เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 25 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Assistant to Production Manager (Phapradang Site)
Planning and control productivity be in line to with companies of strategy Improve process for productivity to effectiveness Reduce cost for management and Productivity Create and improve in devel...

กลุ่มบริษัท จันวาณิชย์ จำกัด
เงินเดือน Negotiation
31 ก.ค. 58
2 . Prepress Section Head (ประจำโรงงานพระประแดง)
ควบคุมงานออกแบบ ผลิตแม่พิมพ์ และผสมหมึกพิมพ์

กลุ่มบริษัท จันวาณิชย์ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
31 ก.ค. 58
3 . QMR (ประจำโรงงานพระประแดง)
1. ดูแลระบบ ISO รวมถึงเตรียมความพร้อมของระบบของบริษัทฯ ในการรับการตรวจของบริษัทลูกค้า ในแง่ต่างๆ เช่น บุคคลผู้รับการตรวจพื้นที่ ระบบงาน การตอบกลับทั้งในด้านเอกสารและข้อมูล 2. ดำเนินการควบคุมด้านคุณภา...

กลุ่มบริษัท จันวาณิชย์ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
31 ก.ค. 58
4 . Sales Executive (Myanmar Site)
1.Seek and secure for new client base and market share 2.Maintaining and updating customer databases 3.Cost Estimation, Price offering, Follow up and close selling 4.Conducting and organizing requi...

กลุ่มบริษัท จันวาณิชย์ จำกัด
ต่างประเทศ - Myanmar
5 Position
เงินเดือน Negotiation
31 ก.ค. 58
5 . Operation Manager (Myanmar Site)
Management factories in Myanmar ,According to the target by a cover. 1. Planning, control, monitoring and inspection in Production process. 2. Quality Control 3. Delivery Control 4. Support contr...

กลุ่มบริษัท จันวาณิชย์ จำกัด
ต่างประเทศ - Myanmar
1 position
เงินเดือน Negotiation
31 ก.ค. 58
6 . เจ้าหน้าที่ล่ามสื่อภาษา (ภาษาพม่า) ประจำโรงงานสินสาคร ด่วน !!
- ทำหน้าที่ ER สำหรับพนักงานต่างด้าว - แปลภาษาจากภาษาไทยเป็นภาษาพม่า - พิมพ์ดีดไทยและพิมพ์ดีดภาษาพม่าได้

กลุ่มบริษัท จันวาณิชย์ จำกัด
นิคมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ สินสาคร สมุทรสาคร
1 อัตรา
31 ก.ค. 58
7 . Packaging Development (ประจำนิคมอุตสาหกรรมสินสาคร)
ทำโครงสร้างการผลิตและวางขั้นตอนการผลิตเกี่ยวกับงาน Packaging

กลุ่มบริษัท จันวาณิชย์ จำกัด
นิคมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ สินสาคร สมุทรสาคร
1 อัตรา
31 ก.ค. 58
8 . HRD Section Head (ประจำโรงงานพระประแดง)
- สนับสนุนงาน OD ต่างๆ เช่น Career Path , PMS , Successor , IDP - งานด้านการจัดทำ KPI , Competency , KM , PMS

กลุ่มบริษัท จันวาณิชย์ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
31 ก.ค. 58

กลุ่มบริษัท จันวาณิชย์ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
31 ก.ค. 58
10 . Sale Executive (ประจำนิคมอุตสาหกรรมสินสาคร)
ดูแลลูกค้าและงานขายด้านสิ่งพิมพ์และบรรจุภัณฑ์

กลุ่มบริษัท จันวาณิชย์ จำกัด
นิคมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ สินสาคร สมุทรสาคร
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
31 ก.ค. 58
11 . ช่างซ่อมบำรุง (ประจำโรงงานพระประแดง)
1. ดำเนินการตามแผนการบำรุงรักษาเชิงป้องกันประจำปี ของระบบสาธารณูปโภค 2. ซ่อมเครื่องจักรในระบบสาธารณูปโภค 3. มีความรู้ความเข้าใจในระบบการบำรุงรักษาเชิงป้องกันและการบำรุงรักษาด้วยตนเอง

กลุ่มบริษัท จันวาณิชย์ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
31 ก.ค. 58
12 . หัวหน้าส่วนสรรหาว่าจ้าง (ประจำโรงงานพระประแดง)
ด้านการสรรหา 1. วางแผนและควบคุม การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร 2. บริหารช่องทางที่ใช้ในการสรรหาให้มีประสิทธิภาพเพื่อให้สามารถคัดเลือก คนดี คนเก่ง เข้ามาในองค์กร 3. ควบคุมอัตรากำลัง ให้เป็นไปตามแผนอัตร...

กลุ่มบริษัท จันวาณิชย์ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
31 ก.ค. 58
13 . ผู้ช่วยนักวิจัย (ประจำโรงงานพระประแดง)
1. ทดสอบวัตถุดิบ 2. ทดสอบงานจาก R&D / Marketing 3. คิดค้นผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ 4. ติดต่อกับต่างประเทศเกี่ยวกับวัตถุดิบและเครื่องจักร 5. Support งานต่าง ๆ

กลุ่มบริษัท จันวาณิชย์ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
31 ก.ค. 58
14 . หัวหน้าส่วนผลิต(Packing) (ประจำโรงงานพระประแดง)
1. ควบคุมการจัดเตรียมการผลิต 1.1 จัดสรรกำลังคนให้เหมาะสมกับงาน 1.2 มอบหมายให้พนักงานจัดเตรียม เครื่องจักรและ อุปกรณ์ในการทำงาน 1.3 ตรวจสอบความพร้อมของเครื่องจักรและอุปกรณ์ ...

กลุ่มบริษัท จันวาณิชย์ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
31 ก.ค. 58
15 . Programmer (Web App.) (ประจำโรงงานพระประแดง)
-ติดต่อประสานงานกับ User เพื่อรับ Requirement -พัฒนาโปรแกรม Web Application และปรับเปลี่ยนตามความต้องการของลูกค้า -ทดสอบและจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาโปรแกรม เช่น Checklist, System Manual, ...

กลุ่มบริษัท จันวาณิชย์ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
31 ก.ค. 58
16 . Assistant to Production Manager (นิคมอุตสาหกรรมสินสาคร)
1. วางแผนและควบคุมการผลิต 2. ปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพ 3. ลดต้นทุนในการบริหารจัดการและการผลิต 4. ปรับปรุงคุณภาพของสินค้า 5. ผลักดันให้เกิดการพัฒนานวัตกรรมและสินค้าใหม่ 6. ควบคุมและดู...

กลุ่มบริษัท จันวาณิชย์ จำกัด
นิคมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ สินสาคร สมุทรสาคร
1 position
เงินเดือน ตามตกลง
31 ก.ค. 58
17 . Programmer ( Win App, Web App , Mobile App ) (ประจำโรงงานพระประแดง)
รายละเอียดของงาน -ติดต่อประสานงานกับลูกค้าหรือ User เพื่อรับ Requirement -ออกแบบและเขียนโปรแกรม และปรับเปลี่ยนตามความต้องการของลูกค้า -ทดสอบและจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาโปรแกรม เช่น Check...

กลุ่มบริษัท จันวาณิชย์ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
31 ก.ค. 58
18 . วิศวกรอุตสาหการ-Industrial-Engineer ( IE )
รับผิดชอบงานวิศวกรรม,วิเคราะห์วางแผน ออกแบบ , ควบคุมเตรียมความพร้อมการผลิตให้เป็นไปตามแผนและกระบวนการการผลิต,ปรับปรุงดูแลเครื่องมือเครื่องจักรและอุปกรณ์ในการผลิต รวมถึงวิธีทำงานโดยปลอดภัย เพื่อให้ประส...

กลุ่มบริษัท จันวาณิชย์ จำกัด
นิคมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ สินสาคร สมุทรสาคร
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างองค์กรและ ประสบการณ์
31 ก.ค. 58
19 . วิศวกรอุตสาหการ (ประจำโรงงานพระประแดง)
1. ออกแบบกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพสูงสุด 2. การปรับปรุงขั้นตอนการทำงาน และขบวนการผลิต (Improve Process) 3. การวิเคราะห์และเก็บข้อมูลต่าง ๆ ทางสถิติ

กลุ่มบริษัท จันวาณิชย์ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
31 ก.ค. 58

กลุ่มบริษัท จันวาณิชย์ จำกัด
นิคมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ สินสาคร สมุทรสาคร
1 อัตรา
31 ก.ค. 58
21 . ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล(Human Resource Manager) (ประจำโรงงานสินสาคร) ด่วนมาก!!!
- รับผิดชอบดูแลด้านงานบุคลล ตั้งแต่ระดับหัวหน้างานและระดับพนักงานทุกแผนก - ควบคุมดูแลงานด้านสรรหาว่าจ้างทั้งระบบ - ดูแลงานด้านแรงงานสัมพันธ์ให้พนักงานปฏิบัติตามกฏระเบียบริษัท การขึ้นเงินเดือนดำเนินก...

กลุ่มบริษัท จันวาณิชย์ จำกัด
นิคมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ สินสาคร สมุทรสาคร
1อัตรา
เงินเดือน ตามที่ตกลงและตามประสบการณ์
31 ก.ค. 58
22 . Assistant After press Manager (ประจำนิคมอุตสาหกรรมสินสาคร)
1. วางแผนและควบคุมการผลิต 2. ปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพ 3. ลดต้นทุนในการบริหารจัดการและการผลิต 4. ปรับปรุงคุณภาพของสินค้า 5. ผลักดันให้เกิดการพัฒนา นวัตกรรมและสินค้าใหม่ 6. ควบคุมและ...

กลุ่มบริษัท จันวาณิชย์ จำกัด
นิคมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ สินสาคร สมุทรสาคร
1 Position
31 ก.ค. 58
23 . เจ้าหน้าที่ จป.วิชาชีพ (ประจำโรงงานพระประแดง)
1. ปฏิบัติงานด้าน ความปลอดภัย (Safety ) 2. ประเมินความปลอดภัย และส่งรายงาน จปว. 3. จัดอบรมด้านความปลอดภัยให้กับพนักงาน 4. จัดทำเอกสารด้านความปลอดภัย 5. จัดหาอุปกรณ์ PPE ให้กับพนักงาน และส่งเสริม...

กลุ่มบริษัท จันวาณิชย์ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
31 ก.ค. 58
24 . เจ้าหน้าที่รับคำร้องจัดทำหนังสือเดินทาง ประจำสาขาพัทยา,ปิ่นเกล้า,บางนา,สุวินทวงศ์,ภูเก็ต,กงสุล
รายละเอียดงาน 1. ต้อนรับและให้ข้อมูลการทำหนังสือเดินทาง (Passport) 2. จัดทำเล่มหนังสือเดินทาง 3. ให้คำแนะนำเกี่ยวกับเอกสารต่างๆในการทำหนังสือเดินทาง 4. บันทึกข้อมูลต่างๆในการขอหนังสือเดินทาง 5. ป...

กลุ่มบริษัท จันวาณิชย์ จำกัด
เงินเดือน 9,000-12,000บาท
31 ก.ค. 58
25 . วิศวกรจัดซื้อ (ประจำโรงงานพระประแดง)
1. วางแผนการจัดซื้ออะไหล่เครื่องจักร และงานโครงการต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องกับแผนการดำเนินงานของบริษัทฯ 2. เจรจาต่อรองกับผู้ขาย เพื่อให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพ ราคาเหมาะสม และได้รับสินค้าทันตามกำหนด 3. ...

กลุ่มบริษัท จันวาณิชย์ จำกัด
เงินเดือน negotiable
31 ก.ค. 58
 พบ 25 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ