เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 99 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ผู้จัดการส่วนผลิต ( โรงงานลพบุรี BP )
- ควบคุมการผลิตให้ได้ตาม Production Planning - ตรวจสอบและควบคุมกระบวนการผลิตให้ถูกต้อง ในแต่ละรุ่นการผลิต - ควบคุมดูแลสายการผลิตยา Water Soluble Powder, Solution ให้มีความสะอาด เรียบร้อยอยู่เสมอ...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
25 พ.ค. 59
2 . นักวิเคราะห์ โรงงานอาหารสัตว์
- สร้างสมการ NIR ของตัวอย่างใหม่ และ Updateสมการในวัตถุดิบและอาหารสัตว์ทุกโรงงานในเครือ - สร้างฐานข้อมูล Stability NIRS ของทุกโรงงานในเครือ - ควบคุมดูแลการใช้งานสมการNIR ของทุกโรงงานในเครือ เพื่...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
25 พ.ค. 59
3 . Accounting Officer(ประจำประเทศกัมพูชา)
1. General Ledger Background: Bank Reconcile, Asset List control and closing monthly account 2. Cross check Account receivable and credit remittance. 3. Financing Activities: 3.1 Make sure that c...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
ต่างประเทศ - Cambodia
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
25 พ.ค. 59
4 . วิศวกร
1. ออกแบบ ประเมินราคาและจัดทำTOR งานระบบทำความเย็น/ระบบไอน้ำ/ระบบปรับอากาศ&ระบายอากาศ/Utility อื่นๆ และเครื่องจักรกระบวนการผลิต ของโรงงานต่างๆ ภายในเครือเบทาโกร 2. จัดประมูลงาน งานระบบต่างๆ พร้อมปร...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
25 พ.ค. 59
5 . ผู้แทนขาย Pet Focus
- สร้างยอดขายในภาคตะวันออกให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ - ขยายช่องทาง Pet Shop และร้าน Grooming นอกเหนือจากที่เป็นลูกค้าของบริษัท - ดำเนินการและร่วมวางแผนกลยุทธ์ในการขายในพื้นที่ภาคตะวันออก...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
25 พ.ค. 59
6 . นักวิชาการอาวุโส
1.เข้าร่วมจัดทำแผนงานด้านวิชาการเพื่อสนับสนุนงานขาย 2. ให้บริการหลังการขายให้กับลูกค้าเป้าหมาย 3. เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของแผนกขายเพื่อให้การดำเนินงานการเป็นไปตามเป้าหมาย 4. ดำเนินการพัฒนาบุคลากร 5...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
25 พ.ค. 59
7 . ผู้จัดการส่วนทรัพยากรมนุษย์
• บริหารจัดทำเงินเดือนผ่านระบบ PeopleSoft และตรวจสอบความถูกต้องการจ่ายค่าจ้างของพนักงานเครือเบทาโกร • รับผิดชอบรวบรวมรายการเงินได้ เงินหัก และตรวจสอบข้อมูลการมาปฏิบัติงานของพนักงาน เพื่อคำนวณเงินเ...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
25 พ.ค. 59
8 . ผู้จัดการแผนกประสานงาน
- บริหารทีมให้ติดตามการส่งสินค้า การชำระเงิน กระบวนการส่งมอบ จัดส่งเอกสารส่งออก ให้ได้ตามเป้าหมาย - พัฒนาระบบงาน เอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการขาย - สนับสนุนเอกสาร ข้อมูลต่างๆให้กับพนักงานขา...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
25 พ.ค. 59
9 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ
- งานด้านความปลอดภัยภายในโรงงาน - งานดูแลควบคุมตรวจสอบด้านอาชีวอนามัยในโรงงาน - งานดูแลตรวจสอบด้านสภาพแวดล้อมในการทำงาน - งานพัฒนาระบบงานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน - ...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
25 พ.ค. 59
10 . เจ้าหน้าที่อาวุโสทรัพยากรมนุษย์
- รับผิดชอบงานบริหารทรัพยากรมนุษย์ ได้แก่ บริหารและควบคุมอัตรากำลัง งานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การประเมินผลงานประจำปี แรงงานสัมพันธ์ - ให้คำปรึกษาและสนับสนุนหน่วยงานในความรับผิดชอบ ให้ปฏิบัติตามนโยบาย...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
25 พ.ค. 59
11 . ผู้จัดการส่วนไคเซ็น
- ถ่ายทอดนโยบายการปรับปรุงจากผู้บริหาร นนำเสนอโครงการวิธีการลดต้นทุน และแผนงาน สู่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - ติดตามแผนงานโครงการให้เป็นไปตามกกำหนดวัดและสรุปผลของโครงการ - พัฒนาและปรับปรุงกระบวนกา...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
25 พ.ค. 59
12 . ผู้จัดการแผนกอาวุโส Sourcing
- มีความรู้ความเชี่ยวชาญในกลุ่มสินค้า commodities - สามารถบริหารงานจัดซื้อจัดหาวัตถุดิบทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ - พัฒนาหาแหล่งซื้อใหม่ๆ,วัตถุดิบทดแทน - การบริหารสัญญา, ประเมินผู้ส่งมอบ...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
25 พ.ค. 59
13 . เจ้าหน้าที่ธุรการขาย
- รับ Order ลูกค้ากลุ่ม FS - Key Order ลูกค้าเข้าระบบ - สรุป Order สินค้าส่งให้กับโรงงาน - ประสานงานและแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นจากการับ Order (ลูกค้า,Sale,Supply และจัดส่ง) - ให้บริการแล...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
25 พ.ค. 59
14 . เจ้าหน้าที่พัฒนาผลิตภัณฑ์
- วางแผนการวิจัย พัฒนาและปรับปรุงผลิตภัณฑ์ - คัดเลือกวัตถุดิบ Ingredient และบรรจุภัณฑ์ที่มีคุณภาพก่อนนำไปใช้ ในการผลิต - ตรวจสอบดูแลอุปกรณ์และเครื่องมือให้มีความพร้อมในการใช้งานเสมอ - วางแผนง...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
25 พ.ค. 59
15 . นักวิชาการอาหารสัตว์
- ติดตามงานทดลองตามสถานที่ต่างๆ เช่น ฟาร์มของลูกค้า และ/หรือฟาร์มของสถาบันการศึกษา - ติดตามคุณภาพอาหารสัตว์ตามสถานที่ต่างๆ ที่ได้รับมอบหมาย - ติดตามและแก้ไขปัญหาด้านอาหารสัตว์ - วางแผนการทดลอ...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
25 พ.ค. 59
16 . เจ้าหน้าที่ประสานงานต่างประเทศ
- ติดตามสินค้า การชำระเงิน กระบวนการส่งมอบ จัดส่งเอกสารส่งออก ตามshipment - สนับสนุนเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการขาย - สนับสนุนข้อมูลด้านสินค้าและบริการแก่ลูกค้า - สรุปและทำรายงานการขาย...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
25 พ.ค. 59
17 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อ
- จัดซื้อสินค้าบรรจุภัณฑ์ เช่น กล่อง ถุงพลาสติก - วางแผนการสั่งซื้อและเปิด PO - Confirm Order กับผู้ขายและติดตามการส่งมอบสินค้าให้ตรงตามจำนวนและวันที่ที่ระบุใน PO - ประสานงานกับผู้เกี่ยวข้อง...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
25 พ.ค. 59
18 . นักวิเคราะห์ระบบ
- พัฒนาระบบในส่วนงานขาย การตลาด ในประเทศ และจัดส่ง - รับผิดชอบการออกแบบระบบงานให้สอดคล้องกับความต้องการ - การพัฒนาระบบงานตามที่ได้ออกแบบไว้ - การดูแลรักษาระบบงานให้ทำงานได้อย่างต่อเนื่อง -...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
25 พ.ค. 59
19 . เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ
- ควบคุมคุณภาพวัตถุดิบตาม Raw Material Specification และสินค้าตาม Product Specification ให้ได้ตามมาตรฐานของโรงงาน - รับนโยบายจากผู้บังคับบัญชาและมอบหมายให้กับผู้ใต้บังคับบัญชา ควบคุม/ตรวจสอบ/ทวนสอบ...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
25 พ.ค. 59
20 . เจ้าหน้าที่คลังสินค้า
- นำส่งสต๊อกคงเหลือประจำวันของสินค้าในคลัง,และสต๊อกห้องเย็น - ตรวจสอบสินค้ารับเข้าและจ่ายสินค้า,จัดเก็บสินค้า - ดูแลความสะอาดบริเวณคลังสินค้าประจำวัน - ควบคุมดูแลระบบ GPS ขนส่งห้องเย็น รถซื้...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
25 พ.ค. 59
21 . เจ้าหน้าที่บริหารคุณภาพ
- เป็นผู้ตรวจประเมิน (Auditor) ร้านค้าปลีกเนื้อสัตว์ ในเขต กทม. และ ต่างจังหวัด - เป็นผู้ตรวจติดตาม (Follow up ) การปรับปรุงงานของร้านค้าปลีกเนื้อสัตว์ ในเขต กทม. และ ต่างจังหวัด - ...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
25 พ.ค. 59
22 . ผู้จัดการแผนกทรัพยากรมนุษย์
- รับนโยบายและกระจายไปส่วนงานที่รับผิดชอบ - กำกับดูแล และดำเนินการด้านบริหารงานบุคคลได้แก่ งานสรรหาและว่าจ้าง งานฝึกอบรมและพัฒนา งานบริหารค่าจ้างเงินเดือน งานสวัสดิการและผลตอบแทน ทั้งพนักงานทั...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
25 พ.ค. 59
23 . ผู้จัดการแผนกทรัพยากรมนุษย์
- รับนโยบายและกระจายไปส่วนงานที่รับผิดชอบ - กำกับดูแล และดำเนินการด้านบริหารงานบุคคลได้แก่ งานสรรหาและว่าจ้าง งานฝึกอบรมและพัฒนา งานบริหารค่าจ้างเงินเดือน งานสวัสดิการและผลตอบแทน ทั้งพนักงานทั...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
25 พ.ค. 59
24 . ผู้จัดการส่วนการตลาด
- วิเคราะห์และจัดทำแผนกิจกรรมทางการตลาด ให้เหมาะสมกับช่องทางการจัดจำหน่าย - ติดตามสถานการณ์ทางการตลาด วิเคราะห์และรายงานความเคลื่อนไหวของการจัดกิจกรรมการตลาดของคู่แข่งขัน - ควบคุมและบริหารจัดกา...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
25 พ.ค. 59
25 . เจ้าหน้าที่อาวุโสประสานงานขาย
- ติดตามสินค้า การชำระเงิน กระบวนการส่งมอบ จัดส่งเอกสารส่งออก ตามshipment - สนับสนุนเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการขาย - สนับสนุนข้อมูลด้านสินค้าและบริการแก่ลูกค้า - สรุปและทำรายงานการขาย การส่งม...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
25 พ.ค. 59
26 . วิศวกรชำนาญการ
- บริหารและจัดการงานระบบเครื่องกล - ควบคุมงานด้านก่อสร้าง การติดตั้ง การซ่อมบำรุงรักษา - จัดทำแผนติดตั้งและการบำรุงรักษา เพื่อติดตามตรวจสอบระบบงาน - ประสานงานระหว่างหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
25 พ.ค. 59
27 . ผู้จัดการส่วนธุรการ
ดูแลงานเกี่ยวกับ - งานรักษาความปลอดภัย - งานควบคุมการจราจรภายในโรงงาน - งานซ่อมบำรุง ปรับปรุง( อาคาร/สถานที่ ) - งานบริการห้องพักรับรองและหอพัก - งานการจัดการอุ...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
25 พ.ค. 59
28 . เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพ
- ตรวจสอบระหว่างกระบวนการผลิตอาหารสัตว์ ตรวจสอบกายภาพอาหารสัตว์ขณะบรรจุ Bag และตรวจป่ล่อยเพื่อการส่งออก - ตรวจสอบอาหารสัตว์ที่จัดเก็บในโกดังและอาหารสัตว์ที่ลูกค้าส่งคืน - ตรวจสอบ Premix ระหว่าง...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
25 พ.ค. 59
29 . หัวหน้างานปฎิบัติการวิศวกรรม
- ควบคุมการปรับปรุงเครื่องจักรและอุปกรณ์ในกระบวนการผลิต - ผลักดันและเข้าร่วมทำระบบ WCM ,BQM 24/7 TPm,TPM - เข้าร่วมกิจกรรมด้านพัฒนาการผลิต เช่น 5ส,QCC,KSS ฯลฯ - ให้คำแนะนำและแก้ไขปัญหาใ...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
25 พ.ค. 59
30 . เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการลูกค้าสัมพันธ์
- ให้บริการลูกค้าทางโทรศัพท์ - เป็นผู้ประสานงานหลักระหว่างลูกค้าและห้องปฏิบัติการ ณ. สำนักงาน - รับทราบความต้องการของลูกค้า (แจ้งรับตัวอย่าง, เบิกอุปกรณ์, ฯลฯ) - จัดทำใบเสนอราคา และ ติดตามใบส...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
25 พ.ค. 59
31 . ผู้จัดการส่วนความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม
- ให้คําเสนอแนะ แจ้งปัญหา หาแนวทางแก้ไข จัดทําแผนการดําเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมในการทํางานเสนอผู้บังคับบัญชา - ติดต่อประสานงาน การจัดทำระบบ OHAS 18001/...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
25 พ.ค. 59
32 . เจ้าหน้าที่อาวุโสจัดซื้อ
- จัดทำแผนดำเนินการ/โครงการ เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ได้ตรงตามเป้าหมาย - ดำเนินการจัดหาและคัดเลือกผู้ขายตามกระบวนการ - วิเคราะห์ผู้ขาย,ตลาด และราคาซื้อ - งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
25 พ.ค. 59
33 . เจ้าหน้าที่อาวุโสพัฒนาผลิตภัณฑ์
- ทดลองและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ในกลุ่มสินค้าที่ได้รับมอบหมาย - ทดสอบและคัดเลือกส่วนผสมต่างๆ จากผู้ขาย เพื่อนำเข้าสู่กระบวนการผลิต - พัฒนาและปรับปรุงผลิตภัณฑ์เดิมให้ดีขึ้น - รวบรวมข้อมูลและสรุปผลการทดล...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
25 พ.ค. 59
34 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม
- ตรวจสอบและเสนอแนะให้นายจ้างปฏิบัติตามกฏหมายเกี่ยวกับอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม - ตรวจประเมินการปฏิบัติงานของสถานประกอบการให้เป็นไปตามแผนงานด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม ...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
25 พ.ค. 59
35 . ผู้ชำนาญการเพิ่มผลผลิต
1.ช่วยผู้บริหารในการสร้างพฤติกรรมการทำงานอย่าง TPM ( systematic , scientific & logical thinking ) ให้กับพนักงานเครือเบทาโกร ผ่านการฝึกอบรม/การให้คำแนะนำหรือการฝึกปฏิบัติจา...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
25 พ.ค. 59
36 . นักวิเคราะห์ธุรกิจ
- ดูแล/ควบคุม ระบบ ของบริษัท BFC และ BPF ให้เป็นไปตาม Policy ของเครือ - วิเคราะห์ผลประกอบการ/ค่าใช้จ่าย ของบริษัท BPF และ BPF - รับผิดชอบจัดทำ/ตรวจสอบ Budget ของ BFC และ BPF - ดูแล/จัดทำ แล...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
25 พ.ค. 59
37 . ผู้จัดการแผนกการตลาด (ประจำภาคใต้)
- วิเคราะห์และจัดทำแผนกิจกรรมทางการตลาด ให้เหมาะสมกับช่องทางการจัดจำหน่าย - ติดตามสถานการณ์ทางการตลาด วิเคราะห์และรายงานความเคลื่อนไหวของการจัดกิจกรรมการตลาดของคู่แข่งขัน - ควบคุมและบริหารจัดกา...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
25 พ.ค. 59
38 . ผู้ช่วยผู้จัดการร้าน (ประจำภาคใต้)
- ขายสินค้าภายในร้านให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด - ดูแล และจัดการสินค้าภายในคลังสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ - บริหารงานภายในร้านให้ตรงตามระบบคุณภาพของเครือเบทาโกร - ดูแลและพัฒนาผู้ใต้บังค...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
25 พ.ค. 59
39 . ผู้จัดการแผนกบริหารระบบ IT
- ทำหน้าที่ควบคุมการติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์ในส่วนงาน ERP ใหม่ทั้งที่ศูนย์หลักและศูนย์สำรอง - บริหารโครงการอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
25 พ.ค. 59
40 . ผู้จัดการเขต
- บริหารและดูแลร้านเบทาโกร ช็อปในเขตที่รับผิดชอบให้ปฏิบัติตามนโยบายเพื่อให้เกิดยอดขายและผลกำไรตามเป้าหมายของบริษัท - สื่อสาร ถ่ายทอดแนวทางและแผนการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ - ให้คำแน...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
25 พ.ค. 59
41 . เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการประกันคุณภาพ
- ควบคุมดูแล การดำเนินงานในส่วนของเอกสารที่เกี่ยวกับกรมปศุสัตว์ - ควบคุมดูแล การจัดทำเอกสาร LOAD และจัดทำ เอกสารHealth Cert. ส่งออก - สรุปรายงานการผลิตเนื้อสัตว์ ผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ เพื่อการส่งออกปร...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
25 พ.ค. 59
42 . เจ้าหน้าที่สุขาภิบาล
- ควบคุมด้านอัตรากำลัง ต้นทุน ทรัพยากร วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในงานด้านสุขาภิบาลการล้างอุปกรณ์ เครื่องจักร สถานที่ผลิต ให้ถูกสุขลักษณะ - ควบคุมกำจัดสัตว์พาหะ ในอาคารและรอบนอก - ควบคุมจัดการแก้ว ก...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
25 พ.ค. 59
43 . ผู้จัดการส่วนควบคุมคุณภาพ
- ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานวางแผนและมอบหมายงานให้ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติ - จัดทำแผนคุณภาพเพื่อนำไปใช้ในงานควบคุมคุณภาพกระบวนการผลิต - พิจารณาและรับผิดชอบ เพื่อกำหนดแนวทางป้องกันแก้ไขปัญหาที่เกิดข...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
25 พ.ค. 59
44 . เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการวางแผนการผลิต
- จัดทำแผนความต้องการใช้วัสดุการผลิต (ราย Order, Rolling Plan ) - แจ้งแผนความต้องการใชัวัสดุการผลิต เพื่อให้ทีมคลังสินค้าดำเนินการเปิด PR ( ประเมินปริมาณต้องการใช้ , วันกำหนดส่งสินค้า,ตรวจสอบปริม...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
25 พ.ค. 59
45 . ผู้แทนขายต่างประเทศ (ประจำประเทศอินโดนีเซีย)
- บริหารจัดการยอดขาย และดูแลลูกค้าในเขตพื้นทีั่ประเทศอินโดนิเชีย - ดูแลการบริหารจัดการสินค้าที่ต้องนำเสนอให้ลูกค้าทั้งลูกค้าเก่า และลูกค้าใหม่ - ให้บริการลูกค้า

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
ต่างประเทศ - Indonesia
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
25 พ.ค. 59
46 . เจ้าหน้าที่ประสานงาน
- ติดต่อประสานงานต่างๆทั้งภายในและภายนอกองค์กรที่เกี่ยวข้อง - จัดตารางการนัดหมายต่างๅ - เตรียมการประชุมและจดบันทึกรายงานการประชุม - รวบรวมข้อมูลและจัดทำข้อมูลเพื่อนำเสนอในที่ประชุม - จ...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
25 พ.ค. 59
47 . วิศวกรไคเซ็น
- จัดทำแผนปรับปรุงงานย่อยตามแผนงานหลักของแผนก - กำหนด model ที่จะปรับปรุงงาน - กำหนดมาตรฐานปัจจุบันและออกแบบพื้นฐาน - ออกแบบรายละเอียดในการปรับปรุงาน - ประเมินแนวทางและค่าใช้จ่ายในการปรับป...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
25 พ.ค. 59
48 . ผู้ช่วยผู้จัดการร้าน (ประจำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
- ขายสินค้าภายในร้านให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด - ดูแล และจัดการสินค้าภายในคลังสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ - บริหารงานภายในร้านให้ตรงตามระบบคุณภาพของเครือเบทาโกร - ดูแลและพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาภ...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
25 พ.ค. 59
49 . เจ้าหน้าที่ธุรการจัดซื้อ
- ทำการขอตั้งรหัสผู้ขายรายใหม่ ขึ้นทะเบียน AVL - เปิด PO,Revised PO เพื่อส่งเซนต์เข้าอนุมัติพร้อมแนบใบเปรียบเทียบราคา - จัดทำรายงานการซื้อประจำรายวัน รายเดือน รายปี - ติดต่อประสานงานกับหน่วยง...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
25 พ.ค. 59
50 . เจ้าหน้าที่ผลิต
- ควบคุมงานด้านการผลิตให้เป็นไปตามเป้าหมายทั้งปริมาณ และคุณภาพ - ติดต่อประสานงานกับแผนกต่างๆ ควบคุมดูแล - ให้คำแนะนำผู้ใต้บังคับบัญชา - รายงานสภาพการทำงานต่อผู้บังคับบัญชา - งานอื่นๆท...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
25 พ.ค. 59
51 . นักวิเคราะห์ตลาด
- จัดทำข้อมูลพื้นฐานทางการตลาด พร้อมวิเคราะห์เพื่อหาโอกาสทางการตลาด สนับสนุนการจัดทำแผนกลยุทธ์ - วิเคราะห์แนวโน้มทางการตลาด เช่น Market Trend, Consumer Trend, Product Trend - วิเคราะห์ลูกค้า Key Acc...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
25 พ.ค. 59
52 . ผู้จัดการร้าน / ผู้ช่วยผู้จัดการร้าน (ประจำภาคเหนือ)
- ขายสินค้าภายในร้านให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด - ดูแล และจัดการสินค้าภายในคลังสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ - บริหารงานภายในร้านให้ตรงตามระบบคุณภาพของเครือเบทาโกร - ดูแลและพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาภ...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
25 พ.ค. 59
53 . เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการซ่อมบำรุง
- ดูแล ควบคุมและซ่อมบำรุงระบบสาธารณูปโภคทั้งระบบ เช่น ระบบไฟฟ้า น้ำประปา แอร์ และอื่นๆ - ประสานงานด้านวิศวกรรมกับหน่วยซ่อมบำรุงกลาง เพื่อกำหนดแผนและแนวทางปฏิบัติงานให้มีระบบเดียวกัน - ควบคุม กำกับด...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
25 พ.ค. 59
54 . เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการคลังสินค้า
- ควบคุมดูแลและตรวจสอบการ Load สินค้า - ตรวจสอบเอกสารการจัดสินค้าในกรณีที่สินค้าไม่ตรง - ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - รับแผนงานจากผู้บังคับบัญชาไปดำเนินการให้บรรลุตามเป้าหมาย - ควบคุมดูแลกา...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
25 พ.ค. 59
55 . เจ้าหน้าที่ขายภาคใต้
- ขายสินค้าในช่องทางการขายที่รับผิดชอบให้ได้ตามเป้าหมาย - วางแผนการขาย (Budget/Target) และติดตามแผนการขายให้ได้ NP / GP ตามเป้าหมาย - ประมาณการณ์ปริมาณสินค้าของลูกค้า เพื่อสั่งสินค้ากับทางโรงง...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
25 พ.ค. 59
56 . เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการผลิต
- ควบคุมการผลิตอาหารสัตว์ประจำกะให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด - กำกับดูแลการปฏิบัติงานของพนักงานประจำกะ - ตรวจสอบรายงานการผลิตอาหารสัตว์ ติดตามปรับปรุงแก้ไขปัญหาในกระบวนการผลิต - ดูแลการซ่อมแซมและบำร...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
25 พ.ค. 59
57 . ช่างเทคนิค
- ทำหน้าที่ซ่อมบำรุงอุปกรณ์ต่างๆให้กับสาขา - ทำหน้าที่ดูแลและตรวจสอบงานช่างให้กับสาขา - ติดต่ประสานงานกับช่างภายนอก เพื่อซ่อมงานใหญ่ - เตรียมเปิดสาขา ทดสอบงานระบบต่างๆในสาขา -ดูแลและคอยบำร...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
25 พ.ค. 59
58 . นักยุทธศาสตร์องค์กรอาวุโส
- วิเคราะห์แนวโน้มสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกของสายธุรกิจ เพื่อเป็นกรอบในการจัดทำแผนระยะปานกลาง (Medium Term Plan) - รวบรวม ประสานงาน และติดตามการดำเนินงานของสายธุรกิจในการจัดทำแผนระยะปานกลาง (Me...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
25 พ.ค. 59
59 . เจ้าหน้าที่อาวุโสบริหารจัดการข้อมูล
- ประมวลและจัดระบบข้อมูลสำคัญที่เป็นประโยชน์ต่องานวางแผนกลยุทธ์ - วิเคราะห์หาความสัมพันธ์ของข้อมูลที่ใช้ในการวางแผนกลยุทธ์ เพื่อประเมินผลกระทบและคาดการณ์แนวโน้มด้วยเครื่องมือด้านสถิติและ Software ท...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
25 พ.ค. 59
60 . ผู้แทนขายอาวุโส
- รับผิดชอบงานขายผลิตภัณฑ์สำหรับตลาด Feed Mill ให้ได้เป็นไปตามเป้าหมาย - นำเสนอผลิตภัณฑ์ และให้คำแนะนำ, แก้ไขปัญหาในส่วนของสินค้า และบริการ ให้กับกลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้เป็นอย่าง - วางแผนงานทางด้านกา...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
25 พ.ค. 59
61 . เจ้าหน้าที่อาวุโสทรัพยากรมนุษย์ - Man power&OD
- ร่วมกำหนดและให้คำปรึกษาการกำหนดวัตถุประสงค์ แผนงาน และ KPI ของหน่วยงานต่างๆ - ริเริ่ม คิดค้น และจัดทำโครงการเพื่อพัฒนาองค์กร ร่วมกับหน่วยงานที่รับผิดชอบ - ติดตามการดำเนินโครงการจัดทำตัวชี้วัดอัตรา...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
25 พ.ค. 59
62 . เจ้าหน้าที่อาวุโสทรัพยากรมนุษย์
- งานจัดการด้านแรงงานสัมพันธ์ให้ทันต่อเป้าหมายของบริษัท (เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา) - ร่วมกับต้นสังกัด สำรวจ รวบรวม ติดตาม ความเคลื่อนไหวด้านแรงงานในแต่ละหน่วยงาน - ออกแบบแนวทาง/โปรแกรมการดำเนินงา...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
25 พ.ค. 59
63 . เจ้าหน้าที่พัฒนาทรัพยากรมนุษย์
- ออกแบบและดำเนินการหลักสูตรทางด้านการตัดแต่งและการจัดเรียงสินค้าให้กับหน่วยงาน Retail Butcher shop - ติดตามและตรวจสอบ ความรู้ ทักษะที่ดำเนินการกับพนักงาน - จัดทำโครงการพัฒนาต่างๆ - จัดทำเอกสารและร...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
25 พ.ค. 59
64 . ผู้จัดการส่วนทรัพยากรมนุษย์
- กำกับดูแลส่วนงานสรรหา ฝึกอบรม และแรงงานสัมพันธ์ ให้มีประสิทธิภาพ - วางแผนอัตรากำลังคนและวางแผนการสรรหาประจำปี - วางแผนการฝึกอบรมประจำปีให้สอดคล้องกับความต้องการ - วางแผนกงานทางด้านแรงงานสัมพันธ์เ...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
25 พ.ค. 59
65 . วิศวกรออกแบบกระบวนการผลิตอาหาร
- ออกแบบ คำนวณ เพื่อออกแบบไลน์การผลิตอาหาร ทั้งโครงการใหม่ และโครงการส่วนขยาย - ออกแบบ คำนวณ เพื่อเลือกเครื่องจักร ที่เหมาะสมกับการผลิตอาหารของโครงการใหม่ และโครงการส่วนขยาย - ออกแบบ คำนวณ พื้นที่...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
25 พ.ค. 59
66 . วิศวกรอาวุโสไคเซ็น
- ถ่ายทอดนโยบายการปรับปรุงจากผู้บริหาร นำเสนอโครงการ วิธีการลดต้นทุน และแผนงาน สู่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - ติดตามแผนงานโครงการให้เป็นไปตามกำหนด วัดและสรุปผลของโครงการ - พัฒนาและปรับปรุงกระบวน...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
25 พ.ค. 59
67 . เจ้าหน้าที่ขายภาคเหนือ
- ขายสินค้าในช่องทางการขายที่รับผิดชอบให้ได้ตามเป้าหมาย - วางแผนการขาย (Budget/Target) และติดตามแผนการขายให้ได้ NP / GP ตามเป้าหมา - ประมาณการณ์ปริมาณสินค้าของลูกค้า เพื่อสั่งสินค้ากับ...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
25 พ.ค. 59
68 . เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการซัพพลาย
- ประสานงานในการจัดทำ Sale Forecasts ของฝ่ายขาย เพื่อนำข้อมูลที่ได้ไปประสานงานกับโรงงาน BF,BDT,BMF ใน - การสต๊อคสินค้ากับทีมวางแผน และการจัดส่งสินค้าปรุงสุกและน้ำซุป กับธุรการขาย,คลังสินค้า และในกร...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
25 พ.ค. 59
69 . เจ้าหน้าที่อาวุโสบริหารความเสี่ยง
- ให้คำปรึกษาในการดำเนินโครงการเกี่ยวกับการบริหารคงวามเสี่ยงขององค์กร - ประสานและติดตามการจัดทำคู่มือบริหารความเสี่ยงของหน่วยงานที่ได้รับมอบหมาย - ติดตามและรายงานการดำเนินการบริหารความสเยงของหน่วยงา...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
25 พ.ค. 59
70 . เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการจัดซื้อ
- จัดทำการจัดซื้อสินค้าด้านวิศวกรรม เช่น อะไหล่เครื่องจักร อุปกรณ์การก่อสร้าง อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ และอุปกรณ์การผลิต - วิเคราะห์ความต้องการขอซื้อสินค้า การจัดซื้อ สภาวะการตลาด และวางแผนการแก้ไขปัญหา - ส...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
25 พ.ค. 59
71 . ผู้จัดการส่วนบัญชีและบริหาร
- ดูแลด้านระบบบัญชี,ธุรการ,สินเชื่อ,การเงิน ให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัท - ตรวจสอบเอกสารต่างๆ เช่น PV,RV ใบบันทึกรายการต่างๆ เช่นใบแจ้งรับ, ใบเบิก ,Invoice - ตรวจสอบความเคลื่อนไหวของลูกหนี้, คลั...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
25 พ.ค. 59
72 . วิศวกรซ่อมบำรุง
- ควบคุมการซ่อมเครื่องจักรด้านไฟฟ้า เมื่อเกิด Breakdown ให้เวลาสูญเสียน้อยที่สุด - ควบคุมการทำ PM (บำรุงรักษาเครื่องจักร) ด้านไฟฟ้าให้ได้ตามแผนที่กำหนดไว้ - ควบคุมงานสโตร์ Spare parts ให้เพียงพอกับ...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
25 พ.ค. 59
73 . นักวิชาการ / นักวิชาการอาวุโส
- ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการจัดการด้านสุขภาพและการผลิตสุกรทั้งแก่ทีมขายและลูกค้า - ติดตามและเก็บรวบรวมข้อมูลประสิทธิภาพของอาหาร แลประสิทธิภาพการผลิตในฟาร์มลูกค้า - จัดอบรมสัมมนาย่อยทางวิชาการสุ...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
25 พ.ค. 59
74 . ผู้แทนขายอาหารสัตว์
- ดูแลรับผิดชอบงานขายอาหารสัตว์ให้เป็นไปตามเป้าหมาย - ติดตามข้อมูลสถานการณ์ทางการตลาดและของคู่แข่งขัน - ดูแล และเป็นตัวกลางประสานงานระหว่างลูกค้า และบริษัท - ติดตาม แก้ไข แนะนำการจัดการต่าง...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
25 พ.ค. 59
75 . ผู้จัดการส่วนพัฒนาผลิตภัณฑ์
- ดูแล และประสานงานทดลองไก่เนื้อ และสุกรให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด - ประสานงานหน่วยงานภายใน และภายนอก เช่นการผลิตอาหาร การวางแผนงาน และการดำเนินงานทดสอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ - สรุป และรายงานผลการท...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
25 พ.ค. 59
76 . สัตวแพทย์วิชาการ/วิชาการอาวุโส
- ติดตามและเก็บรวบรวมข้อมูลประสิทธิภาพของอาหาร แลประสิทธิภาพการผลิตในฟาร์มลูกค้า - จัดอบรมสัมมนาย่อยทางวิชาการสุกรให้ฟาร์มสุกร และลูกค้าของเอเย่นต์ - ประสาน...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
25 พ.ค. 59
77 . นักวิชาการส่งเสริม
- ดำเนินการผลิตสุกรตามเป้าหมาย ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา - ตรวจสอบ ติดตาม ประสิทธิภาพการผลิตให้เป็นไปตามเป้าหมาย - บันทึกงานข้อมูลการผลิตสุกรของหน่วยงานที่รับผิดชอบ - ดำเนินการแก้ไขป...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
25 พ.ค. 59
78 . เจ้าหน้าที่อาวุโสพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ OD
1. Maintenance Career Development System (Potential Evaluation, Key Strategic Position) 2. Develop New OD (Career Management) System by Requirement (IDP, Competency Evaluation System, Betagro People ...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
25 พ.ค. 59
79 . เจ้าหน้าที่เขียนแบบ
- ออกแบบโครงการ ประสานงานออกแบบโครงการ รวมทั้งประสานงานก่อสร้างโครงการ

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
25 พ.ค. 59
80 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม
- ตรวจสอบและเสนอแนะให้นายจ้างปฏิบัติตามกฏหมายเกี่ยวกับอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม - ตรวจประเมินการปฏิบัติงานของสถานประกอบการให้เป็นไปตามแผนงานด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม ...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
25 พ.ค. 59
81 . เจ้าหน้าที่การตลาด
- คิดและนำเสนอผลิตภัณฑ์์ใหม่ๆ ให้กับทาง Product Development ในกลุ่มสินค้าที่รับผิดชอบ ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคและคู่ค้า - บริหาร Capacity โรงงานในกลุ่มสินค้าที่รับผิดชอบ เพื่อตอบโจทย์คู่ค้าและ...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
25 พ.ค. 59
82 . เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิต ลพบุรี
- ควบคุม ดูแลการวางแผนผลิตส่วนCPD, Export - พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการวางแผนผลิต - ประสานงานกับฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ในกรณีที่เกิดปัญหาหรือผลกระทบกับแผนการผลิต - ควมคุมและดูแลพนักงานให้ปฎิบัติตามกฎระเบ...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
25 พ.ค. 59
83 . สัตวบาล
- ตรวจเช็คการให้อาหารสุกรแม่ทันธุ์ และพ่อกระตุ้นสัด ตามโปรแกรมที่สัตวแพทย์กำหนด - ตรวจเช็คสุขภาพแม่สุกรเล้าผสมอุ้มท้อง การกินได้ของแม่สุกร พร้อมทั้งการจัดการรักษาสุกรป่วย - ดำเนินการตรวจติดตามการจับ...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
25 พ.ค. 59
84 . ผู้จัดการแผนกทรัพยากรมนุษย์(โรงงานอาหารสัตว์ LR4)
- กำกับดูแล และดำเนินการด้านการบริหารงานบุคคล - กำกับดูแลงานประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับนริษัท - วางแผน กำหนดทิศทาง ประสานงานด้านแรงงานสัมพันธ์ - สร้างความสัมพันธ์อันดีเกี่ยวกับหน่วยงานราชการ - ดูแลด้าน...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
25 พ.ค. 59
85 . เจ้าหน้าที่ธุรการ (ประจำสำนักงานใหญ่)
- ตรวจสอบ จัดทำเอกสารที่รับผิดชอบให้ถูกต้อง ครบถ้วน - ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - ตรวจสอบใบขออนุมัติจัดซื้อเพื่อแยกประเภทรายการสินค้าในการจัดซื้อ - ดำเนินการจัดหา/จัดซื้อ ให้ถูกต้องตามขั้นต...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
25 พ.ค. 59
86 . นักวิเคราะห์ระบบอาวุโส
1.รับผิดชอบการออกแบบระบบงานให้สอดคล้องกับความต้องการ - ให้คำแนะนำและชี้แนะในการออกแบบระบบแก่นักวิเคราะห์ระบบ - ศึกษาและสำรวจความต้องการของผู้ใช้งาน - วิเคราะห์ความต้องการพร้อมทั้งสรุปขั้นต...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
25 พ.ค. 59
87 . เจ้าหน้าที่อาวุโสการตลาด
- เก็บรวบรวม สืบค้น และวิเคราะห์ ข้อมูลเบื้องต้นของตลาดต่างประเทศ รวมถึงข้อกำหนดข้อกฎหมายต่างๆของแต่ละประเทศ - ศึกษาข้อมูลตลาดเกี่ยวกับสินค้าใหม่ของคู่แข่งรายอื่นๆ ในกลุ่มสินค้าประเภทเดียวกัน -...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
25 พ.ค. 59
88 . เจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพ
- รับ Audit จากระบบคุณภาพต่างๆ ทั้งภายใน,ภายนอกและการรับ Audit จากลูกค้า - BQM Self Assessment Audit - ดำเนินงานทวนสอบกระบวนการผลิตที่จุด CCP และจุดเสี่ยงที่มีแนวโน้มก่อให้เกิดอันตราย( Valida...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
25 พ.ค. 59
89 . เจ้าหน้าที่อาวุโส Digital Marketing
- สร้างสรรค์ วางแผนงาน และดำเนินกิจกรรมของ Digital Marketing ได้ เช่น Social Network ต่างๆ เช่น Facebook, Appication ต่างๆ, Website, Mobile, หรือเครื่องมือการสื่อสารบนออนไลน์อื่นๆ - ดูแลการประชาสั...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
25 พ.ค. 59
90 . เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการตัดแต่งเนื้อ
1. งานตัดแต่งสินค้าตามความต้องการของลูกค้า 1.1 ตรวจสอบความสะอาดของห้องตัดแต่ง อุปกรณ์เครื่องมือต่าง ๆ ให้มีความสมบูรณ์ และพร้อมก่อนใช้งาน 1.2 เบิกสินค้า/วัตถุดิบ เพื่อนำมาตัดแต่งตามใบสั่งงานการตั...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
25 พ.ค. 59
91 . วิศวกรอาวุโสเพิ่มผลผลิต
- ช่วยผู้บริหารในการสร้างพฤติกรรมการทำงานอย่าง TQM ( systematic,scientific & logical thinking ) ให้กับพนักงานของเครือผ่านการฝึกอบรมและการทำงาน - ช่วยผู้บริหารในการประยุกต์ใช้เครื่องมือบริหาร TPM,IM...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
25 พ.ค. 59
92 . เจ้าหน้าที่ Sourcing (จัดซื้อ)
1. การรับนโยบายและวางแผนการจัดซื้อและจัดส่ง - ดูแลการสั่งซื้อวัตถุดิบ เพื่อให้ได้ราคาที่เหมาะสม และสอดคล้องกับข้อกำหนด เงื่อนไข และนโยบายขององค์กร - ควบคุมการวางแผน และประสานงานการสั่งซื้อและจัดส่งว...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
25 พ.ค. 59
93 . เจ้าหน้าที่พิธีการนำเข้า
- ดำเนินพิธีการด้านการนำเข้าสินค้า กลุ่มอาหาร / เครื่องใช้, อุปกรณ์ต่าง ๆ สำหรับธุรกิจภัตราคาร - ดำเนินการชำระค่าสินค้าตามเงื่อนไขการตกลงซื้อสินค้านำเข้า เช่น LC, T/T, TR, DA, DP - ดำเนินการในเร...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
25 พ.ค. 59
94 . เจ้าหน้าที่พัฒนาระบบงานจัดซื้อ
- ดูแลติดตามการทำงานของระบบ e-Catalog และรายงานความผิดปกติให้ผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบเพื่อแก้ไขปัญหาการสั่งซื้อสินค้าบนระบบ - จัดทำรายงานการสั่งซื้อสินค้าบนระบบ e-Catalog รวมถึงจัดทำข้อมูลต่างๆที่เก...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
25 พ.ค. 59
95 . เจ้าหน้าที่พิธีการส่งออก
- จัดทำเอกสารส่งออกของบริษัท - จัดทำค่าใช้จ่ายในการส่งออกและค่าใช้จ่ายอื่นๆในแผนก - ติดต่อประสานงานกับกรมปศุสัตว์ในเรื่องเอกสารส่งออกและพิธีการส่งออก - ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เีกี่ยวข้อ...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
25 พ.ค. 59
96 . ผู้แทนขายปุ๋ยอินทรีย์ (ประจำสำนักงานใหญ่)
- ส่งเสริมการขายปุ๋ยอินทรีย์เบกรีนในพืชปลูกต่างๆตามที่ได้รับมอบหมาย - ดูแลฐานลูกค้าเดิมและหาลูกค้ารายใหม่ - สร้างภาพลักษณ์ของสินค้าและตราสินค้าเบกรีน - สร้างความยอมรับและเชื่อมันให้กับเกษตรกร...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
25 พ.ค. 59
97 . ผู้จัดการ/ผู้ช่วยผู้จัดการร้านอาหาร (ธุรกิจภัตตาคาร)
- บริหารงานสาขาให้เป็นไปตามมาตรฐานและนโยบายที่บริษัทกำหนด - จัดเตรียมงานให้สอดคล้องกับแผนการตลาด - บริหารและควบคุมค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่น ด้านอาหาร เครื่องดื่ม ค่าไฟฟ้า ค่าแรง ให้เป็นไปตามปริมาณมาต...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
25 พ.ค. 59
98 . เจ้าหน้าที่ขาย(Modern Trade/ Food service)
Modern Trade - ขายสินค้าผ่านช่องทาง Modern Trade (Lotus/Big C/ Macro ) - ดำเนินการเจรจา trade agreement และราคาขายสินค้า กับลูกค้า - รับผิดชอบยอดขายให้ได้ตามเป้าหมายที่ได้รับ - จัดทำรายงานการขายนำ...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท (บริษัทมีค่า Commission ประจำไตรมาส ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าโทรศัพท์ ค่ารับรอง ค่าน้
25 พ.ค. 59
99 . ผู้ช่วยผู้จัดการร้าน/ ผู้จัดการร้าน (ประจำสาขากทม.และปริมณฑล)
- ควบคุมการบริหารงาน - บริหารจัดการแคชเชียร์และงานคลังสินค้าภายในร้าน - ควบคุมดูแลการจัดส่งสินค้าให้แก่ลูกค้า - ควบคุมมาตราฐาน เบทาโกร ช็อป ให้ตรงตามมาตราฐานของเครือ

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
25 พ.ค. 59
 พบ 99 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ