เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 8 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Export Sales
1. tracking and customer care have been very close. According to the set. 2. Weekly, monthly and quarterly sales reports to superiors. 3. monitor and report on the market situation of each client in...

บริษัท แก้วปราการ จำกัด
เงินเดือน as agreement
27 พ.ย. 58
2 . เจ้าหน้าที่ประสานงานฝ่ายต่างประเทศ (Exprot Administrator)
1.รับคำสั่งจากพนักงานขาย เพื่อจัดทำเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 2.ประสานงานกับหน่วยงานคลังสินค้าเพื่อดำเนินการเตรียมสินค้าส่งมอบให้ลูกค้า 3.ประสานงานกับหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องเพื่อการส่งออกสินค้าไป...

บริษัท แก้วปราการ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
27 พ.ย. 58
3 . เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ
1.สุ่มตัวอย่างวัตถุดิบและผลิตภัณ์แก้วเพื่อทำวิเคราะห์ทดสอบประจำวัน 2.เตรียมตัวอย่างสำหรับการวิเคราะห์ทดสอบ 3.วิเคราะห์ทดสอบเบื้องต้น เช่น หา Grain Size, Conductivity, Thermal Shock ,Impact Test 4.ค...

บริษัท แก้วปราการ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
27 พ.ย. 58
4 . เจ้าหน้าที่การตลาด ด่วน !!
พนักงานการตลาด 1.ประสานงานกับแผนกออกแบบเพื่อการขายและการตลาดให้บรรลุเป้าหมาย 2.ติดต่อลูกค้าที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา เพื่อการขายและการตลาด 3.จัดการวางแผนการตลาด และกิจกรรมทางการตลาด เพื่อสน...

บริษัท แก้วปราการ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
27 พ.ย. 58
5 . วิศวกรผลิต
1.ร่วมวางแผน และประมาณการผลิต, ทรัพยากร ที่ใช้ในการผลิต ให้ได้ตามเป้าหมายและนโยบายที่กำหนด 2.ออกแบบ พัฒนา ระบบการผลิตในโรงงาน ให้สามารถผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ 3.วิเคราะห์หาสาเหตุ และหาวิธีจัดการแ...

บริษัท แก้วปราการ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
27 พ.ย. 58
6 . โปรแกรมเมอร์
1. มีความรู้เรื่องเกี่ยวกับระบบธุรกิจ ,โรงงาน 2. สามารถเขียนโปรแกรม VB, VB.Net, Database:SQL Sever2008 3. สามารถเขียนรายงานด้วยโปรแกรม Crystal Report 4. พัฒนาโปรแกรม Application 5. Support แล...

บริษัท แก้วปราการ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
27 พ.ย. 58
7 . วิศวกร IE
1. ออกแบบ วิเคราะห์วิธีการผลิต พัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพของกระบวนการ ต่าง ๆในโรงงาน 2. ศึกษา ปรับปรุงแผนผังโรงงาน กาจัดวางเครื่องมือเครื่องจักรและสายงานการผลิตเพื่อให้ได้ปริมาณผลสูงสุด 3. ตรวจ...

บริษัท แก้วปราการ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
27 พ.ย. 58
8 . ช่างไฟฟ้า
1. ซ่อมบำรุง เครื่องมือ เครื่องจักร และระบบไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้าส่องสว่างให้มีประสิทธิภาพพร้อมใช้งาน 2. ตรวจสอบ ทำความสะอาด อุปกรณ์ เครื่องมือช่อมบำรุงต่างๆ ให้พร้อมใช้อยู่เสมอ 3. ติดตั้ง ดัดแปลง ...

บริษัท แก้วปราการ จำกัด
เงินเดือน 10,000 บาทขึ้นไป
27 พ.ย. 58
 พบ 8 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ