เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 30 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . customer service officer ( ประจำโครงการ ชลบุรี)
-เตรียมความพร้อมของเอกสารและอุปกรณ์ต่างๆในการส่งมอบบ้าน -สรุปรายงานการตรวจบ้านของลูกค้าเพื่อจัดส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง -ประสานงานเพื่อให้งานซ่อมเรียบร้อยก่อนโอน -เตรียมเอกสารเกี่ยวกับมิเตอร์น้ำ...

บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์
26 ส.ค. 59
2 . Academy coordinator
-ดูแลโปรแกรมการฝึกอบรมและการจัดตั้ง Facilities management academy -ประเมินความจำเป็นในการฝึกอบรมสำหรับพนักงาน outsourced ใหม่ และ refresh การอบรมเดิม -ระบุวัตถุประสงค์การฝึกอบรม ออกแบบโปรแกรมการฝ...

บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามประสบการณ์
26 ส.ค. 59
3 . Service coordinator
-ประสานงานระหว่างลูกค้าและ คู่ค้า ในการสอบถามข้อมูล, การทำงาน, การสนับสนุนต่างๆ -ช่วยเหลือลูกค้าในกรณีที่มีการสอบถาม ความกังวล หรือความขัดแย้ง -ตอบสนองต่อความกังวลของลูกค้าทันทีและสร้างความมั่นใจว่า...

บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามประสบการณ์
26 ส.ค. 59
4 . Design and vendor coordination
-ออกแบบตกแต่งภายในของโครงการของพฤกษา (คอนโด,ทาวน์เฮ้าส์,บ้านเดี่ยว) โดยใช้เฟอร์นิเจอร์ของบริษัทพันธมิตร -ออกแบบตกแต่งภายในบนพื้นฐานที่เป็นนิยมในตลาดปัจจุบัน ตามงบประมาณที่กำหนด -ประสานงานกับบริษั...

บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามประสบการณ์
26 ส.ค. 59
5 . Sales and customer coordination
-ดำเนินกิจกรรมการตลาดเพื่อเพิ่มการรับรู้และการซื้อสินค้า -จัดบูทกิจกรรมและการขาย -เข้าร่วมกิจกรรมสนับสนุนการขายและการจัดแสดง -ขยายงานในอนาคตของลูกค้าที่จะอาศัย เช่นเดียวกับผู้ซื้อที่มีศักยภาพของพฤ...

บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามประสบการณ์
26 ส.ค. 59
6 . Head of Property Management
-รับประกันความพึงพอใจของลูกค้าในการทำกำไร อันเป็นผลมาจากการบริหารโครงการ -พัฒนาและสร้างวิสัยทัศน์เชิงกลยุทธ์และการดำเนินกลยุทธ์ และพัฒนาความเป็นผู้นำในการบริหารทีมงานที่ทำงานให้บริการทั้งหมดภายใต้ PM...

บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามประสบการณ์
26 ส.ค. 59
7 . Estimate Engineer
-วางแผนและปรับต้นทุนมาตรฐานก่อสร้าง -ถอดแบบและจัดทำ BOQ บ้านหรืออาคารและ Mobilization -ตรวจสอบงบประมาณเพิ่มเติม, Design Change และ งบ Mobilization -ตรวจสอบราคาค่าแรงและวัสดุก่อสร้างตามเวลาที่กำหนด

บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามประสบการณ์
26 ส.ค. 59
8 . Customer Service Officer
-เตรียมความพร้อมของเอกสารและอุปกรณ์ต่างๆในการส่งมอบบ้าน -สรุปรายงานการตรวจบ้านของลูกค้าเพื่อจัดส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง -ประสานงานเพื่อให้งานซ่อมเรียบร้อยก่อนโอน -เตรียมเอกสารเกี่ยวกับมิเตอร์น้ำ...

บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามประสบการณ์
26 ส.ค. 59
9 . Warehouse & Logistics Manager
-บริหารจัดการรถขนส่งให้เพียงพอในการปฏิบัติงาน และอยู่ในงบประมาณ -ควบคุมการขนส่งให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลและสอดคล้องกับ Business Plan -บริหารจัดการและควบคุมการรับ – จ่ายวัสดุอุปกรณ์ให้ถูกต้อง -จัดเตรี...

บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)
26 ส.ค. 59
10 . Property Management Manager
บริหารโครงการแทนคณะกรรมการนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร -ดูแลรักษา ตรวจสอบระบบสาธารณูปโภคในโครงการ และแก้ไขปัญหาระบบสาธารณูปโภค -ควบคุมความถูกต้องในการจัดเก็บค่าบริการสาธารณะสำหรับโครงการที่ครบกำหนด -บริ...

บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)
26 ส.ค. 59
11 . Construction Management Specialist
-ประสานงานและเตรียมข้อมูลเพื่อการก่อสร้างและการขาย -ควบคุมและตรวจสอบความเรียบร้อยของงานภูมิสถาปัตย์ รวมถึงงานตกแต่ง และอุปกรณ์ในสำนักงานขาย ให้เป็นไปตามรูปแบบที่กำหนดอยู่เสมอ -ประสานงานกับหน่วยงานที...

บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)
26 ส.ค. 59
12 . Planning & Coordination Specialist
-ร่วมจัดทำแผนโครงการและวิเคราะห์ปัญหา จัดทำแผนงาน ทั้ง Annual Plan , Material Plan , Construction Plan -ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง ทั้งหน่วยงานขาย การตลาด แผนการโอนบ้าน เพื่อการจัดทำแผนงา...

บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)
26 ส.ค. 59
13 . Assistant Designer
-จัดทำแบบทุกชิ้นงานเพื่อใช้ในการก่อสร้างหรือการผลิตให้ถูกต้องตามที่กำหนด -ตรวจสอบความครบถ้วนของข้อมูลเพื่อใช้ประกอบการเขียนแบบ -ตรวจสอบผลงานนำเสนอและปรับแก้ เพื่อนำส่งให้หน่วยที่เกี่ยวข้องต่อไป -ตร...

บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)
26 ส.ค. 59
14 . Support Staff
-ปฎิบัติงานด้านสนับสนุนหน่วยงาน ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภายในภายนอกบริษัทฯ -จัดทำรายงานตามที่ได้รับมอบหมายให้เกิดความถูกต้อง -รับเรื่องร้องเรียนจากหน่วยงานอื่นเพื่อประสานงานให้ผู้ที่เกี่...

บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามประสบการณ์
26 ส.ค. 59
15 . Secretary (เลขานุการผู้บริหาร)
-ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอก -ประสานงานเพื่อนัดหมายกับผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก -จัดเก็บรายงานการประชุมเพื่อใช้อ้างอิง -ตรวจสอบ ควบคุมและดำเนินการด้านเอกสาร -บันทึกการนัดหมาย...

บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามประสบการณ์
26 ส.ค. 59
16 . Marketing Supervisor
-ควบคุมและพัฒนาประสิทธิภาพงานด้านการตลาด ร่วมวิเคราะห์ข้อมูลผู้บริโภคจากแหล่งต่างๆ ร่วมกำหนดกลุ่มลูกค้าเป้าหมายใหม่ หาช่องทาง และจัดกิจกรรมทางการตลาด ควบคุมและวิเคราะห์ประสิทธิภาพการใช้สื่อ ...

บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)
26 ส.ค. 59
17 . Coordination Officer
- จัดทำฐานข้อมูลของหน่วยงานที่สังกัด - รับผิดชอบในการจัดเก็บข้อมูลและพัฒนาระบบงานด้านเอกสารของหน่วยงานที่สังกัด และเอกสารอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย - รวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านค่าใช้จ่ายและ...

บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามประสบการณ์
26 ส.ค. 59
18 . Brand Development & Advertising Specialist
Job Purpose รับผิดชอบการวางแผนและบริหารจัดการงานการตลาดและกิจกรรมส่งเสริมการขายของแบรนด์องค์กรและโปรดักส์แบรนด์ โดยวิเคราะห์ข้อมูลกลยุทธ์ของแบรนด์ และข้อมูลคู่แข่งเพื่อกำหนดและควบคุมแนวท...

บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามประสบการณ์
26 ส.ค. 59
19 . Home Care Service Supervisor
Job Purpose รับผิดชอบในการวางแผนงานซ่อมแซม ปรับปรุงบ้าน หรือ Town House และสภาพแวดล้อมของโครงการ ทั้งที่มีการร้องเรียนจากลูกค้า และที่มีการเสียหายเพื่อ ให้โครงการมีคุณภาพ ลูกค้าเกิดความพึงงพอใจและเป...

บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามประสบการณ์
26 ส.ค. 59
20 . Marketing Officer
Job purpose ร่วมในการวางแผนการปฏิบัติงานของหน่วยงาน รวมทั้งดำเนินการวิเคราะห์ประสิทธิภาพของสื่อโฆษณา หาช่องทางโฆษณา เพื่อเข้าถึงกลุ่มลูกค้าใหม่และจัดกิจกรรมทางการตลาด ส่งเสริมการขาย สำรวจตลาดเพื่อเ...

บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามประสบการณ์
26 ส.ค. 59
21 . Sale Representative (โครงการเขตกรุงเทพ/ปริมณฑล)
รับผิดชอบการนำเสนอการขาย การจอง การประสานงานระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอก เพื่อการทำสัญญาและการให้สินเชื่อแก่ลูกค้า Responsibilities - ให้บริการลูกค้าในการจอง - บริหารจัดการงานขาย ...

บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามประสบการณ์
26 ส.ค. 59
22 . Sales Representative (ประจำ จ.ภูเก็ต)
รับผิดชอบการนำเสนอการขาย การจอง การประสานงานระหว่างหน่วยงานต่างๆทั้งภายในและภายนอกเพื่อการทำสัญญาและการให้สินเชื่อแก่ลูกค้า -ให้บริการลูกค้าในการจอง -บริหารจัดการงานขาย -ศึกษารายละเอียดของสินค้า ...

บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์
26 ส.ค. 59
23 . Foreman/Sr.Foreman (โครงการโซนบางพระ ชลบุรี)
Job Purpose รับผิดชอบในการปฏิบัติงานก่อสร้าง ควบคุมการปฏิบัติงานของผู้รับเหมาในการก่อสร้าง ร่วมในการวางแผนในภาพรวมของโครงการและนำมาจัดทำเป็นขั้นตอนในรายละเอียดแผนงานที่ตนเองรับผิดชอบ Respons...

บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์
26 ส.ค. 59
24 . Property Management Officer
- บริหารโครงการแทนคณะกรรมการนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร - ดูแลงานรักษาความปลอดภัยประจำหมู่บ้าน - ดูแลงานรักษาความสะอาดในหมู่บ้าน - ดูแลรักษาระบบสาธารณูปโภคหมู่บ้าน - ดูแลปรับปรุงทัศนียภาพและสภาพแวดล้...

บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามประสบการณ์
26 ส.ค. 59
25 . Site Engineer (ภูเก็ต/เชียงใหม่/กรุงเทพ)
Job Purpose รับผิดชอบการวางแผนและควบคุมดูแลการก่อสร้างในทุกขั้นตอน เพื่อให้การก่อสร้างมีคุณภาพตามหลักวิศวกรรม ดำเนินการแก้ไขปัญหาที่หน้างานตรวจสอบ ควบคุมและประสิทธิผลการปฏิบัตงานของผู้รับเหมา ตลอ...

บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามประสบการณ์
26 ส.ค. 59
26 . Foreman
- ดูแลการให้บริการสาธารณะ และสภาพแวดล้อมในโครงการ - รับเรื่องร้องเรียนและติดตามผลให้ลูกค้าเกิดความพึงพอสูงสุด - แก้ไขข้อร้องเรียนจากลูกค้าและตรวจสอบจนกว่าจะแล้วเสร็จ โดยจะต้องเดินทางไปยังบ้านลู...

บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามประสบการณ์
26 ส.ค. 59
27 . Credit Service Officer
- ติดตามผลสินเชื่อของลูกค้าจากสถาบันการเงินที่ลูกค้ายื่นกู้ - นัดลูกค้าเพื่อโอนกรรมสิทธิ์ - เร่งรัดหนี้เงินดาวน์ และติดตามหนี้ค้าง - ดำเนินการยกเลิกสัญญา

บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน N/A
26 ส.ค. 59
28 . Site Staff (เจ้าหน้าที่ธุรการโครงการ)
- ดูแลการเบิก-จ่าย ผลงานของผู้รับเหมา - ปฏิบัติงานธุรการภายในSiteงาน - ดูแลการเบิกวัสดุของผู้รับเหมา - ควบคุมการเบิกจ่ายเงินสดย่อยที่ใช้ในโครงการ - จัดทำเอกสารการขอสั่งซื้อวัสดุและอุปกรณ์ - ทำงาน...

บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามประสบการณ์
26 ส.ค. 59
29 . Project Engineer
Job Purpose รับผิดชอบการวางแผนและบริหารโครงการ เพื่อให้โครงการที่รับผิดชอบเป็นไปตามแผนมีคุณภาพตามหลักวิศวกรรมและเป็นไปตามงบประมาณ Responsibilities - วางแผนโครงการก่อสร้าง ทั้งแผนงาน งบประมาณ ...

บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามประสบการณ์
26 ส.ค. 59
30 . Customer Service Supervisor
- ประสานงานและควบคุมการแก้ไขปัญหาเรื่องลูกค้าร้องเรียนเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุด - ควบคุม ดูแลและตรวจสอบงานซ่อมบำรุงหลังหมดระยะประกันและงานต่อเติมบ้าน

บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามประสบการณ์
26 ส.ค. 59
 พบ 30 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ