เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 10 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . พนักงานการตลาด
พนักงานการตลาด 1.ประสานงานกับแผนกออกแบบเพื่อการขายและการตลาดให้บรรลุเป้าหมาย 2.ติดต่อลูกค้าที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา เพื่อการขายและการตลาด 3.จัดการวางแผนการตลาด และกิจกรรมทางการตลาด เพื่อสน...

บริษัท แก้วปราการ จำกัด
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามตกลง
18 เม.ย. 58
2 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อ
1. จัดซื้อพัสดุ จัดซื้อจัดจ้าง เพื่อสนับสนุนการผลิตและการจำหน่ายของบริษัทฯ 2. วางแผนการจัดซื้อพัสดุเพื่อความสอดคล้องกับการผลิต และการจำหน่ายของบริษัทฯ 3. ประสานงานกับฝ่ายขายและหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ย...

บริษัท แก้วปราการ จำกัด
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามตกลง
18 เม.ย. 58
3 . วิศวกรผลิต
1.ร่วมวางแผน และประมาณการผลิต, ทรัพยากร ที่ใช้ในการผลิต ให้ได้ตามเป้าหมายและนโยบายที่กำหนด 2.ออกแบบ พัฒนา ระบบการผลิตในโรงงาน ให้สามารถผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ 3.วิเคราะห์หาสาเหตุ และหาวิธีจัดการแ...

บริษัท แก้วปราการ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
18 เม.ย. 58
4 . พนักงานขายในประเทศ
1. หาลูกค้าใหม่เพื่อเพิ่มยอดขายในตลาดในประเทศให้สอดคล้องกับแผนงานและเป้าหมายของฝ่ายขายและการตลาด 2. ดูแล ติดตามลูกค้าเก่าเพื่อเพิ่มยอดขายในตลาดในประเทศให้สอดคล้องกับแผนงานและเป้าหมายของฝ่ายขายและการต...

บริษัท แก้วปราการ จำกัด
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามตกลง
18 เม.ย. 58
5 . พนักงานขายต่างประเทศ
1. หาลูกค้ารายใหม่ เพื่อเพิ่มยอดขาย ในตลาดต่างประเทศ 2. ดูแล ติดตาม ลูกค้าเก่า เพื่อเพิ่มยอดขาย ในตลาดต่างประเทศ 3. ติดตามและรายงานสถานการณ์ของตลาด 4. ดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการขายต่าง ๆ 5. ประ...

บริษัท แก้วปราการ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
18 เม.ย. 58
6 . วิศวกรแม่พิมพ์ / ผู้ช่วยวิศวกรแม่พิมพ์
1. ออกแบบ jig-fixture,เขียนโปรแกรมและการ setup เครื่องจักร 2. ควบคุม ดูแล การสร้างแม่พิมพ์ ตาม drawing 3. ควบคุม ดูแลการใช้งาน เครื่องจักร และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง 4. ควบคุมดูแล การซ่อมบำรุง-เชิ...

บริษัท แก้วปราการ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
18 เม.ย. 58
7 . วิศวกร IE
1. ออกแบบ วิเคราะห์วิธีการผลิต พัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพของกระบวนการ ต่าง ๆในโรงงาน 2. ศึกษา ปรับปรุงแผนผังโรงงาน กาจัดวางเครื่องมือเครื่องจักรและสายงานการผลิตเพื่อให้ได้ปริมาณผลสูงสุด 3. ตรวจ...

บริษัท แก้วปราการ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
18 เม.ย. 58
8 . เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิต (ด่วน)
- ตอบรับความต้องการใช้สินค้า รวามกำหนดส่งมอบ จากฝ่ายขาย - จัดทำแผนการผลิต แผนการจัดส่ง ทั้งแก้วใส และแก้วพิมพ์สี - ติดตามกระบวนการผลิตให้ได้ตามแผนที่กำหนดไว้ - ติดตามและผลักดันสินค้าในคงคลัง - แล...

บริษัท แก้วปราการ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
18 เม.ย. 58
9 . ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล/หัวหน้าฝ่ายทรัพยากรบุคคล
1. กำหนดเป้าหมาย กลยุทธ์ แผนงาน วิธีการปฏิบัติงานของฝ่ายทรัพยากรบุคคลให้สอดคล้องกับ นโยบาย พันธกิจและเป้าหมายของบริษัท 2. มอบหมายงาน ติดตามงาน ผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อให้บรรจุตามเป้าหมาย 3. ประสาน...

บริษัท แก้วปราการ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
18 เม.ย. 58
10 . วิศวกร (เตาหลอม)
วิศวกรเตาหลอม 1. คำนวณปริมาณการใช้ พลังงานเชื้อเพลิง ตามค่าอุณหภูมิ ที่ใช้ในการหลอมเหลวน้ำแก้ว เพื่อให้ได้คุณภาพตามที่ต้องการ 2. ตรวจสภาพเตาอย่างสม่ำเสมอ ถ้าผิดปกติ ต้องรีบรายงานผู้บังคับบัญชาเพื่อห...

บริษัท แก้วปราการ จำกัด
เงินเดือน 20 - 40 K (ตามความเหมาะสม)
18 เม.ย. 58
 พบ 10 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ