เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 44 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Business & Operation Strategy Officer
- รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล ทั้งภายในและภายนอกองค์กรที่จำเป็น รวมทั้งร่วมในการวิเคราะห์และวางแผนกลยุทธ์และเป้าหมายธุรกิจ (กลยุทธ์ แผนธุรกิจ แผนงาน แผนปรับปรุงและพัฒนา ฯลฯ) ของบริษัท • ดำเนินการ...

บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามตกลง
20 ต.ค. 60
2 . Governance & Compliance Specialist (บริหารความเสี่ยง)
หน้าที่ ปฏิบัติงานบริหารความเสี่ยงบริษัท โดยร่วมงานวางแผนการทำงานร่วมในการกำหนดกรอบและแนวทางในการบนิหารจัดการความเสี่ยง รวมทั้งร่วมในการผลักดันให้งานบริหารความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งในการปฏิบัติงานขอ...

บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามประสบการณ์
20 ต.ค. 60
3 . Consolidate Accounting Specialist
Job Purpose ผลสำเร็จของงานที่รับผิดชอบปฎิบัติงานที่ได้รับมอบหมายให้เป็นไปตามมาตรฐานเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของหน่วยงานอย่างมีประสิทธิภาพ Responsibilities • จัดทำงบการเงินและงบการเงินรว...

บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน N/A
20 ต.ค. 60
4 . Marketing Executive
Job Purpose วางแผนและกำหนดกลยุทธ์การปฎิบัติงานของหน่วยงาน รวมทั้งดำเนินการวิเคราะห์ประสิทธิภาพของการทำตลาด สื่อโฆษณาและหาช่องทางใหม่ๆเพื่อเข้าถึงกลุ่มลูกค้า และจัดกิจกรรมทางการตลาด ส่งเสริมการขาย สำร...

บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามประสบการณ์
20 ต.ค. 60
5 . Distribution Management Specialist
- บริหาร Outsource ในการ In-bound Logistics ร่วมกับหน่วยงานภายในของบริษัท เพื่อให้เกิดการวางแผน และกิจกรรม Fulfillment - ดำเนินการให้เกิดความพึงพอใจของผู้ใช้วัสดุ, ความพึงพอใจของคู่ค้า เช่น Supplier ...

บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามประสบการณ์
20 ต.ค. 60
6 . Contact Center Specialist
- จัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนความต้องการด้านบุคคลากรในแต่ละวัน รวมทั้งควบคุมการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามที่กำหนด - บริหารจัดการงบประมาณที่ใช้ในการปฏิบัติงานให้อยู่ในงบประมาณที่กำหนด - จัดทำสรุปแนวทางหร...

บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามประสบการณ์
20 ต.ค. 60
7 . Business Development Manager
- วางแผนการปฎิบัติงานของหน่วยงานเพื่อให้การวิเคราะห์การกำหนดรูปแบบการลงทุนทางธุรกิจเป็นไปตามแผนที่กำหนด - ประเมินโอกาสและความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นของช่องทางต่างๆ รวมทั้งเปรียบเทียบแนวทางในการลงทุนแต...

บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามประสบการณ์
20 ต.ค. 60
8 . M&E Project Engineer (Construction)
- วางแผนและบริหารจัดการด้านไฟฟ้าสุขภิบาล ทั้งแผนงานและงบประมาณ- - แก้ไขปัญหาหน้างานเพื่อให้งานเป็นไปตามแผนและยอดโอนตามเป้า - ควบคุมต้นทุนการก่อสร้างให้เป็นไปตามงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ - จัดหาผู้ร...

บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามประสบการณ์
20 ต.ค. 60
9 . QA Manager
• จัดทำระบบการบริหารงานคุณภาพ (Quality Management System) เพิ่อควบคุมคุณภาพสินค้า ตั้งแต่ Supplier Quality Management, In-Process Quality Management รวมทั้ง Out Going Quality Management ในธุรกิจการก่อ...

บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามประสบการณ์
20 ต.ค. 60
10 . Sales Representative (ภูเก็ต)
Job Purpose รับผิดชอบการนำเสนอการขาย การจอง การประสานงานระหว่างหน่วยงานต่างๆทั้งภายในและภายนอกเพื่อการทำสัญญาและการให้สินเชื่อแก่ลูกค้า Responsibilities - ให้บริการลูกค้าในการจอง - บริหารจัดก...

บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์
20 ต.ค. 60
11 . Project Manager
- บริหารจัดการโครงการที่รับผิดชอบ - ควบคุมการก่อสร้างให้อยู่ภายใต้มาตรฐานกฎระเบียบที่ทางราชการกำหนดและหลักการทางวิศวกรรม - พัฒนาระบบ กระบวนการก่อสร้างใหม่ ๆ เพื่อสร้างประสิทธิภาพการก่อสร้าง - สร้าง...

บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามประสบการณ์
20 ต.ค. 60
12 . Product Development Manager
• บริหารจัดการงานสถาปัตยกรรม, งานวิศวกรรมโยธา ให้สอดคล้องกับ Business Plan • พัฒนาผลิตภัณฑ์และเทคนิคการก่อสร้างใหม่ ๆ (New Project Concept) • บริหารผู้เชี่ยวชาญภายนอกโครงการ หรือที่ปรึกษาด้านต่างๆ ...

บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามประสบการณ์
20 ต.ค. 60
13 . General Foreman
- ควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนงาน และตามขั้นตอนของงานโครงสร้าง - ควบคุมการใช้วัสดุของผู้รับเหมา ให้เป็นไปตามรายละเอียดและปริมาณที่กำหนด - วางแผนงานในส่วนที่ตนเองรับผิดชอบในรายละเอียดและสอดคล้องก...

บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามประสบการณ์
20 ต.ค. 60
14 . Construction Management Specialist
-ประสานงานและเตรียมข้อมูลเพื่อการก่อสร้างและการขาย -ควบคุมและตรวจสอบความเรียบร้อยของงานภูมิสถาปัตย์ รวมถึงงานตกแต่ง และอุปกรณ์ในสำนักงานขาย ให้เป็นไปตามรูปแบบที่กำหนดอยู่เสมอ -ประสานงานกับหน่วยงานที...

บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)
20 ต.ค. 60
15 . Draftman / Assistant Designer (ประจำโรงงานลำลูกกา)
-พนักงานประจำ ปฎิบัติงาน 5 วัน (จันทร์ – ศุกร์) -เขียนแบบโครงสร้าง Precast ด้วยโปรแกรม 3 D (Allplan) ของบ้านและทาวเฮาร์ตามที่ได้รับมอบหมายจากวิศวกร -หากสามารถใช้งานโปรแกรม Allplan ได้จะพิจารณาเป็นพิ...

บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)
จำนวนมาก
20 ต.ค. 60
16 . Customer Service Manager
- วางแผนการปฏิบัติงานบริหารลูกค้าก่อนการโอนให้สามารถรับผิดชอบงานได้ - ควบคุมการแก้ไขปัญหาและบริหารข้อร้องเรียน - ควบคุม ตรวจสอบรายการงานซ่อมบำรุงโครงการ - ตรวจสอบความถูกต้องของรายงานสรุปการตรวจบ้าน...

บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)
20 ต.ค. 60
17 . General Home Care Service Foreman
Job Purpose รับผิดชอบในการวางแผนงานซ่อมแซมปรับปรุงบ้าน หรือ Town House และสภาพแวดล้อมของโครงการ ที่มีการร้องเรียนจากลูกค้าและที่เกิดความเสียหายเพื่อให้โครงการมีคุณภาพลูกค้าเกิดความพึงพอใจและเป็นไป...

บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามประสบการณ์
20 ต.ค. 60
18 . Sales Supervisor
Job Purpose ควบคุม ดูแลและร่วมในการวางแผน และปฎิบัติงานขายที่ได้รับมอบหมายเพื่อบรรลุเป้าหมายตามที่ธุรกิจกำหนด รวมทั้งรับผิดชอบความถูกต้อง รวดเร็วในการดูแลลูกค้า การจัดทำเอกสาร รายงานที่เกี่ยวข้อง ...

บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามประสบการณ์
20 ต.ค. 60
19 . Draftsman
- เขียนแบบตามที่ได้รับมอบหมาย - ตรวจสอบผลงานนำเสนอและปรับแก้ เพื่อนำส่งให้หน่วยที่เกี่ยวข้องต่อไป - ร่วมแก้ไขปัญหาด้านแบบและให้ข้อเสนอแนะ ทำงาน 6 วัน/สัปดาห์

บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามประสบการณ์
20 ต.ค. 60
20 . QC Supervisor (โรงงาน)
Job Purpose ควบคุมตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ ชิ้นส่วนวัสดุ อุปกรณ์ที่ได้จากการผลิตของโรงงานตามประเภทผลิตภัณฑ์ Precast Responsibilities -บริหารการควบคุมการตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ -จัดทำมาตรฐานของผล...

บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์
20 ต.ค. 60
21 . Marketing Manager
Job Purpose บริหารจัดการงานวิเคราะห์ในเชิงการตลาดและการขาย กำหนดแผนการตลาดให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายและสอดคล้องกับแผนโครงการและแผนธุรกิจตลอดจนร่วมในการควบคุมติดตาม ดูแลกิจกรรมด้านการตลาด โฆษณา ประชาสัม...

บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามประสบการณ์
20 ต.ค. 60
22 . Engineering Specialist
-ร่วมในการออกแบบหรือตรวจสอบความถูกต้องของแบบที่รับผิดชอบให้สามารถ -ออกแบบและตรวจสอบแบบด้านวิศวกรรม -ร่วมในการออกแบบหรือตรวจสอบความถูกต้องของแบบที่รับผิดชอบให้สามารถนำไปใช้ในงานก่อสร้างหรืองานผลิตที่...

บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์
20 ต.ค. 60
23 . Architect & QA Specialist
Job Purpose - ดำเนินการออกแบบโครงการหรือที่ไม่มีต้นแบบโครงการมาก่อน พร้อมทั้งตรวจสอบแบบสถาปัตย์ให้ถูกต้องและสอดคล้อง โดยแนะนำการจัดทำแบบลงในระบบอย่างถูกต้อง ทัรตามกำหนด รวมทั้งพัฒนางานออกแบบใหมีการพั...

บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามประสบการณ์
20 ต.ค. 60
24 . Production Supervisor
Job Purpose ควบคุมการผลิตให้เป็นไปตามแผนการผลิต โดยได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพรวมทั้งเกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการปฏิบัติงาน Responsibilities - วางแผนการผลิตตามกำลังการผลิตและความต้องการของงานติดตั้ง - จ...

บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์
20 ต.ค. 60
25 . General Production Technician
Job Purpose ควบคุมการปฏิบัติการผลิตของคนงาน และทีมงานให้สามารถผลิตได้ตามแผน และคุณภาพของผลิตภัณฑ์ รวมทั้งร่วมในการสอนและอบรมคนงานให้มีความรู้ความเข้าใจในงานผลิตตามที่ได้รับมอบหมาย Responsibiliti...

บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามประสบการณ์
20 ต.ค. 60
26 . Sales Representative โซนบางนา-ศรีนครินทร์
Job Purpose รับผิดชอบการนำเสนอการขาย การจอง การประสานงานระหว่างหน่วยงานต่างๆทั้งภายในและภายนอกเพื่อการทำสัญญาและการให้สินเชื่อแก่ลูกค้า Responsibilities - ให้บริการลูกค้าในการจอง - บริหารจัดการ...

บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามประสบการณ์
20 ต.ค. 60
27 . Production Engineer
Job Purpose รับผิดชอบงานควบคุมการปฏิบัติการผลิตของคนงาน และทีมงานภายใต้การบังคับบัญชาให้สามารถผลิตได้ตามแผน และคุณภาพของผลิตภัณฑ์ Responsibilities - บริหารจัดการการผลิตให้เป็นไปตามแผนการผลิ...

บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์
20 ต.ค. 60
28 . Planning & Coordination Manager
Job Purpose บริหารจัดการเพื่อการกำหนดแผนการก่อสร้าง การตรวจสอบความคืบหน้าของโครงการก่อสร้างเปรียบเทียบกับงบประมาณ รวมถึงร่วมทำการปรับปรุงแก้ไขแผนการก่อสร้าง เพื่อให้เป็นไปตามแผนการโอนกรรมสิทธิ์ ...

บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
เงินเดือน n/a
20 ต.ค. 60
29 . Maintenance Manager (ประจำโรงงานที่ลำลูกกาคลอง4)
Job Purpose รับผิดชอบบริหารจัดการงานซ่อมบำรุงรักษาโรงงาน Precast และอุปกรณ์ที่รับผิดชอบเพื่อให้เป็นไปตามแผนและเครื่องมืออุปกรณ์พร้อมในการใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ Responsibilities -กำหนด...

บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)
3 อัตรา
เงินเดือน n/a
20 ต.ค. 60
30 . Site Staff (ธุรการประจำโครงการ)
- ดูแลการเบิก-จ่าย ผลงานของผู้รับเหมา - ปฏิบัติงานธุรการภายในSiteงาน - ดูแลการเบิกวัสดุของผู้รับเหมา - ควบคุมการเบิกจ่ายเงินสดย่อยที่ใช้ในโครงการ - จัดทำเอกสารการขอสั่งซื้อวัสดุและอุปกรณ์

บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)
20 ต.ค. 60
31 . Cost Accountantรับสมัครด่วน !
คำนวณและบันทึกต้นทุนขายและต้นทุนบ้านสำเร็จรูปคงเหลือประจำเดือน , เปรียบเทียบต้นทุนที่เกิดขึ้นจริง (Actual Cost) กับงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ เพื่อปรับปรุงการคำนวณต้นทุนกรณีที่มีการใช้เกินงบประมาณ , ...

บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน N/A
20 ต.ค. 60
32 . Estimate Engineer
-ถอดแบบและจัดทำ BOQ บ้านหรืออาคารและ Mobilization -ตรวจสอบงบประมาณเพิ่มเติม, Design Change และ งบ Mobilization -ตรวจสอบราคาค่าแรงและวัสดุก่อสร้างตามเวลาที่กำหนด

บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน N/A
20 ต.ค. 60
33 . Investor Relations Specialist
‐จัดทำข้อมูลด้านนักลงทุนสัมพันธ์ที่ครบถ้วน ถูกต้อง ทันสมัยอยู่เสมอ ‐ให้ความร่วมมือ / การสนับสนุนหน่วยงานเกี่ยวกับข้อมูลด้านนักลงทุนสัมพันธ์ ‐ประสานงานกับหน่วยงานที่กำกับดูแลบริษัท...

บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน N/A
20 ต.ค. 60
34 . Site Engineer (กรุงเทพฯ-ปริมณฑล)
Job Purpose รับผิดชอบการวางแผนและควบคุมดูแลการก่อสร้างในทุกขั้นตอน เพื่อให้การก่อสร้างมีคุณภาพตามหลักวิศวกรรม ดำเนินการแก้ไขปัญหาที่หน้างานตรวจสอบ ควบคุมและประสิทธิผลการปฏิบัตงานของผู้รับเหมา ตลอ...

บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามประสบการณ์
20 ต.ค. 60
35 . Production Technician (ประจำโรงงานที่ลำลูกกาคลอง4)
- ควบคุมการผลิตให้เป็นไปตามแผนการผลิต - ควบคุมการผลิตชิ้นงานให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน - ดูแลเรื่องความปลอดภัยในการทำงาน - พัฒนาความรู้และทักษะของผู้ใต้บังคับบัญชา - สามารถใช้คอมพิวเตอร์ MS.Office ได้ร...

บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
เงินเดือน N/A
20 ต.ค. 60
36 . Foreman (กรุงเทพฯ, ปริมณฑล)
- ดูแลการให้บริการสาธารณะ และสภาพแวดล้อมในโครงการ - รับเรื่องร้องเรียนและติดตามผลให้ลูกค้าเกิดความพึงพอสูงสุด - แก้ไขข้อร้องเรียนจากลูกค้าและตรวจสอบจนกว่าจะแล้วเสร็จ โดยจะต้องเดินทางไปยังบ้านลูกค้า...

บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามประสบการณ์
20 ต.ค. 60
37 . Property Management Manager
Job Purpose บริหารโครงการในช่วงก่อนได้นิติบุคคลมาดำเนินการให้มีความเรียบร้อย มีความปลอดภัย สะอาด มีระบบสาธารณูปโภคที่พร้อมในการให้บริการ รวมทั้งโครงการมีทัศนียภาพและสภาพแวดล้อมที่หน้าอยู่และพร้...

บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)
20 ต.ค. 60
38 . Credit Service Officer
- ติดตามผลสินเชื่อของลูกค้าจากสถาบันการเงินที่ลูกค้ายื่นกู้ - นัดลูกค้าเพื่อโอนกรรมสิทธิ์ - เร่งรัดหนี้เงินดาวน์ และติดตามหนี้ค้าง - ดำเนินการยกเลิกสัญญา

บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน N/A
20 ต.ค. 60
39 . Marketing Officer
- ควบคุมประสิทธิภาพในการใช้สื่อโฆษณา - เพิ่มกลุ่มลูกค้าและพัฒนาประสิทธิภาพในการขายและการตลาด - ดำเนินการสำรวจตลาด (Marketing Survey) - ดูแลความเหมาะสมของสภาพโครงการ - ร่วมกิจกรรมพัฒนา Pruksa Value...

บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามประสบการณ์
20 ต.ค. 60
40 . Sales Manager
Responsibilities -กำหนดเป้าหมายการขาย วางแผนการขาย และดำเนินงานขายตามเป้าหมายที่ได้รับมอบหมาย -สรุป / วิเคราะห์ข้อมูลลูกค้าเกี่ยวกับพฤติกรรมการซื้อและความต้องการของลูกค้า เพื่อเป็นข้อมูลให้กับฝ่าย...

บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามประสบการณ์
20 ต.ค. 60
41 . Marketing Supervisor
- ควบคุมประสิทธิภาพในการใช้สื่อโฆษณา - เพิ่มกลุ่มลูกค้าและพัฒนาประสิทธิภาพในการขายและการตลาด - ดำเนินการสำรวจตลาด (Marketing Survey) - วางแผนการตลาด

บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน n/a
20 ต.ค. 60
42 . Project Engineer
Job Purpose รับผิดชอบการวางแผนและบริหารโครงการ เพื่อให้โครงการที่รับผิดชอบเป็นไปตามแผนมีคุณภาพตามหลักวิศวกรรมและเป็นไปตามงบประมาณ Responsibilities - วางแผนโครงการก่อสร้าง ทั้งแผนงาน งบประมาณ ...

บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามประสบการณ์
20 ต.ค. 60
43 . Customer Service Officer
Job Purpose รับผิดชอบในการประสานงาน การติดต่อ และสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าเพื่อการตรวจสอบความเรียบร้อยของโครงการที่จะโอนให้ลูกค้าและดูแลงานด้านบริการหลังการขาย Responsibilities - เตรียมความ...

บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามประสบการณ์
20 ต.ค. 60
44 . Architect Specialist (ประจำโรงงานลำลูกกา)
Job Purpose ดำเนินการผลิตแบบเพื่อใช้ในงานก่อสร้าง หรือเพื่อการขออนุญาต หรือเพื่อการปฎิบัติงานในกระบวนการต่อไป โดยรับผิดชอบการจัดทำลงระบบอย่างถูกต้องทันตามกำหนดเวลาในการใช้งาน Responsibilities -...

บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามประสบการณ์
20 ต.ค. 60
 พบ 44 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ