เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 9 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่บัญชีเจ้าหนี้
- รับผิดชอบในการจัดทำเอกสารการตั้งหนี้ และบันทึกลงในระบบบัญชี - สามารถจัดการให้การจ่ายเงินเป็นไปตามกำหนดเวลา - บันทึกตั้งค่าใช้จ่ายค้างจ่าย และตัดจ่ายค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าสำหรับทุกสิ้นเดือน - อื่น...

บริษัท เอส.พี. อินเตอร์ มารีน จำกัด / S.P. Inter Marine Co., Ltd.
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
27 ส.ค. 59
2 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อ
- บริหารงานและวางแผนการจัดซื้อให้มีประสิทธิภาพ - ควบคุมงานภายในแผนกให้เป็นไปตามขั้นตอนที่ถูกต้อง

บริษัท เอส.พี. อินเตอร์ มารีน จำกัด / S.P. Inter Marine Co., Ltd.
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
27 ส.ค. 59
3 . ผู้จัดการฝ่ายบัญชึและการเงินรับสมัครด่วน !
ดูแลบริหารงานทั้งด้านบัญชี การเงิน และควบคุมต้นทุน อาทิ วางระบบบัญชี วิเคราะห์งบการเงิน วางแผนภาษี วิเคราะห์ cash flow บริหารต้นทุนการเงิน ควบคุมดูแลการจัดทำงบการเงินประจำเดือน ให้ตรงตามกำหนด มีความรู...

บริษัท เอส.พี. อินเตอร์ มารีน จำกัด / S.P. Inter Marine Co., Ltd.
1 ตำแหน่ง
27 ส.ค. 59
4 . เจ้าหน้าที่บัญชีลูกหนี้รับสมัครด่วน !
-ตรวจสอบใบแจ้งหนี้ บันทึกบัญชีรายได้จากการให้บริการ แยกประเภทรายได้ BOI และ NON BOI -วางบิล เก็บเงินลูกค้าระหว่าง SP และBP -จัดทำทะเบียนใบแจ้งหนี้ระหว่าง SP และBP -แยกน้ำหนักรถบรรทุกและจัดทำค่าเที่...

บริษัท เอส.พี. อินเตอร์ มารีน จำกัด / S.P. Inter Marine Co., Ltd.
2 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
27 ส.ค. 59
5 . ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรมและซ่อมบำรุงรับสมัครด่วน !
- จัดทำแผนบำรุงรักษาเครื่องจักรกลหนัก เช่น รถแบ็คโฮ / แทร็กเตอร์ - จัดทำแผนกำลังพลภายในฝ่ายให้เหมาะสมและสอดคล้องกับงาน - ประเมินความเสียหายและการชำรุดของเครื่องจักรกลหนัก - เปรียบเทียบจุดคุ้มทุนระ...

บริษัท เอส.พี. อินเตอร์ มารีน จำกัด / S.P. Inter Marine Co., Ltd.
1. ตำแหน่ง
27 ส.ค. 59
6 . ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาดรับสมัครด่วน !
1.ติดต่อเจรจาการส่งเสริมการขายกับคู่ค้าทางธุรกิจ 2.วางแผนการตลาดและกิจกรรมส่งเสริมการขาย 3.อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

บริษัท เอส.พี. อินเตอร์ มารีน จำกัด / S.P. Inter Marine Co., Ltd.
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามตกลง
27 ส.ค. 59
7 . เจ้าหน้าที่ฝึกอบรมรับสมัครด่วน !
-สำรวจความจำเป็นในการฝึกอบรม -ติดต่อประสานงานกับวิทยากรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง -จัดเตรียมความพร้อมในการจัดฝึกอบรม -ดำเนินการ ประเมินผล ติดตามผล และสรุปผลการจัดฝึกอบรม -นำเสนอผลการประเมินและติดตาม...

บริษัท เอส.พี. อินเตอร์ มารีน จำกัด / S.P. Inter Marine Co., Ltd.
2 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามตกลง
27 ส.ค. 59
8 . เจ้าหน้าที่ ISO or Document Controlรับสมัครด่วน !
- จัดทำเอกสารตามคำร้องขอ และดำเนินการเรื่องเอกสาร - แก้ไขเอกสารตามคำร้องขอ - รับขึ้นทะเบียนเอกสาร / ปรับปรุงทะเบียนเอกสาร / ยกเลิกเอกสาร - ดำเนินการควบคุมแจกจ่ายสำเนาเอกสารที่ขึ้นทะเบียน

บริษัท เอส.พี. อินเตอร์ มารีน จำกัด / S.P. Inter Marine Co., Ltd.
เงินเดือน ตามตกลง
27 ส.ค. 59
9 . ผู้จัดการแผนกจัดซื้อรับสมัครด่วน !
- บริหารงานและวางแผนการจัดซื้อให้มีประสิทธิภาพ - ควบคุมงานภายในแผนกให้เป็นไปตามขั้นตอนที่ถูกต้อง

บริษัท เอส.พี. อินเตอร์ มารีน จำกัด / S.P. Inter Marine Co., Ltd.
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
27 ส.ค. 59
 พบ 9 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ