เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 25 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อ Import (ประจำโรงงานพระประแดง)
ติดต่อประสานงานกับตัวแทนออกของ (Shipping Agent)และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อนำเข้าวัตถุดิบ

กลุ่มบริษัท จันวาณิชย์
เงินเดือน ตามตกลง
26 ก.พ. 58

กลุ่มบริษัท จันวาณิชย์
1 อัตรา ด่วน
เงินเดือน ตามตกลง
26 ก.พ. 58
3 . QA. Engineering (ประจำโรงงานพระประแดง)
1. งานด้าน QCC. , Problem , Solving 2. งานระบบ ISO 3. งานด้านสถิติและการควบคุมคุณภาพ

กลุ่มบริษัท จันวาณิชย์
เงินเดือน ตามตกลง
26 ก.พ. 58
4 . Technician Support (ประจำโรงงานพระประแดง)
ซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องจักรที่เกี่ยวกับระบบอิเล็คทรอนิกส์

กลุ่มบริษัท จันวาณิชย์
เงินเดือน ตามตกลง
26 ก.พ. 58
5 . เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน
ปฏิบัติงานตรวจสอบตามที่ได้รับมอบหมายให้เป็นตามมาตรฐานวิชาชีพและเป็นไปตามแนวทางการตรวจที่ได้รับอนุมัติ

กลุ่มบริษัท จันวาณิชย์
เงินเดือน ตามตกลง
26 ก.พ. 58

กลุ่มบริษัท จันวาณิชย์
เงินเดือน ตามตกลง
26 ก.พ. 58
7 . Sale Executive
ดูแลลูกค้าและงานขายด้านสิ่งพิมพ์

กลุ่มบริษัท จันวาณิชย์
เงินเดือน ตามตกลง
26 ก.พ. 58
8 . ช่างซ่อมบำรุง (ประจำโรงงานพระประแดง)
1. ดำเนินการตามแผนการบำรุงรักษาเชิงป้องกันประจำปี ของระบบสาธารณูปโภค 2. ซ่อมเครื่องจักรในระบบสาธารณูปโภค 3. มีความรู้ความเข้าใจในระบบการบำรุงรักษาเชิงป้องกันและการบำรุงรักษาด้วยตนเอง

กลุ่มบริษัท จันวาณิชย์
เงินเดือน ตามตกลง
26 ก.พ. 58
9 . หัวหน้าส่วนสรรหาว่าจ้าง (ประจำโรงงานพระประแดง)
ด้านการสรรหา 1. วางแผนและควบคุม การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร 2. บริหารช่องทางที่ใช้ในการสรรหาให้มีประสิทธิภาพเพื่อให้สามารถคัดเลือก คนดี คนเก่ง เข้ามาในองค์กร 3. ควบคุมอัตรากำลัง ให้เป็นไปตามแผนอัตร...

กลุ่มบริษัท จันวาณิชย์
เงินเดือน ตามตกลง
26 ก.พ. 58
10 . Shipping & Sourcing
เปิดใบสั่งซื้อสินค้าในประเทศและต่างประเทศ ในประเทศ - เปิดใบสั่งซื้อสินค้าในประเทศ โดยหา Vendor เทียบ และมีคุณภาพที่ดี และตามสินค้าให้ทันกับความต้องการ Shipping- จัดทำใบขนขาเข้า ตรวจเช็คพิกัด และอาการส...

กลุ่มบริษัท จันวาณิชย์
นิคมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ สินสาคร สมุทรสาคร
2 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์
26 ก.พ. 58
11 . ผู้ช่วยนักวิจัย (ประจำโรงงานพระประแดง)
1. ทดสอบวัตถุดิบ 2. ทดสอบงานจาก R&D / Marketing 3. คิดค้นผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ 4. ติดต่อกับต่างประเทศเกี่ยวกับวัตถุดิบและเครื่องจักร 5. Support งานต่าง ๆ

กลุ่มบริษัท จันวาณิชย์
เงินเดือน ตามตกลง
26 ก.พ. 58
12 . Assistant Packing section Head (ประจำโรงงานพระประแดง)
1. ควบคุมการจัดเตรียมการผลิต 1.1 จัดสรรกำลังคนให้เหมาะสมกับงาน 1.2 มอบหมายให้พนักงานจัดเตรียม เครื่องจักรและ อุปกรณ์ในการทำงาน 1.3 ตรวจสอบความพร้อมของเครื่องจักรและอุปกรณ์ ...

กลุ่มบริษัท จันวาณิชย์
เงินเดือน ตามตกลง
26 ก.พ. 58
13 . Web Developer (ประจำโรงงานพระประแดง)
พัฒนาโปรแกรม Web Application และปรับเปลี่ยนตามความต้องการของลูกค้า

กลุ่มบริษัท จันวาณิชย์
เงินเดือน ตามตกลง
26 ก.พ. 58
14 . System Analyst (ประจำโรงงานพระประแดง)
วิเคราะห์และออกแบบระบบงาน + ออกแบบฐานข้อมูลของรายงาน

กลุ่มบริษัท จันวาณิชย์
เงินเดือน ตามตกลง
26 ก.พ. 58
15 . Programmer C# & C++/C (ประจำโรงงานพระประแดง)
ใช้ c# พัฒนาบน windows form โดยทำงานร่วมกับฐานข้อมูล MS SQL

กลุ่มบริษัท จันวาณิชย์
เงินเดือน ตามตกลง
26 ก.พ. 58
16 . Mobile Application Developer (ประจำสำนักงานใหญ่สีลม)
1. เขียนโปรแกรมบน Android และ/หรือ ios 2. นำเสนอการใช้งาน Database Management System เช่น SQL Server 3. พัฒนาโปรแกรมต่าง ๆ บน iphone / Android

กลุ่มบริษัท จันวาณิชย์
เงินเดือน ตามตกลง
26 ก.พ. 58
17 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อ (โรงงานนิคมสินสาคร)
ตรวจสอบ และพิจารณาการสั่งซื้อโดยละเอียด รอบคอบ จัดซื้อให้เป็นไปตามนโยบาย และไม่ขัดต่อผลประโยชน์ขององค์กร ดูแล จัดการเอกสาร สัญญาต่าง ๆ ในระหว่างจัดซื้อได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นตัวแทนติดต่อ ประสานง...

กลุ่มบริษัท จันวาณิชย์
นิคมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ สินสาคร สมุทรสาคร
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างองค์กร และ ประสบการณ์
26 ก.พ. 58
18 . วิศวกรอุตสาหการ (ประจำโรงงานพระประแดง)
1. ออกแบบกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพสูงสุด 2. การปรับปรุงขั้นตอนการทำงาน และขบวนการผลิต (Improve Process) 3. การวิเคราะห์และเก็บข้อมูลต่าง ๆ ทางสถิติ

กลุ่มบริษัท จันวาณิชย์
เงินเดือน ตามตกลง
26 ก.พ. 58
19 . ผู้ช่วยนักวิจัย (นิคมอุตสาหกรรมสินสาคร)
วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ

กลุ่มบริษัท จันวาณิชย์
นิคมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ สินสาคร สมุทรสาคร
26 ก.พ. 58
20 . เจ้าหน้าที่ QC ประจำสีลม (ด่วน)
ทำหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพสินค้าประเภทงานพิมพ์ และจัดเรียงลงบรรจุภัณฑ์

กลุ่มบริษัท จันวาณิชย์
เงินเดือน 300 บาท/วัน
26 ก.พ. 58
21 . เจ้าหน้าที่การเงิน (ประจำโรงงานสินสาคร) ด่วนมาก
- เช็ค Statement -จัด DUE และ ทวงถามรับเช็ค -ทำเอกสารเพื่อวางบิลลูกค้า -เปิดใบเสร็จรับเงิน -ตัดรับลูกหนี้ -งานอื่นที่ได้รับมอบหมายในส่วนงานของการเงิน

กลุ่มบริษัท จันวาณิชย์
นิคมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ สินสาคร สมุทรสาคร
1อัตรา
เงินเดือน ตามที่ตกลง
26 ก.พ. 58
22 . Security Manager (Prapradaeng Site)
1. Defining security strategy and procedure to comply with customer 2. Organizing and managing all security devices such as CCTV, access control etc 3. Administrating both internal security and o...

กลุ่มบริษัท จันวาณิชย์
เงินเดือน ตามโครงสร้างองค์การ
26 ก.พ. 58
23 . Art Work/Prepress (โรงงานสินสาคร)
ออกแบบสิ่งพิมพ์

กลุ่มบริษัท จันวาณิชย์
นิคมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ สินสาคร สมุทรสาคร
1อัตรา
26 ก.พ. 58
24 . เจ้าหน้าที่ จป.วิชาชีพ (ประจำโรงงานพระประแดง)
1. ปฏิบัติงานด้าน ความปลอดภัย (Safety ) 2. จัดทำเอกสารต่างๆ เพื่อรายงานกรม 3. จัดอบรมด้านความปลอดภัยให้กับพนักงาน 4. จัดทำเอกสารด้านความปลอดภัย 5. จัดหาอุปกรณ์ PPE ให้กับพนักงาน และส่งเสริมการใช...

กลุ่มบริษัท จันวาณิชย์
เงินเดือน ตามตกลง
26 ก.พ. 58
25 . เจ้าหน้าที่รับคำร้องจัดทำหนังสือเดินทาง ประจำสาขาพัทยา,ปิ่นเกล้า,บางนา,สุวินทวงศ์,ภูเก็ต,กงสุล
รายละเอียดงาน 1. ต้อนรับและให้ข้อมูลการทำหนังสือเดินทาง (Passport) 2. จัดทำเล่มหนังสือเดินทาง 3. ให้คำแนะนำเกี่ยวกับเอกสารต่างๆในการทำหนังสือเดินทาง 4. บันทึกข้อมูลต่างๆในการขอหนังสือเดินทาง 5. ป...

กลุ่มบริษัท จันวาณิชย์
เงินเดือน 9,000-12,000บาท
26 ก.พ. 58
 พบ 25 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ