เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 3 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ปฏิบัติงานทดแทนสาขา สามารถเดินทางไปทดแทนงานได้
ท่านจะมีหน้าที่รับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ทดแทนงานสาขา ในตำแหน่งงานที่ได้รับมอบหมาย กรณีเจ้าหน้าที่ของสาขาลาป่วย ลากิจ ลากพักผ่อน ลาออก กรณีเปิดสาขาใหม่ หรือย้ายที่ทำการสาขา เพื่อให้งานในวันเปิดสา...

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามตกลง
21 พ.ย. 57
2 . เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจสาขา เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง สุโขทัย
ท่านจะมีหน้าที่รับผิดชอบในการให้บริการและแนะนำด้านการขายและบริการต่างๆ ของทางธนาคาร เช่น ด้านเงินฝากสาขา กองทุน ประกันชีวิต และประกันภัยต่างๆ แก่ลูกค้า หน้าที่ความรับผิดชอบ :- • รับผิดชอบในการ...

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน เงินเดือน + โบนัส สวัสดิการตามธนาคาร
20 พ.ย. 57
3 . เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการสินเชื่อ
- จัดทำรายงานทะเบียน NEW CAR/ USED CAR / REFINANCE ที่ค้างนำส่ง ประจำเดือน เสนอผู้บริหาร - ตรวจสอบ, รายงาน และแจ้งแก้ไข ข้อมูลของค่าภาษีในระบบ เพื่อให้สาขาทำการแก้ไขข้อมูล ในการส่งจดหมายเตือนต่อภาษี...

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
18 พ.ย. 57
 พบ 3 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ