เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 20 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ธุรการประสานงานขายต่างประเทศ
1.รับคำสั่งซื้อจากพนักงานขาย เพื่อจัดทำเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 2.ประสานงานกับหน่วยงานคลังสินค้า เพื่อดำเนินการเตรียมสินค้าส่งมอบให้ลูกค้า 3.แจ้งรายการสั่งซื้อของลูกค้าให้ฝ่ายบัญชี และ การเงินเพื่อ...

บริษัท แก้วปราการ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
13 ธ.ค. 60
2 . วิศวกรเครื่องจักรผลิตรับสมัครด่วน !
1.รับผิดชอบงานซ่อมบำรุงเชิงป้องกัน และซ่อมบำรุงเครื่องจักรผลิตแก้วเพรส และเป่า 2.วางแผนและติดตามการซ่อมบำรุงเครื่องจักรอย่างเป็นระบบ 3.วางแผนและจัดเตรียม Spar part ให้พร้อมสำหรับกระบวนการผลิต 4.จัด...

บริษัท แก้วปราการ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
13 ธ.ค. 60
3 . หัวหน้าแผนกทรัพยากรบุคคล ด้านการพัฒนาบุคลากร
1. ทำงานร่วมกับผู้บริหารและรับผิดชอบในการนำนโยบายการพัฒนาบุคลากรไปปฏิบัติให้เกิดผล 2. ร่วมในการประเมินผลการพัฒนาบุคลากรกับผู้บริหารและหน่วยงานต้นสังกัด 3. สร้างระบบการพัฒนาบุคลากรที่เหมาะสมกับองค์กร...

บริษัท แก้วปราการ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
13 ธ.ค. 60
4 . วิศวกรเตาหลอม(ด้านพลังงาน)รับสมัครด่วน !
1. ควบคุมดูแล การควบคุมเตาหลอม เพื่อให้ได้น้ำแก้วที่มีคุณภาพ และประหยัดพลังงาน รักษาสภาพเตาหลอมให้ใช้งานได้ยาวนาน 2. ควบคุมดูแล การจัดเตรียม เชื้อเพลิง พลังงาน ลม น้ำ วัตถุดิบ ตามสภาพเตาหลอมและแ...

บริษัท แก้วปราการ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
13 ธ.ค. 60
5 . หัวหน้าหน่วยแต่งแร่ทรายแก้ว รับสมัครด่วน !
1. ควบคุมโรงงานแต่งแร่ทรายแก้วให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล สอดคล้องตามแผนการผลิตประจำวัน ประจำเดือน 2. ควบคุม ดูแล การซ่อมบำรุงโรงแต่งแร่ทรายแก้ว เครื่องจักร รถในการขนถ่าย และอื่นๆ ให้มีประส...

บริษัท แก้วปราการ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
13 ธ.ค. 60
6 . วิศวกรวัตถุดิบ รับสมัครด่วน !
1.ควบคุมดูแล การผสมวัตถุดิบให้มีอัตราส่วนถูกต้องแม่นยำ มีปริมาณพอพียง เป็นตามแผนการผลิตประจำวัน ประจำเดือน 2.ควบคุมดูแลจัดเตรียมพื้นที่ การจัดการวัตถุดิบ เคมีภัณฑ์ การผสมวัตถุดิบ ให้เป็นตามแผนการผลิ...

บริษัท แก้วปราการ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
13 ธ.ค. 60
7 . หัวหน้าฝ่ายพิมพ์สีรับสมัครด่วน !
1. ควบคุม ดูแล บริหารงาน แผนกพิมพ์สี ให้มีประสิทธิภาพ ตามแผนงานที่วางไว้ 2. นำความรู้ และทักษะมาพัฒนาประสิทธิภาพ แก้ปัญหา 3. อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท แก้วปราการ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
13 ธ.ค. 60
8 . Web Master/Web Developer
1.ออกแบบและพัฒนา Website ภายใน(Intranet) และ Website ภายนอก ของ บริษัท แก้วปราการ จำกัด 2.ต้องประสานงาน กับฝ่ายขาย เรื่องการทำตลาด Online และ ออกแบบของ Website (web design) เพื่อการพัฒนา Websiteให้...

บริษัท แก้วปราการ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
13 ธ.ค. 60
9 . วิศวกรซ่อมบำรุง (ไฟฟ้ากำลัง)รับสมัครด่วน !
1.ควบคุมและติดตามงานระบบบำรุงรักษาของโรงงานให้เป็นไปตามแผนงานที่วางไว้ 2.ควบคุมและรับผิดชอบแผนงานโครงการ (Project) และงานปรับปรุงภายในโรงงาน 3.วางแผนการบำรุงรักษาเชิงป้องกันของเครื่องจักรและอุปกรณ์ใ...

บริษัท แก้วปราการ จำกัด
1 ตำแหน่ง
13 ธ.ค. 60
10 . วิศวกรประกันคุณภาพรับสมัครด่วน !
1.ควบคุม และปรับปรุง กระบวนการประกันคุณภาพ ให้สอดคล้องกับนโยบายของบริษัท 2.ควบคุมกระบวนการจัดทำมาตรฐานการทำงาน SOP (Standard Operation Procedure) และ WI (Work Instruction) ของทุกหน่วยงาน 3.ปรับปรุง ...

บริษัท แก้วปราการ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
13 ธ.ค. 60
11 . Sales and Marketing Department Manager
1. Analyze market circumstances to formulate the marketing strategy, to forecast and plan sales plan which is optimal to domestic and international markets and conform to company’s policy and target. ...

บริษัท แก้วปราการ จำกัด
13 ธ.ค. 60
12 . Export Sales
1. หาลูกค้ารายใหม่เพื่อเพิ่มยอดขายในตลาดต่างประเทศให้สอดคล้องกับแผนงาน และเป้าหมายของฝ่ายขายและการตลาด 2. ดูแล ติดตาม ลูกค้าเก่าเพื่อเพิ่มยอดขายในตลาดต่างประเทศให้สอดคล้องกับแผนงาน และเป้าหมายของฝ่าย...

บริษัท แก้วปราการ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
13 ธ.ค. 60
13 . เจ้าหน้าที่ประสานงานขายต่างประเทศ (Export Administrator) รับสมัครด่วน !
1.รับคำสั่งซื้อจากพนักงานขาย เพื่อจัดทำเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 2.ประสานงานกับหน่วยงานคลังสินค้าเพื่อดำเนินการเตรียมสินค้าส่งมอบให้ลูกค้า 3.ประสานงานกับหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องเพื่อการส่งออกสินค...

บริษัท แก้วปราการ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
13 ธ.ค. 60
14 . เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ(ม.6 วิทย์-คณิต)
1.สุ่มตัวอย่างวัตถุดิบและผลิตภัณ์แก้วเพื่อทำวิเคราะห์ทดสอบประจำวัน 2.เตรียมตัวอย่างสำหรับการวิเคราะห์ทดสอบ 3.วิเคราะห์ทดสอบเบื้องต้น เช่น หา Grain Size, Conductivity, Thermal Shock ,Impact Test 4.ค...

บริษัท แก้วปราการ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
13 ธ.ค. 60
15 . เจ้าหน้าที่ประสานงานขายในประเทศ
1. ช่วยเหลือและสนับสนุนการทำงานของพนักงานขายในประเทศ ในการประสานงานขาย จนสามารถส่งมอบสินค้าได้เสร็จสิ้น 2. ดูแลลูกค้าในประเทศ ตามที่ได้รับมอบหมายให้มียอดขายต่อเนื่อง เช่น ลูกค้ารายย่อยทั่วไป ลู...

บริษัท แก้วปราการ จำกัด
2 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามตกลง
13 ธ.ค. 60
16 . เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคคล (สรรหาบุคลากร)
1. ดำเนินการ สรรหา คัดเลืกผู้สมัครด้วยวิธีการต่างๆ เพื่อการว่าจ้างบุคลากรได้ตรงกับความต้องการของบริษัทฯ 2. ดำเนินการ งานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำลังพล การบรรจุเป็นพนักงานประจำ การแต่งตั้ง โอนย้าย ลาออ...

บริษัท แก้วปราการ จำกัด
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามตกลง
13 ธ.ค. 60
17 . วิศวกรแม่พิมพ์รับสมัครด่วน !
1. ออกแบบ jig-fixture,เขียนโปรแกรมและการ setup เครื่องจักร 2. ควบคุม ดูแล การสร้างแม่พิมพ์ ตาม drawing 3. ควบคุม ดูแลการใช้งาน เครื่องจักร และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง 4. ควบคุมดูแล การซ่อมบำรุง-เชิ...

บริษัท แก้วปราการ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
13 ธ.ค. 60
18 . ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล
1. กำหนดเป้าหมาย กลยุทธ์ แผนงาน วิธีการปฏิบัติงานของฝ่ายทรัพยากรบุคคลให้สอดคล้องกับ นโยบาย พันธกิจและเป้าหมายของบริษัท 2. มอบหมายงาน ติดตามงาน ผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อให้บรรจุตามเป้าหมาย 3. ประสาน...

บริษัท แก้วปราการ จำกัด
นิคมบางปู สมุทรปราการ
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
13 ธ.ค. 60
19 . ช่างไฟฟ้ารับสมัครด่วน !
1. ซ่อมบำรุง เครื่องมือ เครื่องจักร และระบบไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้าส่องสว่างให้มีประสิทธิภาพพร้อมใช้งาน 2. ตรวจสอบ ทำความสะอาด อุปกรณ์ เครื่องมือช่อมบำรุงต่างๆ ให้พร้อมใช้อยู่เสมอ 3. ติดตั้ง ดัดแปลง ...

บริษัท แก้วปราการ จำกัด
เงินเดือน 10,000 บาทขึ้นไป
13 ธ.ค. 60
20 . วิศวกร (เตาหลอม)
วิศวกรเตาหลอม 1. คำนวณปริมาณการใช้ พลังงานเชื้อเพลิง ตามค่าอุณหภูมิ ที่ใช้ในการหลอมเหลวน้ำแก้ว เพื่อให้ได้คุณภาพตามที่ต้องการ 2. ตรวจสภาพเตาอย่างสม่ำเสมอ ถ้าผิดปกติ ต้องรีบรายงานผู้บังคับบัญชาเพื่อห...

บริษัท แก้วปราการ จำกัด
เงินเดือน 20 - 40 K (ตามความเหมาะสม)
13 ธ.ค. 60
 พบ 20 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ