เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . หัวหน้าแผนกคลังสินค้า ด่วนมาก!! (เริ่มงานได้ทันที)
บริหารงานคลังสินค้าให้มีประสิทธิภาพ ควบคุมการรับจ่ายและจัดเก็บอุปกรณ์ - เครื่องมือ ควบคุมการประสานงานเรื่องการจัดวางและจัดส่งกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประสานงานและแก้ไขปัญหาเรื่องการรับสินค้า ควบคุมการ...

บริษัท เอส.พี. อินเตอร์ มารีน จำกัด / S.P. Inter Marine Co., Ltd.
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามตกลง
30 พ.ย. 58
2 . ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อและคลังสินค้า **ด่วนมาก** (เริ่มงานได้ทันที)
บริหารงานจัดซื้อและคลังสินค้าให้มีประสิทธิภาพตามเงื่อนไขที่ร้องขอ วางแผนการจัดซื้อ จัดเก็บและจัดส่งไปตามหน่วยงานให้มีต้นทุนการจัดซื้อ จัดเก็บและจัดส่งต่ำที่สุด ศึกษาและแนะนำวัสดุอุปกรณ์ใหม่ เทียบซื้อห...

บริษัท เอส.พี. อินเตอร์ มารีน จำกัด / S.P. Inter Marine Co., Ltd.
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามตกลง ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
30 พ.ย. 58
3 . ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน **ด่วนมาก** (เริ่มงานได้ทันที)
ดูแลบริหารงานทั้งด้านบัญชี การเงิน และควบคุมต้นทุน อาทิ วางระบบบัญชี วิเคราะห์งบการเงิน วางแผนภาษี วิเคราะห์ Cash Flow บริหารต้นทุนการเงิน ควบคุมดูแลการจัดทำงบการเงินประจำเดือน ให้ตรงตามกำหนด มีความรู...

บริษัท เอส.พี. อินเตอร์ มารีน จำกัด / S.P. Inter Marine Co., Ltd.
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามตกลง
30 พ.ย. 58
4 . เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม **ด่วนมาก** (เริ่มงานได้ทันที)
-สำรวจความจำเป็นในการฝึกอบรม -ติดต่อประสานงานกับวิทยากรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง -จัดเตรียมความพร้อมในการจัดฝึกอบรม -ดำเนินการ ประเมินผล ติดตามผล และสรุปผลการจัดฝึกอบรม -นำเสนอผลการประเมินและติดตาม...

บริษัท เอส.พี. อินเตอร์ มารีน จำกัด / S.P. Inter Marine Co., Ltd.
2 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามตกลง
30 พ.ย. 58
5 . ผู้จัดการฝ่ายบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล **ด่วนมาก** (เริ่มงานได้ทันที)
- รับผิดชอบการกำหนดนโยบายในการบริหารบุคลากร - บริหารงานด้านการสรรหาว่าจ้าง - วางแผนกำลังคน - พัฒนาและฝึกอบรม - บริหารผลตอบแทน - และพนักงานสัมพันธ์ เพื่อให้บุคลากรมีศักยภาพ ต้นทุนบุคลากรเหมาะ...

บริษัท เอส.พี. อินเตอร์ มารีน จำกัด / S.P. Inter Marine Co., Ltd.
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามประสบการณ์
30 พ.ย. 58
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ