เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 9 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เร่งรัด สาขานครศรีฯ
• ติดตามและเจรจาหนี้กับกลุ่มลูกค้าที่ค้างชำระ • เป็นผู้รับมอบอำนาจในส่วนงานเร่งรัด / กฎหมาย, ให้ถ้อยคำ – เป็นพยานต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐ • จัดทำเอกสาร ติดต่อหน่วยงานราชการ หรือบุคคลภายนอก เช่น ตำรวจ, อ...

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามตกลง
27 ม.ค. 58
2 . เร่งรัด สาขาฉะเชิงเทรา
• ติดตามและเจรจาหนี้กับกลุ่มลูกค้าที่ค้างชำระ • เป็นผู้รับมอบอำนาจในส่วนงานเร่งรัด / กฎหมาย, ให้ถ้อยคำ – เป็นพยานต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐ • จัดทำเอกสาร ติดต่อหน่วยงานราชการ หรือบุคคลภายนอก เช่น ตำรวจ, อ...

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน เงินเดือน สวัสดิการตามธนาคาร
27 ม.ค. 58
3 . เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจสาขา สุราษฏร์ธานี (ขายผลิตภัณฑ์ธนาคาร)
ท่านจะมีหน้าที่รับผิดชอบในการให้บริการและแนะนำด้านการขายและบริการต่างๆ ของทางธนาคาร เช่น ด้านเงินฝากสาขา กองทุน ประกันชีวิต และประกันภัยต่างๆ แก่ลูกค้า หน้าที่ความรับผิดชอบ :- • รักษาและหาลูกค...

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามตกลง
26 ม.ค. 58
4 . หัวหน้าทีม Tele sale ประกัน
ท่านจะมีหน้าที่รับผิดชอบในการดูแลและควบคุมการเสนอขายผลิตภัณฑ์ ของเจ้าหน้าที่ Tele sale ให้เป็นไปตามเงื่อนไขและเป้าหมายที่กำหนด หน้าที่ความรับผิดชอบ :- • ควบคุมการโทรเสนอขายของเจ้าหน้าที่ Tele sale...

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามตกลง
26 ม.ค. 58
5 . เจ้าหน้าที่ พัฒนาธุรกิจสาขา ระยอง (ขายผลิตภัณฑ์ธนาคาร))
ท่านจะมีหน้าที่รับผิดชอบในการให้บริการและแนะนำด้านการขายและบริการต่างๆ ของทางธนาคาร เช่น ด้านเงินฝากสาขา กองทุน ประกันชีวิต และประกันภัยต่างๆ แก่ลูกค้า หน้าที่ความรับผิดชอบ :- • รักษาและ...

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
23 ม.ค. 58
6 . บริหารโครงการและพัฒนากระบวนงาน
รับผิดชอบในการดำเนินงาน และสนับสนุนงานบริหารจัดการโครงการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาการทำงาน ทั้งทางด้านกระบวนการทำงานและระบบงาน รับผิดชอบในการสร้าง พัฒนา และออกแบบกระบวนการทำงานใหม่ ๆ โดยมุ่งเน้...

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
23 ม.ค. 58
7 . วิเคราะห์ข้อมูล
•สนับสนุนการวางแผนกลยุทธ์เชิงปฏิบัติงานของฝ่ายงาน ปฏิบัติตามแผนกลยุทธ์ตามที่กำหนด ตลอดจนกำกับดูแล ติดตาม ทำการประเมินผลการปฏิบัติงานของทีมงานตามวัตถุประสงค์และตัวชี้วัดผลการดำเนินงานที่กำหนด •ปรับป...

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
23 ม.ค. 58
8 . เจ้าหน้าที่เร่งรัด สาขาราชบุรี สาขาเกษตร-วิภาวดี
- มีหน้าที่รับผิดชอบงานด้านงานเร่งรัด/เก็บเงิน ดูแลจัดเก็บเอกสาร และจัดทำรายงานต่างๆ ตลอดจนเจรจาหนี้ นัดหมายการชำระค่างวด โทรศัพท์ติดตามลูกค้าเช่าซื้อ รวมทั้งเป็นผู้รับมอบอำนาจในส่วนงานเร่งรัด/กฎหมา...

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน เงินเดือน + โบนัส สวัสดิการตามธนาคาร
23 ม.ค. 58
9 . พัฒนาธุรกิจ(Relationship Manager) สาขา อโศก
ประชาสัมพันธ์และนำเสนอขายผลิตภัณฑ์ธนาคาร เช่น หาลูกค้าเงินฝาก ขายประกันชีวิต และผลิตภัณฑ์อื่นๆของธนาคาร,บริหารและวางแผนการตลาด

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน เจรจาต่อรอง
23 ม.ค. 58
 พบ 9 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ