เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 21 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . นักศึกษาฝึกงานแผนกบัญชี/การเงิน (ประจำโรงงานสินสาคร)
- จัดเรียงเอกสารทางด้านบััญชี/การเงิน - จัดทำเช็ค วางบิลเบี้องต้น - อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

กลุ่มบริษัท จันวาณิชย์ จำกัด
นิคมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ สินสาคร สมุทรสาคร
26 พ.ย. 58
2 . ERP Programmer ..( Axapta / MS Dynamics AX ) Urgent !
- Develop system to support and maintenance user daily operations for all new established business and able to customize. - Support and maintenance ERP System Financial System ,Trade & Logistic an...

กลุ่มบริษัท จันวาณิชย์ จำกัด
เงินเดือน ตามที่ตกลง
26 พ.ย. 58
3 . พนักงานพิสูจน์อักษร (ประจำสำนักงานสีลม)
1. ตรวจสอบความถูกต้องของ Artwork ตามคำสั่งงาน, Spec. และตัวอย่างลูกค้า 2. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้งานสำเร็จตามเวลาที่กำหนด

กลุ่มบริษัท จันวาณิชย์ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
26 พ.ย. 58
4 . Assistant BU Manager (Phapradang Site)
Planning and control productivity be in line to with companies of strategy Improve process for productivity to effectiveness Reduce cost for management and Productivity Create and improve in devel...

กลุ่มบริษัท จันวาณิชย์ จำกัด
เงินเดือน Negotiation
26 พ.ย. 58
5 . Product Desinger (ประจำสำนักงานใหญ่สีลม) มีผลงานแนบ
ออกแบบผลิตภัณฑ์ภายใต้ข้อกำหนดให้สวยงามเป็นไปตามที่ลูกค้าคาดหวัง วางแผน กำกับดูแลขั้นตอนกระบวนการและประสานงาน

กลุ่มบริษัท จันวาณิชย์ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
26 พ.ย. 58
6 . พนักงานบริหารคลังเอกสาร (ประจำธนาคาร TMB สำนักงานใหญ่)
รับเอกสารและตรวจสอบเอกสารของธนาคารทหารไทย

กลุ่มบริษัท จันวาณิชย์ จำกัด
เงินเดือน 12,000
26 พ.ย. 58
7 . เจ้าหน้าที่บัญชีต้นทุน (ประจำโรงงานสินสาคร)
- จัดการงานด้านบัญชี - กระทบยอดรายเดือน - ตรวจสอบรายการเบิกเงินสดก่อนส่งสรรพากร - รวบรวมข้อมูลทางการเงินเพื่อทำงบกำไรขาดทุนและงบดุล - ตรวจสอบความผิดปกติของ JOB COST SHEET

กลุ่มบริษัท จันวาณิชย์ จำกัด
นิคมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ สินสาคร สมุทรสาคร
1 (Urgent required)
26 พ.ย. 58
8 . QMR (ประจำโรงงานพระประแดง)
1. ดูแลระบบ ISO รวมถึงเตรียมความพร้อมของระบบของบริษัทฯ ในการรับการตรวจของบริษัทลูกค้า ในแง่ต่างๆ เช่น บุคคลผู้รับการตรวจพื้นที่ ระบบงาน การตอบกลับทั้งในด้านเอกสารและข้อมูล 2. ดำเนินการควบคุมด้านคุณภา...

กลุ่มบริษัท จันวาณิชย์ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
26 พ.ย. 58
9 . Sales Executive (Myanmar Site)
1.Seek and secure for new client base and market share 2.Maintaining and updating customer databases 3.Cost Estimation, Price offering, Follow up and close selling 4.Conducting and organizing requi...

กลุ่มบริษัท จันวาณิชย์ จำกัด
ต่างประเทศ - Myanmar
5 Position
เงินเดือน Negotiation
26 พ.ย. 58
10 . เจ้าหน้าที่ล่ามสื่อภาษา (ภาษาพม่า) ประจำโรงงานสินสาคร ด่วน !!
- ทำหน้าที่ ER สำหรับพนักงานต่างด้าว - แปลภาษาจากภาษาไทยเป็นภาษาพม่า - พิมพ์ดีดไทยและพิมพ์ดีดภาษาพม่าได้

กลุ่มบริษัท จันวาณิชย์ จำกัด
นิคมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ สินสาคร สมุทรสาคร
1 อัตรา
26 พ.ย. 58

กลุ่มบริษัท จันวาณิชย์ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
26 พ.ย. 58
12 . Programmer (Web App.) (ประจำโรงงานพระประแดง)
-ติดต่อประสานงานกับ User เพื่อรับ Requirement -พัฒนาโปรแกรม Web Application และปรับเปลี่ยนตามความต้องการของลูกค้า -ทดสอบและจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาโปรแกรม เช่น Checklist, System Manual, ...

กลุ่มบริษัท จันวาณิชย์ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
26 พ.ย. 58
13 . System Analyst (ประจำโรงงานพระประแดง)
ติดต่อ ประสานงานกับลูกค้า หรือ User ที่เกี่ยวข้อง เพื่อรวบรวม Requirement -วิเคราะห์และออกแบบระบบงาน ออกแบบฐานข้อมูล และจัดทำเอกสารที่ใช้ในงานพัฒนาระบบ เช่น System Diagram, ER-Diagram, Data Dict, Act...

กลุ่มบริษัท จันวาณิชย์ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
26 พ.ย. 58
14 . วิศวกรอุตสาหการ (ประจำโรงงานพระประแดง)
1. ออกแบบกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพสูงสุด 2. การปรับปรุงขั้นตอนการทำงาน และขบวนการผลิต (Improve Process) 3. การวิเคราะห์และเก็บข้อมูลต่าง ๆ ทางสถิติ

กลุ่มบริษัท จันวาณิชย์ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
26 พ.ย. 58
15 . Printing Customer Services, (ประจำนิคมอุตสาหกรรมสินสาคร)
You are the coordinator between our client and our printing production unit. Your main responsibility is maintains customer relationship by responding to inquiries, documenting actions. The duties are...

กลุ่มบริษัท จันวาณิชย์ จำกัด
นิคมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ สินสาคร สมุทรสาคร
1 Position
26 พ.ย. 58
16 . Recruiting Office ( เจ้าหน้าที่สรรหา-ว่าจ้าง) ประจำโรงงานสินสาคร
- ดูแลงานสรรหาพนักงานทั้งกระบวนการ - Report สรุปอัตราการสรรหา ออกบูธ Job Fair - ทำสัญญาจ้าง Scan ลายนิวมือ - อืนๆที่ได้รับมอบหมาย

กลุ่มบริษัท จันวาณิชย์ จำกัด
นิคมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ สินสาคร สมุทรสาคร
1 อัตรา
เงินเดือน ตามที่ตกลงและตามประสบการณ์
26 พ.ย. 58
17 . Assistant Press Manager (ประจำโรงงานสินสาคร)
1. วางแผนและควบคุมการผลิต 2. ปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพ 3. ลดต้นทุนในการบริหารจัดการและการผลิต 4. ปรับปรุงคุณภาพของสินค้า 5. ผลักดันให้เกิดการพัฒนา นวัตกรรมและสินค้าใหม่ 6. ควบคุมและ...

กลุ่มบริษัท จันวาณิชย์ จำกัด
นิคมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ สินสาคร สมุทรสาคร
1 Position
26 พ.ย. 58
18 . เจ้าหน้าที่รับคำร้องจัดทำหนังสือเดินทาง (ประจำสาขาภูเก็ต,พิษณุโลก,มีนบุรี,กงสุล ) ด่วนมาก !!
1. ต้อนรับและให้ข้อมูลการทำหนังสือเดินทาง (Passport) 2. ให้คำแนะนำเกี่ยวกับเอกสารต่างๆในการทำหนังสือเดินทาง 3. บันทึกข้อมูลต่างๆในการขอหนังสือเดินทาง ***** โปรดแต่งกายสุภาพ และเตรียมเอกสารสมัครง...

กลุ่มบริษัท จันวาณิชย์ จำกัด
เงินเดือน 9,000-12,000บาท
26 พ.ย. 58
19 . วิศวกรอุตสาหการ (IE) (ประจำโรงงานสินสาคร)
1. ออกแบบกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพสูงสุด 2. การปรับปรุงขั้นตอนการทำงาน และขบวนการผลิต (Improve Process) 3. การวิเคราะห์และเก็บข้อมูลต่าง ๆ ทางสถิติ

กลุ่มบริษัท จันวาณิชย์ จำกัด
นิคมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ สินสาคร สมุทรสาคร
1 (Urgent required)
26 พ.ย. 58
20 . วิศวกรจัดซื้อ (ประจำโรงงานพระประแดง)
1. วางแผนการจัดซื้ออะไหล่เครื่องจักร และงานโครงการต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องกับแผนการดำเนินงานของบริษัทฯ 2. เจรจาต่อรองกับผู้ขาย เพื่อให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพ ราคาเหมาะสม และได้รับสินค้าทันตามกำหนด 3. ...

กลุ่มบริษัท จันวาณิชย์ จำกัด
เงินเดือน negotiable
26 พ.ย. 58
21 . Quality Assurance Manager (ประจำโรงงานสินสาคร)
1. ควบคุมและตรวจสอบคุณภาพงานในระหว่างขบวนการผลิต และหลังการผลิต 2. วิเคราะห์ปัญหา และสามารถแก้ปัญหาที่ตรวจสอบพบ

กลุ่มบริษัท จันวาณิชย์ จำกัด
นิคมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ สินสาคร สมุทรสาคร
1 อัตรา
เงินเดือน negotiable
26 พ.ย. 58
 พบ 21 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ