เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 20 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . หัวหน้าฝ่ายพิมพ์สีรับสมัครด่วน !
1. ควบคุม ดูแล บริหารงาน แผนกพิมพ์สี ให้มีประสิทธิภาพ ตามแผนงานที่วางไว้ 2. นำความรู้ และทักษะมาพัฒนาประสิทธิภาพ แก้ปัญหา 3. อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท แก้วปราการ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
23 มิ.ย. 60
2 . เจ้าหน้าที่วางแผนและประสานงานรับสมัครด่วน !
1.ร่วมวางแผนกับหัวหน้าแผนกวางแผนฯ ปฏิบัติงานและควบคุมการวางแผนและการประสานงานให้ได้สินค้าตามแผนงาน 2.ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ได้สินค้าตามความต้องการของลูกค้า 3.ร่วมวางแผนในการบริหารจัดกา...

บริษัท แก้วปราการ จำกัด
23 มิ.ย. 60
3 . เจ้าหน้าที่การตลาดออนไลน์ (Online Marketing Officer)
1. พัฒนาการทำ Online Marketing ผ่านช่องทาง Digital Marketing และทำการตลาดผ่านอีเมลในการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ แบรนด์ และสินค้าของบริษัท 2. บริหารจัดการข้อมูลเนื้อหาต่างๆ ของ Online Marketing ที่ผ่านช่อง...

บริษัท แก้วปราการ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
23 มิ.ย. 60
4 . หัวหน้าแผนกควบคุมคุณภาพ (QC Department Supervisor)
1. ควบคุม ดูแล การตรวจสอบคุณภาพสินค้าที่ผลิต ให้ได้ตามมาตรฐานที่กำหนด 2. ตรวจสอบปัญหาที่พบจากการตรวจสอบคุณภาพ วิเคราะห์หาสาเหตุ และแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไข 3. ควบคุม ดูแล เครื่องมือ อุปกร...

บริษัท แก้วปราการ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
23 มิ.ย. 60
5 . Programmer
1.ให้การสนับสนุน แก้ไข ปัญหาระบบ SyteLine ERP ให้กับผู้ใช้งานแต่ละแผนก 2.ปรับปรุง พัฒนาระบบ SyteLine ERP ให้มีประสิทธิภาพและสนองตอบความต้องการ ให้กับผู้ใช้งานแต่ละแผนก 3.จัดทำข้อมูลและเขียน Repor...

บริษัท แก้วปราการ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
23 มิ.ย. 60
6 . หัวหน้าแผนกคลังสินค้า
1. ควบคุม ดูแลพื้นที่คลังสินค้า และสินค้า ตามระบบการจัดการคลังสินค้า เพื่อควบคุมสินค้าคลคลังให้ถูกต้อง และมีคุณภาพ 2. ควบคุม ดูแล การเคลื่อนย้ายและการขนส่งสินค้าให้มีประสิทธิภาพ และถูกต้องตามเอกสารกา...

บริษัท แก้วปราการ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
23 มิ.ย. 60
7 . วิศวกรซ่อมบำรุงรับสมัครด่วน !
1.ควบคุมและติดตามงานระบบบำรุงรักษาของโรงงานให้เป็นไปตามแผนงานที่วางไว้ 2.ควบคุมและรับผิดชอบแผนงานโครงการ (Project) และงานปรับปรุงภายในโรงงาน 3.วางแผนการบำรุงรักษาเชิงป้องกันของเครื่องจักรและอุปกรณ์ใ...

บริษัท แก้วปราการ จำกัด
1 ตำแหน่ง
23 มิ.ย. 60
8 . ช่าง CNCรับสมัครด่วน !
1.สามารถกลึงงานตามแบบ Drawing ด้วยเครื่อง CNC ได้เป็นอย่างดี 2.สามารถ กัดงาน (Milling ) ตามแบบ Drawing ด้วยเครื่อง CNC ได้เป็นอย่างดี 3.สามารถใช้งานโปรแกรม และเขียนโปรแกรม G-Code ได้เป็นอย่างดี 4.ส...

บริษัท แก้วปราการ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
23 มิ.ย. 60
9 . เจ้าหน้าที่บัญชี (Junior Accountant)
1. ทำบัญชีสต็อก ทรัพย์สินของบริษัทฯ 2. ตรวจนับสต็อก 3. ทำรายงานสต็อก ทรัพย์สินของบริษัทฯ และรายงานอื่นที่เกี่ยวข้อง 4. ทำบัญชีทั่วไป 5. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท แก้วปราการ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
23 มิ.ย. 60
10 . Sales and Marketing Department Manager
1. Analyze market circumstances to formulate the marketing strategy, to forecast and plan sales plan which is optimal to domestic and international markets and conform to company’s policy and target. ...

บริษัท แก้วปราการ จำกัด
23 มิ.ย. 60
11 . เจ้าหน้าที่ประสานงานขายต่างประเทศ (Export Administrator) รับสมัครด่วน !
1.รับคำสั่งซื้อจากพนักงานขาย เพื่อจัดทำเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 2.ประสานงานกับหน่วยงานคลังสินค้าเพื่อดำเนินการเตรียมสินค้าส่งมอบให้ลูกค้า 3.ประสานงานกับหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องเพื่อการส่งออกสินค...

บริษัท แก้วปราการ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
23 มิ.ย. 60
12 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อ รับสมัครด่วน !
1. ติดต่อประสานงานกับ ผู้ขายสินค้า เพื่อขอรายละเอียดเกี่ยวกับ ราคาสินค้า คุณลักษณะ และเงื่อนไขต่างๆ 2. เจรจาต่อรองกับผู้ขายสินค้า หรือเงื่อนไขการสั่งซื้อต่างๆ ให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัทฯมากที่สุด 3. จ...

บริษัท แก้วปราการ จำกัด
2 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามตกลง
23 มิ.ย. 60
13 . เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล (งาน Time Attendant)
1. ตรวจสอบ จัดทำข้อมูลเวลาการทำงานของพนักงาน ชั่วโมงการทำล่วงเวลา การมาสาย การหยุดงาน ค่ากะ เบี้ยขยัน ฯลฯ เพื่อการคำนวณค่าจ้าง เงินเดือน และสวัสดิการที่เกี่ยวข้อง 2. จัดทำ Report ที่เกี่ยวข้อง

บริษัท แก้วปราการ จำกัด
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามตกลง
23 มิ.ย. 60
14 . เจ้าหน้าที่ประสานงานขายในประเทศ
1. หาลูกค้ารายใหม่ เพื่อเพิ่มยอดขายในตลาดในประเทศที่ได้รับมอบหมาย 2. ดูแลลูกค้าในตลาดในประเทศ ที่ได้รับมอบหมายให้มียอดขายต่อเนื่อง 3. ติดตามและรายงานสถานการณ์ของตลาด อาทิ เช่น ระดับราคาตลาด ผลิตภัณฑ...

บริษัท แก้วปราการ จำกัด
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามตกลง
23 มิ.ย. 60
15 . เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคคล (สรรหาบุคลากร)
1. ดำเนินการ สรรหา คัดเลืกผู้สมัครด้วยวิธีการต่างๆ เพื่อการว่าจ้างบุคลากรได้ตรงกับความต้องการของบริษัทฯ 2. ดำเนินการ งานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำลังพล การบรรจุเป็นพนักงานประจำ การแต่งตั้ง โอนย้าย ลาออ...

บริษัท แก้วปราการ จำกัด
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามตกลง
23 มิ.ย. 60
16 . เจ้าหน้าที่ขายต่างประเทศรับสมัครด่วน !
ตำแหน่ง พนักงานขายต่างประเทศ 1. หาลูกค้ารายใหม่ เพื่อเพิ่มยอดขาย ในตลาดต่างประเทศ 2. ดูแล ติดตาม ลูกค้าเก่า เพื่อเพิ่มยอดขาย ในตลาดต่างประเทศ 3. ติดตามและรายงานสถานการณ์ของตลาด 4. ดำเนินกิจกรร...

บริษัท แก้วปราการ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
23 มิ.ย. 60
17 . วิศวกรแม่พิมพ์รับสมัครด่วน !
1. ออกแบบ jig-fixture,เขียนโปรแกรมและการ setup เครื่องจักร 2. ควบคุม ดูแล การสร้างแม่พิมพ์ ตาม drawing 3. ควบคุม ดูแลการใช้งาน เครื่องจักร และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง 4. ควบคุมดูแล การซ่อมบำรุง-เชิ...

บริษัท แก้วปราการ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
23 มิ.ย. 60
18 . วิศวกร IE อาวุโส ( Sr.IE Engineer )
1. ออกแบบ วิเคราะห์วิธีการผลิต พัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพของกระบวนการ ต่าง ๆในโรงงาน 2. ศึกษา ปรับปรุงแผนผังโรงงาน กาจัดวางเครื่องมือเครื่องจักรและสายงานการผลิตเพื่อให้ได้ปริมาณผลสูงสุด 3. ตรวจ...

บริษัท แก้วปราการ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
23 มิ.ย. 60
19 . พนักงานเขียนแบบ 2D 3Dรับสมัครด่วน !
1. ออกแบบ-เขียนแบบชิ้นส่วนอุปกรณ์แม่พิมพ์ ตาม Ware Drawing Approved ด้วยโปรแกรม 2D และ 3D 2. เขียนแบบ Drawing ชิ้นส่วนอุปกรณ์เครื่องจักรผลิต 3. ปรับปรุง Drawing ให้ตรงกับสภาพแม่พิมพ์ปัจจุบันเสมอ 4....

บริษัท แก้วปราการ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
23 มิ.ย. 60
20 . ช่างไฟฟ้า
1. ซ่อมบำรุง เครื่องมือ เครื่องจักร และระบบไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้าส่องสว่างให้มีประสิทธิภาพพร้อมใช้งาน 2. ตรวจสอบ ทำความสะอาด อุปกรณ์ เครื่องมือช่อมบำรุงต่างๆ ให้พร้อมใช้อยู่เสมอ 3. ติดตั้ง ดัดแปลง ...

บริษัท แก้วปราการ จำกัด
เงินเดือน 10,000 บาทขึ้นไป
23 มิ.ย. 60
 พบ 20 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ