เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
กรุณากรอก Username & Password
Username  :  
Password  :  
 พบ 23 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Transfer Officer
Job Purpose ดำเนินการเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องและปฏิบัติงานโอนกรรมสิทธิ์ให้เกิดความถูกต้องและรวดเร็วเพื่อให้ผู้บริหารสามารถรับทราบสถานะของโครงการ Responsibilities - วางแผนการปฏิบัติงานโอนกรร...

บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน N/A
15 เม.ย. 57
2 . Product Development Manager
Responsibilities - บริหารจัดการงานสถาปัตยกรรม , งานวิศวกรรมโยธา - บริหารงานบุคคลและพัฒนาบุคลากร - ให้คำปรึกษา แก้ปัญหางานก่อสร้าง และ งานออกแบบก่อสร้าง - พัฒนาผลิตภัณฑ์และเทคนิคการก่อสร้างใหม่ ๆ...

บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน n/a
15 เม.ย. 57
3 . Planning & Coordination Manager
Job Purpose บริหารจัดการเพื่อการกำหนดแผนการก่อสร้าง การตรวจสอบความคืบหน้าของโครงการก่อสร้างเปรียบเทียบกับงบประมาณ รวมถึงร่วมทำการปรับปรุงแก้ไขแผนการก่อสร้าง เพื่อให้เป็นไปตามแผนการโอนกรรมสิทธิ์ ...

บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน n/a
15 เม.ย. 57
4 . Production Planning Supervisor
Job Purpose รับผิดชอบการจัดทำแผนการผลิต ขนส่งและติดตั้ง Precast โดยประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อรับทราบความต้องการตลอดจนการวิเคราะห์ความเพียงพอและประสิทธิภาพในการผลิต ขนส่งและติดตั้ง Respon...

บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
เงินเดือน n/a
15 เม.ย. 57
5 . Estimate Supervisor
Job Purpose ตรวจสอบการจัดทำ BOQ รวมทั้งแนะนำการปรับปรุงแก้ไขเอกสารที่เกี่ยวข้องตามความเหมาะสม และรวบรวมข้อมูลสรุปของ BOQ เพื่อนำไปใช้ในการกำหนดงบประมาณการก่อสร้างหรือการผลิตในส่วนที่รับผิดชอบได้อย่าง...

บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
เงินเดือน n/a
15 เม.ย. 57
6 . VP, Human Capital Development
Job Purpose วางแผน กำกับดูแลจัดการ ตรวจสอบและควบคุมการพัฒนาบุคคลขององค์กรให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดอย่างถูกต้อง รวมทั้งร่วมวิเคราะห์และปรับปรุงการออกแบบ พัฒนาระบบงานและระบบการฝึกอบรม Responsibi...

บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน n/a
15 เม.ย. 57
7 . Human Resource Manager (บริษัทในเครือ)
บริหารการสรรหาคัดเลือกพนักงานและผู้บริหารของบริษัทเพื่อให้ได้พนักงานตามแผนกำลังคน -ควบคุมและบริหารจัดการ การจัดหาเครื่องมือเพื่อวัดความสามารถในการปฏิบัติงานตามความต้องการขององค์กร -ตรวจสอบและควบ...

บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน 70-120K
15 เม.ย. 57
8 . Sales Representative (กรุงเทพฯ และ ปริมณฑล)
ปฎิบัติงานด้านการขายตามเป้าหมายการขายที่ฝ่ายได้กำหนดไว้ เพื่อให้ได้ยอดขายตามที่ตั้งไว้ โดยมีบริการที่ดี สามารถตอบสนองความต้องการและแก้ไขปัญหาของลูกค้าได้

บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)
หลายอัตรา
เงินเดือน ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
15 เม.ย. 57
9 . Site Staff (กรุงเทพและปริมณฑล)
- ดูแลการเบิก-จ่าย ผลงานของผู้รับเหมา - ปฏิบัติงานธุรการภายในSiteงาน - ดูแลการเบิกวัสดุของผู้รับเหมา - ควบคุมการเบิกจ่ายเงินสดย่อยที่ใช้ในโครงการ - จัดทำเอกสารการขอสั่งซื้อวัสดุและอุปกรณ์

บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)
15 เม.ย. 57
10 . Foreman :โครงสร้าง/สถาปัตย์/งานระบบ (กรุงเทพฯปริมณฑล)
- ควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนงาน และตามลำดับของงานโครงสร้าง รวมถึงประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ปัญหาหน้างาน เพื่อให้งานเสร็จสิ้นตามกำหนดเวลา - ควบคุมการใช้วัสดุของผู้รับเหมา ให้เป็นไ...

บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)
หลายอัตรา
15 เม.ย. 57
11 . Production Manager
Job Purpose รับผิดชอบการบริหารจัดการ ควบคุมการผลิตของโรงงาน Precast โรงที่รับผิดชอบให้สามารถผลิตได้ตามแผนงานและได้ผลิตภัณฑืที่มีคุณภาพ Responsibilities - บริหารจัดการงานผลิตและให้เป็นไปตามแผน...

บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
15 เม.ย. 57
12 . Site Engineer (โครงการกรุงเทพและปริมณฑล)
- วางแผนและควบคุมงานก่อสร้าง - ตรวจสอบและติดตามการทำงานของโฟร์แมนและผู้รับเหมา - จัดทำและตรวจสอบงบประมาณการก่อสร้าง - จัดหา ควบคุมวัสดุและเครื่องมือการก่อสร้าง

บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามประสบการณ์
15 เม.ย. 57
13 . Office Engineer
- จัดเตรียมแบบก่อสร้าง อาคารและระบบสาธารณูปโภค - ควบคุมงานก่อสร้างสาธารณูปโภคในโครงการ - ปฏิบัติงานสำนักงานในโครงการที่รับผิดชอบ - ตรวจสอบงบประมาณการก่อสร้าง - ควบคุมวัสดุก่อสร้างและผู้รับเหมา

บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)
15 เม.ย. 57
14 . Store Staff (กรุงเทพและปริมณฑล)
- เบิก - จ่าย ผลงานผู้รับเหมา - ดูแลการเบิกวัสดุของผู้รับเหมา - ควบคุมการเบิกจ่ายเงินสดย่อยที่ใช้ในโครงการ - จัดทำเอกสารการขอสั่งซื้อ (Purchase Requisition) วัสดุและอุปกรณ์เร่งด่วน - ตรวจสอบและดูแ...

บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามประสบการณ์
15 เม.ย. 57
15 . Survey Engineer
- จัดเตรียมและ ตรวจสอบข้อมูลพิกัดในการวางตำแหน่ง ในการทำงานให้กับทีมสำรวจ รวมถึงการเคลียร์แบบก่อสร้างเพื่อให้ทีมสำรวจสามารถนำไปทำงานได้ และตรวจสอบควบคุมให้ถูกต้อง ทันเวลา - กำหนดนโยบาย และข้อมูลการทำ...

บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)
15 เม.ย. 57
16 . Project Manager
- บริหารจัดการโครงการบ้านที่รับผิดชอบ - สร้างภาพลักษณ์ และความพึงพอใจของกับลูกค้า - ส่งเสริมมาตรการความปลอดภัย

บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน n/a
15 เม.ย. 57
17 . Project Engineer(เชียงใหม่)
• วางแผน บริหาร ควบคุม ตรวจสอบ งานก่อสร้าง วัสดุก่อสร้าง ทีมงานที่เกี่ยวข้อง • บริหารต้นทุนการดำเนินงานให้อยู่ภายในงบประมาณและทรัพยากรที่มีอยู่ • สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า และส่งเ...

บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน N/A
15 เม.ย. 57
18 . Customer Service Supervisor
Responsibilities - ประสานงานและควบคุมการแก้ไขปัญหาเรื่องลูกค้าร้องเรียนเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุด - ควบคุม ดูแลและตรวจสอบงานซ่อมบำรุงหลังหมดระยะประกันและงานต่อเติมบ้าน

บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน n/a
15 เม.ย. 57
19 . ผู้ช่วยเลขานุการ
- ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานและบุคคลทั้งภายในและภายนอก - จัดตารางนัดหมายของผู้บังคับบัญชาทั้งจากภายในและภายนอก - ตรวจสอบ ควบคุมและดำเนินการเกี่ยวกับเอกสารที่ได้รับ - อื่นๆที่เกี่ยวข้อง

บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน N/A
15 เม.ย. 57
20 . Customer Service Officer
ประสานงานเพื่อสนับสนุนการส่งมอบบ้าน, การซ่อมแซมบ้าน, ดำเนินการเกี่ยวกับมิเตอร์น้ำ ไฟฟ้า ประสานงานและควบคุมการแก้ไขปัญหาเรื่องลูกค้าร้องเรียนเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุด, ควบคุม ดูแลและตรวจสอบงานซ่อมบำ...

บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)
หลายอัตรา
เงินเดือน N/A
15 เม.ย. 57
21 . Surveyor ( โฟร์แมนสำรวจ )
- ปฏิบัติงานสำรวจงานก่อสร้างบ้าน - รับแผนงานการสำรวจ และดำเนินงานด้านข้อมูล เอกสารที่เกี่ยวข้อง - ปฏิบัติงานสำรวจงานวางหมุดควบคุม และงานสำรวจระดับดินเดิม - ปฏิบัติงานสำรวจงานก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค...

บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
15 เม.ย. 57
22 . พนักงานธุรการ (สัญญาจ้าง)
-จัดเก็บข้อมูลของรายละเอียดงาน -สรุป Report -พิมพ์เอกสาร โดยใช้ Word,Excel -งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)
หลายอัตรา
เงินเดือน n/a
15 เม.ย. 57
23 . Sales Representative (ศาลายา,หนามแดง,เทพารักษ์)
- ให้บริการลูกค้าในการจอง - บริหารจัดการงานขาย - ให้บริการลูกค้าในการทำสัญญา - ศึกษารายละเอียดของสินค้า คู่แข่ง - ดำเนินการขอเบิกเงินคืนให้ลูกค้า - ให้บริการลูกค้าในการจอง

บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามประสบการณ์
15 เม.ย. 57
 พบ 23 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ