เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 29 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . การตลาดเช่าซื้อรถยนต์ (พื่นที่จังหวัดราชบุรี,กาญจนบุรี)
ท่านจะมีหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินธุรกรรมด้านการให้สินเชื่อเช่าซื้อตามแผนงานที่วางไว้ รวมถึงดำเนินการจัดทำทำสัญญาเช่าซื้อรถยนต์ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนด ตลอดจนติดต่อและสร้างสัมพั...

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
9 ธ.ค. 59
2 . ผู้จัดการสาขา สาขาพระนครศรีอยุธยา
ท่านจะมีหน้าที่รับผิดชอบการบริหารจัดการงานภายในสาขาทั้งด้านการขาย การบริการ และการปฏิบัติการ โดยกำหนดแผนกลยุทธ์ในระดับปฏิบัติการสำหรับระดับสาขา/ศูนย์/ศูนย์ธุรกิจ เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าการทำงาน...

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
9 ธ.ค. 59
3 . ผู้จัดการฝ่ายบัญชี การเงิน
- ดูแลตรวจสอบ การตรวจสอบรายการเบิกจ่าย ความถูกต้องของประเภทค่าใช้จ่าย ความถูกต้องของเอกสารที่เกี่ยวข้อง - ตรวจสอบ การจัดทำและนำส่งภาษีต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจให้ครบถ้วนและทันเวลาที่กฎหมายกำหนด -...

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
9 ธ.ค. 59
4 . สนับสนุนทีมขาย
ท่านจะมีหน้าที่รับผิดชอบในการสนับสนุนการปฏิบัติงานของทีมสนับสนุนการขายในด้านการตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารใบคำขอสินเชื่อ การคำนวนรายได้ลูกค้า การตรวจสอบประวัติข้อมูลเครดิต และการนำข้อมูลคำขอสินเช...

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
9 ธ.ค. 59
5 . สนับสนุนการขายลูกค้าภูมิภาค – เชียงใหม่
หน้าที่ความรับผิดชอบ :- • ทำหน้าที่สนับสนุนและประสานงานกับส่วนงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การดำเนินธุรกิจของฝ่ายเป็นไปด้วยความราบรื่น และส่งเสริมประสิทธิภาพการทำงานของทีมขายให้ดียิ่งขึ้น • ทำหน้าที่ในกา...

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
9 ธ.ค. 59
6 . เจ้าหน้าที่ธุรการ (ทีมประกันภันรถยนต์)
ท่านจะมีหน้าที่ประสานงาน ผลิตภัณฑ์ประกันภัยรถยนต์ปีต่ออายุ ชี้ช่องทางแนะนำผลิตภัณฑ์ของธนาคาร ตามเงื่อนไขของผลิตภัณฑ์ที่กำหนด ให้กับฝ่ายสินเชื่อธุรกิจขนส่ง

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
9 ธ.ค. 59
7 . Lead Management
ท่านจะมีหน้าที่ในการ •วางแผนการบริหารการจัดการ Lead ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด •เป็นศูนย์กลางการบริหารจัดการข้อมูลลูกค้า ให้กับทีมเทเล-สินเชื่อ ทีมเทเล-ประกัน เพื่อความคล่องตัวในการกระจายรายชื่อ พร้อม...

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามตกลง
9 ธ.ค. 59
8 . Inbound collection (Supervisor)
ท่านจะมีหน้าที่รับผิดชอบเป็นศูนย์รวมในการติดต่อของลูกค้าทางโทรศัพท์ในการตอบคำถาม ข้อสงสัย ให้ความรู้ คำแนะนำ การรับเรื่องเลื่อนนัดชำระ การประสานงานภายในฝ่ายเร่งรัดและภายนอกแผนก และแก้ไขปัญหาเ...

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
9 ธ.ค. 59
9 . ผู้จัดการสาขา สาขาหนองคาย
ท่านจะมีหน้าที่รับผิดชอบการบริหารจัดการงานภายในสาขาทั้งด้านการขาย การบริการ และการปฏิบัติการ โดยกำหนดแผนกลยุทธ์ในระดับปฏิบัติการสำหรับระดับสาขา/ศูนย์/ศูนย์ธุรกิจ เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าการทำง...

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
9 ธ.ค. 59
10 . การตลาดเช่าซื้อรถยนต์ ( สุขสวัสดิ์ )
ท่านจะมีหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินธุรกรรมด้านการให้สินเชื่อเช่าซื้อตามแผนงานที่วางไว้ รวมถึงดำเนินการจัดทำทำสัญญาเช่าซื้อรถยนต์ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนด ตลอดจนติดต่อและสร้างสัมพันธ์ภา...

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
หลายอัตรา
9 ธ.ค. 59
11 . ประเมินราคาทรัพย์สิน
-ลงพื้นที่สำรวจตรวจสอบ รวมถึงหาข้อมูลตลาดเพื่อนำมาวิเคราะห์ข้อมูลในการเสนอรับราคาประเมิน และทบทวนราคาตามพื้นที่ที่ได้รับมอบหมายตามกำหนดเวลา -ตรวจสอบความถูกต้องของรายงานประเมิน , ความเห็นราคาประเมิน...

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
9 ธ.ค. 59
12 . ผู้ช่วยผู้จัดการสาขา (พัฒนาธุรกิจ) สาขานครราชสีมา
หน้าที่ความรับผิดชอบ :- ท่านจะมีหน้าที่รับผิดชอบ ยอดขายผลิตภัณฑ์ธนาคาร และยอดเงินฝากของสาขา ให้เป็นไปตามเป้าหมาย ตลอดจนควบคุมดูแลพัฒนาทีมให้สามารถบริการลูกค้าให้ได้ตามมาตรฐานของธนาคาร

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
9 ธ.ค. 59
13 . พัฒนาธุรกิจสาขา (เจ้าหน้าที่ขายผลิตภัณฑ์ธนาคาร ราชบุรี)
• รับผิดชอบในการจัดทำแผนการตลาดให้สอดคล้องกับเป้าหมายที่ได้รับ • รักษาและหาลูกค้าเงินฝากของธนาคาร ตามกลุ่มลูกค้าที่ได้รับมอบหมาย • ให้บริการและดูแลลูกค้าทุกกลุ่มตามมาตรฐานของธนาคาร • แนะนำผลิตภัณฑ...

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
9 ธ.ค. 59
14 . การตลาดเช่าซื้อรถยนต์ (พื่นที่จังหวัดอยุธยา)
ท่านจะมีหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินธุรกรรมด้านการให้สินเชื่อเช่าซื้อตามแผนงานที่วางไว้ รวมถึงดำเนินการจัดทำทำสัญญาเช่าซื้อรถยนต์ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนด ตลอดจนติดต่อและสร้างสัมพ...

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
9 ธ.ค. 59
15 . พัฒนาธุรกิจสาขา (เจ้าหน้าที่ขายผลิตภัณฑ์ธนาคาร สุพรรณบุรี)
ท่านจะมีหน้าที่รับผิดชอบในการให้บริการและแนะนำด้านการขายและบริการต่างๆ ของทางธนาคาร เช่น ด้านเงินฝากสาขา กองทุน ประกันชีวิต และประกันภัยต่างๆ แก่ลูกค้า หน้าที่ความรับผิดชอบ :- • รับผิดชอบใ...

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
9 ธ.ค. 59
16 . พัฒนาธุรกิจสาขา (เจ้าหน้าที่ขายผลิตภัณฑ์ธนาคาร หัวหิน)
ท่านจะมีหน้าที่รับผิดชอบในการให้บริการและแนะนำด้านการขายและบริการต่างๆ ของทางธนาคาร เช่น ด้านเงินฝากสาขา กองทุน ประกันชีวิต และประกันภัยต่างๆ แก่ลูกค้า หน้าที่ความรับผิดชอบ :- • รับผิดชอบ...

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
9 ธ.ค. 59
17 . หัวหน้าทีมคดีสินเชื่อบุคคล ฝ่ายพัฒนาระบบงานเร่งรัด
ท่านจะมีหน้าที่ดำเนินการสนับสนุนงานคดีสินเชื่อ ควบคุมดูแล และประสานงานกับสำนักงานกฎหมายในเรื่องการติดตามคดีต่าง ๆ ให้เป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลาที่กำหนด • ควบคุมดูแลพนักงานในสังกัดให้ปฏิบัติหน้...

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
9 ธ.ค. 59
18 . ผู้ช่วยผู้จัดการสาขา (พัฒนาธุรกิจ) ขายผลิตภัณฑ์ธนาคารสาขาทองหล่อ แฟชั่น อโศก
ท่านจะมีหน้าที่รับผิดชอบในการให้บริการและแนะนำด้านการขายและบริการต่างๆ ของทางธนาคาร เช่น ด้านเงินฝากสาขา กองทุน สินเชื่อ ประกันชีวิต และประกันภัยต่างๆ แก่ลูกค้า หน้าที่ความรับผิดชอบ :- • รับผิดชอบ...

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามตกลง และมีรถยนต์ประจำตำแหน่ง
9 ธ.ค. 59
19 . ศูนย์บริการลูกค้าและพนักงาน (Agent) ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ / Call Center
- การตอบคำถาม ข้อสงสัย ให้ความรู้ คำแนะนำ ตลอดจนแก้ไขปัญหาเบื้องต้นของลูกค้าที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์และบริการขององค์กร ตลอดจนบริหารการบันทัก และประเมินปัญหาของลูกค้าเพื่อจัดทำรายงานในการเสนอข้อชี้แน...

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
หลายอัตรา
9 ธ.ค. 59
20 . ผู้จัดการ ที่ปรึกษาโครงการ- ประเมินราคา
ทำหน้าที่ในการจัดทำข้อมูลเชิงลึกที่เกี่ยวข้องกับมูลค่าที่ดินในโซนเป้าหมายของการขยายสินเชื่อ ได้แก่ จัดเก็บข้อมูลราคาซื้อ-ขายที่ดิน ในโซนพื้นที่เป้าหมาย รวมถึงติดตามความเปลี่ยนแปลงหรือการเคลื่อนไ...

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
9 ธ.ค. 59
21 . ปฏิบัติการสินเชื่อธุรกิจ (Officer)
•ตรวจสอบเงื่อนไขก่อนที่จะมีการให้สินเชื่อแก่ลูกค้า •ตรวจสอบ ควบคุมการจัดทำนิติกรรมสัญญา และหลักประกันให้เป็นไปตามเงื่อนไข •ประสานงาน และให้การสนับสนุนแก่หน่วยงานอื่น เพื่อให้บริการกับลูกค้า •บันทึก...

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
9 ธ.ค. 59
22 . พัฒนาธุรกิจสาขา (ขายผลิตภัณฑ์ธนาคารสาขาเซ็นทรัล ระยอง)
1. รับผิดชอบในการจัดทำแผนการตลาดให้สอดคล้องกับเป้าหมายที่ได้รับ 2. รักษาและหาลูกค้าเงินฝากของธนาคาร ตามกลุ่มลูกค้าที่ได้รับมอบหมาย 3. แนะนำผลิตภัณฑ์กองทุน สินเชื่อ ประกันชีวิต และประกันภัยให้กับลู...

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
9 ธ.ค. 59
23 . Tele sales(ประกันภัยรถยนต์/สินเชื่อรถยนต์) สังกัดธนาคารเกียรตินาคิน
- นำเสนอผลิตภัณฑ์ตามรายชื่อลูกค้าที่ได้รับมอบหมายให้เสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด - รับผิดชอบเป้าหมายและทำผลงานขายให้ได้ตามเป้าหมายของแต่ละผลิตภัณฑ์ - ปฏิบัติงานให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด - ปฏิบ...

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
หลายอัตรา
เงินเดือน มีเงินเดือนประจำ + คอมมิชชั่น (ตามโครงสร้างบริษัทและสวัสดิการเหมือนพนักงานธนาคาร)
9 ธ.ค. 59
24 . เจ้าหน้าที่ บริหารสินเชื่อธุรกิจ
•รับผิดชอบการตรวจสอบเงื่อนไขการอนุมัติวงเงิน ติดต่อสื่อสาร และให้คำแนะนำต่อลูกค้า เพื่อให้ลูกค้าปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญาที่ได้รับอนุมัติจากธนาคาร •พิจารณาเงื่อนไข และอำนวยความสะดวกให้ลูกค้าเบิกใช...

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
9 ธ.ค. 59
25 . ผู้จัดการสาขา เตรียมเซ็นทรัล ลาดพร้าวและสาขาอโศก
ท่านจะมีหน้าที่รับผิดชอบในการบริหารจัดการงานภายในสาขาทั้งด้านการขาย การบริการ และการปฏิบัติการ โดยกำหนดแผนกลยุทธ์ในระดับปฏิบัติการสำหรับสาขา เพื่อให้การทำงานของสาขามีความสอดคล้องกับทิศทางและแผนกลยุทธ์...

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามตกลง
9 ธ.ค. 59
26 . เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจ สาขาซีคอนศรีนคิรนทร์ ทองหล่อ แฟชั่น CDC บางกะปิ เมกาบางนา
ท่านจะมีหน้าที่รับผิดชอบในการให้บริการและแนะนำด้านการขายและบริการต่างๆ ของทางธนาคาร เช่น ด้านเงินฝากสาขา กองทุน ประกันชีวิต และประกันภัยต่างๆ แก่ลูกค้า หน้าที่ความรับผิดชอบ :- • รักษาและหาลูกค้าเง...

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามตกลง
9 ธ.ค. 59
27 . พนักงานตรวจสอบสินเชื่อเช่าซื้อ (Checker-out) สาขาชลบุรี (มีรถยนต์ใช้ในการทำงาน)
- มีหน้าหน้าที่ในการให้บริการในการตรวจสอบ ที่อยู่อาศัย สถานที่ทำงาน สถานที่ประกอบกิจการ ของผู้เช่าซื้อและผู้ค้ำประกัน รวมถึงการให้บริการตรวจสอบ สินเชื่อเคหะ, P-LOAN ,SME ,เร่งรัด โดยการออกตรวจสอบนอกส...

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
9 ธ.ค. 59
28 . เจ้าหน้าที่ตรวจรับรองข้อมูลสินเชื่อรายย่อย
• ศูนย์กลางปฏิบัติการ ตรวจสอบความครบถ้วน ถูกต้อง เอกสารและข้อมูลคำขอสินเชื่อรายย่อยต่างๆของธนาคาร และสินเชื่อเช่าซื้อ • ตรวจสอบ รับรองข้อมูลและเอกสารเพื่อวัตถุประส่งค์ในการบันทึกข้อมูล Loan Applicat...

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
9 ธ.ค. 59
29 . พัฒนาธุรกิจ (Relationship Manager) สาขาหาดใหญ่
- ประชาสัมพันธ์และนำเสนอขายผลิตภัณฑ์ธนาคาร เช่น หาลูกค้าเงินฝาก ขายประกันชีวิต และผลิตภัณฑ์อื่นๆของธนาคาร,บริหารและวางแผนการตลาด

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
9 ธ.ค. 59
 พบ 29 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ