เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 3 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่ควบคุมต้นทุนฝ่ายบัญชี
- เก็บรวบรวมและบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับการใช้น้ำมัน - สรุปรายงานและวิเคราะห์ข้อมูล - งานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เอส.พี. อินเตอร์ มารีน จำกัด S.P. Inter Marine Co., Ltd.
3 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามตกลง
30 ก.ย. 57
2 . เจ้าหน้าที่ควบคุมเอกสาร ( DCC )
- จัดทำเอกสารตามคำร้องขอดำเนินการเรื่องเอกสาร - แก้ไขเอกสารตามคำร้องขอดำเนินการร้องขอเรื่องเอกสาร - รับขึ้นทะเบียนเอกสาร / ปรับปรุงทะเบียนเอกสาร / ยกเลิกเอกสาร - ดำเนินการควบคุมแจกจ่ายสำเนาเอกสารที...

บริษัท เอส.พี. อินเตอร์ มารีน จำกัด S.P. Inter Marine Co., Ltd.
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามตกลง
25 ก.ย. 57
3 . ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อและคลังสินค้า
-ควบคุมงานในแผนกจัดซื้อและคลังสินค้า -วางแผนการจัดซื้อ จัดเก็บและจัดส่งสินค้า วัสดุ/อุปกรณ์ -ดูแลควบคุมพนักงานในฝ่ายให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบและความปลอดภัย -วิเคราะห์ปรับปรุงขั้นตอนการทำงานให้มีประสิท...

บริษัท เอส.พี. อินเตอร์ มารีน จำกัด S.P. Inter Marine Co., Ltd.
เงินเดือน ตามที่ตกลง(โปรดระบุเงินเดือนที่ต้องการ)
24 ก.ย. 57
 พบ 3 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ