เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 27 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . พัฒนาธุรกิจ(Relationship Manager) สาขาภูเก็ต
ประชาสัมพันธ์และนำเสนอขายผลิตภัณฑ์ธนาคาร เช่น หาลูกค้าเงินฝาก ขายประกันชีวิต และผลิตภัณฑ์อื่นๆของธนาคาร,บริหารและวางแผนการตลาด

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน เจรจาต่อรอง
27 ก.ค. 59
2 . การตลาดเช่าซื้อรถยนต์ Hub ภูเก็ต (สามารถวิ่งพื้นที่จังหวัดใกล้เคียงได้)
ท่านจะมีหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินธุรกรรมด้านการให้สินเชื่อเช่าซื้อตามแผนงานที่วางไว้ รวมถึงดำเนินการจัดทำทำสัญญาเช่าซื้อรถยนต์ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนด ตลอดจนติดต่อและสร้างสัมพันธ์ภ...

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน มีเงินเดือนประจำ + คอมมิชชั่น
27 ก.ค. 59
3 . พัฒนาธุรกิจ สาขาสมุทรสาคร
ท่านจะมีหน้าที่รับผิดชอบในการให้บริการและแนะนำด้านการขายและบริการต่างๆ ของทางธนาคาร เช่น ด้านเงินฝากสาขา กองทุน สินเชื่อ ประกันชีวิต และประกันภัยต่างๆ แก่ลูกค้า หน้าที่ความรับผิดชอบ :- • รับผิดชอบ...

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
27 ก.ค. 59
4 . เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูล (CCS)
เก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลจากระบบงานเพื่อจัดทำรายงาน และ สนับสนุนด้านข้อมูลเพื่อติดตามหนี้ได้อย่างมีประสิทธิ์ภาพ ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ทีมสามารถใช้งานระบบได้อย่างมีประสิทธิ์ภพา...

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
27 ก.ค. 59
5 . ปฏิบัติการทดแทนการตลาดเช่าซื้อรถยนต์ พิษณุโลก (ประจำพื้นที่นครสวรรค์)
ท่านจะมีหน้าที่รับผิดชอบปฏิบัติงานทดแทนการตลาดเช่าซื้อรถยนต์ทุกประเภท ในกรณีขาดอัตรากำลังชั่วคราว รวมทั้งช่วยงานสนับสนุนศูนย์สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้ศูนย์สินเชื่อเช่าซื้อร...

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
27 ก.ค. 59
6 . บริหารบุคลากรเครือข่าย
- ศึกษา วิเคราะห์ วางแผนและติดตามการจัดอัตรากำลังพนักงานสาขา ให้สอดคล้องกับปริมาณเป้าหมายธุรกิจ นโยบายและแผนอัตรากำลัง - วางแนวทางการพัฒนาพนักงานแทนงานให้ปฏิบัติงานทดแทนพนักงานสาขาโดยประสานงานกับสำน...

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามตกลง
27 ก.ค. 59
7 . การตลาดเช่าซื้อรถยนต์ ( สุขสวัสดิ์ )
ท่านจะมีหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินธุรกรรมด้านการให้สินเชื่อเช่าซื้อตามแผนงานที่วางไว้ รวมถึงดำเนินการจัดทำทำสัญญาเช่าซื้อรถยนต์ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนด ตลอดจนติดต่อและสร้างสัมพันธ์ภา...

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
หลายอัตรา
27 ก.ค. 59
8 . ปฏิบัติงานทดแทนการตลาดเช่าซื้อรถยนต์ ประจำพื้นที่ระยอง (เดินทางภาคตะวันออกได้)
รับผิดชอบปฏิบัติงานทดแทนการตลาดเช่าซื้อรถยนต์ทุกประเภท ในกรณีขาดอัตรากำลังชั่วคราว รวมทั้งช่วยงานสนับสนุนศูนย์สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้ศูนย์สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ สามารถดำ...

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
27 ก.ค. 59
9 . ปฏิบัติการสินเชื่อธุรกิจ (Officer)
•ตรวจสอบเงื่อนไขก่อนที่จะมีการให้สินเชื่อแก่ลูกค้า •ตรวจสอบ ควบคุมการจัดทำนิติกรรมสัญญา และหลักประกันให้เป็นไปตามเงื่อนไข •ประสานงาน และให้การสนับสนุนแก่หน่วยงานอื่น เพื่อให้บริการกับลูกค้า •บันทึก...

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
27 ก.ค. 59
10 . บันทึกข้อมูลสินเชื่อรายย่อย
- บันทึกข้อมูล Loan Application และเงื่อนไขสำหรับการอนุมัติ เพื่อสนับสนุนการขยายปริมาณธรุกิจและลดปริมาณข้อมูลผิดพลาด การส่งคืน Case return จากหน่วยงานอนุมัติสินเชื่อฯ - ศูนย์กลางบันทึกข้อมูลลูกค้าและ...

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
27 ก.ค. 59
11 . การตลาดเช่าซื้อรถยนต์ ( สมุทรสาคร )
ท่านจะมีหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินธุรกรรมด้านการให้สินเชื่อเช่าซื้อตามแผนงานที่วางไว้ รวมถึงดำเนินการจัดทำทำสัญญาเช่าซื้อรถยนต์ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนด ตลอดจนติดต่อและสร้างสัมพั...

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
หลายอัตรา
27 ก.ค. 59
12 . พัฒนาธุรกิจสาขา (ขายผลิตภัณฑ์ธนาคารสาขาเซ็นทรัล ระยอง)
1. รับผิดชอบในการจัดทำแผนการตลาดให้สอดคล้องกับเป้าหมายที่ได้รับ 2. รักษาและหาลูกค้าเงินฝากของธนาคาร ตามกลุ่มลูกค้าที่ได้รับมอบหมาย 3. แนะนำผลิตภัณฑ์กองทุน สินเชื่อ ประกันชีวิต และประกันภัยให้กับลู...

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
27 ก.ค. 59
13 . พิธีการสินเชื่อรายย่อย
1.ตรวจสอบเงื่อนไข CA สัญญากู้ และเงื่อนไขของสินเชื่อ (สินเชื่อเคหะ สินเชื่อ SME 2.ดำเนินการตั้งวงเงินสินเชื่อ 3.ตรวจสอบและปล่อยเช็คเงินกู้ 4.ติดตาม ตรวจเอกสารสำคัญ หลักประกัน พร้อมนำส่ง หรือเบิกออ...

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
27 ก.ค. 59
14 . เจ้าหน้าที่ บริหารสินเชื่อธุรกิจ
•รับผิดชอบการตรวจสอบเงื่อนไขการอนุมัติวงเงิน ติดต่อสื่อสาร และให้คำแนะนำต่อลูกค้า เพื่อให้ลูกค้าปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญาที่ได้รับอนุมัติจากธนาคาร •พิจารณาเงื่อนไข และอำนวยความสะดวกให้ลูกค้าเบิกใช...

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
27 ก.ค. 59
15 . บริการงานจัดซื้อ
1.ประสานร่วมกับฝ่ายขายและฝ่ายการตลาดในการกำหนดตารางกิจกรรมส่งเสริมการขาย 2.บริหารแผนส่งเสริมการขายโดยการจัดซื้อ จัดหาให้เป็นไปตามตารางกิจกรรม 3.ทำการเปรียบเทียบราคาสินค้าและวัสดุที่ใช้ในการผลิตตั้งแ...

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
27 ก.ค. 59
16 . เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจสาขา สาขาจันทบุรี (แนะนำผลิตภัณฑ์ธนาคาร)
ท่านจะมีหน้าที่รับผิดชอบในการให้บริการและแนะนำด้านการขายและบริการต่างๆ ของทางธนาคาร เช่น ด้านเงินฝากสาขา กองทุน ประกันชีวิต และประกันภัยต่างๆ แก่ลูกค้า หน้าที่ความรับผิดชอบ : • รักษาและหาลูกค้าเ...

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
27 ก.ค. 59
17 . เจ้าหน้าที่ พัฒนาธุรกิจสาขา หาดใหญ่ (ขายผลิตภัณฑ์ธนาคาร)
ท่านจะมีหน้าที่รับผิดชอบในการให้บริการและแนะนำด้านการขายและบริการต่างๆ ของทางธนาคาร เช่น ด้านเงินฝากสาขา กองทุน ประกันชีวิต และประกันภัยต่างๆ แก่ลูกค้า หน้าที่ความรับผิดชอบ :- • รักษาและหาลูกค้าเ...

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
27 ก.ค. 59
18 . เจ้าหน้าที่ตรวจรับรองข้อมูลสินเชื่อรายย่อย
• ศูนย์กลางปฏิบัติการ ตรวจสอบความครบถ้วน ถูกต้อง เอกสารและข้อมูลคำขอสินเชื่อรายย่อยต่างๆของธนาคาร และสินเชื่อเช่าซื้อ • ตรวจสอบ รับรองข้อมูลและเอกสารเพื่อวัตถุประส่งค์ในการบันทึกข้อมูล Loan Applicat...

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
27 ก.ค. 59
19 . ตรวจสอบสินเชื่อเช่าซื้อ (Checker-out) ประจำสาขาฉะเชิงเทรา
- มีหน้าหน้าที่ในการให้บริการในการตรวจสอบ ที่อยู่อาศัย สถานที่ทำงาน สถานที่ประกอบกิจการ ของผู้เช่าซื้อและผู้ค้ำประกัน รวมถึงการให้บริการตรวจสอบ สินเชื่อเคหะ, P-LOAN ,SME ,เร่งรัด โดยการออกตรวจสอบนอกส...

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
26 ก.ค. 59
20 . การตลาดเช่าซื้อรถยนต์ ประจำพื้นที่สมุทรปราการ
ท่านจะมีหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินธุรกรรมด้านการให้สินเชื่อเช่าซื้อตามแผนงานที่วางไว้ รวมถึงดำเนินการจัดทำทำสัญญาเช่าซื้อรถยนต์ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนด ตลอดจนติดต่อและสร้างสัมพันธ์ภ...

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
26 ก.ค. 59
21 . พัฒนาธุรกิจสาขา แนะนำผลิตภัณฑ์ธนาคาร (กาญจนบุรี)
ท่านจะมีหน้าที่รับผิดชอบในการให้บริการและแนะนำด้านการขายและบริการต่างๆ ของทางธนาคาร เช่น ด้านเงินฝากสาขา กองทุน ประกันชีวิต และประกันภัยต่างๆ แก่ลูกค้า หน้าที่ความรับผิดชอบ :- • รับผิดชอบ...

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
26 ก.ค. 59
22 . พัฒนาธุรกิจสาขา แนะนำผลิตภัณฑ์ธนาคาร (อยุธยา)
ท่านจะมีหน้าที่รับผิดชอบในการให้บริการและแนะนำด้านการขายและบริการต่างๆ ของทางธนาคาร เช่น ด้านเงินฝากสาขา กองทุน ประกันชีวิต และประกันภัยต่างๆ แก่ลูกค้า หน้าที่ความรับผิดชอบ • รับผิดชอบในการจัดท...

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
26 ก.ค. 59
23 . พัฒนาธุรกิจสาขา (ประจำสาขาในกรุงเทพและปริมณฑล)
ท่านจะมีหน้าที่รับผิดชอบในการให้บริการและแนะนำด้านการขายและบริการต่างๆ ของทางธนาคาร เช่น ด้านเงินฝากสาขา กองทุน สินเชื่อ ประกันชีวิต และประกันภัยต่างๆ แก่ลูกค้า หน้าที่ความรับผิดชอบ :- • รับผิดชอ...

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
หลายอัตรา
26 ก.ค. 59
24 . หัวหน้าทีมคดีสินเชื่อบุคคล ฝ่ายพัฒนาระบบงานเร่งรัด
ท่านจะมีหน้าที่ดำเนินการสนับสนุนงานคดีสินเชื่อ ควบคุมดูแล และประสานงานกับสำนักงานกฎหมายในเรื่องการติดตามคดีต่าง ๆ ให้เป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลาที่กำหนด • ควบคุมดูแลพนักงานในสังกัดให้ปฏิบัติหน้...

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
25 ก.ค. 59
25 . การตลาดเช่าซื้อรถยนต์ (ประจำพื้นที่ เกษตร วิภาวดี)
• ให้คำปรึกษา และชี้แจงรายละเอียดเงื่อนไขการเช่าซื้อ แก่ลูกค้า ผู้เช่าซื้อและผู้ค้ำประกัน • ทำหน้าที่พิจารณา ตรวจสอบเอกสารและวิเคราะห์สินเชื่อ ผู้เช่าซื้อ ผู้ค้ำประกัน รวมถึงการตรวจสอบพื้นที่ในบางกรณ...

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
หลายอัตรา
21 ก.ค. 59
26 . Telesales(ประกันภัยรถยนต์)
• นำเสนอขายผลิตภัณฑ์ สินเชื่อบุคลและประกันภัยรถยนต์ ผ่านทางโทรศัพท์ • ทางธนาคารมีฐานข้อมูลลูกค้าให้กับพนักงานทุกคน

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
21 ก.ค. 59
27 . สนับสนุนการขาย (ประจำสาขาทองหล่อ)
ท่านจะมีหน้าที่รับผิดชอบในการสนับสนุนการปฏิบัติงานของหัวหน้าธนบดีธนกิจ ในด้านเงินฝาก, กองทุน, ข้อมูลการ Referral ลูกค้า โดยการจัดเตรียมและตรวจสอบเอกสารการทำธุรกรรมต่าง ๆ ในเบื้องต้น ตลอดจนทำหน้าท...

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
21 ก.ค. 59
 พบ 27 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ