เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 47 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่พิธีการนำเข้า
- ดำเนินพิธีการด้านการนำเข้าสินค้า กลุ่มอาหาร / เครื่องใช้, อุปกรณ์ต่าง ๆ สำหรับธุรกิจภัตราคาร - ดำเนินการชำระค่าสินค้าตามเงื่อนไขการตกลงซื้อสินค้านำเข้า เช่น LC, T/T, TR, DA, DP - ดำเนินการในเร...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
24 ม.ค. 60
2 . เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการบริการข้อมูล
- ให้ข้อมูลหรือตอบคำถามพื้นฐานเกี่ยวกับเครือเบทาโกรได้อย่างถูกต้อง - ดูแล ติดตาม และ update ข้อมูลพื้นฐาน (knowledge base) เพื่อให้เป็นข้อมูลที่ถูกต้องและทันเหตุการณ์อย่างสม่ำเสมอ - ประสานงาน ติดตาม...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
24 ม.ค. 60
3 . ผู้ชำนาญการเคมี
- รับผิดชอบงานด้านวิชาการให้สอดคล้องกับมาตรฐานต่างๆ - ให้คำปรึกษา คำแนะนำแก่หน่วยงานต่างๆ ในบริษัทและลูกค้า เช่น การพัฒนาเทคนิคการทดสอบ การวิเคราะห์ต้นทุนเบื้องต้น การตรวจสอบความถูกต้องของวิธีทดสอบ...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
24 ม.ค. 60
4 . เจ้าหน้าที่สินเชื่อ
- ตรวจเช็คยอดเงินโอนประจำวันของลูกค้า - คีย์ตัดชำระลูกหนี้และรายการรับชำระอื่นๆที่เกี่ยวข้อง - ตรวจสอบ Credit Pool ของลูกค้าที่เปิดใหม่ - ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารทางการเงินในการเป...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
24 ม.ค. 60
5 . ผู้จัดการแผนกวิเคราะห์ข้อมูล
- ศึกษา ให้คำแนะนำ วิเคราะห์ ความสามารถ ทางเลือกด้านต้นทุนสินค้า ต้นทุนการผลิตสินค้าที่เหมาะสม รวมถึงการศึกษาการปรับปรุงต้นทุนการผลิตและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ - ดูแล รับผิดชอบ การคิด เสนอแนะ จัดทำ ระบบการ...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
24 ม.ค. 60
6 . เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการสนับสนุนระบบสารสนเทศ
- รับแจ้งปัญหาและทำการแก้ไขเบื่องต้น กรณีที่รู้วิธีการแก้ไข - ติดตั้งระบบตามขั้นตอนที่กำหนดไว้ - วิเคราะห์ และหาสาเหตุของปัญหารวมถึงผลกระทบที่เกิดขึ้น ในงานที่ได้รับมอบหมาย - ทำการแก้ไขปัญหาใ...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
24 ม.ค. 60
7 . ผู้แทนขาย/ผู้แทนขายอาวุโส (เคมีภัณฑ์อุตสาหกรรมทำความสะอาด)
- ขายและส่งเสริมการขายเคมีภัณฑ์ทำความสะอาด ให้แก่กลุ่มลูกค้าอุตสาหกรรมอาหาร / เกษตรอุตสาหกรรม - วางแผนการขาย และสร้างยอดขายตามเป้าหมาย - สร้างและรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้าเพื่อให้เกิดการซื้อใน...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
24 ม.ค. 60
8 . ผู้จัดการเขต Betagro deli
- การบริหารพนักงานประจำร้าน ดูโครงสร้างพนักงานแต่ละร้านที่ดูแล - หาพนักงาน ให้เหมาะสมกับยอดขายที่เติบโต/ สอนงาน/ ดูแล & พัฒนาพนักงาน - การบริหารความพร้อมสินค้า - รวมถึงการสั่งสินค้าให้เพียงพอที่จะ...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
24 ม.ค. 60
9 . เจ้าหน้าที่อาวุโสแรงงานสัมพันธ์
- สนับสนุนโครงการด้าน CSR ให้บรรลุวัตถุประสงค์ - ติดตาม ร่วมประชุม และนำเสนอโครงการร่วมกับเครือเบทาโกร - ดำเนินการจัดกิจกรรมของโรงงาน เพื่อสร้างความสัมพันธ์ภายใน โรงงาน - ดำเนินการติดตามด้านแรงงานส...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
24 ม.ค. 60
10 . วิศวกรไฟฟ้า
- จัดทำมาตรฐานการติดตั้ง การใช้งาน การบำรุงรักษา และการแก้ไขเบื้องต้น - จัดทำแผนงานการติดตั้งและการบำรุงรักษา เพื่อติดตาม ตรวจสอบ งานไฟฟ้า - จัดทำงบประมาณการจัดซื้อและจัดจ้าง ในส่วนของงานไฟฟ้าข...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างเงินเดือน
24 ม.ค. 60
11 . เจ้าหน้าที่อาวุโส Food Solution
- สำรวจลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย (Customer Survey) และค้นหาความต้องการลูกค้า - ติดตามเทคโนโลยีใหม่ในอุตสาหกรรมอาหาร และตลาด เพื่อวิเคราะห์กลยุทธ์และวางแผนการพัฒนาลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย - ถ่ายทอดองค์ความรู้ใ...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
24 ม.ค. 60
12 . เจ้าหน้าที่อาวุโสตรวจสอบระบบ
- ตรวจสอบความโปร่งใสและความสอดคล้องของระบบสารสนเทศกับกลยุทธ์องค์กร (IT Governance) ตามหลักการ Cobit5 Framework - ตรวจสอบระบบปฏิบัติการ เช่น การตรวจสอบระบบ Server ที่ใช้ MS Windows เช่น Windows เป็น...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสรางบริษัท
24 ม.ค. 60
13 . ผู้จัดการแผนกผลิตฟาร์ม
- ร่วมจัดทำแผนการผลิต 3 ปีและแผนปฏิบัติการประจำปี(Action Plan) กับผู้บังคับบัญชา และ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมนำเสนอข้อมูลในส่วนที่รับผิดชอบเพื่อจัดทำแผนให้สอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กร ...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
24 ม.ค. 60
14 . ผู้ตรวจสอบภายในอาวุโส
รับผิดชอบงาน Audit ของเครือเบทาโกร - ปฏิบัติงานตรวจสอบภายในตามแผนงาน - ปฏิบัติงานตรวจสอบโดยใช้วิธีการต่างๆ - จัดทำรายงานการตรวจสอบ - ติดตามผล ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะกับผู้รับการตรวจสอบ - น...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างเงินเดือนบริษัท
24 ม.ค. 60
15 . เภสัชกร - วิจัยและพัฒนา
- จัดทำ และ ร่วมดำเนินการโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ หรือปรับปรุงคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์เดิม และทดสอบคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ ซึ่งได้แก่ วิเคราะห์คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ที่ต้องการ พร้อมทั้งร่วมจัดทำแผนงานการพั...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
24 ม.ค. 60
16 . เจ้าหน้าที่อาวุโสวางแผนการผลิต
- จัดทำและควบคุมการทำแผนการผลิตสินค้า ตาม Order หรือ Forecast จากลูกค้า ตามรอบการจัดทำ เช่น รายสัปดาห์ ประจำเดือน แผนไตรมาศ และ แผนปี - วางแผนการผลิตโดยพิจารณาจัดสรรกำลังการผลิต ตรวจสอบปัจจัยต่างๆ ...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
24 ม.ค. 60
17 . ผู้แทนขายอาหารสัตว์เลี้ยง
- สร้างยอดขายได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ - ขยายช่องทาง Pet Shop และร้าน Grooming นอกเหนือจากที่เป็นลูกค้าของบริษัท - ดำเนินการและร่วมวางแผนกลยุทธ์ในการขายในพื้นที่ที่ได้รับมอบหมาย - รับชำระและ...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
24 ม.ค. 60
18 . เจ้าหน้าที่ธุรการ บัญชี
- ตรวจสอบ จัดทำเอกสารที่รับผิดชอบให้ถูกต้อง ครบถ้วน - ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - ตรวจสอบใบขออนุมัติจัดซื้อเพื่อแยกประเภทรายการสินค้าในการจัดซื้อ - ดำเนินการจัดหา/จัดซื้อ ให้ถูกต้องตามขั้นต...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
24 ม.ค. 60
19 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อ (เคมีภัณฑ์)
- เจรจาต่อรองการสั่งซื้อสินค้า (Spot Buy) ให้ได้ราคาที่เหมาะสม สอดคล้องกับข้อกำหนด และนโยบายของบริษัท - วางแผนและประสานงานการสั่งซื้อและจัดส่งวัตถุดิบ ให้สอดคล้องกับแผนผลิตของโรงงาน - ประสานงา...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
24 ม.ค. 60
20 . วิศวกรซ่อมบำรุง
- บริหารและจัดการงานระบบเครื่องกล - ควบคุมงานด้านก่อสร้าง การติดตั้ง การซ่อมบำรุงรักษา - จัดทำแผนติดตั้งและการบำรุงรักษา เพื่อติดตามตรวจสอบระบบงาน - ประสานงานระหว่างหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
24 ม.ค. 60
21 . สัตวบาล ฟาร์มไก่
- ควบคุมกระบวนการผลิตลูกไก่ ให้สามารถให้ผลผลิตทั้งปริมาณและคุณภาพได้ตามเป้าหมาย - ควบคุมให้การผลิตเป็นไปตามระบบคุณภาพที่องค์กรกำหนด - บริหารจัดการทรัพยากรเพียงพอต่อกระบวนการผลิต - ดูแลความเป็...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
24 ม.ค. 60
22 . นักบัญชี
- สรุปรุ่น โครงการสุกรพันธุ์และโครงการปลานิลประกันราคา - ควบคุมโครงการให้เป็นไปตามระเบียบบริษัท - รายงานต้นทุนการผลิต

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
24 ม.ค. 60
23 . เจ้าหน้าที่ผลิต
- ควบคุมงานด้านการผลิตให้เป็นไปตามเป้าหมายทั้งปริมาณ และคุณภาพ - ติดต่อประสานงานกับแผนกต่างๆ ควบคุมดูแล - ให้คำแนะนำผู้ใต้บังคับบัญชา - รายงานสภาพการทำงานต่อผู้บังคับบัญชา - งานอื่นๆท...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
24 ม.ค. 60
24 . เจ้าหน้าที่ขาย (ทุกภูมิภาค)
- รับผิดชอบยอดขาย ในเขตรับผิดชอบ ตามเป้าหมายที่บริษัทฯ กำหนด - รับผิดชอบดำเนินการติดตามชำระหนี้ของลูกค้า ภายในระยะเวลาที่บริษัทฯ กำหนด - นำเสนอผลิตภัณฑ์ และให้คำแนะนำ, แก้ไขปัญหาในส่วนของสิน...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
24 ม.ค. 60
25 . เจ้าหน้าที่อาวุโสทรัพยากรมนุษย์ - OD (ประจำสำนักงานใหญ่)
• Handle organizational development, implement and drive career development. • Integrate content of communication, training and change activities to ensure focus on behavioral change. • Implement an...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
24 ม.ค. 60
26 . เจ้าหน้าที่บุคคล (ลพบุรี)
- รับผิดชอบงานสรรหาพนักงาน หน่วยงาน สำนักงาน - รับผิดชอบงานสรรหาพนักงาน - รับผิดชอบงานสรรหานักศึกษาสหกิจ - รับผิดชอบงานเบิกค่าใช้จ่ายรักษาพยาบาล - งานปฐมนิเทศน์พนักงานใหม่ - งานสหกิ...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
24 ม.ค. 60
27 . เจ้าหน้าที่ทรัพยากรมนุษย์ (พระประแดง)
- งานสรรหาและว่าจ้างพนักงาน - งานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ - งานฝึกอบรมพนักงาน

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
24 ม.ค. 60
28 . เจ้าหน้าที่ทรัพยากรมนุษย์ (ลพบุรี)
- สรรหาพนักงานทั่วไป ให้ทันต่อความต้องการของกลุ่มธุรกิจ - ร่วมวางแผนและวิเคราะห์การจัดทำอัตรากำลัง (Manpower) เพื่อรองรับการขยายงานของธุรกิจ - Update Organization เพื่อสนับสนุนการวางแผนการทำงานของแ...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
24 ม.ค. 60
29 . เจ้าหน้าที่อาวุโสบริหารความเสี่ยง
- ให้คำปรึกษาในการดำเนินโครงการเกี่ยวกับการบริหารคงวามเสี่ยงขององค์กร - ประสานและติดตามการจัดทำคู่มือบริหารความเสี่ยงของหน่วยงานที่ได้รับมอบหมาย - ติดตามและรายงานการดำเนินการบริหารความสเยงของหน่วยงา...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
24 ม.ค. 60
30 . ผู้จัดการส่วนบัญชีและบริหาร
- ดูแลด้านระบบบัญชี,ธุรการ,สินเชื่อ,การเงิน ให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัท - ตรวจสอบเอกสารต่างๆ เช่น PV,RV ใบบันทึกรายการต่างๆ เช่นใบแจ้งรับ, ใบเบิก ,Invoice - ตรวจสอบความเคลื่อนไหวของลูกหนี้, คลั...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
24 ม.ค. 60
31 . นักวิชาการ / นักวิชาการอาวุโส
- เข้าร่วมจัดทำแผนงานด้านวิชาการเพื่อสนับสนุนงานขาย - ให้บริการหลังการขายให้กับลูกค้าเป้าหมาย - เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของแผนกขายเพื่อให้การดำเนินงานการเป็นไปตามเป้าหมาย - ดำเนินการพัฒนาบุคลากร...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
24 ม.ค. 60
32 . ผู้แทนขายอาหารสัตว์ (ปศุสัตว์, สัตวน้ำ)
- ดูแลรับผิดชอบงานขายอาหารสัตว์ให้เป็นไปตามเป้าหมาย - ติดตามข้อมูลสถานการณ์ทางการตลาดและของคู่แข่งขัน - ดูแล และเป็นตัวกลางประสานงานระหว่างลูกค้า และบริษัท - ติดตาม แก้ไข แนะนำการจัดการต่าง...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
24 ม.ค. 60
33 . สัตวแพทย์วิชาการ (สุกร, ไก่)
- กำหนดแผนงานและแนวทางในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ เกี่ยวกับคุณภาพไก่/สุกร - จัดระบบการควบคุมการใช้เวชภัณฑ์เพื่อให้มีการใช้อย่างถูกต้อง ปลอดภัยไม่ตกค้าง และตรวจสอบได้ - จัดระบบการป้องกันโรค ด้วยระบ...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
24 ม.ค. 60
34 . นักวิชาการส่งเสริม
- ดำเนินการผลิตสุกรตามเป้าหมาย ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา - ตรวจสอบ ติดตาม ประสิทธิภาพการผลิตให้เป็นไปตามเป้าหมาย - บันทึกงานข้อมูลการผลิตสุกรของหน่วยงานที่รับผิดชอบ - ดำเนินการแก้ไขป...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
24 ม.ค. 60
35 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม
- ตรวจสอบและเสนอแนะให้นายจ้างปฏิบัติตามกฏหมายเกี่ยวกับอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม - ตรวจประเมินการปฏิบัติงานของสถานประกอบการให้เป็นไปตามแผนงานด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม ...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
24 ม.ค. 60
36 . สัตวบาล ฟาร์มหมู
- ตรวจเช็คการให้อาหารสุกรแม่ทันธุ์ และพ่อกระตุ้นสัด ตามโปรแกรมที่สัตวแพทย์กำหนด - ตรวจเช็คสุขภาพแม่สุกรเล้าผสมอุ้มท้อง การกินได้ของแม่สุกร พร้อมทั้งการจัดการรักษาสุกรป่วย - ดำเนินการตรวจติดตามการจับ...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
24 ม.ค. 60
37 . เจ้าหน้าที่ธุรการ (ประจำสำนักงานใหญ่)
- ตรวจสอบ จัดทำเอกสารที่รับผิดชอบให้ถูกต้อง ครบถ้วน - ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - ตรวจสอบใบขออนุมัติจัดซื้อเพื่อแยกประเภทรายการสินค้าในการจัดซื้อ - ดำเนินการจัดหา/จัดซื้อ ให้ถูกต้องตามขั้นต...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
24 ม.ค. 60
38 . นักวิเคราะห์ระบบอาวุโส
1.รับผิดชอบการออกแบบระบบงานให้สอดคล้องกับความต้องการ - ให้คำแนะนำและชี้แนะในการออกแบบระบบแก่นักวิเคราะห์ระบบ - ศึกษาและสำรวจความต้องการของผู้ใช้งาน - วิเคราะห์ความต้องการพร้อมทั้งสรุปขั้นต...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
24 ม.ค. 60
39 . เจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพ/ควบคุมคุณภาพ
เจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพ - รับ Audit จากระบบคุณภาพต่างๆ ทั้งภายใน,ภายนอกและการรับ Audit จากลูกค้า - BQM Self Assessment Audit - ดำเนินงานทวนสอบกระบวนการผลิตที่จุด CCP และจุดเสี่ยงที่มีแนวโน้มก่...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
24 ม.ค. 60
40 . เจ้าหน้าที่ขายหน้าโรงงาน (สมุทรสาคร)
- ขายสินค้าในช่องทางการขายที่รับผิดชอบให้ได้ตามเป้าหมาย - การประสานงานและจัดทำเอกสาร - งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
24 ม.ค. 60
41 . เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการตัดแต่งเนื้อ
1. งานตัดแต่งสินค้าตามความต้องการของลูกค้า 1.1 ตรวจสอบความสะอาดของห้องตัดแต่ง อุปกรณ์เครื่องมือต่าง ๆ ให้มีความสมบูรณ์ และพร้อมก่อนใช้งาน 1.2 เบิกสินค้า/วัตถุดิบ เพื่อนำมาตัดแต่งตามใบสั่งงานการตั...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
24 ม.ค. 60
42 . เจ้าหน้าที่ Sourcing (จัดซื้อ) Ingredient
- สรรหาและคัดเลือกแหล่งวัตถุดิบ - เจรจาและต่อรองราคากับผู้ขาย - ประสานงานกับทางคู่ค้าเพื่อนำไปประกอบการนำเสนอราคาซื้อต่อผู้บังคับบัญชา - นำเสนอต่อผุ้บังคับบัญชาเพื่อพิจารณาในการสั่งซื้อ หรือทำสัญญ...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
24 ม.ค. 60
43 . วิศวกรโยธา
- ดูแลควบคุมการก่อสร้าง (อาคาร/โรงงาน/ฟาร์ม) - กำกับ ควบคุม ดูแลผู้รับเหมา - ออกแบบโครงสร้าง โรงงาน อาคาร และสาธารณูปโภค

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
24 ม.ค. 60
44 . วิศวกรไคเซ็น ( ประจำลพบุรี / อ้อมน้อย)
- เป็นผู้ช่วยผู้จัดการแผนกไคเซ็นกลาง ในการผลักดันให้มีการทำกิจกรรม Kaizen เพื่อให้ TPM ของโรงงานที่ดำเนินกิจกรรมให้บรรลุเป้าหมาย - ให้คำปรึกษา คำแนะนำ ในการประยุกต์ใช้เครื่องมือปรับปรุงที่เหมาะสมกั...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
24 ม.ค. 60
45 . เจ้าหน้าที่ขาย(Modern Trade/ Food service)
Modern Trade - ขายสินค้าผ่านช่องทาง Modern Trade (Lotus/Big C/ Macro ) - ดำเนินการเจรจา trade agreement และราคาขายสินค้า กับลูกค้า - รับผิดชอบยอดขายให้ได้ตามเป้าหมายที่ได้รับ - จัดทำรายงานการขายนำ...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท (บริษัทมีค่า Commission ประจำไตรมาส ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าโทรศัพท์ ค่ารับรอง ค่าน้
24 ม.ค. 60
46 . ผู้ช่วยผู้จัดการร้าน/ ผู้จัดการร้าน (หลายสาขา)
- ควบคุมการบริหารงาน - บริหารจัดการแคชเชียร์และงานคลังสินค้าภายในร้าน - ควบคุมดูแลการจัดส่งสินค้าให้แก่ลูกค้า - ควบคุมมาตราฐาน เบทาโกร ช็อป ให้ตรงตามมาตราฐานของเครือ

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
24 ม.ค. 60
47 . ผู้แทนขาย (อุปกรณ์ฟาร์ม)
- ดูแลรับผิดชอบงานขายอุปกรณ์ฟาร์มให้เป็นไปตามเป้าหมาย - ติดตามข้อมูลสถานการณ์ทางการตลาดและของคู่แข่งขัน - ดูแล และเป็นตัวกลางประสานงานระหว่างลูกค้า และบริษัท - ติดตาม แก้ไข แนะนำการจัดการต่างๆ แ...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
24 ม.ค. 60
 พบ 47 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ