เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 10 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . วิศวกรตรวจสอบคุณภาพงาน **ด่วนมาก** (เริ่มงานได้ทันที)
-ดูแลงานด้านการตรวจสอบงานซ่อม-สร้างเรือ -ดูแลกระบวนการต่อเรือ ให้เป็นไปตามแผนที่ตั้งไว้ -ประสานงานกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง -ออกแบบและเขียนแบบงาน -เอกสารงานระบบ -เช็คอุปกรณ์ -รายงานความคืบหน...

บริษัท เอส.พี. อินเตอร์ มารีน จำกัด / S.P. Inter Marine Co., Ltd.
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน 15,000-30,000
13 ก.พ. 59
2 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อ
- บริหารงานและวางแผนการจัดซื้อให้มีประสิทธิภาพ - ควบคุมงานภายในแผนกให้เป็นไปตามขั้นตอนที่ถูกต้อง

บริษัท เอส.พี. อินเตอร์ มารีน จำกัด / S.P. Inter Marine Co., Ltd.
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
13 ก.พ. 59
3 . เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม ด่วนมาก !!
- สำรวจความจำเป็นในการฝึกอบรม - ติดต่อประสานงานกับวิทยากรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - จัดเตรียมความพร้อมในการฝึกอบรม - นำเสนอผลการประเมินและติดตามผลส่งต่อผู้บังคับบัญชา - อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เอส.พี. อินเตอร์ มารีน จำกัด / S.P. Inter Marine Co., Ltd.
2 ตำแหน่ง
13 ก.พ. 59
4 . ผู้จัดการฝ่ายบัญชึและการเงิน ด่วนมาก !!
ดูแลบริหารงานทั้งด้านบัญชี การเงิน และควบคุมต้นทุน อาทิ วางระบบบัญชี วิเคราะห์งบการเงิน วางแผนภาษี วิเคราะห์ cash flow บริหารต้นทุนการเงิน ควบคุมดูแลการจัดทำงบการเงินประจำเดือน ให้ตรงตามกำหนด มีความรู...

บริษัท เอส.พี. อินเตอร์ มารีน จำกัด / S.P. Inter Marine Co., Ltd.
1 ตำแหน่ง
13 ก.พ. 59
5 . ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรมและซ่อมบำรุง ด่วนมาก !!
- จัดทำแผนบำรุงรักษาเครื่องจักรกลหนัก เช่น รถแบ็คโฮ / แทร็กเตอร์ - จัดทำแผนกำลังพลภายในฝ่ายให้เหมาะสมและสอดคล้องกับงาน - ประเมินความเสียหายและการชำรุดของเครื่องจักรกลหนัก - เปรียบเทียบจุดคุ้มทุนระ...

บริษัท เอส.พี. อินเตอร์ มารีน จำกัด / S.P. Inter Marine Co., Ltd.
1. ตำแหน่ง
13 ก.พ. 59
6 . ผู้จัดการฝ่ายบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ด่วนมาก!! (เริ่มงานได้ทันที)
- รับผิดชอบการกำหนดนโยบายในการบริหารบุคลากร - บริหารงานด้านการสรรหาว่าจ้าง - วางแผนกำลังคน - พัฒนาและฝึกอบรม - บริหารผลตอบแทน - และพนักงานสัมพันธ์ เพื่อให้บุคลากรมีศักยภาพ ต้นทุนบุคลากรเหมาะ...

บริษัท เอส.พี. อินเตอร์ มารีน จำกัด / S.P. Inter Marine Co., Ltd.
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามประสบการณ์
13 ก.พ. 59
7 . จป.วิชาชีพ **ด่วนมาก** (เริ่มงานได้ทันที)
- รับผิดชอบงานด้านความปลอดภัยในการทำงานทั้งหมด รวมถึงงานด้านคุณภาพ และกิจกรรมด้านความปลอดภัย - งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เอส.พี. อินเตอร์ มารีน จำกัด / S.P. Inter Marine Co., Ltd.
เงินเดือน ตามตกลง ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
13 ก.พ. 59
8 . หัวหน้าแผนกตรวจสอบและสนับสนุนเรือ
- สามารถวิเคราะห์ คุณภาพงานตรวจสอบ และพัฒนางานได้อย่างเป็นระบบ - สามารถวางแผน และบริหารทืมงานและควบคุมค่าใช้จ่ายให้เป็นไปตามงบประมาณที่ กำหนด - สนับสนุนอุปกรณ์ประจำเรือหลังการตรวจสอบได้ทันตามแผนงา...

บริษัท เอส.พี. อินเตอร์ มารีน จำกัด / S.P. Inter Marine Co., Ltd.
เงินเดือน ตามประสบการณ์
13 ก.พ. 59
9 . ผจก.ฝ่ายขนถ่ายสินค้าทางทะเล **ด่วนมาก** (เริ่มงานได้ทันที)
บริหารจัดการคนภายในฝ่ายให้เหมาะสมและสอดคล้องกับเนื้องาน กำหนด/ทบทวนนโยบายการขนถ่ายสินค้าของทุ่นกับเรือเดินทะเล ควบคุมและประเมินผลการขนถ่ายสินค้าทางทะเลให้บรรลุเป้าหมายของบริษัทฯ ปฎิบัติงานตามที่ผู้บริ...

บริษัท เอส.พี. อินเตอร์ มารีน จำกัด / S.P. Inter Marine Co., Ltd.
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามตกลง(โปรดระบุเงินเดือนที่ต้องการ)
13 ก.พ. 59
10 . ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อและคลังสินค้า **ด่วนมาก** (เริ่มงานได้ทันที)
บริหารงานจัดซื้อและคลังสินค้าให้มีประสิทธิภาพตามเงื่อนไขที่ร้องขอ วางแผนการจัดซื้อ จัดเก็บและจัดส่งไปตามหน่วยงานให้มีต้นทุนการจัดซื้อ จัดเก็บและจัดส่งต่ำที่สุด ศึกษาและแนะนำวัสดุอุปกรณ์ใหม่ เทียบซื้อห...

บริษัท เอส.พี. อินเตอร์ มารีน จำกัด / S.P. Inter Marine Co., Ltd.
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามตกลง ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
13 ก.พ. 59
 พบ 10 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ