เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 3 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ผู้จัดการฝ่ายบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
1. บริหารงานในฝ่ายให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และนโยบายบริษัท 2. งานบริหารงานทรัพยากรบุคคทั้งระบบ : วางแผนอัตรากำลังพล , การสรรหาและคัดเลือก , การพัฒนาและฝึกอบรม , การบริหารค่าตอบแทน , แรงงานสัมพันธ์ , ก...

บริษัท เอส.พี. อินเตอร์ มารีน จำกัด S.P. Inter Marine Co., Ltd.
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามตกลง
17 ธ.ค. 57
2 . QMR
จัดทำระบบและเอกสาร ISO 9001 ทั้งบริษัท, อบรมข้อกำหนดระบบ ISO 9001:2008 , ตรวจติดตามระบบคุณภาพภายใน และติดตาม External Audit ของ External Auditor , จัดทีม Internal Auditor , รวบรวมและจัดทำรายงาน Intern...

บริษัท เอส.พี. อินเตอร์ มารีน จำกัด S.P. Inter Marine Co., Ltd.
เงินเดือน ตามตกลง (ระบุเงินเดือนที่ต้องการด้วย)
17 ธ.ค. 57
3 . ผจก.ฝ่ายวิศวกรรมและซ่อมบำรุง *ด่วนมาก* (เริ่มงานได้ทันที) !!!
จัดทำแผนงานบำรุงรักษาเครื่องจักรกลหนัก จัดกำลังคนภายในฝ่าย ให้เหมาะสมสอดคล้องกับเนื้องานประเมินความเสียหาย และการชำรุดของเครื่องจักรกลหนัก เปรียบเทียบจุดค้มทุนระหว่างการซ่อมภายนอก กับภายในต้องมีประสบก...

บริษัท เอส.พี. อินเตอร์ มารีน จำกัด S.P. Inter Marine Co., Ltd.
เงินเดือน ตามตกลงหรือประสบการณ์(โปรดระบุเงินเดือนที่ต้องการ)
17 ธ.ค. 57
 พบ 3 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ