เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 10 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . จป.วิชาชีพ
1. วางแผน และดำเนินการด้านความปลอดภัยในการทำงานในสถานประะกอบการ 2. ร่วมจัดทำแผนงาน และโครงการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน 3. ตรวจสอบ และเสนอแนะให้นายจ้างปฏิบัติสอดคล้องกับกฎห...

บริษัท แก้วปราการ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
30 ม.ค. 58
2 . พนักงานฝ่ายการตลาด
1.วิเคราะห์และออกแบบการตลาด รวมทั้งผลิตภัณฑ์ใหม่ งานพิมพ์ และใช้ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้านอาร์ตเวิร์คเป็นอย่างดี 2.สามารถเจรจากับSupplier เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ 3.ควบคุมแผนการตลาดให้เสร็...

บริษัท แก้วปราการ จำกัด
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามตกลง
30 ม.ค. 58
3 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อ
1. จัดซื้อพัสดุ จัดซื้อจัดจ้าง เพื่อสนับสนุนการผลิตและการจำหน่ายของบริษัทฯ 2. วางแผนการจัดซื้อพัสดุเพื่อความสอดคล้องกับการผลิต และการจำหน่ายของบริษัทฯ 3. ประสานงานกับฝ่ายขายและหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ย...

บริษัท แก้วปราการ จำกัด
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามตกลง
30 ม.ค. 58
4 . วิศวกรผลิต
1.ร่วมวางแผน และประมาณการผลิต, ทรัพยากร ที่ใช้ในการผลิต ให้ได้ตามเป้าหมายและนโยบายที่กำหนด 2.ออกแบบ พัฒนา ระบบการผลิตในโรงงาน ให้สามารถผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ 3.วิเคราะห์หาสาเหตุ และหาวิธีจัดการแ...

บริษัท แก้วปราการ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
30 ม.ค. 58
5 . พนักงานขายในประเทศ
1. หาลูกค้าใหม่เพื่อเพิ่มยอดขายในตลาดในประเทศให้สอดคล้องกับแผนงานและเป้าหมายของฝ่ายขายและการตลาด 2. ดูแล ติดตามลูกค้าเก่าเพื่อเพิ่มยอดขายในตลาดในประเทศให้สอดคล้องกับแผนงานและเป้าหมายของฝ่ายขายและการต...

บริษัท แก้วปราการ จำกัด
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามตกลง
30 ม.ค. 58
6 . พนักงานขายต่างประเทศ
1. หาลูกค้ารายใหม่ เพื่อเพิ่มยอดขาย ในตลาดต่างประเทศ 2. ดูแล ติดตาม ลูกค้าเก่า เพื่อเพิ่มยอดขาย ในตลาดต่างประเทศ 3. ติดตามและรายงานสถานการณ์ของตลาด 4. ดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการขายต่าง ๆ 5. ประ...

บริษัท แก้วปราการ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
30 ม.ค. 58
7 . วิศวกรแม่พิมพ์ / ผู้ช่วยวิศวกรแม่พิมพ์
1. ออกแบบ jig-fixture,เขียนโปรแกรมและการ setup เครื่องจักร 2. ควบคุม ดูแล การสร้างแม่พิมพ์ ตาม drawing 3. ควบคุม ดูแลการใช้งาน เครื่องจักร และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง 4. ควบคุมดูแล การซ่อมบำรุง-เชิ...

บริษัท แก้วปราการ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
30 ม.ค. 58
8 . เจ้าหน้าที่บัญชี
1.เตรียมเอกสาร บันทึกข้อมูล 2.ทำรายงานเก็บข้อมูลสต๊อก 3.ตรวจนับสต๊อก 4.ตรวจนับทรัพย์สิน 4.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท แก้วปราการ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
30 ม.ค. 58
9 . ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล/หัวหน้าฝ่ายทรัพยากรบุคคล
1. กำหนดเป้าหมาย กลยุทธ์ แผนงาน วิธีการปฏิบัติงานของฝ่ายทรัพยากรบุคคลให้สอดคล้องกับ นโยบาย พันธกิจและเป้าหมายของบริษัท 2. มอบหมายงาน ติดตามงาน ผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อให้บรรจุตามเป้าหมาย 3. ประสาน...

บริษัท แก้วปราการ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
30 ม.ค. 58
10 . หัวหน้าแผนกวิศวกรรมเบ้า
1. วางแผน การจัดเตรียม จัดหา แม่พิมพ์ ตามแผนการผลิต 2. ควบคุม ดูแล ซ่อมแซมบำรุงรักษาแม่พิมพ์ 3. วางแผนงาน การซ่อมบำรุง รักษาเครื่องมือ เครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆ 4. พัฒนา ปรับปรุง ระบบการบริหารงาน...

บริษัท แก้วปราการ จำกัด
เงินเดือน 25 - 40 K (ตามความเหมาะสม)
30 ม.ค. 58
 พบ 10 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ