เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 3 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่/หัวหน้าแผนก ขายและการตลาด
- เสนอแนะในการกำหนดทิศทางการขาย – ตลาดของบริษัทฯ - เสนอแนะการวางแผนกลยุทธ์ทั้งระยะสั้นและระยะยาว - ดำเนินการตามโครงการรองรับแผนฯ - ดำเนินการตามงบประมาณที่ได้รับ - ปฏิบัติตามแผนส่งเสริมการขายและตลา...

บริษัท เอส.พี. อินเตอร์ มารีน จำกัด S.P. Inter Marine Co., Ltd.
เงินเดือน ตามตกลง
28 ม.ค. 58
2 . ผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด
การวางแผนกลยุทธ์ ขาย – ตลาด - กำหนดทิศทางการขาย – ตลาด - วางแผนกลยุทธ์ ทั้งระยะสั้นและระยะยาว - จัดทำโครงการรองรับแผน - วางแผนการบริหารงบประมาณ - วางแผนส่งเสริมการขาย – ตลาด - จัดองค์กรภายในฝ่าย...

บริษัท เอส.พี. อินเตอร์ มารีน จำกัด S.P. Inter Marine Co., Ltd.
เงินเดือน ตามตกลง
28 ม.ค. 58
3 . ผจก.ฝ่ายวิศวกรรมและซ่อมบำรุง *ด่วนมาก* (เริ่มงานได้ทันที) !!!
จัดทำแผนงานบำรุงรักษาเครื่องจักรกลหนัก จัดกำลังคนภายในฝ่าย ให้เหมาะสมสอดคล้องกับเนื้องานประเมินความเสียหาย และการชำรุดของเครื่องจักรกลหนัก เปรียบเทียบจุดค้มทุนระหว่างการซ่อมภายนอก กับภายในต้องมีประสบก...

บริษัท เอส.พี. อินเตอร์ มารีน จำกัด S.P. Inter Marine Co., Ltd.
เงินเดือน ตามตกลงหรือประสบการณ์(โปรดระบุเงินเดือนที่ต้องการ)
27 ม.ค. 58
 พบ 3 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ