เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 12 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่บริการธุรกิจสาขา (Teller) สาขาสีลม พระราม 3 พหลโยธินเพลส
ดูแลและให้บริการงานดัง ต่อไปนี้ • งาน Teller : รับชำระค่างวด ค่าบริการ ด้านเช่าซื้อต่าง ๆ ให้บริการลูกค้าของธนาคารและฝ่ายงานที่เกี่ยวข้องในการทำธุรกรรมด้านการเปิดบัญชี ฝาก-ถอนเงิน และงานบริการด้านก...

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน เงินเดือน + โบนัส สวัสดิการตามธนาคาร
2 มิ.ย. 58
2 . ผู้จัดการสาขา กระบี่
ท่านจะมีหน้าที่รับผิดชอบในการบริหารจัดการงานภายในสาขาทั้งด้านการขาย การบริการ และการปฏิบัติการ โดยกำหนดแผนกลยุทธ์ในระดับปฏิบัติการสำหรับสาขา เพื่อให้การทำงานของสาขามีความสอดคล้องกับทิศทางและแผนกลยุทธ์...

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
1 มิ.ย. 58
3 . เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจสาขา สาขากระบี่ (แนะนำผลิตภัณฑ์ธนาคาร)
ท่านจะมีหน้าที่รับผิดชอบในการให้บริการและแนะนำด้านการขายและบริการต่างๆ ของทางธนาคาร เช่น ด้านเงินฝากสาขา กองทุน ประกันชีวิต และประกันภัยต่างๆ แก่ลูกค้า หน้าที่ความรับผิดชอบ :- • รักษาและหาลูกค้าเง...

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
3 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
1 มิ.ย. 58
4 . หัวหน้าทีมTelesale สินเชื่อ/ประกัน
ท่านจะมีหน้าที่รับผิดชอบในการดูแลและควบคุมการเสนอขายผลิตภัณฑ์ ของเจ้าหน้าที่ Tele sale ให้เป็นไปตามเงื่อนไขและเป้าหมายที่กำหนด หน้าที่ความรับผิดชอบ :- • ควบคุมการโทรเสนอขายของเจ้าหน้าที่ Tele sale...

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามตกลง
1 มิ.ย. 58
5 . CA Writer /วิเคราะห์สินเชื่อ SME (Officer /Assistant Mgr)
ท่านจะมีหน้าที่รับผิดชอบในการวิเคราะห์และเขียน Case ผลิตภัณฑ์สินเชื่อรายย่อย อาทิ SME Mortgage และ NPA ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด หน้าที่ความรับผิดชอบ :- • นำข้อมูลจากการสัมภาษณ์ลู...

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามตกลง
1 มิ.ย. 58
6 . จัดชั้นหนี้และรายงานสำรอง
1 จัดทำ และตรวจสอบความถูกต้องของรายงานการจัดชั้นหนี้และการกันเงินสำรอง เพื่อจัดส่งให้ฝ่ายบัญชี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกธนาคาร 2 จัดทำ และตรวจสอบความถูกต้องของรายงานสินเชื่อ และเช่...

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
30 พ.ค. 58
7 . ประเมินราคาทรัพย์รอขาย
ตั้งราคาทรัพย์สินรอขาย และเข้าซื้อทรัพย์จากการขายทอดตลาด งานตั้งราคาทรัพย์เพื่อเจรจาหนี้และงานทบทวนราคาของทรัพย์ทุกประเภท  จัดเตรียมข้อมูลเพื่อนำเสนอคณะกรรมการบอร์ดเพื่ออนุมัติราคาขายทรัพย์สินรอขาย...

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
30 พ.ค. 58
8 . เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจสาขา เกษตร และปทุมธานี
ท่านจะมีหน้าที่รับผิดชอบในการให้บริการและแนะนำด้านการขายและบริการต่างๆ ของทางธนาคาร เช่น ด้านเงินฝากสาขา กองทุน ประกันชีวิต และประกันภัยต่างๆ แก่ลูกค้า หน้าที่ความรับผิดชอบ :- • รักษาและหาลูกค้าเง...

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามตกลง
29 พ.ค. 58
9 . เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจสาขา เกษตร ปทุมธานี ศรีนครินทร์ (ขายผลิตภัณฑ์ธนาคาร)
ท่านจะมีหน้าที่รับผิดชอบในการให้บริการและแนะนำด้านการขายและบริการต่างๆ ของทางธนาคาร เช่น ด้านเงินฝากสาขา กองทุน ประกันชีวิต และประกันภัยต่างๆ แก่ลูกค้า หน้าที่ความรับผิดชอบ :- • รักษาและ...

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามตกลง
29 พ.ค. 58
10 . เจ้าหน้าที่ พัฒนาธุรกิจสาขา ระยอง (ขายผลิตภัณฑ์ธนาคาร)
ท่านจะมีหน้าที่รับผิดชอบในการให้บริการและแนะนำด้านการขายและบริการต่างๆ ของทางธนาคาร เช่น ด้านเงินฝากสาขา กองทุน ประกันชีวิต และประกันภัยต่างๆ แก่ลูกค้า หน้าที่ความรับผิดชอบ :- • รักษาและหาลูกค้าเ...

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
29 พ.ค. 58
11 . บริหารช่องทางการขายสาขา
ท่านจะมีหน้าที่รับผิดชอบในการพัฒนาประสิทธิภาพการขายให้มีประสิทธิผลสูงสุดในช่องทางการขายต่างๆ ของธนาคาร ผ่านการกำหนดแรงจูงใจ และกลยุทธ์การขายอื่นๆ เพื่อให้การขายและการบริการผลิตภัณฑ์เพื่อลูกค้าค้าบุค...

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
28 พ.ค. 58
12 . ผู้ช่วยผู้จัดการสาขา
ท่านจะมีหน้าที่รับผิดชอบดูแลและควบคุมงานทางด้านบริการธุรกิจสาขาทั้งระบบ โดยกำกับงานด้านปฏิบัติการให้เป็นไปอย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ โดยให้สอดคล้องกับระเบียบปฏิบัติและมาตรฐานของธนาคาร ตลอดจนสนับส...

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
27 พ.ค. 58
 พบ 12 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ