เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ผู้จัดการฝ่ายขนส่งทางน้ำ
- สามารถวางแผนการจัดเรือ ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด - สามารถวางแผนบริหารทีมงาน ควบคุมค่าใช้จ่ายได้ตามงบประมาณ - มีทักษะด้านการดูภูมิศาสตร์ทางน้ำ น้ำขึ้น-น้ำลง (มาตรน้ำ) - มีทักษะด้านการเจรจาต่อร...

บริษัท เอส.พี. อินเตอร์ มารีน จำกัด S.P. Inter Marine Co., Ltd.
เงินเดือน ตามประสบการณ์
28 ก.พ. 58
2 . ผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด
การวางแผนกลยุทธ์ ขาย – ตลาด - กำหนดทิศทางการขาย – ตลาด - วางแผนกลยุทธ์ ทั้งระยะสั้นและระยะยาว - จัดทำโครงการรองรับแผน - วางแผนการบริหารงบประมาณ - วางแผนส่งเสริมการขาย – ตลาด - จัดองค์กรภายในฝ่าย...

บริษัท เอส.พี. อินเตอร์ มารีน จำกัด S.P. Inter Marine Co., Ltd.
เงินเดือน ตามตกลง
28 ก.พ. 58
3 . จป.วิชาชีพ
- รับผิดชอบงานด้านความปลอดภัยในการทำงานทั้งหมด รวมถึงงานด้านคุณภาพ และกิจกรรมด้านความปลอดภัย และงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เอส.พี. อินเตอร์ มารีน จำกัด S.P. Inter Marine Co., Ltd.
เงินเดือน 16,000 บาทขึ้นไป
28 ก.พ. 58
4 . ผจก.ฝ่ายขนถ่ายสินค้าทางทะเล
บริหารจัดการคนภายในฝ่ายให้เหมาะสมและสอดคล้องกับเนื้องาน กำหนด/ทบทวนนโยบายการขนถ่ายสินค้าของทุ่นกับเรือเดินทะเล ควบคุมและประเมินผลการขนถ่ายสินค้าทางทะเลให้บรรลุเป้าหมายของบริษัทฯ ปฎิบัติงานตามที่ผู้บริ...

บริษัท เอส.พี. อินเตอร์ มารีน จำกัด S.P. Inter Marine Co., Ltd.
เงินเดือน ตามตกลง(โปรดระบุเงินเดือนที่ต้องการ)
28 ก.พ. 58
5 . ผจก.ฝ่ายวิศวกรรมและซ่อมบำรุง *ด่วนมาก* (เริ่มงานได้ทันที) !!!
จัดทำแผนงานบำรุงรักษาเครื่องจักรกลหนัก จัดกำลังคนภายในฝ่าย ให้เหมาะสมสอดคล้องกับเนื้องานประเมินความเสียหาย และการชำรุดของเครื่องจักรกลหนัก เปรียบเทียบจุดคุ้มทุนระหว่างการซ่อมภายนอก กับภายในต้องมีประสบ...

บริษัท เอส.พี. อินเตอร์ มารีน จำกัด S.P. Inter Marine Co., Ltd.
เงินเดือน ตามตกลงหรือประสบการณ์(โปรดระบุเงินเดือนที่ต้องการ)
28 ก.พ. 58
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ