เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ผู้จัดการฝ่ายขนส่งทางน้ำ **ด่วนมาก** (เริ่มงานได้ทันที)
- สามารถวางแผนการจัดเรือ ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด - สามารถวางแผนบริหารทีมงาน ควบคุมค่าใช้จ่ายได้ตามงบประมาณ - มีทักษะด้านการดูภูมิศาสตร์ทางน้ำ น้ำขึ้น-น้ำลง (มาตรน้ำ) - มีทักษะด้านการเจรจาต่อร...

บริษัท เอส.พี. อินเตอร์ มารีน จำกัด S.P. Inter Marine Co., Ltd.
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามประสบการณ์
9 ต.ค. 58
2 . เจ้าหน้าที่การตลาด
- เสนอแนะการวางแผนกลยุทธ์ทั้งระยะสั้นและระยะยาว - ดำเนินการตามงบประมาณที่ได้รับ - ปฏิบัติตามแผนส่งเสริมการขายและตลาด - ร่วมวางแผนการหาลูกค้าใหม่ - กำหนดแนวทางในการดูแลลูกค้าเก่า - ติดต่อเจรจาการส...

บริษัท เอส.พี. อินเตอร์ มารีน จำกัด S.P. Inter Marine Co., Ltd.
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามตกลง
9 ต.ค. 58
3 . ผู้จัดการฝ่ายบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล **ด่วนมาก** (เริ่มงานได้ทันที)
1. บริหารงานในฝ่ายให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และนโยบายบริษัท 2. งานบริหารงานทรัพยากรบุคคทั้งระบบ : วางแผนอัตรากำลังพล , การสรรหาและคัดเลือก , การพัฒนาและฝึกอบรม , การบริหารค่าตอบแทน , แรงงานสัมพันธ์ , ก...

บริษัท เอส.พี. อินเตอร์ มารีน จำกัด S.P. Inter Marine Co., Ltd.
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามตกลง
9 ต.ค. 58
4 . วิศวกรเครื่องกล **ด่วนมาก** (เริ่มงานได้ทันที)
- ตรวจเช็คสภาพเครื่องจักร - จัดทำแผน PM เครื่องจักรกลหนัก - วิเคราะห์ปัญหาและวางแผนการซ่อมบำรุงเครื่องจักรได้ - ติดตามงานและตรวจสอบการทำงานซ่อมบำรุง - รายงานข้อผิดพลาดการทำงานของเครื่องจักร - หน...

บริษัท เอส.พี. อินเตอร์ มารีน จำกัด S.P. Inter Marine Co., Ltd.
เงินเดือน ตามตกลง ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
9 ต.ค. 58
5 . ผู้จัดการบัญชีและการเงิน **ด่วนมาก** (เริ่มงานได้ทันที)
ดูแลบริหารงานทั้งด้านบัญชีและการเงิน อาทิ วางระบบบัญชี วิเคราะห์งบการเงิน วางแผนภาษี วิเคราะห์ Cash Flow บริหารต้นทุนการเงิน ควบคุมดูแลการจัดทำงบการเงินประจำเดือน ให้ตรงตามกำหนด และประสานงานทั้งภายใน...

บริษัท เอส.พี. อินเตอร์ มารีน จำกัด S.P. Inter Marine Co., Ltd.
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามตกลง
7 ต.ค. 58
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ