เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Web Programmer
1. เขียนและพัฒนา web Application 2. รับผิดชอบการวิเคราะห์ ออกแบบ เขียนหรือพัฒนาเวบไซด์ให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้งาน 3. ศึกษา ค้นคว้า Technology ใหม่ๆ ตลอดเวลาเพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในสินค้าและบริการ...

MBOX Multimedia Co., Ltd.
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
17 เม.ย. 58
2 . Project Sales
ด่วน!!

1. บริหารงานขายให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนดไว้ 2. ดูแลลูกค้าให้มีความสุขและพึงพอใจต่อสินค้าและบริการและบริษัทฯ 3. ศึกษาความต้องการหรือปัญหาของลูกค้า และนำเสนอ Solutions ที่ถูกต้องให้กับลูกค้า 4. หาลู...

MBOX Multimedia Co., Ltd.
เงินเดือน มีเงินเดือน + เงินน้ำมัน/โทรศัพท์ + Sales Incentive
17 เม.ย. 58
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ