เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 98 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่คลังสินค้า (สายธุรกิจสุขภาพสัตว์)
- ควบคุมดูแลการรับ-จัดเก็บ-การจ่าย วัตถุดิบ และพัสดุบรรจุให้ฝ่ายผลิต - ดูแล Spare Part ไม่ให้มีการสูญหาย และสูญเสีย - ควบคุมดูแลพนักงานปฏิบัติการให้ปฏิบัติงาน การรับ-จัดเก็บ-การจ่ายวัตถุดิบ และพัสดุ...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
16 ก.ย. 57
2 . สัตวแพทย์/สัตวบาล (ประจำฟาร์มภาคกลาง)
>> กิจกรรม BETAGRO Open house เปิดรับกว่า 100 อัตรา ในวันเสาร์ที่ 4 ตุลาคม 2557 ตั้งแต่เวลา 8.30-16.00 น.<<

1. ติดตามดำเนินงาน ผลิตสุกรตามเป้าหมาย ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 2. ตรวจสอบ ติดตาม ประสิทธิภาพการผลิตให้เป็นไปตามเป้าหมาย 3. บันทึกงานข้อมูลการผลิตสุกรของหน่อยงานที่รับผิดชอบ 4. ติดต่อประสา...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
16 ก.ย. 57
3 . เจ้าหน้าที่ขาย (ประจำนครสวรรค์/อยุทธยา/สุพรรณบุรี/กาญจนบุรี/นครปฐม/ราชบุรี/ระยอง)
>> กิจกรรม BETAGRO Open house เปิดรับกว่า 100 อัตรา ในวันเสาร์ที่ 4 ตุลาคม 2557 ตั้งแต่เวลา 8.30-16.00 น.<<

1.รับผิดชอบยอดให้ได้ตามเป้าหมายที่บริษัทกำหนด 2.รับผิดชอบการเก็บเงินลูกค้า/ลูกหนี้ ให้ได้ตามเป้าหมายที่บริษัทกำหนด 3.รับผิดชอบ บริหาร สต็อคสินค้าทั้งหมด ให้ได้ตามเป้าหมายที่บริษัทกำหนด ...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
16 ก.ย. 57
4 . วิศวกรไฟฟ้า (ประจำโรงงานลพบุรี)
>> กิจกรรม BETAGRO Open house เปิดรับกว่า 100 อัตรา ในวันเสาร์ที่ 4 ตุลาคม 2557 ตั้งแต่เวลา 8.30-16.00 น.<<

- ดำเนินการซ่อมบำรุงรักษาเชิงป้องกัน อุปกรณ์และระบบไฟฟ้าตามแผนที่กำหนด - ควบคุมและดูแลระบบไฟฟ้าและสาธารณูปโภคให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
16 ก.ย. 57
5 . ผู้จัดการส่วนวิศวกรรมซ่อมบำรุง (สายธุรกิจอาหารสัตว์)
- วางแผนซ่อมบำรุง ปรับปรุงเครื่องจักรและอุปกรณ์การผลิต - ควบคุมการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา - จัดเตรียมอะไหล่ที่จำเป็นในการซ่อมบำรุงเครื่องจักร

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
16 ก.ย. 57
6 . วิศวกรซ่อมบำรุงอาคาร (สายธุรกิจไก่)
1.ปรับปรุงซ่อมแซม ต่อเติม ซ่อมสร้างตัวอาคาร สถานที่ของโรงงาน 2.ประสานงานโครงการ ปรับปรุงโรงงานกับหน่วยงานภายนอก 3.ปฏิบัติงาน เพื่อดำเนินงานตามแผนกิจกรรมต่าง ๆ WCM เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของบริ...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
16 ก.ย. 57
7 . Chef (ประจำสำนักงานใหญ่)
- คิดค้น และพัฒนาสูตรอาหารมาตรฐาน (Standard Recipe) จากวัตถุดิบ ในเครือเบทาโกร (หมู ไก่ ไข่ และสินค้าแปรรูป) - สนับสนุนและให้ความรู้เรื่องการประกอบอาหารที่เป็นมาตรฐานแก่กลุ่มลูกค้า และพนักงานภายใน...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
16 ก.ย. 57

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
16 ก.ย. 57
9 . ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์-ประจำโรงงานลพบุรี (สายธุรกิจอาหาร)
- งานวางแผนอัตรากำลังและสรรหาพนักงาน - งานพัฒนาและฝึกอบรม - งานบริหารค่าตอบแทน และสวัสดิการ - งานธุรการและงานบริหารงานทั่วไป

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
16 ก.ย. 57
10 . Coordinator (ประจำสำนักงานใหญ่)
1. Arrange the meeting and coordinate with all attendees 2. Responsible for meeting summarize 3. Update department data 4. Coordinate In-House training program 5. Coordinate with related departmen...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
16 ก.ย. 57
11 . ผู้จัดการ / ผู้ช่วยผู้จัดการ (ประจำ Betagro Deli Shop)
1.ดูแลรับผิดชอบร้านให้เป็นระเบียบเรียบร้อยตามมาตราฐาน 2.รับสินค้า จัดเก็บ จัดเรียง ส่งคืน และดูแลพื้นที่เก็บสินค้าภายในร้าน 3.บริหารควบคุมดูแลพนักงานให้ทำหน้าที่ตามความรับผิดชอบให้สำเร็จ 4...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
16 ก.ย. 57
12 . พนักงานประจำร้านอาหาร (ธุรกิจภัตตาคาร)
- ให้การบริการลูกค้าภายในร้านดูแลความเรียบร้อยภายในร้าน - รับออร์เดอร์อาหาร , เก็บเงินค่าอาหาร และ ปรุงอาหาร - ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
16 ก.ย. 57
13 . ผู้จัดการร้าน Betagro shop (ประจำโซนภาคกลางและตะวันออก)
>> กิจกรรม BETAGRO Open house เปิดรับกว่า 100 อัตรา ในวันเสาร์ที่ 4 ตุลาคม 2557 ตั้งแต่เวลา 8.30-16.00 น.<<

1.รับผิดชอบยอดขายสินค้าทุกผลิตภัณฑ์ภายในร้าน ให้ได้ตามเป้าหมายที่บริษัทกำหนด (ยอดขาย ,%GP) 2.รับผิดชอบการเก็บเงินลูกค้า การนำเงินเข้าฝากธนาคาร ให้ได้ตามเป้าหมายที่บริษัทกำหนด 3.รับผิดชอบ บริห...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
16 ก.ย. 57
14 . ผู้จัดการ/ผู้ช่วยผู้จัดการร้านอาหาร (ธุรกิจภัตตาคาร)
- บริหารงานสาขาให้เป็นไปตามมาตรฐานและนโยบายที่บริษัทกำหนด - จัดเตรียมงานให้สอดคล้องกับแผนการตลาด - บริหารและควบคุมค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่น ด้านอาหาร เครื่องดื่ม ค่าไฟฟ้า ค่าแรง ให้เป็นไปตามปริมาณมาต...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
16 ก.ย. 57
15 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ (สายธุรกิจอาหารสัตว์)
1.ตรวจสอบและเสนอแนะให้ผู้บังคับบัญชาปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมการทำงาน 2.วิเคราะห์งานเพื่อชี้บ่งอันตรายรวมทั้งกำหนดมาตรการป้องกันหรือขั้นตอนการทำงานอย่างปลอดภัยเ...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
16 ก.ย. 57
16 . ผู้ช่วยหัวหน้าส่วน-เครื่องกล (สายธุรกิจไก่)
- วางแผนและออกแบบการสั่งสร้างชิ้นงาน - การจัดการซ่อมสร้างตามกำหนดการ - การจัดการ Spare parh - ประเมินค่าใช้จ่ายในการสร้างงานให้กับหน่วยงสนที่เกี่ยวข้อง

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
16 ก.ย. 57
17 . วิศวกรไคเซ็น (ประจำฟาร์มไก่)
1. รวบรวม จัดเก็บ วิเคราะห์ ข้อมูลกระบวนการผลิตในฟาร์ม 2. ออกแบบ นำเสนอแนวทางในการปรับปรุงกระบวนการผลิต ในฟาร์ม โดยใช้เทคนิค IE, Kaizen 3. จัดทำ Master Plan การปรับปรุงงานประจำปี 4. ติดตามผล...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
16 ก.ย. 57
18 . Internal Audit (สายธุรกิจไก่)
- ปฏิบัติงานตรวจสอบภายในทางด้านการเงิน และการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ตามแผนงานที่กำหนด โดยการประเมินความเสี่ยง - ประเมินระบบควบคุมภายใน สอบทานการดำเนินการและประเมินความเหมาะสม - ประเมินและกำกับดูแล...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
16 ก.ย. 57
19 . วิศวกรโยธา (สายธุรกิจอาหารสัตว์)
1.ดูแลและปรับปรุงงานซ่อมบำรุงระบบสาธารณูปโภคให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 2.ตรวจสอบดูแลงานซ่อม สร้าง อาคาร และระบบสาธารณูปโภคอื่นๆ 3.ปฏิบัติกิจกรรมตามนโยบายของบริษัท เช่น WCM, TQM 4.ปฏิบัติงานอื่น...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
16 ก.ย. 57
20 . ผู้แทนขาย (Food Service)
- ขายสินค้าในช่องทาง Food Service : ร้านอาหาร/ โรงแรม / สายการบิน และอื่นๆ - รับผิดชอบยอดขายให้ได้ตามเป้าหมายที่ได้รับ - จัดทำรายงานเป้าหมายการขายนำเสนอผู้บริหาร - ติดต่อประสานงานทั้งภายในและภายนอก...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
16 ก.ย. 57
21 . ผู้แทนขาย (Modern Trade)
- ขายสินค้าผ่านช่องทาง Modern Trade (Lotus/Big C/ Macro ) - ดำเนินการเจรจา trade agreement และราคาขายสินค้า กับลูกค้า - รับผิดชอบยอดขายให้ได้ตามเป้าหมายที่ได้รับ - จัดทำรายงานการขายนำเสนอผู้บ...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
16 ก.ย. 57
22 . ผู้แทนขาย (สายธุรกิจสุขภาพสัตว์)
1. รับผิดชอบในการวางแผนการขายเพื่อให้ได้ยอดขายตามเป้าหมายที่วางไว้ 2. ให้คำแนะนำและส่งเสริมการปฎิบัติงานของพนักงานขายในการให้บริการกลุ่มลูกค้าที่ได้รับมอบหมาย 3. ติดตามลูกแลลูกค้าที่มีภาระหนี้...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
16 ก.ย. 57
23 . หัวหน้าหน่วยบรรจุพรีมิกซ์ (สายธุรกิจสุขภาพสัตว์)
1. ตรวจสอบแผนการผลิตล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน และตรวจสอบความพร้อมของวัตถุดิบ บรรจุภัณฑ์ เครื่องจักร และบุคลากร 2. ควบคุมการเบิก การรับ วัตถุดิบ และบรรจุภัณฑ์ ให้มีความถูกต้องทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพ...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
16 ก.ย. 57
24 . หัวหน้าหน่วยเตรียมวัตถุดิบ (สายธุรกิจสุขภาพสัตว์)
1. ตรวจสอบการเตรียมวัตถุดิบให้มีความถูกต้องตามสูตรการผลิต 2. ตรวจสอบการทำความสะอาดสถานที่จัดเตรียมวัตถุดิบหลังการเตรียมวัตถุดิบในแต่ละวัน 3. ตรวจสอบการจัดเก็บเศษวัตถุดิบคงเหลือจากการชั่งให้เป็...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
16 ก.ย. 57
25 . สัตวแพทย์วิชาการ (ประจำสำนักงานหาดใหญ่)
1. ดูแลควบคุมระบบการป้องกันเฝ้าระวังโรค ป้องกันโรค การรักษาและการแก้ปัญหาโรคสุกร,ไก่ 2. ควบคุมการใช้ยา เวชภัณฑ์ สารเคมีที่ใช้ในธุรกิจการเลี้ยงสัตว์ ให้ถูกต้องตามกฎหมายและมาตรฐานการผลิตสุกรและมีต...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
16 ก.ย. 57
26 . เจ้าหน้าที่ขายหน้าโรง (สายธุรกิจไก่)
• วางแผนขายล่วงหน้าเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย • ขายสินค้าให้ได้กำไรสูงเพื่อให้บริษัทและรักษาผลประโยชน์บริษัท • จัดสรรแบ่งส่วนสินค้าให้ลูกค้าด้วยความยุติธรรม • ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
1 อัตรา
16 ก.ย. 57
27 . ผู้ช่วยหัวหน้าส่วนจัดส่ง (สายธุรกิจสุกร)
• ควบคุมดูแลประสานงานและแก้ไขปัญหาการจัดส่งให้มีประสิทธิภาพและตอบสนองความพึงพอใจต่อลูกค้า • ควบคุมการดูแลการวางแผนงานการจัดส่งสินค้าให้ลูกค้าประจำวัน และจัดหารถห้องเย็นเพื่อทำการโหลดสินค้ากับโรงงานเพ...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
16 ก.ย. 57
28 . เจ้าหน้าที่ขายหน้าโรง (สายธุรกิจสุกร)
• ขายสินค้าชิ้นส่วนสุกรช่องทางการขายหน้าโรงและลูกค้ากลุ่มภูมิภาค • รับ Order และส่ง Order ให้ทางคลังสินค้า เพื่อพร้อมส่งมอบให้ลูกค้า • เก็บบันทึกข้อมูลยอดขายและจัดทำงานนำเสนอข้อมูล • ให้บริการลูกค้...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
16 ก.ย. 57
29 . นักวิเคราะห์การตลาดอาวุโส (สายธุรกิจสุขภาพสัตว์)
• รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลตามเศรษฐกิจ การตลาดโดยรวม marketing size ข้อมูลคู่แข่ง ข้อมูลของบริษัท • วิเคราะห์ วิจัยพฤติกรรมผู้บริโภคหรืองานวิจัยการตลาดอื่น • วิเคราะห์โอกาสทางการตลาดเพื่อหาทางเลือกที...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
16 ก.ย. 57
30 . วิศวกรออกแบบประเมินราคา (สายธุรกิจสุขภาพสัตว์ )
• จัดทำต้นแบบการประเมินราคา เพื่อทำใบเสนอราคา • จัดทำรายละเอียดแบบเพื่อทำต้นทุน ส่งรายละเอียดแบบให้ส่วนงานผลิต ติดตั้งและจัดทำแบบมาตราฐานแบบงานติดตั้ง • ออกแบบอุปกรณ์และจำนวนการใช้งานของการติดตั้ง ...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
16 ก.ย. 57
31 . หัวหน้าส่วน Development system (สายธุรกิจไก่)
• มีความรู้ความสามารถในการควบคุมผู้ใต้บังคับบัญชาและสามารถออกแบบและเขียนแบบงานไฟฟ้า เครื่องกล โยธา • ใช้โปรแกรม Word, Excel, Auto CAD , Visio , power point • เข้าใจภาอังกฤษสามารถ พูด ฟัง อ่าน เขีย...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
16 ก.ย. 57
32 . เจ้าหน้าที่พิธีการนำเข้า (ประจำสำนักงานใหญ่)
ดูแลการนำเข้าสินค้าตั้งแต่การเปิด L/C เคลียร์สินค้า ประสานงานการจัดส่งสินค้าเข้าโกดัง ทำต้นทุนสินค้า, การ Claim ประกันภัยสินค้า และการชำระเงินค่าสินค้า ตรวจสอบค่าใช้จ่ายในการเคลียร์สินค้านำเข้า...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
16 ก.ย. 57
33 . เจ้าหน้าที่ทรัพยากรมนุษย์ : พัฒนาองค์กร (ธุรกิจอาหารสัตว์)
- การจัดทำ และกำหนด Competency ในกลุ่มงานขาย - การจัดแผนการอบรม (Trianing Road Map)เพื่อพัฒนาทักษะ ความรู้ ด้านงานขาย การตลาด และองค์ความรู้เพื่อใช้ในการทำงานด้านการขายผลิตภัณฑ์ - การติดต...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
16 ก.ย. 57
34 . เจ้าหน้าที่ระบบงานวิศวกรรม (สำนักงานใหญ่)
- สร้างและพัฒนาระบบงานด้านวิศวกรรม และเทคนิคด้านวิศวกรรม รวมทั้งประยุกต์ใช้และเฝ้าระวัง (Monitor) โดยประสานงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก ให้สามารถนำมาปฏิบัติใช้จริงได้ และสอดคล้องก...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
16 ก.ย. 57
35 . วิศวกร (ส่วนงานกลาง)
•ออกแบบ ประเมินราคาและจัดทำTOR งานระบบทำความเย็น/ระบบไอน้ำ/ระบบปรับอากาศ&ระบายอากาศ/Utility อื่นๆ และเครื่องจักรกระบวนการผลิต ของโรงงานต่างๆ ภายในเครือเบทาโกร •จัดประมูลงาน งานระบบต่างๆ พร้อมประเมินศ...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
16 ก.ย. 57
36 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อ (ส่วนกลาง)
การรับนโยบายและวางแผนการสั่งซื้อและจัดส่ง •ควบคุมการวางแผนและดูแลประสานงานการสั่งซื้อและจัดส่งวัตถุดิบให้สอดคล้องกับแผนผลิตของโรงงาน •ดูแลและประสานงานในการควบคุมสต็อคคงคลัง ดูแลกระบวนการสั่งซื้อให้...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
16 ก.ย. 57
37 . ผู้แทนขาย (สายธุรกิจภูมิภาค)
•รับผิดชอบงานขายตามผลิตภัณฑ์ที่ได้รับมอบหมายในเขตพื้นที่รับผิดชอบให้บรรลุตามเป้าหมาย •นำเสนอผลิตภัณฑ์ และให้คำแนะนำ, แก้ไขปัญหาในส่วนของสินค้า และบริการ ให้กับกลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้เป็นอย่างดี •จั...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
16 ก.ย. 57
38 . ผู้จัดการร้าน Betagro Shop ประจำ สาขาสว่างแดนดิน (สายธุรกิจภูมิภาค)
•บริหารและดูแลรับผิดชอบงานใน Betagro Shop ทั้งหมด •บริหาร Stock สินค้า •รับผิดชอบยอดขายให้ได้ตามเป้าหมาย •จัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
16 ก.ย. 57
39 . หัวหน้าส่วนระบบทำความเย็น (สายธุรกิจไก่ )
- วางแผน Preventive maintenance และควบคุมระบบทำความเย็นทั้งหมด และเครื่องทำน้ำแข็ง - วางแผน PM และปรับปรุงแผนการซ่อมบำรุง ระบบทำความเย็นทั้งหมด - ปฎิบัติงาน เพื่อดำเนินการตามแผนกิจกรรมต่างๆ WCM เพื่...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
16 ก.ย. 57
40 . เจ้าหน้าที่สื่อสารตราสินค้า (ส่วนกลาง)
1.ปฏิบัติหน้าที่เป็นผุ้ช่วยดูแลรับผิดชอบ Brand BETAGRO 2.สร้างสรรค์และนำเสนอผลงานและกิจกรรมของ Brand ในแต่ละปี 3.ปฏิบัติงานด้านการผลิตสื่อโฆษณาร่วมกับฝ่ายศิลป์ภายใน และ Agency จากภายนอก 4.ร่วมวิเคร...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
16 ก.ย. 57
41 . เจ้าหน้าที่/หัวหน้าส่วนควบคุมระบบการจัดการ (ส่วนกลาง)
1.จัดทำเอกสาร/เปลี่ยนแปลง/ยกเลิกเอกสารที่เกี่ยวข้องให้ทันสมัยสอดคล้องกับข้อกำหนดของระบบ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 2.จัดทำติดตามการประยุกต์ใช้และรักษาระบบอาชีวอนามัยและความปลอดภัยให้สอดคล้องกั ข้อกำหน...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
16 ก.ย. 57
42 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (ส่วนกลาง)
1.วางแผนงานและดำเนินงานด้านความปลอดภัย และอาชีวอนามัย 2.รวบรวม วิเคราะห์ข้อมุล สถิติ และจัดทำรายงาน ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับความปลอดภัย และอาชีวอนามัย 3.ตรวจสอบหาสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ สภาพ และการกระทำท...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างเงินเดือน
16 ก.ย. 57
43 . Supplier Quality Audit Specialist (ส่วนกลาง)
1.การจัดการโครงการตรวจสอบและคัดเลือกผู้ขายรายใหม่ 2.การจัดการโครงการตรวจสอบและคัดเลือกผู้ขายรายปัจจุบัน 3.การจัดการโครงการพัฒนาคุณภาพผู้ขาย 4.การประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและทีม เพื่อเตรียมก...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
16 ก.ย. 57
44 . นักบัญชี (ประจำสำนักงานใหญ่)
- ดูแลรับผิดชอบเอกสารต้นทุนสินค้าและรายงานประกอบต้นทุน - จัดทำเอกสารเกี่ยวกับการบันทึกบัญชี AP - จัดทำเอกสารเกี่ยวกับการบันทึกบัญชี AR - ทำเอกสารเกี่ยวกับด้านการเงิน - งานอื่นๆที่ได้รั...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
16 ก.ย. 57
45 . นักวิชาการสัตว์ปีก (สายธุรกิจอาหารสัตว์)
1. สนับสนุนการขายอาหารสัตว์ในพื้นที่รับผิดชอบให้บรรลุเป้าหมายยอดขาย ทั้งลูกค้าเดิม และลูกค้าใหม่ 2. ดูแล ให้คำแนะนำด้านวิชาการ และการจัดการฟาร์มแก่ลูกค้า และบริการด้านอื่นๆ เพื่อส่งเสริมยอดขาย และใช้...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
16 ก.ย. 57
46 . ผู้แทนขาย (ประจำสำนักงานระยอง)
1.รับผิดชอบยอดขายให้ได้ตามเป้าหมายที่บริษัทกำหนด 2.ขยายตลาดกลุ่มลูกค้าใหม่และรักษาฐานลูกค้าเก่า 3.รับผิดชอบการเก็บเงิน รับชำระค่าสินค้า ติดตามรับชำระหนี้/ภาระหนี้ 4.สำรวจราคา/ภาวะตลาด/คู่แข่ง 5.แล...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
16 ก.ย. 57
47 . เจ้าหน้าที่สินเชื่อ (สาขาศรีราชา)
1.ตรวจสอบราคาประกาศ/เปลี่ยนราคาประกาศในระบบ Accpac และ Pos 2.จัดทำประการ Meat & food ทุกผลิตภัณฑ์ 3.จัดทำ Collection Sheet-เบิก/รับใบเสร็จรับเงินให้ฝ่ายขายตามเงื่อนไข เวลาที่กำหนด 4.เคลียร์ชุดรับชำ...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
16 ก.ย. 57
48 . นักวิชาการส่งเสริม-โครงการไก่เนื้อ ( ประจำสำนักงานระยองและนครสวรรค์ )
>> กิจกรรม BETAGRO Open house เปิดรับกว่า 100 อัตรา ในวันเสาร์ที่ 4 ตุลาคม 2557 ตั้งแต่เวลา 8.30-16.00 น.<<

1. ควบคุมดูแลโครงการผลิตไก่เนื้อให้ได้ตามเป้าหมาย 2. ติดต่อประสานงานกับปศุสัตว์ ในการขอเข้าเลี้ยงไก่/เก็บ Swabส่งตรวจ และการทำใบเคลื่อนย้ายไก่ 3. สรรหา คัดเลือกเกษตรกร และประสานงานกับสถาน...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
16 ก.ย. 57
49 . เจ้าหน้าที่คลังสินค้า(ประจำสำนักงานระยอง)
1.ดูแลการเบิกจ่ายสินค้าทั้งสาขาและร้าน Betagro Shop รวมทั้ง order สินค้าที่มาจากโรงงาน 2.จัดทำเอกสารการวางบิลของขนส่งพร้อมทั้งคิดค่าขนส่ง การเบิกเอกสารอื่นๆ และคิดเงินให้แก่ลูกค้ารวมทั้งเทียบ Accpac...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
16 ก.ย. 57
50 . ผู้แทนขาย (ประจำสาขาเกาะสมุยและสาขาระนอง)
รับผิดชอบยอดขาย ให้ได้ตามเป้าหมายที่บริษัทกำหนด รับผิดชอบการเก็บเงินรับชำระค่าสินค้า ติดตามรับชำระหนี้/ภาระหนี้ นำเงินเข้าบัญชีบริษัท สำรวจ ราคา/ภาวะตลาด/คู่แข่งขัน และงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอ...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
เงินเดือน 15xxx
16 ก.ย. 57
51 . เจ้าหน้าที่การตลาด-ประจำสำนักงานใหญ่ (สายธุรกิจไก่)
- ศึกษาข้อมูลการตลาด ทั้งในส่วนของภาพลักษณ์สินค้า Betagro และสินค้าคู่แข่ง - บริหารสินค้า เพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการในทุกช่องทางการขาย - มีส่วนร่วมในการพัฒนาผลิตภัณฑ์กับฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์ - ประส...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
16 ก.ย. 57
52 . Product Manager (สายธุรกิจไก่)
- Coordinates development of marketing plans to penetrate new markets - Formulating sales and marketing plans strategies for company product in international market - Control and execute the initiat...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
16 ก.ย. 57
53 . เจ้าหน้าที่การตลาด (สายธุรกิจอาหาร)
1.พัฒนาสินค้าและการกำหนดราคาขายสินค้ารวมถึงหาช่องทางการตลาดใหม่ของสินค้าที่ได้รับมอบหมาย 2.ดำเนินการจัดทำเครื่องมือการสื่อสารทางการตลาดให้สอดคล้องกับนโยบายของบริษัท 3.ดำเนินการกิจกรรมทางการตลาดและกิ...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
16 ก.ย. 57
54 . ผู้แทนขาย (สายธุรกิจอาหาร)
1.ดูแลลูกค้าในความรับผิดชอบ รักษายอดขายและเพิ่มยอดขายให้ตามเป้าหมาย 2.รายงานและนำเสนอผลงานขายสัปดาห์และขายเดือน /sale Report 3.วางแผนและจัดการงานที่ได้รัมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 4.ติดต่อประสานงานทั...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
16 ก.ย. 57
55 . ผู้ช่วยผู้จัดการทรัพยากรมนุษย์ (สายธุรกิจอาหาร)
1.จัดทำแผนกลยุทธ์ในการพัฒนาองค์กรและพนักงานเพื่อรองรับธุรกิจ 2.ออกแบบโครงสร้างโปรแกรม เครื่องมือ การพัฒนาองค์กรและพนักงาน 3.ออกแบบหลักสูตรฝึกอบรมและจัดทำงบประมาณการพัฒนาพนักงาน 4.บริหารจัดการ การพั...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
16 ก.ย. 57
56 . ผู้ช่วยหัวหน้าส่วนพัฒนาผลิตภัณฑ์ (สายธุรกิจอาหาร)
1.พัฒนาสินค้าในกลุ่มผลิตภัณฑ์ไส้กรอกและ Process Meat ทั้งผลิตภัณฑ์ใหม่และปรับปรุงผลิตภัณฑ์เดิม 2.วางแผนประเมิน/ออกแบบกระบวนการทดลอง กระบวนการผลิต คำนวนต้นทุนสินค้า 3.ทำการทดลอง Lab Test ,CP Testและ ...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
16 ก.ย. 57
57 . หัวหน้าส่วนพัฒนาธุรกิจ (สายธุรกิจภูมิภาค)
บริหารและดูแลรับผิดชอบ Key Account ให้ได้ตามเป้าหมาย รับผิดชอบงานพัฒนาสินค้าใหม่ รับผิดชอบงานด้านผลิตภัณฑ์ ของสินค้าภายนอกที่เข้าขายใน Betagro Shop งานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
16 ก.ย. 57
58 . วิศวกรระบบทำความเย็น (สายธุรกิจไก่)
ประจำโรงงานลพบุรี !!

- ดูแลระบบงานเครื่องทำความเย็น ระบบปรับอากาศ ระบบระบายอากาศ - เก็บประวัติ วางแผน ตรวจสอบ และติดตาม Downtime และการทำ PM เครื่องจักรที่เกี่ยวข้อง

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
16 ก.ย. 57
59 . โฟร์แมน-ประจำโรงงานลพบุรี (ส่วนกลาง)
1.ทำการรังวัด และสำรวจพื้นที่ก่อสร้างด้วยกล้องดิจิตอล 2.ควบคุมงานก่อสร้างตามที่ได้รับมอบหมาย 3.ตรวจสอบปริมาณงานหน้าก่อสร้างที่ทำได้จริง

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
16 ก.ย. 57
60 . เลขานุการ-ประจำสำนักงานใหญ่ (สายธุรกิจสุขภาพสัตว์)
1.ติดตามประสานงานด้านเอกสารต่างๆ กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 2.ดูแลและเตรียมรายละเอียดการประชุมตามที่ได้รับมอบหมาย 3.ติดต่อประสานงาน ภายในและภายนอกตามที่ได้รับมอบหมาย 4.ดูแลด้านตารางนัดหมายผู...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
16 ก.ย. 57
61 . เจ้าหน้าที่ปรับปรุงพันธุ์ / คัดพันธุ์ (สายธุรกิจสุกร)
1. ควบคุมการคัดเลือกสุกรพันธุ์เพื่อทดแทนและจำหน่ายให้ได้ตามมาตรฐานดารคัดพันธุ์ โดยที่สุกรที่คัดเลือกต้องได้ปริมาณตามเป้าหมาย และมีคุณภาพ สร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้า 2. วางแผนและควบคุม กระบวนงานทด...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
16 ก.ย. 57
62 . สัตว์แพทย์ (สายธุรกิจสุกร)
ด่วน!!

1. ควบคุมดูแลสุขภาพสุกรในฟาร์มหรือโครงการที่รับผิดชอบ 2. ความคุมดูแลการใช้ยาปฏีชีวนะ,วัคซีน,เวชภัณฑ์และสารเคมีต่าง ๆ ภายในฟาร์มหรือโครงการ 3. ประสานงานกับหน่วยงานต่าง ที่เกี่ยวข้อง เช่นฝ่ายอาหารสัตว...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
16 ก.ย. 57
63 . Internal Audit (สายธุรกิจสุกร)
1.ปฏิบัติงานตรวจสอบตามที่ได้รับมอบหมายให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพ และเป็นไปตามแนวทางการตรวจสอบที่ได้รับการอนุมัติ 2.สำรวจกิจกรรมในงานที่ได้รับมอบหมายให้ทำการตรวจสอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำการประเมินค...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
16 ก.ย. 57
64 . ผู้แทนขายอาหารสัตว์
1. ดูแลรับผิดชอบงานขายอาหารสัตว์ให้เป็นไปตามเป้าหมาย 2. ติดตามข้อมูลสถานการณ์ทางการตลาดและของคู่แข่งขัน 3. ดูแล และเป็นตัวกลางประสานงานระหว่างลูกค้าและบริษัท 4. ติดตาม แก้ไข แนะนำการจัดการต่างๆ แก่...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
16 ก.ย. 57
65 . วิศวกรซ่อมบำรุง (ส่วนกลาง)
รับด่วนมาก !!

- ควบคุมและดูแลเครื่องจักรและอุปกรณ์ในการผลิต และปรับปรุง แก้ไข จุดบกพร่อง เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด - วางแผน ตรวจสอบ และติดตามผล PM ของเครื่องจักร - บันทึกและจัดเก็บข้อมูลและประวัติเครื่องจ...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
16 ก.ย. 57
66 . เจ้าหน้าที่จัดส่ง-ประจำโรงงานอ้อมน้อย (ธุรกิจไก่)
1.ควบคุมพนักงานขับรถ พนักงานยกสินค้าให้จัดส่งสินค้าตาม Order 2.ตรวจสอบสภาพรถยนต์เพื่อให้มีสภาพพร้อมใช้งาน 3.จัดทำรายการเกี่ยวกับการใช้รถ การใช้น้ำมัน

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
16 ก.ย. 57
67 . ผู้ช่วยผู้จัดการร้าน Betagro Shop (สายธุรกิจอาหาร)
- ควบคุมการบริหารงาน - บริหารจัดการแคชเชียร์และงานคลังสินค้าภายในร้าน - ควบคุมดูแลการจัดส่งสินค้าให้แก่ลูกค้า - ควบคุมมาตราฐาน เบทาโกร ช็อป ให้ตรงตามมาตราฐานของเครือ

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
16 ก.ย. 57
68 . ผู้แทนขาย(ชาย) ประจำ จ.กระบี่ ,พังงา , ภูเก็ต
- ขายสินค้าให้ได้ตามเป้าหมายที่บริษัทกำหนด - เก็บเงินรับชำระค้าสินค้า/ลูกหนี้/นำเงินฝากธนาคาร - วางแผนการทำงาน ควบคุมติดตามภาระหนี้ของลูกค้าในพื้นที่รับผิดชอบ - สำรวจข้อมูลตลาด Market share แ...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
16 ก.ย. 57
69 . เจ้าหน้าที่อาวุโสความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม (ประจำฟาร์มไก่)
1.จัดทำแผนงาน งบประมาณ เป้าหมายประจำปีด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม ให้สอดคล้องกับนโยบาย 2.ดูแลและบริหารจัดการให้เกิดความปลอดภัยในการทำงานทั้งภายในและภายนอก (ฟาร์ม และโรงฟัก) 3.กำหนด...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
16 ก.ย. 57
70 . Export Sales (Japan Market)
1. As a Sales Driven Team, serves Business Unit of Food in sales strategy initiating and implementing the market expansion in Japan 2. Develops market strategies and sales promotions as well as mo...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
16 ก.ย. 57
71 . ช่างเทคนิค (ประจำสำนักงานกำแพงเพชร)
1.รับผิดชอบในการตรวจระบบไฟฟ้าของฟาร์มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการทั้งหมดให้พร้อมใช้งานตลอดเวลา 2.รับผิดชอบตรวจสอบระบบไฟฟ้าอาคารสำนักงาน,บ้านไข่และคลังสินค้า ให้ใช้งานได้ตลอดเวลา 3.รับผิดชอบดูแลเครื...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
16 ก.ย. 57
72 . นักชิมมืออาชีพ (Sensory Test)
- ทำหน้าที่ทดสอบ/ชิมอาหารโดยใช้ประสาทสัมผัส (Sensory Test) - สามารถปฏิบัติงานต่อเนื่องได้ 4 วัน/สัปดาห์ ตั้งแต่เวลา 9.30-16.30 น. และสามารถมาปฏิบัติงานได้ทุกครั้งตามตารางการนัดหมาย ซึ่งจะแจ้งให้ทร...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
16 ก.ย. 57
73 . เจ้าหน้าที่การเงิน (สายธุรกิจไก่)
1. ดูแลรับผิดชอบการรับชำระเงินค่าขายสินค้าหน้าโรง 2. ออกอินวอย์ซขายและกระทบยอดขายและเงินที่รับชำระกับแผนกสินเชื่อทุกสิ้นวัน 3. รับผิดชอบการเบิกจ่ายเงินสด

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
16 ก.ย. 57

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
16 ก.ย. 57
75 . ผู้จัดการแผนกวิศวกรรม (ประจำโรงงานลพบุรี)
>> กิจกรรม BETAGRO Open house เปิดรับกว่า 100 อัตรา ในวันเสาร์ที่ 4 ตุลาคม 2557 ตั้งแต่เวลา 8.30-16.00 น.<<

- บริหารจัดการ การบำรุงรักษาเครื่องจักร - บริหารจัดการอะไหล่เครื่องจักร - งานวิเคราะห์และปรับปรุงการบำรุงรักษาเครื่องจักร - งานบริหารค่าใช้จ่ายส่วนงานซ่อมบำรุง - สนับสนุนให้เกิดการใช้พลังง...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
16 ก.ย. 57
76 . เจ้าหน้าที่ผลิต (ประจำโรงงานลพบุรี)
>> กิจกรรม BETAGRO Open house เปิดรับกว่า 100 อัตรา ในวันเสาร์ที่ 4 ตุลาคม 2557 ตั้งแต่เวลา 8.30-16.00 น.<<

- ควบคุมกระบวนการผลิตให้เป็นไปตามขั้นตอนที่กำหนด - ตรวจสอบดูแลเครื่องจักร และพื้นที่การทำงานให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ - ควบคุมดูแลผู้ใต้บังคับบัญชา และดำเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
16 ก.ย. 57
77 . ผู้จัดการทรัพยากรมนุษย์ (ประจำโรงงานลพบุรีและนครปฐม)
>> กิจกรรม BETAGRO Open house เปิดรับกว่า 100 อัตรา ในวันเสาร์ที่ 4 ตุลาคม 2557 ตั้งแต่เวลา 8.30-16.00 น.<<

- รับผิดชอบงานด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์โดยภาพรวม เช่น การสรรหาและคัดเลือก แรงงานสัมพันธ์ การฝึกอบรม และการจ่ายเงินเดือน ให้กับโรงงาน และบริษัทในเครือเบทาโกร ให้สามารถดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ เป...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
16 ก.ย. 57
78 . เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ (ประจำโรงงานลพบุรี)
>> กิจกรรม BETAGRO Open house เปิดรับกว่า 100 อัตรา ในวันเสาร์ที่ 4 ตุลาคม 2557 ตั้งแต่เวลา 8.30-16.00 น.<<

- ดูแลควบคุมคุณภาพของสินค้าที่ผลิตให้เป็นไปตามระบบมาตรฐาน - ดูแลการทำงาน และควบคุมผู้ใต้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติตามระบบมาตรฐานที่กำหนด เช่น GMP, HACCP, ISO เป็นต้น

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
16 ก.ย. 57
79 . เจ้าหน้าที่คลังสินค้า (ประจำโรงงานลพบุรี)
>> กิจกรรม BETAGRO Open house เปิดรับกว่า 100 อัตรา ในวันเสาร์ที่ 4 ตุลาคม 2557 ตั้งแต่เวลา 8.30-16.00 น.<<

- ควบคุมดูแลและตรวจสอบการ Load สินค้าให้ถูกต้องและตรงต่อเวลา - ควบคุมดูแลผู้ใต้บังคับบัญชา ให้เกิดการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ - ตรวจสอบการทำงานของเครื่องมือ เครื่องจักร ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
16 ก.ย. 57
80 . เจ้าหน้าที่สุขาภิบาลโรงงาน (ประจำโรงงานลพบุรี)
>>กิจกรรม BETAGRO Open house เปิดรับกว่า 100 อัตรา ในวันเสาร์ที่ 4 ตุลาคม 2557 ตั้งแต่เวลา 8.30-16.00 น<<

- ควบคุมและตรวจสอบงานความสะอาดเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ในพื้นที่ผลิต เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดมาตรฐาน - ควบคุม ดูแล และตรวจสอบกระบวนการล้างให้เป็นไปตามที่ระบุไว้ใน HACCP, GMP ที่วางไว้ เพื่อป้องกัน...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
16 ก.ย. 57
81 . วิศวกร KAIZEN (ประจำโรงงานลพบุรี)
>> กิจกรรม BETAGRO Open house เปิดรับกว่า 100 อัตรา ในวันเสาร์ที่ 4 ตุลาคม 2557 ตั้งแต่เวลา 8.30-16.00 น.<<

- รับผิดชอบงานด้าน KAIZEN ของหน่วยงานที่ได้รับมอบหมาย - ผลักดันให้มีการพัฒนาปรับปรุงการทำงานอย่างต่อเนื่อง - ศึกษาหัวข้อการปรับปรุงประสิทธิภาพ ของโรงงานอย่างต่อเนื่อง

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
16 ก.ย. 57
82 . ช่างเทคนิค (ประจำโรงงานลพบุรีและฟาร์มภาคกลาง)
>> กิจกรรม BETAGRO Open house เปิดรับกว่า 100 อัตรา ในวันเสาร์ที่ 4 ตุลาคม 2557 ตั้งแต่เวลา 8.30-16.00 น.<<

1.ปฏิบัติงานตามแผนงานบำรุงรักษาเชิงป้องกัน 2.ปฏิบัติงานตามมาตรฐานการทำงาน 3.รายงานการปฏิบัติงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ 4.เก็บรักษาเครื่องมือเครื่องใช้ให้พร้อมใช้งาน 5.เบิกวัสดุอุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
16 ก.ย. 57
83 . วิศวกรโยธา (ประจำโรงงานลพบุรี)
>> กิจกรรม BETAGRO Open house เปิดรับกว่า 100 อัตรา ในวันเสาร์ที่ 4 ตุลาคม 2557 ตั้งแต่เวลา 8.30-16.00 น.<<

- ดูแลควบคุมการก่อสร้าง (อาคาร/โรงงาน/ฟาร์ม) - กำกับ ควบคุม ดูแลผู้รับเหมา - ออกแบบโครงสร้าง โรงงาน อาคาร และสาธารณูปโภค

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
16 ก.ย. 57
84 . เจ้าหน้าที่พัฒนาผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิต (ประจำโรงงานลพบุรี)
>> กิจกรรม BETAGRO Open house เปิดรับกว่า 100 อัตรา ในวันเสาร์ที่ 4 ตุลาคม 2557 ตั้งแต่เวลา 8.30-16.00 น.<<

1. พัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าใหม่ด้วยตนเองหรือตามความต้องการของลูกค้าและการนำผลิตภัณฑ์ต้นแบบเข้าผลิตในกระบวนการผลิตจริง 2. พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการผลิต และการทำงานให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นเพื่อลดขั้นตอนกา...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
16 ก.ย. 57
85 . วิศวกรซ่อมบำรุงระบบสาธารณูปโภค (ประจำโรงงานลพบุรี)
>> กิจกรรม BETAGRO Open house เปิดรับกว่า 100 อัตรา ในวันเสาร์ที่ 4 ตุลาคม 2557 ตั้งแต่เวลา 8.30-16.00 น.<<

- บริหารและจัดการงานระบบสาธารณูปโภค (ระบบเครื่องกล ระบบไฟฟ้า) - ควบคุมงานด้านการก่อสร้าง การติดตั้ง การบำรุงรักษา - ประสานงานระหว่างหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในภายนอก - ปฏิบัติตามสารการบังคับบัญชา

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
16 ก.ย. 57
86 . วิศวกรซ่อมบำรุง (สายธุรกิจอาหาร)
• ควบคุมการทำงานของเครื่องจักรในกระบวนการผลิต เพื่อให้มีของเสียน้อยที่สุด • กำหนด ปรับวิธีการทำงานและการใช้เครื่องจักรให้เหมาะสมในการผลิต • ตรวจสอบสาเหตุ และแก้ไขปัญหา ตลอดจนวางแผนในการบำรุงรักษาเค...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
16 ก.ย. 57
87 . ผู้จัดการส่วนคลังสินค้า (สายธุรกิจอาหารสัตว์)
- ควบคุมและดูแลการจัดการคลังอาหารสัตว์ - ควบคุมดูแลการตรวจเช็คสต๊อกอาหาร - ควบคุมปริมาณการจัดเก็บอาหารสัตว์ให้เพียงพอต่อการขายให้กับลูกค้า - ควบคุมดูแลทำความสะอาดและซ่อมแซมในคลังสินค้า - ควบคุมระบ...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
16 ก.ย. 57
88 . เจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพ (สายธุรกิจไก่)
- ควบคุมดูแลเอกสารที่เกี่ยวข้องกับกรมปศุสัตว์ - ควบคุมดูแล ดำเนินงานในส่วนเอกสารตามระบบ ISO - ดำเนินการต่ออายุใบรับรองระบบมาตรฐานของโรงงาน - ควบคุมดูแล การดำเนินงานสรุปข้อมูลด้านคุณภาพให้กับห...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
16 ก.ย. 57
89 . ผู้จัดการแผนกการตลาด (สายธุรกิจอาหาร)
- วิเคราะห์และจัดทำแผนกิจกรรมทางการตลาด ให้เเหมาะสมกับช่องทางการจัดจำหน่าย - ติดตามสถานการณ์ทางการตลาด วิเคราะห์และรายงานความเคลื่อนไหวของการจัดกิจกรรมการตลาดของคู่แข่งและคู่ค้า - ควบคุมและบริหา...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
16 ก.ย. 57
90 . ผู้จัดการส่วนผลิต (สายธุรกิจอาหาร)
- วางแผนในการนำไข่ไก่ เข้าคัดคุณภาพและขนาด ตามรอบการผลิต - ควบคุมการปฏิบัติงานของพนักงานให้สามารถคัดไข่ไก่ ให้เป็นไปตามคุณภาพ - ตรวจสอบและบำรุงรักษาเครื่องจักร ให้อยู่ในสภาพดีและพร้อมใช้งาน -...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
16 ก.ย. 57
91 . เจ้าหน้าที่ผลิต (ประจำโรงงานน้ำซุป BDT)
- ควบคุมกระบวนการผลิตน้ำซุปเข้มข้นให้เป็นไปตามขั้นตอนที่กำหนด - ตรวจสอบดูแลเครื่องจักร และพื้นที่การทำงานให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ - ควบคุมดูแลผู้ใต้บังคับบัญชา และดำเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
16 ก.ย. 57
92 . เจ้าหน้าที่ KAIZEN (สายธุรกิจอาหาร)
- รับผิดชอบงานด้าน KAIZEN ของหน่วยงานที่ได้รับมอบหมาย - ผลักดันให้มีการพัฒนาปรับปรุงการทำงานอย่างต่อเนื่อง - ศึกษาหัวข้อการปรับปรุงประสิทธิภาพ ของโรงงานอย่างต่อเนื่อง

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
16 ก.ย. 57
93 . ผู้จัดการแผนกวิศวกรรม (สายธุรกิจอาหาร)
- บริหารจัดการ การบำรุงรักษาเครื่องจักร - บริหารจัดการอะไหล่เครื่องจักร - งานวิเคราะห์และปรับปรุงการบำรุงรักษาเครื่องจักร - งานบริหารค่าใช้จ่ายส่วนงานซ่อมบำรุง - สนับสนุนให้เกิดการใช้พลังง...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
16 ก.ย. 57
94 . เจ้าหน้าที่ประสานงาน-NBD (ประจำสำนักงานใหญ่)
- ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ และจัดทำเอกสารทั้งภายในภายนอก - ติดต่อประสานงานกับ supplier เกี่ยวกับ order สินค้า - ติดต่อหา supplier ในกรณีต้องการสินค้าใหม่ๆ

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
16 ก.ย. 57
95 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อ-ธุรกิจภัตตาคาร (ประจำสำนักงานใหญ่)
- ประสานงานระหว่างทีมจัดซื้อและทีมภัตตาคาร - ติดตามราคา และการนำราคา Contract เข้าระบบ - ดูแลระบบการเปิด vender และแก้ไขขูลผู้ขาย - การจัดทำกลยุทธ์การจัดซื้อ - ประเมินความเสี่ยงและตรวจสอบคุณภาพของ...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
16 ก.ย. 57
96 . ผู้จัดการส่วนขายหน้าโรงงาน (สายธุรกิจสุกร)
- ติดตามความเคลื่อนไหวของตลาด เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจเรื่องการกำหนดราคา - ติดตามผลการปฏิบัติการในการชำระเงินให้กับฝ่ายบัญชี - ควบคุมผู้ใต้บังคับบัญชาให้เป็นไปตามนโยบาย

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
16 ก.ย. 57
97 . เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการบริการลูกค้า (ประจำสำนักงานใหญ่)
•เป็นศูนย์กลางรับการติดต่อจากลูกค้าและบุคคลภายนอก และสามารถให้ข้อมูลหรือตอบคำถามพื้นฐานเกี่ยวกับเครือเบทาโกรได้ ตลอดจนถึงสามารถรักษาภาพพจน์ที่ดีต่อเครือเบทาโกร •ดูแลติดตาม และUpdate ข้อมูลพื้นฐาน เพื...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
16 ก.ย. 57
98 . สัตวบาล (ฟาร์มสุกรนครสวรรค์)
- ดูแลสุกรพ่อพันธ์ ตรวจสอบคุณภาพ - บันทึกข้อมูลน้ำเชื้อ - สรุปประสิทธิภาพการผลิตและการจัดการพ่อพันธ์ - ประมาณการใช้ยา สารเคมี และวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในห้องปฏิบัติการ

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
16 ก.ย. 57
 พบ 98 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ