เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ผจก.ฝ่ายขนถ่ายสินค้าทางทะเล **ด่วนมาก** (เริ่มงานได้ทันที)
บริหารจัดการคนภายในฝ่ายให้เหมาะสมและสอดคล้องกับเนื้องาน กำหนด/ทบทวนนโยบายการขนถ่ายสินค้าของทุ่นกับเรือเดินทะเล ควบคุมและประเมินผลการขนถ่ายสินค้าทางทะเลให้บรรลุเป้าหมายของบริษัทฯ ปฎิบัติงานตามที่ผู้บริ...

บริษัท เอส.พี. อินเตอร์ มารีน จำกัด S.P. Inter Marine Co., Ltd.
เงินเดือน ตามตกลง(โปรดระบุเงินเดือนที่ต้องการ)
25 เม.ย. 58
2 . วิศวกรตรวจสอบคุณภาพงาน
-ดูแลงานด้านการตรวจสอบงานซ่อม-สร้างเรือ -ประสานงานกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง -ออกแบบและเขียนแบบงาน -เอกสารงานระบบ

บริษัท เอส.พี. อินเตอร์ มารีน จำกัด S.P. Inter Marine Co., Ltd.
เงินเดือน 15,000-30,000
22 เม.ย. 58
3 . เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม
รับผิดชอบในการสำรวจความต้องการในการฝึกอบรม ประสานงานในการดำเนินการจัดฝึกอบรม และติดตามผลการฝึกอบรม เพื่อให้สามารถจัดฝึกอบรมได้ตามแผนที่กำหนดไว้

บริษัท เอส.พี. อินเตอร์ มารีน จำกัด S.P. Inter Marine Co., Ltd.
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
22 เม.ย. 58
4 . ผู้จัดการฝ่ายขนส่งทางน้ำ **ด่วนมาก** (เริ่มงานได้ทันที)
- สามารถวางแผนการจัดเรือ ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด - สามารถวางแผนบริหารทีมงาน ควบคุมค่าใช้จ่ายได้ตามงบประมาณ - มีทักษะด้านการดูภูมิศาสตร์ทางน้ำ น้ำขึ้น-น้ำลง (มาตรน้ำ) - มีทักษะด้านการเจรจาต่อร...

บริษัท เอส.พี. อินเตอร์ มารีน จำกัด S.P. Inter Marine Co., Ltd.
เงินเดือน ตามประสบการณ์
22 เม.ย. 58
5 . ผู้จัดการฝ่ายบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
- บริหารจัดการงานด้านวางแผนกำลังคน ค่าตอบแทน สวัสดิการ ให้เป็นไปตามกฏหมายแรงงาน - ทบทวน/พัฒนาระบบการจ่ายค่าตอบแทน - ทบทวนระเบียบข้อบังคับการทำงานให้เป็นปัจจุบัน และระงับข้อพิพาทในองค์กร

บริษัท เอส.พี. อินเตอร์ มารีน จำกัด S.P. Inter Marine Co., Ltd.
เงินเดือน ตามประสบการณ์
22 เม.ย. 58
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ