เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 10 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . หัวหน้าแผนกควบคุมคุณภาพ (QC Department Supervisor)
1. ควบคุม ดูแล การตรวจสอบคุณภาพสินค้าที่ผลิต ให้ได้ตามมาตรฐานที่กำหนด 2. ตรวจสอบปัญหาที่พบจากการตรวจสอบคุณภาพ วิเคราะห์หาสาเหตุ และแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไข 3. ควบคุม ดูแล เครื่องมือ อุปกร...

บริษัท แก้วปราการ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
24 มี.ค. 60
2 . Programmer
1.ให้การสนับสนุน แก้ไข ปัญหาระบบ SyteLine ERP ให้กับผู้ใช้งานแต่ละแผนก 2.ปรับปรุง พัฒนาระบบ SyteLine ERP ให้มีประสิทธิภาพและสนองตอบความต้องการ ให้กับผู้ใช้งานแต่ละแผนก 3.จัดทำข้อมูลและเขียน Repor...

บริษัท แก้วปราการ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
24 มี.ค. 60
3 . หัวหน้าแผนกคลังสินค้า
1. ควบคุม ดูแลพื้นที่คลังสินค้า และสินค้า ตามระบบการจัดการคลังสินค้า เพื่อควบคุมสินค้าคลคลังให้ถูกต้อง และมีคุณภาพ 2. ควบคุม ดูแล การเคลื่อนย้ายและการขนส่งสินค้าให้มีประสิทธิภาพ และถูกต้องตามเอกสารกา...

บริษัท แก้วปราการ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
24 มี.ค. 60
4 . วิศวกรซ่อมบำรุงรับสมัครด่วน !
1.ควบคุมและติดตามงานระบบบำรุงรักษาของโรงงานให้เป็นไปตามแผนงานที่วางไว้ 2.ควบคุมและรับผิดชอบแผนงานโครงการ (Project) และงานปรับปรุงภายในโรงงาน 3.วางแผนการบำรุงรักษาเชิงป้องกันของเครื่องจักรและอุปกรณ์ใ...

บริษัท แก้วปราการ จำกัด
1 ตำแหน่ง
24 มี.ค. 60
5 . ช่าง CNCรับสมัครด่วน !
1.สามารถกลึงงานตามแบบ Drawing ด้วยเครื่อง CNC ได้เป็นอย่างดี 2.สามารถ กัดงาน (Milling ) ตามแบบ Drawing ด้วยเครื่อง CNC ได้เป็นอย่างดี 3.สามารถใช้งานโปรแกรม และเขียนโปรแกรม G-Code ได้เป็นอย่างดี 4.ส...

บริษัท แก้วปราการ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
24 มี.ค. 60
6 . เจ้าหน้าที่บัญชี (Junior Accountant)
1. ทำบัญชีสต็อก ทรัพย์สินของบริษัทฯ 2. ตรวจนับสต็อก 3. ทำรายงานสต็อก ทรัพย์สินของบริษัทฯ และรายงานอื่นที่เกี่ยวข้อง 4. ทำบัญชีทั่วไป 5. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท แก้วปราการ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
24 มี.ค. 60
7 . เจ้าหน้าที่การตลาดรับสมัครด่วน !
1.ประสานงานกับแผนกออกแบบเพื่อการขายและการตลาดให้บรรลุเป้าหมาย 2.ติดต่อลูกค้าที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา เพื่อการขายและการตลาด 3.จัดการวางแผนการตลาด และกิจกรรมทางการตลาด เพื่อสนับสนุนทีมขาย 4....

บริษัท แก้วปราการ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
24 มี.ค. 60
8 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อ รับสมัครด่วน !
1. ติดต่อประสานงานกับ ผู้ขายสินค้า เพื่อขอรายละเอียดเกี่ยวกับ ราคาสินค้า คุณลักษณะ และเงื่อนไขต่างๆ 2. เจรจาต่อรองกับผู้ขายสินค้า หรือเงื่อนไขการสั่งซื้อต่างๆ ให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัทฯมากที่สุด 3. จ...

บริษัท แก้วปราการ จำกัด
2 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามตกลง
24 มี.ค. 60
9 . เจ้าหน้าที่ขายต่างประเทศ
ตำแหน่ง พนักงานขายต่างประเทศ 1. หาลูกค้ารายใหม่ เพื่อเพิ่มยอดขาย ในตลาดต่างประเทศ 2. ดูแล ติดตาม ลูกค้าเก่า เพื่อเพิ่มยอดขาย ในตลาดต่างประเทศ 3. ติดตามและรายงานสถานการณ์ของตลาด 4. ดำเนินกิจกรร...

บริษัท แก้วปราการ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
24 มี.ค. 60
10 . วิศวกร IE อาวุโส ( Sr.IE Engineer )
1. ออกแบบ วิเคราะห์วิธีการผลิต พัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพของกระบวนการ ต่าง ๆในโรงงาน 2. ศึกษา ปรับปรุงแผนผังโรงงาน กาจัดวางเครื่องมือเครื่องจักรและสายงานการผลิตเพื่อให้ได้ปริมาณผลสูงสุด 3. ตรวจ...

บริษัท แก้วปราการ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
24 มี.ค. 60
 พบ 10 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ