เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 10 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Programmer
1.ให้การสนับสนุน แก้ไข ปัญหาระบบ SyteLine ERP ให้กับผู้ใช้งานแต่ละแผนก 2.ปรับปรุง พัฒนาระบบ SyteLine ERP ให้มีประสิทธิภาพและสนองตอบความต้องการ ให้กับผู้ใช้งานแต่ละแผนก 3.จัดทำข้อมูลและเขียน Repor...

บริษัท แก้วปราการ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
26 เม.ย. 60
2 . หัวหน้าแผนกคลังสินค้า
1. ควบคุม ดูแลพื้นที่คลังสินค้า และสินค้า ตามระบบการจัดการคลังสินค้า เพื่อควบคุมสินค้าคลคลังให้ถูกต้อง และมีคุณภาพ 2. ควบคุม ดูแล การเคลื่อนย้ายและการขนส่งสินค้าให้มีประสิทธิภาพ และถูกต้องตามเอกสารกา...

บริษัท แก้วปราการ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
26 เม.ย. 60
3 . วิศวกรซ่อมบำรุงรับสมัครด่วน !
1.ควบคุมและติดตามงานระบบบำรุงรักษาของโรงงานให้เป็นไปตามแผนงานที่วางไว้ 2.ควบคุมและรับผิดชอบแผนงานโครงการ (Project) และงานปรับปรุงภายในโรงงาน 3.วางแผนการบำรุงรักษาเชิงป้องกันของเครื่องจักรและอุปกรณ์ใ...

บริษัท แก้วปราการ จำกัด
1 ตำแหน่ง
26 เม.ย. 60
4 . เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล
1. ดำเนินเพื่อจัดเตรียมข้อมูล Time Attendance เพื่อการคำนวณค่าจ้างเงินเดือน 2. จัดทำรายงาน หรือเอกสารที่เกี่ยวข้อง 3. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท แก้วปราการ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
26 เม.ย. 60
5 . เจ้าหน้าที่บัญชี (Junior Accountant)
1. ทำบัญชีสต็อก ทรัพย์สินของบริษัทฯ 2. ตรวจนับสต็อก 3. ทำรายงานสต็อก ทรัพย์สินของบริษัทฯ และรายงานอื่นที่เกี่ยวข้อง 4. ทำบัญชีทั่วไป 5. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท แก้วปราการ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
26 เม.ย. 60
6 . เจ้าหน้าที่การตลาดรับสมัครด่วน !
1.ประสานงานกับแผนกออกแบบเพื่อการขายและการตลาดให้บรรลุเป้าหมาย 2.ติดต่อลูกค้าที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา เพื่อการขายและการตลาด 3.จัดการวางแผนการตลาด และกิจกรรมทางการตลาด เพื่อสนับสนุนทีมขาย 4....

บริษัท แก้วปราการ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
26 เม.ย. 60
7 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อ รับสมัครด่วน !
1. ติดต่อประสานงานกับ ผู้ขายสินค้า เพื่อขอรายละเอียดเกี่ยวกับ ราคาสินค้า คุณลักษณะ และเงื่อนไขต่างๆ 2. เจรจาต่อรองกับผู้ขายสินค้า หรือเงื่อนไขการสั่งซื้อต่างๆ ให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัทฯมากที่สุด 3. จ...

บริษัท แก้วปราการ จำกัด
2 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามตกลง
26 เม.ย. 60
8 . เจ้าหน้าที่ขายต่างประเทศ
ตำแหน่ง พนักงานขายต่างประเทศ 1. หาลูกค้ารายใหม่ เพื่อเพิ่มยอดขาย ในตลาดต่างประเทศ 2. ดูแล ติดตาม ลูกค้าเก่า เพื่อเพิ่มยอดขาย ในตลาดต่างประเทศ 3. ติดตามและรายงานสถานการณ์ของตลาด 4. ดำเนินกิจกรร...

บริษัท แก้วปราการ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
26 เม.ย. 60
9 . วิศวกร IE อาวุโส ( Sr.IE Engineer )
1. ออกแบบ วิเคราะห์วิธีการผลิต พัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพของกระบวนการ ต่าง ๆในโรงงาน 2. ศึกษา ปรับปรุงแผนผังโรงงาน กาจัดวางเครื่องมือเครื่องจักรและสายงานการผลิตเพื่อให้ได้ปริมาณผลสูงสุด 3. ตรวจ...

บริษัท แก้วปราการ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
26 เม.ย. 60
10 . พนักงานเขียนแบบ 2D 3Dรับสมัครด่วน !
1. ออกแบบ-เขียนแบบชิ้นส่วนอุปกรณ์แม่พิมพ์ ตาม Ware Drawing Approved ด้วยโปรแกรม 2D และ 3D 2. เขียนแบบ Drawing ชิ้นส่วนอุปกรณ์เครื่องจักรผลิต 3. ปรับปรุง Drawing ให้ตรงกับสภาพแม่พิมพ์ปัจจุบันเสมอ 4....

บริษัท แก้วปราการ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
26 เม.ย. 60
 พบ 10 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ