เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 10 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ธุรการฝ่ายบัญชีรับสมัครด่วน !
ปฏิบัติควบคุมและดูแลเรื่องระบบงานเอกสาร จัดทำ จัดเก็บ และ ทำรายงานข้อมูลของฝ่ายบัญชี - รวมรวมข้อมูล และ จัดเก็บข้อมูลของฝ่ายบัญชีตามระบบ - จัดทำรายงานของฝ่ายบัญชี - จัดทำเอกสารอื่น ของฝ่ายบัญชี - ...

บริษัท เอส.พี. อินเตอร์ มารีน จำกัด / S.P. Inter Marine Co., Ltd.
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
24 มิ.ย. 59
2 . เจ้าหน้าที่ฝึกอบรมรับสมัครด่วน !
- สำรวจความจำเป็นในการฝึกอบรม - ติดต่อประสานงานกับวิทยากรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - จัดเตรียมความพร้อมในการฝึกอบรม - นำเสนอผลการประเมินและติดตามผลส่งต่อผู้บังคับบัญชา - อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เอส.พี. อินเตอร์ มารีน จำกัด / S.P. Inter Marine Co., Ltd.
2 ตำแหน่ง
24 มิ.ย. 59
3 . ผู้จัดการฝ่ายบัญชึและการเงินรับสมัครด่วน !
ดูแลบริหารงานทั้งด้านบัญชี การเงิน และควบคุมต้นทุน อาทิ วางระบบบัญชี วิเคราะห์งบการเงิน วางแผนภาษี วิเคราะห์ cash flow บริหารต้นทุนการเงิน ควบคุมดูแลการจัดทำงบการเงินประจำเดือน ให้ตรงตามกำหนด มีความรู...

บริษัท เอส.พี. อินเตอร์ มารีน จำกัด / S.P. Inter Marine Co., Ltd.
1 ตำแหน่ง
24 มิ.ย. 59
4 . เจ้าหน้าที่ธุรการรับสมัครด่วน !
- จัดทำเอกสารธุรการทั่วไป - จัดทำข้อมูลเพือสนับสนุนการทำงานของเรือลำเลียง - ประสานงานร่วมกับช่างในการดำเนินการซ่อมเรือ

บริษัท เอส.พี. อินเตอร์ มารีน จำกัด / S.P. Inter Marine Co., Ltd.
2 ตำแหน่ง
24 มิ.ย. 59
5 . หัวหน้าแผนกบัญชีต้นทุนรับสมัครด่วน !
- จัดทำต้นทุนเหล็กที่ใช้นำไปต่อเรือ(คำนวณเป็น) - จัดทำต้นทุนน้ำมัน - ควบคุมบัญชีสต็อกของงานระหว่างทำ

บริษัท เอส.พี. อินเตอร์ มารีน จำกัด / S.P. Inter Marine Co., Ltd.
1 ตำแหน่ง
24 มิ.ย. 59
6 . ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรมและซ่อมบำรุงรับสมัครด่วน !
- จัดทำแผนบำรุงรักษาเครื่องจักรกลหนัก เช่น รถแบ็คโฮ / แทร็กเตอร์ - จัดทำแผนกำลังพลภายในฝ่ายให้เหมาะสมและสอดคล้องกับงาน - ประเมินความเสียหายและการชำรุดของเครื่องจักรกลหนัก - เปรียบเทียบจุดคุ้มทุนระ...

บริษัท เอส.พี. อินเตอร์ มารีน จำกัด / S.P. Inter Marine Co., Ltd.
1. ตำแหน่ง
24 มิ.ย. 59
7 . เจ้าหน้าที่ ISO or Document Controlรับสมัครด่วน !
- จัดทำเอกสารตามคำร้องขอ และดำเนินการเรื่องเอกสาร - แก้ไขเอกสารตามคำร้องขอ - รับขึ้นทะเบียนเอกสาร / ปรับปรุงทะเบียนเอกสาร / ยกเลิกเอกสาร - ดำเนินการควบคุมแจกจ่ายสำเนาเอกสารที่ขึ้นทะเบียน

บริษัท เอส.พี. อินเตอร์ มารีน จำกัด / S.P. Inter Marine Co., Ltd.
เงินเดือน ตามตกลง
24 มิ.ย. 59
8 . ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายขนส่งทางน้ำ
- สามารถวางแผนการจัดเรือ ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด - สามารถวางแผน บริหารทีมงาน ควบคุมค่าใช้จ่ายได้ตามงบประมาณ - มีทักษะด้านการดูภูมิศาสตร์ ทางน้ำ น้ำขึ้น-น้ำลง (มาตรน้ำ) - มีทักษะด้านการเจรจาต่อ...

บริษัท เอส.พี. อินเตอร์ มารีน จำกัด / S.P. Inter Marine Co., Ltd.
เงินเดือน ตามประสบการณ์
24 มิ.ย. 59
9 . จป.วิชาชีพรับสมัครด่วน !
- รับผิดชอบงานด้านความปลอดภัยในการทำงานทั้งหมด รวมถึงงานด้านคุณภาพ และกิจกรรมด้านความปลอดภัย - งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เอส.พี. อินเตอร์ มารีน จำกัด / S.P. Inter Marine Co., Ltd.
เงินเดือน ตามตกลง ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
24 มิ.ย. 59
10 . ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อและคลังสินค้า
- ควบคุมงานในแผนกจัดซื้อและคลังสินค้า - วางแผนการจัดซื้อ จัดเก็บและจัดส่งสินค้า วัสดุ/อุปกรณ์ - ดูแลควบคุมพนักงานในฝ่ายให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบและความปลอดภัย - วิเคราะห์ปรับปรุงขั้นตอนการทำงานให้มีปร...

บริษัท เอส.พี. อินเตอร์ มารีน จำกัด / S.P. Inter Marine Co., Ltd.
เงินเดือน ตามที่ตกลง(โปรดระบุเงินเดือนที่ต้องการ)
24 มิ.ย. 59
 พบ 10 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ