เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 20 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Business Analysis (ประจำสำนักงานสีลม) ประสบการณ์ไม่ต่ำกว่า 5ปีขึ้นไป
• Responsible for budgeting, forecasting, and consolidation report • Ensuring the completion of the whole process of budget preparation with approval from Management Team • Reviewing Profit & Los...

กลุ่มบริษัท จันวาณิชย์
1อัตรา ด่วนมาก
เงินเดือน ตามที่ตกลง
26 พ.ย. 57
2 . เจ้าหน้าที่ตรวจข้อมูลผู้โดยสาร ขาเข้า (สัญญาจ้าง)ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
- แนะนำการใช้อุปกรณ์เสริม การบันทึกข้อมูลเบื้องต้นของผู้โดยสารขาเข้าประเทศ ท้้งชาวไทยและต่างชาติ ปฏิบัติงานช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง ณ สนามบินสุวรรณภูมิ - ทำงานเป็นกะ กะละ 12 ชม. ทำงาน ...

กลุ่มบริษัท จันวาณิชย์
เงินเดือน 11,000 - 13,000 บาท
26 พ.ย. 57
3 . เจ้าหน้าที่กิจกรรม และบริหาร shop (cosmetic) ประจำสีลม
สนับสนุนงานกิจกรรมขายเครื่องสำอาง ออก Event ของหน่วย Activation สนับสนุนการบริหาร shop ตามเป้าหมายที่วางไว้ จัดทำเอกสารทางการเงิน กับทางบัญชี และการเงิน สำหรับหน่วย Event & Shop Report สรุป กิจกรรม...

กลุ่มบริษัท จันวาณิชย์
1อัตรา ด่วนมาก
เงินเดือน ตามโครงสร้างและประสบการณ์
26 พ.ย. 57
4 . เลขานุการผู้บริหาร
-อำนวยความสะดวกให้แก่ผู้บริหาร ในการบริหารจัดการงานให้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายขององค์กรด้วยความถุกต้อง และทันเวลา - ดูแลและประสานงาน การต้อนรับ การจัดเตรียมการปหระชุม การบันทึกรายงานการประชุม การดูแล...

กลุ่มบริษัท จันวาณิชย์
นิคมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ สินสาคร สมุทรสาคร
2 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์
26 พ.ย. 57
5 . ช่างเทคนิคประจำจังหวัด (เชียงใหม่ / ขอนแก่น / สุราษฯ )
-ควบคุมเครื่องจักร บำรุงรักษาเครื่องจักร ให้พร้อมใช้งาน -มีการอบรมงานให้เบื้องต้น

กลุ่มบริษัท จันวาณิชย์
เงินเดือน 12,000บาท
26 พ.ย. 57
6 . Creative Presentation ประจำสีลม
สร้างสรรค์รูปแบบการนำเสนอรายการ สกู๊ป งาน Presentationต่างๆ ตามโจทย์ของลูกค้า , สร้างสรรค์บทโทรทัศน์ เพื่อนำเสนอรายการในรูปแบบต่างๆ , ควบคุมการผลิตรายการโดยรวมให้ออกมาตามโจทย์ที่ลูกค้าต้องการ

กลุ่มบริษัท จันวาณิชย์
1อัตรา ด่วนมาก
เงินเดือน ตามประสบการณ์ และ โครงสร้างองค์กร
26 พ.ย. 57
7 . QMR (ประจำโรงงานพระประแดง)
1. บริหารควบคุม และอนุมัติการพัฒนาระบบเอกสารที่สนองตอบระบบประกันคุณภาพ และปรับปรุงคุณภาพ 2. วางแผนการรับการตรวจฯ จากภายในและภายนอกหนวยงาน 3. กํากับและติดตามการดําเนินงานใหเปนไปตามระบบประกันคุณภา...

กลุ่มบริษัท จันวาณิชย์
เงินเดือน ตามตกลง
26 พ.ย. 57
8 . ผู้ช่วยนักวิจัย (ประจำโรงงานพระประแดง)
1. ทดสอบวัตถุดิบ 2. ทดสอบงานจาก R&D / Marketing 3. คิดค้นผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ 4. ติดต่อกับต่างประเทศเกี่ยวกับวัตถุดิบและเครื่องจักร 5. Support งานต่าง ๆ

กลุ่มบริษัท จันวาณิชย์
เงินเดือน ตามตกลง
26 พ.ย. 57
9 . Assistant Business Unit Division Manager (Sinsakon Site)
1. วางแผนและควบคุมการผลิต 2. ปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพ 3. ลดต้นทุนในการบริหารจัดการและการผลิต 4. ปรับปรุงคุณภาพของสินค้า 5. ผลักดันให้เกิดการพัฒนา นวัตกรรมและสินค้าใหม่ 6. ควบคุมและ...

กลุ่มบริษัท จันวาณิชย์
นิคมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ สินสาคร สมุทรสาคร
26 พ.ย. 57
10 . Assistant Packing section Head (ประจำโรงงานพระประแดง)
1. ควบคุมการจัดเตรียมการผลิต 1.1 จัดสรรกำลังคนให้เหมาะสมกับงาน 1.2 มอบหมายให้พนักงานจัดเตรียม เครื่องจักรและ อุปกรณ์ในการทำงาน 1.3 ตรวจสอบความพร้อมของเครื่องจักรและอุปกรณ์ ...

กลุ่มบริษัท จันวาณิชย์
เงินเดือน ตามตกลง
26 พ.ย. 57
11 . Web Developer (ประจำโรงงานพระประแดง)
พัฒนาโปรแกรม Web Application และปรับเปลี่ยนตามความต้องการของลูกค้า

กลุ่มบริษัท จันวาณิชย์
เงินเดือน ตามตกลง
26 พ.ย. 57
12 . System Analyst (ประจำโรงงานพระประแดง)
วิเคราะห์และออกแบบระบบงาน + ออกแบบฐานข้อมูลของรายงาน

กลุ่มบริษัท จันวาณิชย์
เงินเดือน ตามตกลง
26 พ.ย. 57
13 . Assistant to Production Manager (Prapadaeng Site)
1. วางแผนและควบคุมการผลิต 2. ปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพ 3. ลดต้นทุนในการบริหารจัดการและการผลิต 4. ปรับปรุงคุณภาพของสินค้า 5. ผลักดันให้เกิดการพัฒนานวัตกรรมและสินค้าใหม่ 6. ควบคุมและดู...

กลุ่มบริษัท จันวาณิชย์
เงินเดือน ตามตกลง
26 พ.ย. 57
14 . Sales Executive Printing & Packaging (ประจำนิคมอุตสาหกรรมสินสาคร)
1. วางแผนการเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ของบริษัท 2. ติดต่อประสานงานกับลูกค้า 3. เพิ่มลูกค้ารายใหม่ๆ 4. รักษาฐานลูกค้าเดิม 5. เข้าพบลูกค้าเพื่อนำเสนอสินค้าและบริการ

กลุ่มบริษัท จันวาณิชย์
นิคมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ สินสาคร สมุทรสาคร
1 Position
เงินเดือน ตามโครงสร้างองค์กร และ ประสบการณ์
26 พ.ย. 57
15 . HRM Manager
1. วางแผนอัตรากำลังคน (Head Count Planning) 2. วางแผนการสรรหา และ การคัดเลือกบุคลากร (Recruitment and Selection Plan) 3. ควบคุมและนำเสนอโครงสร้างค่าจ้างเงินเดือน และสวัสดิการ 4. วางแผนและนำเสนองานด...

กลุ่มบริษัท จันวาณิชย์
นิคมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ สินสาคร สมุทรสาคร
1 Position
26 พ.ย. 57
16 . Printing Customer Services, (ประจำนิคมอุตสาหกรรมสินสาคร)
You are the coordinator between our client and our printing production unit. Your main responsibility is maintains customer relationship by responding to inquiries, documenting actions. The duties are...

กลุ่มบริษัท จันวาณิชย์
นิคมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ สินสาคร สมุทรสาคร
1 Position
26 พ.ย. 57
17 . เจ้าหน้าที่การเงิน (ประจำโรงงานสินสาคร) ด่วนมาก
- เช็ค Statement -จัด DUE และ ทวงถามรับเช็ค -ทำเอกสารเพื่อวางบิลลูกค้า -เปิดใบเสร็จรับเงิน -ตัดรับลูกหนี้ -งานอื่นที่ได้รับมอบหมายในส่วนงานของการเงิน

กลุ่มบริษัท จันวาณิชย์
นิคมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ สินสาคร สมุทรสาคร
1อัตรา
เงินเดือน ตามที่ตกลง
26 พ.ย. 57
18 . IT Support (โรงงานพระประแดง)
- ดูระบบงานไอที - เขียนโปรแกรมเพื่อใช้งานเบื้องต้น - มีความรู้ด้านเขียนโปรแกรมงาน การใช้งานโปรแกรมสำเร็จรูป - ให้คำแนะนำ ช่วยเหลือ ผู้ใช้ระะบบ - Support งาน PC , Notebook , Printer , อื่นๆ

กลุ่มบริษัท จันวาณิชย์
เงินเดือน ตามประสบการณ์
26 พ.ย. 57
19 . เจ้าหน้าที่รับคำร้องจัดทำหนังสือเดินทาง ประจำสาขาพัทยา,ปิ่นเกล้า,บางนา
รายละเอียดงาน 1. ต้อนรับและให้ข้อมูลการทำหนังสือเดินทาง (Passport) 2. จัดทำเล่มหนังสือเดินทาง 3. ให้คำแนะนำเกี่ยวกับเอกสารต่างๆในการทำหนังสือเดินทาง 4. บันทึกข้อมูลต่างๆในการขอหนังสือเดินทาง 5. ป...

กลุ่มบริษัท จันวาณิชย์
เงินเดือน 9,000-12,000บาท
26 พ.ย. 57
20 . Graphic Designer (สำนักงานสีลม)
-จัดทำ Magazine ส่งเสริมการขาย -ดูแลจัดทำงานภาพประกอบ -ออกแบบงานสิ่งพิมพ์อื่นๆ เพื่อใช้ในงานการตลาด แผ่นพับ, โบชัวร์สินค้า -รีทัชภาพสินค้า

กลุ่มบริษัท จันวาณิชย์
เงินเดือน ตามที่ตกลง
26 พ.ย. 57
 พบ 20 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ