เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 10 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อ
1. จัดซื้อพัสดุ จัดซื้อจัดจ้าง เพื่อสนับสนุนการผลิตและการจำหน่ายของบริษัทฯ 2. วางแผนการจัดซื้อพัสดุเพื่อความสอดคล้องกับการผลิต และการจำหน่ายของบริษัทฯ 3. ประสานงานกับฝ่ายขายและหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ย...

บริษัท แก้วปราการ จำกัด
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามตกลง
22 ธ.ค. 57
2 . วิศวกรผลิต
1.ร่วมวางแผน และประมาณการผลิต, ทรัพยากร ที่ใช้ในการผลิต ให้ได้ตามเป้าหมายและนโยบายที่กำหนด 2.ออกแบบ พัฒนา ระบบการผลิตในโรงงาน ให้สามารถผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ 3.วิเคราะห์หาสาเหตุ และหาวิธีจัดการแ...

บริษัท แก้วปราการ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
22 ธ.ค. 57
3 . พนักงานขายในประเทศ
1. หาลูกค้าใหม่เพื่อเพิ่มยอดขายในตลาดในประเทศให้สอดคล้องกับแผนงานและเป้าหมายของฝ่ายขายและการตลาด 2. ดูแล ติดตามลูกค้าเก่าเพื่อเพิ่มยอดขายในตลาดในประเทศให้สอดคล้องกับแผนงานและเป้าหมายของฝ่ายขายและการต...

บริษัท แก้วปราการ จำกัด
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามตกลง
22 ธ.ค. 57
4 . พนักงานขายต่างประเทศ
1. หาลูกค้ารายใหม่ เพื่อเพิ่มยอดขาย ในตลาดต่างประเทศ 2. ดูแล ติดตาม ลูกค้าเก่า เพื่อเพิ่มยอดขาย ในตลาดต่างประเทศ 3. ติดตามและรายงานสถานการณ์ของตลาด 4. ดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการขายต่าง ๆ 5. ประ...

บริษัท แก้วปราการ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
22 ธ.ค. 57
5 . วิศวกรแม่พิมพ์ / ผู้ช่วยวิศวกรแม่พิมพ์
1. ออกแบบ jig-fixture,เขียนโปรแกรมและการ setup เครื่องจักร 2. ควบคุม ดูแล การสร้างแม่พิมพ์ ตาม drawing 3. ควบคุม ดูแลการใช้งาน เครื่องจักร และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง 4. ควบคุมดูแล การซ่อมบำรุง-เชิ...

บริษัท แก้วปราการ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
22 ธ.ค. 57
6 . วิศวกร IE
1. ออกแบบ วิเคราะห์วิธีการผลิต พัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพของกระบวนการ ต่าง ๆในโรงงาน 2. ศึกษา ปรับปรุงแผนผังโรงงาน กาจัดวางเครื่องมือเครื่องจักรและสายงานการผลิตเพื่อให้ได้ปริมาณผลสูงสุด 3. ตรวจ...

บริษัท แก้วปราการ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
22 ธ.ค. 57
7 . เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิต (ด่วน)
- ติดตามและรวบรวมความต้องการสินค้าของลูกค้า เพื่อเปรียบเทียบกับสินค้าคงคลังเพื่อวางแผนผลิต - ประมาณการ การผลิตสินค้าเพิ่มเติมจากความต้องการของลูกค้า เพื่อเพิ่มความสะดวกในการขาย - ประสานงานกับฝ่ายโรง...

บริษัท แก้วปราการ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
22 ธ.ค. 57
8 . เจ้าหน้าที่บัญชี
1.เตรียมเอกสาร บันทึกข้อมูล 2.ทำรายงานเก็บข้อมูลสต๊อก 3.ตรวจนับสต๊อก 4.ตรวจนับทรัพย์สิน 4.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท แก้วปราการ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
22 ธ.ค. 57
9 . หัวหน้าแผนกวิศวกรรมเบ้า
1. วางแผน การจัดเตรียม จัดหา แม่พิมพ์ ตามแผนการผลิต 2. ควบคุม ดูแล ซ่อมแซมบำรุงรักษาแม่พิมพ์ 3. วางแผนงาน การซ่อมบำรุง รักษาเครื่องมือ เครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆ 4. พัฒนา ปรับปรุง ระบบการบริหารงาน...

บริษัท แก้วปราการ จำกัด
เงินเดือน 25 - 40 K (ตามความเหมาะสม)
22 ธ.ค. 57
10 . วิศวกร (เตาหลอม)
วิศวกรเตาหลอม 1. คำนวณปริมาณการใช้ พลังงานเชื้อเพลิง ตามค่าอุณหภูมิ ที่ใช้ในการหลอมเหลวน้ำแก้ว เพื่อให้ได้คุณภาพตามที่ต้องการ 2. ตรวจสภาพเตาอย่างสม่ำเสมอ ถ้าผิดปกติ ต้องรีบรายงานผู้บังคับบัญชาเพื่อห...

บริษัท แก้วปราการ จำกัด
เงินเดือน 20 - 40 K (ตามความเหมาะสม)
22 ธ.ค. 57
 พบ 10 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ