เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 10 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ช่าง CNC ด่วน !
1.สามารถกลึงงานตามแบบ Drawing ด้วยเครื่อง CNC ได้เป็นอย่างดี 2.สามารถ กัดงาน (Milling ) ตามแบบ Drawing ด้วยเครื่อง CNC ได้เป็นอย่างดี 3.สามารถใช้งานโปรแกรม และเขียนโปรแกรม G-Code ได้เป็นอย่างดี 4.ส...

บริษัท แก้วปราการ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
21 ต.ค. 59
2 . เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล
1. ดำเนินกิจกรรมการสรรหาผู้สมัคร การคัดเลือกบุคลากร การว่าจ้าง 2. ดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการว่าจ้าง เช่น ควบคุมระยะเวลาทดลองงาน ระยะเวลาการทำงาน เพื่อการบรรจุเป็นพนักงานประจำ การแต่งตั้ง และการปรับ...

บริษัท แก้วปราการ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
21 ต.ค. 59
3 . พนักงานบัญชี (ประจำที่กรุงเทพฯ เขตสัมพันธวงศ์)
1. จัดทำบัญชีตามระบบมาตรฐานการบัญชี และปิดบัญชี 2. จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องเสนอผู้บังคับบัญชา 3. จัดทำแบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องส่งหน่วยงานราชการ และสรรพากร 4. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท แก้วปราการ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
21 ต.ค. 59
4 . เจ้าหน้าที่ธุรการขายและการตลาด
1.รับคำสั่งซื้อจากพนักงานขาย เพื่อจัดทำเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 2.ประสานงานกับหน่วยงานคลังสินค้า เพื่อดำเนินการเตรียมสินค้าส่งมอบให้ลูกค้า 3.แจ้งรายการสั่งซื้อของลูกค้าให้ฝ่ายบัญชี และ การเงินเพื่อ...

บริษัท แก้วปราการ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
21 ต.ค. 59
5 . วิศวกรประกันคุณภาพ
1.ควบคุม และปรับปรุง กระบวนการประกันคุณภาพ ให้สอดคล้องกับนโยบายของบริษัท 2.ควบคุมกระบวนการจัดทำมาตรฐานการทำงาน SOP (Standard Operation Procedure) และ WI (Work Instruction) ของทุกหน่วยงาน 3.ปรับปรุง ...

บริษัท แก้วปราการ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
21 ต.ค. 59
6 . Sales and Marketing Department Manager
1. Analyze market circumstances to formulate the marketing strategy, to forecast and plan sales plan which is optimal to domestic and international markets and conform to company’s policy and target. ...

บริษัท แก้วปราการ จำกัด
21 ต.ค. 59
7 . วิศวกรผลิต
1.ร่วมวางแผน และประมาณการผลิต, ทรัพยากร ที่ใช้ในการผลิต ให้ได้ตามเป้าหมายและนโยบายที่กำหนด 2.ออกแบบ พัฒนา ระบบการผลิตในโรงงาน ให้สามารถผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ 3.วิเคราะห์หาสาเหตุ และหาวิธีจัดการแ...

บริษัท แก้วปราการ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
21 ต.ค. 59
8 . เจ้าหน้าที่ประสานงานขายในประเทศ
1. หาลูกค้ารายใหม่ เพื่อเพิ่มยอดขายในตลาดในประเทศที่ได้รับมอบหมาย 2. ดูแลลูกค้าในตลาดในประเทศ ที่ได้รับมอบหมายให้มียอดขายต่อเนื่อง 3. ติดตามและรายงานสถานการณ์ของตลาด อาทิ เช่น ระดับราคาตลาด ผลิตภัณฑ...

บริษัท แก้วปราการ จำกัด
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามตกลง
21 ต.ค. 59
9 . วิศวกร IE อาวุโส ( Sr.IE Engineer )
1. ออกแบบ วิเคราะห์วิธีการผลิต พัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพของกระบวนการ ต่าง ๆในโรงงาน 2. ศึกษา ปรับปรุงแผนผังโรงงาน กาจัดวางเครื่องมือเครื่องจักรและสายงานการผลิตเพื่อให้ได้ปริมาณผลสูงสุด 3. ตรวจ...

บริษัท แก้วปราการ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
21 ต.ค. 59
10 . ช่างไฟฟ้า
1. ซ่อมบำรุง เครื่องมือ เครื่องจักร และระบบไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้าส่องสว่างให้มีประสิทธิภาพพร้อมใช้งาน 2. ตรวจสอบ ทำความสะอาด อุปกรณ์ เครื่องมือช่อมบำรุงต่างๆ ให้พร้อมใช้อยู่เสมอ 3. ติดตั้ง ดัดแปลง ...

บริษัท แก้วปราการ จำกัด
เงินเดือน 10,000 บาทขึ้นไป
21 ต.ค. 59
 พบ 10 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ