เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 10 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Programmer
1.ให้การสนับสนุน แก้ไข ปัญหาระบบ SyteLine ERP ให้กับผู้ใช้งานแต่ละแผนก 2.ปรับปรุง พัฒนาระบบ SyteLine ERP ให้มีประสิทธิภาพและสนองตอบความต้องการ ให้กับผู้ใช้งานแต่ละแผนก 3.จัดทำข้อมูลและเขียน Repor...

บริษัท แก้วปราการ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
24 ก.พ. 60
2 . หัวหน้าแผนกคลังสินค้า
1. ควบคุม ดูแลพื้นที่คลังสินค้า และสินค้า ตามระบบการจัดการคลังสินค้า เพื่อควบคุมสินค้าคลคลังให้ถูกต้อง และมีคุณภาพ 2. ควบคุม ดูแล การเคลื่อนย้ายและการขนส่งสินค้าให้มีประสิทธิภาพ และถูกต้องตามเอกสารกา...

บริษัท แก้วปราการ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
24 ก.พ. 60
3 . วิศวกรซ่อมบำรุงรับสมัครด่วน !
1.ควบคุมและติดตามงานระบบบำรุงรักษาของโรงงานให้เป็นไปตามแผนงานที่วางไว้ 2.ควบคุมและรับผิดชอบแผนงานโครงการ (Project) และงานปรับปรุงภายในโรงงาน 3.วางแผนการบำรุงรักษาเชิงป้องกันของเครื่องจักรและอุปกรณ์ใ...

บริษัท แก้วปราการ จำกัด
1 ตำแหน่ง
24 ก.พ. 60
4 . วิศวกรคุณภาพ รับสมัครด่วน !
1.ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อกำหนดระดับคุณภาพ ของสินค้าที่นำเข้าสู่กระบวนการผลิต 2.จัดทำข้อกำหนด และรายละเอียดที่ใช้ควบคุมคุณภาพและควบคุม ให้ดำเนินไปตามระดับคุณภาพที่ตั้งไว้ 3.ออกแบบ ตัว...

บริษัท แก้วปราการ จำกัด
1 ตำแหน่ง
24 ก.พ. 60
5 . หัวหน้าแผนกเตาหลอมและผสมวัตถุดิบ ด่วน!!
1.วางแผนการ การจัดเตรียมวัตถุดิบ ที่มีคุณภาพ และเชื้อเพลิงพลังงาน ตามกำลังการผลิต และคำสั่งผลิต 2.วางแผนการซ่อมบำรุงเตาหลอมตามอายุการใช้งาน 3.จัดเตรียมวัสดุทนไฟสำหรับการซ่อมบำรุงระหว่างการใช้งานให้พ...

บริษัท แก้วปราการ จำกัด
1 ตำแหน่ง
24 ก.พ. 60
6 . เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล
1. ดำเนินเพื่อจัดเตรียมข้อมูล Time Attendance เพื่อการคำนวณค่าจ้างเงินเดือน 2. จัดทำรายงาน หรือเอกสารที่เกี่ยวข้อง 3. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท แก้วปราการ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
24 ก.พ. 60
7 . เจ้าหน้าที่การตลาดรับสมัครด่วน !
1.ประสานงานกับแผนกออกแบบเพื่อการขายและการตลาดให้บรรลุเป้าหมาย 2.ติดต่อลูกค้าที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา เพื่อการขายและการตลาด 3.จัดการวางแผนการตลาด และกิจกรรมทางการตลาด เพื่อสนับสนุนทีมขาย 4....

บริษัท แก้วปราการ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
24 ก.พ. 60
8 . วิศวกรผลิตรับสมัครด่วน !
1.ร่วมวางแผน และประมาณการผลิต, ทรัพยากร ที่ใช้ในการผลิต ให้ได้ตามเป้าหมายและนโยบายที่กำหนด 2.ออกแบบ พัฒนา ระบบการผลิตในโรงงาน ให้สามารถผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ 3.วิเคราะห์หาสาเหตุ และหาวิธีจัดการแ...

บริษัท แก้วปราการ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
24 ก.พ. 60
9 . เจ้าหน้าที่ประสานงานขายในประเทศ
1. หาลูกค้ารายใหม่ เพื่อเพิ่มยอดขายในตลาดในประเทศที่ได้รับมอบหมาย 2. ดูแลลูกค้าในตลาดในประเทศ ที่ได้รับมอบหมายให้มียอดขายต่อเนื่อง 3. ติดตามและรายงานสถานการณ์ของตลาด อาทิ เช่น ระดับราคาตลาด ผลิตภัณฑ...

บริษัท แก้วปราการ จำกัด
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามตกลง
24 ก.พ. 60
10 . เจ้าหน้าที่ขายต่างประเทศ
ตำแหน่ง พนักงานขายต่างประเทศ 1. หาลูกค้ารายใหม่ เพื่อเพิ่มยอดขาย ในตลาดต่างประเทศ 2. ดูแล ติดตาม ลูกค้าเก่า เพื่อเพิ่มยอดขาย ในตลาดต่างประเทศ 3. ติดตามและรายงานสถานการณ์ของตลาด 4. ดำเนินกิจกรร...

บริษัท แก้วปราการ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
24 ก.พ. 60
 พบ 10 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ