เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
กรุณากรอก Username & Password
Username  :  
Password  :  
 พบ 95 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่ธุรการ (สัญญาจ้าง 6 เดือน)
>>ประจำสำนักบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์<<

ประจำศูนย์พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ หน้าที่ความรับผิดชอบ •ประสานงานการฝึกอบรมตามแผนงานที่กำหนดไว้ •ดำเนินการเรื่องเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการฝึกอบรมทั้งหมด •ดำเนินการเรื่องแบบประเมินผลการฝึกอบรมจากพนักงานภ...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
23 ก.ค. 57
2 . วิศวกรซ่อมบำรุงอาคาร (สายธุรกิจไก่)
1.ปรับปรุงซ่อมแซม ต่อเติม ซ่อมสร้างตัวอาคาร สถานที่ของโรงงาน 2.ประสานงานโครงการ ปรับปรุงโรงงานกับหน่วยงานภายนอก 3.ปฏิบัติงาน เพื่อดำเนินงานตามแผนกิจกรรมต่าง ๆ WCM เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของบริ...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
23 ก.ค. 57
3 . เจ้าหน้าที่พัฒนาผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิต (สายธุรกิจไก่)
1. พัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าใหม่ด้วยตนเองหรือตามความต้องการของลูกค้าและการนำผลิตภัณฑ์ต้นแบบเข้าผลิตในกระบวนการผลิตจริง 2. พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการผลิต และการทำงานให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นเพื่อลดขั้นตอนกา...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
23 ก.ค. 57
4 . Chef (ประจำสำนักงานใหญ่)
- คิดค้น และพัฒนาสูตรอาหารมาตรฐาน (Standard Recipe) จากวัตถุดิบ ในเครือเบทาโกร (หมู ไก่ ไข่ และสินค้าแปรรูป) - สนับสนุนและให้ความรู้เรื่องการประกอบอาหารที่เป็นมาตรฐานแก่กลุ่มลูกค้า และพนักงานภายใน...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
23 ก.ค. 57
5 . เจ้าหน้าที่สอบย้อนกลับ (ประจำสำนักงานใหญ่)
- ทำการตรวจสอบข้อมูลแต่ละ BU ในสายธุรกิจ ตามแผนที่กำหนด - ดำเนินการสุ่มตรวจสอบข้อมูลจากLink เพื่อเช็คระบบ และข้อมูลที่ส่งให้ลูกค้า Co-Brand - แจ้งประเด็นปัญหาให้ผู้ดูแลระบบ (Trace Master) ทราบ เ...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
23 ก.ค. 57
6 . ช่างเทคนิค (ประจำฟาร์มไก่)
1.รับผิดชอบซ่อมบำรุงเครื่องจักร เครื่องมือ อุปกรณ์ที่ใช้ในฟาร์ม ทั้งในกระบวนการผลิต สำนักงานโดยรอบพื้นที่ฟาร์มและวิเคราะห์ปัญหาการซ่อมบำรุง 2.ให้ความรู้เกี่ยวกับวิธีการใช้และการบำรุงรักษาเครื่องจัก...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
23 ก.ค. 57

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
23 ก.ค. 57
8 . ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์-ประจำโรงงานลพบุรี (สายธุรกิจอาหาร)
- งานวางแผนอัตรากำลังและสรรหาพนักงาน - งานพัฒนาและฝึกอบรม - งานบริหารค่าตอบแทน และสวัสดิการ - งานธุรการและงานบริหารงานทั่วไป

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
23 ก.ค. 57
9 . เจ้าหน้าที่คลังสินค้า (สายธุรกิจสุกร)
• ควบคุมงานโหลดสินค้า การเบิกจ่าย จัดเก็บสินค้าให้ถูกต้องและตรงเวลา • ควบคุมงานเช็คสต๊อกสินค้า • ควบคุมคนงานให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ • พัฒนางานอย่างต่อเนื่องให้สอดคล้อง Policy ของบริษัท ...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
23 ก.ค. 57
10 . Coordinator (ประจำสำนักงานใหญ่)
1. Arrange the meeting and coordinate with all attendees 2. Responsible for meeting summarize 3. Update department data 4. Coordinate In-House training program 5. Coordinate with related departmen...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
23 ก.ค. 57
11 . ผู้จัดการ / ผู้ช่วยผู้จัดการ (ประจำ Betagro Deli Shop)
1.ดูแลรับผิดชอบร้านให้เป็นระเบียบเรียบร้อยตามมาตราฐาน 2.รับสินค้า จัดเก็บ จัดเรียง ส่งคืน และดูแลพื้นที่เก็บสินค้าภายในร้าน 3.บริหารควบคุมดูแลพนักงานให้ทำหน้าที่ตามความรับผิดชอบให้สำเร็จ 4...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
23 ก.ค. 57
12 . เจ้าหน้าที่บุคคลและธุรการ (ประจำฟาร์มไก่)
1. งานสรรหาว่าจ้าง - ประกาศรับสมัครงาน รวบรวมใบสมัคร ตรวจสอบหลักฐานการสมัครงาน คัดเลือกใบสมัคร การทดสอบ สัมภาษณ์เบื้องต้นการทำสัญญาจ้างงาน ประสานงานกับต้นสังกัด 2. งานพัฒนาและฝึกอบรม - จัดห...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
23 ก.ค. 57
13 . พนักงานประจำร้านอาหาร (ธุรกิจภัตตาคาร)
- ให้การบริการลูกค้าภายในร้านดูแลความเรียบร้อยภายในร้าน - รับออร์เดอร์อาหาร , เก็บเงินค่าอาหาร และ ปรุงอาหาร - ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
23 ก.ค. 57
14 . หัวหน้างานแผนกบริการ (ธุรกิจภัตตาคาร)
- จัดเตรียมพนักงานให้พร้อมและเพียงพอ สำหรับการบริการ และให้เป็นไปตามขั้นตอนที่บริษัทฯ กำหนด - ดูแล เตรียมความพร้อมของเครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆภายในด้านงานบริการ เช่น การจัดโต๊ะ ความสะอาดของจาน/ช้...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
23 ก.ค. 57
15 . ผู้จัดการ/ผู้ช่วยผู้จัดการร้านอาหาร (ธุรกิจภัตตาคาร)
- บริหารงานสาขาให้เป็นไปตามมาตรฐานและนโยบายที่บริษัทกำหนด - บริหารต้นทุนและยอดขาย - บริหารและควบคุมค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่น ด้านอาหาร เครื่องดื่ม ค่าไฟฟ้า ค่าแรง ให้เป็นไปตามปริมาณมาตรฐานที่กำหนด ...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
23 ก.ค. 57
16 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ (สายธุรกิจอาหารสัตว์)
1.ตรวจสอบและเสนอแนะให้ผู้บังคับบัญชาปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมการทำงาน 2.วิเคราะห์งานเพื่อชี้บ่งอันตรายรวมทั้งกำหนดมาตรการป้องกันหรือขั้นตอนการทำงานอย่างปลอดภัยเ...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
23 ก.ค. 57
17 . วิศวกร/หัวหน้าส่วน พัฒนาระบบวิศวกรรม (สายธุรกิจไก่)
1.ควบคุมดูแลเครื่องจักรใน Line Production 2.ตรวจสอบเครื่องจักรให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานก่อนการผลิต ให้สามารถผลิตสินค้าได้ตาม Product 3.วางแผน Preventive maintenance เครื่องจักรใน Line ผลิต 4.ค...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
23 ก.ค. 57
18 . ผู้ช่วยหัวหน้าส่วน-เครื่องกล (สายธุรกิจไก่)
- วางแผนและออกแบบการสั่งสร้างชิ้นงาน - การจัดการซ่อมสร้างตามกำหนดการ - การจัดการ Spare parh - ประเมินค่าใช้จ่ายในการสร้างงานให้กับหน่วยงสนที่เกี่ยวข้อง

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
23 ก.ค. 57
19 . ช่างยนต์ (ประจำฟาร์มไก่)
1.รับผิดชอบการบำรุงรักษาเครื่องยนต์ต่าง ๆภายในฟาร์มและโรงฟัก 2.ซ่อมบำรุงเครื่องยนต์ อุปกรณ์และวิเคราะห์ปัญหาการซ่อมบำรุง 3.ให้ความรู้เกี่ยวกับวิธีการใช้และการบำรุงรักษา

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
23 ก.ค. 57
20 . วิศวกร KAIZEN (ประจำฟาร์มไก่)
1.ส่งเสริม, สนับสนุน, ให้คำปรึกษาในงานด้าน WCM (5S,QCC, KSS, QOL, TPM) 2.รวบรวมข้อมูล นำเสนอผลสำเร็จของ WCM ของฟาร์ม-โรงฟัก 3.เป็นผู้ประสานงานกับหน่วยงานภายใน และ ภายนอกในเพื่อนำเสนอผลงาน, การข...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
23 ก.ค. 57
21 . Internal Audit (สายธุรกิจไก่)
- ปฏิบัติงานตรวจสอบภายในทางด้านการเงิน และการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ตามแผนงานที่กำหนด โดยการประเมินความเสี่ยง - ประเมินระบบควบคุมภายใน สอบทานการดำเนินการและประเมินความเหมาะสม - ประเมินและกำกับดูแล...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
23 ก.ค. 57
22 . สัตวแพทย์ควบคุมคุณภาพและสุขภาพสัตว์ (สายธุรกิจสุกร)
1.ควบคุมดูและสุขภาพสุกร ควบคุมดูแลการใช้เวชภัณฑ์ให้มีประสิทธิภาพ 2.ควบคุมดูและระบบการป้องกันโรค 3.การจัดการให้ความรู้แก่พนักงานในฟาร์ม 4.ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่นกรมปศุสัตว์ ห้องปฏิ...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
23 ก.ค. 57
23 . วิศวกรโยธา (สายธุรกิจอาหารสัตว์)
1.ดูแลและปรับปรุงงานซ่อมบำรุงระบบสาธารณูปโภคให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 2.ตรวจสอบดูแลงานซ่อม สร้าง อาคาร และระบบสาธารณูปโภคอื่นๆ 3.ปฏิบัติกิจกรรมตามนโยบายของบริษัท เช่น WCM, TQM 4.ปฏิบัติงานอื่น...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
23 ก.ค. 57
24 . ผู้แทนขาย (Food Service)
- ขายสินค้าในช่องทาง Food Service : ภัตตาคาร / โรงแรม / สายการบิน และอื่นๆ - รับผิดชอบยอดขายให้ได้ตามเป้าหมายที่ได้รับ - จัดทำรายงานการขายนำเสนอผู้บริหาร

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
23 ก.ค. 57
25 . ผู้แทนขาย (Modern Trade)
- ขายสินค้าผ่านช่องทาง Modern Trade (Lotus/Big C/ Macro ) - รับผิดชอบยอดขายให้ได้ตามเป้าหมายที่ได้รับ - จัดทำรายงานการขายนำเสนอผู้บริหาร

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
23 ก.ค. 57
26 . ผู้แทนขาย (สายธุรกิจสุขภาพสัตว์)
1. รับผิดชอบในการวางแผนการขายเพื่อให้ได้ยอดขายตามเป้าหมายที่วางไว้ 2. ให้คำแนะนำและส่งเสริมการปฎิบัติงานของพนักงานขายในการให้บริการกลุ่มลูกค้าที่ได้รับมอบหมาย 3. ติดตามลูกแลลูกค้าที่มีภาระหนี้...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
23 ก.ค. 57
27 . หัวหน้าหน่วยบรรจุพรีมิกซ์ (สายธุรกิจสุขภาพสัตว์)
1. ตรวจสอบแผนการผลิตล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน และตรวจสอบความพร้อมของวัตถุดิบ บรรจุภัณฑ์ เครื่องจักร และบุคลากร 2. ควบคุมการเบิก การรับ วัตถุดิบ และบรรจุภัณฑ์ ให้มีความถูกต้องทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพ...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
23 ก.ค. 57
28 . หัวหน้าหน่วยเตรียมวัตถุดิบ (สายธุรกิจสุขภาพสัตว์)
1. ตรวจสอบการเตรียมวัตถุดิบให้มีความถูกต้องตามสูตรการผลิต 2. ตรวจสอบการทำความสะอาดสถานที่จัดเตรียมวัตถุดิบหลังการเตรียมวัตถุดิบในแต่ละวัน 3. ตรวจสอบการจัดเก็บเศษวัตถุดิบคงเหลือจากการชั่งให้เป็...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
23 ก.ค. 57
29 . สัตวแพทย์วิชาการ (ประจำสำนักงานหาดใหญ่)
1. ดูแลควบคุมระบบการป้องกันเฝ้าระวังโรค ป้องกันโรค การรักษาและการแก้ปัญหาโรคสุกร,ไก่ 2. ควบคุมการใช้ยา เวชภัณฑ์ สารเคมีที่ใช้ในธุรกิจการเลี้ยงสัตว์ ให้ถูกต้องตามกฎหมายและมาตรฐานการผลิตสุกรและมีต...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
23 ก.ค. 57
30 . เจ้าหน้าที่ขายหน้าโรง (สายธุรกิจไก่)
• วางแผนขายล่วงหน้าเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย • ขายสินค้าให้ได้กำไรสูงเพื่อให้บริษัทและรักษาผลประโยชน์บริษัท • จัดสรรแบ่งส่วนสินค้าให้ลูกค้าด้วยความยุติธรรม • ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
1 อัตรา
23 ก.ค. 57
31 . ผู้ช่วยหัวหน้าส่วนจัดส่ง (สายธุรกิจสุกร)
• ควบคุมดูแลประสานงานและแก้ไขปัญหาการจัดส่งให้มีประสิทธิภาพและตอบสนองความพึงพอใจต่อลูกค้า • ควบคุมการดูแลการวางแผนงานการจัดส่งสินค้าให้ลูกค้าประจำวัน และจัดหารถห้องเย็นเพื่อทำการโหลดสินค้ากับโรงงานเพ...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
23 ก.ค. 57
32 . เจ้าหน้าที่ขายหน้าโรง (สายธุรกิจสุกร)
• ขายสินค้าชิ้นส่วนสุกรช่องทางการขายหน้าโรงและลูกค้ากลุ่มภูมิภาค • เก็บบันทึกข้อมูลยอดขายและจัดทำงานนำเสนอข้อมูล • ให้บริการลูกค้าเมื่อเข้ารับสินค้า • งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
1 อัตรา
23 ก.ค. 57
33 . นักวิเคราะห์การตลาดอาวุโส (สายธุรกิจสุขภาพสัตว์)
• รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลตามเศรษฐกิจ การตลาดโดยรวม marketing size ข้อมูลคู่แข่ง ข้อมูลของบริษัท • วิเคราะห์ วิจัยพฤติกรรมผู้บริโภคหรืองานวิจัยการตลาดอื่น • วิเคราะห์โอกาสทางการตลาดเพื่อหาทางเลือกที...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
23 ก.ค. 57
34 . วิศวกรออกแบบประเมินราคา (สายธุรกิจสุขภาพสัตว์ )
• จัดทำต้นแบบการประเมินราคา เพื่อทำใบเสนอราคา • จัดทำรายละเอียดแบบเพื่อทำต้นทุน ส่งรายละเอียดแบบให้ส่วนงานผลิต ติดตั้งและจัดทำแบบมาตราฐานแบบงานติดตั้ง • ออกแบบอุปกรณ์และจำนวนการใช้งานของการติดตั้ง ...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
23 ก.ค. 57
35 . Sale Coordinator (สายธุรกิจไก่)
•ติดต่อติดตามการชำระเงินของลูกค้า •จัดส่งเอกสารส่งออกต่างๆให้ลูกค้า •ประสานงาน sale /โรงงาน/ธุรการส่งออก •อื่นๆตามที่ผู้บังคับบัญชาแจ้ง

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้าบริษัท
23 ก.ค. 57
36 . หัวหน้าส่วน Development system (สายธุรกิจไก่)
• มีความรู้ความสามารถในการควบคุมผู้ใต้บังคับบัญชาและสามารถออกแบบและเขียนแบบงานไฟฟ้า เครื่องกล โยธา • ใช้โปรแกรม Word, Excel, Auto CAD , Visio , power point • เข้าใจภาอังกฤษสามารถ พูด ฟัง อ่าน เขีย...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
23 ก.ค. 57
37 . เจ้าหน้าที่พิธีการนำเข้า (ประจำสำนักงานใหญ่)
ดูแลการนำเข้าสินค้าตั้งแต่การเปิด L/C เคลียร์สินค้า ประสานงานการจัดส่งสินค้าเข้าโกดัง ทำต้นทุนสินค้า, การ Claim ประกันภัยสินค้า และการชำระเงินค่าสินค้า ตรวจสอบค่าใช้จ่ายในการเคลียร์สินค้านำเข้า...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
23 ก.ค. 57
38 . เจ้าหน้าที่อาวุโส/ผู้ช่วยผู้จัดการส่วน : พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (ธุรกิจอาหารสัตว์)
- การจัดทำ และกำหนด Competency ในกลุ่มงานขาย - การจัดแผนการอบรม (Trianing Road Map)เพื่อพัฒนาทักษะ ความรู้ ด้านงานขาย การตลาด และองค์ความรู้เพื่อใช้ในการทำงานด้านการขายผลิตภัณฑ์ - การติดต...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
23 ก.ค. 57
39 . เจ้าหน้าที่ระบบงานวิศวกรรม (สำนักงานใหญ่)
- สร้างและพัฒนาระบบงานด้านวิศวกรรม และเทคนิคด้านวิศวกรรม รวมทั้งประยุกต์ใช้และเฝ้าระวัง (Monitor) โดยประสานงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก ให้สามารถนำมาปฏิบัติใช้จริงได้ และสอดคล้องก...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
23 ก.ค. 57
40 . วิศวกร (ส่วนงานกลาง)
•ออกแบบ ประเมินราคาและจัดทำTOR งานระบบทำความเย็น/ระบบไอน้ำ/ระบบปรับอากาศ&ระบายอากาศ/Utility อื่นๆ และเครื่องจักรกระบวนการผลิต ของโรงงานต่างๆ ภายในเครือเบทาโกร •จัดประมูลงาน งานระบบต่างๆ พร้อมประเมินศ...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
23 ก.ค. 57
41 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อ (ส่วนกลาง)
การรับนโยบายและวางแผนการสั่งซื้อและจัดส่ง •ควบคุมการวางแผนและดูแลประสานงานการสั่งซื้อและจัดส่งวัตถุดิบให้สอดคล้องกับแผนผลิตของโรงงาน •ดูแลและประสานงานในการควบคุมสต็อคคงคลัง ดูแลกระบวนการสั่งซื้อให้...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
23 ก.ค. 57
42 . ผู้แทนขาย (สายธุรกิจภูมิภาค)
•รับผิดชอบงานขายตามผลิตภัณฑ์ที่ได้รับมอบหมายในเขตพื้นที่รับผิดชอบให้บรรลุตามเป้าหมาย •นำเสนอผลิตภัณฑ์ และให้คำแนะนำ, แก้ไขปัญหาในส่วนของสินค้า และบริการ ให้กับกลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้เป็นอย่างดี •จั...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
23 ก.ค. 57
43 . ผู้จัดการร้าน Betagro Shop ประจำ สาขาสว่างแดนดิน (สายธุรกิจภูมิภาค)
•บริหารและดูแลรับผิดชอบงานใน Betagro Shop ทั้งหมด •บริหาร Stock สินค้า •รับผิดชอบยอดขายให้ได้ตามเป้าหมาย •จัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
23 ก.ค. 57
44 . หัวหน้าส่วนระบบทำความเย็น (สายธุรกิจไก่ )
- วางแผน Preventive maintenance และควบคุมระบบทำความเย็นทั้งหมด และเครื่องทำน้ำแข็ง - วางแผน PM และปรับปรุงแผนการซ่อมบำรุง ระบบทำความเย็นทั้งหมด - ปฎิบัติงาน เพื่อดำเนินการตามแผนกิจกรรมต่างๆ WCM เพื่...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
23 ก.ค. 57
45 . เจ้าหน้าที่สื่อสารตราสินค้า (ส่วนกลาง)
1.ปฏิบัติหน้าที่เป็นผุ้ช่วยดูแลรับผิดชอบ Brand BETAGRO 2.สร้างสรรค์และนำเสนอผลงานและกิจกรรมของ Brand ในแต่ละปี 3.ปฏิบัติงานด้านการผลิตสื่อโฆษณาร่วมกับฝ่ายศิลป์ภายใน และ Agency จากภายนอก 4.ร่วมวิเคร...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
23 ก.ค. 57
46 . เจ้าหน้าที่/หัวหน้าส่วนควบคุมระบบการจัดการ (ส่วนกลาง)
1.จัดทำเอกสาร/เปลี่ยนแปลง/ยกเลิกเอกสารที่เกี่ยวข้องให้ทันสมัยสอดคล้องกับข้อกำหนดของระบบ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 2.จัดทำติดตามการประยุกต์ใช้และรักษาระบบอาชีวอนามัยและความปลอดภัยให้สอดคล้องกั ข้อกำหน...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
23 ก.ค. 57
47 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (ส่วนกลาง)
1.วางแผนงานและดำเนินงานด้านความปลอดภัย และอาชีวอนามัย 2.รวบรวม วิเคราะห์ข้อมุล สถิติ และจัดทำรายงาน ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับความปลอดภัย และอาชีวอนามัย 3.ตรวจสอบหาสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ สภาพ และการกระทำท...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างเงินเดือน
23 ก.ค. 57
48 . Supplier Quality Audit Specialist (ส่วนกลาง)
1.การจัดการโครงการตรวจสอบและคัดเลือกผู้ขายรายใหม่ 2.การจัดการโครงการตรวจสอบและคัดเลือกผู้ขายรายปัจจุบัน 3.การจัดการโครงการพัฒนาคุณภาพผู้ขาย 4.การประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและทีม เพื่อเตรียมก...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
23 ก.ค. 57
49 . Business Development and Planning (สายธุรกิจอาหารสัตว์)
•พัฒนาและติดตามงานโครงการระบบ IT ที่เกี่ยวข้องในฝ่ายต่างๆ เช่น โรงงาน การตลาด ขาย เป็นต้น •พัฒนาและจัดทำข้อมูล Sale Forecasting ด้วยหลักการทางสถิติ ให้มีความแม่นยำ •พัฒนาระบบงาน Feed Optimization •...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
23 ก.ค. 57
50 . ช่างซ่อมบำรุง (ประจำฟาร์มภูมิภาค)
1.ควบคุมดูแลการการทำงานของพนักงานปฎิบัติการในส่วนของงานแจ้งซ่อมที่จะได้รับการแจ้งซ่อมจากคนงานสัตวบาล และงานโปรแกรมซึ่งกำหนดการทำงานไว้ในแต่ละวัน 2.ควบคุมดูแลการทำงานของผู้รับเหมาจากภายนอกซึ่งเข้ามาทำ...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
23 ก.ค. 57
51 . นักวิชาการสัตว์ปีก (สายธุรกิจอาหารสัตว์)
1. สนับสนุนการขายอาหารสัตว์ในพื้นที่รับผิดชอบให้บรรลุเป้าหมายยอดขาย ทั้งลูกค้าเดิม และลูกค้าใหม่ 2. ดูแล ให้คำแนะนำด้านวิชาการ และการจัดการฟาร์มแก่ลูกค้า และบริการด้านอื่นๆ เพื่อส่งเสริมยอดขาย และใช้...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
23 ก.ค. 57
52 . นักวิชาการส่งเสริม(สัตวบก) ประจำสำสาขาสุราษฎร์ธานี
 ให้คำแนะนำทางวิชาการ แก่ เกษตรกรผู้ร่วมโครงการ  ตรวจเช็ค ควบคุม ติดตามประสิทธิภาพการเลี้ยง /สุขภาพสัตว์  ตรวจเช็ค สต็อกปศุสัตว์  ควบคุมและวางแผนการใช้ยาและวัคซีนให้เหมาะสมกับสถานการโรค  ควบค...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
เงินเดือน 15xxx
23 ก.ค. 57
53 . เจ้าหน้าที่สินเชื่อ ประจำสาขาสุราษฎร์ธานี
 ปฏิบัติงานด้านสินเชื่อ ตรวจสอบวงเงินอนุมัติการขาย  ควบคุมจัดให้มีการเบิก INV เก็บรับชำระหนี้  ติดตามภาระหนี้ประจำวัน  สรุปรายงานลูกหนี้ Daily,Weekly,Monthly ส่งให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง  ออกไปพบ...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
เงินเดือน 15xxx
23 ก.ค. 57
54 . เจ้าหน้าที่ธุรการ ประจำสาขาเกาะสมุย ,สาขานครศรีธรรมราช
- ออกเอกสารการขาย , เอกสารทางด้านบัญชี - คีย์ใบแจ้งรับ และ INV ขาย - ติดตามใบประกาศราคาประจำวัน - สรุปรายงานยอดขายประจำวัน - ตรวจเช็คสต็อกสินค้าประจำวัน,จัดทำสรุปรายงานกระทบยอดสินค้าคงเหลือ

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
เงินเดือน 15xxx
23 ก.ค. 57
55 . ผู้จัดการร้าน / ผู้ช่วยผูจัดการร้าน Betagro Shop ประจำสาขาชุมพร,สาขานครศรีธรรมราช
รับผิดชอบยอดขาย ให้ได้ตามเป้าหมายที่บริษัทกำหนด นำเงินเข้าบัญชีบริษัท รับผิดชอบ บริหาร ควบคุมงาน ความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในร้าน Betagro Shop สำรวจราคา/ภาวะตลาด/คู่แข่งขัน และงานอื่น ๆ ที่...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
4 อัตรา
เงินเดือน 15xxx
23 ก.ค. 57
56 . ผู้แทนขาย ประจำสาขาเกาะสมุย ,สาขาชุมพร และสาขาระนอง
รับผิดชอบยอดขาย ให้ได้ตามเป้าหมายที่บริษัทกำหนด รับผิดชอบการเก็บเงินรับชำระค่าสินค้า ติดตามรับชำระหนี้/ภาระหนี้ นำเงินเข้าบัญชีบริษัท สำรวจ ราคา/ภาวะตลาด/คู่แข่งขัน และงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอ...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
เงินเดือน 15xxx
23 ก.ค. 57
57 . เจ้าหน้าที่การตลาด-ประจำสำนักงานใหญ่ (สายธุรกิจไก่)
- ศึกษาข้อมูลการตลาด ทั้งในส่วนของภาพลักษณ์สินค้า Betagro และสินค้าคู่แข่ง - บริหารสินค้า เพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการในทุกช่องทางการขาย - มีส่วนร่วมในการพัฒนาผลิตภัณฑ์กับฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์ - ประส...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
23 ก.ค. 57
58 . เจ้าหน้าที่สุขาภิบาลโรงงาน (สายธุรกิจไก่)
ประจำโรงงานลพบุรี !!

- ควบคุมและตรวจสอบงานความสะอาดเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ในพื้นที่ผลิต เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดมาตรฐาน - ควบคุม ดูแล และตรวจสอบกระบวนการล้างให้เป็นไปตามที่ระบุไว้ใน HACCP, GMP ที่วางไว้ เพื่อป้องกัน...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
23 ก.ค. 57
59 . เจ้าหน้าที่คลังสินค้า (สายธุรกิจสุขภาพสัตว์)
- ควบคุมดูแลการรับ-จัดเก็บ-การจ่าย วัตถุดิบ และพัสดุบรรจุให้ฝ่ายผลิต - ดูแล Spare Part ไม่ให้มีการสูญหาย และสูญเสีย - ควบคุมดูแลพนักงานปฏิบัติการให้ปฏิบัติงาน การรับ-จัดเก็บ-การจ่ายวัตถุดิบ และพัสดุ...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
23 ก.ค. 57
60 . จนท.วางแผนและพัฒนาธุรกิจ (สายธุรกิจอาหารสัตว์)
พัฒนาและติดตามงานโครงการระบบ IT ที่เกี่ยวข้องในฝ่ายต่างๆ เช่น โรงงาน การตลาด ขาย เป็นต้น พัฒนาและจัดทำข้อมูล Sale Forecasting ด้วยหลักการทางสถิติ ให้มีความแม่นยำ พัฒนาระบบงาน Feed Optimization สนับ...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
23 ก.ค. 57
61 . วิศวกรพลังงาน (ประจำสำนักงานใหญ่)
•ติดตาม รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมุลพลังงาน ไฟฟ้า เชื่อเพลิง กระบวนการผลิต และเครื่องจักรที่มีนัยสำคัญ •ทบทวน ติดตาม การดำเนินการจัดการพลังงานตามกฎหมาย และดำเนินการตามมาตรฐานการจัดการพลังงาน •วิจัย และ...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
23 ก.ค. 57
62 . Product Manager (สายธุรกิจไก่)
- Coordinates development of marketing plans to penetrate new markets - Formulating sales and marketing plans strategies for company product in international market - Control and execute the initiat...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
23 ก.ค. 57
63 . เจ้าหน้าที่การตลาด (สายธุรกิจอาหาร)
1.พัฒนาสินค้าและการกำหนดราคาขายสินค้ารวมถึงหาช่องทางการตลาดใหม่ของสินค้าที่ได้รับมอบหมาย 2.ดำเนินการจัดทำเครื่องมือการสื่อสารทางการตลาดให้สอดคล้องกับนโยบายของบริษัท 3.ดำเนินการกิจกรรมทางการตลาดและกิ...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
23 ก.ค. 57
64 . ผู้แทนขาย (สายธุรกิจอาหาร)
1.ดูแลลูกค้าในความรับผิดชอบ รักษายอดขายและเพิ่มยอดขายให้ตามเป้าหมาย 2.รายงานและนำเสนอผลงานขายสัปดาห์และขายเดือน /sale Report 3.วางแผนและจัดการงานที่ได้รัมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 4.ติดต่อประสานงานทั...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
23 ก.ค. 57
65 . ผู้ช่วยผู้จัดการทรัพยากรมนุษย์ (สายธุรกิจอาหาร)
1.จัดทำแผนกลยุทธ์ในการพัฒนาองค์กรและพนักงานเพื่อรองรับธุรกิจ 2.ออกแบบโครงสร้างโปรแกรม เครื่องมือ การพัฒนาองค์กรและพนักงาน 3.ออกแบบหลักสูตรฝึกอบรมและจัดทำงบประมาณการพัฒนาพนักงาน 4.บริหารจัดการ การพั...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
23 ก.ค. 57
66 . ผู้ช่วยหัวหน้าส่วนพัฒนาผลิตภัณฑ์ (สายธุรกิจอาหาร)
1.พัฒนาสินค้าในกลุ่มผลิตภัณฑ์ไส้กรอกและ Process Meat ทั้งผลิตภัณฑ์ใหม่และปรับปรุงผลิตภัณฑ์เดิม 2.วางแผนประเมิน/ออกแบบกระบวนการทดลอง กระบวนการผลิต คำนวนต้นทุนสินค้า 3.ทำการทดลอง Lab Test ,CP Testและ ...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
23 ก.ค. 57
67 . หัวหน้าส่วนพัฒนาธุรกิจ (สายธุรกิจภูมิภาค)
บริหารและดูแลรับผิดชอบ Key Account ให้ได้ตามเป้าหมาย รับผิดชอบงานพัฒนาสินค้าใหม่ รับผิดชอบงานด้านผลิตภัณฑ์ ของสินค้าภายนอกที่เข้าขายใน Betagro Shop งานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
23 ก.ค. 57
68 . ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกธุรการ (ประจำโรงงานลพบุรี)
รับด่วนมาก !!

วางแผน ดูแล ตรวจสอบงานธุรการโรงงาน เช่น รปภ. คนสวน วัสดุเหลือใช้ ใบอนุญาตต่างๆ รถยนต์ส่วนกลาง สหกรณ์ร้านค้า ล๊อคเกอร์ฝากของ เป็นต้น

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
23 ก.ค. 57
69 . วิศวกรระบบทำความเย็น (สายธุรกิจไก่)
ประจำโรงงานลพบุรี !!

- ดูแลระบบงานเครื่องทำความเย็น ระบบปรับอากาศ ระบบระบายอากาศ - เก็บประวัติ วางแผน ตรวจสอบ และติดตาม Downtime และการทำ PM เครื่องจักรที่เกี่ยวข้อง

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
23 ก.ค. 57
70 . พนักงานประจำร้าน (ประจำโรงงานลพบุรี)
รับด่วนมาก !!

- บริการและขายสินค้าในร้าน ให้ได้ตามยอดขายที่กำหนด - บริหารและดูแลทรัพย์สินและเงินจากการขาย - ดูแลและควบคุมการปฏิบัติงานของพนักงานภายในร้าน

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
23 ก.ค. 57
71 . ผู้แทนขาย (ประจำโรงงานลพบุรี)
ขายสินค้า (ผลิตภัณฑ์จากไก่) ให้แก่ลูกค้าทั้งภายในและภายนอก ที่เข้ารับสินค้า ณ โรงงาน

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
23 ก.ค. 57
72 . โฟร์แมน-ประจำโรงงานลพบุรี (ส่วนกลาง)
1.ทำการรังวัด และสำรวจพื้นที่ก่อสร้างด้วยกล้องดิจิตอล 2.ควบคุมงานก่อสร้างตามที่ได้รับมอบหมาย 3.ตรวจสอบปริมาณงานหน้าก่อสร้างที่ทำได้จริง

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
23 ก.ค. 57
73 . เลขานุการ-ประจำสำนักงานใหญ่ (สายธุรกิจสุขภาพสัตว์)
1.ติดตามประสานงานด้านเอกสารต่างๆ กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 2.ดูแลและเตรียมรายละเอียดการประชุมตามที่ได้รับมอบหมาย 3.ติดต่อประสานงาน ภายในและภายนอกตามที่ได้รับมอบหมาย 4.ดูแลด้านตารางนัดหมายผู...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
23 ก.ค. 57
74 . วิศวกรเครื่องกล (ส่วนกลาง)
1.ออกแบบ ประเมินราคาและจัดทำTOR งานระบบทำความเย็น/ระบบไอน้ำ/ระบบปรับอากาศ&ระบายอากาศ/Utility อื่นๆ และเครื่องจักรกระบวนการผลิต ของโรงงานต่างๆ ภายในเครือเบทาโกร 2.จัดประมูลงาน งานระบบต่างๆ พร้อมประเมิ...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
23 ก.ค. 57
75 . ช่างเทคนิค (ประจำฟาร์มสุกร)
1.ปฏิบัติงานตามแผนงานบำรุงรักษาเชิงป้องกัน 2.ปฏิบัติงานตามมาตรฐานการทำงาน 3.รายงานการปฏิบัติงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ 4.เก็บรักษาเครื่องมือเครื่องใช้ให้พร้อมใช้งานและรักษาความสะอาดบริเวณ 5.เบิกวัสด...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
23 ก.ค. 57
76 . เจ้าหน้าที่ปรับปรุงพันธุ์ / คัดพันธุ์ (สายธุรกิจสุกร)
1. ควบคุมการคัดเลือกสุกรพันธุ์เพื่อทดแทนและจำหน่ายให้ได้ตามมาตรฐานดารคัดพันธุ์ โดยที่สุกรที่คัดเลือกต้องได้ปริมาณตามเป้าหมาย และมีคุณภาพ สร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้า 2. วางแผนและควบคุม กระบวนงานทด...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
23 ก.ค. 57
77 . สัตว์แพทย์ (สายธุรกิจสุกร)
ด่วน!!

1. ควบคุมดูแลสุขภาพสุกรในฟาร์มหรือโครงการที่รับผิดชอบ 2. ความคุมดูแลการใช้ยาปฏีชีวนะ,วัคซีน,เวชภัณฑ์และสารเคมีต่าง ๆ ภายในฟาร์มหรือโครงการ 3. ประสานงานกับหน่วยงานต่าง ที่เกี่ยวข้อง เช่นฝ่ายอาหารสัตว...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
23 ก.ค. 57
78 . นักวิชาการ / สัตวบาลประจำฟาร์มสุกร
1. ติดตามดำเนินงาน ผลิตสุกรตามเป้าหมาย ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 2. ตรวจสอบ ติดตาม ประสิทธิภาพการผลิตให้เป็นไปตามเป้าหมาย 3. บันทึกงานข้อมูลการผลิตสุกรของหน่อยงานที่รับผิดชอบ 4. ติดต่อประสา...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
23 ก.ค. 57
79 . Internal Audit (สายธุรกิจสุกร)
1.ปฏิบัติงานตรวจสอบตามที่ได้รับมอบหมายให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพ และเป็นไปตามแนวทางการตรวจสอบที่ได้รับการอนุมัติ 2.สำรวจกิจกรรมในงานที่ได้รับมอบหมายให้ทำการตรวจสอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำการประเมินค...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
23 ก.ค. 57
80 . พนักงานขาย-Technical Sales (สายธุรกิจสุกร)
1. รับผิดชอบงานขายสินค้าน้ำซุปเข้มข้น ในกลุ่มลูกค้าโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร 2. ดูแลกลุ่มลูกค้าเครือเบทาโกร และกลุ่มร้าน Betagro Shop ในต่างจังหวัด 3. วางแผนการทำงานในกลุ่มสินค้า OEM (รับจ้างผลิต) ในกลุ...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
23 ก.ค. 57
81 . ผู้แทนขายสุกรพันธ์
1. เข้าพบลูกค้า เสนอขายสินค้า และขายสินค้าได้ตามเป้าหมาย 2. เก็บเงินลูกค้าและส่งเอกสารการรับชำระให้ได้ตามที่บริษัทกำหนด 3. เข้าติดตามสินค้าหลังการจัดส่งภายในระยะเวลาที่กำหนด เพื่อให้สินค้าใช้งาน...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
23 ก.ค. 57
82 . ผู้แทนขายอาหารสัตว์
1. ดูแลรับผิดชอบงานขายอาหารสัตว์ให้เป็นไปตามเป้าหมาย 2. ติดตามข้อมูลสถานการณ์ทางการตลาดและของคู่แข่งขัน 3. ดูแล และเป็นตัวกลางประสานงานระหว่างลูกค้าและบริษัท 4. ติดตาม แก้ไข แนะนำการจัดการต่างๆ แก่...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
23 ก.ค. 57
83 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (สายธุรกิจสุกร) รับด่วนมาก !!
ตรวจสอบและเสนอแนะให้นายจ้างปฏิบัติตามกฏหมายที่เกี่ยวกับความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมการทำงาน วิเคราะห์งานเพื่อชี้บ่งอันตราย รวมทั้งกำหนดมาตรการป้องกันหรือขั้นตอนการทำงานอย่างปลอดภัยเสนอต่อนา...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
23 ก.ค. 57
84 . เจ้าหน้าที่เพิ่มผลผลิต (สายธุรกิจสุกร) รับด่วนมาก !!
1. รวบรวม จัดเก็บ วิเคราะห์ ข้อมูลการผลิต ข้อมูลด้านงาน Kaizen, Productivity Improvement, Production Project 2. รับผิดชอบการรายงานผล การตรวจติดจามกิจกรรมด้าน Kaizen, Productivity Improvement, Product...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
23 ก.ค. 57
85 . ผุ้ช่วยผู้จัดการ/ผู้จัดการทรัพยากรมนุษย์ (สายธุรกิจอาหารสัตว์)
รับผิดชอบงานบริหารทรัพยากรมนุษย์ในโรงงานทั้งระบบ ให้เป็นไปตามนโยบายและเป้าหมายบริษัท

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
23 ก.ค. 57
86 . วิศวกรซ่อมบำรุง (ส่วนกลาง)
รับด่วนมาก !!

- ควบคุมและดูแลเครื่องจักรและอุปกรณ์ในการผลิต และปรับปรุง แก้ไข จุดบกพร่อง เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด - วางแผน ตรวจสอบ และติดตามผล PM ของเครื่องจักร - บันทึกและจัดเก็บข้อมูลและประวัติเครื่องจ...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
23 ก.ค. 57
87 . วิศวกรบอยเลอร์ (สายธุรกิจไก่)
ประจำโรงงานลพบุรี !!

- ดูแลและควบคุมการทำงานของ Boiller ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน - จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน คำแนะนำ และแผน PM ของ Boiler

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
23 ก.ค. 57
88 . วิศวกรอนุรักษ์พลังงาน (สายธุรกิจไก่)
รับด่วนมาก !!

- วางแผน ติดตาม ตรวจสอบ และจัดกิจกรรมด้านการจัดการพลังงานในโรงาน - ประสานงานกับหน่วยงานภายนอก

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
23 ก.ค. 57
89 . วิศวกรโยธา-ประจำจังหวัดลพบุรี (ส่วนกลาง)
รับด่วนมาก !!

- ดูแลควบคุมการก่อสร้าง (อาคาร/โรงงาน/ฟาร์ม) - กำกับ ควบคุม ดูแลผู้รับเหมา - ออกแบบโครงสร้าง โรงงาน อาคาร และสาธารณูปโภค

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
10 อัตรา
เงินเดือน อัตราค่าจ้างพิเศษ
23 ก.ค. 57
90 . เจ้าหน้าที่จัดส่ง-ประจำโรงงานอ้อมน้อย (ธุรกิจไก่)
1.ควบคุมพนักงานขับรถ พนักงานยกสินค้าให้จัดส่งสินค้าตาม Order 2.ตรวจสอบสภาพรถยนต์เพื่อให้มีสภาพพร้อมใช้งาน 3.จัดทำรายการเกี่ยวกับการใช้รถ การใช้น้ำมัน

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
23 ก.ค. 57
91 . ผู้ช่วยผู้จัดการร้าน Betagro Shop (สายธุรกิจอาหาร)
- ควบคุมการบริหารงาน - บริหารจัดการแคชเชียร์และงานคลังสินค้าภายในร้าน - ควบคุมดูแลการจัดส่งสินค้าให้แก่ลูกค้า - ควบคุมมาตราฐาน เบทาโกร ช็อป ให้ตรงตามมาตราฐานของเครือ

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
23 ก.ค. 57
92 . ผู้แทนขาย(ชาย) ประจำ จ.กระบี่ ,พังงา , ภูเก็ต
- ขายสินค้าให้ได้ตามเป้าหมายที่บริษัทกำหนด - เก็บเงินรับชำระค้าสินค้า/ลูกหนี้/นำเงินฝากธนาคาร - วางแผนการทำงาน ควบคุมติดตามภาระหนี้ของลูกค้าในพื้นที่รับผิดชอบ - สำรวจข้อมูลตลาด Market share แ...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
23 ก.ค. 57
93 . สัตวบาล (ไก่พันธ์)
1. ควบคุม ดูแลกระบวนการเลี้ยงไก่ให้สามารถให้ผลผลิตได้ตามเป้าหมาย 2. ควบคุมงบประมาณค่าใช้จ่ายของฟาร์มให้เป็นไปตามเป้าหมายและมีประสิทธิภาพ 3. ควบคุมดูแลการใช้ยาฆ่าเชื้อ ยาสัตว์ ประสานงานระหว่างหน...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
5 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
23 ก.ค. 57
94 . เจ้าหน้าที่คลังสินค้า (สายธุรกิจไก่)
ประจำโรงงานลพบุรี และสมุทรสาคร

- ควบคุมและตรบจสอบการรับ จัดเก็บ จ่ายออก และส่งมอบสินค้า - ดูแลและควบคุมการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา ให้สามารถปฏิบัติงานตามขั้นตอนและระบบคุณภาพที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
5 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างองค์กร
23 ก.ค. 57
95 . Export Sales (Japan Market)
1. As a Sales Driven Team, serves Business Unit of Food in sales strategy initiating and implementing the market expansion in Japan 2. Develops market strategies and sales promotions as well as mo...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
23 ก.ค. 57
 พบ 95 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ