เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 25 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่การเงิน (ประจำโรงงานพระประแดง 1 อัตรา ประจำสำนักงานสีลม 1 อัตรา)
1. ตรวจสอบข้อมูลใบสั่งขาย เปิดบิล ใบแจ้งหนี้ ใบกำกับภาษี ใบเสร็จรับเงิน 2. ติดตามเอกสาร ใบส่งของชั่วคราวจากแผนกจัดส่ง 3. ประสานงานกับ ฝ่ายขาย ฝ่ายบริการลูกค้า ติดตามเสนอราคา PO 4. ประสานงานลูกค้า จ...

กลุ่มบริษัท จันวาณิชย์ จำกัด
2 อัตรา ด่วนมาก
เงินเดือน ตามตกลง
31 ส.ค. 59
2 . Finance Manager (ประจำสำนักงานสีลม)
- Manage Overall Finance Function. - Manager and Conduct for import under L/C, DP Sight etc. - Manager and Conduct the for BOI process such as submit the document for new BOI , extend and declar...

กลุ่มบริษัท จันวาณิชย์ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
31 ส.ค. 59
3 . หัวหน้าคลังสินค้า (ประจำโรงงาน SCC สินสาคร)
1. ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของแผนกคลังสินค้าให้สำเร็จลุล่วงตามแผนงานคุณภาพ 2. ควบคุมดูแลการตรวจรับผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปและจัดเก็บเพื่อการส่งมอบ 3. ควบคุมดูแลวัตถุดิบตรวจรับและจัดเก็บเพื่อการส่งมอบเพื่อก...

กลุ่มบริษัท จันวาณิชย์ จำกัด
นิคมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ สินสาคร สมุทรสาคร
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
31 ส.ค. 59
4 . เจ้าหน้าที่บัญชีต้นทุน (ประจำโรงงานพระประแดง)
- บัญชีต้นทุนโรงงานในส่วนของการตรวจสอบ Cost Sheet - วิเคราะห์ต้นทุน - ปิดบัญชีต้นทุน - รายงานสินค้าคงเหลือ - ยอดเบิกผลิต

กลุ่มบริษัท จันวาณิชย์ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
31 ส.ค. 59
5 . ผู้จัดการส่วนจัดซื้อวิศวกรรม(ประจำโรงงาน SCC สินสาคร)
1.วางแผนความต้องการวัตถุดิบ และเปิด PO สั่งซื้อวัตถุดิบ 2.ต่อรองรายละเอียดในข้อตกลงกับผู้ผลิต เพื่อให้ได้ราคาที่ดีที่สุด 3.หา Supplier รายใหม่ เพื่อเปรียบเทียบและวิเคราะห์ราคา 4.สรุปยอดสั่งซื้อประจ...

กลุ่มบริษัท จันวาณิชย์ จำกัด
นิคมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ สินสาคร สมุทรสาคร
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
31 ส.ค. 59
6 . เจ้าหน้าที่ประเมินผล (PMS) (ประจำโรงงานพระประแดง)
- ให้ความรู้/เป็นที่ปรึกษาระบบ PMS และการจัดทำ KPI แก่หน่วยงานต่าง ๆ - Set up KPI ในระดับองค์กร/หน่วยงาน/บุคคล - ประชุมติดตาม สรุปรายงานผลต่อผู้บริหาร - ออกแบบ/ควบคุมระบบประเมินผลเพื่อเชื่อมโยงกับ...

กลุ่มบริษัท จันวาณิชย์ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
31 ส.ค. 59
7 . ผู้จัดการแผนกจัดส่ง (ประจำโรงงานพระประแดง)
1.กำกับ ดูแล และบริหารการให้บริการด้านงานขนส่ง ทั้งในส่วนของการวางแผนการจัดส่ง และการคัดเลือกบริษัทขนส่ง 2.ควบคุมต้นทุนค่าใช้จ่ายในการจัดส่งที่เกิดขึ้น 3.ควบคุมวิธีการขนส่ง และการจัดส่งให้เป็นไปตามข...

กลุ่มบริษัท จันวาณิชย์ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
31 ส.ค. 59
8 . เจ้าหน้าที่วิศวกรรม (ประจำโรงงาน CSK สินสาคร)
ปฏิบัติงานเชิงโครงการโดยมุ่งเน้นให้สอดคล้องกับความต้องการของโครงการ ดังนี้.- 1. ออกแบบทดสอบการทำงานของอุปกรณ์เครื่องจักร ระบบ Inkjet ระบบ Vision 2. ประยุกต์การทำงานของอุปกรณ์เครื่องจักร 3. ทำก...

กลุ่มบริษัท จันวาณิชย์ จำกัด
นิคมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ สินสาคร สมุทรสาคร
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
31 ส.ค. 59
9 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อ (ประจำโรงงานพระประแดง)
1. เปิด Po 2. ทำรายงานการจัดซื้อ 3. สรุปรายงานเป็น Power point และ Excel

กลุ่มบริษัท จันวาณิชย์ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
31 ส.ค. 59
10 . Finance Supervisor (ประจำสำนักงานสีลม)
- Manage Overall Finance Function - Manage and Conduct for import under L/C,DP Sight etc. - Manager and Conduct the for BOI process Such as Submit the document for new BOI , extend and declare machi...

กลุ่มบริษัท จันวาณิชย์ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
31 ส.ค. 59
11 . Assistant Manager (Phapradang Site)
- Planning and control productivity be in line to with companies of strategy - Improve process for productivity to effectiveness - Reduce cost for management and Productivity - Create and improve ...

กลุ่มบริษัท จันวาณิชย์ จำกัด
เงินเดือน Negotiation
31 ส.ค. 59
12 . เจ้าหน้าที่บัญชีต้นทุน/เจ้าหน้าที่การเงิน (ประจำโรงงาน CSK สินสาคร)Urgently Required !
- จัดการงานด้านบัญชี - กระทบยอดรายเดือน - ตรวจสอบรายการเบิกเงินสดก่อนส่งสรรพากร - รวบรวมข้อมูลทางการเงินเพื่อทำงบกำไรขาดทุนและงบดุล - ตรวจสอบความผิดปกติของ JOB COST SHEET

กลุ่มบริษัท จันวาณิชย์ จำกัด
นิคมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ สินสาคร สมุทรสาคร
2 อัตรา
31 ส.ค. 59
13 . Sales Executive (Myanmar Site)
1.Seek and secure for new client base and market share 2.Maintaining and updating customer databases 3.Cost Estimation, Price offering, Follow up and close selling 4.Conducting and organizing requi...

กลุ่มบริษัท จันวาณิชย์ จำกัด
ต่างประเทศ - Myanmar
2 Position
เงินเดือน Negotiation
31 ส.ค. 59
14 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อในประเทศ (ประจำโรงงาน CSK สินสาคร)
จัดซื้อ จัดจ้าง สินค้าในประเทศ เพื่อให้ได้ Supplier และสินค้า ที่เหมาะสมและมีคุณภาพ

กลุ่มบริษัท จันวาณิชย์ จำกัด
นิคมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ สินสาคร สมุทรสาคร
1 (Urgent required)
เงินเดือน ตามตกลง
31 ส.ค. 59
15 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อต่างประเทศ (ประจำโรงงานพระประแดง)
1. ต่อรองราคาวัตถุดิบเพื่อให้ได้ราคาที่เหมาะสม 2. ติดตามวัตถุดิบให้เข้าทันความต้องการใช้ 3. ติดตามใบลดหนี้หรือของทดแทนกรณี Claim 4. ติดต่อสื่อสารกับ Supplier ต่างประเทศในเรื่องอื่นๆ

กลุ่มบริษัท จันวาณิชย์ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
31 ส.ค. 59
16 . ผู้ช่วยนักวิจัย (ประจำโรงงานพระประแดง)
1. ทดสอบวัตถุดิบ 2. ทดสอบงานจาก R&D / Marketing 3. คิดค้นผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ 4. ติดต่อกับต่างประเทศเกี่ยวกับวัตถุดิบและเครื่องจักร 5. Support งานต่าง ๆ

กลุ่มบริษัท จันวาณิชย์ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
31 ส.ค. 59
17 . Customer Service (Thai/Myanmar) (ประจำโรงงาน CSK สินสาคร)
- ติดต่อประสานงาน ทั้งภายในและภายนอกบริษัท - ตรวจสอบความถูกต้องของชิ้นงาน ก่อนสั่งพิมพ์ - งานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

กลุ่มบริษัท จันวาณิชย์ จำกัด
นิคมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ สินสาคร สมุทรสาคร
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
31 ส.ค. 59
18 . Programmer (Win App./Web App./Mobile App./Dynamic) (ประจำโรงงานพระประแดง/ สีลม)
1. ติดต่อประสานงานกับ User เพื่อรับ Requirement 2. พัฒนาโปรแกรมและปรับเปลี่ยนตามความต้องการของลูกค้า 3. ทดสอบและจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาโปรแกรม เช่น Checklist, System Manual, User Manual...

กลุ่มบริษัท จันวาณิชย์ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
31 ส.ค. 59
19 . เจ้าหน้าที่บัญชี (ประจำสำนักงานสีลม) ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
- Monitor and review costs and related system reports for accuracy. - Analyzes changes in product design, raw materials or production methods to determine effects on costs. - Supervise the input and...

กลุ่มบริษัท จันวาณิชย์ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างองค์กร
31 ส.ค. 59
20 . วิศวกรอุตสาหการ (ประจำโรงงานพระประแดง)
1. ออกแบบกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพสูงสุด 2. การปรับปรุงขั้นตอนการทำงาน และขบวนการผลิต (Improve Process) 3. การวิเคราะห์และเก็บข้อมูลต่าง ๆ ทางสถิติ

กลุ่มบริษัท จันวาณิชย์ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
31 ส.ค. 59
21 . Sales Executive (ประจำสีลม)รับสมัครด่วน !
Sales Executive Responsibilities: • Manage and maintain relationship with existing customers • Develop new prospects and maintain a prospect list in assigned area • Identify and understand custom...

กลุ่มบริษัท จันวาณิชย์ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างองค์กร และ ประสบการณ์
31 ส.ค. 59
22 . Assistant Press Manager (ประจำโรงงาน CSK สินสาคร)
1. วางแผนและควบคุมการผลิต 2. ปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพ 3. ลดต้นทุนในการบริหารจัดการและการผลิต 4. ปรับปรุงคุณภาพของสินค้า 5. ผลักดันให้เกิดการพัฒนา นวัตกรรมและสินค้าใหม่ 6. ควบคุมและ...

กลุ่มบริษัท จันวาณิชย์ จำกัด
นิคมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ สินสาคร สมุทรสาคร
1 Position
31 ส.ค. 59

กลุ่มบริษัท จันวาณิชย์ จำกัด
นิคมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ สินสาคร สมุทรสาคร
1 อัตรา
31 ส.ค. 59
24 . เจ้าหน้าที่ จป.วิชาชีพ (ประจำโรงงานพระประแดง)รับสมัครด่วน !
1. ควบคุมและดูแลด้านความปลอดภัยและอาชัวอนามัยของบริษัทฯ 2. ประเมินความปลอดภัย และส่งรายงาน จปว. 3. จัดอบรมด้านความปลอดภัยให้กับพนักงาน 4. จัดทำเอกสารด้านความปลอดภัยตามกฏหมายกำหนด 5. จัดหาอุปกรณ...

กลุ่มบริษัท จันวาณิชย์ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
31 ส.ค. 59
25 . Maintenance Manager (ประจำโรงงานพระประแดง)
บริหารงานซ่อมบำรุง ด้านการซ่อมบำรุงเครื่องจักรและ Utility 1. กำหนดทิศทางการดำเนินงานของแผนก 2. วิเคราะห์ประเมินผลการปฏิบัติงานทุกกิจกรรมของแผนกเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด 3. บริหารสต็อกอะไหล่...

กลุ่มบริษัท จันวาณิชย์ จำกัด
เงินเดือน negotiable
31 ส.ค. 59
 พบ 25 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ