เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 10 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Sales abroad
1. tracking and customer care have been very close. According to the set. 2. Weekly, monthly and quarterly sales reports to superiors. 3. monitor and report on the market situation of each client in...

บริษัท แก้วปราการ จำกัด
เงินเดือน as agreement
1 ส.ค. 58
2 . Coordinator of International Sales
1. track and Export. The export documents to complete. According to the delegates closely. 2. Reporting exports. And the cost for each job, weekly, monthly and quarterly bosses to reduce costs. 3. C...

บริษัท แก้วปราการ จำกัด
เงินเดือน as agreement
1 ส.ค. 58
3 . เจ้าหน้าที่ออกแบบผลิตภัณฑ์ ด่วน !!
1. รับคำสั่งในด้านการออกแบบโครงสร้างกล่อง และลวดลายจากฝ่ายการตลาด 2. ประสานงานกับหน่วยงานจัดซื้อ พิมพ์สี ฝ่ายขาย และการตลาด และผู้ที่เกี่ยวข้อง 3. จัดทำรายงาน และเอกสารการออกแบบ ต่างๆ เสนอผู้บังคับบ...

บริษัท แก้วปราการ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
1 ส.ค. 58
4 . นักเคมี - วิเคราะห์ , นักเคมี - เทคนิค
1.ปรับปรุงและพัฒนาสูตรแก้วให้มีประสิทธิภาพ ,พัฒนาคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์แก้ว 2.คำนวณสูตรวัตถุดิบ คุณสมบัติของแก้วและปรับสูตรวัตถุดิบ 3.รับผิดชอบโครงการใหม่ๆเกี่ยวกับวัตถุดิบผลิตแก้ว 4.สนับสนุนงานวิจั...

บริษัท แก้วปราการ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
1 ส.ค. 58
5 . เจ้าหน้าที่การตลาด ด่วน !!
พนักงานการตลาด 1.ประสานงานกับแผนกออกแบบเพื่อการขายและการตลาดให้บรรลุเป้าหมาย 2.ติดต่อลูกค้าที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา เพื่อการขายและการตลาด 3.จัดการวางแผนการตลาด และกิจกรรมทางการตลาด เพื่อสน...

บริษัท แก้วปราการ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
1 ส.ค. 58
6 . วิศวกรผลิต
1.ร่วมวางแผน และประมาณการผลิต, ทรัพยากร ที่ใช้ในการผลิต ให้ได้ตามเป้าหมายและนโยบายที่กำหนด 2.ออกแบบ พัฒนา ระบบการผลิตในโรงงาน ให้สามารถผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ 3.วิเคราะห์หาสาเหตุ และหาวิธีจัดการแ...

บริษัท แก้วปราการ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
1 ส.ค. 58
7 . พนักงานขายต่างประเทศ
ตำแหน่ง พนักงานขายต่างประเทศ 1. หาลูกค้ารายใหม่ เพื่อเพิ่มยอดขาย ในตลาดต่างประเทศ 2. ดูแล ติดตาม ลูกค้าเก่า เพื่อเพิ่มยอดขาย ในตลาดต่างประเทศ 3. ติดตามและรายงานสถานการณ์ของตลาด 4. ดำเนินกิจกรร...

บริษัท แก้วปราการ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
1 ส.ค. 58
8 . เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิต (ด่วน)
- ตอบรับความต้องการใช้สินค้า รวามกำหนดส่งมอบ จากฝ่ายขาย - จัดทำแผนการผลิต แผนการจัดส่ง ทั้งแก้วใส และแก้วพิมพ์สี - ติดตามกระบวนการผลิตให้ได้ตามแผนที่กำหนดไว้ - ติดตามและผลักดันสินค้าในคงคลัง - แล...

บริษัท แก้วปราการ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
1 ส.ค. 58
9 . ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล/หัวหน้าฝ่ายทรัพยากรบุคคล
1. กำหนดเป้าหมาย กลยุทธ์ แผนงาน วิธีการปฏิบัติงานของฝ่ายทรัพยากรบุคคลให้สอดคล้องกับ นโยบาย พันธกิจและเป้าหมายของบริษัท 2. มอบหมายงาน ติดตามงาน ผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อให้บรรจุตามเป้าหมาย 3. ประสาน...

บริษัท แก้วปราการ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
1 ส.ค. 58
10 . วิศวกร (เตาหลอม)
วิศวกรเตาหลอม 1. คำนวณปริมาณการใช้ พลังงานเชื้อเพลิง ตามค่าอุณหภูมิ ที่ใช้ในการหลอมเหลวน้ำแก้ว เพื่อให้ได้คุณภาพตามที่ต้องการ 2. ตรวจสภาพเตาอย่างสม่ำเสมอ ถ้าผิดปกติ ต้องรีบรายงานผู้บังคับบัญชาเพื่อห...

บริษัท แก้วปราการ จำกัด
เงินเดือน 20 - 40 K (ตามความเหมาะสม)
1 ส.ค. 58
 พบ 10 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ