เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 25 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Programmer (Win App./Web App./Mobile App./Dynamic) (ประจำโรงงานพระประแดง/ สีลม)
1. ติดต่อประสานงานกับ User เพื่อรับ Requirement 2. พัฒนาโปรแกรมและปรับเปลี่ยนตามความต้องการของลูกค้า 3. ทดสอบและจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาโปรแกรม เช่น Checklist, System Manual, User Manual...

กลุ่มบริษัท จันวาณิชย์ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
30 เม.ย. 59
2 . System Analyst (EMV & Smart Card Application Management)
1. ติดต่อประสานงานกับลูกค้าเพื่อรับ Requirement 2. วิเคราะห์และออกแบบระบบ จัดทำเอกสารที่ใช้ในการพัฒนาระบบ 3. มีความรู้ทางด้านการผลิตบัตรให้กับธนาคารและมีความรู้ด้าน EMV อย่างน้อย 5 ปี 4. สามารถใช...

กลุ่มบริษัท จันวาณิชย์ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
30 เม.ย. 59
3 . HRD Section Head (ประจำโรงงานพระประแดง)
1.รับผิดขอบงานด้านการฝึกอบรมและการพัฒนาองค์การ (OD) 2.จัดทำ Career Path, Successor and IDP ให้กับพนักงาน 3.จัดทำและติดตาม KPI and Competency ให้กับพนักงาน 4.จัดทำและติดตามการประเมินผลการปฏิบัติงาน...

กลุ่มบริษัท จันวาณิชย์ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
30 เม.ย. 59
4 . ERP Programmer ( Axapta / MS Dynamics AX )Urgently Required !
- Develop system to support and maintenance user daily operations for all new established business and able to customize. - Support and maintenance ERP System Financial System ,Trade & Logistic an...

กลุ่มบริษัท จันวาณิชย์ จำกัด
เงินเดือน ตามที่ตกลง
30 เม.ย. 59
5 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อ (ประจำโรงงานพระประแดง)
1. เปิด Po 2. ทำรายงานการจัดซื้อ 3. สรุปรายงานเป็น Power point และ Excel

กลุ่มบริษัท จันวาณิชย์ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
30 เม.ย. 59
6 . เจ้าหน้าที่ Import-Export (ประจำโรงงานพระประแดง)
1. มีความรู้พื้นฐานเรื่อง Incoterm 2010 2. มีประสบการณ์ด้านการติดต่อประสานงานกับชิปปิ้ง และศุลกากร 3. มีความกระตือรือร้น อดทน สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้ 4. มีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ ...

กลุ่มบริษัท จันวาณิชย์ จำกัด
เงินเดือน negotiable
30 เม.ย. 59
7 . IT Administrator (ประจำโรงงานพระประแดง)
1. ออกแบบ ติดตั้งและปรับปรุงระบบ 2. ตรวจสอบระบบ 3. จัดทำรายงานที่เกี่ยวข้อง

กลุ่มบริษัท จันวาณิชย์ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
30 เม.ย. 59
8 . Admin Manager (ประจำโรงงานพระประแดง)
บริหารงาน วางแผน และควบคุมงานด้าน 1. ความสะอาดของอาคารสำนักงาน, โรงงาน 2. การใช้รถยนต์ส่วนกลางของบริษัทฯ 3. การปฏิบัติงานของ Messenger 4. การปฏิบัติงานของพ่อบ้าน / แม่บ้าน 5. ภูมิทัศน์ภายในบริษ...

กลุ่มบริษัท จันวาณิชย์ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
30 เม.ย. 59
9 . Assistant Manager (Phapradang Site)
- Planning and control productivity be in line to with companies of strategy - Improve process for productivity to effectiveness - Reduce cost for management and Productivity - Create and improve ...

กลุ่มบริษัท จันวาณิชย์ จำกัด
เงินเดือน Negotiation
30 เม.ย. 59
10 . เจ้าหน้าที่ประเมินราคา (ประจำโรงงาน SCC สินสาคร)
คิดราคางานพิมพ์ และ Product ทั้งหมดในของบริษัทในเครือ

กลุ่มบริษัท จันวาณิชย์ จำกัด
นิคมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ สินสาคร สมุทรสาคร
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
30 เม.ย. 59
11 . ผู้จัดการแผนกจัดส่ง (ประจำโรงงานพระประแดง)
1.กำกับ ดูแล และบริหารการให้บริการด้านงานขนส่ง ทั้งในส่วนของการวางแผนการจัดส่ง และการคัดเลือกบริษัทขนส่ง 2.ควบคุมต้นทุนค่าใช้จ่ายในการจัดส่งที่เกิดขึ้น 3.ควบคุมวิธีการขนส่ง และการจัดส่งให้เป็นไปตามข...

กลุ่มบริษัท จันวาณิชย์ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
30 เม.ย. 59
12 . เจ้าหน้าที่วิศวกรรม (ประจำโรงงานพระประแดง)
ปฏิบัติงานเชิงโครงการโดยมุ่งเน้นให้สอดคล้องกับความต้องการของโครงการ ดังนี้.- 1. ออกแบบการทำงานของอุปกรณ์เครื่องจักร 2. ประยุกต์การทำงานของอุปกรณ์เครื่องจักร 3. ทำการรักษาและบริการให้กับระบบของ...

กลุ่มบริษัท จันวาณิชย์ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
30 เม.ย. 59

กลุ่มบริษัท จันวาณิชย์ จำกัด
นิคมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ สินสาคร สมุทรสาคร
3 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
30 เม.ย. 59
14 . Project Leader
1. ควบคุมและวางแผนงานใน Project และโครงการต่างๆ 2. บริหารพนักงานในโครงการ 10 - 30 คน

กลุ่มบริษัท จันวาณิชย์ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
30 เม.ย. 59
15 . Project Supervisor
1. บริหารงาน Project , โครงการในประเทศ / ต่างประเทศ 2. บริหารพนักงานในโครงการ 20 - 60 คน

กลุ่มบริษัท จันวาณิชย์ จำกัด
4 อัตรา (ในประเทศ 2 คน / ต่างประเทศ 2 คน)
เงินเดือน ตามตกลง
30 เม.ย. 59
16 . ผู้จัดการแผนกจัดซื้อต่างประเทศ (ประจำโรงงาน SCC สินสาคร)
บริหารทีมงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ 1. สรรหาและคัดเลือก Supplier จากต่างประเทศ 2. ดำเนินการจัดซื้อสินค้าจากต่างประเทศ ให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพ ราคาเหมาะสม และมีการจัดส่งสินค้าทันตามกำหนด 3. ติ...

กลุ่มบริษัท จันวาณิชย์ จำกัด
นิคมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ สินสาคร สมุทรสาคร
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
30 เม.ย. 59
17 . วิศวกรอุตสาหการ (ประจำโรงงานพระประแดง)
1. ออกแบบกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพสูงสุด 2. การปรับปรุงขั้นตอนการทำงาน และขบวนการผลิต (Improve Process) 3. การวิเคราะห์และเก็บข้อมูลต่าง ๆ ทางสถิติ

กลุ่มบริษัท จันวาณิชย์ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
30 เม.ย. 59
18 . QC Officer (ประจำโรงงาน CSK สินสาคร) (ด่วน)
ทำหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพสินค้าประเภทงานพิมพ์ และบันทึกข้อมูลเพื่อสรุป

กลุ่มบริษัท จันวาณิชย์ จำกัด
นิคมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ สินสาคร สมุทรสาคร
2อัตรา
30 เม.ย. 59
19 . HRM Manager (ประจำโรงงาน SCC สินสาคร)
บริหารงานด้าน HRM ในกระบวนการ 1. งานสรรหา 2. งานสวัสดิการและแรงงานสัมพันธ์ 3. งานบริหารข้อมูลบุคคล (Person) 4. งานบริหารข้อมูลเวลาการทำงาน (Time Attendance) 5. หากมีประสบการณ์ระบบงาน HR...

กลุ่มบริษัท จันวาณิชย์ จำกัด
นิคมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ สินสาคร สมุทรสาคร
1 อัตรา
เงินเดือน ตามที่ตกลงและตามประสบการณ์
30 เม.ย. 59
20 . Assistant Press Manager (ประจำโรงงาน CSK สินสาคร)
1. วางแผนและควบคุมการผลิต 2. ปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพ 3. ลดต้นทุนในการบริหารจัดการและการผลิต 4. ปรับปรุงคุณภาพของสินค้า 5. ผลักดันให้เกิดการพัฒนา นวัตกรรมและสินค้าใหม่ 6. ควบคุมและ...

กลุ่มบริษัท จันวาณิชย์ จำกัด
นิคมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ สินสาคร สมุทรสาคร
1 Position
30 เม.ย. 59

กลุ่มบริษัท จันวาณิชย์ จำกัด
นิคมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ สินสาคร สมุทรสาคร
1 อัตรา
30 เม.ย. 59
22 . เจ้าหน้าที่ จป.วิชาชีพ (ประจำโรงงานพระประแดง)รับสมัครด่วน !
1. ควบคุมและดูแลด้านความปลอดภัยและอาชัวอนามัยของบริษัทฯ 2. ประเมินความปลอดภัย และส่งรายงาน จปว. 3. จัดอบรมด้านความปลอดภัยให้กับพนักงาน 4. จัดทำเอกสารด้านความปลอดภัยตามกฏหมายกำหนด 5. จัดหาอุปกรณ...

กลุ่มบริษัท จันวาณิชย์ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
30 เม.ย. 59
23 . วิศวกรอุตสาหการ (IE) (ประจำโรงงาน CSK สินสาคร)
1. ออกแบบกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพสูงสุด 2. การปรับปรุงขั้นตอนการทำงาน และขบวนการผลิต (Improve Process) 3. การวิเคราะห์และเก็บข้อมูลต่าง ๆ ทางสถิติ

กลุ่มบริษัท จันวาณิชย์ จำกัด
นิคมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ สินสาคร สมุทรสาคร
1 (Urgent required)
30 เม.ย. 59
24 . เจ้าหน้าที่สรรหาและว่าจ้าง (ประจำโรงงาน SCC สินสาคร)
1. สรรหาและคัดเลือกพนักงาน ระดับปฏิบัติการ และพนักงานส่วนสำนักงาน 2. จัดทำสัญญาว่าจ้าง 3. จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมแรงงานสัมพันธ์ จัดสวัสดิการ 4. ดูแลเรื่องประกันชีวิต ประกันสุขภาพ ประกันสังคม 5. มี...

กลุ่มบริษัท จันวาณิชย์ จำกัด
นิคมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ สินสาคร สมุทรสาคร
1 อัตรา
30 เม.ย. 59
25 . Maintenance Manager
บริหารงานซ่อมบำรุง ด้านการซ่อมบำรุงเครื่องจักรและ Utility 1. กำหนดทิศทางการดำเนินงานของแผนก 2. วิเคราะห์ประเมินผลการปฏิบัติงานทุกกิจกรรมของแผนกเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด 3. บริหารสต็อกอะไหล่...

กลุ่มบริษัท จันวาณิชย์ จำกัด
เงินเดือน negotiable
30 เม.ย. 59
 พบ 25 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ