เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 99 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ช่างเทคนิคอาวุโส
- รับผิดชอบงานก่อสร้างสาขา - ดูแลการก่อสร้างของร้าน Betagro shop - PM สำนักงานและสาขา

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
5 ส.ค. 58
2 . นักวิชาการอาวุโส(ประมง)
- ให้คำแนะนำการจัดการผลิตสัตว์น้ำ - จัดทำมาตรฐานการผลิตสัตว์น้ำ ของธุรกิจภูมิภาค - พัฒนาความรู้ทางวิชาการให้เกษตรกร รวมถึงพนักงานฝ่ายผลิตฯ - ประสานงานการจัดหาแหล่งลูกปลา

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
5 ส.ค. 58
3 . เจ้าหน้าที่อาวุโสบริหารซัพพลายเชน
- Gathers and report Logistics Performance Index and distributes them to stakeholders รวบรวมและจัดส่งรายงานตัวชี้วัดประสิทธิภาพด้านโลจิสติกส์ แก่ทีมที่เกียวข้อง - Develops Logistics Performance In...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
5 ส.ค. 58
4 . เจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพ (โรงงานลพบุรี BP)
- สุ่มตัวอย่างผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปในสายการผลิต เพื่อวิเคราะห์คุณภาพ - ตรวจสอบกระบวนการผลิต กระบวนการบรรจุ กระบวนการทำความสะอาด และ Monitoring ระบบน้ำในสายการผลิต - จัดทำ Retrospective of drug ...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
5 ส.ค. 58
5 . วิศวกรไคเซ็น (โรงงานอาหารสัตว์ลพบุรี BTG - LR 1)
- ถ่ายทอดนโยบายการปรับปรุงจากผู้บริหาร นำเสนอโครงการ วิธีการลดต้นทุน และแผนงาน สู่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - ติดตามแผนงานโครงการให้เป็นไปตามกำหนด วัดและสรุปผลของโครงการ - พัฒนา และปรับปรุงกระบวนการ...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
5 ส.ค. 58
6 . เจ้าหน้าที่พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ( ประจำสำนักงานใหญ่)
- จัดทำหลักสูตรในการฝึกอบรม พนักงานประจำร้านเบทาโกร ช็อป - เป็นวิทยาการในการฝึกอบรม ประเมิน และ ติดตามผลการฝึกอบรม - จัดทำและพัฒนาสื่อการสอน ในรูปแบบต่างๆ ให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย - งานอื...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
5 ส.ค. 58
7 . เจ้าหน้าที่อาวุโสการตลาด ( Packaging Designer )
ดำเนินการออกสินค้าใหม่ และพัฒนาสินค้าใหม่ ตามแผนงานของบริษัท ให้ได้ตามกำหนดการ และบริหารข้อมูลสต็อกบรรจุภัณฑ์ - ดูแลบรรจุภัณฑ์ให้ออกได้ตามกำหนด - กำหนดวัสดุและขนาดมิติของบรรจุภ...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
5 ส.ค. 58
8 . ผู้แทนขาย ( ศูนย์วิทยาศาสตร์เบทาโกร จ.ปทุมธานี )
- รับผิดชอบในการวางแผนการขายเพื่อให้ได้ยอดขายตามเป้าหมายที่วางไว้ - ให้คำแนะนำและส่งเสริมการปฏิบัติบัติงานของพนักงานขายในการให้บริการกลุ่มลูกค้าที่ได้รับมอบหมาย - เป็นส่วนหนึ่งของก...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
5 ส.ค. 58
9 . เชฟ ( ป่าสัก ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท - ลพบุรี )
- ควบคุมดูแลห้องครัวให้สะอาดเรียบร้อย ถูกสุขลักษณะ - ควบคุมดูแลและบริหารจัดการวัตถุดิบให้มีประสิทธิภาพ - บริหารจัดการอัตรากำลังคนให้เหมาะสม - ควบคุมการผลิตอาหาร ทุกขั้นตอนให้มีประส...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
5 ส.ค. 58
10 . เจ้าหน้าที่ธุรการ (สำนักงาน BetagroConnect-จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
- ประสานงานเพื่อสร้างและขยายเครือข่ายกับหน่วยงานเของรัฐ มหาวิทยาลัย และเอกชนทั้งใน และต่างประเทศ ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านวิจัยและพัฒนา โดยเฉพาะจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - งานสนับสนุนงานวิจัย (ธุรการและ...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
5 ส.ค. 58
11 . เจ้าหน้าที่ประสานงานต่างประเทศ
- Develop & Improve products to increase sales performance - Responsible for cost reduction analysis - Work with sales teams to achieve sales target - Support product’s information for both s...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
5 ส.ค. 58
12 . เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการคลังสินค้า (ปฏิบัติงานพระประแดงและอยุธยา)
- ดูแลการขนถ่ายสินค้าและสามารถดูวัตถุดิบเบื้องต้นได้ตลอดจนควบคุมสินค้าในโกดัง - ตรวจสอบสภาพทั่วไปของโกดัง รวมถึงปรับปรุงและพัฒนางานในส่วนของโกดังที่ดูแลรับผิดชอบ - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
5 ส.ค. 58
13 . วิศวกรอาวุโสส่งเสริม WCM (สำนักงานใหญ่)
- ศึกษาขั้นตอนของ WCM ที่นำมาใช้ในบริษัทฯ ให้มีความรู้และความเข้าใจ - ส่งเสริม ประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้ ถ่ายทอดความรู้ ให้คำแนะนำ คำปรึกษาที่เกี่ยวข้องกับขั้นตอนตาม WCM ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างเงินเดือน
5 ส.ค. 58
14 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อบรรจุภัณฑ์ (สำนักงานใหญ่)
- จัดซื้อสินค้าบรรจุภัณฑ์ เช่น ถุงพลาสติก กล่อง - วางแผนการสั่งซื้อและเปิด PO - Confirm Order กับผู้ขายและติดตามการส่งมอบสินค้า ให้ตรงตามจำนวนและวันที่ที่ระบุใน PO. - ประสานงานกับผู้เกี่ยวข...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
5 ส.ค. 58
15 . วิศวกรไคเซ็น (โรงงานลพบุรี BFI)
- วางแผนปรับปรุงกระบวนการผลิตตาม Method Kaizen ในโรงงานแปรรูปไก่สดแช่แข็งและโรงงานไก่ปรุงสุกแช่แข็ง - ปฏิบัติตามแผนงาน วิเคราะห์ ติดตามผลดำเนินงานโครงการปรับปรุงงานที่รับผิดชอบทุกโครงการ - ศึกษา...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
5 ส.ค. 58
16 . เจ้าหน้าที่พัฒนาผลิตภัณฑ์ (โรงงานลพบุรี TAB)
- ดำเนินการทดลองผลิตภัณฑ์ใหม่ให้ได้ตามความต้องการของลูกค้าและสรุปผลการทดลอง - คำนวณต้อนทุนสินค้าเบื้องต้น - ทดสอบคุณภาพสินค้าทางประสาทสัมผัส - พัฒนาและปรับปรุงผลิตภัณฑ์เดิม - ทดลองและคัดเล...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
5 ส.ค. 58
17 . หัวหน้างานปฏิบัติการคลังสินค้า (ประจำโรงงานลพบุรี TAB)
- วางแผนการสต๊อกและควบคุมสต๊อกสินค้าไม่ให้ Over Inventory - วางแผนการจัดเก็บการจ่าย ด้วยหลักFIFO - รายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้ใต้บังคับบัญชา - งานอื่นๆตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
5 ส.ค. 58
18 . เจ้าหน้าที่พัฒนาผลิตภัณฑ์ (ประจำโรงงานลพบุรี BFI )
- ทดลองและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่กลุ่มสินค้าปรุงสุก นึ่ง, ทอด, ย่าง, สินค้าไก่เสียบไม้ย่าง และกลุ่มสินค้าชิ้นส่วนไก่สดแช่เยือกแข็งส่งออก - ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
1 อัตรา
5 ส.ค. 58
19 . เจ้าหน้าที่สุขาภิบาล ( โรงงานลพบุรี TAB)
- ควบคุมดูแล ตรวจสอบงานด้านสุขาภิบาล เครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ในกระบวนการผลิต - ควบคุมการใช้น้ำยาทำความสะอาดและน้ำยาฆ่าเชื้อเครื่องจักร - ตรวจสอบรายงาน สรุปปัญหา รวมถึงแนวทางแก้ไขปัญหาประจำว...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
5 ส.ค. 58
20 . เจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพ(โรงงานลพบุรี)
- จัดทำเอกสาร HACCP ให้ครอบคลุมทุกกลุ่มสินค้า - ทบทวนและแก้ไขเอกสาร HACCP กรณีที่กระบวนการสินค้ามีการปรับเปลี่ยน - ทวนสอบ line การผลิต ตามมาตรฐาน GMP, HACCP, และ Personal Hygiene และร่วมกับแผนกต...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
5 ส.ค. 58
21 . เจ้าหน้าที่พัฒนาผลิตภัณฑ์/ เจ้าหน้าที่อาวุโสพัฒนาผลิตภัณฑ์ ( โรงงานสมุทรสาคร)
- ดำเนินการขั้นตอนวิจัยและทดลองสินค้าตัวอย่างจากใบร้องขอจากฝ่ายการตลาด (New Request) เพื่อนำมาทดลองผลิตสินค้าใหม่ (New Product) กลุ่มสินค้าอาหารแปรรูป (RTC/RTE/Sauce & Seasoning) - จำทำแผนงานร่วมกั...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
5 ส.ค. 58
22 . เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิต (โรงงานสมุทรสาคร BFS)
- วางแผนการผลิตสินค้าให้ได้ตามเป้าหมายที่วางแผนไว้ - วางแผนการผลิต ประจำวัน / เดือน - ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
5 ส.ค. 58
23 . นักวิชาการอาหารสัตว์/นักวิชาการอาหารสัตว์อาวุโส (อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ)
- ศึกษาและพัฒนาอาหารสัตว์เลี้ยง - ประกอบสูตรอาหารสัตว์เลี้ยงเพื่อให้ได้คุณภาพตามมาตรฐานในต้นทุนเหมาะสม - ประสานงานกับฝ่ายโรงงานเพื่อคุณภาพและประสิทธิภาพการผลิต - ประสานงานกับฝ่ายจัดซื...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
5 ส.ค. 58
24 . ผู้จัดการร้าน Betagro Shop (เกาะสมุย)
บริหารและดูแลรับผิดชอบงานใน Betagro Shop ให้เป็นไปตามเป้าหมาย - บริหารร้านและทีมงาน รวมถึงรับผิดชอบยอดขายที่ได้รับมอบหมาย - จัดทำ Sale Promotion เพื่อกระตุ้นยอดขายให้ได้ตามแผนงาน - สำรวจตลาดและคู่แ...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
5 ส.ค. 58
25 . เจ้าหน้าที่ขาย (สาขาลำปาง)
- รับผิดชอบยอดขาย ในเขตรับผิดชอบ ตามเป้าหมายที่บริษัทฯ กำหนด - รับผิดชอบดำเนินการติดตามชำระหนี้ของลูกค้า ภายในระยะเวลาที่บริษัทฯ กำหนด - นำเสนอผลิตภัณฑ์ และให้คำแนะนำ, แก้ไขปัญหาในส่วนของสิน...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
5 ส.ค. 58
26 . เจ้าหน้าที่ขาย (ภาคใต้ - สุราษฎร์ธานี,ตรัง,สงขลา)
- รับผิดชอบยอดขาย ในเขตรับผิดชอบ ตามเป้าหมายที่บริษัทฯ กำหนด - รับผิดชอบดำเนินการติดตามชำระหนี้ของลูกค้า ภายในระยะเวลาที่บริษัทฯ กำหนด - นำเสนอผลิตภัณฑ์ และให้คำแนะนำ, แก้ไขปัญหาในส่วนของสิน...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
5 ส.ค. 58
27 . ผู้ช่วยผู้จัดการร้าน/ ผู้จัดการร้าน Betagro Shop (สาขาเชียงคำ จ.พะเยา)
บริหารและดูแลรับผิดชอบงานใน Betagro Shop ให้เป็นไปตามเป้าหมาย - บริหารร้านและทีมงาน รวมถึงรับผิดชอบยอดขายที่ได้รับมอบหมาย - จัดทำ Sale Promotion เพื่อกระตุ้นยอดขายให้ได้ตามแผนงาน - สำรวจตลาดและคู่แ...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
5 ส.ค. 58
28 . ผู้ช่วยผู้จัดการร้าน Betagro Shop (สาขาพังงา,สุราษฎร์ธานี )
- บริหารงานขายภายในร้านให้ได้ยอดขายตามเป้าหมายที่กำหนด - สามารถบริหารสินค้าควบคู่ไปกับเป้าหมายทางการขายได้ - ควบคุม จัดสรร ค่าใช้จ่ายให้เป็นไปตามงบประมาณที่กำหนด - สามารถบริหารทรัพยากรภายในร...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
5 ส.ค. 58
29 . ผู้ช่วยผู้จัดการร้าน Betagro Shop (สาขาสระบุรี, ลพบุรี)
- บริหารงานขายภายในร้านให้ได้ยอดขายตามเป้าหมายที่กำหนด - สามารถบริหารสินค้าควบคู่ไปกับเป้าหมายทางการขายได้ - ควบคุม จัดสรร ค่าใช้จ่ายให้เป็นไปตามงบประมาณที่กำหนด - สามารถบริหารทรัพยากรภายในร้านได้...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
5 ส.ค. 58
30 . ผู้ช่วยผู้จัดการร้าน Betagro Shop (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ- ขอนแก่น,ชัยภูมิ)
- บริหารงานขายภายในร้านให้ได้ยอดขายตามเป้าหมายที่กำหนด - สามารถบริหารสินค้าควบคู่ไปกับเป้าหมายทางการขายได้ - ควบคุม จัดสรร ค่าใช้จ่ายให้เป็นไปตามงบประมาณที่กำหนด - สามารถบริหารทรัพยากรภายในร...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
5 ส.ค. 58
31 . ผู้จัดการเขตภาคกลาง (ลพบุรี)
- บริหารจุดขาย Butcher Consignment ในพื้นที่รับผิดชอบ - ประมาณการขายสินค้า รายวัน/รายสัปดาห์/รายเดือน ให้มีความเหมาะสมกับสาขา - บริหารจัดการพนักงานขายประจำจุดที่รับผิดชอบ - ตรวจนับปริมาณสินค้...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
5 ส.ค. 58
32 . ผู้จัดการเขตภาคใต้ (สุราษฎร์ธานี )
- บริหารจุดขาย Butcher Consignment ในพื้นที่รับผิดชอบ - ประมาณการขายสินค้า รายวัน/รายสัปดาห์/รายเดือน ให้มีความเหมาะสมกับสาขา - บริหารจัดการพนักงานขายประจำจุดที่รับผิดชอบ - ตรวจนับปริมาณสินค้...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
5 ส.ค. 58
33 . ผู้จัดการเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ขอนแก่น)
- บริหารจุดขาย Butcher Consignment ในพื้นที่รับผิดชอบ - ประมาณการขายสินค้า รายวัน/รายสัปดาห์/รายเดือน ให้มีความเหมาะสมกับสาขา - บริหารจัดการพนักงานขายประจำจุดที่รับผิดชอบ - ตรวจนับปริมาณสินค้...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
5 ส.ค. 58
34 . ผู้จัดการเขตภาคตะวันออก (ชลบุรี)
- บริหารจุดขาย Butcher Consignment ในพื้นที่รับผิดชอบ - ประมาณการขายสินค้า รายวัน/รายสัปดาห์/รายเดือน ให้มีความเหมาะสมกับสาขา - บริหารจัดการพนักงานขายประจำจุดที่รับผิดชอบ - ตรวจนับปริมาณสินค้...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
5 ส.ค. 58
35 . ผู้จัดการเขตภาคเหนือ (เชียงใหม่)
- บริหารจุดขาย Butcher Consignment ในพื้นที่รับผิดชอบ - ประมาณการขายสินค้า รายวัน/รายสัปดาห์/รายเดือน ให้มีความเหมาะสมกับสาขา - บริหารจัดการพนักงานขายประจำจุดที่รับผิดชอบ - ตรวจนับปริมาณสินค้...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
5 ส.ค. 58
36 . เจ้าหน้าที่สื่อประชาสัมพันธ์ ( สำนักงานใหญ่ )
- จัดทำสื่อโฆษณา สิ่งพิมพ์, โบรชัวร์, แคตตาล็อก, ป้าย Standee, งาน Art work ต่างๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์แบรนด์และสินค้าโปรโมชั่นของร้านอาหารทุกแบรนด์ในธุรกิจภัตตาคาร เครือเบทาโกร ให้สอดค...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
5 ส.ค. 58
37 . เจ้าหน้าที่อาวุโสพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ( สำนักงานใหญ่)
- To maintain the Career Development System: Potential Evaluation, Key Strategic Position - To develop a new Organization Development (OD) System followed by the inquiries such as IDP, Competency E...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
5 ส.ค. 58
38 . เจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพ ( สำนักงานใหญ่ )
- วางแผน จัดเตรียมการ ควบคุมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพ GMP, HACCP และระบบต่างๆที่เกี่ยวข้อง - ตรวจประเมิน ประสิทธิภาพ ระบบการจัดการประกันคุณภาพของเครือเบทาโกร - หาแนวทางในการแก้ไข และทำรายงานประจำ...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
5 ส.ค. 58
39 . วิศวกรอนุรักษ์พลังงาน ( สำนักงาน Food Complex จ.ลพบุรี)
- รับผิดชอบด้านการอนุรักษ์พลังงานของโรงงาน - จัดทำโครงการ และมาตรการที่เกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงาน - ควบคุม ตรวจสอบและวิเคราะห์การใช้พลังงานในโรงงาน - ควบคุมงานและประสานงานด้านการอนุรักษ์พลัง...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
5 ส.ค. 58
40 . ผู้ตรวจสอบภายใน ( โรงงานอาหารสัตว์พระประแดง จ.สมุทรปราการ)
- ผู้ตรวจสอบภายในมีบทบาทหน้าที่รับผิดชอบในการตรวจสอบและประเมินความเพียงพอ ของมาตรการควบคุมภายในที่ฝ่ายบริหารของหน่วยรับตรวจเป็นผู้กำหนดและมีหน้าที่รับผิดชอบ โดยตรงต่อการบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับการทุจ...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
5 ส.ค. 58
41 . ผู้จัดการส่วนบุคคลและธุรการ (โรงงานอาหารสัตว์ จ.นครปฐม )
- รับนโยบายและกระจายไปส่วนงานที่รับผิดชอบ จากนโยบายบริษัทสู่นโยบายแผนก - กำกับดูแลและดำเนินการ ด้านบริหารงานบุคคล ได้แก่ งานสรรหาและว่าจ้าง งานฝึกอบรมและพัฒนา งานบริหารค่าจ้างเงินเดือน งานสวัสดิการ...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
5 ส.ค. 58
42 . ผู้จัดการส่วนคลังสินค้า (โรงงาน ลพบุรี)
- ควบคุมการจัดเตรียมพื้นที่ และการเก็บอาหารสัตว์ ให้เพียงพอ และสอดคล้องกับภาวะการผลิต - ควบคุมบริหารจัดการพื้นที่ภายในคลังอาหารสัตว์ให้เกิดประสิทธิภาพ - ควบคุมดุแลการรับ และเบิก - จ่าย อาหารสัตว...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
5 ส.ค. 58
43 . เจ้าหน้าที่สำรวจวัตถุดิบ ( ลพบุรี )
- ส่งเสริมและให้ความรู้เกษตรกรร่วมโครงการ ปลูกข้าวโพดอย่างยั่งยืน โดยไม่บุกรุกพื้นที่ป่าต้นน้ำลำธาร Part 1: ลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ - เก็บข้อมูลการใช้ที่ดิน ในรอบปี - ส่งเสริมเกษตร...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
5 ส.ค. 58
44 . เจ้าหน้าที่ประสานงานวิจัย/เจ้าหน้าที่อาวุโสประสานงานวิจัย (สำนักงาน Betagro Connect จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
- จัดการระบบการทำงานของ RDC ให้เป็นไปตามระบบคุณภาพของเครือเบทาโกรหรือตามมาตรฐานสากล เช่น ISO 9000, ISO 17025 เป็นต้น - ประสานงานกับส่วนงานประกันและควบคุมคุณภาพของเครือ เพื่อให้ระบบสอดคล้องกัน และต...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
5 ส.ค. 58
45 . ผู้จัดการส่วนทรัพยากรมนุษย์ ( โรงงานลพบุรี )
- งานบริหารจัดการกำลังคนให้ได้ตามแผนอัตรากำลังที่กำหนด และทันต่อธุรกิจ - งานบริหารค่าจ่างและสวัสดิการต่าง ๆ - งานบริหารแรงงานสัมพันธ์ภายในโรงงาน - งานพัฒนาบุคลากรภายในโรงงาน - ง...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
5 ส.ค. 58
46 . เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการรับ-ส่งสินค้า ( โรงงานอาหารสัตว์ จ.ลำพูน )
- รับคำสั่งซื้อ บันทึกคำสังซื้อจากลูกค้าหรือผู้แทนขาย - จัดทำและตรวจสอบใบจัดส่งสินค้า - ควบคุมงานด้านธุรการขาย - ควบคุมงานการจัดส่งสินค้า - งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
5 ส.ค. 58
47 . เจ้าหน้าที่อาวุโสวิเคราะห์ข้อมูลการตลาด (สำนักงานใหญ่)
- รวบรวมและวิเคราะห์ ข้อมูล ทางเศรษฐกิจ, การตลาดโดยรวม, Market Size, ข้อมูลคู่แข่ง, ข้อมูลของบริษัท - วิเคราะห์/วิจัย พฤติกรรมผู้บริโภค หรือ งานวิจัยการตลาดอื่นๆ - วิเคราะห์โอกาสทางการตลาด เพื่อห...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
5 ส.ค. 58
48 . เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการผลิต ( โรงงานลพบุรี PF )
- ควบคุมการเดินเครื่องเอ็กทรูดเดอร์ ตามวิธีปฏิบัติงานเครื่องเอ็กทรูเดอร์ - บันทึกรายงาน การควบคุมเครื่องเอ็กทรูเดอร์ - ตรวจสอบคุณภาพอาหาร เช่น เปอร์เซ็นต์ความชื้น และ ค่า Bulk Density ฯลฯ ...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
5 ส.ค. 58
49 . ผู้จัดการแผนกคลังสินค้าและจัดส่ง ( อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ)
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1 บริหารจัดการ ควบคุม งานคลังสินค้า และ งานจัดส่งอุปกรณ์ฟาร์ม ให้บรรลุเป้าหมายทางธุรกิจ โดยวิธีการ ดังนี้ 1.1 วางระบบ และกำหนดแผนการควบคุม ตรวจสอบสต๊อคสินค้าตามระย...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
5 ส.ค. 58
50 . ผู้จัดการแผนกควบคุมคุณภาพ (ประจำโรงงานลพบุรี PF)
- บริหารงานควบคุมคุณภาพ ในขั้นตอนตรวจรับวัตถุดิบ และปัจจัยการผลิต - บริหารงานควบคุมคุณภาพ ในกระบวนการผลิตจนถึงส่งมอบเข้าคลังสินค้าสำเร็จรูป - บริหารงานควบคุมคุณภาพสินค้าสำเร็จรูปในคลังสินค้าสำเร็จ...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
5 ส.ค. 58
51 . ผู้จัดการแผนกผลิต (โรงงานลพบุรี PF)
- บริหารการผลิตให้เป็นไปตามเป้าหมายและแผนงานที่กำหนด รวมทั้งให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด - ตรวจสอบข้อมูลการผลิต เพื่อวิเคราะห์และหาแนวทางในการปรับปรุงพัฒนา เพื่อเพิ่มProductivity - พัฒนาและปรับปรุ...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
5 ส.ค. 58
52 . ผู้จัดการส่วนควบคุมคุณภาพ (โรงงานปทุมธานี BEP)
- ควบคุมคุณภาพ ตั้งแต่รับวัตถุดิบ ภายในกระบวนการผลิต จนถึงผลิตภัณฑ์สุดท้าย และจัดทำระบบ คุณภาพ GMP , HACCP,HALAL และปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย เพื่อควบคุณคุณภาพการผลิต ไข่ไก่ ให้ได้ ตร...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
5 ส.ค. 58
53 . เจ้าหน้าที่บริหารซัพพลายเชน ( สำนักงานใหญ่)
- วิเคราะห์ Optimization Model ของธุรกิจไก่ - วิเคราะห์เปรียบเทียบ Demand and Supply (RM.) และข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง - ดำเนินการประชุมและติดตามการใช้ Optimization Model ตามแผนที่กำหนดไว้ -...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
5 ส.ค. 58
54 . ผู้จัดการส่วนผลิต ( โรงงานลพบุรี BP )
- ควบคุมการผลิตให้ได้ตาม Production Planning - ตรวจสอบและควบคุมกระบวนการผลิตให้ถูกต้อง ในแต่ละรุ่นการผลิต - ควบคุมดูแลสายการผลิตยา Water Soluble Powder, Solution ให้มีความสะอาด เรียบร้อยอยู่เสมอ...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
5 ส.ค. 58
55 . ผู้แทนขายอาหารสัตว์ ( โรงงานอาหารสัตว์พระประแดง จ.สมุทรปราการ )
- ดูแลรับผิดชอบงานขายอาหารสัตว์ให้เป็นไปตามเป้าหมาย - ติดตามข้อมูลสถานการณ์ทางการตลาดและของคู่แข่งขัน - ดูแล และเป็นตัวกลางประสานงานระหว่างลูกค้า และบริษัท - ติดตาม แก้ไข แนะนำการจัดการต่าง...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
5 ส.ค. 58
56 . เจ้าหน้าที่บุคคล ( โรงงาน BTF จ.ปทุมธานี )
- รับผิดชอบด้านงานกระบวนการสรรหาและคัดเลือกพนักงาน - รับผิดชอบด้านงานกระบวนการจ่ายค่าจ้างและค่าตอบแทน - รับผิดชอบด้านงานกระบวนการฝึกอบรม - รับผิดชอบด้านงานธุรการ งานกิจกรรม งานแรงงานสัมพันธ์ ...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
5 ส.ค. 58
57 . เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการคลังวัตถุดิบ ( โรงงานอาหารสัตว์ - ลำพูน)
- มีหน้าที่รับผิดชอบการรับ - การจ่ายวัตถุดิบพรีมิกซ์ในคลังสินค้า , การจัดเก็บวัตถุดิบพรีมิกซ์,การดูแล รักษาวัตถุดิบพรีมิกซ์ในคลังสินค้าให้มีคุณภาพดี และการดูแลเรื่องความสะอาดบริเวณจัดเก็บ - งานอื่น...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
5 ส.ค. 58
58 . นักบัญชี ( สำนักงานสาขาพัทยา)
- คีย์ซื้อสินค้าทุกผลิตภัณฑ์ - คีย์รับโอนสินค้าระหว่างสาขาทุกผลิตภัณฑ์ - บันทึกค่าใช้จ่าย (ค่าขนส่ง เจ้าหนี้ทั่วไป) - ตรวจนับสินค้าประจำวันร้าน Betagro Shop - รับวางบิลค่าขนส่ง/ตรวจสอบยอด ...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
5 ส.ค. 58
59 . วิศวกรซ่อมบำรุง ( โรงงานลพบุรี BP )
ดูแลรับผิดชอบทางด้าน 1. อุปกรณ์เครื่องจักรเช่นเครื่องฉีดโฟม,อุปกรณ์จ่ายสารเคมี 2. ติดตั้งระบบ Store สารเคมี 3. พัฒนาระบบการ Service เรื่องอุปกรณ์ของ Food Processing,HORECA

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
5 ส.ค. 58
60 . สัตวบาล ( ฟาร์มไก่พันธุ์ จ.ลพบุรี )
- ควบคุมดูแลงานเลี้ยงไก่พันธุ์ให้ไก่สามารถให้ผลผลิตได้ตามเป้าหมาย - ติดตามดูแลการปฏิบัติงานของพนักงานปฏิบัติการให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ - งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
5 ส.ค. 58
61 . ช่างเทคนิค ( ประจำฟาร์มไก่ลพบุรี )
- ตรวจเช็ค ซ่อมแซม และบำรุงรักษา อุปกรณ์การเลี้ยงไก่ - ตรวจเช็ค ซ่อมแซมระบบไฟฟ้า ประปา และระบายอากาศ - ตรวจเช็ค และซ่อมแซมอุปกรณ์สำนักงาน และอุปกรณ์อื่นๆ ในพื้นที่โดยรอบฟาร์ม - ดูแลรักษาเครื...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
5 ส.ค. 58
62 . วิศวกรซ่อมบำรุง ( โรงงานลพบุรี BTG - LR 2 )
- วางแผนงานซ่อมบำรุงและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด - ควบคุม ติดตามงานซ่อมบำรุง,งานบำรุงรักษา, งานปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด - ควบคุมและติดตามการปฎ...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
5 ส.ค. 58
63 . เจ้าหน้าที่อาวุโส Digital Marketing ( สำนักงานใหญ่ )
- สร้างสรรค์ วางแผนงาน และดำเนินกิจกรรมของ Digital Marketing ได้ เช่น Social Network ต่างๆ เช่น Facebook, Appication ต่างๆ, Website, Mobile, หรือเครื่องมือการสื่อสารบนออนไลน์อื่นๆ - ดูแลการประชาสั...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
5 ส.ค. 58
64 . เจ้าหน้าที่ขายหน้าโรงงาน ( ประจำลพบุรี )
- ขายสินค้าในช่องทางการขายที่รับผิดชอบให้ได้ตามเป้าหมาย - การประสานงานและจัดทำเอกสาร - งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
5 ส.ค. 58
65 . เจ้าหน้าที่อาวุโสบริหารคุณภาพ (โรงงานลพบุรี BF)
- นำทีมโรงงานในการจัดทำระบบ WCM. - ติดตามงานของแต่ละ Pillar - จัดทำระบบกิจกรรม 5 ส. - จัดทำระบบ KSS - จัดทำระบบ QCC. - สรุปงาน WCM. ประจำเดือน - งานอื่นๆตามที่ไดีรับมอบหมาย

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
5 ส.ค. 58
66 . ผู้จัดการส่วนความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม ( โรงงานลพบุรี BTG -LR2 )
- ให้คําเสนอแนะ แจ้งปัญหา หาแนวทางแก้ไข จัดทําแผนการดําเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมในการทํางานเสนอผู้บังคับบัญชา - ติดต่อประสานงาน การจัดทำระบบ OHAS 18001/...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
5 ส.ค. 58
67 . เจ้าหน้าที่การตลาด/เจ้าหน้าที่การตลาดอาวุโส ( ประจำสำนักงานใหญ่ )
- ดำเนินการตามแผนการตลาดที่วางไว้, โดยครอบคลุมถึงกลยุทธ์ และเป้าหมายการขายอย่างมีประสิทธิภาพ ประสบผลสำเร็จสินค้าสามารถอยู่ในตลาดได้ และบริษัทมีกำไร - การจัดการด้านการตลาดสำหรับผลิตภัณฑ์ใหม่จะต้อง...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
5 ส.ค. 58
68 . เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิต (โรงงานลพบุรี BP )
- ติดตามประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง(จัดซื้อ ,QC ,QA และคลังวัตถุดิบและพัสดุบรรจุ) - ดำเนินการตั้งรหัส วัตถุดิบและพัสดุบรรจุให้หน่วยงานที่ขอตั้งเพื่อเป็นรหัสผลิตภัณฑ์ในระบบคอมพิวเตอร์ - ผูกข้...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
5 ส.ค. 58
69 . เจ้าหน้าที่ผลิต (ประจำโรงงานลพบุรี)
- ควบคุมงานด้านการผลิตให้เป็นไปตามเป้าหมายทั้งปริมาณ และคุณภาพ - ติดต่อประสานงานกับแผนกต่างๆ ควบคุมดูแล - ให้คำแนะนำผู้ใต้บังคับบัญชา - รายงานสภาพการทำงานต่อผู้บังคับบัญชา - งานอื่นๆที่ได้รับ...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
5 ส.ค. 58
70 . ผู้จัดการร้าน Retail Butcher (หลายอัตรา)
- บริหารจัดการงานด้านการขายและการตลาดให้ได้ยอดขายตามที่ได้ตั้งเป้าหมายไว้ - บริหารจัดการและควบคุมต้นทุนและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ของหน่วยงาน - ดูแลและบริหารจัดการงานภายในด้านต่าง ๆ หน่วยงานปฏิบัติการค...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
5 ส.ค. 58
71 . เจ้าหน้าที่ประสานงาน (เลขานุการ)
1.ติดตามประสานงานด้านเอกสารต่างๆ กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 2.ดูแลและเตรียมรายละเอียดการประชุมตามที่ได้รับมอบหมาย 3.ติดต่อประสานงาน ภายในและภายนอกตามที่ได้รับมอบหมาย 4.ดูแลด้านตารางนัดหมายผู้บริหาร จ...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
5 ส.ค. 58
72 . นักวิชาการส่งเสริมกิจกรรมเพื่อสังคม/นักวิชาการส่งเสริมกิจกรรมเพื่อสังคมอาวุโส
1.ดำเนินการประสานงานกิจกรรมที่เกี่ยวกับกิจกรรมพัฒนาชุมชน งานกิจกรรมเพื่อสังคมของเครือเบทาโกร และองค์กรในชึมชนดำเนินร่วมกัน หรือเกี่ยวข้องกัน 1.1ดำเนินกิจกรรมที่สร้างความสัมพันธ์ระหว่างกิจกรรมเพื่อสัง...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
5 ส.ค. 58
73 . ผู้ตรวจสอบภายในอาวุโส (จัดซื้อ) - สำนักงานใหญ่
รับผิดชอบงาน Audit ของสำนักจัดซื้อเครือเบทาโกร - ปฏิบัติงานตรวจสอบภายในตามแผนงาน - ปฏิบัติงานตรวจสอบโดยใช้วิธีการต่างๆ - จัดทำรายงานการตรวจสอบ - ติดตามผล ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะกับผู้รับการตร...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
5 ส.ค. 58
74 . เจ้าหน้าที่ธุรการ ( สัญญาจ้าง 1 ปี )
- ตรวจสอบการแปลหน้าจอการใช้งาน และการทำงานของระบบ People Soft ก่อนนำไปใช้งานจริง - จัดทำคู่มือการทำงาน - จัดเตรียมเอกสารการฝึกอบรม - จัดเตรียมและตรวจสอบข้อมูลของพนักงานเมื่อนำข้อมูลเข้าระบบให...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
5 ส.ค. 58
75 . วิศวกรออกแบบ/ วิศวกรออกแบบอาวุโส
- ออกแบบ คำนวณ เพื่อออกแบบไลน์การผลิตอาหาร ทั้งโครงการใหม่และโครงการส่วนขยาย - ออกแบบ คำนวณ เพื่อเลือกเครื่องจักรที่เหมาะสมกับการผลิตอาการของโครงการใหม่และโครงการส่วนขยาย - ออกแบบ คำนวณ พืนที่หร...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
5 ส.ค. 58
76 . วิศวกรระบบงานวิศวกรรม
- สร้างและพัฒนาระบบงานด้านวิศวกรรม และเทคนิคด้านวิศวกรรม รวมทั้งประยุกต์ใช้และเฝ้าระวัง (Monitor) โดยประสานงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก ให้สามารถนำมาปฏิบัติใช้จริงได้ และสอดคล้องก...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
5 ส.ค. 58
77 . เจ้าหน้าที่จัดซื้ออาวุโส ( กลุ่มเคมีและเวชภัณฑ์สัตว์ )
รับผิดชอบงานจัดซื้อต่างประเทศ - ทำการจัดซื้อสินค้า - บริหารการจัดการในการจัดซื้อ และบริหารความเสี่ยง - ปฏิบัติงานตามขั้นตอนการจัดซื้อ - ปรับปรุงคุ่มือการทำงาน - รับผิดชอบการจัดหาแหล่งซื...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
5 ส.ค. 58
78 . เจ้าหน้าที่กลยุทธ์การบริหาร
1.สร้างความสัมพันธ์กับมหาวิทยาลัย/หน่วยงานเป้าหมาย - โครงการฝึกการทำงานภาคฤดูร้อนของนักศึกษาที่จบชั้นปีที่ 1,2,3 - กิจกรรมพัฒนาพื้นที่มหาวิทยาลัยและชุมชนสังคมโดยรอบ 2.นำองค์ความรู้มาช่วยสั...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
5 ส.ค. 58
79 . วิศวกรอาวุโส ( ประจำฟาร์มปากช่อง )
- ออกแบบแก้ไขการติดตั้งอุปกรณ์เครื่องจักรของฟาร์มโรงฟัก - ติดตามวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดจากใช้งานของเครื่องจักรอุปกรณ์ - หาแนวทางการลดพลังงานโดยให้เกิดประโยชน์สูงสุด - แนะนำวิธีการใช้งานและแก้ไข...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
5 ส.ค. 58
80 . วิศวกรซ่อมบำรุง (ระบบงานไฟฟ้า ) - ประจำโรงงานลพบุรี
- งานวางแผนซ่อมบำรุงสถานีไฟฟ้าแรงสูงและระบบสั่งจ่ายไฟ - ตรวจสอบและแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับสถานีไฟฟ้าแรงสูงและระบบสั่งจ่ายไฟ - วางแผนซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าและส่องสว่างภายในโรงงาน - การจัดการด้านอะไหล่ส...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
5 ส.ค. 58
81 . เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการลูกค้าสัมพันธ์ (ประจำศูนย์วิทยาศาสตร์ จ.ปทุมธานี)
- ให้บริการลูกค้าทางโทรศัพท์ - รับผิดชอบทำการสำรวจความพึงพอใจประจำปี และ ณ. จุดบริการ - ให้การต้อนรับลูกค้าหรือผู้สนใจเข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ - ตรวจสอบกำหนดการออกรายการผลการทดสอบออกไม่ให้...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
5 ส.ค. 58
82 . ผู้แทนขาย (จบสัตวแพทย์)
- รับผิดชอบยอดขาย และติดตามเก็บเงินตามที่ได้รับมอบหมาย - วางแผนงานทางด้านการขาย ควบคุม ติดตามงานขาย เสนอขายผลิตภัณฑ์ ให้กับลูกค้าในเขตพื้นที่ ที่ได้รับมอบหมาย บริการก่อน และหลังการขาย - รายงาน...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
5 ส.ค. 58
83 . ผู้แทนขาย (อาหารสัตว์เลี้ยง)
- บริหารจัดการยอดขาย - การดูแลฐานลูกค้าเดิม และการขยายฐานลูกค้าใหม่ - ดำเนินการทางด้านการขาย เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายในการเสนอขาย - งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
5 ส.ค. 58
84 . นักวิเคราะห์ (ประจำศููนย์วิทยาศาสตร์และโรงงาน BP - ลพบุรี,ปทุมธานี )
- ปฏิบัติงานทดสอบ การประกันคุณภาพการทดสอบให้ถูกต้อง ตามมาตรฐานข้อกำหนด - งานด้านระบบ คุณภาพของห้องปฏิบัติการ - งานด้านบริการ - ปฏิบัติตามนโยบายของบริษัท - ปฎิบัติตามระบบคุณภาพของห้องปฎิบัต...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
4 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
5 ส.ค. 58
85 . เจ้าหน้าที่ขาย (ภาคตะวันออก - ระยอง,จันทบุรี,ตราด,ชลบุรี)
- รับผิดชอบยอดขาย ในเขตรับผิดชอบ ตามเป้าหมายที่บริษัทฯ กำหนด - รับผิดชอบดำเนินการติดตามชำระหนี้ของลูกค้า ภายในระยะเวลาที่บริษัทฯ กำหนด - นำเสนอผลิตภัณฑ์ และให้คำแนะนำ, แก้ไขปัญหาในส่วนของสินค้...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
5 ส.ค. 58
86 . วิศวกรโยธา ( ประจำลพบุรี)
- ดูแลควบคุมการก่อสร้าง (อาคาร/โรงงานผลิตอาหาร/ฟาร์ม) - ควบคุม กำกับ ดูแลผู้รับเหมา - ออกแบบโครงสร้าง อาคาร โรงงานและสาธารณูปโภค - รายงานความก้าวหน้าและงบประมาณโครงการ - รับผิดชอบการส่งมอบ...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
5 ส.ค. 58
87 . ผู้จัดการส่วนผลิต ( ประจำโรงงาน BTG-LR1 ลพบุรี)
- รับผิดชอบงานควบคุมการผลิตอาหารสัตว์ ให้เป็นไปตามแผนประจำวันที่กำหนดไว้ - ควบคุมการผลิตอาหารให้ได้คุณภาพตามที่กำหนดไว้ - ควบคุมการใช้วัตถุดิบอย่างคุ้มค่าและสูญเสียน้อยที่สุด - ดูแลเคร...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
5 ส.ค. 58
88 . เจ้าหน้าที่สนับสนุนระบบสารสนเทศ (สงขลา,ลำพูน,เชียงใหม่,ลพบุรี)
- ศึกษาและสำรวจความต้องการของผู้ใช้งาน - วิเคราะห์ความต้องการพร้อมทั้งสรุปขั้นตอนของระบบเทคโนโลยี - ออกแบบระบบงานให้เหมาะสมและเลือกเทคโนโลยีที่จะนำไปพัฒนา - วิเคราะห์ระบบเทคโนโลยี ที่ได้ออกแบบไว้แล...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
5 ส.ค. 58
89 . วิศวกรจัดซื้อ - ประจำลพบุรี
- รวบรวมข้อมูลจากผู้ขายที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อ เช่น ราคา คุณลักษณะสินค้า การใช้งาน - จัดเตรียมเอกสาร PR&PO / Vendor List พร้อมบันทึก,จัดทำรายงาน,จัดทำงบประมาณการจัดซื้อได้ถูกต้องครบถ้วน - เปรียบเ...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
5 ส.ค. 58
90 . นักวิเคราะห์ระบบ - people soft (ประจำสำนักงานใหญ่)
1. สนับสนุน และร่วมในการจัดทำและติดตั้งระบบงาน Peoplesoft 2. บันทึกความต้องการทางธุรกิจทางด้านงานบุคคล และพิจารณาความสามารถของซอฟท์แวร์ เพื่อประเมินความเป็นไปได้ 3. วิเคราะห์ และออกแบบระบบงานให้สอดค...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
5 ส.ค. 58
91 . เจ้าหน้าที่ธุรการขาย (สายธุรกิจอาหาร-ประจำสำนักงานใหญ่)
- ตรวจสอบเอกสารค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่น ค่าใช้จ่ายของ Sale และเอกสาร Payment ต่างๆ - ตรวจสอบความถูกต้องของราคาสินค้าต่างๆ - ติดตามประสานงานระหว่างหน่วยงานภายในและภายนอกที่เกี่ยวข้อง - งานอื่นๆตาม...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
5 ส.ค. 58
92 . ผู้จัดการส่วนวิศวกรรมซ่อมบำรุง
- ควบคุมและติดตามงานบำรุงรักษา อย่างเป็นระบบให้ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล - ควบคุม และติดตามงานซ่อมบำรุงเครื่องจักร และสาธารณูปโภค ให้ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ - ควบคุม และติดตามงานพั...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
5 ส.ค. 58
93 . ผู้แทนขายปุ๋ยอินทรีย์ (ประจำสำนักงานใหญ่)
- ส่งเสริมการขายปุ๋ยอินทรีย์เบกรีนในพืชปลูกต่างๆตามที่ได้รับมอบหมาย - ดูแลฐานลูกค้าเดิมและหาลูกค้ารายใหม่ - สร้างภาพลักษณ์ของสินค้าและตราสินค้าเบกรีน - สร้างความยอมรับและเชื่อมันให้กับเกษตรกร...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
5 ส.ค. 58
94 . ผู้จัดการ / ผู้ช่วยผู้จัดการ (ประจำ Betagro Deli )
1.ดูแลรับผิดชอบร้านให้เป็นระเบียบเรียบร้อยตามมาตราฐาน 2.รับสินค้า จัดเก็บ จัดเรียง ส่งคืน และดูแลพื้นที่เก็บสินค้าภายในร้าน 3.บริหารควบคุมดูแลพนักงานให้ทำหน้าที่ตามความรับผิดชอบให้สำเร็จ 4...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
5 ส.ค. 58
95 . ผู้จัดการ/ผู้ช่วยผู้จัดการร้านอาหาร (ธุรกิจภัตตาคาร)
- บริหารงานสาขาให้เป็นไปตามมาตรฐานและนโยบายที่บริษัทกำหนด - จัดเตรียมงานให้สอดคล้องกับแผนการตลาด - บริหารและควบคุมค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่น ด้านอาหาร เครื่องดื่ม ค่าไฟฟ้า ค่าแรง ให้เป็นไปตามปริมาณมาต...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
5 ส.ค. 58
96 . เจ้าหน้าที่ขาย (Modern Trade/ Food service)
Modern Trade - ขายสินค้าผ่านช่องทาง Modern Trade (Lotus/Big C/ Macro ) - ดำเนินการเจรจา trade agreement และราคาขายสินค้า กับลูกค้า - รับผิดชอบยอดขายให้ได้ตามเป้าหมายที่ได้รับ - จัดทำรายงานกา...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
5 ส.ค. 58
97 . วิศวกรออกแบบประเมินราคา (สายธุรกิจสุขภาพสัตว์ )
• จัดทำต้นแบบการประเมินราคา เพื่อทำใบเสนอราคา • จัดทำรายละเอียดแบบเพื่อทำต้นทุน ส่งรายละเอียดแบบให้ส่วนงานผลิต ติดตั้งและจัดทำแบบมาตราฐานแบบงานติดตั้ง • ออกแบบอุปกรณ์และจำนวนการใช้งานของการติดตั้ง ...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
5 ส.ค. 58
98 . ช่างเทคนิค (ประจำฟาร์มสุกร)
1.ปฏิบัติงานตามแผนงานบำรุงรักษาเชิงป้องกัน 2.ปฏิบัติงานตามมาตรฐานการทำงาน 3.รายงานการปฏิบัติงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ 4.เก็บรักษาเครื่องมือเครื่องใช้ให้พร้อมใช้งานและรักษาความสะอาดบริเวณ 5.เบิกวัสด...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
5 ส.ค. 58
99 . ผู้ช่วยผู้จัดการร้าน/ ผู้จัดการร้าน Betagro Shop (ประจำสาขากทม.และปริมณฑล)
- ควบคุมการบริหารงาน - บริหารจัดการแคชเชียร์และงานคลังสินค้าภายในร้าน - ควบคุมดูแลการจัดส่งสินค้าให้แก่ลูกค้า - ควบคุมมาตราฐาน เบทาโกร ช็อป ให้ตรงตามมาตราฐานของเครือ

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
5 ส.ค. 58
 พบ 99 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ