เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 82 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าทีสิ่งแวดล้อม (ประจำโรงงานลพบุรี)
- ดำเนินการตรวจสอบหาจุดบกพร่องการจัดการสิ่งแวดล้อมในโรงงาน ฝุ่น กลิ่น เสียง น้ำเสีย ขยะอันตรายและสนับสนุนให้มีระบบการจัดการปรับปรุงแก้ไ้ขอย่างเป็นรูปธรรม - ควบคุมการจัดการด้านสิ่งแวดลอ้มตามระบบ ISO...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
29 มี.ค. 58
2 . ผู้จัดการแผนกออกแบบ ( ประจำสำนักงานใหญ่ )
•ออกแบบงานสถาปัตย์ หรือโครงสร้าง •ประสานงานออกแบบโครงการกับผู้ออกแบบงานระบบวิศวกรรมอื่นๆ •ประสานงานกับผู้ควบคุมงานก่อสร้าง เพื่อให้งานก่อสร้างตรงตามแบบ

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
29 มี.ค. 58
3 . เจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพกลางอาวุโส (ส่วนกลาง)
1.วางแผน จัดเตรียมการ ควบคุมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพ GMP, HACCP 2.ตรวจประเมิน ประสิทธิภาพ ระบบการจัดการประกันคุณภาพของเครือเบทาโกร 3.หาแนวทางในการแก้ไข และทำรายงานประจำเดือน 4.อบรมพนักงานให้มีความร...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบรืษัท
29 มี.ค. 58
4 . เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม (ประจำโรงงานลพบุรี)
- จัดอบรมให้กับพนักงานปฏิบัติการ เช่น หลักสูตรปฐมนิเทศ ,GMP & HACCP และหลักสูตรอื่นๆที่เกี่ยวข้อง - จัดทำสื่อประกอบการอบรม - จัดทำเอกสารในการฝึกอบรมของพนักงาน - ประเมินผลการฝึกอบรมในแต่ละหลัก...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
29 มี.ค. 58
5 . เจ้าหน้าที่การตลาด (ประจำสำนักงานใหญ่)
- ประสานงานในการพัฒนาสินค้าใหม่และปรับปรุงคุณภาพสินค้ากลุ่มเนื้อสัตว์แปรรูปกับแผนกที่เกี่ยวข้อง - ประสานงานในการวางแผนการผลักดันการขายสินค้า OFF Spec จากโรงงานในเครือเบทาโกร - รับผิดชอบการจัดทำโ...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
29 มี.ค. 58
6 . เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ (ประจำโรงงานอ้อมน้อย)
- ควบคุมคุณภาพกระบวนการผลิตสินค้าให้สอดคล้องตามมาตรฐานและบรรลุตามเป้าหมาย - ฝึกอบรมให้ความรู้กับพนักงานตามแผนการฝึกอบรม - พัฒนา/ปรับปรุง ให้มีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายตามที่กำหนด เช่น TPM ,BPR...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
29 มี.ค. 58
7 . หัวหน้างานปฎิบัติการผลิต ( ประจำโรงงาน BTG-LR1 ลพบุรี)
- รับผิดชอบงานควบคุมการผลิตอาหารสัตว์ ให้เป็นไปตามแผนประจำวันที่กำหนดไว้ - ควบคุมการผลิตอาหารให้ได้คุณภาพตามที่กำหนดไว้ - ควบคุมการใช้วัตถุดิบอย่างคุ้มค่าและสูญเสียน้อยที่สุด - ดูแลเคร...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
29 มี.ค. 58
8 . เจ้าหน้าทีสิ่งแวดล้อม (ประจำโรงงาน BTG- LR 1 ลพบุรี)
- ดำเนินการตรวจสอบหาจุดบกพร่องการจัดการสิ่งแวดล้อมในโรงงาน ฝุ่น กลิ่น เสียง น้ำเสีย ขยะอันตรายและสนับสนุนให้มีระบบการจัดการปรับปรุงแก้ไ้ขอย่างเป็นรูปธรรม - ควบคุมการจัดการด้านสิ่งแวดลอ้มตามระบบ ISO...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
29 มี.ค. 58
9 . ผู้จัดการแผนกวิศวกรรม (ประจำโรงงาน BTG - LR 1 ลพบุรี)
- ควบคุมดูแล การบริหารงานซ่อม และบำรุงรักษาเครื่องจักร อุปกรณ์การผลิต สาธารณูปโภค - ควบคุม Spare Parts ให้เป็นไปตามเป้าหมาย พร้อมทั้งร่วมปรับปรุง พัฒนากระบวนการผลิตอย่างต่อเนื่อง - งานอื่นๆตา...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
29 มี.ค. 58
10 . ผู้จัดการส่วนวิศวกรรมสาธารณูปโภค (ประจำโรงงาน BTG-LR1 ลพบุรี)
- วางแผนงานซ่อมบำรุง สาธรณูปโภคและระบบไฟฟ้าหลัก - ควบคุมการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา - ควบคุมดูแล Spare Parts ในงานซ่อมบำรุง - งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
29 มี.ค. 58
11 . วิศวกรไฟฟ้า (ประจำโรงงาน BTG-LR 1 ลพบุรี)
- ซ่อมบำรุงเครื่องจักรตามแผนงานการซ่อมบำรุง - ซ่อมบำรุงเครื่องจักรเมื่อ Break Down - สนับสนุนการทำงานของผู้บังคับบัญชา - ควบคุมการทำงานและให้คำแนะนำต่าง ๆ แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา - งานอื่นๆต...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
29 มี.ค. 58
12 . ผู้จัดการส่วนคลังสินค้า (ประจำโรงงาน BTG- LR1 ลพบุรี)
- ควบคุมและดูแลการจัดการคลังอาหารสัตว์ - ควบคุมดูแลการตรวจเช็คสต๊อกอาหาร - ควบคุมปริมาณการจัดเก็บอาหารสัตว์ให้เพียงพอต่อการขายให้กับลูกค้า - ควบคุมดูแลทำความสะอาดและซ่อมแซมในคลังสินค้า - ค...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
29 มี.ค. 58
13 . พนักงานคลังวัตถุดิบ (ประจำโรงงานพระประแดง จ.สมุทรปราการ)
- ควบคุมดูแลรักษาวัตถุดิบ/ควบคุมสต๊กวัตถุดิบ - ตรวจเช็คสต๊อกประจำวัน/ทำการเบิกจ่ายโอนย้ายวัตถุดิบประจำวัน - ทำการโหลดอาหารสัตว์ลงรถเบาท์และอาหารสัตว์ลงถุง Big bag ลงรถเบาท์ - งานอื่นๆตามที่ได...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
29 มี.ค. 58
14 . เจ้าหน้าที่ระบบคุณภาพ (ประจำโรงงานพระประแดง จ.สมุทรปราการ)
- ตรวจสอบระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 ,GMP,HACCP,ISO14001และระบบอื่นๆที่เกี่ยวข้อง - ติดตามการแก้ไข ระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 ,GMP,HACCP,ISO14001และระบบอื่นๆที่เกี่ยวข้อง - ส่งเสริม ประชาสัมพันธ์ ร...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
29 มี.ค. 58
15 . วิศวกรซ่อมบำรุง (ประจำโรงงานพระประแดง จ.สมุทรปราการ)
- วางแผนและติดตามแผนงานซ่อมบำรุงและปรับปรุงเครื่องจักร/อุปกรณ์การผลิต - ซ่อมบำรุงเครื่องจักรเมื่อ Break Down - จัดเตรียมอะไหล่ที่จำเป็นในการซ่อมบำรุงเครื่องจักร - ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รั...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
29 มี.ค. 58
16 . เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน (Internal Auditor-จัดซื้อ)
- รับผิดชอบการเตรียมเข้าปฏิบัติการตรวจสอบ - การสำรวจข้อมูลเบื้องต้น - ปฏิบัติงานตรวจสอบตามแนวการตรวจสอบที่กำหนด - การรายงานผลการตรวจสอบ - การรวบรวมข้อมูลและกระดาษทำการเพื่อจัดเก็บเข้าแฟ้มแ...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
29 มี.ค. 58
17 . เจ้าหน้าที่ประสานงานขาย (ประจำสำนักงานใหญ่)
- ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก เพื่อให้บริการเป็นไปตามเป้าหมาย - ประสานงานกับสินเชื่อ แจ้งปัญหาและแก้ไขการเปิดลูกค้าใหม่ในระบบ ,ติดตามหนี้สิน,ปลอด Hold ในระบบ - ประสานงานก...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
29 มี.ค. 58
18 . เจ้าหน้าที่ประสานงานการตลาด (ประจำสำนักงานใหญ่)
- รับผิดชอบด้านการประสานงานการตลาด เช่น การจัดทำข้อมูลลูกค้า,จัดทำรายละเอียดและวิเคราะห์ข้อมูลสินค้าและคู่แข่งขัน - รวบรวมและวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายทางการตลาด - รับผิดชอบด้านประสานงานการเปิด Vendor ...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
29 มี.ค. 58
19 . เจ้าหน้าที่ธุรการขาย (ประจำโรงงานพระประแดง จ.สมุทรปราการ)
- รับผิดชอบในการรับคำสั่งซื้อจากลูกค้า ,พนักงานขาย ผ่านช่องทางต่างๆ - ตรวจสอบความถูกต้องของราคาขายให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ - ตรวจสอบเงื่อนไขให้ตรงกับเงื่อนไขในใบเสนอราคา งานซื้อมาขายไป - ออกใบ...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
29 มี.ค. 58
20 . พนักงานธุรการ (ประจำสำนักงาน BSC-SP จ.ปทุมธานี)
- รับผิดชอบด้านงานรับและลงทะเบียนตัวอย่าง - ตรวจเช็คสภาพตัวอย่าง ข้อมูลรายละเอียดของตัวอย่างให้มีความถูกต้อง - จัดส่งตัวอย่างไปแต่ละแผนกตามพื่้นที่ ภายในเวลาที่กำหนด - จัดเก็บ ทำลาย ตัวอย่างตามเวลา...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
29 มี.ค. 58
21 . เจ้าหน้าที่ธุรการ (ประจำโรงงา่นอ้อมน้อย จ.สมุทรสาคร)
1. ควบคุมดูแลในส่วนงานธุรการให้บรรลุตามเป้าหมายที่ได้วางแผนไว้ - ดูแลงานด้านหอพัก - ควบคุมดูแลงานค่าใช้จ่ายหอพัก - ดูแลงานสัญญา - งานบริหารโรงอาหาร 2. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอก...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
29 มี.ค. 58
22 . เจ้าหน้าที่สนับสนุนระบบสารสนเทศ (ประจำสำนักงานใหญ่,พัทลุง,ระยอง,ลพบุรี)
- ศึกษาและสำรวจความต้องการของผู้ใช้งาน - วิเคราะห์ความต้องการพร้อมทั้งสรุปขั้นตอนของระบบเทคโนโลยี - ออกแบบระบบงานให้เหมาะสมและเลือกเทคโนโลยีที่จะนำไปพัฒนา - วิเคราะห์ระบบเทคโนโลยี ที่ได้ออกแบ...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
29 มี.ค. 58
23 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อ (สำนักวิศวกรรมโครงการก่อสร้าง)
- จัดซื้อ-จัดจ้าง งาน PR อะไหล่เครื่องจักรต่างประเทศ - ติดต่อประสานงานระหว่าง BU (ผู้ร้องขอ) กับ Supplier (ผู้ขาย) - รวบรวมข้อมูล เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการประเมินผล Supplier - สรรหาแหล่งขายรายใ...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
29 มี.ค. 58
24 . เจ้าหน้าที่ประสานงาน (ประจำสำนักงานใหญ่)
- ติดต่อกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอก - ดูแลและติดตามในเรื่องเอกสารสัญญาเข้า-ออก ของหน่วยงาน - จัดทำเอกสาร PR ในระบบ BPCS , ACCPAC ,E-Catalog - จัดทำ รวบรวม บันทึก เอกสารค่าใช้จ่ายของหน่วยงาน...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
29 มี.ค. 58
25 . วิศวกร (ประจำโรงงานลพบุรี)
- ควบคุมทีมงานปฏิบัติงาน PM/BM ให้เสร็จตามที่ได้รับมอบหมาย - ควบคุมทีมงานปฏิบัติงาน ซ่อม/สร้าง ให้เสร็จตามที่ได้รับมอบหมาย - สามารถคำนวณหาค่าพลังงานที่ใช้ได้ และหาวิธีที่จะประหยัดได้ - วิเครา...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
29 มี.ค. 58
26 . เจ้าหน้าที่สินเชื่อ (ประจำสำนักงานใหญ่)
- รับผิดชอบด้านการออกใบเสร็จรับเงิน Statement ใบหักภาษี ณ ที่จ่าย - เตรียมเอกสารวางบิล-รับเช็ค - เรียก Remittance จากระบบ - ทำลดหนี้/เพิ่มหนี้ตามเอกสารที่ได้อนุมัติลดหนี้ - ตรวจสอบความถูก...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
29 มี.ค. 58
27 . เจ้าหน้าที่ทรัพยากรมนุษย์ (Compensation & Benefits)
- จัดทำนโยบายสวัสดิการและผลประโยชน์ของพนักงานทุกระดับให้สอดคล้องกับนโยบายของเครือและสามารถจูงใจพนักงานและแข่งขันในตลาดแรงงานได้ - จัดทำนโยบายผลตอบแทนของพนักงานระดับปฏิบัติการ (operation) ให้สอดคล้อ...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
29 มี.ค. 58
28 . วิศวกรจัดซื้อ - ประจำลพบุรี
- รวบรวมข้อมูลจากผู้ขายที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อ เช่น ราคา คุณลักษณะสินค้า การใช้งาน - จัดเตรียมเอกสาร PR&PO / Vendor List พร้อมบันทึก,จัดทำรายงาน,จัดทำงบประมาณการจัดซื้อได้ถูกต้องครบถ้วน - เปรียบเ...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
29 มี.ค. 58
29 . วิศวกรอาวุโสระบบงานซ่อมบำรุง (ประจำโรงงานลพบุรี)
- บริหารและจัดการงานระบบเครื่องกล - ควบคุมงานด้านก่อสร้าง การติดตั้ง การซ่อมบำรุงรักษา - จัดทำแผนติดตั้งและการบำรุงรักษา เพื่อติดตามตรวจสอบระบบงาน - ประสานงานระหว่างหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
29 มี.ค. 58
30 . ผู้จัดการส่วนพัฒนาผลิตภัณฑ์ (ประจำสำนักงานระยอง)
- กำหนดเป้าหมายและกิจกรรมด้านการพัฒนาธุรกิจอาหาร - ประสานงานการคัดเลือก การทดลองผลิตสินค้าใหม่ และการพัฒนาสินค้าใหม่ ให้สอดคล้องตามเป้าหมายการดำเนินงานของธุรกิจ - บริหารลูกค้ากลุ่ม Key Account ...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
29 มี.ค. 58
31 . เจ้าหน้าที่พัฒนาระบบงานจัดซื้อ (ประจำสำนักงานใหญ่)
- ดูแลติดตามการทำงานของระบบ e-Catalog และรายงานความผิดปกติให้ผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบเพื่อแก้ไขปัญหาการสั่งซื้อสินค้าบนระบบ - จัดทำรายงานการสั่งซื้อสินค้าบนระบบ e-Catalog รวมถึงจัดทำข้อมูลต่างๆที่เก...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
29 มี.ค. 58
32 . เจ้าหน้าที่ทรัพยากรมนุษย์ - HR Share Service (สัญญาจ้าง 1 ปี)
- ร่วมทำงานในการตรวจสิบการแปลหน้าจอการใช้งานและการทำงานของระบบ People Soft ก่อนนำใช้จริง - จัดทำคู่มือการใช้งาน - จัดเตรียมเอกสารการฝึกอบรม - จัเตรียมและตรวจสอบข้อมูลของพนักงานเมื่อนำข้อมูลเข...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
29 มี.ค. 58
33 . เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพผู้ขาย (ประจำสำนักงานใหญ่)
- การจัดการโครงการตรวจสอบและคัดเลือกผู้ขายรายใหม่ - การจัดการโครงการตรวจสอบและคัดเลือกผู้ขายรายปัจจุบัน - การจัดการโครงการพัฒนาคุณภาพผู้ขาย - การประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและทีม เพื่อเตรียมก...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
29 มี.ค. 58
34 . เจ้าหน้าที่ขาย (ประจำสาขาแพร่,สาขาเชียงของ,สาขาพะเยา)
- รับผิดชอบยอดขาย ในเขตรับผิดชอบ ตามเป้าหมายที่บริษัทฯ กำหนด - รับผิดชอบดำเนินการติดตามชำระหนี้ของลูกค้า ภายในระยะเวลาที่บริษัทฯ กำหนด - นำเสนอผลิตภัณฑ์ และให้คำแนะนำ, แก้ไขปัญหาในส่วนของสิน...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
29 มี.ค. 58
35 . ผู้ตรวจสอบภายในอาวุโส ( ประจำสำนักงานพระนครศรีอยุธยา)
- ปฏิบัติงานตรวจสอบภายในตามแผนงานของสายธุรกิจภูมิภาค - ปฏิบัติงานตรวจสอบโดยใช้วิธีการต่างๆ - จัดทำรายงานการตรวจสอบ - ติดตามผล ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะกับผู้รับการตรวจสอบ - นัดหมายและจัดทำจดหมา...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
29 มี.ค. 58
36 . นักบัญชี (ประจำสำนักงานพิษณุโลก)
- จัดทำเอกสารต้นทุนสินค้าและรายงานประกอบต้นทุน - จัดทำเอกสารเกี่ยวกับการบันทึกบัญชี - จัดทำเอกสารเกี่ยวกับงานการเงิน - จัดทำเอกสารเกี่ยวกับงานสินเชื่อ - งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
29 มี.ค. 58
37 . นักวิชาการส่งเสริม ( ประจำพื้นที่ภาคกลาง )
- ดำเนินการผลิตสุกรตามเป้าหมาย ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา - ตรวจสอบ ติตามประสิทธิภาพการผลิตให้ได้เป็นไปตามเป้าหมาย - บันทึกงานข้อมูลการผลิตสุกรของหน่วยงานที่รับผิดชอบ - ดำเนินการแก้...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
29 มี.ค. 58
38 . เจ้าหน้าที่บริหารคุณภาพ ( ประจำสำนักงานใหญ่)
- จัดทำระบบคุณภาพความปลอดภัยอาหารและระบบอื่นๆที่องค์กรประยุกต์ใช้ - ดำเนินงานด้านเพิ่มผลผลิตภายในสายธุรกิจให้เป็นไปตามเป้าหมายขององค์กร เช่น TPM ,PAC - ดำเนินงานด้าน WCM ของสายธุรกิจให้เป็นไปตามเป้า...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
29 มี.ค. 58
39 . เจ้าหน้าที่สินเชื่อ (ประจำสำนักงานประชาชื่น)
- ตรวจเช็คยอดเงินโอนประจำวันของลูกค้า - คีย์ตัดชำระลูกหนี้และรายการรับชำระอื่นๆที่เกี่ยวข้อง - ตรวจสอบ Credit Pool ของลูกค้าที่เปิดใหม่ - ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารทางการเงินในการเปิดลูกค้าใ...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
29 มี.ค. 58
40 . นักวิชาการอาหารสัตว์
- เตรียมวัตถุดิบและอุปกรณ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ประสานงานกับโรงงานในการกำหนดวันผลิต และประสานงานกับฟาร์มในการสั่งอาหาร - ประสานงานกับฟาร์มทดลองเพื่อทราบถึงวิธีการทดลอง และมีการติดตามผล รวมถึงทำงานเก...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
29 มี.ค. 58
41 . สัตวบาล (ประจำโรงฟักปากช่อง)
- วางแผนการเก็บตัวอย่าง โดยให้สอดคล้องกับการควบคุม คุณภาพตามมาตรฐานต่างๆ ที่บริษัทกำหนด - วางแผนการจำกัดสัตว์พาหะ รวมทั้งติดตามผลการดำเนินงาน อย่างต่อเนื่อง และนำปัญหาที่พบ เข้าร่วมปรึกษากับทาง...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
29 มี.ค. 58
42 . วิศวกรอาวุโสระบบงานซ่อมบำรุง- Boiler ( ประจำโรงงานลพบุรี)
- บริหารจัดการงานซ่อมบำรุง , ระบบทำความเย็น, หม้อไอน้ำ และงาน Utility - กำหนดนโยบาย,วางแผนบริหารและจัดทำแผนการซ่อมบำรุง - ควบคุมดูแลและระบบงานซ่อมบำรุงเครื่องจักรให้มีประสิทธิภาพพร้อมใช้งาน - งานอื...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
29 มี.ค. 58
43 . เจ้าหน้าที่พัฒนาระบบงาน Butcher
- พัฒนามาตรฐานวิธีการตัดแต่ง โดยกำหนดมาตรฐานและ yield การตัดแต่ง และตรวจสอบวิธีการตัดแต่งและ yield ของหน้าร้าน - พัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงาน มีการกำหนดและจัดทำมาตรฐานงาน - พัฒนาศักยภาพพนักงานปฏิบั...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
29 มี.ค. 58
44 . เจ้าหน้าที่สินเชื่อ (ประจำสาขาพิษณุโลก)
- ควบคุมและดูแลวงเงินลูกค้า และจัดทำขออนุมัติขายให้ผู้แทนขาย - ตรวจสอบเอกสารใบเปิดลูกค้า/ตั้งลูกค้าใหม่ในระบบ ให้เป็นไปตามนโยบายบริษัท - เคลียร์ชุดรับชำระประจำวันจากผู้แทนขาย ตรวจสอบและคีย์ข้อมู...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
29 มี.ค. 58
45 . สัตวบาล- ไก่เนื้อ (ประจำฟาร์มลพบุรี)
- ควบคุมกระบวนการผลิตไก่เนื้อให้ดำเนินการตามแผนที่กำหนดทั้งในเชิงปริมาณ คุณภาพ ระยะเวลา และต้นทุนตามที่กำหนดในแผนการผลิต - เฝ้าระวังการเกิดโรคระบาด และรักษามาตรการต่างๆ ในการ ป้องกันโรคระบาดตามที่...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
29 มี.ค. 58
46 . ช่างเทคนิค ( ประจำฟาร์มไก่ลพบุรี)
- ตรวจเช็ค ซ่อมแซม และบำรุงรักษา อุปกรณ์การเลี้ยงไก่ - ตรวจเช็ค ซ่อมแซมระบบไฟฟ้า ประปา และระบายอากาศ - ตรวจเช็ค และซ่อมแซมอุปกรณ์สำนักงาน และอุปกรณ์อื่นๆ ในพื้นที่โดยรอบฟาร์ม - ดูแลรักษาเครื...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
29 มี.ค. 58
47 . วิศวกรไฟฟ้า (ดูแลฟาร์มลูกค้าไก่ประกัน)
- จัดทำแผนการทำงานและการเดินทางประจำสัปดาห์ - รวบรวมมาตรฐานการติดตั้ง และเตรียมเอกสารนำเสนอ - ตรวจสอบระบบไฟฟ้า และระบบระบายอากาศภายในฟาร์มลูกค้าตามแผน - ให้ความรู้ คำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการใช้แ...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
29 มี.ค. 58
48 . เจ้าหน้าที่ผลิต (สายธุรกิจสุขภาพสัตว์-ประจำโรงงานลพบุรี)
- ควบคุมการผลิตให้ได้ตามเป้าหมาย Production Planning - ตรวจสอบและควบคุมกระบวนการผลิตให้ถูกต้องในแต่ละรุ่นการผลิต - ควบคุมดูแล สายการผลิต/น้ำยาฆ่าเชื้อ/สารทำความสะอาด ให้มีความสะอาดและเรียบร้อย ...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
29 มี.ค. 58
49 . นักวิเคราะห์ระบบ - people soft (ประจำสำนักงานใหญ่)
1.สนับสนุน และร่วมในการจัดทำและติดตั้งระบบงาน Peoplesoft 2.บันทึกความต้องการทางธุรกิจทางด้านงานบุคคล และพิจารณาความสามารถของซอฟท์แวร์ เพื่อประเมินความเป็นไปได้ 3.วิเคราะห์และออกแบบระบบงานให้สอดคล้อง...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
29 มี.ค. 58
50 . สถาปนิกอาวุโส (ประจำสำนักงานวิศวกรรมโครงการก่อสร้าง-จ.ลพบุรี)
- ควบคุมบริหารงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนงานที่วางไว้ - จัดทำและตรวจสอบ Shop Drawing - ออกแบบงานสถาปัตย์และจัดทำงบประมาณที่เกี่ยวข้อง - งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
29 มี.ค. 58
51 . เจ้าหน้าที่อาวุโสหาพื้นที่ร้าน Betagro Deli (ประจำสำนักงานใหญ่)
- วางแผนในการกำหนด Criteria สำคัญและสำรวจพื้นที่เป้าหมายสำหรับการเปิดร้าน Betagro Deli - สามารถนำเสนอ shop concept เพื่อสร้าง Connection กับเจ้าของ/ผู้บริหารพื้นที่ - ติดต่อและเจรจาต่รอง เพื่อให...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
29 มี.ค. 58
52 . เจ้าหน้าที่ธุรการขาย (สายธุรกิจอาหาร-ประจำสำนักงานใหญ่)
- ตรวจสอบเอกสารค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่น ค่าใช้จ่ายของ Sale และเอกสาร Payment ต่างๆ - ตรวจสอบความถูกต้องของราคาสินค้าต่างๆ - ติดตามประสานงานระหว่างหน่วยงานภายในและภายนอกที่เกี่ยวข้อง - งานอื่นๆตาม...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
29 มี.ค. 58
53 . เลขานุการ - (ประจำโรงงานพระประแดง จ.สมุทรปราการ)
1.ดูแลด้านตารางนัดหมายผู้บริหาร จัดทำกำหนดการเดินทาง จองตั๋วเครื่องบิน และที่พัก 2.ดูแลและจัดเตรียมการประชุมตามที่ได้รับมอบหมาย 3.ติดตามและรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและจัดทำสรุปรายงานให้ผู...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
29 มี.ค. 58
54 . วิศวกรซ่อมบำรุง (ประจำโรงงานลพบุรี)
- ควบคุมดูแล และช่วยเหลือให้คำแนะนำการซ่อมบำรุงเครื่องจักรให้กับหัวหน้าหน่วยและพนักงานวิศวกรรม - ติดต่อประสานงานการจัดซื้อ อะไหล่ เครื่องจักรให้ถูกต้อง - สอนวิธีการปฏิบัติงานที่ถูกต้องแก่ลูกจ้าง...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
29 มี.ค. 58
55 . เจ้าหน้าที่คลังสินค้า ( สายธุรกิจไก่)
- ควบคุมดูแลและตรวจสอบการ Load สินค้า - ตรวจสอบเอกสารการจัดสินค้าในกรณีที่สินค้าไม่ตรง - ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - รับแผนงานจากผู้บังคับบัญชาไปดำเนินการให้บรรลุตามเป้าหมาย

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
29 มี.ค. 58
56 . วิศวกรซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าแรงสูง (สายธุรกิจไก่- ประจำโรงงานลพบุรี)
- งานวางแผนซ่อมบำรุงสถานีไฟฟ้าแรงสูงและระบบสั่งจ่ายไฟ - ตรวจสอบและแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับสถานีไฟฟ้าแรงสูงและระบบสั่งจ่ายไฟ - วางแผนซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าและส่องสว่างภายในโรงงาน - การจัดการด้านอะไหล่สำรอง ...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
29 มี.ค. 58
57 . เจ้าหน้าที่คลังสินค้า (สายธุรกิจไก่-ประจำโรงงานลพบุรีและสมุทรสาคร)
1 ควบคุมดูแลการรับ-จัดเก็บ-การจ่าย วัตถุดิบ และพัสดุบรรจุให้ฝ่ายผลิต 2 ดูแล Spare Part ไม่ให้มีการสูญหาย และสูญเสีย 3 ควบคุมดูแลพนักงานปฏิบัติการให้ปฏิบัติงาน การรับ-จัดเก็บ-การจ่ายวัตถุดิบ แ...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
29 มี.ค. 58
58 . เจ้าหน้าที่คลังสินค้า (ประจำพระประแดง/อยุธยา)
- ดูแลการขนถ่ายสินค้าและสามารถดูวัตถุดิบเบื้องต้นได้ตลอดจนควบคุมสินค้าในโกดัง - ตรวจสอบสภาพทั่วไปของโกดัง รวมถึงปรับปรุงและพัฒนางานในส่วนของโกดังที่ดูแลรับผิดชอบ - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
29 มี.ค. 58
59 . เจ้าหน้าที่พิธีการส่งออก (ประจำสำนักงานใหญ่)
- จัดทำเอกสารส่งออกของบริษัท - จัดทำค่าใช้จ่ายในการส่งออกและค่าใช้จ่ายอื่นๆในแผนก - ติดต่อประสานงานกับกรมปศุสัตว์ในเรื่องเอกสารส่งออกและพิธีการส่งออก - ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เีกี่ยวข้อ...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
29 มี.ค. 58
60 . เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ (สายธุรกิจไก่ - ประจำโรงงานลพบุรี)
- ควบคุมคุณภาพของสินค้าและกระบวนการผลิตไลน์ตัดแต่งให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด - รับข้อร้องเรียนลูกค้าและแนวทางการแก้ไข,ติดตาม เพื่อส่งกลับลูกค้า ( Custormer complain ) - ควบคุมและบริหารงานด้านค...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
29 มี.ค. 58
61 . ผู้จัดการส่วนคลังสินค้าและจัดส่ง (สายธุรกิจสุขภาพสัตว์ - ประจำโรงงานพระประแดงและลพบุรี)
- ดูแลการจัดส่งสินค้าให้ทันตามเวลาที่กำหนด - ดูแลจัดทำค่าจัดส่งให้ถูกต้อง - ประสานงานธุรการขาย - ดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาให้มีประสิทธิภาพ - งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
29 มี.ค. 58
62 . วิศวกรซ่อมบำรุง ( สายธุรกิจสุขภาพสัตว์ -ประจำโรงงานลพบุรี )
- ควบคุมงานซ่อมบำรุง,งานบำรุงรักษา,งานปรับปรุงเครื่องจักรและอุปกรณ์การผลิตรวมถึงอุปกรณ์การผลิตของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด - ติดตามงานซ่อมบำรุง,งานบำรุงรักษา,งานปรับปรุ...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
29 มี.ค. 58
63 . เจ้าหน้าที่สินเชื่อ (สายธุรกิจภูมิภาค - สำนักงานสระแก้ว)
1.ตรวจสอบราคาประกาศ/เปลี่ยนราคาประกาศในระบบ Accpac และ Pos 2.จัดทำประการ Meat & food ทุกผลิตภัณฑ์ 3.จัดทำ Collection Sheet-เบิก/รับใบเสร็จรับเงินให้ฝ่ายขายตามเงื่อนไข เวลาที่กำหนด 4.เคลียร์ชุดรับชำ...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
29 มี.ค. 58
64 . ผู้แทนขายปุ๋ยอินทรีย์ (สายธุรกิจสุขภาพสัตว์)
- ส่งเสริมการขายปุ๋ยอินทรีย์เบกรีนในพืชปลูกต่างๆตามที่ได้รับมอบหมาย - ดูแลฐานลูกค้าเดิมและหาลูกค้ารายใหม่ - สร้างภาพลักษณ์ของสินค้าและตราสินค้าเบกรีน - สร้างความยอมรับและเชื่อมันให้กับเกษตรกร...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
29 มี.ค. 58
65 . พนักงานธุรการ (ประจำสำนักงานใหญ่)
- ทำการขอตั้งรหัสผู้ขายรายใหม่ ขึ้นทะเบียน AVL - เปิด PO,Revised PO เพื่อส่งเซนต์เข้าอนุมัติพร้อมแนบใบเปรียบเทียบราคา - จัดทำรายงานการซื้อประจำรายวัน รายเดือน รายปี - ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เ...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
29 มี.ค. 58
66 . เจ้าหน้าที่ผลิต (สายธุรกิจไก่ - ประจำลพบุรีและสมุทรสาคร)
- ควบคุมกระบวนการผลิตสินค้าให้ได้ตามเป้าหมายในด้านปริมาณผลผลิต - พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการผลิต - ควบคุมการส่งมอบคุณภาพ ประสิทธิภาพ และลดการสูญเสียที่ีมีผลต่อต้นทุนการผลิต - งานอื่นๆที่ได้รั...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
4 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
29 มี.ค. 58
67 . วิศวกรสิ่งแวดล้อม (ประจำโรงงานลพบุรี)
- รับผิดชอบงานด้านสิ่งแวดล้อมทั้งภายในโรงงาน เช่น งานระบบบบำบัดน้ำเสีย,งานขยะอันตราย,งานเกี่ยวกับการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 : 2004 - ประสานงานกับหน่วยงานทั้งภาคราชการและชุมชนรอบบริเวณโรงงานเพื...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
29 มี.ค. 58
68 . ผู้จัดการแผนกบุคคลและธุรการ (สายธุรกิจอาหารสัตว์)
>>ประจำโรงงานลพบุรีและนครปฐม !!<<

1.วางแผนอัตรากำลังร่วมกับผู้จัดการฝ่ายโรงงาน 2.กำหนดแผนการสรรหาและคัดเลือกให้เป็นไปตามที่กำหนด 3.กำหนดแผนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีประสิทธิภาพ 4.ตรวจสอบการประเมินผลการปฏิบัติงานให้ถูกต้องและเป็นธร...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
29 มี.ค. 58
69 . เจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพ (สายธุรกิจอาหารสัตว์)
1.ตรวจสอบคุณภาพสินค้านำเข้าก่อนเข้าโรงงาน หรือก่อนจัดเก็บที่โกดังนอก 2.ตรวจสอบคุณภาพสินค้านำเข้าที่จัดเก็บโกดังนอก หรือโกดังในเครือ BTG และสามารถจัดการสินค้าที่พบปัญหาได้ทันทีอย่างเหมาะสม 3.ปรับปรุง...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
29 มี.ค. 58
70 . นักวิชาการสุกร / สัตวแพทย์วิชาการสุกร (สายธุรกิจอาหารสัตว์)
1.ตรวจเยี่ยมฟาร์ม ให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับการจัดการดูแลสุขภาพและการผลิตสุกร 2.เก็บรวบรวมข้อมูลการผลิตต่างๆ ของฟาร์มลูกค้า ทำการวิเคราะห์ เพื่อใช้ในการปรับปรุงคุณภาพอาหารสัตว์ การจัดการในฟาร์ม และงาน...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
29 มี.ค. 58
71 . เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน (สายธุรกิจอาหารสัตว์)
1.ตรวจสอบความครบถ้วนของข้อมูล และตัวเลขต่างๆ 2.ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับ 3.ดูแลรักษาทรัพย์สิน และการใช้ทรัพยากรทุกประเภทให้เป็นไปโดยมีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ และประหยัด 4.ประเมินความเพียงพอ และมีปร...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
29 มี.ค. 58
72 . ผู้จัดการ / ผู้ช่วยผู้จัดการ (ประจำ Betagro Deli )
1.ดูแลรับผิดชอบร้านให้เป็นระเบียบเรียบร้อยตามมาตราฐาน 2.รับสินค้า จัดเก็บ จัดเรียง ส่งคืน และดูแลพื้นที่เก็บสินค้าภายในร้าน 3.บริหารควบคุมดูแลพนักงานให้ทำหน้าที่ตามความรับผิดชอบให้สำเร็จ 4...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
29 มี.ค. 58
73 . พนักงานประจำร้านอาหาร (ธุรกิจภัตตาคาร)
- ให้การบริการลูกค้าภายในร้านดูแลความเรียบร้อยภายในร้าน - รับออร์เดอร์อาหาร , เก็บเงินค่าอาหาร และ ปรุงอาหาร - ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
29 มี.ค. 58
74 . ผู้จัดการ/ผู้ช่วยผู้จัดการร้านอาหาร (ธุรกิจภัตตาคาร)
- บริหารงานสาขาให้เป็นไปตามมาตรฐานและนโยบายที่บริษัทกำหนด - จัดเตรียมงานให้สอดคล้องกับแผนการตลาด - บริหารและควบคุมค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่น ด้านอาหาร เครื่องดื่ม ค่าไฟฟ้า ค่าแรง ให้เป็นไปตามปริมาณมาต...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
29 มี.ค. 58
75 . นักบัญชี (ประจำสำนักงานใหญ่)
- ดูแลรับผิดชอบเอกสารต้นทุนสินค้าและรายงานประกอบต้นทุน - จัดทำเอกสารเกี่ยวกับการบันทึกบัญชี AP - จัดทำเอกสารเกี่ยวกับการบันทึกบัญชี AR - ทำเอกสารเกี่ยวกับด้านการเงิน - งานอื่นๆที่ได้รั...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
29 มี.ค. 58
76 . นักวิชาการสัตว์ปีก (สายธุรกิจอาหารสัตว์)
1. สนับสนุนการขายอาหารสัตว์ในพื้นที่รับผิดชอบให้บรรลุเป้าหมายยอดขาย ทั้งลูกค้าเดิม และลูกค้าใหม่ 2. ดูแล ให้คำแนะนำด้านวิชาการ และการจัดการฟาร์มแก่ลูกค้า และบริการด้านอื่นๆ เพื่อส่งเสริมยอดขาย และใช้...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
29 มี.ค. 58
77 . โฟร์แมน (ช่างสำรวจ) -ประจำโรงงานลพบุรี
1.ทำการรังวัด และสำรวจพื้นที่ก่อสร้างด้วยกล้องดิจิตอล 2.ควบคุมงานก่อสร้างตามที่ได้รับมอบหมาย 3.ตรวจสอบปริมาณงานหน้าก่อสร้างที่ทำได้จริง

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
29 มี.ค. 58
78 . เจ้าหน้าที่ประสานงาน -ประจำสำนักงานใหญ่ (สายธุรกิจสุขภาพสัตว์)
1.ติดตามประสานงานด้านเอกสารต่างๆ กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 2.ดูแลและเตรียมรายละเอียดการประชุมตามที่ได้รับมอบหมาย 3.ติดต่อประสานงาน ภายในและภายนอกตามที่ได้รับมอบหมาย 4.ดูแลด้านตารางนัดหมายผู...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
29 มี.ค. 58
79 . ช่างเทคนิค (ประจำฟาร์มสุกร)
1.ปฏิบัติงานตามแผนงานบำรุงรักษาเชิงป้องกัน 2.ปฏิบัติงานตามมาตรฐานการทำงาน 3.รายงานการปฏิบัติงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ 4.เก็บรักษาเครื่องมือเครื่องใช้ให้พร้อมใช้งานและรักษาความสะอาดบริเวณ 5.เบิกวัสด...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
29 มี.ค. 58
80 . เจ้าหน้าที่ปรับปรุงพันธุ์/คัดพันธุ์ (สายธุรกิจสุกร-สำนักงานมวกเหล็ก)
1. ควบคุมการคัดเลือกสุกรพันธุ์เพื่อทดแทนและจำหน่ายให้ได้ตามมาตรฐานดารคัดพันธุ์ โดยที่สุกรที่คัดเลือกต้องได้ปริมาณตามเป้าหมาย และมีคุณภาพ สร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้า 2. วางแผนและควบคุม กระบวนงานทด...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
29 มี.ค. 58
81 . ผู้แทนขายอาหารสัตว์ (สายธุรกิจอาหารสัตว์)
1. ดูแลรับผิดชอบงานขายอาหารสัตว์ให้เป็นไปตามเป้าหมาย 2. ติดตามข้อมูลสถานการณ์ทางการตลาดและของคู่แข่งขัน 3. ดูแล และเป็นตัวกลางประสานงานระหว่างลูกค้าและบริษัท 4. ติดตาม แก้ไข แนะนำการจัดการต่างๆ แก่...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
29 มี.ค. 58
82 . เจ้าหน้าที่อาวุโสความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม (สายธุรกิจไก่)
1.จัดทำแผนงาน งบประมาณ เป้าหมายประจำปีด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม ให้สอดคล้องกับนโยบาย 2.ดูแลและบริหารจัดการให้เกิดความปลอดภัยในการทำงานทั้งภายในและภายนอก (ฟาร์ม และโรงฟัก) 3.กำหนด...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
29 มี.ค. 58
 พบ 82 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ