เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
กรุณากรอก Username & Password
Username  :  
Password  :  
 พบ 99 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่ขาย (ประจำนครสวรรค์/อยุทธยา/สุพรรณบุรี/กาญจนบุรี/นครปฐม/ราชบุรี/ระยอง)
>> กิจกรรม BETAGRO Open house เปิดรับกว่า 100 อัตรา ในวันเสาร์ที่ 4 ตุลาคม 2557 ตั้งแต่เวลา 8.30-16.00 น.<<

1.รับผิดชอบยอดให้ได้ตามเป้าหมายที่บริษัทกำหนด 2.รับผิดชอบการเก็บเงินลูกค้า/ลูกหนี้ ให้ได้ตามเป้าหมายที่บริษัทกำหนด 3.รับผิดชอบ บริหาร สต็อคสินค้าทั้งหมด ให้ได้ตามเป้าหมายที่บริษัทกำหนด ...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
29 ส.ค. 57
2 . วิศวกรไฟฟ้า (ประจำโรงงานลพบุรี)
>> กิจกรรม BETAGRO Open house เปิดรับกว่า 100 อัตรา ในวันเสาร์ที่ 4 ตุลาคม 2557 ตั้งแต่เวลา 8.30-16.00 น.<<

- ดำเนินการซ่อมบำรุงรักษาเชิงป้องกัน อุปกรณ์และระบบไฟฟ้าตามแผนที่กำหนด - ควบคุมและดูแลระบบไฟฟ้าและสาธารณูปโภคให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
29 ส.ค. 57
3 . ผู้จัดการแผนกวิศวกรรม (ประจำโรงงานลพบุรี)
>> กิจกรรม BETAGRO Open house เปิดรับกว่า 100 อัตรา ในวันเสาร์ที่ 4 ตุลาคม 2557 ตั้งแต่เวลา 8.30-16.00 น.<<

- บริหารจัดการ การบำรุงรักษาเครื่องจักร - บริหารจัดการอะไหล่เครื่องจักร - งานวิเคราะห์และปรับปรุงการบำรุงรักษาเครื่องจักร - งานบริหารค่าใช้จ่ายส่วนงานซ่อมบำรุง - สนับสนุนให้เกิดการใช้พลังง...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
29 ส.ค. 57
4 . เจ้าหน้าที่ผลิต (ประจำโรงงานลพบุรี)
>> กิจกรรม BETAGRO Open house เปิดรับกว่า 100 อัตรา ในวันเสาร์ที่ 4 ตุลาคม 2557 ตั้งแต่เวลา 8.30-16.00 น.<<

- ควบคุมกระบวนการผลิตให้เป็นไปตามขั้นตอนที่กำหนด - ตรวจสอบดูแลเครื่องจักร และพื้นที่การทำงานให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ - ควบคุมดูแลผู้ใต้บังคับบัญชา และดำเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
29 ส.ค. 57
5 . ผู้จัดการทรัพยากรมนุษย์ (ประจำโรงงานลพบุรีและนครปฐม)
>> กิจกรรม BETAGRO Open house เปิดรับกว่า 100 อัตรา ในวันเสาร์ที่ 4 ตุลาคม 2557 ตั้งแต่เวลา 8.30-16.00 น.<<

- รับผิดชอบงานด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์โดยภาพรวม เช่น การสรรหาและคัดเลือก แรงงานสัมพันธ์ การฝึกอบรม และการจ่ายเงินเดือน ให้กับโรงงาน และบริษัทในเครือเบทาโกร ให้สามารถดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ เป...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
29 ส.ค. 57
6 . เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ (ประจำโรงงานลพบุรี)
>> กิจกรรม BETAGRO Open house เปิดรับกว่า 100 อัตรา ในวันเสาร์ที่ 4 ตุลาคม 2557 ตั้งแต่เวลา 8.30-16.00 น.<<

- ดูแลควบคุมคุณภาพของสินค้าที่ผลิตให้เป็นไปตามระบบมาตรฐาน - ดูแลการทำงาน และควบคุมผู้ใต้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติตามระบบมาตรฐานที่กำหนด เช่น GMP, HACCP, ISO เป็นต้น

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
29 ส.ค. 57
7 . เจ้าหน้าที่คลังสินค้า (ประจำโรงงานลพบุรี)
>> กิจกรรม BETAGRO Open house เปิดรับกว่า 100 อัตรา ในวันเสาร์ที่ 4 ตุลาคม 2557 ตั้งแต่เวลา 8.30-16.00 น.<<

- ควบคุมดูแลและตรวจสอบการ Load สินค้าให้ถูกต้องและตรงต่อเวลา - ควบคุมดูแลผู้ใต้บังคับบัญชา ให้เกิดการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ - ตรวจสอบการทำงานของเครื่องมือ เครื่องจักร ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
29 ส.ค. 57
8 . เจ้าหน้าที่สุขาภิบาลโรงงาน (ประจำโรงงานลพบุรี)
>>กิจกรรม BETAGRO Open house เปิดรับกว่า 100 อัตรา ในวันเสาร์ที่ 4 ตุลาคม 2557 ตั้งแต่เวลา 8.30-16.00 น<<

- ควบคุมและตรวจสอบงานความสะอาดเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ในพื้นที่ผลิต เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดมาตรฐาน - ควบคุม ดูแล และตรวจสอบกระบวนการล้างให้เป็นไปตามที่ระบุไว้ใน HACCP, GMP ที่วางไว้ เพื่อป้องกัน...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
29 ส.ค. 57
9 . วิศวกร KAIZEN (ประจำโรงงานลพบุรี)
>> กิจกรรม BETAGRO Open house เปิดรับกว่า 100 อัตรา ในวันเสาร์ที่ 4 ตุลาคม 2557 ตั้งแต่เวลา 8.30-16.00 น.<<

- รับผิดชอบงานด้าน KAIZEN ของหน่วยงานที่ได้รับมอบหมาย - ผลักดันให้มีการพัฒนาปรับปรุงการทำงานอย่างต่อเนื่อง - ศึกษาหัวข้อการปรับปรุงประสิทธิภาพ ของโรงงานอย่างต่อเนื่อง

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
29 ส.ค. 57
10 . ช่างเทคนิค (ประจำโรงงานลพบุรีและฟาร์มภาคกลาง)
>> กิจกรรม BETAGRO Open house เปิดรับกว่า 100 อัตรา ในวันเสาร์ที่ 4 ตุลาคม 2557 ตั้งแต่เวลา 8.30-16.00 น.<<

1.ปฏิบัติงานตามแผนงานบำรุงรักษาเชิงป้องกัน 2.ปฏิบัติงานตามมาตรฐานการทำงาน 3.รายงานการปฏิบัติงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ 4.เก็บรักษาเครื่องมือเครื่องใช้ให้พร้อมใช้งาน 5.เบิกวัสดุอุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
29 ส.ค. 57
11 . วิศวกรโยธา (ประจำโรงงานลพบุรี)
>> กิจกรรม BETAGRO Open house เปิดรับกว่า 100 อัตรา ในวันเสาร์ที่ 4 ตุลาคม 2557 ตั้งแต่เวลา 8.30-16.00 น.<<

- ดูแลควบคุมการก่อสร้าง (อาคาร/โรงงาน/ฟาร์ม) - กำกับ ควบคุม ดูแลผู้รับเหมา - ออกแบบโครงสร้าง โรงงาน อาคาร และสาธารณูปโภค

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
29 ส.ค. 57
12 . เจ้าหน้าที่พัฒนาผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิต (ประจำโรงงานลพบุรี)
>> กิจกรรม BETAGRO Open house เปิดรับกว่า 100 อัตรา ในวันเสาร์ที่ 4 ตุลาคม 2557 ตั้งแต่เวลา 8.30-16.00 น.<<

1. พัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าใหม่ด้วยตนเองหรือตามความต้องการของลูกค้าและการนำผลิตภัณฑ์ต้นแบบเข้าผลิตในกระบวนการผลิตจริง 2. พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการผลิต และการทำงานให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นเพื่อลดขั้นตอนกา...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
29 ส.ค. 57
13 . วิศวกรซ่อมบำรุงระบบสาธารณูปโภค (ประจำโรงงานลพบุรี)
>> กิจกรรม BETAGRO Open house เปิดรับกว่า 100 อัตรา ในวันเสาร์ที่ 4 ตุลาคม 2557 ตั้งแต่เวลา 8.30-16.00 น.<<

1.บริหารและจัดการงานระบบสาธารณูปโภค (ระบบเครื่องกล ระบบไฟฟ้า) 2.ควบคุมงานด้านการก่อสร้าง การติดตั้ง การบำรุงรักษา 3.ประสานงานระหว่างหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในภายนอก 4.ปฏิบัติตามสารการบังคับบัญชา

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
29 ส.ค. 57
14 . วิศวกรซ่อมบำรุง (สายธุรกิจอาหาร)
• ควบคุมการทำงานของเครื่องจักรในกระบวนการผลิต เพื่อให้มีของเสียน้อยที่สุด • กำหนด ปรับวิธีการทำงานและการใช้เครื่องจักรให้เหมาะสมในการผลิต • ตรวจสอบสาเหตุ และแก้ไขปัญหา ตลอดจนวางแผนในการบำรุงรักษาเค...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
29 ส.ค. 57
15 . ผู้จัดการส่วนคลังสินค้า (สายธุรกิจอาหารสัตว์)
- ควบคุมและดูแลการจัดการคลังอาหารสัตว์ - ควบคุมดูแลการตรวจเช็คสต๊อกอาหาร - ควบคุมปริมาณการจัดเก็บอาหารสัตว์ให้เพียงพอต่อการขายให้กับลูกค้า - ควบคุมดูแลทำความสะอาดและซ่อมแซมในคลังสินค้า - ควบคุมระบ...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
29 ส.ค. 57
16 . ผู้จัดการส่วนวิศวกรรมซ่อมบำรุง (สายธุรกิจอาหารสัตว์)
- วางแผนซ่อมบำรุง ปรับปรุงเครื่องจักรและอุปกรณ์การผลิต - ควบคุมการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา - จัดเตรียมอะไหล่ที่จำเป็นในการซ่อมบำรุงเครื่องจักร

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
29 ส.ค. 57
17 . เจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพ (สายธุรกิจไก่)
- ควบคุมดูแลเอกสารที่เกี่ยวข้องกับกรมปศุสัตว์ - ควบคุมดูแล ดำเนินงานในส่วนเอกสารตามระบบ ISO - ดำเนินการต่ออายุใบรับรองระบบมาตรฐานของโรงงาน - ควบคุมดูแล การดำเนินงานสรุปข้อมูลด้านคุณภาพให้กับห...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
29 ส.ค. 57
18 . ผู้จัดการแผนกการตลาด (สายธุรกิจอาหาร)
- วิเคราะห์และจัดทำแผนกิจกรรมทางการตลาด ให้เเหมาะสมกับช่องทางการจัดจำหน่าย - ติดตามสถานการณ์ทางการตลาด วิเคราะห์และรายงานความเคลื่อนไหวของการจัดกิจกรรมการตลาดของคู่แข่งและคู่ค้า - ควบคุมและบริหา...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
29 ส.ค. 57
19 . ผู้จัดการส่วนผลิต (สายธุรกิจอาหาร)
- วางแผนในการนำไข่ไก่ เข้าคัดคุณภาพและขนาด ตามรอบการผลิต - ควบคุมการปฏิบัติงานของพนักงานให้สามารถคัดไข่ไก่ ให้เป็นไปตามคุณภาพ - ตรวจสอบและบำรุงรักษาเครื่องจักร ให้อยู่ในสภาพดีและพร้อมใช้งาน -...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
29 ส.ค. 57
20 . เจ้าหน้าที่ผลิต (สายธุรกิจสุกร)
- ควบคุมกระบวนการผลิตน้ำซุปเข้มข้นให้เป็นไปตามขั้นตอนที่กำหนด - ตรวจสอบดูแลเครื่องจักร และพื้นที่การทำงานให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ - ควบคุมดูแลผู้ใต้บังคับบัญชา และดำเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
29 ส.ค. 57
21 .

22 .

23 .

24 .

25 .

26 .

27 .

28 .

29 .

30 .

31 .

32 .

33 .

34 .

35 .

36 .

37 .

38 .

39 .

40 .

41 .

42 .

43 .

44 .

45 .

46 .

47 .

48 .

49 .

50 .

51 .

52 .

53 .

54 .

55 .

56 .

57 .

58 .

59 .

60 .

61 .

62 .

63 .

64 .

65 .

66 .

67 .

68 .

69 .

70 .

71 .

72 .

73 .

74 .

75 .

76 .

77 .

78 .

79 .

80 .

81 .

82 .

83 .

84 .

85 .

86 .

87 .

88 .

89 .

90 .

91 .

92 .

93 .

94 .

95 .

96 .

97 .

98 .

99 .

 พบ 99 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ