officer /Assistant Mgr)
ท่านจะมีหน้าที่รับผิดชอบในการวิเคราะห์และเขียน Case ผลิตภัณฑ์สินเชื่อรายย่อย อาทิ SME Mortgage และ NPA ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด หน้าที่ความรับผิดชอบ :- • นำข้อมูลจากการสัมภาษณ์ลู...

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามตกลง
3 พ.ค. 59
14 . จนท.ปฏิบัติงานทดแทนเช่าซื้อรถยนต์ ประจำกรุงเทพและภูมิภาค (มีรถยนต์ใช้ในงานได้)
ท่านจะมีหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินธุรกรรมด้านการให้สินเชื่อเช่าซื้อ และทำสัญญาเช่าซื้อรถยนต์ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ตลอดจนติดต่อและสร้างสัมพันธภาพอันดีกับคู่ค้า เพื่อหาช่องทางขยายปริม...

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
3 พ.ค. 59
15 . เจ้าหน้าที่ตรวจรับรองข้อมูลสินเชื่อรายย่อย
• ศูนย์กลางปฏิบัติการ ตรวจสอบความครบถ้วน ถูกต้อง เอกสารและข้อมูลคำขอสินเชื่อรายย่อยต่างๆของธนาคาร และสินเชื่อเช่าซื้อ • ตรวจสอบ รับรองข้อมูลและเอกสารเพื่อวัตถุประส่งค์ในการบันทึกข้อมูล Loan Applicat...

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
3 พ.ค. 59
 พบ 15 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ