เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 23 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน
ปฏิบัติงานตรวจสอบตามที่ได้รับมอบหมายให้เป็นตามมาตรฐานวิชาชีพและเป็นไปตามแนวทางการตรวจที่ได้รับอนุมัติ

กลุ่มบริษัท จันวาณิชย์
เงินเดือน ตามตกลง
28 ม.ค. 58

กลุ่มบริษัท จันวาณิชย์
เงินเดือน ตามตกลง
28 ม.ค. 58
3 . Creative

กลุ่มบริษัท จันวาณิชย์
เงินเดือน ตามตกลง
28 ม.ค. 58

กลุ่มบริษัท จันวาณิชย์
เงินเดือน ตามตกลง
28 ม.ค. 58
5 . Sale Executive
ดูแลลูกค้าและงานขายด้านสิ่งพิมพ์

กลุ่มบริษัท จันวาณิชย์
เงินเดือน ตามตกลง
28 ม.ค. 58
6 . หัวหน้าส่วนสรรหาว่าจ้าง (ประจำโรงงานพระประแดง)
ด้านการสรรหา 1. วางแผนและควบคุม การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร 2. บริหารช่องทางที่ใช้ในการสรรหาให้มีประสิทธิภาพเพื่อให้สามารถคัดเลือก คนดี คนเก่ง เข้ามาในองค์กร 3. ควบคุมอัตรากำลัง ให้เป็นไปตามแผนอัตร...

กลุ่มบริษัท จันวาณิชย์
เงินเดือน ตามตกลง
28 ม.ค. 58
7 . เจ้าหน้าที่ตรวจข้อมูลผู้โดยสาร ขาเข้า (สัญญาจ้าง)ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
- แนะนำการใช้อุปกรณ์เสริม การบันทึกข้อมูลเบื้องต้นของผู้โดยสารขาเข้าประเทศ ท้้งชาวไทยและต่างชาติ ปฏิบัติงานช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง ณ สนามบินสุวรรณภูมิ - ทำงานเป็นกะ กะละ 12 ชม. ทำงาน ...

กลุ่มบริษัท จันวาณิชย์
เงินเดือน 11,000 - 13,000 บาท
28 ม.ค. 58
8 . เจ้าหน้าที่กิจกรรม และบริหาร shop (cosmetic) ประจำสีลม
สนับสนุนงานกิจกรรมขายเครื่องสำอาง ออก Event ของหน่วย Activation สนับสนุนการบริหาร shop ตามเป้าหมายที่วางไว้ จัดทำเอกสารทางการเงิน กับทางบัญชี และการเงิน สำหรับหน่วย Event & Shop Report สรุป กิจกรรม...

กลุ่มบริษัท จันวาณิชย์
1อัตรา ด่วนมาก
เงินเดือน ตามโครงสร้างและประสบการณ์
28 ม.ค. 58
9 . เลขานุการผู้บริหาร
-อำนวยความสะดวกให้แก่ผู้บริหาร ในการบริหารจัดการงานให้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายขององค์กรด้วยความถุกต้อง และทันเวลา - ดูแลและประสานงาน การต้อนรับ การจัดเตรียมการปหระชุม การบันทึกรายงานการประชุม การดูแล...

กลุ่มบริษัท จันวาณิชย์
นิคมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ สินสาคร สมุทรสาคร
2 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์
28 ม.ค. 58
10 . ผู้ช่วยนักวิจัย (ประจำโรงงานพระประแดง)
1. ทดสอบวัตถุดิบ 2. ทดสอบงานจาก R&D / Marketing 3. คิดค้นผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ 4. ติดต่อกับต่างประเทศเกี่ยวกับวัตถุดิบและเครื่องจักร 5. Support งานต่าง ๆ

กลุ่มบริษัท จันวาณิชย์
เงินเดือน ตามตกลง
28 ม.ค. 58
11 . Customer Service ( ประสานงานโรงพิมพ์)ประจำสีลม
- ติดต่อประสานงาน ทั้งภายในและภายนอกบริษัท - ตรวจสอบความถูกต้องของชิ้นงาน ก่อนสั้งพิมพ์ - งานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

กลุ่มบริษัท จันวาณิชย์
เงินเดือน ตามตกลง
28 ม.ค. 58
12 . Assistant Packing section Head (ประจำโรงงานพระประแดง)
1. ควบคุมการจัดเตรียมการผลิต 1.1 จัดสรรกำลังคนให้เหมาะสมกับงาน 1.2 มอบหมายให้พนักงานจัดเตรียม เครื่องจักรและ อุปกรณ์ในการทำงาน 1.3 ตรวจสอบความพร้อมของเครื่องจักรและอุปกรณ์ ...

กลุ่มบริษัท จันวาณิชย์
เงินเดือน ตามตกลง
28 ม.ค. 58
13 . Web Developer (ประจำโรงงานพระประแดง)
พัฒนาโปรแกรม Web Application และปรับเปลี่ยนตามความต้องการของลูกค้า

กลุ่มบริษัท จันวาณิชย์
เงินเดือน ตามตกลง
28 ม.ค. 58
14 . System Analyst (ประจำโรงงานพระประแดง)
วิเคราะห์และออกแบบระบบงาน + ออกแบบฐานข้อมูลของรายงาน

กลุ่มบริษัท จันวาณิชย์
เงินเดือน ตามตกลง
28 ม.ค. 58
15 . Assistant to Production Manager (Prapadaeng Site)
1. วางแผนและควบคุมการผลิต 2. ปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพ 3. ลดต้นทุนในการบริหารจัดการและการผลิต 4. ปรับปรุงคุณภาพของสินค้า 5. ผลักดันให้เกิดการพัฒนานวัตกรรมและสินค้าใหม่ 6. ควบคุมและดู...

กลุ่มบริษัท จันวาณิชย์
เงินเดือน ตามตกลง
28 ม.ค. 58
16 . Sales Executive Printing & Packaging (ประจำนิคมอุตสาหกรรมสินสาคร)
1. วางแผนการเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ของบริษัท 2. ติดต่อประสานงานกับลูกค้า 3. เพิ่มลูกค้ารายใหม่ๆ 4. รักษาฐานลูกค้าเดิม 5. เข้าพบลูกค้าเพื่อนำเสนอสินค้าและบริการ

กลุ่มบริษัท จันวาณิชย์
นิคมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ สินสาคร สมุทรสาคร
1 Position
เงินเดือน ตามโครงสร้างองค์กร และ ประสบการณ์
28 ม.ค. 58
17 . วิศวกรอุตสาหการ (ประจำโรงงานพระประแดง)
1. ออกแบบกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพสูงสุด 2. การปรับปรุงขั้นตอนการทำงาน และขบวนการผลิต (Improve Process) 3. การวิเคราะห์และเก็บข้อมูลต่าง ๆ ทางสถิติ

กลุ่มบริษัท จันวาณิชย์
เงินเดือน ตามตกลง
28 ม.ค. 58
18 . Printing Customer Services, (ประจำนิคมอุตสาหกรรมสินสาคร)
You are the coordinator between our client and our printing production unit. Your main responsibility is maintains customer relationship by responding to inquiries, documenting actions. The duties are...

กลุ่มบริษัท จันวาณิชย์
นิคมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ สินสาคร สมุทรสาคร
1 Position
28 ม.ค. 58
19 . เจ้าหน้าที่การเงิน (ประจำโรงงานสินสาคร) ด่วนมาก
- เช็ค Statement -จัด DUE และ ทวงถามรับเช็ค -ทำเอกสารเพื่อวางบิลลูกค้า -เปิดใบเสร็จรับเงิน -ตัดรับลูกหนี้ -งานอื่นที่ได้รับมอบหมายในส่วนงานของการเงิน

กลุ่มบริษัท จันวาณิชย์
นิคมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ สินสาคร สมุทรสาคร
1อัตรา
เงินเดือน ตามที่ตกลง
28 ม.ค. 58
20 . IT Support (โรงงานพระประแดง)
- ดูระบบงานไอที - เขียนโปรแกรมเพื่อใช้งานเบื้องต้น - มีความรู้ด้านเขียนโปรแกรมงาน การใช้งานโปรแกรมสำเร็จรูป - ให้คำแนะนำ ช่วยเหลือ ผู้ใช้ระะบบ - Support งาน PC , Notebook , Printer , อื่นๆ

กลุ่มบริษัท จันวาณิชย์
เงินเดือน ตามประสบการณ์
28 ม.ค. 58
21 . Art Work/Prepress (โรงงานสินสาคร)
ออกแบบสิ่งพิมพ์

กลุ่มบริษัท จันวาณิชย์
นิคมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ สินสาคร สมุทรสาคร
1อัตรา
28 ม.ค. 58
22 . เจ้าหน้าที่ จป.วิชาชีพ (ประจำโรงงานพระประแดง)
1. ปฏิบัติงานด้าน ความปลอดภัย (Safety ) 2. จัดทำเอกสารต่างๆ เพื่อรายงานกรม 3. จัดอบรมด้านความปลอดภัยให้กับพนักงาน 4. จัดทำเอกสารด้านความปลอดภัย 5. จัดหาอุปกรณ์ PPE ให้กับพนักงาน และส่งเสริมการใช...

กลุ่มบริษัท จันวาณิชย์
เงินเดือน ตามตกลง
28 ม.ค. 58
23 . เจ้าหน้าที่รับคำร้องจัดทำหนังสือเดินทาง ประจำสาขาพัทยา,ปิ่นเกล้า,บางนา
รายละเอียดงาน 1. ต้อนรับและให้ข้อมูลการทำหนังสือเดินทาง (Passport) 2. จัดทำเล่มหนังสือเดินทาง 3. ให้คำแนะนำเกี่ยวกับเอกสารต่างๆในการทำหนังสือเดินทาง 4. บันทึกข้อมูลต่างๆในการขอหนังสือเดินทาง 5. ป...

กลุ่มบริษัท จันวาณิชย์
เงินเดือน 9,000-12,000บาท
28 ม.ค. 58
 พบ 23 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ