เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 15 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ประเมินราคาทรัพย์รอขาย
ตั้งราคาทรัพย์สินรอขาย และเข้าซื้อทรัพย์จากการขายทอดตลาด งานตั้งราคาทรัพย์เพื่อเจรจาหนี้และงานทบทวนราคาของทรัพย์ทุกประเภท  จัดเตรียมข้อมูลเพื่อนำเสนอคณะกรรมการบอร์ดเพื่ออนุมัติราคาขายทรัพย์สินรอขาย...

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
27 ก.ค. 58
2 . ผู้ช่วยผู้จัดการสาขา
ท่านจะมีหน้าที่รับผิดชอบดูแลและควบคุมงานทางด้านบริการธุรกิจสาขาทั้งระบบ โดยกำกับงานด้านปฏิบัติการให้เป็นไปอย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ โดยให้สอดคล้องกับระเบียบปฏิบัติและมาตรฐานของธนาคาร ตลอดจนสนับส...

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
27 ก.ค. 58
3 . เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจสาขา เกษตร ปทุมธานี ศรีนครินทร์ (ขายผลิตภัณฑ์ธนาคาร)
ท่านจะมีหน้าที่รับผิดชอบในการให้บริการและแนะนำด้านการขายและบริการต่างๆ ของทางธนาคาร เช่น ด้านเงินฝากสาขา กองทุน ประกันชีวิต และประกันภัยต่างๆ แก่ลูกค้า หน้าที่ความรับผิดชอบ :- • รักษาและ...

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามตกลง
27 ก.ค. 58
4 . เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจสาขา สาขากระบี่ (แนะนำผลิตภัณฑ์ธนาคาร)
ท่านจะมีหน้าที่รับผิดชอบในการให้บริการและแนะนำด้านการขายและบริการต่างๆ ของทางธนาคาร เช่น ด้านเงินฝากสาขา กองทุน ประกันชีวิต และประกันภัยต่างๆ แก่ลูกค้า หน้าที่ความรับผิดชอบ :- • รักษาและหาลูกค้าเง...

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
3 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
27 ก.ค. 58
5 . เจ้าหน้าที่ พัฒนาธุรกิจสาขา ระยอง (ขายผลิตภัณฑ์ธนาคาร)
ท่านจะมีหน้าที่รับผิดชอบในการให้บริการและแนะนำด้านการขายและบริการต่างๆ ของทางธนาคาร เช่น ด้านเงินฝากสาขา กองทุน ประกันชีวิต และประกันภัยต่างๆ แก่ลูกค้า หน้าที่ความรับผิดชอบ :- • รักษาและหาลูกค้าเ...

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
27 ก.ค. 58
6 . เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการสินเชื่อ
- จัดทำรายงานทะเบียน NEW CAR/ USED CAR / REFINANCE ที่ค้างนำส่ง ประจำเดือน เสนอผู้บริหาร - ตรวจสอบ, รายงาน และแจ้งแก้ไข ข้อมูลของค่าภาษีในระบบ เพื่อให้สาขาทำการแก้ไขข้อมูล ในการส่งจดหมายเตือนต่อภาษี...

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
27 ก.ค. 58
7 . การตลาดเช่าซื้อรถยนต์ ประจำสาขาภูมิภาค (ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาตตะวันออกและภาคใต้
เจ้าหน้าที่ การตลาดเช่าซื้อรถยนต์ ท่านจะมีหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินธุรกรรมด้านการให้สินเชื่อเช่าซื้อตามแผนงานที่วางไว้ รวมถึงดำเนินการจัดทำทำสัญญาเช่าซื้อรถยนต์ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่...

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
หลายอัตรา
26 ก.ค. 58
8 . ผู้จัดการสาขา เขตกทม.
ท่านจะมีหน้าที่รับผิดชอบในการบริหารจัดการงานภายในสาขาทั้งด้านการขาย การบริการ และการปฏิบัติการ โดยกำหนดแผนกลยุทธ์ในระดับปฏิบัติการสำหรับสาขา เพื่อให้การทำงานของสาขามีความสอดคล้องกับทิศทางและแผนกลยุทธ์...

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามตกลง
25 ก.ค. 58
9 . เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจสาขา ซีคอน ศรีนคิรนทร์ ทองหล่อ แฟชั่นฯ CDC บางกะปิ เมกาบางนา
ท่านจะมีหน้าที่รับผิดชอบในการให้บริการและแนะนำด้านการขายและบริการต่างๆ ของทางธนาคาร เช่น ด้านเงินฝากสาขา กองทุน ประกันชีวิต และประกันภัยต่างๆ แก่ลูกค้า หน้าที่ความรับผิดชอบ :- • รักษาและหาลูกค้าเง...

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามตกลง
25 ก.ค. 58
10 . เจ้าหน้าที่การตลาดเช่าซื้อ สาขาราชบุรี
- ดำเนินธุรกรรมด้านการให้สินเชื่อเช่าซื้อตามแผนงานที่วางไว้, ทำสัญญาเช่าซื้อรถยนต์ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนด - ตลอดจนติดต่อและสร้างสัมพันธภาพอันดีกับคู่ค้า เพื่อหาช่องทางขยายปริมาณงานส...

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
24 ก.ค. 58
11 . เจ้าหน้าที่เร่งรัด สาขาราชบุรี
ท่านจะมีหน้าที่รับผิดชอบงานด้านงานเร่งรัด/เก็บเงิน ดูแลจัดเก็บเอกสาร และจัดทำรายงานต่างๆ ตลอดจนเจรจาหนี้ นัดหมายการชำระค่างวด โทรศัพท์ติดตามลูกค้าเช่าซื้อ รวมทั้งเป็นผู้รับมอบอำนาจในส่วนงานเร่ง...

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน เงินเดือน สวัสดิการตามตกลง
24 ก.ค. 58
12 . เจ้าหน้าที่บริการธุรกิจสาขา (Teller) สาขาสีลม อัมรินทร์(เซ็นทรัลเวิล์ด)
ดูแลและให้บริการงานดัง ต่อไปนี้ • งาน Teller : รับชำระค่างวด ค่าบริการ ด้านเช่าซื้อต่าง ๆ ให้บริการลูกค้าของธนาคารและฝ่ายงานที่เกี่ยวข้องในการทำธุรกรรมด้านการเปิดบัญชี ฝาก-ถอนเงิน และงานบริการด้านก...

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน เงินเดือน + โบนัส สวัสดิการตามธนาคาร
24 ก.ค. 58
13 . บริการงานจัดซื้อ
1.ประสานร่วมกับฝ่ายขายและฝ่ายการตลาดในการกำหนดตารางกิจกรรมส่งเสริมการขาย 2.บริหารแผนส่งเสริมการขายโดยการจัดซื้อ จัดหาให้เป็นไปตามตารางกิจกรรม 3.ทำการเปรียบเทียบราคาสินค้าและวัสดุที่ใช้ในการผลิตตั้งแ...

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
21 ก.ค. 58
14 . หัวหน้าทีมTelesale สินเชื่อ/ประกัน
ท่านจะมีหน้าที่รับผิดชอบในการดูแลและควบคุมการเสนอขายผลิตภัณฑ์ ของเจ้าหน้าที่ Tele sale ให้เป็นไปตามเงื่อนไขและเป้าหมายที่กำหนด หน้าที่ความรับผิดชอบ :- • ควบคุมการโทรเสนอขายของเจ้าหน้าที่ Tele sale...

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามตกลง
21 ก.ค. 58
15 . CA Writer /วิเคราะห์สินเชื่อ SME (Officer /Assistant Mgr)
ท่านจะมีหน้าที่รับผิดชอบในการวิเคราะห์และเขียน Case ผลิตภัณฑ์สินเชื่อรายย่อย อาทิ SME Mortgage และ NPA ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด หน้าที่ความรับผิดชอบ :- • นำข้อมูลจากการสัมภาษณ์ลู...

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามตกลง
21 ก.ค. 58
 พบ 15 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ