เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 23 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . พนักงานขับรถผู้บริหาร
ขับรถรับ-ส่งผู้บริหาร

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
29 มิ.ย. 59
2 . เจ้าหน้าที่บริการลูกค้าเร่งรัด-CCS
เก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลจากระบบงานเพื่อจัดทำรายงาน และ สนับสนุนด้านข้อมูลเพื่อติดตามหนี้ได้อย่างมีประสิทธิ์ภาพ ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ทีมสามารถใช้งานระบบได้อย่างมีประสิทธิ์ภพา...

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
29 มิ.ย. 59
3 . ปฏิบัติการทดแทนการตลาดเช่าซื้อรถยนต์ พิษณุโลก (ประจำพื้นที่นครสวรรค์)
ท่านจะมีหน้าที่รับผิดชอบปฏิบัติงานทดแทนการตลาดเช่าซื้อรถยนต์ทุกประเภท ในกรณีขาดอัตรากำลังชั่วคราว รวมทั้งช่วยงานสนับสนุนศูนย์สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้ศูนย์สินเชื่อเช่าซื้อร...

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
28 มิ.ย. 59
4 . ปฏิบัติงานทดแทนการตลาดเช่าซื้อรถยนต์ ประจำพื้นที่ สุขสวัสดิ์
รับผิดชอบปฏิบัติงานทดแทนการตลาดเช่าซื้อรถยนต์ทุกประเภท ในกรณีขาดอัตรากำลังชั่วคราว รวมทั้งช่วยงานสนับสนุนศูนย์สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้ศูนย์สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ สามารถดำเนิ...

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
หลายอัตรา
28 มิ.ย. 59
5 . ศูนย์บริการลูกค้าและพนักงาน (Agent) ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์
ท่านจะมีหน้าที่รับผิดชอบในการตอบคำถาม ข้อสงสัย ให้ความรู้ คำแนะนำ ตลอดจนแก้ไขปัญหาเบื้องต้นของลูกค้าที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์และบริการขององค์กร ตลอดจนบริหารการบันทัก และประเมินปัญหาของลูกค้าเพื่อจัดท...

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
28 มิ.ย. 59
6 . การตลาดเช่าซื้อรถยนต์ ( สุขสวัสดิ์ )
ท่านจะมีหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินธุรกรรมด้านการให้สินเชื่อเช่าซื้อตามแผนงานที่วางไว้ รวมถึงดำเนินการจัดทำทำสัญญาเช่าซื้อรถยนต์ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนด ตลอดจนติดต่อและสร้างสัมพันธ์ภา...

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
หลายอัตรา
28 มิ.ย. 59
7 . บริหารบุคลากรเครือข่าย
- ศึกษา วิเคราะห์ วางแผนและติดตามการจัดอัตรากำลังพนักงานสาขา ให้สอดคล้องกับปริมาณเป้าหมายธุรกิจ นโยบายและแผนอัตรากำลัง - วางแนวทางการพัฒนาพนักงานแทนงานให้ปฏิบัติงานทดแทนพนักงานสาขาโดยประสานงานกับสำน...

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามตกลง
28 มิ.ย. 59
8 . หัวหน้าบริการธุรกิจสาขา สาขาเซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่
ท่านจะมีหน้าที่รับผิดชอบช่วยงานผู้ช่วยผู้จัดการสาขา(บริการธุรกิจ) ในการดูแลและควบคุมงานทางด้านปฏิบัติการของสาขาทั้งระบบ โดยกำกับงานด้านปฏิบัติการให้เป็นไปอย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับร...

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
28 มิ.ย. 59
9 . ผู้แทนการตลาดสินเชื่อรายย่อยเพื่อธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
1.ติดต่อให้คำแนะนำ และให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ธนาคารแก่ลูกค้าทางโทรศัพท์ 2.แสวงหากลุ่มลูกค้าใหม่ๆ ที่ตรงกับความต้องการของธนาคาร พร้อมทั้งรักษาฐานลูกค้าเดิม ทางธนาคารมีทีมงานที่จะช่วยอบรมผลิตภัณ...

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
หลายอัตรา
28 มิ.ย. 59
10 . พัฒนาธุรกิจสาขา (ประจำสาขาในกรุงเทพและปริมณฑล)
ท่านจะมีหน้าที่รับผิดชอบในการให้บริการและแนะนำด้านการขายและบริการต่างๆ ของทางธนาคาร เช่น ด้านเงินฝากสาขา กองทุน สินเชื่อ ประกันชีวิต และประกันภัยต่างๆ แก่ลูกค้า หน้าที่ความรับผิดชอบ :- • รับผิดชอ...

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
หลายอัตรา
28 มิ.ย. 59
11 . ปฏิบัติการสินเชื่อธุรกิจ (Officer)
•ตรวจสอบเงื่อนไขก่อนที่จะมีการให้สินเชื่อแก่ลูกค้า •ตรวจสอบ ควบคุมการจัดทำนิติกรรมสัญญา และหลักประกันให้เป็นไปตามเงื่อนไข •ประสานงาน และให้การสนับสนุนแก่หน่วยงานอื่น เพื่อให้บริการกับลูกค้า •บันทึก...

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
28 มิ.ย. 59
12 . บันทึกข้อมูลสินเชื่อรายย่อย
- บันทึกข้อมูล Loan Application และเงื่อนไขสำหรับการอนุมัติ เพื่อสนับสนุนการขยายปริมาณธรุกิจและลดปริมาณข้อมูลผิดพลาด การส่งคืน Case return จากหน่วยงานอนุมัติสินเชื่อฯ - ศูนย์กลางบันทึกข้อมูลลูกค้าและ...

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
28 มิ.ย. 59
13 . การตลาดเช่าซื้อรถยนต์ ( สมุทรสาคร )
ท่านจะมีหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินธุรกรรมด้านการให้สินเชื่อเช่าซื้อตามแผนงานที่วางไว้ รวมถึงดำเนินการจัดทำทำสัญญาเช่าซื้อรถยนต์ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนด ตลอดจนติดต่อและสร้างสัมพั...

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
หลายอัตรา
28 มิ.ย. 59
14 . พัฒนาธุรกิจสาขา (ขายผลิตภัณฑ์ธนาคารสาขาเซ็นทรัล ระยอง)
1. รับผิดชอบในการจัดทำแผนการตลาดให้สอดคล้องกับเป้าหมายที่ได้รับ 2. รักษาและหาลูกค้าเงินฝากของธนาคาร ตามกลุ่มลูกค้าที่ได้รับมอบหมาย 3. แนะนำผลิตภัณฑ์กองทุน สินเชื่อ ประกันชีวิต และประกันภัยให้กับลู...

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
28 มิ.ย. 59
15 . Telesales(สินเชื่อรายย่อย,ประกันภัยรถยนต์)
ท่านจะมีหน้าที่รับผิดชอบดังนี้ • นำเสนอขายผลิตภัณฑ์ สินเชื่อบุคลและประกันภัยรถยนต์ ผ่านทางโทรศัพท์ • ทางธนาคารมีฐานข้อมูลลูกค้าให้กับพนักงานทุกคน

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
หลายอัตรา
28 มิ.ย. 59
16 . พิธีการสินเชื่อรายย่อย
1.ตรวจสอบเงื่อนไข CA สัญญากู้ และเงื่อนไขของสินเชื่อ (สินเชื่อเคหะ สินเชื่อ SME 2.ดำเนินการตั้งวงเงินสินเชื่อ 3.ตรวจสอบและปล่อยเช็คเงินกู้ 4.ติดตาม ตรวจเอกสารสำคัญ หลักประกัน พร้อมนำส่ง หรือเบิกออ...

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
28 มิ.ย. 59
17 . เจ้าหน้าที่ บริหารสินเชื่อธุรกิจ
•รับผิดชอบการตรวจสอบเงื่อนไขการอนุมัติวงเงิน ติดต่อสื่อสาร และให้คำแนะนำต่อลูกค้า เพื่อให้ลูกค้าปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญาที่ได้รับอนุมัติจากธนาคาร •พิจารณาเงื่อนไข และอำนวยความสะดวกให้ลูกค้าเบิกใช...

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
28 มิ.ย. 59
18 . บริการงานจัดซื้อ
1.ประสานร่วมกับฝ่ายขายและฝ่ายการตลาดในการกำหนดตารางกิจกรรมส่งเสริมการขาย 2.บริหารแผนส่งเสริมการขายโดยการจัดซื้อ จัดหาให้เป็นไปตามตารางกิจกรรม 3.ทำการเปรียบเทียบราคาสินค้าและวัสดุที่ใช้ในการผลิตตั้งแ...

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
28 มิ.ย. 59
19 . เจ้าหน้าที่ พัฒนาธุรกิจสาขา หาดใหญ่ (ขายผลิตภัณฑ์ธนาคาร)
ท่านจะมีหน้าที่รับผิดชอบในการให้บริการและแนะนำด้านการขายและบริการต่างๆ ของทางธนาคาร เช่น ด้านเงินฝากสาขา กองทุน ประกันชีวิต และประกันภัยต่างๆ แก่ลูกค้า หน้าที่ความรับผิดชอบ :- • รักษาและหาลูกค้าเ...

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
28 มิ.ย. 59
20 . เจ้าหน้าที่ตรวจรับรองข้อมูลสินเชื่อรายย่อย
• ศูนย์กลางปฏิบัติการ ตรวจสอบความครบถ้วน ถูกต้อง เอกสารและข้อมูลคำขอสินเชื่อรายย่อยต่างๆของธนาคาร และสินเชื่อเช่าซื้อ • ตรวจสอบ รับรองข้อมูลและเอกสารเพื่อวัตถุประส่งค์ในการบันทึกข้อมูล Loan Applicat...

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
28 มิ.ย. 59
21 . ผู้ช่วย Office Manager
1. ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสำนักงาน และพนักงานภายในสายงาน 2. ดูแลและบริหารเวลาในการติดต่อ นัดหมาย การประชุมของผู้บริหารให้เหมาะสม 3. ติดตามงานที่เสนอไปแล้ว และงานที่สั่งให้ผู้อื่นดำเนินการ ...

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
27 มิ.ย. 59
22 . พัฒนาธุรกิจสาขา(ประจำสาขา อยุธยา,สระบุรี,อุบลราชธานี)
ท่านจะมีหน้าที่รับผิดชอบในการให้บริการและแนะนำด้านการขายและบริการต่างๆ ของทางธนาคาร เช่น ด้านเงินฝากสาขา กองทุน ประกันชีวิต และประกันภัยต่างๆ แก่ลูกค้า หน้าที่ความรับผิดชอบ • รับผิดชอบในการจัดท...

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
หลายอัตรา
27 มิ.ย. 59
23 . การตลาดฟลอร์แพลน ( สินเชื่อธุรกิจ ประจำพื้นที่เชียงใหม่,ขอนแก่น)
• ท่านจะมีหน้าที่รับผิดชอบด้านการตลาดฟลอร์แพลนในพื้นที่ ที่รับผิดชอบโดยการรักษาความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้าปัจจุบัน เพื่อโอกาสในการร่วมธุรกิจในระยะยาว • แสวงหาโอกาสในการร่วมธุรกิจกับลูกค้ารายใหม่ๆ ด้ว...

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
หลายอัตรา
26 มิ.ย. 59
 พบ 23 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ