เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . วิศวกรประจำฝ่าย Technical Center ด่วน!!!!ด่วน!!!
- ปฏิบัติงานในแผนก Technical Center - ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการปรับปรุงและพัฒนาผลิตเดิมรวมถึงผลิตภัณฑ์ใหม่ - ทดสอบและวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ร่วมกับฝ่ายต่าง ๆ รวมถึงการติดต่อประสานกับลูกค้าภายนอก - ติดต่...

บริษัท เจเทคโตะ (ไทยแลนด์) จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
20 ก.ย. 60
2 . วิศวกร ประจำฝ่ายจัดซื้อ รับสมัครด่วน !
- ปฏิบัติงานในฝ่ายจัดซื้อ - วิเคราะห์ปัญหาในงานจัดซื้อ ปรุงพัฒนางาน - ติดต่อสื่อสารประสานงานทั้งภายในและภายนอก - ปฏิบัติงานตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชา

บริษัท เจเทคโตะ (ไทยแลนด์) จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามมาตรฐานของบริษัทฯ
20 ก.ย. 60
3 . เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิต (Planning)รับสมัครด่วน !
1. ปฏิบัติงานในฝ่ายควบคุมการผลิต 2. วางแผนการผลิตให้กับหน่วยงานผลิต 3. ปฏิบัติงานด้านวางแผนผลิตให้กับ Production 4. ติดตามการผลิตตามแผนที่วางไว้ 6. ติดต่อประสานงานกับ Supplier 7. ติดต่อประสานงาน...

บริษัท เจเทคโตะ (ไทยแลนด์) จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
19 ก.ย. 60
4 . เจ้าหน้าที่ Payrollรับสมัครด่วน !
1.ปฏิบัติงานในแผนกบุคคล 2.ปฏิบัติงานด้านการคำนวณ OT 3.ดูแลควบคุมการลาของพนักงาน (TA) 4.ปฏิบัติงานด้านอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เจเทคโตะ (ไทยแลนด์) จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามมาตรฐานของบริษัทฯ
19 ก.ย. 60
5 . Section Sub Manager ประจำแผนกขาย (ผู้ช่วยผู้จัดการแผนก)
1. Sub section manager of Sales Department under Japanese Manager 2. Automotive parts sales activity into car makers and Tier1 makers in Thailand 3. Schedule control of development stage and mas pro...

บริษัท เจเทคโตะ (ไทยแลนด์) จำกัด
เงินเดือน By the Company
19 ก.ย. 60
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ