เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 24 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่วางแผนจัดส่ง(ประจำโรงงาน CSK สินสาคร)
1.วางแผนควบคุมการจัดส่งให้มีประสิทธิภาพ 2.ดูแลและบำรุงรักษารถยนต์ 3.ควบคุมพนักงานปฏิบัติการจัดส่ง 4.จัดทำรายงานต่างๆ 5.ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กลุ่มบริษัท จันวาณิชย์
นิคมสินสาคร สมุทรสาคร
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
26 เม.ย. 60
2 . เจ้าหน้าที่คลังสินค้า(ประจำโรงงาน CSK สินสาคร)
1.รับผิดชอบงานด้านเอกสาร 2.ดูแลสต็อกสินค้า 3.ควบคุมพนักงานปฏิบัติการคลังสินค้า 4.ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กลุ่มบริษัท จันวาณิชย์
นิคมสินสาคร สมุทรสาคร
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
26 เม.ย. 60
3 . Programmer (ประจำโรงงาน CSK สินสาคร)
1.Support ระบบ ERP 2.เขียนโปรแกรมบนระบบ ERP

กลุ่มบริษัท จันวาณิชย์
นิคมสินสาคร สมุทรสาคร
26 เม.ย. 60
4 . ช่างซ่อมบำรุง(ประจำโรงงาน SCC นิคมอุตสาหกรรมสิสสาคร)
1 ดูแลและซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้า,ประปา ฯ,เครื่องจักร 2.ดำเนินการตามแผนการ PM ระบบ utility 3.วิเคราะห์ปัญหาที่พบในการซ่อม และนำเสนอแนวทางการป้องกัน 4.ซ่อมเครื่องจักรในระบบสาธารณูปโภค

กลุ่มบริษัท จันวาณิชย์
นิคมสินสาคร สมุทรสาคร
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
26 เม.ย. 60
5 . ช่างพิมพ์ (ประจำโรงงาน CSK สินสาคร)
ควบคุมเครื่องพิมพ์ให้สามารถพิมพ์งานได้ตามกำหนด

กลุ่มบริษัท จันวาณิชย์
นิคมสินสาคร สมุทรสาคร
3 - 4 อัตรา
26 เม.ย. 60
6 . IT Development Supervisor
• Ability to manage and configure Windows 2003, SQL 2005, Exchange. • Knowledge of C/C++, VB, .NET or Java. Knowledge of database applications development, Microsoft CRM, Microsoft Lync and Share poi...

กลุ่มบริษัท จันวาณิชย์
เงินเดือน ตามตกลง
26 เม.ย. 60
7 . Programmer Mobile App. (ประจำโรงงานพระประแดง)
1. ติดต่อประสานงานกับ User เพื่อรับ Requirement 2. พัฒนาโปรแกรม Web Application และปรับเปลี่ยนตามความต้องการของลูกค้า 3. ทดสอบและจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาโปรแกรม เช่น Checklist, System Ma...

กลุ่มบริษัท จันวาณิชย์
เงินเดือน ตามตกลง
26 เม.ย. 60
8 . R&D Flexible Packaging Officer (ประจำโรงงาน SCC นิคมอุตสาหกรรมสินสาคร)
- รับผิดชอบการตวจสอบ บรรจุภัณฑ์ก่อนสูกระบวนการผลิด - วิเคราะห์ทดลอง ทดสอบผลิตภัณฑ์ Flexible Packaging - วิจัยและพัฒนาให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า - ถ้ามีความรูด้านงานพิมพ์และบรรจุภัณฑ์จะพิจารณาเป...

กลุ่มบริษัท จันวาณิชย์
นิคมสินสาคร สมุทรสาคร
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
26 เม.ย. 60
9 . เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิต (ประจำโรงงาน SCC นิคมอุตสาหกรรมสินสาคร)
- วางแผนการผลิตและประสานงานกับฝ่ายผลิต -ติดตาม สรุป รายงานการผลิตประจำวัน สัปดาห์ เดือน -จัดทำข้อมูลประชุมฝ่าย -จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับ ISO

กลุ่มบริษัท จันวาณิชย์
นิคมสินสาคร สมุทรสาคร
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
26 เม.ย. 60
10 . เจ้าหน้าที่ประเมินผล (PMS) (ประจำโรงงานพระประแดง)
- ให้ความรู้/เป็นที่ปรึกษาระบบ PMS และการจัดทำ KPI แก่หน่วยงานต่าง ๆ - Set up KPI ในระดับองค์กร/หน่วยงาน/บุคคล - ประชุมติดตาม สรุปรายงานผลต่อผู้บริหาร - ออกแบบ/ควบคุมระบบประเมินผลเพื่อเชื่อมโยงกับ...

กลุ่มบริษัท จันวาณิชย์
เงินเดือน ตามตกลง
26 เม.ย. 60
11 . เจ้าหน้าที่ประเมินราคา (ประจำโรงงาน CSK สินสาคร)
คิดราคางานพิมพ์ และ Product ทั้งหมดในของบริษัทในเครือ

กลุ่มบริษัท จันวาณิชย์
นิคมสินสาคร สมุทรสาคร
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
26 เม.ย. 60
12 . Accounting Manager (ประจำสำนักงานสีลม)
1. Responsible for Business Unit financial report by monthly. 2. Provide guidance and support to accounting team. 3. Preparing the company's budget and actual report and analysis spending VS the bud...

กลุ่มบริษัท จันวาณิชย์
เงินเดือน ตามตกลง
26 เม.ย. 60
13 . Sales Executive (Flexible) ( ประจำโรงงานSCC นิคมอุตสาหกรรมสินสาคร)
1.ศึกษาความต้องการของลูกค้าและนำเสนอผลิตภัณฑ์ของบริษัทเพื่อเพิ่มฐานลูกค้าใหม่และรักษาฐานลูกค้าเก่า 2.รับผิดชอบเป้าหมายและวางแผนการขาย 3. สร้างความพึงพอใจและและรักษาสัมพันธ์ภาพกับลูกค้า 4.ติดต่อประส...

กลุ่มบริษัท จันวาณิชย์
นิคมสินสาคร สมุทรสาคร
6 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
26 เม.ย. 60
14 . พนักงานขับรถส่วนกลาง (สำนักงานสีลม)
1. รับส่งลูกค้า 2. รับส่งพนักงานตามที่ได้รับมอบหมาย 3. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

กลุ่มบริษัท จันวาณิชย์
เงินเดือน ตามตกลง
26 เม.ย. 60
15 . Sale Executive Converting (ประจำโรงงานSCC นิคมอุตสาหกรรมสินสาคร)
สร้างยอดขายตามเป้าหมาย - จัดทำใบขอตัวอย่างขอราคา เสนอราคาสินค้า และส่งตัวอย่างให้ลูกค้า - บริการการขายผลิตภัณฑ์ ติดต่อประสานงานกับลูกค้าและบุคคลภายในองค์กร - หาลุกค้าใหม่ๆๆเพิ่มเติม

กลุ่มบริษัท จันวาณิชย์
นิคมสินสาคร สมุทรสาคร
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
26 เม.ย. 60
16 . ช่างซ่อมบำรุง (ประจำโรงงานพระประแดง)
1. ดำเนินการตามแผนการบำรุงรักษาเชิงป้องกันประจำปี ของระบบสาธารณูปโภค 2. ซ่อมเครื่องจักรในระบบสาธารณูปโภค

กลุ่มบริษัท จันวาณิชย์
เงินเดือน ตามตกลง
26 เม.ย. 60
17 . Programmer Web App. (ประจำโรงงานพระประแดง)
1. ติดต่อประสานงานกับ User เพื่อรับ Requirement 2. พัฒนาโปรแกรม Web Application และปรับเปลี่ยนตามความต้องการของลูกค้า 3. ทดสอบและจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาโปรแกรม เช่น Checklist, System Ma...

กลุ่มบริษัท จันวาณิชย์
เงินเดือน ตามตกลง
26 เม.ย. 60
18 . วิศวกรอุตสาหการ (ประจำโรงงานพระประแดง)
1. ออกแบบกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพสูงสุด 2. การปรับปรุงขั้นตอนการทำงาน และขบวนการผลิต (Improve Process) 3. การวิเคราะห์และเก็บข้อมูลต่าง ๆ ทางสถิติ

กลุ่มบริษัท จันวาณิชย์
เงินเดือน ตามตกลง
26 เม.ย. 60
19 . ช่างซ่อมบำรุง (ประจำโรงงาน CSK สินสาคร)
1. ดูแลและซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้า,ประปา ฯ 2. จัดทำแผนการ และดำเนินการ PM ระบบ utility 3. วิเคราะห์ปัญหาที่พบในการซ่อม และนำเสนอแนวทางการป้องกัน

กลุ่มบริษัท จันวาณิชย์
นิคมสินสาคร สมุทรสาคร
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
26 เม.ย. 60
20 . เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิต (ประจำโรงาน CSK สินสาคร)
- ดูงานด้านการวางแผนการผลิต วางแผน ประสานงานการผลิต - บันทึกผลการผลิตและต้นทุนการผลิต - รายงานให้ทราบถึงปริมาณการผลิต - เสนอแนะกระบวนการการทำงาน

กลุ่มบริษัท จันวาณิชย์
นิคมสินสาคร สมุทรสาคร
2 อัตรา
26 เม.ย. 60
21 . QC Officer (ประจำโรงงานSCC นิคมอุตสาหกรรมสินสาคร) (ด่วน)
- ทำหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพสินค้าประเภทงานพิมพ์ - งานบรรจุภัณฑ์ชนิดอ่อน Flexible Packaging - งานบันทึกข้อมูลเพื่อสรุปรายการต่างๆ

กลุ่มบริษัท จันวาณิชย์
นิคมสินสาคร สมุทรสาคร
2อัตรา
26 เม.ย. 60
22 . IT Support (ประจำโรงงาน CSK สินสาคร)
- ดูระบบงานไอที - เขียนโปรแกรมเพื่อใช้งานเบื้องต้น - ให้คำแนะนำ ช่วยเหลือ ผู้ใช้ระะบบ - Support งาน PC , Notebook , Printer , อื่นๆ

กลุ่มบริษัท จันวาณิชย์
นิคมสินสาคร สมุทรสาคร
1 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์
26 เม.ย. 60

กลุ่มบริษัท จันวาณิชย์
นิคมสินสาคร สมุทรสาคร
1 อัตรา
26 เม.ย. 60
24 . วิศวกรอุตสาหการ (IE) (ประจำโรงงาน SCC นิคมอุตสาหกรรมสินสาคร)
1. ออกแบบกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพสูงสุด 2. การปรับปรุงขั้นตอนการทำงาน และขบวนการผลิต (Improve Process) 3. การวิเคราะห์และเก็บข้อมูลต่าง ๆ ทางสถิติ

กลุ่มบริษัท จันวาณิชย์
นิคมสินสาคร สมุทรสาคร
1 อัตรา
26 เม.ย. 60
 พบ 24 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ