เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . พนักงานการเงิน (Cashier)
ด่วนมาก !!

1. มีประสบการณ์ทางด้านการเงิน (Cashier) การธนาคาร 2. สามารถบันทึกรายการบัญชี รับ-จ่าย 3. มีความรู้ทางด้านภาษีหัก ณ ที่จ่าย (ภงด.3, ภงด.53) 4. มีความรู้ทางด้านภาษีมูลค่าเพิ่ม

บริษัท ไทยวาฟูดโปรดักส์ จำกัด (มหาชน)
29 ก.ค. 58
2 . พนักงานขาย หน่วยรถ ( Van Salesman) จังหวัดชลบุรี
ด่วนมาก !!

1. มีประสบการณ์ด้านการขายสินค้าไม่ต่ำกว่า 1 ปี 2 รับผิดชอบขายสินค้าและเก็บบัญชีสินค้า 3. ปฏิบัติงานขาย ส่งเสริมการขายตามนโยบายบริษัท ***เริ่มงานวันที่ 1 กันยายน 2558

บริษัท ไทยวาฟูดโปรดักส์ จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
เงินเดือน 12,000 บาท + เบี้ยเลี้ยง + คอมมิชชั่น + ค่าโทรศัพท์
29 ก.ค. 58
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ