เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 50 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่อาวุโสFood Solution
- สำรวจลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย (Customer Survey) และค้นหาความต้องการลูกค้า - ติดตามเทคโนโลยีใหม่ในอุตสาหกรรมอาหาร และตลาด เพื่อวิเคราะห์กลยุทธ์และวางแผนการพัฒนาลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย - ถ่ายทอดองค์ความรู้ใ...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
9 ธ.ค. 59
2 . เจ้าหน้าที่อาวุโสวางแผนการผลิต
- จัดทำและควบคุมการทำแผนการผลิตสินค้า ตาม Order หรือ Forecast จากลูกค้า ตามรอบการจัดทำ เช่น รายสัปดาห์ ประจำเดือน แผนไตรมาศ และ แผนปี - วางแผนการผลิตโดยพิจารณาจัดสรรกำลังการผลิต ตรวจสอบปัจจัยต่างๆ ...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
9 ธ.ค. 59
3 . เจ้าหน้าที่ขายหน้าโรงงาน ( ประจำลพบุรี, สมุทรสาคร)
- ขายสินค้าในช่องทางการขายที่รับผิดชอบให้ได้ตามเป้าหมาย - การประสานงานและจัดทำเอกสาร - งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
9 ธ.ค. 59
4 . นักวิเคราะห์ (ส่วนงานจุลชีววิทยา /ไวรัส /เคมี )
- ปฏิบัติงานทดสอบ พัฒนาวิธีทดสอบ ดูแลเครื่องมือ และการประกันคุณภาพการทดสอบให้ถูกต้อง ตามมาตรฐานข้อกำหนด - ปฏิบัติตามระบบคุณภาพของห้องปฏิบัติการ - ให้บริการข้อมูล และปฏิบัติตามคำร้องขอของลูกค้า - ว...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
9 ธ.ค. 59
5 . เจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพ (ฟาร์ม)
1. ดำเนินงานผลักดันระบบคุณภาพให้เป็นไปตามแผน 2. ทวนสอบกระบวนการปฏิบัติงานในการผลิตสัตว์ อ้างอิงตามข้อกำหนดระบบที่หน่วยงานจัดทำ 3. ติดตามทวนสอบกระบวนการรับคุณวัตถุดิบ และการผลิตสินค้า 4. ติดต...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างเงินเดือน
9 ธ.ค. 59
6 . เจ้าหน้าที่พัฒนาผลิตภัณฑ์ (Processed Meat)
- วางแผนงานการพัฒนาสินค้าใหม่ให้สอดคล้องกับแผนงานทางการตลาดและเป็นไปตาม KPI ที่กำหนด - ประสานงานกับ โรงงานต่างในเครือเทโกร เพื่อพัฒนาสินค้าร่วมกัน - ร่วมติดตามตัวผลิตภัณฑ์เมื่อผลิตสินค้าใหม่ หรือพบป...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
9 ธ.ค. 59
7 . เจ้าหน้าที่สินเชื่อ
- ตรวจเช็คยอดเงินโอนประจำวันของลูกค้า - คีย์ตัดชำระลูกหนี้และรายการรับชำระอื่นๆที่เกี่ยวข้อง - ตรวจสอบ Credit Pool ของลูกค้าที่เปิดใหม่ - ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารทางการเงินในการเป...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
9 ธ.ค. 59
8 . ผู้จัดการแผนกวิเคราะห์ข้อมูล
- ศึกษา ให้คำแนะนำ วิเคราะห์ ความสามารถ ทางเลือกด้านต้นทุนสินค้า ต้นทุนการผลิตสินค้าที่เหมาะสม รวมถึงการศึกษาการปรับปรุงต้นทุนการผลิตและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ - ดูแล รับผิดชอบ การคิด เสนอแนะ จัดทำ ระบบการ...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
9 ธ.ค. 59
9 . ผู้ชำนาญการ Product Sensory
- ออกแบบ รับผิดชอบ การทดสอบการยอมรับทางประสาทสัมผัสของผลิตภัณฑ์ใหม่ - ให้คำแนะนำ ร่วมวิเคราะห์ สาเหตุ ปัญหาของผลิตภัณฑ์ ด้านการยอมรับทางประสาทสัมผัส - สนับสนุนการทดสอบ การวิเคราะห์ข้อมูล ของการทำวิจ...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
9 ธ.ค. 59
10 . เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการสนับสนุนระบบสารสนเทศ
- รับแจ้งปัญหาและทำการแก้ไขเบื่องต้น กรณีที่รู้วิธีการแก้ไข - ติดตั้งระบบตามขั้นตอนที่กำหนดไว้ - วิเคราะห์ และหาสาเหตุของปัญหารวมถึงผลกระทบที่เกิดขึ้น ในงานที่ได้รับมอบหมาย - ทำการแก้ไขปัญหาใ...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
9 ธ.ค. 59
11 . ผู้แทนขาย/ผู้แทนขายอาวุโส (เคมีภัณฑ์อุตสาหกรรมทำความสะอาด)
- ขายและส่งเสริมการขายเคมีภัณฑ์ทำความสะอาด ให้แก่กลุ่มลูกค้าอุตสาหกรรมอาหาร / เกษตรอุตสาหกรรม - วางแผนการขาย และสร้างยอดขายตามเป้าหมาย - สร้างและรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้าเพื่อให้เกิดการซื้อใน...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
9 ธ.ค. 59
12 . เจ้าหน้าที่อาวุโสแรงงานสัมพันธ์
- สนับสนุนโครงการด้าน CSR ให้บรรลุวัตถุประสงค์ - ติดตาม ร่วมประชุม และนำเสนอโครงการร่วมกับเครือเบทาโกร - ดำเนินการจัดกิจกรรมของโรงงาน เพื่อสร้างความสัมพันธ์ภายใน โรงงาน - ดำเนินการติดตามด้านแรงงานส...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
9 ธ.ค. 59
13 . วิศวกรไฟฟ้า
- จัดทำมาตรฐานการติดตั้ง การใช้งาน การบำรุงรักษา และการแก้ไขเบื้องต้น - จัดทำแผนงานการติดตั้งและการบำรุงรักษา เพื่อติดตาม ตรวจสอบ งานไฟฟ้า - จัดทำงบประมาณการจัดซื้อและจัดจ้าง ในส่วนของงานไฟฟ้าข...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างเงินเดือน
9 ธ.ค. 59
14 . เจ้าหน้าที่อาวุโสตรวจสอบระบบ
- ตรวจสอบความโปร่งใสและความสอดคล้องของระบบสารสนเทศกับกลยุทธ์องค์กร (IT Governance) ตามหลักการ Cobit5 Framework - ตรวจสอบระบบปฏิบัติการ เช่น การตรวจสอบระบบ Server ที่ใช้ MS Windows เช่น Windows เป็น...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสรางบริษัท
9 ธ.ค. 59
15 . วิศวกรอาวุโส
1. การจัดการเรื่อง WCM (TPM, 5S, QCC เป็นต้น) - การจัดการ TPM - Focus Improvement Pillar - การจัดการ TPM - Autonomous Maintenance Pillar - การจัดการ TPM - Planned Maintenance Pillar - การจัดการ T...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
9 ธ.ค. 59
16 . ผู้ตรวจสอบภายในอาวุโส
รับผิดชอบงาน Audit ของเครือเบทาโกร - ปฏิบัติงานตรวจสอบภายในตามแผนงาน - ปฏิบัติงานตรวจสอบโดยใช้วิธีการต่างๆ - จัดทำรายงานการตรวจสอบ - ติดตามผล ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะกับผู้รับการตรวจสอบ - น...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างเงินเดือนบริษัท
9 ธ.ค. 59
17 . นักวิจัย (เภสัช)
- จัดทำ และ ร่วมดำเนินการโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ หรือปรับปรุงคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์เดิม และทดสอบคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ ซึ่งได้แก่ วิเคราะห์คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ที่ต้องการ พร้อมทั้งร่วมจัดทำแผนงานการพั...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
9 ธ.ค. 59
18 . เจ้าหน้าที่ธุรการ หลายจังหวัด
- รับ Order ลูกค้ากลุ่ม FS - Key Order ลูกค้าเข้าระบบ - สรุป Order สินค้าส่งให้กับโรงงาน - ประสานงานและแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นจากการับ Order (ลูกค้า,Sale,Supply และจัดส่ง) - ให้บริการแล...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
9 ธ.ค. 59
19 . Engineer Eventรับสมัครด่วน !
วิศวกรเขียนแบบ วิศวกรบริหารโครงการ วิศวกรออกแบบ และพัฒนา วิศวกรติดตั้ง และซ่อมบำรุง วิศวกรอนุรักษ์พลังงาน วิศวกรเพิ่มผลผลิต วิศวกรไคเซ็น วิศวกรไฟฟ้า

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
9 ธ.ค. 59
20 . เจ้าหน้าที่พัฒนาผลิตภัณฑ์
- วางแผนการวิจัย พัฒนาและปรับปรุงผลิตภัณฑ์ - คัดเลือกวัตถุดิบ Ingredient และบรรจุภัณฑ์ที่มีคุณภาพก่อนนำไปใช้ ในการผลิต - ตรวจสอบดูแลอุปกรณ์และเครื่องมือให้มีความพร้อมในการใช้งานเสมอ - วางแผนง...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
9 ธ.ค. 59
21 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อ (เคมีภัณฑ์)
- เจรจาต่อรองการสั่งซื้อสินค้า (Spot Buy) ให้ได้ราคาที่เหมาะสม สอดคล้องกับข้อกำหนด และนโยบายของบริษัท - วางแผนและประสานงานการสั่งซื้อและจัดส่งวัตถุดิบ ให้สอดคล้องกับแผนผลิตของโรงงาน - ประสานงา...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
9 ธ.ค. 59
22 . เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ
- ควบคุมคุณภาพวัตถุดิบตาม Raw Material Specification และสินค้าตาม Product Specification ให้ได้ตามมาตรฐานของโรงงาน - รับนโยบายจากผู้บังคับบัญชาและมอบหมายให้กับผู้ใต้บังคับบัญชา ควบคุม/ตรวจสอบ/ทวนสอบ...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
9 ธ.ค. 59
23 . เจ้าหน้าที่คลังสินค้า
- นำส่งสต๊อกคงเหลือประจำวันของสินค้าในคลัง,และสต๊อกห้องเย็น - ตรวจสอบสินค้ารับเข้าและจ่ายสินค้า,จัดเก็บสินค้า - ดูแลความสะอาดบริเวณคลังสินค้าประจำวัน - ควบคุมดูแลระบบ GPS ขนส่งห้องเย็น รถซื้...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
9 ธ.ค. 59
24 . ผู้จัดการแผนกทรัพยากรมนุษย์
- สนับสนุน และให้คำปรึกษากับผู้ใต้บังคับบัญชาให้เกิดประสิทธิภาพ - การวิเคราะห์กระบวนการทำงาน และประสิทธิภาพการทำงานของกลุ่มงานทรัพยากรมนุษย์(โรงงาน) - ปรับปรุงด้านการกำหนดแนวปฎิบัติและมาตรฐานการทำง...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
9 ธ.ค. 59
25 . วิศวกรชำนาญการ
- บริหารและจัดการงานระบบเครื่องกล - ควบคุมงานด้านก่อสร้าง การติดตั้ง การซ่อมบำรุงรักษา - จัดทำแผนติดตั้งและการบำรุงรักษา เพื่อติดตามตรวจสอบระบบงาน - ประสานงานระหว่างหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
9 ธ.ค. 59
26 . เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการลูกค้าสัมพันธ์
- ให้บริการลูกค้าทางโทรศัพท์ - เป็นผู้ประสานงานหลักระหว่างลูกค้าและห้องปฏิบัติการ ณ. สำนักงาน - รับทราบความต้องการของลูกค้า (แจ้งรับตัวอย่าง, เบิกอุปกรณ์, ฯลฯ) - จัดทำใบเสนอราคา และ ติดตามใบสรุป...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
9 ธ.ค. 59
27 . สัตวบาล ฟาร์มไก่
- ควบคุมกระบวนการผลิตลูกไก่ ให้สามารถให้ผลผลิตทั้งปริมาณและคุณภาพได้ตามเป้าหมาย - ควบคุมให้การผลิตเป็นไปตามระบบคุณภาพที่องค์กรกำหนด - บริหารจัดการทรัพยากรเพียงพอต่อกระบวนการผลิต - ดูแลความเป็...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
9 ธ.ค. 59
28 . นักบัญชี
- สรุปรุ่น โครงการสุกรพันธุ์และโครงการปลานิลประกันราคา - ควบคุมโครงการให้เป็นไปตามระเบียบบริษัท - รายงานต้นทุนการผลิต

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
9 ธ.ค. 59
29 . เจ้าหน้าที่ผลิต
- ควบคุมงานด้านการผลิตให้เป็นไปตามเป้าหมายทั้งปริมาณ และคุณภาพ - ติดต่อประสานงานกับแผนกต่างๆ ควบคุมดูแล - ให้คำแนะนำผู้ใต้บังคับบัญชา - รายงานสภาพการทำงานต่อผู้บังคับบัญชา - งานอื่นๆท...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
9 ธ.ค. 59
30 . เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการคลังสินค้า
- ควบคุมดูแลและตรวจสอบการ Load สินค้า - ตรวจสอบเอกสารการจัดสินค้าในกรณีที่สินค้าไม่ตรง - ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - รับแผนงานจากผู้บังคับบัญชาไปดำเนินการให้บรรลุตามเป้าหมาย - ควบคุมดูแลกา...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
9 ธ.ค. 59
31 . เจ้าหน้าที่ขายภาคกลาง
- รับผิดชอบยอดขาย ในเขตรับผิดชอบ ตามเป้าหมายที่บริษัทฯ กำหนด - รับผิดชอบดำเนินการติดตามชำระหนี้ของลูกค้า ภายในระยะเวลาที่บริษัทฯ กำหนด - นำเสนอผลิตภัณฑ์ และให้คำแนะนำ, แก้ไขปัญหาในส่วนของสิน...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
9 ธ.ค. 59
32 . เจ้าหน้าที่อาวุโสทรัพยากรมนุษย์ - OD (ประจำสำนักงานใหญ่)
• Handle organizational development, implement and drive career development. • Integrate content of communication, training and change activities to ensure focus on behavioral change. • Implement an...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
9 ธ.ค. 59
33 . เจ้าหน้าที่ขายภาคใต้
- ขายสินค้าในช่องทางการขายที่รับผิดชอบให้ได้ตามเป้าหมาย - วางแผนการขาย (Budget/Target) และติดตามแผนการขายให้ได้ NP / GP ตามเป้าหมา - ประมาณการณ์ปริมาณสินค้าของลูกค้า เพื่อสั่งสินค้ากับ...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
9 ธ.ค. 59
34 . นักวิชาการ / นักวิชาการอาวุโส
- เข้าร่วมจัดทำแผนงานด้านวิชาการเพื่อสนับสนุนงานขาย - ให้บริการหลังการขายให้กับลูกค้าเป้าหมาย - เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของแผนกขายเพื่อให้การดำเนินงานการเป็นไปตามเป้าหมาย - ดำเนินการพัฒนาบุคลากร...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
9 ธ.ค. 59
35 . สัตวแพทย์วิชาการ/วิชาการอาวุโส
- กำหนดแผนงานและแนวทางในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ เกี่ยวกับคุณภาพลูกไก่ ร่วมกับโรงฟัก - จัดระบบการควบคุมการใช้เวชภัณฑ์ในโรงฟัก เพื่อให้มีการใช้อย่างถูกต้อง ปลอดภัยไม่ตกค้าง และตรวจสอบได้ - จัดระบบ...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
9 ธ.ค. 59
36 . นักวิชาการส่งเสริม
- ดำเนินการผลิตสุกรตามเป้าหมาย ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา - ตรวจสอบ ติดตาม ประสิทธิภาพการผลิตให้เป็นไปตามเป้าหมาย - บันทึกงานข้อมูลการผลิตสุกรของหน่วยงานที่รับผิดชอบ - ดำเนินการแก้ไขป...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
9 ธ.ค. 59
37 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม
- ตรวจสอบและเสนอแนะให้นายจ้างปฏิบัติตามกฏหมายเกี่ยวกับอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม - ตรวจประเมินการปฏิบัติงานของสถานประกอบการให้เป็นไปตามแผนงานด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม ...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
9 ธ.ค. 59
38 . สัตวบาล ฟาร์มหมู
- ตรวจเช็คการให้อาหารสุกรแม่ทันธุ์ และพ่อกระตุ้นสัด ตามโปรแกรมที่สัตวแพทย์กำหนด - ตรวจเช็คสุขภาพแม่สุกรเล้าผสมอุ้มท้อง การกินได้ของแม่สุกร พร้อมทั้งการจัดการรักษาสุกรป่วย - ดำเนินการตรวจติดตามการจับ...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
9 ธ.ค. 59
39 . นักวิเคราะห์ระบบอาวุโส
1.รับผิดชอบการออกแบบระบบงานให้สอดคล้องกับความต้องการ - ให้คำแนะนำและชี้แนะในการออกแบบระบบแก่นักวิเคราะห์ระบบ - ศึกษาและสำรวจความต้องการของผู้ใช้งาน - วิเคราะห์ความต้องการพร้อมทั้งสรุปขั้นต...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
9 ธ.ค. 59
40 . วิศวกรอนุรักษ์พลังงาน ( สำนักงาน Food Complex จ.ลพบุรี/อ้อมน้อย)
- รับผิดชอบด้านการอนุรักษ์พลังงานของโรงงาน - จัดทำโครงการ และมาตรการที่เกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงาน - ควบคุม ตรวจสอบและวิเคราะห์การใช้พลังงานในโรงงาน - ควบคุมงานและประสานงานด้านการอนุรักษ์พลัง...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
9 ธ.ค. 59
41 . เจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพ
- รับ Audit จากระบบคุณภาพต่างๆ ทั้งภายใน,ภายนอกและการรับ Audit จากลูกค้า - BQM Self Assessment Audit - ดำเนินงานทวนสอบกระบวนการผลิตที่จุด CCP และจุดเสี่ยงที่มีแนวโน้มก่อให้เกิดอันตราย( Valida...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
9 ธ.ค. 59
42 . เจ้าหน้าที่อาวุโสบริหารคุณภาพ
- นำทีมโรงงานในการจัดทำระบบ WCM. - ติดตามงานของแต่ละ Pillar - จัดทำระบบกิจกรรม 5 ส. - จัดทำระบบ KSS - จัดทำระบบ QCC. - สรุปงาน WCM. ประจำเดือน - งานอื่นๆตามที่ไดีรับมอบหมาย

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
9 ธ.ค. 59
43 . เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการตัดแต่งเนื้อ
1. งานตัดแต่งสินค้าตามความต้องการของลูกค้า 1.1 ตรวจสอบความสะอาดของห้องตัดแต่ง อุปกรณ์เครื่องมือต่าง ๆ ให้มีความสมบูรณ์ และพร้อมก่อนใช้งาน 1.2 เบิกสินค้า/วัตถุดิบ เพื่อนำมาตัดแต่งตามใบสั่งงานการตั...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
9 ธ.ค. 59
44 . วิศวกรระบบงานวิศวกรรม
- สร้างและพัฒนาระบบงานด้านวิศวกรรม และเทคนิคด้านวิศวกรรม รวมทั้งประยุกต์ใช้และเฝ้าระวัง (Monitor) โดยประสานงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก ให้สามารถนำมาปฏิบัติใช้จริงได้ และสอดคล้องก...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
9 ธ.ค. 59
45 . วิศวกรโยธา
- ดูแลควบคุมการก่อสร้าง (อาคาร/โรงงาน/ฟาร์ม) - กำกับ ควบคุม ดูแลผู้รับเหมา - ออกแบบโครงสร้าง โรงงาน อาคาร และสาธารณูปโภค

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
9 ธ.ค. 59
46 . วิศวกรไคเซ็น ( ประจำลพบุรี / อ้อมน้อย)
- เป็นผู้ช่วยผู้จัดการแผนกไคเซ็นกลาง ในการผลักดันให้มีการทำกิจกรรม Kaizen เพื่อให้ TPM ของโรงงานที่ดำเนินกิจกรรมให้บรรลุเป้าหมาย - ให้คำปรึกษา คำแนะนำ ในการประยุกต์ใช้เครื่องมือปรับปรุงที่เหมาะสมกั...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
9 ธ.ค. 59
47 . เจ้าหน้าที่พัฒนาระบบงานจัดซื้อ
- ดูแลติดตามการทำงานของระบบ e-Catalog และรายงานความผิดปกติให้ผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบเพื่อแก้ไขปัญหาการสั่งซื้อสินค้าบนระบบ - จัดทำรายงานการสั่งซื้อสินค้าบนระบบ e-Catalog รวมถึงจัดทำข้อมูลต่างๆที่เก...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
9 ธ.ค. 59
48 . เจ้าหน้าที่ขาย(Modern Trade/ Food service)
Modern Trade - ขายสินค้าผ่านช่องทาง Modern Trade (Lotus/Big C/ Macro ) - ดำเนินการเจรจา trade agreement และราคาขายสินค้า กับลูกค้า - รับผิดชอบยอดขายให้ได้ตามเป้าหมายที่ได้รับ - จัดทำรายงานการขายนำ...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท (บริษัทมีค่า Commission ประจำไตรมาส ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าโทรศัพท์ ค่ารับรอง ค่าน้
9 ธ.ค. 59
49 . ผู้ช่วยผู้จัดการร้าน/ ผู้จัดการร้าน (ประจำสาขากทม.และปริมณฑล)
- ควบคุมการบริหารงาน - บริหารจัดการแคชเชียร์และงานคลังสินค้าภายในร้าน - ควบคุมดูแลการจัดส่งสินค้าให้แก่ลูกค้า - ควบคุมมาตราฐาน เบทาโกร ช็อป ให้ตรงตามมาตราฐานของเครือ

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
9 ธ.ค. 59
50 . ผู้แทนขาย (อุปกรณ์ฟาร์ม)
- ดูแลรับผิดชอบงานขายอุปกรณ์ฟาร์มให้เป็นไปตามเป้าหมาย - ติดตามข้อมูลสถานการณ์ทางการตลาดและของคู่แข่งขัน - ดูแล และเป็นตัวกลางประสานงานระหว่างลูกค้า และบริษัท - ติดตาม แก้ไข แนะนำการจัดการต่างๆ แ...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
9 ธ.ค. 59
 พบ 50 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ