เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 99 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ผู้แทนขาย/ผู้แทนขายอาวุโส (เคมีภัณฑ์อุตสาหกรรมทำความสะอาด)
- ขายและส่งเสริมการขายเคมีภัณฑ์ทำความสะอาด ให้แก่กลุ่มลูกค้าอุตสาหกรรมอาหาร / เกษตรอุตสาหกรรม - วางแผนการขาย และสร้างยอดขายตามเป้าหมาย - สร้างและรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้าเพื่อให้เกิดการซื้อใน...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
20 ต.ค. 59
2 . เจ้าหน้าที่อาวุโสการตลาด Betagro Deli
- รับผิดชอบในการวางแผน ออกแบบ&พัฒนา POP (Print & Electronic Media) ให้มีประสิทธิผล พร้อมกำกับดูแลให้เป็นมาตรฐาน - วางแผนกิจกรรมส่งเสริมการขายของร้าน ให้ได้ยอดขายตามเป้าหมาย - ประสานงานกั...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
20 ต.ค. 59
3 . ผู้จัดการเขต Betagro deli
- การบริหารพนักงานประจำร้าน ดูโครงสร้างพนักงานแต่ละร้านที่ดูแล - หาพนักงาน ให้เหมาะสมกับยอดขายที่เติบโต/ สอนงาน/ ดูแล & พัฒนาพนักงาน - การบริหารความพร้อมสินค้า - รวมถึงการสั่งสินค้าให้เพียงพอที่จะ...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
20 ต.ค. 59
4 . ผู้ช่วยผู้จัดการร้าน Betagro deli
- ให้ความช่วยเหลือ และให้บริการลูกค้าทุกคนที่เข้ามาในร้าน - พยายามผลักดันสินค้าอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มยอดขายของร้าน - แนะนำเทคนิค และวิธีการใหม่ๆในการให้บริการลูกค้า เพิ่มเพิ่มลุกค้าใหม่และร...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
20 ต.ค. 59
5 . ผู้อำนวยการพัฒนาบรรจุภัณฑ์
- วางแผนและควบคุมการดำเนินงาน ให้คำปรึกษา คำแนะนำในการพัฒนาและปรับปรุงบรรจุภัณฑ์ รวมถึงพิจารณาเรื่องต้นทุน ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด - เป็นศูนย์กลางการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ของสายธุรกิจอาหารภายในเครือเบท...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
20 ต.ค. 59
6 . ผู้จัดการแผนกพัฒนาผลิตภัณฑ์
- วางแผนงานการพัฒนาสินค้าใหม่ให้สอดคล้องกับแผนงานทางการตลาดและเป็นไปตาม KPI ที่กำหนด - ประเมินและพิจารณาความเป็นไปได้ในการพัฒนาสินค้าให้สอดคล้องหรือประยุกต์ได้กับโรงงานต่างๆที่มีอยู่ในเครือเบทาโกร -...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
20 ต.ค. 59
7 . เจ้าหน้าที่อาวุโสพัฒนาผลิตภัณฑ์
- วางแผนงานการพัฒนาสินค้าใหม่ให้สอดคล้องกับแผนงานทางการตลาดและเป็นไปตาม KPI ที่กำหนด - ประสานงานกับ โรงงานต่างในเครือเทโกร เพื่อพัฒนาสินค้าร่วมกัน - ร่วมติดตามตัวผลิตภัณฑ์เมื่อผลิตสินค้าใหม่ หรือพบป...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
20 ต.ค. 59
8 . เจ้าหน้าที่ผลิต (ปุ๋ยอินทรีย์)
1. วางแผนการผลิตประจำเดือนเพื่อให้สอดคล้องกับ Order ฝ่ายขาย 2. ปรับแผนการผลิตออกใบสั่งการผลิตประจำวัน 3. สรุปข้อมูลการผลิตประจำวันและประจำเดือน 4. ปิด Batch การผลิตประจำวันเพื่อส่งแผนกบัญชี 5....

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
20 ต.ค. 59
9 . เจ้าหน้าที่อาวุโสแรงงานสัมพันธ์
- สนับสนุนโครงการด้าน CSR ให้บรรลุวัตถุประสงค์ - ติดตาม ร่วมประชุม และนำเสนอโครงการร่วมกับเครือเบทาโกร - ดำเนินการจัดกิจกรรมของโรงงาน เพื่อสร้างความสัมพันธ์ภายใน โรงงาน - ดำเนินการติดตามด้านแรงงานส...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
20 ต.ค. 59
10 . ผูุ้จัดการร้านอาหาร
- บริหารงานสาขาให้เป็นไปตามมาตรฐานและนโยบายที่บริษัทกำหนด - รับผิดชอบในการเปิด-ปิดสาขาให้เป็นปตามที่บริษัทกำหนด - ดูแลและสอนงานพนักงาน ให้พนักงานปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามระเบียบข้อบัง...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
20 ต.ค. 59
11 . วิศวกรไฟฟ้า
- จัดทำมาตรฐานการติดตั้ง การใช้งาน การบำรุงรักษา และการแก้ไขเบื้องต้น - จัดทำแผนงานการติดตั้งและการบำรุงรักษา เพื่อติดตาม ตรวจสอบ งานไฟฟ้า - จัดทำงบประมาณการจัดซื้อและจัดจ้าง ในส่วนของงานไฟฟ้าข...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างเงินเดือน
20 ต.ค. 59
12 . เจ้าหน้าที่อาวุโสFood Solution
- สำรวจลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย (Customer Survey) และค้นหาความต้องการลูกค้า - ติดตามเทคโนโลยีใหม่ในอุตสาหกรรมอาหาร และตลาด เพื่อวิเคราะห์กลยุทธ์และวางแผนการพัฒนาลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย - ถ่ายทอดองค์ความรู้ใ...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
20 ต.ค. 59
13 . เจ้าหน้าที่อาวุโสตรวจสอบระบบ
- ตรวจสอบความโปร่งใสและความสอดคล้องของระบบสารสนเทศกับกลยุทธ์องค์กร (IT Governance) ตามหลักการ Cobit5 Framework - ตรวจสอบระบบปฏิบัติการ เช่น การตรวจสอบระบบ Server ที่ใช้ MS Windows เช่น Windows เป็น...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสรางบริษัท
20 ต.ค. 59
14 . วิศวกรอาวุโส
1. การจัดการเรื่อง WCM (TPM, 5S, QCC เป็นต้น) - การจัดการ TPM - Focus Improvement Pillar - การจัดการ TPM - Autonomous Maintenance Pillar - การจัดการ TPM - Planned Maintenance Pillar - การจัดการ T...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
20 ต.ค. 59
15 . ผู้ชำนาญการระบบ
- รับผิดชอบในส่วนการออกแบบระบบ SAP Infrastructure - รับผิดชอบในส่วน SAP Basis implementation และ Operation ร่วมกับบริษัทที่ปรึกษา - ดูแลระบบสำรองข้อมูลของ SAP เพื่อรองรับภาวะฉุกเฉิน และการกู้คืน...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
20 ต.ค. 59
16 . ผู้จัดการขาย
- รับผิดชอบ ควบคุมดูแลงานขาย 3 ส่วนงานคือ ขายสินค้าปศุสัตว์, ขายผลิตภัณฑ์อาหาร และ Betagro Shop - ควบคุมบังคับบัญชาทีมพนักงานขายกัมพูชา ( Cambodia Local Staff ) ให้ได้ตามเป้าหมาย - สำรวจ และสรรหา ...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
ต่างประเทศ - Cambodia
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
20 ต.ค. 59
17 . ผู้จัดการสำนักงานตัวแทน เมียนมาร์
- สนับสนุน และติดตาม การดำเนินงานตามเป้าหมายของบริษัทต่างๆ ของธุรกิจต่างประเทศให้เป็นไปตามนโยบายของสายธุรกิจ - เดินทางไปประเทศในกลุ่มเป้าหมาย เพื่อศึกษา และวิเคราะห์ความเป็นไปได้การลงทุนทางธุรกิจของบ...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
ต่างประเทศ - Myanmar
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
20 ต.ค. 59
18 . ผู้จัดการแผนกผลิตฟาร์ม
- ร่วมจัดทำแผนการผลิต 3 ปีและแผนปฏิบัติการประจำปี(Action Plan) กับผู้บังคับบัญชา และ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมนำเสนอข้อมูลในส่วนที่รับผิดชอบเพื่อจัดทำแผนให้สอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กร ...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
20 ต.ค. 59
19 . ผู้จัดการแผนกอาวุโสรีสอร์ท
- วางแผน วิเคราะห์ข้อมูล และตัดสินใจ เพื่อเป็นข้อมูลในการจัดทำแผน รายงานผลการดำเนินงาน และการตรวจสอบและประเมินผล - ประสานงานกับลูกค้า และส่วนงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดกระบวนการตามแผน/ การปฏ...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
20 ต.ค. 59
20 . เจ้าหน้าที่ธุรการขาย
- รับคำสั่งซื้อจากลูกค้า,พนักงานขาย ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น E-mail ,Fax หรือ ทางโทรศัพท์ - ตรวจสอบความถูกต้องของราคาขายให้เป็นไปตามราคาที่ประกาศที่นโยบายบริษัทตั้งไว้ - ตรวจสอบเงื่อนไขการซื้อขายให้ตร...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
เงินเดือน ตามโครงบริษัท
20 ต.ค. 59
21 . ผู้ตรวจสอบภายในอาวุโส
รับผิดชอบงาน Audit ของเครือเบทาโกร - ปฏิบัติงานตรวจสอบภายในตามแผนงาน - ปฏิบัติงานตรวจสอบโดยใช้วิธีการต่างๆ - จัดทำรายงานการตรวจสอบ - ติดตามผล ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะกับผู้รับการตรวจสอบ - น...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างเงินเดือนบริษัท
20 ต.ค. 59
22 . เจ้าหน้าที่อาวุโสบริหารคุณภาพผู้ขาย / Supplier Quality Management ( Sustain)
- Conduct supplier audit (onsite/ offsite) - Improve supplier - Follow up and verify corrective action plan from the audit - Coordinate with cross functional team to supporting for sustain...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
20 ต.ค. 59
23 . วิศวกรไฟฟ้า
- จัดทำมาตรฐานการติดตั้ง การใช้งาน การบำรุงรักษา และการแก้ไขเบื้องต้น - จัดทำแผนงานการติดตั้งและการบำรุงรักษา เพื่อติดตาม ตรวจสอบ งานไฟฟ้า - จัดทำงบประมาณการจัดซื้อและจัดจ้าง ในส่วนของงานไฟฟ้าข...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
20 ต.ค. 59
24 . นักวิจัยอาวุโส
- ดำเนินงานโครงการวิจัยด้านอาหารที่ได้รับมอบหมาย - มีหน้าที่ประสานโครงการที่รับมอบหมายกับหน่วยงานทั้งในและนอกเครือ - ค้นคว้าและติดตามเทคโนโลยี และข้อมูลวิชาการที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยอาหาร ...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
20 ต.ค. 59
25 . นักวิจัย (เภสัช)
- จัดทำ และ ร่วมดำเนินการโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ หรือปรับปรุงคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์เดิม และทดสอบคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ ซึ่งได้แก่ วิเคราะห์คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ที่ต้องการ พร้อมทั้งร่วมจัดทำแผนงานการพั...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
20 ต.ค. 59
26 . หัวหน้างานปฏิบัติการบุคคล
- สรรหา คัดเลือก สัมภาษณ์พนักงานปฏิบัติการ และพนักงานจ้างเหมา - ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยเพื่อจัดสภาพการทำงาน - ปรับปรุงระเบียบข้อบังคับในการทำงาน ดำเนินการสอบสวนทางวินัยพนักงาน และกระ...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
20 ต.ค. 59
27 . นักวิชาการส่งเสริมกิจกรรมเพื่อสังคม
- การให้คำปรึกษา คำแนะนำด้านการทำการเกษตร - การส่งเสริมการทำการเกษตรที่ถูกต้อง เหมาะสม - การวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาเชิงลึก

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
20 ต.ค. 59
28 . นักบัญชีอาวุโส
- ตรวจสอบข้อมูลการเคลื่อนไหวของสินค้า และการควบคุมสินค้าคงเหลือ - การคำนวณต้นทุนการผลิตและต้นทุนขายสินค้า - งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
20 ต.ค. 59
29 . เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิต
- วางแผนการผลิตสินค้าให้ได้ตามเป้าหมายที่วางแผนไว้ - วางแผนการผลิต ประจำวัน / เดือน - ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
20 ต.ค. 59
30 . ผู้แทนขาย Pet Focus
- สร้างยอดขายได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ - ขยายช่องทาง Pet Shop และร้าน Grooming นอกเหนือจากที่เป็นลูกค้าของบริษัท - ดำเนินการและร่วมวางแผนกลยุทธ์ในการขายในพื้นที่ที่ได้รับมอบหมาย - รับชำระและ...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
20 ต.ค. 59
31 . เจ้าหน้าที่อาวุโสทรัพยากรมนุษย์
- รับผิดชอบงานบริหารทรัพยากรมนุษย์ ได้แก่ บริหารและควบคุมอัตรากำลัง งานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การประเมินผลงานประจำปี แรงงานสัมพันธ์ - ให้คำปรึกษาและสนับสนุนหน่วยงานในความรับผิดชอบ ให้ปฏิบัติตามนโยบาย...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
20 ต.ค. 59
32 . ผู้จัดการส่วนไคเซ็น
- ถ่ายทอดนโยบายการปรับปรุงจากผู้บริหาร นนำเสนอโครงการวิธีการลดต้นทุน และแผนงาน สู่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - ติดตามแผนงานโครงการให้เป็นไปตามกกำหนดวัดและสรุปผลของโครงการ - พัฒนาและปรับปรุงกระบวนกา...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
20 ต.ค. 59
33 . เจ้าหน้าที่ธุรการ หลายจังหวัด
- รับ Order ลูกค้ากลุ่ม FS - Key Order ลูกค้าเข้าระบบ - สรุป Order สินค้าส่งให้กับโรงงาน - ประสานงานและแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นจากการับ Order (ลูกค้า,Sale,Supply และจัดส่ง) - ให้บริการแล...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
20 ต.ค. 59
34 . เจ้าหน้าที่พัฒนาผลิตภัณฑ์
- วางแผนการวิจัย พัฒนาและปรับปรุงผลิตภัณฑ์ - คัดเลือกวัตถุดิบ Ingredient และบรรจุภัณฑ์ที่มีคุณภาพก่อนนำไปใช้ ในการผลิต - ตรวจสอบดูแลอุปกรณ์และเครื่องมือให้มีความพร้อมในการใช้งานเสมอ - วางแผนง...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
20 ต.ค. 59
35 . นักวิชาการอาหารสัตว์
- ติดตามงานทดลองตามสถานที่ต่างๆ เช่น ฟาร์มของลูกค้า และ/หรือฟาร์มของสถาบันการศึกษา - ติดตามคุณภาพอาหารสัตว์ตามสถานที่ต่างๆ ที่ได้รับมอบหมาย - ติดตามและแก้ไขปัญหาด้านอาหารสัตว์ - วางแผนการทดลอ...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
20 ต.ค. 59
36 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อ
- จัดซื้อสินค้าบรรจุภัณฑ์ เช่น กล่อง ถุงพลาสติก - วางแผนการสั่งซื้อและเปิด PO - Confirm Order กับผู้ขายและติดตามการส่งมอบสินค้าให้ตรงตามจำนวนและวันที่ที่ระบุใน PO - ประสานงานกับผู้เกี่ยวข้อง...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
20 ต.ค. 59
37 . นักวิเคราะห์ระบบ
- พัฒนาระบบในส่วนงานขาย การตลาด ในประเทศ และจัดส่ง - รับผิดชอบการออกแบบระบบงานให้สอดคล้องกับความต้องการ - การพัฒนาระบบงานตามที่ได้ออกแบบไว้ - การดูแลรักษาระบบงานให้ทำงานได้อย่างต่อเนื่อง -...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
20 ต.ค. 59
38 . เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ
- ควบคุมคุณภาพวัตถุดิบตาม Raw Material Specification และสินค้าตาม Product Specification ให้ได้ตามมาตรฐานของโรงงาน - รับนโยบายจากผู้บังคับบัญชาและมอบหมายให้กับผู้ใต้บังคับบัญชา ควบคุม/ตรวจสอบ/ทวนสอบ...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
20 ต.ค. 59
39 . เจ้าหน้าที่คลังสินค้า
- นำส่งสต๊อกคงเหลือประจำวันของสินค้าในคลัง,และสต๊อกห้องเย็น - ตรวจสอบสินค้ารับเข้าและจ่ายสินค้า,จัดเก็บสินค้า - ดูแลความสะอาดบริเวณคลังสินค้าประจำวัน - ควบคุมดูแลระบบ GPS ขนส่งห้องเย็น รถซื้...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
20 ต.ค. 59
40 . เจ้าหน้าที่บริหารคุณภาพ Food en
- ศึกษาข้อกำหนดของระบบต่างๆและนำมาประยุกต์ใช้ภายในองค์กร - จัดให้มีการอบรม,ให้คำปรึกษาและดำเนินการให้สอดคล้องตามข้อกำหนดของระบบ - จัดให้มีการตรวจติดตามภายในตามข้อกำหนดทุกระบบที่องค์กรประยุกต์ใช้ - ...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
20 ต.ค. 59
41 . เจ้าหน้าที่อาวุโสพัฒนาผลิตภัณฑ์
- ทดลองและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ในกลุ่มสินค้าที่ได้รับมอบหมาย - ทดสอบและคัดเลือกส่วนผสมต่างๆ จากผู้ขาย เพื่อนำเข้าสู่กระบวนการผลิต - พัฒนาและปรับปรุงผลิตภัณฑ์เดิมให้ดีขึ้น - รวบรวมข้อมูลและสรุปผลการทดล...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
20 ต.ค. 59
42 . นักวิเคราะห์ธุรกิจ
- ดูแล/ควบคุม ระบบ ของบริษัท BFC และ BPF ให้เป็นไปตาม Policy ของเครือ - วิเคราะห์ผลประกอบการ/ค่าใช้จ่าย ของบริษัท BPF และ BPF - รับผิดชอบจัดทำ/ตรวจสอบ Budget ของ BFC และ BPF - ดูแล/จัดทำ แล...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
20 ต.ค. 59
43 . ผู้ช่วยผู้จัดการร้าน (ประจำภาคใต้)
- ขายสินค้าภายในร้านให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด - ดูแล และจัดการสินค้าภายในคลังสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ - บริหารงานภายในร้านให้ตรงตามระบบคุณภาพของเครือเบทาโกร - ดูแลและพัฒนาผู้ใต้บังค...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
20 ต.ค. 59
44 . เจ้าหน้าที่อาวุโส WCM
- ให้คำแนะนำ แสดงให้เห็นถึงปัญหา หาแนวทางแก้ไข จัดทำแผนการดำเนินงานด้านระบบงานปรับปรุงผลิตภาพของโรงงานเสนอต่อผู้จัดการโรงงาน - ดำเนินการตามกฏหมายว่าด้วยหน้าที่ความรับผิดชอบ ของเจ้าหน้าที่อาวุโส WCM...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
20 ต.ค. 59
45 . สัตวบาล ภาคอีสาน
- ตรวจเช็คการให้อาหารสุกรแม่ทันธุ์ และพ่อกระตุ้นสัด ตามโปรแกรมที่สัตวแพทย์กำหนด - ตรวจเช็คสุขภาพแม่สุกรเล้าผสมอุ้มท้อง การกินได้ของแม่สุกร พร้อมทั้งการจัดการรักษาสุกรป่วย - ดำเนินการตรวจติดตามกา...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
20 ต.ค. 59
46 . เจ้าหน้าที่สุขาภิบาล
- ควบคุมด้านอัตรากำลัง ต้นทุน ทรัพยากร วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในงานด้านสุขาภิบาลการล้างอุปกรณ์ เครื่องจักร สถานที่ผลิต ให้ถูกสุขลักษณะ - ควบคุมกำจัดสัตว์พาหะ ในอาคารและรอบนอก - ควบคุมจัดการแก้ว ก...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
20 ต.ค. 59
47 . ผู้แทนขาย (Lab Service)
- รับผิดชอบยอดขายตามเป้าหมายที่กำหนด - นำเสนอขายสินค้าและบริการให้กับกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย - ติดตามภาระหนี้สิน - บริการลูกค้าหลังการขาย - ติดตามข้อมูลและข่าวสารเพื่อเป็นข้อมูลของฝ่ายจัดการ ...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
20 ต.ค. 59
48 . นักบัญชี
- สรุปรุ่น โครงการสุกรพันธุ์และโครงการปลานิลประกันราคา - ควบคุมโครงการให้เป็นไปตามระเบียบบริษัท - รายงานต้นทุนการผลิต

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
20 ต.ค. 59
49 . เจ้าหน้าที่ประสานงาน
- ติดต่อประสานงานต่างๆทั้งภายในและภายนอกองค์กรที่เกี่ยวข้อง - จัดตารางการนัดหมายต่างๅ - เตรียมการประชุมและจดบันทึกรายงานการประชุม - รวบรวมข้อมูลและจัดทำข้อมูลเพื่อนำเสนอในที่ประชุม - จ...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
20 ต.ค. 59
50 . ผู้ช่วยผู้จัดการร้าน (ประจำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
- ขายสินค้าภายในร้านให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด - ดูแล และจัดการสินค้าภายในคลังสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ - บริหารงานภายในร้านให้ตรงตามระบบคุณภาพของเครือเบทาโกร - ดูแลและพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาภ...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
20 ต.ค. 59
51 . เจ้าหน้าที่ผลิต
- ควบคุมงานด้านการผลิตให้เป็นไปตามเป้าหมายทั้งปริมาณ และคุณภาพ - ติดต่อประสานงานกับแผนกต่างๆ ควบคุมดูแล - ให้คำแนะนำผู้ใต้บังคับบัญชา - รายงานสภาพการทำงานต่อผู้บังคับบัญชา - งานอื่นๆท...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
20 ต.ค. 59
52 . ผู้จัดการร้าน / ผู้ช่วยผู้จัดการร้าน (ประจำภาคเหนือ)
- ขายสินค้าภายในร้านให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด - ดูแล และจัดการสินค้าภายในคลังสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ - บริหารงานภายในร้านให้ตรงตามระบบคุณภาพของเครือเบทาโกร - ดูแลและพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาภ...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
20 ต.ค. 59
53 . นักวิชาการส่งเสริม(หัวหิน)
- ดำเนินการผลิตสุกรตามเป้าหมาย ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา - ตรวจสอบ ติดตาม ประสิทธิภาพการผลิตให้เป็นไปตามเป้าหมาย - บันทึกงานข้อมูลการผลิตสุกรของหน่วยงานที่รับผิดชอบ - ดำเนินการแก้ไขปั...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
20 ต.ค. 59
54 . เจ้าหน้าที่ขายภาคตะวันออก
- ขายสินค้าในช่องทางการขายที่รับผิดชอบให้ได้ตามเป้าหมาย - วางแผนการขาย (Budget/Target) และติดตามแผนการขายให้ได้ NP / GP ตามเป้าหมาย - ประมาณการณ์ปริมาณสินค้าของลูกค้า เพื่อสั่งสินค้ากับทางโรงง...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
20 ต.ค. 59
55 . นักยุทธศาสตร์องค์กรอาวุโส
- วิเคราะห์แนวโน้มสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกของสายธุรกิจ เพื่อเป็นกรอบในการจัดทำแผนระยะปานกลาง (Medium Term Plan) - รวบรวม ประสานงาน และติดตามการดำเนินงานของสายธุรกิจในการจัดทำแผนระยะปานกลาง (Me...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
20 ต.ค. 59
56 . เจ้าหน้าที่อาวุโสบริหารจัดการข้อมูล
- ประมวลและจัดระบบข้อมูลสำคัญที่เป็นประโยชน์ต่องานวางแผนกลยุทธ์ - วิเคราะห์หาความสัมพันธ์ของข้อมูลที่ใช้ในการวางแผนกลยุทธ์ เพื่อประเมินผลกระทบและคาดการณ์แนวโน้มด้วยเครื่องมือด้านสถิติและ Software ท...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
20 ต.ค. 59
57 . Product Manager (อาหารสัตว์เลี้ยง)
- วางแผนการตลาดและบริหารยอดขาย, กำไร(GP) กลุ่มสินค้าที่มอบหมาย ให้ได้ตามเป้าหมายของบริษัท - วางแผนและบริหารเพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ของตราสินค้าของกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่มอบหมาย - ดูแลและพัฒนาและบริหาร กลุ่...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
20 ต.ค. 59
58 . ผู้แทนขายอาวุโส
- รับผิดชอบงานขายผลิตภัณฑ์สำหรับตลาด Feed Mill ให้ได้เป็นไปตามเป้าหมาย - นำเสนอผลิตภัณฑ์ และให้คำแนะนำ, แก้ไขปัญหาในส่วนของสินค้า และบริการ ให้กับกลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้เป็นอย่าง - วางแผนงานทางด้านกา...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
20 ต.ค. 59
59 . นิติกรชำนาญการ
- การค้นคว้า หาข้อมูล ดำเนินการ ช่วยเหลือทางด้านกฎหมายแก่หน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการไปลงทุนในต่างประเทศซึ่งรวมถึงการเดินทางไปต่างประเทศเพื่อติดต่อกับหน่วยงานและดำเนินการให้ครบถ้วน - การตรวจ ก...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
20 ต.ค. 59
60 . เจ้าหน้าที่อาวุโสทรัพยากรมนุษย์ (พระประแดง)
- งานสรรหาและว่าจ้างพนักงาน - งานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ - งานฝึกอบรมพนักงาน

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
20 ต.ค. 59
61 . เจ้าหน้าที่พัฒนาทรัพยากรมนุษย์
- ออกแบบและดำเนินการหลักสูตรทางด้านการตัดแต่งและการจัดเรียงสินค้าให้กับหน่วยงาน Retail Butcher shop - ติดตามและตรวจสอบ ความรู้ ทักษะที่ดำเนินการกับพนักงาน - จัดทำโครงการพัฒนาต่างๆ - จัดทำเอกสารและร...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
20 ต.ค. 59
62 . วิศวกรออกแบบกระบวนการผลิตอาหาร
- ออกแบบ คำนวณ เพื่อออกแบบไลน์การผลิตอาหาร ทั้งโครงการใหม่ และโครงการส่วนขยาย - ออกแบบ คำนวณ เพื่อเลือกเครื่องจักร ที่เหมาะสมกับการผลิตอาหารของโครงการใหม่ และโครงการส่วนขยาย - ออกแบบ คำนวณ พื้นที่...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
20 ต.ค. 59
63 . ผู้แทนขายวัตถุดิบอาหารสัตว์
- ขายวัตถุดิบอาหารสัตว์ - เก็บเช็คและนำส่งเข้าบัญชีบริษัท - ตรวจสอบและรายงานสภาวะตลาดวัตถุดิบอาหารสัตว์และคู่แข่งต่างๆ - วางแผนรักษาฐานลูกค้าเดิมและขยายตลาดลูกค้าใหม่ - งานอื่นๆตามที่ได้รั...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
20 ต.ค. 59
64 . เจ้าหน้าที่อาวุโสบริหารความเสี่ยง
- ให้คำปรึกษาในการดำเนินโครงการเกี่ยวกับการบริหารคงวามเสี่ยงขององค์กร - ประสานและติดตามการจัดทำคู่มือบริหารความเสี่ยงของหน่วยงานที่ได้รับมอบหมาย - ติดตามและรายงานการดำเนินการบริหารความสเยงของหน่วยงา...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
20 ต.ค. 59
65 . เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการจัดซื้อ
1. จัดซื้อสินค้าทั่วไปตามความต้องการของโรงงาน 2. สรรหา สืบราคา และเจรจาต่อรองกับ Supplier 3. ตรวจเยี่ยม (Site Visit) ประเมินศักยภาพ Supplier รายใหม่ และรายเดิม 4. จัดทำรายงานที่เกี่ยวข้องต่างๆ ...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
20 ต.ค. 59
66 . วิศวกรซ่อมบำรุง
- ควบคุมการซ่อมเครื่องจักรด้านไฟฟ้า เมื่อเกิด Breakdown ให้เวลาสูญเสียน้อยที่สุด - ควบคุมการทำ PM (บำรุงรักษาเครื่องจักร) ด้านไฟฟ้าให้ได้ตามแผนที่กำหนดไว้ - ควบคุมงานสโตร์ Spare parts ให้เพียงพอกับ...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
20 ต.ค. 59
67 . นักวิชาการ / นักวิชาการอาวุโส
- เข้าร่วมจัดทำแผนงานด้านวิชาการเพื่อสนับสนุนงานขาย - ให้บริการหลังการขายให้กับลูกค้าเป้าหมาย - เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของแผนกขายเพื่อให้การดำเนินงานการเป็นไปตามเป้าหมาย - ดำเนินการพัฒนาบุคลากร...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
20 ต.ค. 59
68 . ผู้แทนขายอาหารสัตว์
- ดูแลรับผิดชอบงานขายอาหารสัตว์ให้เป็นไปตามเป้าหมาย - ติดตามข้อมูลสถานการณ์ทางการตลาดและของคู่แข่งขัน - ดูแล และเป็นตัวกลางประสานงานระหว่างลูกค้า และบริษัท - ติดตาม แก้ไข แนะนำการจัดการต่าง...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
20 ต.ค. 59
69 . ผู้จัดการส่วนพัฒนาผลิตภัณฑ์
- ดูแล และประสานงานทดลองไก่เนื้อ และสุกรให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด - ประสานงานหน่วยงานภายใน และภายนอก เช่นการผลิตอาหาร การวางแผนงาน และการดำเนินงานทดสอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ - สรุป และรายงานผลการท...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
20 ต.ค. 59
70 . สัตวแพทย์วิชาการ/วิชาการอาวุโส
- ติดตามและเก็บรวบรวมข้อมูลประสิทธิภาพของอาหาร แลประสิทธิภาพการผลิตในฟาร์มลูกค้า - จัดอบรมสัมมนาย่อยทางวิชาการสุกรให้ฟาร์มสุกร และลูกค้าของเอเย่นต์ - ประสาน...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
20 ต.ค. 59
71 . นักวิชาการส่งเสริม
- ดำเนินการผลิตสุกรตามเป้าหมาย ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา - ตรวจสอบ ติดตาม ประสิทธิภาพการผลิตให้เป็นไปตามเป้าหมาย - บันทึกงานข้อมูลการผลิตสุกรของหน่วยงานที่รับผิดชอบ - ดำเนินการแก้ไขป...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
20 ต.ค. 59
72 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม
- ตรวจสอบและเสนอแนะให้นายจ้างปฏิบัติตามกฏหมายเกี่ยวกับอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม - ตรวจประเมินการปฏิบัติงานของสถานประกอบการให้เป็นไปตามแผนงานด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม ...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
20 ต.ค. 59
73 . สัตวบาล ภาคกลาง
- ตรวจเช็คการให้อาหารสุกรแม่ทันธุ์ และพ่อกระตุ้นสัด ตามโปรแกรมที่สัตวแพทย์กำหนด - ตรวจเช็คสุขภาพแม่สุกรเล้าผสมอุ้มท้อง การกินได้ของแม่สุกร พร้อมทั้งการจัดการรักษาสุกรป่วย - ดำเนินการตรวจติดตามการจับ...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
20 ต.ค. 59
74 . ผู้จัดการส่วนวิศวกรรมซ่อมบำรุง
- ควบคุมและติดตามงานบำรุงรักษา อย่างเป็นระบบให้ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล - ควบคุมและติดตามงานซ่อมบำรุงเครื่องจักรและสาธารณูปโภค ให้ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ - ควบคุมและติดตามงานพั...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
20 ต.ค. 59
75 . เจ้าหน้าที่ธุรการ (ประจำสำนักงานใหญ่)
- ตรวจสอบ จัดทำเอกสารที่รับผิดชอบให้ถูกต้อง ครบถ้วน - ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - ตรวจสอบใบขออนุมัติจัดซื้อเพื่อแยกประเภทรายการสินค้าในการจัดซื้อ - ดำเนินการจัดหา/จัดซื้อ ให้ถูกต้องตามขั้นต...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
20 ต.ค. 59
76 . สัตวบาล ภาคตะวันออก
- ดูแลรับผิดชอบโรงเรือนที่ได้รับมอบหมายภายในฟาร์ม

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
20 ต.ค. 59
77 . นักวิเคราะห์ระบบอาวุโส
1.รับผิดชอบการออกแบบระบบงานให้สอดคล้องกับความต้องการ - ให้คำแนะนำและชี้แนะในการออกแบบระบบแก่นักวิเคราะห์ระบบ - ศึกษาและสำรวจความต้องการของผู้ใช้งาน - วิเคราะห์ความต้องการพร้อมทั้งสรุปขั้นต...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
20 ต.ค. 59
78 . หัวหน้างานปฏิบัติการคลังสินค้า
- วางแผนการสต๊อกและควบคุมสต๊อกสินค้าไม่ให้ Over Inventory - วางแผนการจัดเก็บการจ่าย ด้วยหลักFIFO - รายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้ใต้บังคับบัญชา - งานอื่นๆตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
20 ต.ค. 59
79 . ผู้จัดการแผนกควบคุมคุณภาพ
- บริหารงานควบคุมคุณภาพ ในขั้นตอนตรวจรับวัตถุดิบ และปัจจัยการผลิต - บริหารงานควบคุมคุณภาพ ในกระบวนการผลิตจนถึงส่งมอบเข้าคลังสินค้าสำเร็จรูป - บริหารงานควบคุมคุณภาพสินค้าสำเร็จรูปในคลังสินค้าสำเร็จ...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
20 ต.ค. 59
80 . ผู้จัดการแผนกผลิต (โรงงานลพบุรี PF)
- บริหารการผลิตให้เป็นไปตามเป้าหมายและแผนงานที่กำหนด รวมทั้งให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด - ตรวจสอบข้อมูลการผลิต เพื่อวิเคราะห์และหาแนวทางในการปรับปรุงพัฒนา เพื่อเพิ่มProductivity - พัฒนาและปรับปรุ...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
20 ต.ค. 59
81 . สัตวบาล ภาคเหนือ
- ควบคุมดูแลงานเลี้ยงไก่พันธุ์ให้ไก่สามารถให้ผลผลิตได้ตามเป้าหมาย - ติดตามดูแลการปฏิบัติงานของพนักงานปฏิบัติการให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ - งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
20 ต.ค. 59
82 . เจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพ
- รับ Audit จากระบบคุณภาพต่างๆ ทั้งภายใน,ภายนอกและการรับ Audit จากลูกค้า - BQM Self Assessment Audit - ดำเนินงานทวนสอบกระบวนการผลิตที่จุด CCP และจุดเสี่ยงที่มีแนวโน้มก่อให้เกิดอันตราย( Valida...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
20 ต.ค. 59
83 . เจ้าหน้าที่อาวุโส Digital Marketing
- ดำเนินการวางแผน ออกแบบ และดำเนินกิจกรรมของ Digital Marketing ได้ เช่น Social Network ต่างๆ เช่น Facebook, Appication ต่างๆ, Website, Mobile, หรือเครื่องมือการสื่อสารบนออนไลน์อื่นๆ - ดูแลการประชาส...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
20 ต.ค. 59
84 . เจ้าหน้าที่อาวุโสบริหารคุณภาพ
- นำทีมโรงงานในการจัดทำระบบ WCM. - ติดตามงานของแต่ละ Pillar - จัดทำระบบกิจกรรม 5 ส. - จัดทำระบบ KSS - จัดทำระบบ QCC. - สรุปงาน WCM. ประจำเดือน - งานอื่นๆตามที่ไดีรับมอบหมาย

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
20 ต.ค. 59
85 . เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม
- ตรวจสอบ และเสนอแนะให้นายจ้างปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม - วิเคราะห์งาน เพื่อชี้บ่งประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อม และการประเมินระดับนัยสำคัญ รวมทั้งกำหนดมาตรการป้องกัน หรือขั้นตอนการทำงาน ...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
20 ต.ค. 59
86 . นักวิจัย ( Packaging Designer )
- รับผิดชอบงานออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมกับอาหารที่บรรจุอยู่ภายใน และสามารถสื่อสารกับผู้บริโภคได้ - ทำการวิจัยตลาด และเข้าใจความต้องการของลูกค้า - บริหารโครงการ และบริหารงบประมาณ - ระดมสมองกับทีมงา...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
20 ต.ค. 59
87 . วิศวกรระบบงานวิศวกรรม
- สร้างและพัฒนาระบบงานด้านวิศวกรรม และเทคนิคด้านวิศวกรรม รวมทั้งประยุกต์ใช้และเฝ้าระวัง (Monitor) โดยประสานงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก ให้สามารถนำมาปฏิบัติใช้จริงได้ และสอดคล้องก...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
20 ต.ค. 59
88 . ผู้แทนขาย (สัตวแพทย์)
- วางแผนการขายในช่องทาง และเขตพื้นที่การขายที่ได้รับผิดชอบ(Vet) - สร้างยอดขายและขยายช่องทางจำหน่ายให้เป็นไปตามเป้าหมายของบริษัท - ออกสำรวจตลาดเพื่อหาโอกาสในการขาย พร้อมทั้งผลักดันสินค้า ให้กั...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
20 ต.ค. 59
89 . ผู้จัดการแผนกความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม
- จัดทำแผนงาน งบประมาณ เป้าหมาย ความสำเร็จประจำปีด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม ให้สอดคล้องกับนโยบาย - กำหนดระเบียบ ข้อบังคับ และแผนปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยที่สอดคล้องกับกฎหมายที่เกี...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
20 ต.ค. 59
90 . วิศวกรไคเซ็น/เจ้าหน้าที่ไคเซ็น ( ประจำลพบุรี)
- เป็นผู้ช่วยผู้จัดการแผนกไคเซ็นกลาง ในการผลักดันให้มีการทำกิจกรรม Kaizen เพื่อให้ TPM ของโรงงานที่ดำเนินกิจกรรมให้บรรลุเป้าหมาย - ให้คำปรึกษา คำแนะนำ ในการประยุกต์ใช้เครื่องมือปรับปรุงที่เหมาะสมกั...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
20 ต.ค. 59
91 . ผู้จัดการส่วนวิศวกรรมสาธารณูปโภค
- วางแผนงานซ่อมบำรุง สาธรณูปโภคและระบบไฟฟ้าหลัก - ควบคุมการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา - ควบคุมดูแล Spare Parts ในงานซ่อมบำรุง - งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
20 ต.ค. 59
92 . เจ้าหน้าที่พิธีการส่งออก
- จัดทำเอกสารส่งออกของบริษัท - จัดทำค่าใช้จ่ายในการส่งออกและค่าใช้จ่ายอื่นๆในแผนก - ติดต่อประสานงานกับกรมปศุสัตว์ในเรื่องเอกสารส่งออกและพิธีการส่งออก - ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เีกี่ยวข้อง

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
20 ต.ค. 59
93 . ผู้แทนขายปุ๋ยอินทรีย์ (ประจำสำนักงานใหญ่)
- ส่งเสริมการขายปุ๋ยอินทรีย์เบกรีนในพืชปลูกต่างๆตามที่ได้รับมอบหมาย - ดูแลฐานลูกค้าเดิมและหาลูกค้ารายใหม่ - สร้างภาพลักษณ์ของสินค้าและตราสินค้าเบกรีน - สร้างความยอมรับและเชื่อมันให้กับเกษตรกร...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
20 ต.ค. 59
94 . ผู้จัดการร้าน (ประจำ Betagro Deli )
- วางแผนและบริหารการสั่งสินค้าเข้าร้านให้เพียงพอต่อความต้องการของลูกค้า - ควบคุมและตรวจสอบ Stock สินค้าประจำวัน - ตรวจสอบยอดเงินเข้าประจำวันเทียบกับยอดขาย และปฏิบัติตามข้อกำหนด ทางการเง...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
20 ต.ค. 59
95 . ผู้จัดการ/ผู้ช่วยผู้จัดการร้านอาหาร (ธุรกิจภัตตาคาร)
- บริหารงานสาขาให้เป็นไปตามมาตรฐานและนโยบายที่บริษัทกำหนด - จัดเตรียมงานให้สอดคล้องกับแผนการตลาด - บริหารและควบคุมค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่น ด้านอาหาร เครื่องดื่ม ค่าไฟฟ้า ค่าแรง ให้เป็นไปตามปริมาณมาต...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
20 ต.ค. 59
96 . เจ้าหน้าที่ขาย(Modern Trade/ Food service)
Modern Trade - ขายสินค้าผ่านช่องทาง Modern Trade (Lotus/Big C/ Macro ) - ดำเนินการเจรจา trade agreement และราคาขายสินค้า กับลูกค้า - รับผิดชอบยอดขายให้ได้ตามเป้าหมายที่ได้รับ - จัดทำรายงานการขายนำ...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท (บริษัทมีค่า Commission ประจำไตรมาส ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าโทรศัพท์ ค่ารับรอง ค่าน้
20 ต.ค. 59
97 . วิศวกรพลังงาน
•ติดตาม รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมุลพลังงาน ไฟฟ้า เชื่อเพลิง กระบวนการผลิต และเครื่องจักรที่มีนัยสำคัญ •ทบทวน ติดตาม การดำเนินการจัดการพลังงานตามกฎหมาย และดำเนินการตามมาตรฐานการจัดการพลังงาน •วิจัย และ...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
20 ต.ค. 59
98 . ผู้ช่วยผู้จัดการร้าน/ ผู้จัดการร้าน (ประจำสาขากทม.และปริมณฑล)
- ควบคุมการบริหารงาน - บริหารจัดการแคชเชียร์และงานคลังสินค้าภายในร้าน - ควบคุมดูแลการจัดส่งสินค้าให้แก่ลูกค้า - ควบคุมมาตราฐาน เบทาโกร ช็อป ให้ตรงตามมาตราฐานของเครือ

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
20 ต.ค. 59
99 . ผู้แทนขาย (อุปกรณ์ฟาร์ม)
- ดูแลรับผิดชอบงานขายอุปกรณ์ฟาร์มให้เป็นไปตามเป้าหมาย - ติดตามข้อมูลสถานการณ์ทางการตลาดและของคู่แข่งขัน - ดูแล และเป็นตัวกลางประสานงานระหว่างลูกค้า และบริษัท - ติดตาม แก้ไข แนะนำการจัดการต่างๆ แ...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
20 ต.ค. 59
 พบ 99 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ