เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 15 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ตรวจสอบสินเชื่อเช่าซื้อ (Checker-out)
ให้บริการในการตรวจสอบ ที่อยู่อาศัย สถานที่ทำงาน สถานที่ประกอบกิจการ ของผู้เช่าซื้อและผู้ค้ำประกัน รวมถึงการให้บริการตรวจสอบ สินเชื่อเคหะ, P-LOAN ,SME ,เร่งรัด โดยการออกตรวจสอบนอกสถานที่ พร้อมทั้งถ่า...

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
12 ต.ค. 58
2 . เจ้าหน้าที่การตลาดเช่าซื้อรถยนต์ /ปฏิบัติงานทดแทนเช่าซื้อรถยนต์ ประจำพื้นที่หาดใหญ่
ท่านจะมีหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินธุรกรรมด้านการให้สินเชื่อเช่าซื้อ และทำสัญญาเช่าซื้อรถยนต์ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ตลอดจนติดต่อและสร้างสัมพันธภาพอันดีกับคู่ค้า เพื่อหาช่องทางขยายปริม...

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
12 ต.ค. 58
3 . พัฒนาธุรกิจสาขา ( ปิ่นเกล้า / นนทบุรี / บางบอน / สุขสวัสดิ์ / ซีคอนบางแค / นครปฐม )
1.รับผิดชอบในการจัดทำแผนการตลาดให้สอดคล้องกับเป้าหมายที่ได้รับ 2.รักษาและหาลูกค้าเงินฝากของธนาคาร ตามกลุ่มลูกค้าที่ได้รับมอบหมาย 3.แนะนำผลิตภัณฑ์กองทุน สินเชื่อ ประกันชีวิต และประกันภัยให้กับลูกค้...

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
หลายอัตรา
8 ต.ค. 58
4 . Inbound Collection
• รับสายเจรจาหนี้ เพื่อนัดชำระ และ เลื่อนนัดชำระ กลุ่มลูกค้าที่ติดต่อเข้ามาธนาคาร ให้ได้ตามเป้าหมาย(KPI) ถูกต้องตามระเบียบ ข้อกำหนดของธนาคารแห่งประเทศไทย และ หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง • ให้บริกา...

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
หลายอัตรา
7 ต.ค. 58
5 . เจ้าหน้าที่บริการธุรกิจสาขา (สาขาปิ่นเกล้า)
ให้บริการงานด้านปฏิบัติการของสาขา ให้เป็นไปตามมาตรฐานการปฏิบัติงานของธนาคาร อย่างถูกต้อง แนะนำและนำเสนอขายผลิตภัณฑ์ธนาคาร รับชำระค่างวด ค่าบริการ ด้านเช่าซื้อต่าง ๆ ให้บริการลูกค้าของธนาคารในการทำธุร...

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
หลายอัตรา
7 ต.ค. 58
6 . Telesales สินเชื่อ/ประกัน
ท่านจะมีหน้าที่รับผิดชอบดังนี้ • นำเสนอขายผลิตภัณฑ์ สินเชื่อบุคลและประกันภัยรถยนต์ ผ่านทางโทรศัพท์ • ทางธนาคารมีฐานข้อมูลลูกค้าให้กับพนักงานทุกคน

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
หลายอัตรา
7 ต.ค. 58
7 . พิธีการสินเชื่อรายย่อย
1.ตรวจสอบเงื่อนไข CA สัญญากู้ และเงื่อนไขของสินเชื่อ (สินเชื่อเคหะ สินเชื่อ SME 2.ดำเนินการตั้งวงเงินสินเชื่อ 3.ตรวจสอบและปล่อยเช็คเงินกู้ 4.ติดตาม ตรวจเอกสารสำคัญ หลักประกัน พร้อมนำส่ง หรือเบิกออ...

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
7 ต.ค. 58
8 . เจ้าหน้าที่ บริหารสินเชื่อธุรกิจ
•รับผิดชอบการตรวจสอบเงื่อนไขการอนุมัติวงเงิน ติดต่อสื่อสาร และให้คำแนะนำต่อลูกค้า เพื่อให้ลูกค้าปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญาที่ได้รับอนุมัติจากธนาคาร •พิจารณาเงื่อนไข และอำนวยความสะดวกให้ลูกค้าเบิกใช...

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
7 ต.ค. 58
9 . ปฏิบัติการสัญญาเช่าซื้อ
1.บันทึกรับและตรวจสอบความถูกต้องของสัญญาเช่าซื้อ ที่ได้รับจากฝ่ายสำนักงานขายภาค และ ฝ่ายพิธีการสินเชื่อ 2.ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลในระบบ G-Able ให้ตรงกับสัญญาเช่าซื้อ ก่อนพิมพ์สัญญาเช่าซื้อ 3.จัด...

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
7 ต.ค. 58
10 . บริการงานจัดซื้อ
1.ประสานร่วมกับฝ่ายขายและฝ่ายการตลาดในการกำหนดตารางกิจกรรมส่งเสริมการขาย 2.บริหารแผนส่งเสริมการขายโดยการจัดซื้อ จัดหาให้เป็นไปตามตารางกิจกรรม 3.ทำการเปรียบเทียบราคาสินค้าและวัสดุที่ใช้ในการผลิตตั้งแ...

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
7 ต.ค. 58
11 . เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการเช็ค
1.การปฏิบัติงานด้านเช็ค Outward-Clearing ในการติดตามและ Mornitor สาขาในการส่งเช็คเรียกเก็บในระบบ ICAS และกระทบยอดเช็คนำส่งของทุกสาขาทั่วประเทศ ให้ถูกต้องครบถ้วนและส่งข้อมูลไปเรียกเก็บให้ทันตามเวลาที่...

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
7 ต.ค. 58
12 . เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจสาขา สาขาจันทบุรี(แนะนำผลิตภัณฑ์ธนาคาร)
ท่านจะมีหน้าที่รับผิดชอบในการให้บริการและแนะนำด้านการขายและบริการต่างๆ ของทางธนาคาร เช่น ด้านเงินฝากสาขา กองทุน ประกันชีวิต และประกันภัยต่างๆ แก่ลูกค้า หน้าที่ความรับผิดชอบ : • รักษาและหาลูกค้าเ...

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
7 ต.ค. 58
13 . เจ้าหน้าที่ พัฒนาธุรกิจสาขา ระยอง (ขายผลิตภัณฑ์ธนาคาร)
ท่านจะมีหน้าที่รับผิดชอบในการให้บริการและแนะนำด้านการขายและบริการต่างๆ ของทางธนาคาร เช่น ด้านเงินฝากสาขา กองทุน ประกันชีวิต และประกันภัยต่างๆ แก่ลูกค้า หน้าที่ความรับผิดชอบ :- • รักษาและหาลูกค้าเ...

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
7 ต.ค. 58
14 . ปฏิบัติงานทดแทนสาขา สามารถเดินทางไปทดแทนงานได้
ท่านจะมีหน้าที่รับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ทดแทนงานสาขา ในตำแหน่งงานที่ได้รับมอบหมาย กรณีเจ้าหน้าที่ของสาขาลาป่วย ลากิจ ลากพักผ่อน ลาออก กรณีเปิดสาขาใหม่ หรือย้ายที่ทำการสาขา เพื่อให้งานในวันเปิดสา...

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามตกลง
7 ต.ค. 58
15 . เจ้าหน้าที่ตรวจรับรองข้อมูลสินเชื่อรายย่อย
- รับรองการบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับการขอสินเชื่อเช่าซื้อ และสินเชื่อรายย่อย - ควบคุมงานบริการให้มีมาตรฐานและตรงตาม SLA - Verify เอกสารเกี่ยวกับการขอสินเชื่อเช่าซื้อ และสินเชื่อรายย่อย - ติดตามเอกสารกา...

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
7 ต.ค. 58
 พบ 15 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ