เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 21 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Sale Executive Converting (ประจำโรงงานSCC นิคมอุตสาหกรรมสินสาคร)
สร้างยอดขายตามเป้าหมาย - จัดทำใบขอตัวอย่างขอราคา เสนอราคาสินค้า และส่งตัวอย่างให้ลูกค้า - บริการการขายผลิตภัณฑ์ ติดต่อประสานงานกับลูกค้าและบุคคลภายในองค์กร - หาลุกค้าใหม่ๆๆเพิ่มเติม

กลุ่มบริษัท จันวาณิชย์
นิคมสินสาคร สมุทรสาคร
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
23 มิ.ย. 60
2 . QC Officer (ประจำโรงงานSCC นิคมอุตสาหกรรมสินสาคร) (ด่วน)
- ทำหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพสินค้าประเภทงานพิมพ์ - งานบรรจุภัณฑ์ชนิดอ่อน Flexible Packaging - งานบันทึกข้อมูลเพื่อสรุปรายการต่างๆ

กลุ่มบริษัท จันวาณิชย์
นิคมสินสาคร สมุทรสาคร
2อัตรา
23 มิ.ย. 60
3 . วิศวกรอุตสาหการ (IE) (ประจำโรงงาน SCC นิคมอุตสาหกรรมสินสาคร)
1. ออกแบบกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพสูงสุด 2. การปรับปรุงขั้นตอนการทำงาน และขบวนการผลิต (Improve Process) 3. การวิเคราะห์และเก็บข้อมูลต่าง ๆ ทางสถิติ

กลุ่มบริษัท จันวาณิชย์
นิคมสินสาคร สมุทรสาคร
1 อัตรา
23 มิ.ย. 60
4 . เจ้าหน้าที่ควบคุมเอกสาร DCC( ประจําโรงงาน SCC นิคมอุตสาหกรรมสินสาคร)
- ควบคุมดูแลระบบคุณภาพตาง ๆ ในโรงงานใหคงอยูและปรับปรุงใหดีขึ้น - ควบคุมและดูแลงานดานเอกสารตาง ๆ ของโรงงาน - ประสานงานจากหนวยงานภายนอกและภายใน ในเรื่องระบบคุณภาพ,การขอการรับรองและเอกสารตาง ๆ...

กลุ่มบริษัท จันวาณิชย์
นิคมสินสาคร สมุทรสาคร
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
23 มิ.ย. 60
5 . ช่างปะกาว(ประจำโรงงาน CSK สินสาคร)
1.ควบคุมการทำงานของเครื่องปะกาว 2.ตรวจสอบ และบำรุงรักษาเครื่องปะกาวให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานเสมอ

กลุ่มบริษัท จันวาณิชย์
นิคมสินสาคร สมุทรสาคร
5 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
23 มิ.ย. 60
6 . เจ้าหน้าที่วางแผนจัดส่ง(ประจำโรงงาน CSK สินสาคร)
1.วางแผนควบคุมการจัดส่งให้มีประสิทธิภาพ 2.ดูแลและบำรุงรักษารถยนต์ 3.ควบคุมพนักงานปฏิบัติการจัดส่ง 4.จัดทำรายงานต่างๆ 5.ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กลุ่มบริษัท จันวาณิชย์
นิคมสินสาคร สมุทรสาคร
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
23 มิ.ย. 60
7 . เจ้าหน้าที่คลังสินค้า(ประจำโรงงาน CSK สินสาคร)
1.รับผิดชอบงานด้านเอกสาร 2.ดูแลสต็อกสินค้า 3.ควบคุมพนักงานปฏิบัติการคลังสินค้า 4.ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กลุ่มบริษัท จันวาณิชย์
นิคมสินสาคร สมุทรสาคร
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
23 มิ.ย. 60
8 . Programmer (ประจำโรงงาน CSK สินสาคร)
1.Support ระบบ ERP 2.เขียนโปรแกรมบนระบบ ERP

กลุ่มบริษัท จันวาณิชย์
นิคมสินสาคร สมุทรสาคร
23 มิ.ย. 60
9 . ช่างพิมพ์ (ประจำโรงงาน CSK สินสาคร)
ควบคุมเครื่องพิมพ์ให้สามารถพิมพ์งานได้ตามกำหนด

กลุ่มบริษัท จันวาณิชย์
นิคมสินสาคร สมุทรสาคร
3 - 4 อัตรา
23 มิ.ย. 60
10 . R&D Flexible Packaging Officer (ประจำโรงงาน SCC นิคมอุตสาหกรรมสินสาคร)
- รับผิดชอบการตวจสอบ บรรจุภัณฑ์ก่อนสูกระบวนการผลิด - วิเคราะห์ทดลอง ทดสอบผลิตภัณฑ์ Flexible Packaging - วิจัยและพัฒนาให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า - ถ้ามีความรูด้านงานพิมพ์และบรรจุภัณฑ์จะพิจารณาเป...

กลุ่มบริษัท จันวาณิชย์
นิคมสินสาคร สมุทรสาคร
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
23 มิ.ย. 60
11 . เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิต (ประจำโรงงาน SCC นิคมอุตสาหกรรมสินสาคร)
- วางแผนการผลิตและประสานงานกับฝ่ายผลิต -ติดตาม สรุป รายงานการผลิตประจำวัน สัปดาห์ เดือน -จัดทำข้อมูลประชุมฝ่าย -จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับ ISO

กลุ่มบริษัท จันวาณิชย์
นิคมสินสาคร สมุทรสาคร
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
23 มิ.ย. 60
12 . เจ้าหน้าที่ประเมินผล (PMS) (ประจำโรงงานพระประแดง)
- ให้ความรู้/เป็นที่ปรึกษาระบบ PMS และการจัดทำ KPI แก่หน่วยงานต่าง ๆ - Set up KPI ในระดับองค์กร/หน่วยงาน/บุคคล - ประชุมติดตาม สรุปรายงานผลต่อผู้บริหาร - ออกแบบ/ควบคุมระบบประเมินผลเพื่อเชื่อมโยงกับ...

กลุ่มบริษัท จันวาณิชย์
เงินเดือน ตามตกลง
23 มิ.ย. 60
13 . Sales Executive (Flexible) ( ประจำโรงงานSCC นิคมอุตสาหกรรมสินสาคร)
1.ศึกษาความต้องการของลูกค้าและนำเสนอผลิตภัณฑ์ของบริษัทเพื่อเพิ่มฐานลูกค้าใหม่และรักษาฐานลูกค้าเก่า 2.รับผิดชอบเป้าหมายและวางแผนการขาย 3. สร้างความพึงพอใจและและรักษาสัมพันธ์ภาพกับลูกค้า 4.ติดต่อประส...

กลุ่มบริษัท จันวาณิชย์
นิคมสินสาคร สมุทรสาคร
6 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
23 มิ.ย. 60
14 . พนักงานขับรถส่วนกลาง (สำนักงานสีลม)
1. รับส่งลูกค้า 2. รับส่งพนักงานตามที่ได้รับมอบหมาย 3. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

กลุ่มบริษัท จันวาณิชย์
เงินเดือน ตามตกลง
23 มิ.ย. 60
15 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อต่างประเทศ (ประจำโรงงานพระประแดง)
1.จัดซื้อสินค้าจากต่างประเทศ 2.ประสานงานลูกค้าต่างประเทศ 3.ตรวจสอบเอกสารเกี่ยวกับการนำเข้าสินค้า(Shipping Document) 4.ดำเนินการกระบวนการนำสินค้าออกจากท่าเรือ / Airport

กลุ่มบริษัท จันวาณิชย์
เงินเดือน ตามตกลง
23 มิ.ย. 60
16 . วิศวกรอุตสาหการ (ประจำโรงงานพระประแดง)
1. ออกแบบกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพสูงสุด 2. การปรับปรุงขั้นตอนการทำงาน และขบวนการผลิต (Improve Process) 3. การวิเคราะห์และเก็บข้อมูลต่าง ๆ ทางสถิติ

กลุ่มบริษัท จันวาณิชย์
เงินเดือน ตามตกลง
23 มิ.ย. 60
17 . ช่างซ่อมบำรุง (ประจำโรงงาน CSK สินสาคร)
1. ดูแลและซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้า,ประปา ฯ 2. จัดทำแผนการ และดำเนินการ PM ระบบ utility 3. วิเคราะห์ปัญหาที่พบในการซ่อม และนำเสนอแนวทางการป้องกัน

กลุ่มบริษัท จันวาณิชย์
นิคมสินสาคร สมุทรสาคร
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
23 มิ.ย. 60
18 . เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิต (ประจำโรงาน CSK สินสาคร)
- ดูงานด้านการวางแผนการผลิต วางแผน ประสานงานการผลิต - บันทึกผลการผลิตและต้นทุนการผลิต - รายงานให้ทราบถึงปริมาณการผลิต - เสนอแนะกระบวนการการทำงาน

กลุ่มบริษัท จันวาณิชย์
นิคมสินสาคร สมุทรสาคร
2 อัตรา
23 มิ.ย. 60
19 . IT Support (ประจำโรงงาน CSK สินสาคร)
- ดูระบบงานไอที - เขียนโปรแกรมเพื่อใช้งานเบื้องต้น - ให้คำแนะนำ ช่วยเหลือ ผู้ใช้ระะบบ - Support งาน PC , Notebook , Printer , อื่นๆ

กลุ่มบริษัท จันวาณิชย์
นิคมสินสาคร สมุทรสาคร
1 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์
23 มิ.ย. 60

กลุ่มบริษัท จันวาณิชย์
นิคมสินสาคร สมุทรสาคร
1 อัตรา
23 มิ.ย. 60
21 . เจ้าหน้าที่สรรหาและว่าจ้าง (ประจำโรงงาน CSK สินสาคร)
1. สรรหาและคัดเลือกพนักงาน ระดับปฏิบัติการ และพนักงานส่วนสำนักงาน 2. จัดทำสัญญาว่าจ้าง 3. จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมแรงงานสัมพันธ์ จัดสวัสดิการ 4. ดูแลเรื่องประกันชีวิต ประกันสุขภาพ ประกันสังคม 5. มี...

กลุ่มบริษัท จันวาณิชย์
นิคมสินสาคร สมุทรสาคร
1 อัตรา
23 มิ.ย. 60
 พบ 21 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ