เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 25 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Sales and Marketing Manager
• Relevant product and industry knowledge. Experience in health & beauty / cosmeceutical industry is an advantage. • Good personality. • Strong level of Thai and English for both written • Excelle...

กลุ่มบริษัท จันวาณิชย์ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
25 ก.พ. 60
2 . International Sales Manager
• To handle all marketing related works mainly for International wholesale & distributor, International Retail and International Customer relationship management • Be the first marketing point of con...

กลุ่มบริษัท จันวาณิชย์ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
25 ก.พ. 60
3 . IT Development Supervisor
• Ability to manage and configure Windows 2003, SQL 2005, Exchange. • Knowledge of C/C++, VB, .NET or Java. Knowledge of database applications development, Microsoft CRM, Microsoft Lync and Share poi...

กลุ่มบริษัท จันวาณิชย์ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
25 ก.พ. 60
4 . Programmer Mobile App. (ประจำโรงงานพระประแดง)
1. ติดต่อประสานงานกับ User เพื่อรับ Requirement 2. พัฒนาโปรแกรม Web Application และปรับเปลี่ยนตามความต้องการของลูกค้า 3. ทดสอบและจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาโปรแกรม เช่น Checklist, System Ma...

กลุ่มบริษัท จันวาณิชย์ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
25 ก.พ. 60
5 . HRM Manager (ประจำโรงงานพระประแดง)
บริหารงานด้าน HRM ในกระบวนการ 1. งานด้านการสรรหาพนักงานในทุกระดับ 2. งานด้านสวัสดิการและแรงงานสัมพันธ์ 3. งานบริหารข้อมูลบุคคล (Person) 4. งานบริหารข้อมูลเวลาการทำงาน (Time Attendance)

กลุ่มบริษัท จันวาณิชย์ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
25 ก.พ. 60
6 . R&D Flexible Packaging (ประจำโรงงาน SCC นิคมอุตสาหกรรมสินสาคร)
- รับผิดชอบการตวจสอบ บรรจุภัณฑ์ก่อนสูกระบวนการผลิด - วิเคราะห์ทดลอง ทดสอบผลิตภัณฑ์ - วิจัยและพัฒนาให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า - ถ้ามีความรูด้านงานพิมพ์และบรรจุภัณฑ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

กลุ่มบริษัท จันวาณิชย์ จำกัด
2 อัตรา
25 ก.พ. 60
7 . หัวหน้าส่วนวางแผนวัตถุดิบ (MRP) ประจำโรงงานพระประแดง
- ควบคุมระดับสต็อกวัตถุดิบให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม - วางแผนและควบคุมการสั่งซื้อวัตถุดิบให้ทันต่อการใช้งานและเพียงพอต่อการใช้งาน และถูกต้อง - ควบคุมการทำรายการโอนย้ายตามใบเบิกของฝ่ายผลิตให้ถูกต้อง แล...

กลุ่มบริษัท จันวาณิชย์ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
25 ก.พ. 60
8 . เจ้าหน้าที่ประเมินผล (PMS) (ประจำโรงงานพระประแดง)
- ให้ความรู้/เป็นที่ปรึกษาระบบ PMS และการจัดทำ KPI แก่หน่วยงานต่าง ๆ - Set up KPI ในระดับองค์กร/หน่วยงาน/บุคคล - ประชุมติดตาม สรุปรายงานผลต่อผู้บริหาร - ออกแบบ/ควบคุมระบบประเมินผลเพื่อเชื่อมโยงกับ...

กลุ่มบริษัท จันวาณิชย์ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
25 ก.พ. 60
9 . เจ้าหน้าที่ประเมินราคา (ประจำโรงงาน CSK สินสาคร)
คิดราคางานพิมพ์ และ Product ทั้งหมดในของบริษัทในเครือ

กลุ่มบริษัท จันวาณิชย์ จำกัด
นิคมสินสาคร สมุทรสาคร
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
25 ก.พ. 60
10 . Accounting Manager (ประจำสำนักงานสีลม)
1. Responsible for Business Unit financial report by monthly. 2. Provide guidance and support to accounting team. 3. Preparing the company's budget and actual report and analysis spending VS the bud...

กลุ่มบริษัท จันวาณิชย์ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
25 ก.พ. 60
11 . Sales Executive (Flexible) ( SCC ประจำโรงงานสินสาคร)
1.ศึกษาความต้องการของลูกค้าและนำเสนอผลิตภัณฑ์ของบริษัทเพื่อเพิ่มฐานลูกค้าใหม่และรักษาฐานลูกค้าเก่า 2.รับผิดชอบเป้าหมายและวางแผนการขาย 3. สร้างความพึงพอใจและและรักษาสัมพันธ์ภาพกับลูกค้า 4.ติดต่อประส...

กลุ่มบริษัท จันวาณิชย์ จำกัด
นิคมสินสาคร สมุทรสาคร
6 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
25 ก.พ. 60
12 . พนักงานขับรถส่วนกลาง (สีลม / พระประแดง)
1. รับส่งลูกค้า 2. รับส่งพนักงานตามที่ได้รับมอบหมาย 3. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

กลุ่มบริษัท จันวาณิชย์ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
25 ก.พ. 60
13 . HRD Section Head (ประจำโรงงานพระประแดง)
1.รับผิดขอบงานด้านการฝึกอบรมและการพัฒนาองค์การ (OD) 2.จัดทำ Career Path, Successor and IDP ให้กับพนักงาน 3.จัดทำและติดตาม KPI and Competency ให้กับพนักงาน 4.จัดทำและติดตามการประเมินผลการปฏิบัติงาน...

กลุ่มบริษัท จันวาณิชย์ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
25 ก.พ. 60
14 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อต่างประเทศ (ประจำโรงงานพระประแดง)
1. ต่อรองราคาวัตถุดิบเพื่อให้ได้ราคาที่เหมาะสม 2. ติดตามวัตถุดิบให้เข้าทันความต้องการใช้ 3. ติดตามใบลดหนี้หรือของทดแทนกรณี Claim 4. ติดต่อสื่อสารกับ Supplier ต่างประเทศในเรื่องอื่นๆ

กลุ่มบริษัท จันวาณิชย์ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
25 ก.พ. 60
15 . Assistant Manager (Phapradang Site)
- Planning and control productivity be in line to with companies of strategy - Improve process for productivity to effectiveness - Reduce cost for management and Productivity - Create and improve ...

กลุ่มบริษัท จันวาณิชย์ จำกัด
เงินเดือน Negotiation
25 ก.พ. 60
16 . Programmer Web App. (ประจำโรงงานพระประแดง)
1. ติดต่อประสานงานกับ User เพื่อรับ Requirement 2. พัฒนาโปรแกรม Web Application และปรับเปลี่ยนตามความต้องการของลูกค้า 3. ทดสอบและจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาโปรแกรม เช่น Checklist, System Ma...

กลุ่มบริษัท จันวาณิชย์ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
25 ก.พ. 60
17 . วิศวกรอุตสาหการ (ประจำโรงงานพระประแดง)
1. ออกแบบกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพสูงสุด 2. การปรับปรุงขั้นตอนการทำงาน และขบวนการผลิต (Improve Process) 3. การวิเคราะห์และเก็บข้อมูลต่าง ๆ ทางสถิติ

กลุ่มบริษัท จันวาณิชย์ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
25 ก.พ. 60
18 . เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิต (ประจำโรงาน CSK สินสาคร)
- ดูงานด้านการวางแผนการผลิต วางแผน ประสานงานการผลิต - บันทึกผลการผลิตและต้นทุนการผลิต - รายงานให้ทราบถึงปริมาณการผลิต - เสนอแนะกระบวนการการทำงาน

กลุ่มบริษัท จันวาณิชย์ จำกัด
นิคมสินสาคร สมุทรสาคร
2 อัตรา
25 ก.พ. 60
19 . HRM Manager (ประจำโรงงาน CSK สินสาคร 1 ตำแหน่ง)
บริหารงานด้าน HRM ในกระบวนการ 1. งานด้านการสรรหาพนักงานในทุกระดับ 2. งานด้านสวัสดิการและแรงงานสัมพันธ์ 3. งานบริหารข้อมูลบุคคล (Person) 4. งานบริหารข้อมูลเวลาการทำงาน (Time Attendance) ...

กลุ่มบริษัท จันวาณิชย์ จำกัด
นิคมสินสาคร สมุทรสาคร
1 อัตรา
เงินเดือน ตามที่ตกลงและตามประสบการณ์
25 ก.พ. 60
20 . เจ้าหน้าที่บุคคล (ประจำโรงงานพระประแดง)
1. Key ข้อมูลประวัติพนักงานใหม่ ลงในระบบ ฐานข้อมูลพนักงาน 2. ตรวจสอบความครบถ้วน ถูกต้องของเอกสารการโอนย้าย,การปรับเลื่อนระดับและตำแหน่งของพนักงานก่อนนำเสนอผู้บริหารเพื่อพิจารณาอนุมัติ และ Key ข้อมูลล...

กลุ่มบริษัท จันวาณิชย์ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
25 ก.พ. 60
21 . ช่างซ่อมบำรุง (ประจำโรงงานพระประแดง)
1. ดำเนินการตามแผนการบำรุงรักษาเชิงป้องกันประจำปี ของระบบสาธารณูปโภค 2. ซ่อมเครื่องจักรในระบบสาธารณูปโภค

กลุ่มบริษัท จันวาณิชย์ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
25 ก.พ. 60
22 . IT Support (ประจำโรงงาน CSK สินสาคร)
- ดูระบบงานไอที - เขียนโปรแกรมเพื่อใช้งานเบื้องต้น - ให้คำแนะนำ ช่วยเหลือ ผู้ใช้ระะบบ - Support งาน PC , Notebook , Printer , อื่นๆ

กลุ่มบริษัท จันวาณิชย์ จำกัด
นิคมสินสาคร สมุทรสาคร
1 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์
25 ก.พ. 60

กลุ่มบริษัท จันวาณิชย์ จำกัด
นิคมสินสาคร สมุทรสาคร
1 อัตรา
25 ก.พ. 60
24 . หัวหน้าส่วนธุรการ (ประจำโรงงานพระประแดง)
บริหารงาน วางแผน และควบคุมงานด้าน 1. ความสะอาดของอาคารสำนักงาน, โรงงาน 2. การใช้รถยนต์ส่วนกลางของบริษัทฯ 3. การปฏิบัติงานของ Messenger 4. การปฏิบัติงานของพ่อบ้าน / แม่บ้าน 5. ภูมิทัศน์ภายในบริษ...

กลุ่มบริษัท จันวาณิชย์ จำกัด
โรงงานฝั่งพระสมุทรเจดีย์ 1 ตำแหน่ง และนิคมอุตสาหกรรมสินสาคร 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามตกลง
25 ก.พ. 60
25 . Maintenance Manager (ประจำโรงงานพระประแดง)
บริหารงานซ่อมบำรุง ด้านการซ่อมบำรุงเครื่องจักรและ Utility 1. กำหนดทิศทางการดำเนินงานของแผนก 2. วิเคราะห์ประเมินผลการปฏิบัติงานทุกกิจกรรมของแผนกเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด 3. บริหารสต็อกอะไหล่...

กลุ่มบริษัท จันวาณิชย์ จำกัด
เงินเดือน negotiable
25 ก.พ. 60
 พบ 25 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ