เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 10 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ผู้ช่วยหัวหน้าหน่วยรักษาความปลอดภัย
1. สนับสนุน ควบคุม ดูแลการทำงานของพนักงานรักษาความปลอดภัย เพื่อให้การทำงานของหน่วยรักษาความปลอดภัยเป็นไปตามมาตรฐาน ระเบียบการรักษาความปลอดภัย 2. สนับสนุน ควบคุม ดูแลการเข้า - ออก ของผู้มาติดต่อ ลูกค้...

บริษัท แก้วปราการ จำกัด
1 อัตรา - จ้างเป็นพนักงานของบริษัทฯ
เงินเดือน ตามตกลง
23 ก.ค. 59
2 . เจ้าหน้าที่บัญชี (Junior Accountant)
1. ทำบัญชีสต็อก ทรัพย์สินของบริษัทฯ 2. ตรวจนับสต็อก 3. ทำรายงานสต็อก ทรัพย์สินของบริษัทฯ และรายงานอื่นที่เกี่ยวข้อง 4. ทำบัญชีทั่วไป 5. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท แก้วปราการ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
23 ก.ค. 59
3 . พนักงานบัญชี (ประจำที่กรุงเทพฯ เขตสัมพันธวงศ์)
1. จัดทำบัญชีตามระบบมาตรฐานการบัญชี และปิดบัญชี 2. จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องเสนอผู้บังคับบัญชา 3. จัดทำแบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องส่งหน่วยงานราชการ และสรรพากร 4. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท แก้วปราการ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
23 ก.ค. 59
4 . เจ้าหน้าที่ธุรการขายและการตลาด
1.รับคำสั่งซื้อจากพนักงานขาย เพื่อจัดทำเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 2.ประสานงานกับหน่วยงานคลังสินค้า เพื่อดำเนินการเตรียมสินค้าส่งมอบให้ลูกค้า 3.แจ้งรายการสั่งซื้อของลูกค้าให้ฝ่ายบัญชี และ การเงินเพื่อ...

บริษัท แก้วปราการ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
23 ก.ค. 59
5 . วิศวกรประกันคุณภาพ
1.ควบคุม และปรับปรุง กระบวนการประกันคุณภาพ ให้สอดคล้องกับนโยบายของบริษัท 2.ควบคุมกระบวนการจัดทำมาตรฐานการทำงาน SOP (Standard Operation Procedure) และ WI (Work Instruction) ของทุกหน่วยงาน 3.ปรับปรุง ...

บริษัท แก้วปราการ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
23 ก.ค. 59
6 . Sales and Marketing Department Manager
1. Analyze market circumstances to formulate the marketing strategy, to forecast and plan sales plan which is optimal to domestic and international markets and conform to company’s policy and target. ...

บริษัท แก้วปราการ จำกัด
23 ก.ค. 59
7 . เจ้าหน้าที่ประสานงานและติดตามงานด้านความปลอดภัย
1.ติดตามงานสถานะความคืบหน้าและรวบรวมปัญหางานด้านความปลอดภัยของทุกหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติ 2.ติดตามประสานงานกับหน่วยงานต่างๆภายในบริษัทฯเพื่อติดตามความคืบหน้าการแก้ไข/ปรับปรุงงานด้านความปลอด...

บริษัท แก้วปราการ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
23 ก.ค. 59
8 . เจ้าหน้าที่ประสานงานขายต่างประเทศ (Export Administrator)
1.รับคำสั่งซื้อจากพนักงานขาย เพื่อจัดทำเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 2.ประสานงานกับหน่วยงานคลังสินค้าเพื่อดำเนินการเตรียมสินค้าส่งมอบให้ลูกค้า 3.ประสานงานกับหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องเพื่อการส่งออกสินค...

บริษัท แก้วปราการ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
23 ก.ค. 59
9 . วิศวกรผลิต
1.ร่วมวางแผน และประมาณการผลิต, ทรัพยากร ที่ใช้ในการผลิต ให้ได้ตามเป้าหมายและนโยบายที่กำหนด 2.ออกแบบ พัฒนา ระบบการผลิตในโรงงาน ให้สามารถผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ 3.วิเคราะห์หาสาเหตุ และหาวิธีจัดการแ...

บริษัท แก้วปราการ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
23 ก.ค. 59
10 . วิศวกร IE อาวุโส ( Sr.IE Engineer )
1. ออกแบบ วิเคราะห์วิธีการผลิต พัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพของกระบวนการ ต่าง ๆในโรงงาน 2. ศึกษา ปรับปรุงแผนผังโรงงาน กาจัดวางเครื่องมือเครื่องจักรและสายงานการผลิตเพื่อให้ได้ปริมาณผลสูงสุด 3. ตรวจ...

บริษัท แก้วปราการ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
23 ก.ค. 59
 พบ 10 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ