เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 10 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่ฝึกอบรมรับสมัครด่วน !
- สำรวจความจำเป็นในการฝึกอบรม - ติดต่อประสานงานกับวิทยากรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - จัดเตรียมความพร้อมในการฝึกอบรม - นำเสนอผลการประเมินและติดตามผลส่งต่อผู้บังคับบัญชา - อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เอส.พี. อินเตอร์ มารีน จำกัด / S.P. Inter Marine Co., Ltd.
2 ตำแหน่ง
30 พ.ค. 59
2 . ผู้จัดการฝ่ายบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลรับสมัครด่วน !
- บริหารจัดการงานบุคคลทั้งระบบ ทั้ง HRM และ HRD

บริษัท เอส.พี. อินเตอร์ มารีน จำกัด / S.P. Inter Marine Co., Ltd.
1 ตำแหน่ง
30 พ.ค. 59
3 . ผู้จัดการฝ่ายบัญชึและการเงินรับสมัครด่วน !
ดูแลบริหารงานทั้งด้านบัญชี การเงิน และควบคุมต้นทุน อาทิ วางระบบบัญชี วิเคราะห์งบการเงิน วางแผนภาษี วิเคราะห์ cash flow บริหารต้นทุนการเงิน ควบคุมดูแลการจัดทำงบการเงินประจำเดือน ให้ตรงตามกำหนด มีความรู...

บริษัท เอส.พี. อินเตอร์ มารีน จำกัด / S.P. Inter Marine Co., Ltd.
1 ตำแหน่ง
30 พ.ค. 59
4 . เจ้าหน้าที่ธุรการรับสมัครด่วน !
- จัดทำเอกสารธุรการทั่วไป - จัดทำข้อมูลเพือสนับสนุนการทำงานของเรือลำเลียง - ประสานงานร่วมกับช่างในการดำเนินการซ่อมเรือ

บริษัท เอส.พี. อินเตอร์ มารีน จำกัด / S.P. Inter Marine Co., Ltd.
2 ตำแหน่ง
30 พ.ค. 59
5 . หัวหน้าแผนกบัญชีต้นทุนรับสมัครด่วน !
- จัดทำต้นทุนเหล็กที่ใช้นำไปต่อเรือ(คำนวณเป็น) - จัดทำต้นทุนน้ำมัน - ควบคุมบัญชีสต็อกของงานระหว่างทำ

บริษัท เอส.พี. อินเตอร์ มารีน จำกัด / S.P. Inter Marine Co., Ltd.
1 ตำแหน่ง
30 พ.ค. 59
6 . ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรมและซ่อมบำรุงรับสมัครด่วน !
- จัดทำแผนบำรุงรักษาเครื่องจักรกลหนัก เช่น รถแบ็คโฮ / แทร็กเตอร์ - จัดทำแผนกำลังพลภายในฝ่ายให้เหมาะสมและสอดคล้องกับงาน - ประเมินความเสียหายและการชำรุดของเครื่องจักรกลหนัก - เปรียบเทียบจุดคุ้มทุนระ...

บริษัท เอส.พี. อินเตอร์ มารีน จำกัด / S.P. Inter Marine Co., Ltd.
1. ตำแหน่ง
30 พ.ค. 59
7 . ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาดรับสมัครด่วน !
1.ติดต่อเจรจาการส่งเสริมการขายกับคู่ค้าทางธุรกิจ 2.วางแผนการตลาดและกิจกรรมส่งเสริมการขาย 3.อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

บริษัท เอส.พี. อินเตอร์ มารีน จำกัด / S.P. Inter Marine Co., Ltd.
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามตกลง
30 พ.ค. 59
8 . จป.วิชาชีพรับสมัครด่วน !
- รับผิดชอบงานด้านความปลอดภัยในการทำงานทั้งหมด รวมถึงงานด้านคุณภาพ และกิจกรรมด้านความปลอดภัย - งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เอส.พี. อินเตอร์ มารีน จำกัด / S.P. Inter Marine Co., Ltd.
เงินเดือน ตามตกลง ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
30 พ.ค. 59
9 . ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อและคลังสินค้า
- ควบคุมงานในแผนกจัดซื้อและคลังสินค้า - วางแผนการจัดซื้อ จัดเก็บและจัดส่งสินค้า วัสดุ/อุปกรณ์ - ดูแลควบคุมพนักงานในฝ่ายให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบและความปลอดภัย - วิเคราะห์ปรับปรุงขั้นตอนการทำงานให้มีปร...

บริษัท เอส.พี. อินเตอร์ มารีน จำกัด / S.P. Inter Marine Co., Ltd.
เงินเดือน ตามที่ตกลง(โปรดระบุเงินเดือนที่ต้องการ)
30 พ.ค. 59
10 . ช่างไฟฟ้า
ซ่อมระบบไฟฟ้าในเครื่องจักรกลหนัก และรถยนต์ทั่วไป

บริษัท เอส.พี. อินเตอร์ มารีน จำกัด / S.P. Inter Marine Co., Ltd.
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน 9,000 - 11,000 บาท
30 พ.ค. 59
 พบ 10 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ