เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 99 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ผู้จัดการร้าน Retail Butcher (หลายอัตรา)
- บริหารจัดการงานด้านการขายและการตลาดให้ได้ยอดขายตามที่ได้ตั้งเป้าหมายไว้ - บริหารจัดการและควบคุมต้นทุนและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ของหน่วยงาน - ดูแลและบริหารจัดการงานภายในด้านต่าง ๆ หน่วยงานปฏิบัติการค...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
25 พ.ค. 58
2 . เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการซัพพลาย ( ประจำโรงงานสมุทรสาคร)
1. ประสานงานในการจัดทำ Sale Forecasts ของฝ่ายขาย เพื่อนำข้อมูลที่ได้ไปประสานงานกับโรงงาน ในด้านของการผลิต 2. การสต๊อคสินค้ากับทีมวางแผน และการจัดส่ง กับธุรการขาย,คลังสินค้า และในกรณีที่ Supply ขอ...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
25 พ.ค. 58
3 . เจ้าหน้าที่ประสานงาน (เลขานุการ)
1.ติดตามประสานงานด้านเอกสารต่างๆ กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 2.ดูแลและเตรียมรายละเอียดการประชุมตามที่ได้รับมอบหมาย 3.ติดต่อประสานงาน ภายในและภายนอกตามที่ได้รับมอบหมาย 4.ดูแลด้านตารางนัดหมายผู้บริหาร จ...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
25 พ.ค. 58
4 . เจ้าหน้าที่สื่อสารแบรนด์และสรรหา ( ประจำสำนักงานใหญ่ )
1. รับผิดชอบการออกแบบเว็บไซต์การรับสมัครงาน และบริหารจัดการ Content ที่เกี่ยวข้องลงเว็บไซต์ www.betagro.com/career 2. รับผิดชอบการเพิ่มหรือแก้ไข Content ที่เกี่ยวข้องกับการทำงานลงเว็บไซต์ Official ...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
25 พ.ค. 58
5 . ผู้จัดการส่วนทรัพยากรมนุษย์ (พัฒนาและฝึกอบรม) - ประจำโรงงานสมุทรสาคร
- รับผิดชอบงานพัฒนาและฝึกอบรมของบริษัทให้สอดคล้องกับนโยบายของเครือ - งานบุคคลและโครงการ WCM - งานบริหารจัดการทั่วไป - งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
25 พ.ค. 58
6 . เจ้าหน้าที่บุคคล (ประจำโรงงานอาหารสัตว์ จ.ลำพูน)
- ดำเนินการสรรหาว่าจ้างพนักงานและพนักงานปฏิบัติการ(ตั้งแต่ประกาศรับสมัคร รับสมัคร สัมภาษณ์งาน จัดทำสัญญาว่าจ้าง ปฐมนิเทศ - จัดทำทะเบียนประวัติพนักงานและพนักงานปฏิบัติการ - จัดทำข้อมูลสรุปการจ...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
25 พ.ค. 58
7 . ผู้จัดการส่วนบัญชี ( ประจำสำนักงานระยอง )
- วิเคราะห์ผลประกอบการของธุรกิจ - ปรับปรุงและออกแบบรายงานเพื่อการตัดสินใจ - ประสานงานกับหน่วยงานผลิต หน่วยงานขายและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - ร่วมและแก้ไขปัญหาเพื่อให้การดำเนินงานของหน่วยงานต่าง...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
25 พ.ค. 58
8 . นักวิชาการส่งเสริม ( สำนักงานกระบี่ )
- รับผิดชอบสุกรพันธ์ ผลิตโครงการจ้างเลี้ยง - ตรวจสอบ ติดตามประสิทธิภาพการผลิตให้ได้เป็นไปตามเป้าหมาย - บันทึกงานข้อมูลการผลิตสุกรของหน่วยงานที่รับผิดชอบ - ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
25 พ.ค. 58
9 . เจ้าหน้าที่อาวุโสส่งเสริม WCM ( สำนักงานใหญ่ )
- ศึกษาขั้นตอนของ WCM ที่นำมาใช้ในบริษัทฯ ให้มีความรู้และความเข้าใจ - ส่งเสริม ประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้ ถ่ายทอดความรู้ ให้คำแนะนำ คำปรึกษาที่เกี่ยวข้องกับขั้นตอนตาม WCM ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
25 พ.ค. 58
10 . เจ้าหน้าที่ธุรการ ( โรงงานแปรรูปไก่ จ.พัทลุง )
- ประสานข้อมูลงานขาย งานธุรการ ไก่หน้าโรง - ดำเนินงานธุรการ เพื่อรองรับการขยายกำลังการผลิต - ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอกบริษัท - งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
25 พ.ค. 58
11 . นักบัญชี (ประจำสำนักงานสุราษฎร์ธานี ,กระบี่)
- จัดทำเอกสารต้นทุนสินค้าและรายงานประกอบต้นทุน - จัดทำเอกสารเกี่ยวกับการบันทึกบัญชี - จัดทำเอกสารเกี่ยวกับงานการเงิน - จัดทำเอกสารเกี่ยวกับงานสินเชื่อ - งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
25 พ.ค. 58
12 . นักวิจัย ( Package Designer )
- รับผิดชอบงานออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมกับอาหารที่บรรจุอยู่ภายใน และสามารถสื่อสารกับผู้บริโภคได้ - ทำการวิจัยตลาด และเข้าใจความต้องการของลูกค้า - บริหารโครงการ และบริหารงบประมาณ - ระดมสมองก...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
25 พ.ค. 58
13 . นักวิชาการส่งเสริมกิจกรรมเพื่อสังคม/นักวิชาการส่งเสริมกิจกรรมเพื่อสังคมอาวุโส
1.ดำเนินการประสานงานกิจกรรมที่เกี่ยวกับกิจกรรมพัฒนาชุมชน งานกิจกรรมเพื่อสังคมของเครือเบทาโกร และองค์กรในชึมชนดำเนินร่วมกัน หรือเกี่ยวข้องกัน 1.1ดำเนินกิจกรรมที่สร้างความสัมพันธ์ระหว่างกิจกรรมเพื่อสัง...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
25 พ.ค. 58
14 . เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม (สำนักงานใหญ่)
- กำหนดนโยบาย ตัวชี้วัด เป้าหมายความสำเร็จด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของเครือฯ และด้านสิ่งแวดล้อม - Sustainability Program เช่น S.E.T. Project - ดำเนินการตามโครงการ Betagro Sustainability -...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
25 พ.ค. 58
15 . เจ้าหน้าที่พัฒนางานขาย Betagro Shop
1.บริหารข้อมูลการขาย • รวบรวมข้อมูลการขายของเบทาโกร ช็อปทั้งประเทศ • จัดทำวิเคราะห์ข้อมูลการขายเบื้องต้น • จัดทำรายงานยอดขายประจำเดือน 2.สำรวจข้อมูลการตลาด • จัดทำสำรวจเก็บข้อมูลการบริโภคสินค้...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
25 พ.ค. 58
16 . ผู้ตรวจสอบภายในอาวุโส (จัดซื้อ) - สำนักงานใหญ่
รับผิดชอบงาน Audit ของสำนักจัดซื้อเครือเบทาโกร - ปฏิบัติงานตรวจสอบภายในตามแผนงาน - ปฏิบัติงานตรวจสอบโดยใช้วิธีการต่างๆ - จัดทำรายงานการตรวจสอบ - ติดตามผล ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะกับผู้รับการตร...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
25 พ.ค. 58
17 . เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกิจกรรมเพื่อสังคม (ประจำลพบุรี )
1.ดำเนินการให้คำปรึกษา คำแนะนำด้านการทำการเกษตรในพื้นที่รับผิดชอบ รวมถึงส่งเสริมการทำการเกษตรที่ถูกต้อง เหมาะสม 1.1 รวบรวมสมาชิกผู้สนใจ และประสานงานผู้เกี่ยวข้องด้านการเกษตร 1.2 กระตุ้นให้...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
25 พ.ค. 58
18 . เจ้าหน้าที่ธุรการ ( สัญญาจ้าง 1 ปี )
- ตรวจสอบการแปลหน้าจอการใช้งาน และการทำงานของระบบ People Soft ก่อนนำไปใช้งานจริง - จัดทำคู่มือการทำงาน - จัดเตรียมเอกสารการฝึกอบรม - จัดเตรียมและตรวจสอบข้อมูลของพนักงานเมื่อนำข้อมูลเข้าระบบให...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
25 พ.ค. 58
19 . เจ้าหน้าที่ทรัพยากรมนุษย์ /HR Specialist : HRIS System
- เก็บรวบรวมข้อมูลที่จำเป็นในการออกแบบระบบพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามแนวทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ - ดำเนินการทดสอบระบบจนสามารถนำไปใช้งานได้ตรงตามวัตถุประสงค์ของระบบ - ให้ความรู้แก่ผู้ใช้งาน จนผู้ใช้ง...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
25 พ.ค. 58
20 . เจ้าหน้าที่เขียนแบบ (สำนักงานใหญ่)
- ออกแบบโครงการ ประสานงานออกแบบโครงการ รวมทั้งประสานงานก่อสร้างโครงการ

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
25 พ.ค. 58
21 . วิศวกรไคเซ็น/เจ้าหน้าที่ไคเซ็น ( ประจำโรงงาน BSM จ.ลพบุรี)
- รับผิดชอบงาน Kaizen , Productivity Improvement , Projects ,TPm ,TPM - ประสานงานการเพิ่มผลผลิตในส่วนของโรงงาน - จัดทำสรุปความรู้เกี่ยวกับการปรับปรุงงาน - งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
25 พ.ค. 58
22 . เจ้าหน้าที่พัฒนาผลิตภัณฑ์ ( ประจำโรงงานสมุทรสาคร)
- ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชิ้นส่วนสด และ Packaging ขายภายในและส่งออกนอกประเทศ - พัฒนา/ปรับปรุงกระบวนการผลิต และการทำงานให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น (เพื่อปรับปรุงวิธีการทำงาน ลดขั้นตอนการทำงาน ลดต...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
25 พ.ค. 58
23 . เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการมูลนิธิสายธาร
- เพื่อจัดทำเอกสารมูลนิธิสายธาร - ประสานงานกับโรงเรียน อาจารย์ นักเรียนทุน ผู้อุปถัมภ์ และหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง - จัดทำกิจกรรมต่างๆของมูลนิธิสายธาร - ตรวจสอบและแก้ไข เอกสารของสำนักกิจกรร...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
25 พ.ค. 58
24 . ผู้จัดการร้าน/ผู้ช่วยผู้จัดการร้าน Betagro Shop (สาขาประชาชื่น )
- บริหารยอดขายของร้านให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด - บริหารจัดการสินค้าภายในร้านให้มีประสิทธิภาพ - ควบคุมค่าใช้จ่ายภายในร้านภายใต้งบประมาณที่กำหนด - บริหารทรัพยากรบุคคลภายในร้านให้ทำง...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
25 พ.ค. 58
25 . เจ้าหน้าที่ขาย ( ธุรกิจรีสอร์ท )
- จัดทำใบเสนอราคาและจัดทำสัญญาซื้อขายและข้อตกลงต่างๆ - กำหนดราคาขาย การยกเลิกการจองห้องพัก และจัดทำรายงานสรุปยอดขาย - วางแผนกิจกรรม ออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์ เพื่อส่งเสริมการขาย - รับชำระเงิน จ...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
25 พ.ค. 58
26 . ผู้ตรวจสอบภายในอาวุโส (ประจำสำนักงานระยอง)
- วางแผนระบบงานใหม่ ๆ เพื่อสนับสนุนงานบริหาร งานขาย งานผลิต และงานอื่นๆ ของภาคตะวันออก - วางแผนการตรวจสอบภายในให้สอดคล้องกับตรวจสอบสำนัก VP ตรวจสอบเครือ และอยู่ภายใต้นโยบายของบริษัท - ตรวจสอบระบ...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
25 พ.ค. 58
27 . เจ้าหน้าที่การตลาด/เจ้าหน้าที่การตลาดอาวุโส
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การตลาด - ประสานงานในการพัฒนาสินค้าใหม่และปรับปรุงคุณภาพสินค้ากลุ่มเนื้อสัตว์แปรรูปกับแผนกที่เกี่ยวข้อง - ประสานงานในการวางแผนการผลักดันการขายสินค้า OFF Spec จากโรงงานในเครือเ...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
25 พ.ค. 58
28 . วิศวกรไคเซ็น/วิศวกรไคเซ็นอาวุโส (ส่วนกลาง)
- เป็นผู้ผลักดันใหมีการทำกิจกรรม Kaizen เพื่อให้ TPM ของฟาร์มที่ดำเนินกิจกรรมฯให้บรรลุเป้าหมาย - ถ่ายทอดองค์กรความรู้ ให้คำปรึกษา คำแนะนำ ในการประยุกต์ใช้เครื่องมือปรับปรังงานที่เหมาะสมกับหน่วยงาน ...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
25 พ.ค. 58
29 . วิศวกรออกแบบ/ วิศวกรออกแบบอาวุโส
- ออกแบบ คำนวณ เพื่อออกแบบไลน์การผลิตอาหาร ทั้งโครงการใหม่และโครงการส่วนขยาย - ออกแบบ คำนวณ เพื่อเลือกเครื่องจักรที่เหมาะสมกับการผลิตอาการของโครงการใหม่และโครงการส่วนขยาย - ออกแบบ คำนวณ พืนที่หร...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
25 พ.ค. 58
30 . วิศวกรระบบงานวิศวกรรม
- สร้างและพัฒนาระบบงานด้านวิศวกรรม และเทคนิคด้านวิศวกรรม รวมทั้งประยุกต์ใช้และเฝ้าระวัง (Monitor) โดยประสานงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก ให้สามารถนำมาปฏิบัติใช้จริงได้ และสอดคล้องก...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
25 พ.ค. 58
31 . เจ้าหน้าที่จัดซื้ออาวุโส ( กลุ่มเคมีและเวชภัณฑ์สัตว์ )
รับผิดชอบงานจัดซื้อต่างประเทศ - ทำการจัดซื้อสินค้า - บริหารการจัดการในการจัดซื้อ และบริหารความเสี่ยง - ปฏิบัติงานตามขั้นตอนการจัดซื้อ - ปรับปรุงคุ่มือการทำงาน - รับผิดชอบการจัดหาแหล่งซื...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
25 พ.ค. 58
32 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อ/เจ้าหน้าที่จัดซื้ออาวุโสวิศวกรรม
- จัดซื้อ-จัดจ้าง งาน PR อะไหล่เครื่องจักรต่างประเทศ - ติดต่อประสานงานระหว่าง BU (ผู้ร้องขอ) กับ Supplier (ผู้ขาย) - รวบรวมข้อมูล เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการประเมินผล Supplier - สรรหาแหล่งขายรายใหม่ -...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
25 พ.ค. 58
33 . เจ้าหน้าที่ Sourcing (จัดซื้อ)
1. การรับนโยบายและวางแผนการจัดซื้อและจัดส่ง - ดูแลการสั่งซื้อวัตถุดิบ เพื่อให้ได้ราคาที่เหมาะสม และสอดคล้องกับข้อกำหนด เงื่อนไข และนโยบายขององค์กร - ควบคุมการวางแผน และประสานงานการสั่งซื้อและจัดส่งว...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
25 พ.ค. 58
34 . เจ้าหน้าที่กลยุทธ์การบริหาร
1.สร้างความสัมพันธ์กับมหาวิทยาลัย/หน่วยงานเป้าหมาย - โครงการฝึกการทำงานภาคฤดูร้อนของนักศึกษาที่จบชั้นปีที่ 1,2,3 - กิจกรรมพัฒนาพื้นที่มหาวิทยาลัยและชุมชนสังคมโดยรอบ 2.นำองค์ความรู้มาช่วยสั...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
25 พ.ค. 58
35 . หัวหน้างานปฏิบัติการคลังสินค้า (ประจำโรงงานลพบุรี)
- วางแผนการสต๊อกและควบคุมสต๊อกสินค้าไม่ให้ Over Inventory - วางแผนการจัดเก็บการจ่าย ด้วยหลักFIFO - รายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้ใต้บังคับบัญชา - งานอื่นๆตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
25 พ.ค. 58
36 . วิศวกรอาวุโส ( ประจำฟาร์มปากช่อง )
- ออกแบบแก้ไขการติดตั้งอุปกรณ์เครื่องจักรของฟาร์มโรงฟัก - ติดตามวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดจากใช้งานของเครื่องจักรอุปกรณ์ - หาแนวทางการลดพลังงานโดยให้เกิดประโยชน์สูงสุด - แนะนำวิธีการใช้งานและแก้ไข...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
25 พ.ค. 58
37 . วิศวกรซ่อมบำรุง (ระบบงานไฟฟ้า ) - ประจำโรงงานลพบุรี
- งานวางแผนซ่อมบำรุงสถานีไฟฟ้าแรงสูงและระบบสั่งจ่ายไฟ - ตรวจสอบและแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับสถานีไฟฟ้าแรงสูงและระบบสั่งจ่ายไฟ - วางแผนซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าและส่องสว่างภายในโรงงาน - การจัดการด้านอะไหล่ส...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
25 พ.ค. 58
38 . ผู้จัดการส่วนระบบข้อมูล (ประจำโรงงานลพบุรี)
- สรุปข้อมูลค่าใช้จ่ายในส่วนของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ - สรุปต้นทุน ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ทั้ง Export & Domestic Product - สรุปและวิเคราะห์ข้อมูล % Yield ระหว่าง Lab Scale - CP Test - Mass ...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
25 พ.ค. 58
39 . เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการระบบสาธารณูปโภค (ประจำโรงงานลพบุรี)
- บริหารและจัดการงานระบบสาธารณูปโภค (ระบบเครื่องกล ระบบไฟฟ้า) - ควบคุมงานด้านการก่อสร้าง การติดตั้ง การบำรุงรักษา - ประสานงานระหว่างหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในภายนอก - งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
25 พ.ค. 58
40 . เจ้าหน้าที่สุขาภิบาล (ประจำโรงงานลพบุรี )
- จัดทำระบบ และขั้นตอนการทำความสะอาดอุปกรณ์การผลิต พื้นที่การผลิตและเครื่องแบบพนักงานให้ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล - ควบคุมและตรวจสอบการเบิก-จ่าย , การเตรียมน้ำยาฆ่าเชื้อ และน้ำยาทำความสะอาดในส่วนงานส...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
25 พ.ค. 58
41 . เจ้าหน้าที่พัฒนาผลิตภัณฑ์/เจ้าหน้าที่พัฒนาผลิตภัณฑ์อาวุโส (ประจำโรงงานลพบุรี)
- ทำการทดลองผลิตภัณฑ์ใหม่ให้ได้ตามความต้องการของลูกค้า - ทดสอบและคัดเลือกส่วนผสมต่างๆ จากผู้ขาย เพื่อนำเข้าสู่กระบวนการผลิต - พัฒนาและปรับปรุงผลิตภัณฑ์เดิมให้ดีขึ้น - รวบรวมข้อมูลและสรุปผลการ...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
5 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
25 พ.ค. 58
42 . เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการลูกค้าสัมพันธ์ (ประจำศูนย์วิทยาศาสตร์ จ.ปทุมธานี)
- ให้บริการลูกค้าทางโทรศัพท์ - รับผิดชอบทำการสำรวจความพึงพอใจประจำปี และ ณ. จุดบริการ - ให้การต้อนรับลูกค้าหรือผู้สนใจเข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ - ตรวจสอบกำหนดการออกรายการผลการทดสอบออกไม่ให้...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
25 พ.ค. 58
43 . เจ้าหน้าที่ทรัพยากรมนุษย์ (ประจำโรงงานอาหารสัตว์ อ.พระประแดง)
- รับผิดชอบงานสรรหาพนักงาน หน่วยงาน สำนักงาน สายธุรกิจอาหารสัตว์ - รับผิดชอบงานสรรหาพนักงานระดับ Mgr. โรงงานอาหารสัตว์ สายธุรกิจอาหารสัตว์ - รับผิดชอบงานสรรหานักศึกษาสหกิจ - รับผิดชอบงานเบิก...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
25 พ.ค. 58
44 . พนักงานผลิต (ประจำโรงงานลพบุรี)
- จัดเตรียมเครื่องจักรและอุปกรณ์ในการทำงาน ให้มีความพร้อม - ตรวจสอบความพร้อมของเครื่องจักรและอุปกรณ์ เพื่อป้องกันการสูญเสีย - ทำความสะอาดเครื่องจักร ก่อน-หลัง ทำงานให้เครื่องจักรสะอาดเรียบร้อย ...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
25 พ.ค. 58
45 . นักวิเคราะห์ระบบ (ประจำสำนักงานใหญ่)
- พัฒนาระบบในส่วนงานขาย การตลาด ในประเทศ และจัดส่ง - รับผิดชอบการออกแบบระบบงานให้สอดคล้องกับความต้องการ - การพัฒนาระบบงานตามที่ได้ออกแบบไว้ - การดูแลรักษาระบบงานให้ทำงานได้อย่างต่อเนื่อง -...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
25 พ.ค. 58
46 . เจ้าหน้าที่ธุรการขาย (ประจำสำนักงาน BSC-SP จ.ปทุมธานี)
- ประสานงานในเรื่องทั่วไปทั้งจากลูกค้า และจากผู้แทนขาย - การเปิดลูกค้าใหม่ และการเปิดใบขอสินเชื่อ - จัดทำใบเสนอราคา และการแจ้งราคาทดสอบเบื้องต้นกับลูกค้า - ประสานงานด้านการเงิน - ช่วยประสา...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
25 พ.ค. 58
47 . ผู้แทนขาย (จบสาขาสัตวแพทย์)
- รับผิดชอบยอดขาย และติดตามเก็บเงินตามที่ได้รับมอบหมาย - วางแผนงานทางด้านการขาย ควบคุม ติดตามงานขาย เสนอขายผลิตภัณฑ์ ให้กับลูกค้าในเขตพื้นที่ ที่ได้รับมอบหมาย บริการก่อน และหลังการขาย - รายงาน...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
25 พ.ค. 58
48 . ผู้แทนขาย (อาหารสัตว์เลี้ยง)
- บริหารจัดการยอดขาย - การดูแลฐานลูกค้าเดิม และการขยายฐานลูกค้าใหม่ - ดำเนินการทางด้านการขาย เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายในการเสนอขาย - งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
25 พ.ค. 58
49 . วิศวกรรมสาธารณูปโภค ( ประจำสำนักงาน สระบุรี- มวกเหล็ก)
- บริหารจัดการเครื่องจักรและอุปกรณ์ฟาร์ม - จัดทำมาตรฐานการทำงาน การบำรุงรักษาและการแก้ไขปัญหาเครื่องจักรและอุปกรณ์ในฟาร์ม - บริหารงบประมาณการจัดซื้อจัดจ้าง - ควบคุมและตรวจสอบ ติดตามงานด้านก...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
25 พ.ค. 58
50 . หัวหน้างานปฏิบัติการคลังสินค้า (ประจำโรงงานลพบุรี)
- ตรวจรับ-จ่ายอาหารสัตว์ในคลังสินค้าให้ถูกต้อง ตามระบบ FIFO - ตรวจนับสต๊อกอาหารสัตว์ประจำวัน พร้อมจัดทำ Stock รับจ่ายอาหารสัตว์แต่ละวัน - กำหนดพื้นที่การจัดวางอาหาร - รับผิดชอบด้านระบบ ISO ...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
25 พ.ค. 58
51 . หัวหน้างานปฎิบัติการวางแผนการผลิต (ประจำโรงงานลพบุรี)
- รับผิดชอบงานวางแผน/เบิกจ่าย/จัดเก็บ/จัดเตรียมพรีมิกซ์เพื่อการผลิตอาหารสัตว์แต่ละวันให้เป็นไปตามชนิดและปริมาณที่มีการวางแผนการผลิตไว้

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
25 พ.ค. 58
52 . เจ้าหน้าที่อาวุโส Sourcing
- รับผิดชอบงานบริหารกลุ่มสินค้า (Betagro Product Categories) สำหรับร้าน Betagro Deli ตามนโยบาย - ประสานงานกับบริษัทผู้ผลิตในเครือฯ (BU) และดำเนินการด้านงานระบบต่างๆที่จำเป็นเพื่อการวางจำหน่ายสินค...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
25 พ.ค. 58
53 . เจ้าหน้าที่พิธีการนำเข้า
- ดูแลการนำเข้าสินค้าตั้งแต่การเปิด L/C เคลียร์สินค้า - ประสานงานการจัดส่งสินค้าเข้าโกดัง - ดำเนินการจัดทำต้นทุนสินค้า - ดูแลด้านการ Claim ประกันภัยสินค้า, การชำระเงินค่าสินค้า - ตรวจสอบค่...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
25 พ.ค. 58
54 . เจ้าหน้าที่ขาย (ประจำสาขาระยอง)
- รับผิดชอบยอดขายให้ได้ตามเป้าหมายที่บริษัทกำหนด - ขยายตลาดกลุ่มลูกค้าใหม่และรักษาฐานลูกค้าเก่า - รับผิดชอบการเก็บเงิน รับชำระค่าสินค้า ติดตามรับชำระหนี้/ภาระหนี้ - สำรวจราคา/ภาวะตลาด/คู่แข่ง...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
25 พ.ค. 58
55 . นักบัญชี ( ประจำสำนักงานระยองและสาขาพัทยา)
- คีย์ซื้อสินค้าทุกผลิตภัณฑ์ - คีย์รับโอนสินค้าระหว่างสาขาทุกผลิตภัณฑ์ - บันทึกค่าใช้จ่าย (ค่าขนส่ง เจ้าหนี้ทั่วไป) - ตรวจนับสินค้าประจำวันร้าน Betagro Shop - รับวางบิลค่าขนส่ง/ตรวจสอบยอด ...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
25 พ.ค. 58
56 . ผู้จัดการร้าน Betagro Shop ( สาขาบ่อวินศรีราชา )
- รับผิดชอบยอดขายให้ได้ตามเป้าหมายที่บริษัทกำหนด - ขยายตลาดกลุ่มลูกค้าใหม่และรักษาฐานลูกค้าเก่า - รับผิดชอบ บริหาร ควบคุมงาน ความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในร้าน Betagro Shop - สำรวจราคา/ภาวะตลา...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
25 พ.ค. 58
57 . ผู้จัดการร้าน Betagro Shop ( สาขาปราจีนบุรี )
- รับผิดชอบยอดขายให้ได้ตามเป้าหมายที่บริษัทกำหนด - ขยายตลาดกลุ่มลูกค้าใหม่และรักษาฐานลูกค้าเก่า - รับผิดชอบ บริหาร ควบคุมงาน ความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในร้าน Betagro Shop - สำรวจราคา/ภาวะตลา...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
25 พ.ค. 58
58 . ผู้ช่วยผู้จัดการร้าน (การเงิน) - ประจำสาขาบ่อวินศรีราชา
- บริหารสินค้าควบคู่ไปกับเป้าหมายทางการขาย - ควบคุม จัดสรร ค่าใช้จ่ายให้เป็นไปตามงบประมาณที่กำหนด - สามารถบริหารทรัพยากรภายในร้านได้อย่างมีประสิทธิภาพ - คิดเงิน เก็บเงินลูกค้าภายในร้าน ...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
25 พ.ค. 58
59 . เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิต (ประจำโรงงานลพบุรี)
- วางแผนการผลิต ประจำวัน / เดือน - จัดทำ Stock สินค้า - จัดทำแผนรับวัตถุดิบ ( สุกรมีชีวิต ) - จัดทำแผนการรับบรรจุภัณฑ์ - ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมา

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
25 พ.ค. 58
60 . นักบัญชี (ต้นทุน)
1.ตรวจสอบข้อมูลการเคลื่อนไหวของสินค้า และการควบคุมสินค้าคงเหลือ -ตรวจสอบกระบวนการการรับ และการจ่ายสินค้า -ตรวจสอบสินค้าคงเหลือในระบบ Inventory -ตรวจสอบมูลค่าต้นทุนสินค้าระบบ Inventory และปรับปรุงให...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
25 พ.ค. 58
61 . วิศวกรโยธา ( ประจำลพบุรี)
- ดูแลควบคุมการก่อสร้าง (อาคาร/โรงงานผลิตอาหาร/ฟาร์ม) - ควบคุม กำกับ ดูแลผู้รับเหมา - ออกแบบโครงสร้าง อาคาร โรงงานและสาธารณูปโภค - รายงานความก้าวหน้าและงบประมาณโครงการ - รับผิดชอบการส่งมอบ...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
25 พ.ค. 58
62 . ช่างเทคนิค ( ประจำลพบุรี)
- วางแผนงานซ่อมบำรุงห้องพัก/อาคาร สถานที่ ให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ - ควบคุมงานก่อสร้าง/การซ่อมบำรุง/คำนวณปริมาณงาน สั่งของและตรวจสอบเครื่องมือ - ทำรายงานการเบิกจ่ายเครื่องมือเครื่องใช้และควบคุมควา...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
25 พ.ค. 58
63 . เจ้าหน้าที่บุคคล (ฝึกอบรม) - ประจำโรงงานลพบุรี
- จัดอบรมให้กับพนักงานปฏิบัติการ เช่น หลักสูตรปฐมนิเทศ ,GMP & HACCP และหลักสูตรอื่นๆที่เกี่ยวข้อง - จัดทำสื่อประกอบการอบรม - จัดทำเอกสารในการฝึกอบรมของพนักงาน - ประเมินผลการฝึกอบรมในแต่ละหลัก...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
25 พ.ค. 58
64 . ผู้จัดการส่วนผลิต ( ประจำโรงงาน BTG-LR1 ลพบุรี)
- รับผิดชอบงานควบคุมการผลิตอาหารสัตว์ ให้เป็นไปตามแผนประจำวันที่กำหนดไว้ - ควบคุมการผลิตอาหารให้ได้คุณภาพตามที่กำหนดไว้ - ควบคุมการใช้วัตถุดิบอย่างคุ้มค่าและสูญเสียน้อยที่สุด - ดูแลเคร...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
25 พ.ค. 58
65 . เจ้าหน้าทีสิ่งแวดล้อม (ประจำโรงงาน BTG- LR 1 ลพบุรี)
- ดำเนินการตรวจสอบหาจุดบกพร่องการจัดการสิ่งแวดล้อมในโรงงาน ฝุ่น กลิ่น เสียง น้ำเสีย ขยะอันตรายและสนับสนุนให้มีระบบการจัดการปรับปรุงแก้ไ้ขอย่างเป็นรูปธรรม - ควบคุมการจัดการด้านสิ่งแวดลอ้มตามระบบ ISO...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
25 พ.ค. 58
66 . ผู้จัดการแผนกวิศวกรรม (ประจำโรงงาน BTG - LR 1 ลพบุรี)
- ควบคุมดูแล การบริหารงานซ่อม และบำรุงรักษาเครื่องจักร อุปกรณ์การผลิต สาธารณูปโภค - ควบคุม Spare Parts ให้เป็นไปตามเป้าหมาย พร้อมทั้งร่วมปรับปรุง พัฒนากระบวนการผลิตอย่างต่อเนื่อง - งานอื่นๆตา...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
25 พ.ค. 58
67 . ผู้จัดการส่วนวิศวกรรมสาธารณูปโภค (ประจำโรงงาน BTG-LR1 ลพบุรี)
- วางแผนงานซ่อมบำรุง สาธรณูปโภคและระบบไฟฟ้าหลัก - ควบคุมการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา - ควบคุมดูแล Spare Parts ในงานซ่อมบำรุง - งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
25 พ.ค. 58
68 . วิศวกรไฟฟ้า (ประจำโรงงาน BTG-LR 1 ลพบุรี)
- ซ่อมบำรุงเครื่องจักรตามแผนงานการซ่อมบำรุง - ซ่อมบำรุงเครื่องจักรเมื่อ Break Down - สนับสนุนการทำงานของผู้บังคับบัญชา - ควบคุมการทำงานและให้คำแนะนำต่าง ๆ แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา - งานอื่นๆต...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
25 พ.ค. 58
69 . ผู้จัดการส่วนคลังสินค้า (ประจำโรงงาน BTG- LR1 ลพบุรี)
- ควบคุมและดูแลการจัดการคลังอาหารสัตว์ - ควบคุมดูแลการตรวจเช็คสต๊อกอาหาร - ควบคุมปริมาณการจัดเก็บอาหารสัตว์ให้เพียงพอต่อการขายให้กับลูกค้า - ควบคุมดูแลทำความสะอาดและซ่อมแซมในคลังสินค้า - ค...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
25 พ.ค. 58
70 . พนักงานคลังสินค้า (ประจำโรงงานพระประแดง จ.สมุทรปราการ)
- ควบคุมดูแลรักษาวัตถุดิบ/ควบคุมสต๊กวัตถุดิบ - ตรวจเช็คสต๊อกประจำวัน/ทำการเบิกจ่ายโอนย้ายวัตถุดิบประจำวัน - ทำการโหลดอาหารสัตว์ลงรถเบาท์และอาหารสัตว์ลงถุง Big bag ลงรถเบาท์ - งานอื่นๆตามที่ได...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
25 พ.ค. 58
71 . เจ้าหน้าที่ระบบคุณภาพ (ประจำโรงงานพระประแดง จ.สมุทรปราการ)
- ตรวจสอบระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 ,GMP,HACCP,ISO14001และระบบอื่นๆที่เกี่ยวข้อง - ติดตามการแก้ไข ระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 ,GMP,HACCP,ISO14001และระบบอื่นๆที่เกี่ยวข้อง - ส่งเสริม ประชาสัมพันธ์ ร...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
25 พ.ค. 58
72 . วิศวกรซ่อมบำรุง (ประจำโรงงานพระประแดง จ.สมุทรปราการ)
- วางแผนและติดตามแผนงานซ่อมบำรุงและปรับปรุงเครื่องจักร/อุปกรณ์การผลิต - ซ่อมบำรุงเครื่องจักรเมื่อ Break Down - จัดเตรียมอะไหล่ที่จำเป็นในการซ่อมบำรุงเครื่องจักร - ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหม...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
25 พ.ค. 58
73 . เจ้าหน้าที่ประสานงานการตลาด (ประจำสำนักงานใหญ่)
- รับผิดชอบด้านการประสานงานการตลาด เช่น การจัดทำข้อมูลลูกค้า,จัดทำรายละเอียดและวิเคราะห์ข้อมูลสินค้าและคู่แข่งขัน - รวบรวมและวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายทางการตลาด - รับผิดชอบด้านประสานงานการเปิด Vendor ...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
25 พ.ค. 58
74 . เจ้าหน้าที่ธุรการขาย (ประจำโรงงานพระประแดง จ.สมุทรปราการ)
- รับผิดชอบในการรับคำสั่งซื้อจากลูกค้า ,พนักงานขาย ผ่านช่องทางต่างๆ - ตรวจสอบความถูกต้องของราคาขายให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ - ตรวจสอบเงื่อนไขให้ตรงกับเงื่อนไขในใบเสนอราคา งานซื้อมาขายไป - ออกใบ...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
25 พ.ค. 58
75 . พนักงานธุรการ (ประจำสำนักงาน BSC-SP จ.ปทุมธานี)
- รับผิดชอบด้านงานรับและลงทะเบียนตัวอย่าง - ตรวจเช็คสภาพตัวอย่าง ข้อมูลรายละเอียดของตัวอย่างให้มีความถูกต้อง - จัดส่งตัวอย่างไปแต่ละแผนกตามพื่้นที่ ภายในเวลาที่กำหนด - จัดเก็บ ทำลาย ตัวอย่างตามเวลา...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
25 พ.ค. 58
76 . เจ้าหน้าที่สนับสนุนระบบสารสนเทศ (ประจำสำนักงานใหญ่,พัทลุง,ระยอง,ลพบุรี)
- ศึกษาและสำรวจความต้องการของผู้ใช้งาน - วิเคราะห์ความต้องการพร้อมทั้งสรุปขั้นตอนของระบบเทคโนโลยี - ออกแบบระบบงานให้เหมาะสมและเลือกเทคโนโลยีที่จะนำไปพัฒนา - วิเคราะห์ระบบเทคโนโลยี ที่ได้ออกแบ...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
25 พ.ค. 58
77 . วิศวกรจัดซื้อ - ประจำลพบุรี
- รวบรวมข้อมูลจากผู้ขายที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อ เช่น ราคา คุณลักษณะสินค้า การใช้งาน - จัดเตรียมเอกสาร PR&PO / Vendor List พร้อมบันทึก,จัดทำรายงาน,จัดทำงบประมาณการจัดซื้อได้ถูกต้องครบถ้วน - เปรียบเ...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
25 พ.ค. 58
78 . เจ้าหน้าที่ขาย (ประจำสาขาแพร่,สาขาเชียงของ,สาขาพะเยา)
- รับผิดชอบยอดขาย ในเขตรับผิดชอบ ตามเป้าหมายที่บริษัทฯ กำหนด - รับผิดชอบดำเนินการติดตามชำระหนี้ของลูกค้า ภายในระยะเวลาที่บริษัทฯ กำหนด - นำเสนอผลิตภัณฑ์ และให้คำแนะนำ, แก้ไขปัญหาในส่วนของสิน...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
25 พ.ค. 58
79 . ผู้ตรวจสอบภายในอาวุโส ( ประจำสำนักงานพระนครศรีอยุธยา)
- ปฏิบัติงานตรวจสอบภายในตามแผนงานของสายธุรกิจภูมิภาค - ปฏิบัติงานตรวจสอบโดยใช้วิธีการต่างๆ - จัดทำรายงานการตรวจสอบ - ติดตามผล ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะกับผู้รับการตรวจสอบ - นัดหมายและจัดทำจดหมา...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
25 พ.ค. 58
80 . เจ้าหน้าที่บริหารคุณภาพอาวุโส ( ประจำสำนักงานใหญ่)
- จัดทำระบบคุณภาพควาปลอดภัยอาหารและระบบอื่นๆที่องค์กรประยุกต์ใช้ - ดำเนินงานด้านเพิ่มผลผลิตภายในสายธุรกิจให้เป็นไปตามเป้าหมายองค์กร ได้แก่ TPM, PAC - ดำเนินงานด้าน WCM ของธุรกิจไก่ ให้เป็นไปตาม ...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
25 พ.ค. 58
81 . นักวิชาการอาหารสัตว์ ( ประจำสมุทรปราการและประเทศลาว)
- เตรียมวัตถุดิบและอุปกรณ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ประสานงานกับโรงงานในการกำหนดวันผลิต และประสานงานกับฟาร์มในการสั่งอาหาร - ประสานงานกับฟาร์มทดลองเพื่อทราบถึงวิธีการทดลอง และมีการติดตามผล รวมถึงทำงานเก...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
25 พ.ค. 58
82 . สัตวบาล- ไก่เนื้อ (ประจำฟาร์มลพบุรี)
- ควบคุมกระบวนการผลิตไก่เนื้อให้ดำเนินการตามแผนที่กำหนดทั้งในเชิงปริมาณ คุณภาพ ระยะเวลา และต้นทุนตามที่กำหนดในแผนการผลิต - เฝ้าระวังการเกิดโรคระบาด และรักษามาตรการต่างๆ ในการ ป้องกันโรคระบาดตามที่...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
25 พ.ค. 58
83 . ช่างเทคนิค ( ประจำฟาร์มไก่ลพบุรี)
- ตรวจเช็ค ซ่อมแซม และบำรุงรักษา อุปกรณ์การเลี้ยงไก่ - ตรวจเช็ค ซ่อมแซมระบบไฟฟ้า ประปา และระบายอากาศ - ตรวจเช็ค และซ่อมแซมอุปกรณ์สำนักงาน และอุปกรณ์อื่นๆ ในพื้นที่โดยรอบฟาร์ม - ดูแลรักษาเครื...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
25 พ.ค. 58
84 . สถาปนิกอาวุโส (ประจำสำนักงานวิศวกรรมโครงการก่อสร้าง-จ.ลพบุรี)
- ควบคุมบริหารงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนงานที่วางไว้ - จัดทำและตรวจสอบ Shop Drawing - ออกแบบงานสถาปัตย์และจัดทำงบประมาณที่เกี่ยวข้อง - งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
25 พ.ค. 58
85 . วิศวกรซ่อมบำรุง (ประจำโรงงานลพบุรี)
- ดูแลรับผิดชอบเครื่องจักร เครื่องกลภายในโรงงาน - จัดทำแผน PM รายงานการแก้ปัญหาหรือการซ่อมบำรุงให้ผู้บังคับบัญชาทราบ - ควบคุมดูแล และช่วยเหลือให้คำแนะนำการซ่อมบำรุงเครื่องจักรให้กับหัวหน้าหน่วย...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
5 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
25 พ.ค. 58
86 . เจ้าหน้าที่คลังสินค้า ( ประจำโรงงานลพบุรี )
1 ควบคุมดูแลการรับ-จัดเก็บ-การจ่าย วัตถุดิบ และพัสดุบรรจุให้ฝ่ายผลิต 2 ดูแล Spare Part ไม่ให้มีการสูญหาย และสูญเสีย 3 ควบคุมดูแลพนักงานปฏิบัติการให้ปฏิบัติงาน การรับ-จัดเก็บ-การจ่ายวัตถุดิบ แ...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
25 พ.ค. 58
87 . เจ้าหน้าที่คลังสินค้า (ปฎิบัติงานพระประแดงและอยุธยา)
- ดูแลการขนถ่ายสินค้าและสามารถดูวัตถุดิบเบื้องต้นได้ตลอดจนควบคุมสินค้าในโกดัง - ตรวจสอบสภาพทั่วไปของโกดัง รวมถึงปรับปรุงและพัฒนางานในส่วนของโกดังที่ดูแลรับผิดชอบ - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
25 พ.ค. 58
88 . เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ (สายธุรกิจไก่ - ประจำโรงงานลพบุรี)
- ควบคุมคุณภาพของสินค้าและกระบวนการผลิตไลน์ตัดแต่งให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด - รับข้อร้องเรียนลูกค้าและแนวทางการแก้ไข,ติดตาม เพื่อส่งกลับลูกค้า ( Custormer complain ) - ควบคุมและบริหารงานด้านค...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
25 พ.ค. 58
89 . ผู้จัดการส่วนวิศวกรรมซ่อมบำรุง (สายธุรกิจสุขภาพสัตว์ - ประจำโรงงานลพบุรี)
- ควบคุมและติดตามงานบำรุงรักษา อย่างเป็นระบบให้ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล - ควบคุมและติดตามงานซ่อมบำรุงเครื่องจักรและสาธารณูปโภค ให้ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ - ควบคุมและติดตามงานพั...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
25 พ.ค. 58
90 . ผู้แทนขายปุ๋ยอินทรีย์ (ประจำสำนักงานใหญ่)
- ส่งเสริมการขายปุ๋ยอินทรีย์เบกรีนในพืชปลูกต่างๆตามที่ได้รับมอบหมาย - ดูแลฐานลูกค้าเดิมและหาลูกค้ารายใหม่ - สร้างภาพลักษณ์ของสินค้าและตราสินค้าเบกรีน - สร้างความยอมรับและเชื่อมันให้กับเกษตรกร...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
25 พ.ค. 58
91 . เจ้าหน้าที่ผลิต (สายธุรกิจไก่ - ประจำลพบุรีและสมุทรสาคร)
- ควบคุมกระบวนการผลิตสินค้าให้ได้ตามเป้าหมายในด้านปริมาณผลผลิต - พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการผลิต - ควบคุมการส่งมอบคุณภาพ ประสิทธิภาพ และลดการสูญเสียที่ีมีผลต่อต้นทุนการผลิต - งานอื่นๆที่ได้รั...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
4 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
25 พ.ค. 58
92 . เจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพ (โรงงานอาหารสัตว์พระประแดง)
1.ตรวจสอบคุณภาพสินค้านำเข้าก่อนเข้าโรงงาน หรือก่อนจัดเก็บที่โกดังนอก 2.ตรวจสอบคุณภาพสินค้านำเข้าที่จัดเก็บโกดังนอก หรือโกดังในเครือ BTG และสามารถจัดการสินค้าที่พบปัญหาได้ทันทีอย่างเหมาะสม 3.ปรับปรุง...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
25 พ.ค. 58
93 . นักวิชาการสุกร / สัตวแพทย์วิชาการสุกร
1.ตรวจเยี่ยมฟาร์ม ให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับการจัดการดูแลสุขภาพและการผลิตสุกร 2.เก็บรวบรวมข้อมูลการผลิตต่างๆ ของฟาร์มลูกค้า ทำการวิเคราะห์ เพื่อใช้ในการปรับปรุงคุณภาพอาหารสัตว์ การจัดการในฟาร์ม และงาน...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
25 พ.ค. 58
94 . ผู้จัดการ / ผู้ช่วยผู้จัดการ (ประจำ Betagro Deli )
1.ดูแลรับผิดชอบร้านให้เป็นระเบียบเรียบร้อยตามมาตราฐาน 2.รับสินค้า จัดเก็บ จัดเรียง ส่งคืน และดูแลพื้นที่เก็บสินค้าภายในร้าน 3.บริหารควบคุมดูแลพนักงานให้ทำหน้าที่ตามความรับผิดชอบให้สำเร็จ 4...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
25 พ.ค. 58
95 . ผู้จัดการ/ผู้ช่วยผู้จัดการร้านอาหาร (ธุรกิจภัตตาคาร)
- บริหารงานสาขาให้เป็นไปตามมาตรฐานและนโยบายที่บริษัทกำหนด - จัดเตรียมงานให้สอดคล้องกับแผนการตลาด - บริหารและควบคุมค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่น ด้านอาหาร เครื่องดื่ม ค่าไฟฟ้า ค่าแรง ให้เป็นไปตามปริมาณมาต...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
25 พ.ค. 58
96 . ผู้แทนขาย (Food Service)
- ขายสินค้าในช่องทาง Food Service : ร้านอาหาร/ โรงแรม / สายการบิน และอื่นๆ - รับผิดชอบยอดขายให้ได้ตามเป้าหมายที่ได้รับ - จัดทำรายงานเป้าหมายการขายนำเสนอผู้บริหาร - ติดต่อประสานงานทั้งภายในและภายนอก...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
25 พ.ค. 58
97 . ผู้แทนขาย (Modern Trade)
- ขายสินค้าผ่านช่องทาง Modern Trade (Lotus/Big C/ Macro ) - ดำเนินการเจรจา trade agreement และราคาขายสินค้า กับลูกค้า - รับผิดชอบยอดขายให้ได้ตามเป้าหมายที่ได้รับ - จัดทำรายงานการขายนำเสนอผู้บ...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
25 พ.ค. 58
98 . นักวิชาการอาวุโส /สัตวแพทย์วิชาการอาวุโส (สัตว์ปีก)
- สนับสนุนการขายอาหารสัตว์ในเขตพื้นที่รับผิดชอบให้บรรลุเป้าหมายยอดขาย ทั้งลูกค้าเดิม และลูกค้าใหม่ - ดูแลให้คำแนะนำด้านวิชาการ และการจัดการฟาร์มแก่ลูกค้า และบริการด้านอื่นๆ เพื่งส่งเสริมยอดขายและใช...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
25 พ.ค. 58
99 . ผู้ช่วยผู้จัดการร้าน/ผู้จัดการร้าน Betagro Shop (ประจำสาขากทม.และปริมณฑล)
- ควบคุมการบริหารงาน - บริหารจัดการแคชเชียร์และงานคลังสินค้าภายในร้าน - ควบคุมดูแลการจัดส่งสินค้าให้แก่ลูกค้า - ควบคุมมาตราฐาน เบทาโกร ช็อป ให้ตรงตามมาตราฐานของเครือ

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
25 พ.ค. 58
 พบ 99 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ