เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 21 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่ประสานงานลูกค้า
- ติดต่อประสานงาน ทั้งภายในและภายนอกบริษัท - ตรวจสอบความถูกต้องของชิ้นงาน - งานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

กลุ่มบริษัท จันวาณิชย์
นิคมสินสาคร สมุทรสาคร
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
20 ต.ค. 60
2 . Management Trainee (ประจำโรงงานพระประแดง)
1.ศึกษาเทคโนโลยีและระบบการผลิต ในกลุ่ม Product ต่างๆ 2.ศึกษาระบบงานในหน่วยงานหลัก เช่น Sales & Marketing, Procurement, Logistics ฯ 3.เสนอโครงการ Productivity Improvement เพื่อพัฒนากระบวนการผลิต ...

กลุ่มบริษัท จันวาณิชย์
เงินเดือน ตามตกลง
20 ต.ค. 60
3 . พนักงานควบคุมเครื่องจักร (ประจำโรงงานพระประแดง)
1. จัดเตรียมความพร้อมของเครื่องจักรให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ตลอดเวลา 2. สามารถผลิตงานได้อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด 3. ผลิตงานให้เสร็จทันตามเวลาที่แผนงานกำหนด

กลุ่มบริษัท จันวาณิชย์
เงินเดือน 9,500+
20 ต.ค. 60
4 . เจ้าหน้าที่อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม (ประจำโรงงาน SCC นิคมอุตสาหกรรมสินสาคร)
-จัดทำแผนการดำเนินงานเกี่ยวกับการบริหารงานด้านสิ่งแวดล้อมภายในองค์กร -ตรวจสอบและตรวจรับรองรายงานผลการวิเคราะห์ข้อมูลของระบบมลพิษของโรงงาน -.สร้างจิตสำนึก ด้านสิ่งแวดล้อมให้กับพนักงานและผู้ปฎิบัติงาน...

กลุ่มบริษัท จันวาณิชย์
นิคมสินสาคร สมุทรสาคร
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
20 ต.ค. 60
5 . เจ้าหน้าที่คลังสินค้า(ประจำโรงงาน CSK สินสาคร)
1.รับผิดชอบงานด้านเอกสาร 2.ดูแลสต็อกสินค้า 3.ควบคุมพนักงานปฏิบัติการคลังสินค้า 4.ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กลุ่มบริษัท จันวาณิชย์
นิคมสินสาคร สมุทรสาคร
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
20 ต.ค. 60
6 . Programmer (ประจำโรงงาน CSK สินสาคร)
1.Support ระบบ ERP 2.เขียนโปรแกรมบนระบบ ERP

กลุ่มบริษัท จันวาณิชย์
นิคมสินสาคร สมุทรสาคร
1 Position
20 ต.ค. 60
7 . Senior Developer (ประจำโรงงานพระประแดง)
- ASP.net C# (WebForm) - Web Service (WCF, ASMX) - CSS, Bootstrap - LINQ - JQuery - Javascript - OOP - SQL (Database design, Query, Store Procedure) - Android / iOS development is advantage

กลุ่มบริษัท จันวาณิชย์
เงินเดือน ตามตกลง
20 ต.ค. 60
8 . หัวหน้าส่วนคลังสินค้า (ประจำโรงงาน SCC นิคมอุตสาหกรรมสินสาคร)
1. ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของแผนกคลังสินค้าให้สำเร็จลุล่วงตามแผนงานคุณภาพ 2. ควบคุมดูแลการตรวจรับผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปและจัดเก็บเพื่อการส่งมอบ 3. ควบคุมดูแลวัตถุดิบตรวจรับและจัดเก็บเพื่อการส่งมอบเพื่อก...

กลุ่มบริษัท จันวาณิชย์
นิคมสินสาคร สมุทรสาคร
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
20 ต.ค. 60
9 . R&D Flexible Packaging Officer (ประจำโรงงาน SCC นิคมอุตสาหกรรมสินสาคร)
- รับผิดชอบการตวจสอบ บรรจุภัณฑ์ก่อนสูกระบวนการผลิด - วิเคราะห์ทดลอง ทดสอบผลิตภัณฑ์ Flexible Packaging - วิจัยและพัฒนาให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า - ถ้ามีความรูด้านงานพิมพ์และบรรจุภัณฑ์จะพิจารณาเป...

กลุ่มบริษัท จันวาณิชย์
นิคมสินสาคร สมุทรสาคร
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
20 ต.ค. 60
10 . เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิต (ประจำโรงงาน SCC นิคมอุตสาหกรรมสินสาคร)
- วางแผนการผลิตและประสานงานกับฝ่ายผลิต -ติดตาม สรุป รายงานการผลิตประจำวัน สัปดาห์ เดือน -จัดทำข้อมูลประชุมฝ่าย -จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับ ISO

กลุ่มบริษัท จันวาณิชย์
นิคมสินสาคร สมุทรสาคร
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
20 ต.ค. 60
11 . เจ้าหน้าที่วิศวกรรม (ประจำโรงงานพระประแดง)
ปฏิบัติงานเชิงโครงการโดยมุ่งเน้นให้สอดคล้องกับความต้องการของโครงการ ดังนี้.- 1. ออกแบบการทำงานของอุปกรณ์เครื่องจักร 2. ประยุกต์การทำงานของอุปกรณ์เครื่องจักร 3. ทำการรักษาและบริการให้กับระบบของโครงก...

กลุ่มบริษัท จันวาณิชย์
เงินเดือน ตามตกลง
20 ต.ค. 60
12 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อ (ประจำโรงงานพระประแดง)
1. เปิด Po 2. ทำรายงานการจัดซื้อ 3. สรุปรายงานเป็น Power point และ Excel 4. ซื้อวัตถุดิบ

กลุ่มบริษัท จันวาณิชย์
เงินเดือน ตามตกลง
20 ต.ค. 60
13 . Sales Executive (Flexible) ( ประจำโรงงานSCC นิคมอุตสาหกรรมสินสาคร)
1.ศึกษาความต้องการของลูกค้าและนำเสนอผลิตภัณฑ์ของบริษัทเพื่อเพิ่มฐานลูกค้าใหม่และรักษาฐานลูกค้าเก่า 2.รับผิดชอบเป้าหมายและวางแผนการขาย 3. สร้างความพึงพอใจและและรักษาสัมพันธ์ภาพกับลูกค้า 4.ติดต่อประส...

กลุ่มบริษัท จันวาณิชย์
นิคมสินสาคร สมุทรสาคร
6 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
20 ต.ค. 60
14 . ERP Programmer ( Axapta / MS Dynamics AX )Urgently Required !
- Develop system to support and maintenance user daily operations for all new established business and able to customize. - Support and maintenance ERP System Financial System ,Trade & Logistic an...

กลุ่มบริษัท จันวาณิชย์
เงินเดือน ตามที่ตกลง
20 ต.ค. 60
15 . เจ้าหน้าที่ Import-Export (ประจำโรงงานพระประแดง)
1. จัดซื้อสินค้าจากต่างประเทศ 2. ประสานงานลูกค้าต่างประเทศ 3. ตรวจสอบเอกสารเกี่ยวกับการนำเข้าสินค้า (Shipping Document) 4. ดำเนินการกระบวนการนำสินค้าออกจากท่าเรือ/Airport

กลุ่มบริษัท จันวาณิชย์
เงินเดือน ตามตกลง
20 ต.ค. 60
16 . Sale Executive Converting (ประจำโรงงานSCC นิคมอุตสาหกรรมสินสาคร)
สร้างยอดขายตามเป้าหมาย - จัดทำใบขอตัวอย่างขอราคา เสนอราคาสินค้า และส่งตัวอย่างให้ลูกค้า - บริการการขายผลิตภัณฑ์ ติดต่อประสานงานกับลูกค้าและบุคคลภายในองค์กร - หาลุกค้าใหม่ๆๆเพิ่มเติม

กลุ่มบริษัท จันวาณิชย์
นิคมสินสาคร สมุทรสาคร
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
20 ต.ค. 60
17 . วิศวกรอุตสาหการ (ประจำโรงงานพระประแดง)
1. ออกแบบกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพสูงสุด 2. การปรับปรุงขั้นตอนการทำงาน และขบวนการผลิต (Improve Process) 3. การวิเคราะห์และเก็บข้อมูลต่าง ๆ ทางสถิติ

กลุ่มบริษัท จันวาณิชย์
เงินเดือน ตามตกลง
20 ต.ค. 60
18 . ช่างซ่อมบำรุง (ประจำโรงงาน CSK สินสาคร)
1. ดูแลและซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้า,ประปา ฯ 2. จัดทำแผนการ และดำเนินการ PM ระบบ utility 3. วิเคราะห์ปัญหาที่พบในการซ่อม และนำเสนอแนวทางการป้องกัน

กลุ่มบริษัท จันวาณิชย์
นิคมสินสาคร สมุทรสาคร
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
20 ต.ค. 60
19 . IT Support (ประจำโรงงาน CSK สินสาคร)
- ดูระบบงานไอที - เขียนโปรแกรมเพื่อใช้งานเบื้องต้น - ให้คำแนะนำ ช่วยเหลือ ผู้ใช้ระะบบ - Support งาน PC , Notebook , Printer , อื่นๆ

กลุ่มบริษัท จันวาณิชย์
นิคมสินสาคร สมุทรสาคร
1 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์
20 ต.ค. 60
20 . Graphic Design (ประจำโรงงาน CSK สินสาคร)
ออกแบบสิ่งพิมพ์และบรรจุภัณฑ์

กลุ่มบริษัท จันวาณิชย์
นิคมสินสาคร สมุทรสาคร
1 อัตรา
20 ต.ค. 60
21 . เจ้าหน้าที่สรรหาและว่าจ้าง (ประจำโรงงาน CSK สินสาคร)
1. สรรหาและคัดเลือกพนักงาน ระดับปฏิบัติการ และพนักงานส่วนสำนักงาน 2. จัดทำสัญญาว่าจ้าง 3. จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมแรงงานสัมพันธ์ จัดสวัสดิการ 4. ดูแลเรื่องประกันชีวิต ประกันสุขภาพ ประกันสังคม 5. มี...

กลุ่มบริษัท จันวาณิชย์
นิคมสินสาคร สมุทรสาคร
1 อัตรา
20 ต.ค. 60
 พบ 21 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ