เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Technician
1. จัดตั้งและดำเนินการโครงการเพื่อการพัฒนาและปรับปรุงการผลิตเพื่อเพิ่มผลิตภาพและคุณภาพในการผลิต 2. วิเคราะห์ปัญหาที่เกิดจากการผลิตและเสนอแนวทางเพื่อการปรับปรุง 3. ติดตามและรายงานผลการปรับปรุงโครงการ...

Siam Chuyo Co., Ltd.
นิคมอีสเทิร์นซีบอร์ด ระยอง ระยอง
1 อัตรา
เงินเดือน Negotiate
3 ก.ค. 58
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ