เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
กรุณากรอก Username & Password
Username  :  
Password  :  
 พบ 3 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่การตลาดเช่าซื้อ สาขาปราจีนบุรี
- ดำเนินธุรกรรมด้านการให้สินเชื่อเช่าซื้อตามแผนงานที่วางไว้, ทำสัญญาเช่าซื้อรถยนต์ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนด - ตลอดจนติดต่อและสร้างสัมพันธภาพอันดีกับคู่ค้า เพื่อหาช่องทางขยายปริมาณงานส...

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
16 เม.ย. 57
2 . ประเมินราคาสินเชื่อ
1. ลงพื้นที่สำรวจตรวจสอบ รวมถึงหาข้อมูลตลาดเพื่อนำมาวิเคราะห์ข้อมูลในการเสนอรับราคาประเมิน และทบทวนราคาตามพื้นที่ที่ได้รับมอบหมายตามกำหนดเวลา 2. ตรวจสอบความถูกต้องของรายงานประเมิน , ความเห็นราคาประเม...

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
15 เม.ย. 57
3 . เร่งรัด ประจำสาขาต่างจังหวัด
- ติดตามลูกหนี้เช่าซื้อ รับลูกหนี้ และเจรจาหนี้ค้างชำระที่เข้ามาติดต่อที่ธนาคาร - เป็นผู้รับมอบอำนาจในงานของส่วนงานเร่งรัด/กฎหมาย,ให้ถ้อยคำ – เป็นพยานต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐ รวมทั้งดำเนินการแทนสาขาอื่น ...

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน เงินเดือน + โบนัส สวัสดิการตามธนาคาร
11 เม.ย. 57
 พบ 3 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ