เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
กรุณากรอก Username & Password
Username  :  
Password  :  
 พบ 20 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Assistant Business Unit Division Manager (Sinsakon Site)
1. วางแผนและควบคุมการผลิต 2. ปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพ 3. ลดต้นทุนในการบริหารจัดการและการผลิต 4. ปรับปรุงคุณภาพของสินค้า 5. ผลักดันให้เกิดการพัฒนา นวัตกรรมและสินค้าใหม่ 6. ควบคุมและ...

กลุ่มบริษัท จันวาณิชย์
นิคมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ สินสาคร สมุทรสาคร
30 ก.ค. 57
2 . Assistant to Production Manager (Sinsakorn Site)
1. วางแผนและควบคุมการผลิต 2. ปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพ 3. ลดต้นทุนในการบริหารจัดการและการผลิต 4. ปรับปรุงคุณภาพของสินค้า 5. ผลักดันให้เกิดการพัฒนา นวัตกรรมและสินค้าใหม่ 6. ควบคุมและ...

กลุ่มบริษัท จันวาณิชย์
นิคมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ สินสาคร สมุทรสาคร
2 Position
30 ก.ค. 57
3 . Art Work/Prepress Supervisor (โรงงานสินสาคร)
ควบคุมกระบวนการทำงานของงานออกแบบสิ่งพิมพ์

กลุ่มบริษัท จันวาณิชย์
นิคมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ สินสาคร สมุทรสาคร
1อัตรา
30 ก.ค. 57
4 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อ (ประจำโรงงานพระประแดง)
จัดหาวัสดุอุปกรณ์เครื่องจักร,ตรวจสอบราคา,เปรียบเทียบราคา,ติดตามการส่งมอบ

กลุ่มบริษัท จันวาณิชย์
เงินเดือน ตามตกลง
30 ก.ค. 57
5 . เจ้าหน้าที่การเงิน –AP (ประจำสีลม) ประสบการณ์2ปีขึ้นไป
รับผิดชอบเกี่ยวกับการจ่ายเงิน-เช็ค เตรียมข้อมูลและตรวจสอบเอกสารประกอบการจ่ายเงิน-เช็ค คำนวณภาษีหัก ณ ที่จ่าย ตรวจสอบใบกำกับภาษี รวมทั้งงานอื่น ตามที่ได้รับมอบหมาย

กลุ่มบริษัท จันวาณิชย์
1อัตรา ด่วนมาก
เงินเดือน ตามประสบการณ์ และ โครงสร้างองค์กร
30 ก.ค. 57
6 . R&D Flexible Packaging Manager (นิคมอุตสาหกรรมสินสาคร)
บริหารงานด้านวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์สิ่งพิมพ์ Flexible

กลุ่มบริษัท จันวาณิชย์
นิคมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ สินสาคร สมุทรสาคร
1 อัตรา
30 ก.ค. 57
7 . หัวหน้าส่วนผลิต (ประจำโรงงานพระประแดง)
1. ควบคุมการจัดเตรียมการผลิต 1.1 จัดสรรกำลังคนให้เหมาะสมกับงาน 1.2 มอบหมายให้พนักงานจัดเตรียม เครื่องจักรและ อุปกรณ์ในการทำงาน 1.3 ตรวจสอบความพร้อมของเครื่องจักรและอุปกรณ์ ...

กลุ่มบริษัท จันวาณิชย์
เงินเดือน ตามตกลง
30 ก.ค. 57
8 . Web Developer (ประจำโรงงานพระประแดง)
พัฒนาโปรแกรม Web Application และปรับเปลี่ยนตามความต้องการของลูกค้า

กลุ่มบริษัท จันวาณิชย์
เงินเดือน ตามตกลง
30 ก.ค. 57
9 . System Analyst (ประจำโรงงานพระประแดง)
วิเคราะห์และออกแบบระบบงาน + ออกแบบฐานข้อมูลของรายงาน

กลุ่มบริษัท จันวาณิชย์
เงินเดือน ตามตกลง
30 ก.ค. 57
10 . Assistant to Production Manager (Prapadaeng Site)
1. Managing and controlling the production process to ensure and achieve quality, delivery time with the goal setting 2. Administrating manpower and machines to be high efficiency 3. Monitoring an...

กลุ่มบริษัท จันวาณิชย์
เงินเดือน ตามตกลง
30 ก.ค. 57
11 . Programmer C# & C++/C (ประจำโรงงานพระประแดง)
ใช้ c# พัฒนาบน windows form โดยทำงานร่วมกับฐานข้อมูล MS SQL

กลุ่มบริษัท จันวาณิชย์
เงินเดือน ตามตกลง
30 ก.ค. 57
12 . วิศวกรอุตสาหการ (ประจำโรงงานพระประแดง)
1. ออกแบบกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพสูงสุด 2. การปรับปรุงขั้นตอนการทำงาน และขบวนการผลิต (Improve Process) 3. การวิเคราะห์และเก็บข้อมูลต่าง ๆ ทางสถิติ

กลุ่มบริษัท จันวาณิชย์
เงินเดือน ตามตกลง
30 ก.ค. 57
13 . HRM Manager
1. วางแผนอัตรากำลังคน (Head Count Planning) 2. วางแผนการสรรหา และ การคัดเลือกบุคลากร (Recruitment and Selection Plan) 3. ควบคุมและนำเสนอโครงสร้างค่าจ้างเงินเดือน และสวัสดิการ 4. วางแผนและนำเสนองานด...

กลุ่มบริษัท จันวาณิชย์
นิคมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ สินสาคร สมุทรสาคร
1 Position
30 ก.ค. 57
14 . เจ้าหน้าที่ธุรการคลัง (ประจำสีลม)
1. ตรวจสอบสภาพสินค้าและรับสินค้าเข้าคลัง 2. เบิก ยืม โอนสินค้าออกจากคลัง และติดตามสินค้าคืน 3. จัดเก็บสินค้าให้เป็นระเบียบ ตามหมวดหมู่ พร้อมคัดแยกสินค้าเสีย 4. บันทึกข้อมูลการรับสินค้าและเบิก ยืม โ...

กลุ่มบริษัท จันวาณิชย์
เงินเดือน ตามโครงสร้างองค์กร และ ประสบการณ์
30 ก.ค. 57
15 . 3D Artist / 3D Designer and 3D Animation
ออกแบบและผลิตชิ้นงาน Interactive หรือ Game ประกอบงานสื่อมัลติมีเดีย ออกแบบ Character และ Cartoon Animation

กลุ่มบริษัท จันวาณิชย์
30 ก.ค. 57
16 . เลขา (สาขานิคมอุตสาหกรรมสินสาคร)
Provide personal administrative support to management and the company through conducting and organizing administrative duties and activities including receiving and handling information. Qualifica...

กลุ่มบริษัท จันวาณิชย์
นิคมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ สินสาคร สมุทรสาคร
1( ด่วน )
เงินเดือน ตามที่ตกลง
30 ก.ค. 57
17 . Security Manager (Prapradaeng Site)
1. Defining security strategy and procedure to comply with customer 2. Organizing and managing all security devices such as CCTV, access control etc 3. Administrating both internal security and o...

กลุ่มบริษัท จันวาณิชย์
เงินเดือน ตามโครงสร้างองค์การ
30 ก.ค. 57
18 . Graphic Design ( นิคมอุตสาหกรรมสินสาคร ) **ด่วน**
ออกแบบผลิตภัณฑ์ที่เป็นสิ่งพิมพ์ตามความต้องการของลูกค้า

กลุ่มบริษัท จันวาณิชย์
นิคมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ สินสาคร สมุทรสาคร
1 อัตรา
30 ก.ค. 57
19 . วิศวกรจัดซื้อ (ประจำโรงงานพระประแดง)
1. วางแผนการจัดซื้ออะไหล่เครื่องจักร และงานโครงการต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องกับแผนการดำเนินงานของบริษัทฯ 2. เจรจาต่อรองกับผู้ขาย เพื่อให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพ ราคาเหมาะสม และได้รับสินค้าทันตามกำหนด 3. ...

กลุ่มบริษัท จันวาณิชย์
เงินเดือน negotiable
30 ก.ค. 57
20 . Senior Accounting staff (ปิดงบ)ประจำสีลม
Job Responsibilities - Responsible for Accounting work. - Rreparation of Trial Balance Reconciliations on monthly basis. - Reviews Journal voucher entries. - Reviews Vat report before submit to re...

กลุ่มบริษัท จันวาณิชย์
1อัตรา ด่วนมาก
เงินเดือน negotiable
30 ก.ค. 57
 พบ 20 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ