เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 7 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล
1.ดำเนินการสรรหาว่าจ้างพนักงานตามกระบวนการสรรหาคัดเลือกพนักงานตามที่บริษัทฯกำหนด 2.ดำเนินการจ่ายค่าจ้าง และสวัสดิการให้แก่พนักงานตามงวดการจ่ายค่าจ้างที่บริษัทฯ กำหนด 3.ดำเนินการฝึกอบรมตามแผนการฝึกอบ...

บริษัท ยูนิ - ท้อป เทรดดิ้ง (1988) จำกัด
เงินเดือน ตามประสบการณ์
23 พ.ย. 60
2 . เจ้าหน้าที่การตลาด
1.ปฎิบัติงานด้านการตลาด แผนการตลาด 2.จัดทำกิจกรรมส่งเสริมการขายตามที่ได้รับมอบหมาย 3.เก็บรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลทางการตลาด 4.ร่วมในการร่างแผนโฆษณาประชาสัมพันธ์ และการตลาดของบริษัทฯ 5.ติดตามความเคลื...

บริษัท ยูนิ - ท้อป เทรดดิ้ง (1988) จำกัด
เงินเดือน ตามประสบการณ์
23 พ.ย. 60
3 . ผู้จัดการการตลาด
1.การวิเคราะห์และรวบรวมข้อมูลการตลาดทั้งปัจจัยภายใน และภายนอกองค์กร ได้แก่ ลูกค้า คู่แข่ง พนักงานขาย สภาวะการตลาด 2.การพัฒนาสินค้า ทั้งสินค้าปัจจุบัน และสินค้าใหม่ โดยวิเคราะห์ SWOT ข้อมูลจากคู่แข่ง...

บริษัท ยูนิ - ท้อป เทรดดิ้ง (1988) จำกัด
เงินเดือน ตามประสบการณ์
23 พ.ย. 60
4 . พนักงานขายเครดิตรับสมัครด่วน !
-นำเสนอและขายสินค้า เพื่อสร้างยอดขายให้เป็นไปตามเป้าหมายในเขตการขายที่รับผิดชอบ -หาลูกค้าใหม่ เพื่อเพิ่มยอดขาย ให้บรรลุตามเป้าหมายที่ได้รับ -ขยายตลาด เพิ่มช่องทางหใม่ -จัดทำรายงานสภาวะตลาด,รายงานยอ...

บริษัท ยูนิ - ท้อป เทรดดิ้ง (1988) จำกัด
เงินเดือน ตามที่ตกลง
23 พ.ย. 60
5 . เจ้าหน้าที่ต่างประเทศรับสมัครด่วน !
- ดูแล และดำเนินการเรื่องเอกสารที่เกี่ยวข้อง กับการสั่งซื้อวัตถุดิบ/สินค้าจากต่างประเทศทั้งหมด ตลอดจนเคลียร์ปัญหาที่เกี่ยวข้อง เพื่อการนำเข้า(Import) ของวัตถุดิบ/สินค้าอย่างครบถ้วนและทันเวลาตามที่กำหน...

บริษัท ยูนิ - ท้อป เทรดดิ้ง (1988) จำกัด
23 พ.ย. 60
6 . เจ้าหน้าที่บัญชีสต๊อกรับสมัครด่วน !
-ดูแล ควบคุม ตรวจสอบเอกสารการรับเข้า-เบิกจ่าย -จัดทำและตรวจสอบบัญชีสต๊อกสินค้าในแต่ละเดือน -ตรวจนับสินค้า และวัตถุดิบตามเวลาที่กำหนด -ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง -งานอื่่นๆ ที่ได้รับมอ...

บริษัท ยูนิ - ท้อป เทรดดิ้ง (1988) จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
23 พ.ย. 60
7 . Saleหน่วยรถรับสมัครด่วน !
-นำเสนอและขายสินค้า เพื่อสร้างยอดขาย ให้เป็นไปตามเป้าหมายในเขตการขายที่รับผิดชอบ -ดูแลประสานงานลูกค้าของบริษัท -หาลูกค้าใหม่เพื่อเพิ่มยอดขายให้บรรลุตามเป้าหมายที่ได้รับ -ขยายตลาดเพิ่มช่องทางใหม่ -...

บริษัท ยูนิ - ท้อป เทรดดิ้ง (1988) จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
23 พ.ย. 60
 พบ 7 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ