เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 93 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . นักบัญชี (ต้นทุน)
1. ตรวจสอบข้อมูลการเคลื่อนไหวของสินค้า และการควบคุมสินค้าคงเหลือ - ตรวจสอบกระบวนการการรับ และการจ่ายสินค้า - ตรวจสอบสินค้าคงเหลือในระบบ Inventory - ตรวจสอบมูลค่าต้นทุนสินค้าระบบ Inventory และปรับปร...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
27 ส.ค. 58
2 . นักบัญชี (จ.ลำพูน)
1.ตรวจสอบข้อมูลการเคลื่อนไหวของสินค้า และการควบคุมสินค้าคงเหลือ -ตรวจสอบกระบวนการการรับ และการจ่ายสินค้า -ตรวจสอบสินค้าคงเหลือในระบบ Inventory -ตรวจสอบมูลค่าต้นทุนสินค้าระบบ Inventory และปรับปรุงให...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
27 ส.ค. 58
3 . นักบัญชี (สาขาพิจิตร)
- คีย์ซื้อสินค้าทุกผลิตภัณฑ์ - คีย์รับโอนสินค้าระหว่างสาขาทุกผลิตภัณฑ์ - บันทึกค่าใช้จ่าย (ค่าขนส่ง เจ้าหนี้ทั่วไป) - ตรวจนับสินค้าประจำวันร้าน Betagro Shop - รับวางบิลค่าขนส่ง/ตรวจสอบยอด ...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
27 ส.ค. 58
4 . เจ้าหน้าที่ผลิต (ประจำโรงงานลพบุรี TAB,BFI)
- ควบคุมงานด้านการผลิตให้เป็นไปตามเป้าหมายทั้งปริมาณ และคุณภาพ - ติดต่อประสานงานกับแผนกต่างๆ ควบคุมดูแล - ให้คำแนะนำผู้ใต้บังคับบัญชา - รายงานสภาพการทำงานต่อผู้บังคับบัญชา - งานอื่นๆที่ได้รับ...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
27 ส.ค. 58
5 . เจ้าหน้าที่ WCM
- ปรับปรุงระบบงานปรับปรุงผลิตภาพ - ตรวจสอบและรักษางานปรับปรุงผลิตภาพ - ส่งเสริมระบบงานปรับปรุงผลิตภาพ - ให้คำแนะนำ หาแนวทางแก้ไข และจัดทำแผนการดำเนินงานด้านระบบปรับปรุงผลิตภาพของโรงงาน -...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
26 ส.ค. 58
6 . ผู้ตรวจสอบภายใน ( โรงงานอาหารสัตว์พระประแดง จ.สมุทรปราการ)
- ผู้ตรวจสอบภายในมีบทบาทหน้าที่รับผิดชอบในการตรวจสอบและประเมินความเพียงพอ ของมาตรการควบคุมภายในที่ฝ่ายบริหารของหน่วยรับตรวจเป็นผู้กำหนดและมีหน้าที่รับผิดชอบ โดยตรงต่อการบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับการทุจ...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
26 ส.ค. 58
7 . เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการตรวจสอบคุณภาพ(ปากช่อง)
- ตรวจสอบคุณภาพอาหารสัตว์ตั้งแต่กระบวนการบดวัตถุดิบ ไปจนถึงขายให้กับลูกค้า ให้ตรงตาม Spec ที่กำหนด - ดำเนินการด้าน NCP และออกรายงานการตรวสอบ/ควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ ประจำวัน/สัปดาห์/เดือน - วิเคร...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
26 ส.ค. 58
8 . พนักงานผลิต(โรงงานนครปฐม)
- ควบคุมเครื่องอัดเม็ด

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
26 ส.ค. 58
9 . พนักงานผลิต (โรงงานอาหารสัตว์ลพบุรี BTG-LR 2,4 )
- ควบคุมและวางแผนการผลิตอาหารสัตว์อัดเม็ดให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด - ตรวจสอบคุณภาพอาหารสัตว์ทางกายภาพให้ตรงตามมาตรฐาน และ Spec. ที่กำหนด - เก็บ และ ตรวจสอบตัวอย่างอาหารหลังการอัดเม็ดให้ถูกต้องพร...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
26 ส.ค. 58
10 . พนักงานคลังสินค้า (ประจำโรงงานพระประแดง จ.สมุทรปราการ)
- ควบคุมดูแลรักษาวัตถุดิบ/ควบคุมสต๊กวัตถุดิบ - ตรวจเช็คสต๊อกประจำวัน/ทำการเบิกจ่ายโอนย้ายวัตถุดิบประจำวัน - ทำการโหลดอาหารสัตว์ลงรถเบาท์และอาหารสัตว์ลงถุง Big bag ลงรถเบาท์ - งานอื่นๆตามที่ได...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
26 ส.ค. 58
11 . ผู้จัดการส่วนวิศวกรรมซ่อมบำรุง (โรงงานลพบุรี)
- ควบคุมและติดตามงานบำรุงรักษา อย่างเป็นระบบให้ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล - ควบคุมและติดตามงานซ่อมบำรุงเครื่องจักรและสาธารณูปโภค ให้ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ - ควบคุมและติดตามงานพั...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
26 ส.ค. 58
12 . ผู้ตรวจสอบภายในอาวุโส (จัดซื้อ) - สำนักงานใหญ่
รับผิดชอบงาน Audit ของสำนักจัดซื้อเครือเบทาโกร - ปฏิบัติงานตรวจสอบภายในตามแผนงาน - ปฏิบัติงานตรวจสอบโดยใช้วิธีการต่างๆ - จัดทำรายงานการตรวจสอบ - ติดตามผล ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะกับผู้รับการตร...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
26 ส.ค. 58
13 . เจ้าหน้าที่ธุรการ (สำนักงาน BetagroConnect-จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
- ประสานงานเพื่อสร้างและขยายเครือข่ายกับหน่วยงานเของรัฐ มหาวิทยาลัย และเอกชนทั้งใน และต่างประเทศ ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านวิจัยและพัฒนา โดยเฉพาะจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - งานสนับสนุนงานวิจัย (ธุรการและ...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
26 ส.ค. 58
14 . เจ้าหน้าที่สนับสนุนระบบสารสนเทศ (อ.รัตภูมิ สงขลา,ลำพูน,เชียงใหม่,ลพบุรี,พระประแดง,สำนักงานใหญ่)
- ศึกษาและสำรวจความต้องการของผู้ใช้งาน - วิเคราะห์ความต้องการพร้อมทั้งสรุปขั้นตอนของระบบเทคโนโลยี - ออกแบบระบบงานให้เหมาะสมและเลือกเทคโนโลยีที่จะนำไปพัฒนา - วิเคราะห์ระบบเทคโนโลยี ที่ได้ออกแบบไว้แล...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
26 ส.ค. 58
15 . นักวิชาการอาวุโส
- ให้คำแนะนำการจัดการผลิตสัตว์น้ำ - จัดทำมาตรฐานการผลิตสัตว์น้ำ ของธุรกิจภูมิภาค - พัฒนาความรู้ทางวิชาการให้เกษตรกร รวมถึงพนักงานฝ่ายผลิตฯ - ประสานงานการจัดหาแหล่งลูกปลา

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
26 ส.ค. 58
16 . เจ้าหน้าที่คลังสินค้า (ลพบุรี)
- ควบคุมดูแลและตรวจสอบการ Load สินค้าให้ถูกต้องและตรงต่อเวลา - ควบคุมดูแลผู้ใต้บังคับบัญชา ให้เกิดการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ - ตรวจสอบการทำงานของเครื่องมือ เครื่องจักร ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
26 ส.ค. 58
17 . ผู้จัดการโรงงานต้นแบบ (ศูนย์วิทยาศาสตร์สัตวแพทย์ฯ จ.นครปฐม)
- รับผิดชอบการขายและการตลาดงานให้บริการทดสอบโดยการใช้สัตว์ทดลอง - รับผิดชอบการบริหารจัดการของศูนย์วิทยาศาสตร์สัตวแพทย์ จุฬาฯ-เบทาโกร ให้สามารถดำเนินการให้บริการได้ - ควบคุมและตรวจสอบค่าใช้จ่ายให...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
26 ส.ค. 58
18 . วิศวกรรมสาธารณูปโภค
- งาน ควบคุมและปฏิบัติงานซ่อมบำรุงงานระบบทำความเย็น - รับผิดชอบงานซ่อมบำรุงระบบ Boiler & water system - รายละเอียดตาม Job Desscription

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
26 ส.ค. 58
19 . เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการตรวจสอบคุณภาพ
- ตรวจรับวัตถุดิบและเคมีภัณฑ์เข้าโกดัง - ตรวจรับวัตถุดิบเข้าไซโล - ตรวจเช็คถุงอาหาร - ตรวจสอบการใช้วัตถุดิบและเคมีภัณฑ์ว่าถูกต้องตามระบบหรือไม่ทุกๆ 15 วัน - จัดส่งวัตถุดิบและเคมีภัณฑ์ที่ขายและโอ...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
26 ส.ค. 58
20 . ผู้ช่วยผู้จัดการร้าน Betagro (นครราชสีมา)
- ขายสินค้าภายในร้านให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด - ดูแล และจัดการสินค้าภายในคลังสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ - บริหารงานภายในร้านให้ตรงตามระบบคุณภาพของเครือเบทาโกร - ดูแลและพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาภ...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
26 ส.ค. 58
21 . ผู้จัดการร้าน/ผู้ช่วยผู้จัดการร้าน Betagro Shop (สาขากุฉินารายณ์)
- บริหารยอดขายของร้านให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด - บริหารจัดการสินค้าภายในร้านให้มีประสิทธิภาพ - ควบคุมค่าใช้จ่ายภายในร้านภายใต้งบประมาณที่กำหนด - บริหารทรัพยากรบุคคลภายในร้านให้ทำงานอย่า...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
26 ส.ค. 58
22 . ผู้จัดการร้าน/ผู้ช่วยผู้จัดการร้าน Betagro Shop (สำนักงานกาญจนาภิเษก)
- ขายสินค้าภายในร้านให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด - ดูแล และจัดการสินค้าภายในคลังสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ - บริหารงานภายในร้านให้ตรงตามระบบคุณภาพของเครือเบทาโกร - ดูแลและพัฒนาผู้ใต้บังค...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
26 ส.ค. 58
23 . เจ้าหน้าที่พัฒนาคุณภาพ
- ตรวจสอบร้านเบทาโกร ช็อป ทั่วประเทศ - งานที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
26 ส.ค. 58
24 . เจ้าหน้าที่ขายหน้าโรงงาน
- ขายสินค้าในช่องทางการขายที่รับผิดชอบให้ได้ตามเป้าหมาย - วางแผนการขาย (Budget/Target) และติดตามแผนการขายให้ได้ NP / GP ตามเป้าหมา - ประมาณการณ์ปริมาณสินค้าของลูกค้า เพื่อสั่งสินค้ากับทางโรงงา...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
26 ส.ค. 58
25 . พนักงานตัดแต่งเนื้อ
- ตัดแต่งเนื้อ และจัดเรียงสินค้า - ดูและสุขอานามัยในส่วน butcher

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
26 ส.ค. 58
26 . เจ้าหน้าที่ธุรการขาย(บัญชี) สาขาพะเยา
- คีย์ออร์เดอร์ที่ได้รับจากเจ้าหน้าที่ขาย - ออกInvoice สินค้าให้กับเจ้าหน้าที่ - ตรวจสอบInvoice ที่ออกให้ถูกต้อง - งานด้านธุรการ และ อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
26 ส.ค. 58
27 . เจ้าหน้าที่ประสานงาน
- ติดต่อประสานงานต่างๆทั้งภายในและภายนอกองค์กรที่เกี่ยวข้อง - จัดตารางการนัดหมายต่างๅ - เตรียมการประชุมและจดบันทึกรายงานการประชุม - รวบรวมข้อมูลและจัดทำข้อมูลเพื่อนำเสนอในที่ประชุม - จ...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
26 ส.ค. 58
28 . เจ้าหน้าที่อาวุโสพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
- การจัดทำแผนงานด้านการพัฒนาคนในแต่ละกลุ่มงานให้สอดคล้องกับการพัฒนาด้าน Competency Base - ประสานงานด้านการอบรมหลักสูตรทั้งภายใน และภายนอก และการจัดส่งข้อมูลกรมพัฒนฯ - การพัฒนาความสามารถพนักง...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
26 ส.ค. 58
29 . นักวิชาการ
- ค้นคว้า และจัดหาข้อมูลทางด้านวิชาการ เทคโนโลยี รวมทั้งข้อกำหนดต่างๆ ด้านการผลิตปศุสัตว์ ทั้งภายใน และต่างประเทศ ศึกษา วิเคราะห์ และเผยแพร่ข้อมูล (ผ่านเว็บไซท์ BPและสื่อต่างๆ) ด้านวิชาการ เทคโนโลยี ร...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
26 ส.ค. 58
30 . ผู้จัดการส่วนพัฒนาผลิตภัณฑ์ (สำนักงานภาคกลาง)
1.ประสานงานด้านนโยบายการพัฒนาธุรกิจอาหารระหว่างสายธุรกิจ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในภูมิภาค 2.กำหนดเป้าหมาย และกิจกรรมด้านการพัฒนาธุรกิจอาหาร 3.ประสานงานการคัดเลือก การทดลองผลิตสินค้าใหม่ และการพัฒนา...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
26 ส.ค. 58
31 . เจ้าหน้าที่ขาย(ภาคตะวันออก จ.ฉะเชิงเทรา,ปราจีนบุรี)
- ขายสินค้าในช่องทางการขายที่รับผิดชอบให้ได้ตามเป้าหมาย - วางแผนการขาย (Budget/Target) และติดตามแผนการขายให้ได้ NP / GP ตามเป้าหมา - ประมาณการณ์ปริมาณสินค้าของลูกค้า เพื่อสั่งสินค้ากับทางโรง...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
26 ส.ค. 58
32 . เจ้าหน้าที่อาวุโสประสานงาน
- ดำเนินการบริหารจัดการงานด้านอาคารสถานที่ ให้เกิดประสิทธิภาพ - ดำเนินงานด้านการประสานงานกับหน่วยงานภายในบริษัทที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดความพึงพอใจของลูกค้าทั้งภายในและภายนอก

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
26 ส.ค. 58
33 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม
- ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน - ตรวจสอบและเสนอเเนะให้นายจ้างปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัยฯ - วิเคราะห์งานเพื่อชี้บ่งอันตราย รวมทั้งกำหนด...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
26 ส.ค. 58
34 . เจ้าหน้าที่คลังสินค้า (สาขาสมุย)
ดูแลการเบิกจ่ายสินค้าทั้งสาขาและร้าน Betagro Shop รวมทั้ง order สินค้าที่มาจากโรงงาน จัดทำเอกสารการวางบิลของขนส่งพร้อมทั้งคิดค่าขนส่ง การเบิกเอกสารอื่นๆ และคิดเงินให้แก่ลูกค้ารวมทั้งเทียบ Accpac ก...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
26 ส.ค. 58
35 . ผู้ตรวจสอบภายในอาวุโส(สำนักงานสุพรรณบุรี)
- สอบทานข้อมูลและเอกสารประกอบการตรวจสอบเบื้องต้น และจัดเตรียมแนวทางการตรวจสอบ (Audit Program)ตามที่ได้รับมอบหมาย - สำรวจกิจกรรมในงานตรวจสอบที่ได้รับมอบหมาย เพื่อประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภา...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
26 ส.ค. 58
36 . เจ้าหน้าที่ธุรการ(บัญชี สาขาสุรินทร์)
- ตรวจสอบ จัดทำเอกสารที่รับผิดชอบให้ถูกต้อง ครบถ้วน - ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - ตรวจสอบใบขออนุมัติจัดซื้อเพื่อแยกประเภทรายการสินค้าในการจัดซื้อ - ดำเนินการจัดหา/จัดซื้อ ให้ถูกต้องตา...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
26 ส.ค. 58
37 . เจ้าหน้าที่ขาย (สาขาหัวหิน,เพชรบุรี )
- รับผิดชอบยอดขาย ในเขตรับผิดชอบ ตามเป้าหมายที่บริษัทฯ กำหนด - รับผิดชอบดำเนินการติดตามชำระหนี้ของลูกค้า ภายในระยะเวลาที่บริษัทฯ กำหนด - นำเสนอผลิตภัณฑ์ และให้คำแนะนำ, แก้ไขปัญหาในส่วนของสิน...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
26 ส.ค. 58
38 . เจ้าหน้าที่สินเชื่อ ( สำนักงานรามอินทรา)
- ตรวจเช็คยอดเงินโอนประจำวันของลูกค้า - คีย์ตัดชำระลูกหนี้และรายการรับชำระอื่นๆที่เกี่ยวข้อง - ตรวจสอบ Credit Pool ของลูกค้าที่เปิดใหม่ - ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารทางการเงินในการเป...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
26 ส.ค. 58
39 . เจ้าหน้าที่ธุรการ ( ประจำสำนักงานพิจิตร)
- รับ Order การขายจากผู้แทนขาย - ออกใบขออนุมัติขาย - Key ราคาประกาศในระบบ Acpacc - กระทบยอด Invoice สินค้า และ รับเข้าในระบบ - คิดบิลสินค้า - รับชำระหนี้ - ตัดภาระหนี้ประจำวัน - ...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
26 ส.ค. 58
40 . ผู้จัดการส่วนธุรการขาย
- ควบคุมและตรวจสอบเอกสารการขาย - ติดตามผลและช่วยแก้ไขปัญหาการส่งสินค้า - จัดทำรายการจายประจำสัปดาห์ ประจำเดือน และจัดทำรายการติดตามหนี้สินประจำสัปดาห์ ประจำเดือน - วางแผนและจัดทำงบประมาณประจำ...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
26 ส.ค. 58
41 . ผู้แทนขายอาวุโส (ประจำสำนักงานใหญ่)
- รับผิดชอบงานขายผลิตภัณฑ์สำหรับตลาด Feed Mill ให้ได้เป็นไปตามเป้าหมาย - นำเสนอผลิตภัณฑ์ และให้คำแนะนำ, แก้ไขปัญหาในส่วนของสินค้า และบริการ ให้กับกลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้เป็นอย่าง - วางแผนงานทางด...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
26 ส.ค. 58
42 . เจ้าหน้าที่ขาย (สาขาอำนาจเจริญ)
- ขายสินค้าในช่องทางการขายที่รับผิดชอบให้ได้ตามเป้าหมาย - วางแผนการขาย (Budget/Target) และติดตามแผนการขายให้ได้ NP / GP ตามเป้าหมา - ประมาณการณ์ปริมาณสินค้าของลูกค้า เพื่อสั่งสินค้ากับทางโรงงาน ...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
26 ส.ค. 58
43 . เจ้าหน้าที่ผลิต
- ควบคุมการผลิตให้ได้ตามเป้าหมาย Production Planning - ตรวจสอบและควบคุมกระบวนการผลิตให้ถูกต้องในแต่ละรุ่นการผลิต - ควบคุมดูแล สายการผลิต/น้ำยาฆ่าเชื้อ/สารทำความสะอาด ให้มีความสะอาดและเรียบร้อย ...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
26 ส.ค. 58
44 . เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการคลังสินค้า(เชียงใหม่)
- บริหารจัดการคลังสินค้า - ดูแลและจัดเก็บสินค้าในพื้นที่ที่กำหนดตามมาตรฐานการจัดเก็บ เพื่อป้องกันการเกิด Turn Over ของสินค้า (Dead Stock) - ควบคุมและจัดการสภาพคล่องในการหมุนเวียนของคลังสินค้า...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
26 ส.ค. 58
45 . เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิต(โรงงาน ลพบุรี BP)
3.1 ติดตามประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง(จัดซื้อ ,QC ,QA และคลังวัตถุดิบและพัสดุบรรจุ) 3.2 ดำเนินการตั้งรหัส วัตถุดิบและพัสดุบรรจุให้หน่วยงานที่ขอตั้งเพื่อเป็นรหัสผลิตภัณฑ์ในระบบคอมพิวเตอร์ 3.3 ผูก...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
26 ส.ค. 58
46 . ผู้จัดการร้าน Betagro Shop (กาญจนาภิเษก)
- บริหารยอดขายของร้านให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด - บริหารจัดการสินค้าภายในร้านให้มีประสิทธิภาพ - ควบคุมค่าใช้จ่ายภายในร้านภายใต้งบประมาณที่กำหนด - บริหารทรัพยากรบุคคลภายในร้านให้ทำง...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
26 ส.ค. 58
47 . สัตวบาล (ฟาร์มสุกรพันธุ์เขาน้ำสุด)
- ดูแลรับผิดชอบโรงเรือนที่ได้รับมอบหมายภายในฟาร์ม

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
26 ส.ค. 58
48 . ผู้ช่วยผู้จัดการร้าน Betagro Shop (ระโนด จ.สงขลา)
- ขายสินค้าภายในร้านให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด - ดูแล และจัดการสินค้าภายในคลังสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ - บริหารงานภายในร้านให้ตรงตามระบบคุณภาพของเครือเบทาโกร - ดูแลและพัฒนาผู้ใต้บังค...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
26 ส.ค. 58
49 . ผู้ช่วยผู้จัดการร้าน(นครราชสีมา)
- ขายสินค้าภายในร้านให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด - ดูแล และจัดการสินค้าภายในคลังสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ - บริหารงานภายในร้านให้ตรงตามระบบคุณภาพของเครือเบทาโกร - ดูแลและพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาภ...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
26 ส.ค. 58
50 . นักวิเคราะห์ศูนย์วิทยาศาสตร์ Science Park (ลพบุรี,ปทุมธานี)
- ปฏิบัติงานทดสอบ การประกันคุณภาพการทดสอบให้ถูกต้อง ตามมาตรฐานข้อกำหนด - งานด้านระบบ คุณภาพของห้องปฏิบัติการ - งานด้านบริการ - ปฏิบัติตามนโยบายของบริษัท

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
26 ส.ค. 58
51 . ผู้จัดการผลิตภัณฑ์
- กำหนดกลยุทธ์ผลิตภัณฑ์และกิจกรรมการตลาด - วางแผนเชิงกลยุทธ์โดยการเสริมสร้างแบรนด์และการวางตำแหน่ง - ปรับปรุงผลิตภัณฑ์เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดที่เปลี่ยนแปลงไป - วิเคราะห์ความต้องการของล...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
26 ส.ค. 58
52 . ผู้ตรวจสอบภายใน
- ตรวจสอบระบบควบคุมภายในของสนง.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง - นำเสนอรายงานการตรวจสอบแก่ผู้บริหาร

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
26 ส.ค. 58
53 . นักวิเคราะห์ระบบอาวุโส (พัฒนาระบบ)
1.รับผิดชอบการออกแบบระบบงานให้สอดคล้องกับความต้องการ - ให้คำแนะนำและชี้แนะในการออกแบบระบบแก่นักวิเคราะห์ระบบ - ศึกษาและสำรวจความต้องการของผู้ใช้งาน - วิเคราะห์ความต้องการพร้อมทั้งสรุปขั้นต...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
26 ส.ค. 58
54 . ผู้จัดการแผนกปฏิบัติการ
- บริหารจัดการ Opertaion ของทุก Brands รวมทั้งบริหารต้นทุน,P/LของทุกBrands

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
26 ส.ค. 58
55 . ผู้จัดการส่วนขาย
- บริหารจัดการงานด้านการขายและการตลาดให้ได้ยอดขายตามที่ได้ตั้งเป้าหมายไว้ 1.1 วิเคราะห์สถานการณ์การขายของสาขาและกลุ่มสาขาที่รับผิดชอบ รายงานยอดขายและวางกลยุทธ์ในการรับมือกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
26 ส.ค. 58
56 . นักวิชาการส่งเสริม
- รับผิดชอบโครงการสุกรพันธุ์จ้างเลี้ยง ประจำที่สาขาอุบลราชธานี

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
26 ส.ค. 58
57 . นักวิชาการส่งเสริม
- ดำเนินการผลิตสุกรตามเป้าหมาย ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา - ตรวจสอบ ติดตาม ประสิทธิภาพการผลิตให้เป็นไปตามเป้าหมาย - บันทึกงานข้อมูลการผลิตสุกรของหน่วยงานที่รับผิดชอบ - ดำเนินการแก้ไขป...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
26 ส.ค. 58
58 . นักวิชาการส่งเสริม
- ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรขุน - สรรหาเกษตรเข้าร่วมโครงการฯ

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
26 ส.ค. 58
59 . เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการเงิน
- จัดทำเช็ค และใบนำฝากเช็ค โดยจะต้องตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลใน Bank Status รวมถึงจัดทำตั๋วสัญญาใช้เงิน - จัดทำรายละเอียดของการรับชำระเงิน ซึ่งจะต้องรวบรวมข้อมูลการรับชำระเงินผ่านระบบ Bill Paym...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
1อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
26 ส.ค. 58
60 . เจ้าหน้าที่อาวุโสทรัพยากรมนุษย์
- ดูแลและบริหารจัดการงานด้านการสรรหาบุคลากรให้ทันต่อธุรกิจ - จัดทำ Manpower Planning โครงสร้างองค์กรของแต่ละหน่วยงาน และ Job Profile ตามตำแหน่งงาน - ดำเนินการสรรหาและว่าจ้างบุคลากรตามแผน...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
26 ส.ค. 58
61 . เจ้าหน้าที่อาวุโสบริหารซัพพลายเชน
- Gathers and report Logistics Performance Index and distributes them to stakeholders รวบรวมและจัดส่งรายงานตัวชี้วัดประสิทธิภาพด้านโลจิสติกส์ แก่ทีมที่เกียวข้อง - Develops Logistics Performance In...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
26 ส.ค. 58
62 . เจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพ (โรงงานลพบุรี BP)
- สุ่มตัวอย่างผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปในสายการผลิต เพื่อวิเคราะห์คุณภาพ - ตรวจสอบกระบวนการผลิต กระบวนการบรรจุ กระบวนการทำความสะอาด และ Monitoring ระบบน้ำในสายการผลิต - จัดทำ Retrospective of drug ...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
26 ส.ค. 58
63 . เจ้าหน้าที่พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ( ประจำสำนักงานใหญ่)
- จัดทำหลักสูตรในการฝึกอบรม พนักงานประจำร้านเบทาโกร ช็อป - เป็นวิทยาการในการฝึกอบรม ประเมิน และ ติดตามผลการฝึกอบรม - จัดทำและพัฒนาสื่อการสอน ในรูปแบบต่างๆ ให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย - งานอื...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
26 ส.ค. 58
64 . เจ้าหน้าที่อาวุโสการตลาด ( Packaging Designer )
ดำเนินการออกสินค้าใหม่ และพัฒนาสินค้าใหม่ ตามแผนงานของบริษัท ให้ได้ตามกำหนดการ และบริหารข้อมูลสต็อกบรรจุภัณฑ์ - ดูแลบรรจุภัณฑ์ให้ออกได้ตามกำหนด - กำหนดวัสดุและขนาดมิติของบรรจุภ...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
26 ส.ค. 58
65 . วิศวกรไคเซ็น (ฟาร์มลพบุรี)
- จัดทำแผนปรับปรุงงานย่อยตามแผนงานหลักของแผนก - กำหนด model ที่จะปรับปรุงงาน - กำหนดมาตรฐานปัจจุบันและออกแบพื้นฐาน - ออกแบบรายละเอียดในการปรับปรุงาน - ประเมินแนวทางและค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงงาน ...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
26 ส.ค. 58
66 . เจ้าหน้าที่ขาย (สาขาตาก, เชียงใหม่)
- รับผิดชอบยอดขาย ในเขตรับผิดชอบ ตามเป้าหมายที่บริษัทฯ กำหนด - รับผิดชอบดำเนินการติดตามชำระหนี้ของลูกค้า ภายในระยะเวลาที่บริษัทฯ กำหนด - นำเสนอผลิตภัณฑ์ และให้คำแนะนำ, แก้ไขปัญหาในส่วนของสินค้...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
26 ส.ค. 58
67 . เจ้าหน้าที่ขาย (ภาคใต้ - กระบี่, ตรัง, ยะลา,ภูเก็ต)
- รับผิดชอบยอดขาย ในเขตรับผิดชอบ ตามเป้าหมายที่บริษัทฯ กำหนด - รับผิดชอบดำเนินการติดตามชำระหนี้ของลูกค้า ภายในระยะเวลาที่บริษัทฯ กำหนด - นำเสนอผลิตภัณฑ์ และให้คำแนะนำ, แก้ไขปัญหาในส่วนของสินค้า แล...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
26 ส.ค. 58
68 . ผู้ช่วยผู้จัดการร้าน Betagro Shop (สาขาสุราษฎร์ธานี )
- บริหารงานขายภายในร้านให้ได้ยอดขายตามเป้าหมายที่กำหนด - สามารถบริหารสินค้าควบคู่ไปกับเป้าหมายทางการขายได้ - ควบคุม จัดสรร ค่าใช้จ่ายให้เป็นไปตามงบประมาณที่กำหนด - สามารถบริหารทรัพยากรภายในร...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
26 ส.ค. 58
69 . ผู้จัดการเขตภาคกลาง (ลพบุรี)
- บริหารจุดขาย Butcher Consignment ในพื้นที่รับผิดชอบ - ประมาณการขายสินค้า รายวัน/รายสัปดาห์/รายเดือน ให้มีความเหมาะสมกับสาขา - บริหารจัดการพนักงานขายประจำจุดที่รับผิดชอบ - ตรวจนับปริมาณสินค้...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
26 ส.ค. 58
70 . ผู้จัดการเขตภาคใต้ (สุราษฎร์ธานี )
- บริหารจุดขาย Butcher Consignment ในพื้นที่รับผิดชอบ - ประมาณการขายสินค้า รายวัน/รายสัปดาห์/รายเดือน ให้มีความเหมาะสมกับสาขา - บริหารจัดการพนักงานขายประจำจุดที่รับผิดชอบ - ตรวจนับปริมาณสินค้...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
26 ส.ค. 58
71 . ผู้จัดการเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ขอนแก่น)
- บริหารจุดขาย Butcher Consignment ในพื้นที่รับผิดชอบ - ประมาณการขายสินค้า รายวัน/รายสัปดาห์/รายเดือน ให้มีความเหมาะสมกับสาขา - บริหารจัดการพนักงานขายประจำจุดที่รับผิดชอบ - ตรวจนับปริมาณสินค้...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
26 ส.ค. 58
72 . ผู้จัดการเขตภาคตะวันออก (ชลบุรี)
- บริหารจุดขาย Butcher Consignment ในพื้นที่รับผิดชอบ - ประมาณการขายสินค้า รายวัน/รายสัปดาห์/รายเดือน ให้มีความเหมาะสมกับสาขา - บริหารจัดการพนักงานขายประจำจุดที่รับผิดชอบ - ตรวจนับปริมาณสินค้...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
26 ส.ค. 58
73 . ผู้จัดการเขตภาคเหนือ (เชียงใหม่)
- บริหารจุดขาย Butcher Consignment ในพื้นที่รับผิดชอบ - ประมาณการขายสินค้า รายวัน/รายสัปดาห์/รายเดือน ให้มีความเหมาะสมกับสาขา - บริหารจัดการพนักงานขายประจำจุดที่รับผิดชอบ - ตรวจนับปริมาณสินค้...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
26 ส.ค. 58
74 . เจ้าหน้าที่บริหารซัพพลายเชน ( สำนักงานใหญ่)
- วิเคราะห์ Optimization Model ของธุรกิจไก่ - วิเคราะห์เปรียบเทียบ Demand and Supply (RM.) และข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง - ดำเนินการประชุมและติดตามการใช้ Optimization Model ตามแผนที่กำหนดไว้ -...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
26 ส.ค. 58
75 . ผู้จัดการส่วนผลิต ( โรงงานลพบุรี BP )
- ควบคุมการผลิตให้ได้ตาม Production Planning - ตรวจสอบและควบคุมกระบวนการผลิตให้ถูกต้อง ในแต่ละรุ่นการผลิต - ควบคุมดูแลสายการผลิตยา Water Soluble Powder, Solution ให้มีความสะอาด เรียบร้อยอยู่เสมอ...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
26 ส.ค. 58
76 . เจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพ (โรงงานลพบุรี BFI)
- รับ Audit จากระบบคุณภาพต่างๆ ทั้งภายใน,ภายนอกและการรับ Audit จากลูกค้า - BQM Self Assessment Audit - ดำเนินงานทวนสอบกระบวนการผลิตที่จุด CCP และจุดเสี่ยงที่มีแนวโน้มก่อให้เกิดอันตราย( Valida...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
26 ส.ค. 58
77 . เจ้าหน้าที่วิศวกรรมซ่อมบำรุง ( โรงงานลพบุรี BDT )
Operate / Maintenance & Preventive Maintenance 1. ระบบ Refrigeration 2. ระบบ Ventilation 3. ระบบ Steam&Boiler 4. ระบบ Air Compressor 5. Water System 6. ระบบ GAS-LPG 7. ซ่อม/สร้าง...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
26 ส.ค. 58
78 . ผู้ชำนาญการวิจัย ( จบเภสัชศาสตร์)
- พัฒนาผลิตภัณฑ์ ( ยาฉีด ) - พัฒนาสินค้ากลุ่ม Pharmaceutical Product, Nutraceutical Product - ติดต่อประสานงานกับนักวิจัยทั้งภาครัฐ และเอกชน - งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
26 ส.ค. 58
79 . ผู้จัดการเขต ( ประจำห้างสรรพสินค้ากทม.)
1. บริหารจัดการงานด้านการขายและการตลาดให้ได้ยอดขายตามที่ได้ตั้งเป้าหมายไว้ 1.1 วางแผนการขายสินค้าและบริการหน้าร้าน ในสินค้าทุกกลุ่มของบริษัทและผู้ผลิตนอกเครือ 1.2 กระตุ้นยอดขายสินค้า 1.3 รายงานย...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
26 ส.ค. 58
80 . เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ (โรงงานลพบุรี BF)
- ประกันคุณภาพสินค้าก่อนส่งมอบลูกค้า - ขอรับรองการส่งออก - พิจารณาดำเนินการกับ NCP (วัตถุดิบหรือผลิตภัณฑ์ที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด) - ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ - ดำเนินการตามระบบมาตรฐาน ...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
26 ส.ค. 58
81 . ผู้จัดการแผนกขาย ( สำนักงานใหญ่ )
- วางแผนการขาย - รับผิดชอบ ยอดขายที่ได้รับมอบหมาย - บริหารทีมการขายให้เป็นไปตามเป้าหมาย - หาลูกค้าใหม่ และรักษาลูกค้าให้อยู่กับองค์กร - ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพ - งาน...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
26 ส.ค. 58
82 . ผู้จัดการร้าน Retail Butcher (หลายอัตรา)
- บริหารจัดการงานด้านการขายและการตลาดให้ได้ยอดขายตามที่ได้ตั้งเป้าหมายไว้ - บริหารจัดการและควบคุมต้นทุนและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ของหน่วยงาน - ดูแลและบริหารจัดการงานภายในด้านต่าง ๆ หน่วยงานปฏิบัติการค...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
26 ส.ค. 58
83 . ผู้ตรวจสอบภายในอาวุโส (ประจำสำนักงานระยอง)
- วางแผนระบบงานใหม่ ๆ เพื่อสนับสนุนงานบริหาร งานขาย งานผลิต และงานอื่นๆ ของภาคตะวันออก - วางแผนการตรวจสอบภายในให้สอดคล้องกับตรวจสอบสำนัก VP ตรวจสอบเครือ และอยู่ภายใต้นโยบายของบริษัท - ตรวจสอบระบ...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
26 ส.ค. 58
84 . วิศวกรระบบงานวิศวกรรม
- สร้างและพัฒนาระบบงานด้านวิศวกรรม และเทคนิคด้านวิศวกรรม รวมทั้งประยุกต์ใช้และเฝ้าระวัง (Monitor) โดยประสานงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก ให้สามารถนำมาปฏิบัติใช้จริงได้ และสอดคล้องก...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
26 ส.ค. 58
85 . เจ้าหน้าที่ทรัพยากรมนุษย์ (ประจำโรงงานอาหารสัตว์ อ.พระประแดง)
- รับผิดชอบงานสรรหาพนักงาน หน่วยงาน สำนักงาน สายธุรกิจอาหารสัตว์ - รับผิดชอบงานสรรหาพนักงานระดับ Mgr. โรงงานอาหารสัตว์ สายธุรกิจอาหารสัตว์ - รับผิดชอบงานสรรหานักศึกษาสหกิจ - รับผิดชอบงานเบิก...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
26 ส.ค. 58
86 . ผู้แทนขาย (จบสัตวแพทย์)
- รับผิดชอบยอดขาย และติดตามเก็บเงินตามที่ได้รับมอบหมาย - วางแผนงานทางด้านการขาย ควบคุม ติดตามงานขาย เสนอขายผลิตภัณฑ์ ให้กับลูกค้าในเขตพื้นที่ ที่ได้รับมอบหมาย บริการก่อน และหลังการขาย - รายงาน...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
26 ส.ค. 58
87 . ผู้แทนขาย (อาหารสัตว์เลี้ยง)
- บริหารจัดการยอดขาย - การดูแลฐานลูกค้าเดิม และการขยายฐานลูกค้าใหม่ - ดำเนินการทางด้านการขาย เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายในการเสนอขาย - งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
26 ส.ค. 58
88 . เจ้าหน้าที่ธุรการขาย (สายธุรกิจอาหาร-ประจำสำนักงานใหญ่)
- ตรวจสอบเอกสารค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่น ค่าใช้จ่ายของ Sale และเอกสาร Payment ต่างๆ - ตรวจสอบความถูกต้องของราคาสินค้าต่างๆ - ติดตามประสานงานระหว่างหน่วยงานภายในและภายนอกที่เกี่ยวข้อง - งานอื่นๆตาม...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
26 ส.ค. 58
89 . ผู้แทนขายปุ๋ยอินทรีย์ (ประจำสำนักงานใหญ่)
- ส่งเสริมการขายปุ๋ยอินทรีย์เบกรีนในพืชปลูกต่างๆตามที่ได้รับมอบหมาย - ดูแลฐานลูกค้าเดิมและหาลูกค้ารายใหม่ - สร้างภาพลักษณ์ของสินค้าและตราสินค้าเบกรีน - สร้างความยอมรับและเชื่อมันให้กับเกษตรกร...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
26 ส.ค. 58
90 . ผู้จัดการ / ผู้ช่วยผู้จัดการ (ประจำ Betagro Deli )
1.ดูแลรับผิดชอบร้านให้เป็นระเบียบเรียบร้อยตามมาตราฐาน 2.รับสินค้า จัดเก็บ จัดเรียง ส่งคืน และดูแลพื้นที่เก็บสินค้าภายในร้าน 3.บริหารควบคุมดูแลพนักงานให้ทำหน้าที่ตามความรับผิดชอบให้สำเร็จ 4...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
26 ส.ค. 58
91 . ผู้จัดการ/ผู้ช่วยผู้จัดการร้านอาหาร (ธุรกิจภัตตาคาร)
- บริหารงานสาขาให้เป็นไปตามมาตรฐานและนโยบายที่บริษัทกำหนด - จัดเตรียมงานให้สอดคล้องกับแผนการตลาด - บริหารและควบคุมค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่น ด้านอาหาร เครื่องดื่ม ค่าไฟฟ้า ค่าแรง ให้เป็นไปตามปริมาณมาต...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
26 ส.ค. 58
92 . เจ้าหน้าที่ขาย (Modern Trade/ Food service)
Modern Trade - ขายสินค้าผ่านช่องทาง Modern Trade (Lotus/Big C/ Macro ) - ดำเนินการเจรจา trade agreement และราคาขายสินค้า กับลูกค้า - รับผิดชอบยอดขายให้ได้ตามเป้าหมายที่ได้รับ - จัดทำรายงานกา...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
26 ส.ค. 58
93 . ผู้ช่วยผู้จัดการร้าน/ ผู้จัดการร้าน Betagro Shop (ประจำสาขากทม.และปริมณฑล)
- ควบคุมการบริหารงาน - บริหารจัดการแคชเชียร์และงานคลังสินค้าภายในร้าน - ควบคุมดูแลการจัดส่งสินค้าให้แก่ลูกค้า - ควบคุมมาตราฐาน เบทาโกร ช็อป ให้ตรงตามมาตราฐานของเครือ

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
26 ส.ค. 58
 พบ 93 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ