เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 27 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Consolidate Accounting Specialist
Job Purpose ผลสำเร็จของงานที่รับผิดชอบปฎิบัติงานที่ได้รับมอบหมายให้เป็นไปตามมาตรฐานเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของหน่วยงานอย่างมีประสิทธิภาพ Responsibilities • จัดทำงบการเงินและงบการเงินรว...

บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน N/A
23 มิ.ย. 60
2 . Project Standard Specialist
Job Purpose ศึกษาพัฒนาปรับปรุงกระบวนการบริหารโครงการคอนโดฯให้เป็นมาตรฐานของบริษัทฯและประกาศใช้เพื่อให้การบริหารโครงการแต่ละ SBU มีมาตรฐานเดียวกัน ทั้งในส่วนของ Project Life Time, คุณภาพการก่อสร้าง, ...

บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)
23 มิ.ย. 60
3 . Marketing Executive
Job Purpose วางแผนและกำหนดกลยุทธ์การปฎิบัติงานของหน่วยงาน รวมทั้งดำเนินการวิเคราะห์ประสิทธิภาพของการทำตลาด สื่อโฆษณาและหาช่องทางใหม่ๆเพื่อเข้าถึงกลุ่มลูกค้า และจัดกิจกรรมทางการตลาด ส่งเสริมการขาย สำร...

บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามประสบการณ์
23 มิ.ย. 60
4 . Contact Center Specialist
- จัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนความต้องการด้านบุคคลากรในแต่ละวัน รวมทั้งควบคุมการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามที่กำหนด - บริหารจัดการงบประมาณที่ใช้ในการปฏิบัติงานให้อยู่ในงบประมาณที่กำหนด - จัดทำสรุปแนวทางหร...

บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามประสบการณ์
23 มิ.ย. 60
5 . Business Development Manager
- วางแผนการปฎิบัติงานของหน่วยงานเพื่อให้การวิเคราะห์การกำหนดรูปแบบการลงทุนทางธุรกิจเป็นไปตามแผนที่กำหนด - ประเมินโอกาสและความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นของช่องทางต่างๆ รวมทั้งเปรียบเทียบแนวทางในการลงทุนแต...

บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามประสบการณ์
23 มิ.ย. 60
6 . M&E Project Engineer (Construction)
- วางแผนและบริหารจัดการด้านไฟฟ้าสุขภิบาล ทั้งแผนงานและงบประมาณ- - แก้ไขปัญหาหน้างานเพื่อให้งานเป็นไปตามแผนและยอดโอนตามเป้า - ควบคุมต้นทุนการก่อสร้างให้เป็นไปตามงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ - จัดหาผู้ร...

บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามประสบการณ์
23 มิ.ย. 60
7 . Sales Representative (ภูเก็ต)
Job Purpose รับผิดชอบการนำเสนอการขาย การจอง การประสานงานระหว่างหน่วยงานต่างๆทั้งภายในและภายนอกเพื่อการทำสัญญาและการให้สินเชื่อแก่ลูกค้า Responsibilities - ให้บริการลูกค้าในการจอง - บริหารจัดก...

บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์
23 มิ.ย. 60
8 . Logistics Technician
- จัดเตรียมรถขนส่งให้เพียงพอตามแผนการขนส่งและทันตามกำหนดเวลา - ตรวจสอบคุณภาพการขนส่ง และ คุณภาพรถขนส่งให้ได้ตามมาตรฐาน - ตรวจสอบควบคุมการเคลื่อนไหวของ Transport rack ให้อยู่ในจำนวนเท่าเดิม - รายงาน...

บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามประสบการณ์
23 มิ.ย. 60
9 . General Foreman
- ควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนงาน และตามขั้นตอนของงานโครงสร้าง - ควบคุมการใช้วัสดุของผู้รับเหมา ให้เป็นไปตามรายละเอียดและปริมาณที่กำหนด - วางแผนงานในส่วนที่ตนเองรับผิดชอบในรายละเอียดและสอดคล้องก...

บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามประสบการณ์
23 มิ.ย. 60
10 . Sales Supervisor
Job Purpose ควบคุม ดูแลและร่วมในการวางแผน และปฎิบัติงานขายที่ได้รับมอบหมายเพื่อบรรลุเป้าหมายตามที่ธุรกิจกำหนด รวมทั้งรับผิดชอบความถูกต้อง รวดเร็วในการดูแลลูกค้า การจัดทำเอกสาร รายงานที่เกี่ยวข้อง ...

บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามประสบการณ์
23 มิ.ย. 60
11 . Draftsman
- เขียนแบบตามที่ได้รับมอบหมาย - ตรวจสอบผลงานนำเสนอและปรับแก้ เพื่อนำส่งให้หน่วยที่เกี่ยวข้องต่อไป - ร่วมแก้ไขปัญหาด้านแบบและให้ข้อเสนอแนะ

บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามประสบการณ์
23 มิ.ย. 60
12 . Driver (พนักงานขับรถผู้บริหาร) โซนดอนเมือง,บางมด,บางแวกรับสมัครด่วน !
- รับผิดชอบในการขับรถ ดูแลสภาพรถที่ตนเองใช้งานอยู่ให้สะอาด เรียบร้อยและพร้อมในการใช้งานอยู่เสมอ - รวมทั้งรับผิดชอบในเรื่องความปลอดภัยในการขับ ดำเนินการประสานงานเมื่อมีอุบัติเหตุเพื่อให้ได้มีการบริห...

บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามประสบการณ์
23 มิ.ย. 60
13 . Engineering Specialist
-ร่วมในการออกแบบหรือตรวจสอบความถูกต้องของแบบที่รับผิดชอบให้สามารถ -ออกแบบและตรวจสอบแบบด้านวิศวกรรม -ร่วมในการออกแบบหรือตรวจสอบความถูกต้องของแบบที่รับผิดชอบให้สามารถนำไปใช้ในงานก่อสร้างหรืองานผลิตที่...

บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์
23 มิ.ย. 60
14 . Architect & QA Specialist
Job Purpose - ดำเนินการออกแบบโครงการหรือที่ไม่มีต้นแบบโครงการมาก่อน พร้อมทั้งตรวจสอบแบบสถาปัตย์ให้ถูกต้องและสอดคล้อง โดยแนะนำการจัดทำแบบลงในระบบอย่างถูกต้อง ทัรตามกำหนด รวมทั้งพัฒนางานออกแบบใหมีการพั...

บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามประสบการณ์
23 มิ.ย. 60
15 . General Production Technician
Job Purpose ควบคุมการปฏิบัติการผลิตของคนงาน และทีมงานให้สามารถผลิตได้ตามแผน และคุณภาพของผลิตภัณฑ์ รวมทั้งร่วมในการสอนและอบรมคนงานให้มีความรู้ความเข้าใจในงานผลิตตามที่ได้รับมอบหมาย Responsibiliti...

บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามประสบการณ์
23 มิ.ย. 60
16 . Sales Representative
Job Purpose รับผิดชอบการนำเสนอการขาย การจอง การประสานงานระหว่างหน่วยงานต่างๆทั้งภายในและภายนอกเพื่อการทำสัญญาและการให้สินเชื่อแก่ลูกค้า Responsibilities - ให้บริการลูกค้าในการจอง - บริหารจัดการ...

บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามประสบการณ์
23 มิ.ย. 60
17 . Production Engineer
Job Purpose รับผิดชอบงานควบคุมการปฏิบัติการผลิตของคนงาน และทีมงานภายใต้การบังคับบัญชาให้สามารถผลิตได้ตามแผน และคุณภาพของผลิตภัณฑ์ Responsibilities - บริหารจัดการการผลิตให้เป็นไปตามแผนการผลิ...

บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์
23 มิ.ย. 60
18 . Corporate Budgeting Specialist
ศึกษาความเหมาะสมในการใช้งบประมาณของหน่วยงานต่างๆ โดยเฉพาะที่มีการลงทุนสูง รวมทั้งควบคุมและตรวจสอบการจัดทำงประมาณของหน่วยงานต่างๆ เพื่อการขออนุมัติ ตลอดจนจัดสรรงบประมาณในระบบให้มีความถูกต้องทันต่อการใช...

บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน N/A
23 มิ.ย. 60
19 . Foreman (ศรีราชา,ชลบุรี)
Job Purpose รับผิดชอบในการปฏิบัติงานก่อสร้าง ควบคุมการปฏิบัติงานของผู้รับเหมาในการก่อสร้าง ร่วมในการวางแผนในภาพรวมของโครงการและนำมาจัดทำเป็นขั้นตอนในรายละเอียดแผนงานที่ตนเองรับผิดชอบ Respons...

บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์
23 มิ.ย. 60
20 . Cost Accountantรับสมัครด่วน !
คำนวณและบันทึกต้นทุนขายและต้นทุนบ้านสำเร็จรูปคงเหลือประจำเดือน , เปรียบเทียบต้นทุนที่เกิดขึ้นจริง (Actual Cost) กับงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ เพื่อปรับปรุงการคำนวณต้นทุนกรณีที่มีการใช้เกินงบประมาณ , ...

บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน N/A
23 มิ.ย. 60
21 . Estimate Technician
- ถอดแบบ ประมาณราคา (BOQ) - บันทึกปริมาณวัสดุ จำนวนชิ้นงาน Precast - จัดทำรายการชิ้นงาน คำนวณราคา

บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
23 มิ.ย. 60
22 . Site Engineer (กรุงเทพฯ-ปริมณฑล)
Job Purpose รับผิดชอบการวางแผนและควบคุมดูแลการก่อสร้างในทุกขั้นตอน เพื่อให้การก่อสร้างมีคุณภาพตามหลักวิศวกรรม ดำเนินการแก้ไขปัญหาที่หน้างานตรวจสอบ ควบคุมและประสิทธิผลการปฏิบัตงานของผู้รับเหมา ตลอ...

บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามประสบการณ์
23 มิ.ย. 60
23 . Foreman (กรุงเทพฯ, ปริมณฑล)
- ดูแลการให้บริการสาธารณะ และสภาพแวดล้อมในโครงการ - รับเรื่องร้องเรียนและติดตามผลให้ลูกค้าเกิดความพึงพอสูงสุด - แก้ไขข้อร้องเรียนจากลูกค้าและตรวจสอบจนกว่าจะแล้วเสร็จ โดยจะต้องเดินทางไปยังบ้านลูกค้า...

บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามประสบการณ์
23 มิ.ย. 60
24 . Marketing Officer
- ควบคุมประสิทธิภาพในการใช้สื่อโฆษณา - เพิ่มกลุ่มลูกค้าและพัฒนาประสิทธิภาพในการขายและการตลาด - ดำเนินการสำรวจตลาด (Marketing Survey) - ดูแลความเหมาะสมของสภาพโครงการ - ร่วมกิจกรรมพัฒนา Pruksa Value...

บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามประสบการณ์
23 มิ.ย. 60
25 . Sales Manager
Responsibilities -กำหนดเป้าหมายการขาย วางแผนการขาย และดำเนินงานขายตามเป้าหมายที่ได้รับมอบหมาย -สรุป / วิเคราะห์ข้อมูลลูกค้าเกี่ยวกับพฤติกรรมการซื้อและความต้องการของลูกค้า เพื่อเป็นข้อมูลให้กับฝ่าย...

บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามประสบการณ์
23 มิ.ย. 60
26 . Marketing Supervisor
- ควบคุมประสิทธิภาพในการใช้สื่อโฆษณา - เพิ่มกลุ่มลูกค้าและพัฒนาประสิทธิภาพในการขายและการตลาด - ดำเนินการสำรวจตลาด (Marketing Survey) - วางแผนการตลาด

บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน n/a
23 มิ.ย. 60
27 . Project Engineer
Job Purpose รับผิดชอบการวางแผนและบริหารโครงการ เพื่อให้โครงการที่รับผิดชอบเป็นไปตามแผนมีคุณภาพตามหลักวิศวกรรมและเป็นไปตามงบประมาณ Responsibilities - วางแผนโครงการก่อสร้าง ทั้งแผนงาน งบประมาณ ...

บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามประสบการณ์
23 มิ.ย. 60
 พบ 27 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ