เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 50 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่อาวุโสระบบบริหารคุณภาพ
- ร่วมกำหนดแผนงานด้านระบบคุณภาพ - ขอรับรองระบบ GMP HACCP ในหน่วยงานฟาร์ม สุกร และ ศูนย์รวบรวมไข่ - ประสานงาน จัดทำ ทบทวนเอกสารการปฏิบัติงานฟาร์ม โครงการ - ควบคุมเอกสารตามระบบ ISO9001 ...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
26 เม.ย. 60
2 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อ
1.จัดทำการจัดซื้อสินค้าเข้าสู่กระบวนการผลิต เช่น R /M ,Chicken meat ,Ingredient 2.วิเคราะห์ความต้องการขอซื้อสินค้า การจัดซื้อ สภาวะการตลาด และวางแผนการแก้ไขปัญหา 3.สรรหา สืบราคา และเจรจาต่อรองก...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
26 เม.ย. 60
3 . ผู้แทนขายเวชภัณฑ์สัตว์
- นำเสนอขายผลิตภัณฑ์ Feed additives , เวชภัณฑ์ และอาหารเสริม ให้แก่ลูกค้า - วางแผนการขายในช่องทาง และเขตพื้นที่การขายที่ได้รับผิดชอบ(Vet) - สร้างยอดขายและขยายช่องทางจำหน่ายให้เป็นไปตามเป้าหมายข...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
26 เม.ย. 60
4 . ผู้จัดการแผนกผลิต
- รับนโยบาย และกระจายไปส่วนงานที่รับผิดชอบ จากนโยบายบริษัท สู่นโยบายแผนก - กำกับการดูแลผลิตอาหารสัตว์ให้ได้ตามเป้าหมาย และควบคุมคุณภาพตามที่กำหนด - ดูแลเครื่องจักรของแผนกให้พร้อมใช้งานเสมอโดยระบบ TP...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
26 เม.ย. 60
5 . เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการบริหารซัพพลาย
- บริหารสินค้าให้เพียงพอกับแผนการขาย - ตรวจสอบ และควบคุมการทำงานผู้ใต้บังคับบัญชา - ดำเนินการตามระบบมาตรฐาน - งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
26 เม.ย. 60
6 . เจ้าหน้าที่อาวุโสพัฒนาบรรจุภัณฑ์
- ดูแล ติดตาม คุณภาพการผลิต และคุณภาพบรรจุภัณฑ์ หลังบรรจุและหลังวางจําหน่าย - ดําเนินการในส่วนของขั้นตอนการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ในปัจจุบัน ให้เกิดความกระชับ ยืดหยุ่น และ รวดเร็ว เพื่อให้สินค้าออกตลาดตรงตา...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท - ต่อรองได้
26 เม.ย. 60
7 . เจ้าหน้าที่อาวุโสทรัพยากรมนุษย์ (สุพรรณบุรี,ปราจีนบุรี)
- ศึกษาธุรกิจ โครงสร้างองค์กร ระบบ PM และทบทวน KPI ของหน่วยงานต่างๆ - ทบทวนและจัดทำ Standard KPI ให้กับพนักงาน G2 up - จัดทำ Workshop Goal Setting and Goal Alignment ให้กับ Tier 1-3ร่วมกับฝ่าย OD ...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
26 เม.ย. 60
8 . เจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพ (ฟาร์มหมู)
1. ดำเนินงานผลักดันระบบคุณภาพให้เป็นไปตามแผน 2. ทวนสอบกระบวนการปฏิบัติงานในการผลิตสัตว์ อ้างอิงตามข้อกำหนดระบบที่หน่วยงานจัดทำ 3. ติดตามทวนสอบกระบวนการรับคุณวัตถุดิบ และการผลิตสินค้า 4. ติดต...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างเงินเดือน
26 เม.ย. 60
9 . เจ้าหน้าที่สินเชื่อ
- ตรวจเช็คยอดเงินโอนประจำวันของลูกค้า - คีย์ตัดชำระลูกหนี้และรายการรับชำระอื่นๆที่เกี่ยวข้อง - ตรวจสอบ Credit Pool ของลูกค้าที่เปิดใหม่ - ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารทางการเงินในการเปิดลูกค...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
26 เม.ย. 60
10 . ผู้จัดการแผนกวิเคราะห์ข้อมูล
- ศึกษา ให้คำแนะนำ วิเคราะห์ ความสามารถ ทางเลือกด้านต้นทุนสินค้า ต้นทุนการผลิตสินค้าที่เหมาะสม รวมถึงการศึกษาการปรับปรุงต้นทุนการผลิตและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ - ดูแล รับผิดชอบ การคิด เสนอแนะ จัดทำ ระบบการ...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
26 เม.ย. 60
11 . เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการสนับสนุนระบบสารสนเทศ
- รับแจ้งปัญหาและทำการแก้ไขเบื่องต้น กรณีที่รู้วิธีการแก้ไข - ติดตั้งระบบตามขั้นตอนที่กำหนดไว้ - วิเคราะห์ และหาสาเหตุของปัญหารวมถึงผลกระทบที่เกิดขึ้น ในงานที่ได้รับมอบหมาย - ทำการแก้ไขปัญหาใ...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
26 เม.ย. 60
12 . เจ้าหน้าที่อาวุโสแรงงานสัมพันธ์
- สนับสนุนโครงการด้าน CSR ให้บรรลุวัตถุประสงค์ - ติดตาม ร่วมประชุม และนำเสนอโครงการร่วมกับเครือเบทาโกร - ดำเนินการจัดกิจกรรมของโรงงาน เพื่อสร้างความสัมพันธ์ภายใน โรงงาน - ดำเนินการติดตามด้านแรงงานส...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
26 เม.ย. 60
13 . วิศวกรไฟฟ้า (ลพบุรี)
- จัดทำมาตรฐานการติดตั้ง การใช้งาน การบำรุงรักษา และการแก้ไขเบื้องต้น - จัดทำแผนงานการติดตั้งและการบำรุงรักษา เพื่อติดตาม ตรวจสอบ งานไฟฟ้า - จัดทำงบประมาณการจัดซื้อและจัดจ้าง ในส่วนของงานไฟฟ้าข...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างเงินเดือน
26 เม.ย. 60
14 . เจ้าหน้าที่อาวุโส Food Solution
- สำรวจลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย (Customer Survey) และค้นหาความต้องการลูกค้า - ติดตามเทคโนโลยีใหม่ในอุตสาหกรรมอาหาร และตลาด เพื่อวิเคราะห์กลยุทธ์และวางแผนการพัฒนาลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย - ถ่ายทอดองค์ความรู้ใ...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
26 เม.ย. 60
15 . เจ้าหน้าที่อาวุโสตรวจสอบระบบ
- ตรวจสอบความโปร่งใสและความสอดคล้องของระบบสารสนเทศกับกลยุทธ์องค์กร (IT Governance) ตามหลักการ Cobit5 Framework - ตรวจสอบระบบปฏิบัติการ เช่น การตรวจสอบระบบ Server ที่ใช้ MS Windows เช่น Windows เป็น...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสรางบริษัท
26 เม.ย. 60
16 . ผู้จัดการแผนกผลิตฟาร์ม
- ร่วมจัดทำแผนการผลิต 3 ปีและแผนปฏิบัติการประจำปี(Action Plan) กับผู้บังคับบัญชา และ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมนำเสนอข้อมูลในส่วนที่รับผิดชอบเพื่อจัดทำแผนให้สอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กร ...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
26 เม.ย. 60
17 . ผู้ตรวจสอบภายในอาวุโส
รับผิดชอบงาน Audit ของเครือเบทาโกร - ปฏิบัติงานตรวจสอบภายในตามแผนงาน - ปฏิบัติงานตรวจสอบโดยใช้วิธีการต่างๆ - จัดทำรายงานการตรวจสอบ - ติดตามผล ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะกับผู้รับการตรวจสอบ - น...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างเงินเดือนบริษัท
26 เม.ย. 60
18 . นักวิจัยอาวุโส
- ดำเนินงานโครงการวิจัยด้านอาหารที่ได้รับมอบหมาย - มีหน้าที่ประสานโครงการที่รับมอบหมายกับหน่วยงานทั้งในและนอกเครือ - ค้นคว้าและติดตามเทคโนโลยี และข้อมูลวิชาการที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยอาหาร ...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
26 เม.ย. 60
19 . นักวิชาการส่งเสริมกิจกรรมเพื่อสังคม
- การให้คำปรึกษา คำแนะนำด้านการทำการเกษตร - การส่งเสริมการทำการเกษตรที่ถูกต้อง เหมาะสม - การวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาเชิงลึก

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
26 เม.ย. 60
20 . ผู้แทนขายอาหารสัตว์เลี้ยง
- สร้างยอดขายได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ - ขยายช่องทาง Pet Shop และร้าน Grooming นอกเหนือจากที่เป็นลูกค้าของบริษัท - ดำเนินการและร่วมวางแผนกลยุทธ์ในการขายในพื้นที่ที่ได้รับมอบหมาย - รับชำระและ...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
26 เม.ย. 60
21 . เจ้าหน้าที่ธุรการ บัญชี
- ตรวจสอบ จัดทำเอกสารที่รับผิดชอบให้ถูกต้อง ครบถ้วน - ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - ตรวจสอบใบขออนุมัติจัดซื้อเพื่อแยกประเภทรายการสินค้าในการจัดซื้อ - ดำเนินการจัดหา/จัดซื้อ ให้ถูกต้องตามขั้นต...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
26 เม.ย. 60
22 . นักวิชาการอาหารสัตว์
- ติดตามงานทดลองตามสถานที่ต่างๆ เช่น ฟาร์มของลูกค้า และ/หรือฟาร์มของสถาบันการศึกษา - ติดตามคุณภาพอาหารสัตว์ตามสถานที่ต่างๆ ที่ได้รับมอบหมาย - ติดตามและแก้ไขปัญหาด้านอาหารสัตว์ - วางแผนการทดลอ...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
26 เม.ย. 60
23 . เจ้าหน้าที่อาวุโสประสานงานต่างประเทศ
- ติดตามสินค้า การชำระเงิน กระบวนการส่งมอบ จัดส่งเอกสารส่งออก ตามshipment - สนับสนุนเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการขาย - สนับสนุนข้อมูลด้านสินค้าและบริการแก่ลูกค้า - สรุปและทำรายงานการขาย...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
26 เม.ย. 60
24 . เจ้าหน้าที่คลังสินค้า - ลพบุรี
- นำส่งสต๊อกคงเหลือประจำวันของสินค้าในคลัง และสต๊อกห้องเย็น - ตรวจสอบสินค้ารับเข้าและจ่ายสินค้า จัดเก็บสินค้า - ดูแลความสะอาดบริเวณคลังสินค้าประจำวัน - ควบคุมดูแลระบบ GPS ขนส่งห้องเย็น รถซื้อมา/ขา...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
26 เม.ย. 60
25 . วิศวกรซ่อมบำรุง (ลพบุรี)
- บริหารและจัดการงานระบบเครื่องกล - ควบคุมงานด้านก่อสร้าง การติดตั้ง การซ่อมบำรุงรักษา - จัดทำแผนติดตั้งและการบำรุงรักษา เพื่อติดตามตรวจสอบระบบงาน - ประสานงานระหว่างหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
26 เม.ย. 60
26 . สัตวบาล ฟาร์มไก่
- ควบคุมกระบวนการผลิตลูกไก่ ให้สามารถให้ผลผลิตทั้งปริมาณและคุณภาพได้ตามเป้าหมาย - ควบคุมให้การผลิตเป็นไปตามระบบคุณภาพที่องค์กรกำหนด - บริหารจัดการทรัพยากรเพียงพอต่อกระบวนการผลิต - ดูแลความเป็...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
26 เม.ย. 60
27 . ผู้แทนขาย (Lab Service)
- รับผิดชอบยอดขายตามเป้าหมายที่กำหนด - นำเสนอขายสินค้าและบริการให้กับกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย - ติดตามภาระหนี้สิน - บริการลูกค้าหลังการขาย - ติดตามข้อมูลและข่าวสารเพื่อเป็นข้อมูลของฝ่ายจัดการ ...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
26 เม.ย. 60
28 . นักบัญชี
- สรุปรุ่น โครงการสุกรพันธุ์และโครงการปลานิลประกันราคา - ควบคุมโครงการให้เป็นไปตามระเบียบบริษัท - รายงานต้นทุนการผลิต

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
26 เม.ย. 60
29 . เจ้าหน้าที่ผลิต
- ควบคุมงานด้านการผลิตให้เป็นไปตามเป้าหมายทั้งปริมาณ และคุณภาพ - ติดต่อประสานงานกับแผนกต่างๆ ควบคุมดูแล - ให้คำแนะนำผู้ใต้บังคับบัญชา - รายงานสภาพการทำงานต่อผู้บังคับบัญชา - งานอื่นๆท...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
26 เม.ย. 60
30 . ผู้จัดการร้าน / ผู้ช่วยผู้จัดการร้าน (ทั่วประเทศ)
- ขายสินค้าภายในร้านให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด - ดูแล และจัดการสินค้าภายในคลังสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ - บริหารงานภายในร้านให้ตรงตามระบบคุณภาพของเครือเบทาโกร - ดูแลและพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาภ...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
26 เม.ย. 60
31 . เจ้าหน้าที่ขาย (ทุกภูมิภาค)
- รับผิดชอบยอดขาย ในเขตรับผิดชอบ ตามเป้าหมายที่บริษัทฯ กำหนด - รับผิดชอบดำเนินการติดตามชำระหนี้ของลูกค้า ภายในระยะเวลาที่บริษัทฯ กำหนด - นำเสนอผลิตภัณฑ์ และให้คำแนะนำ, แก้ไขปัญหาในส่วนของสินค้...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
26 เม.ย. 60
32 . เจ้าหน้าที่อาวุโสทรัพยากรมนุษย์ - OD (ประจำสำนักงานใหญ่)
• Handle organizational development, implement and drive career development. • Integrate content of communication, training and change activities to ensure focus on behavioral change. • Implement an...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
26 เม.ย. 60
33 . เจ้าหน้าที่แรงงานสัมพันธ์ (พระประแดง)
- งานสรรหาและว่าจ้างพนักงาน - งานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ - งานฝึกอบรมพนักงาน

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
26 เม.ย. 60
34 . เจ้าหน้าที่ทรัพยากรมนุษย์ (ลพบุรี / พระประแดง)
- สรรหาพนักงานทั่วไป ให้ทันต่อความต้องการของกลุ่มธุรกิจ - ร่วมวางแผนและวิเคราะห์การจัดทำอัตรากำลัง (Manpower) เพื่อรองรับการขยายงานของธุรกิจ - Update Organization เพื่อสนับสนุนการวางแผนการทำงานของแ...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
26 เม.ย. 60
35 . นักวิชาการ / นักวิชาการอาวุโส
- เข้าร่วมจัดทำแผนงานด้านวิชาการเพื่อสนับสนุนงานขาย - ให้บริการหลังการขายให้กับลูกค้าเป้าหมาย - เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของแผนกขายเพื่อให้การดำเนินงานการเป็นไปตามเป้าหมาย - ดำเนินการพัฒนาบุคลากร...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
26 เม.ย. 60
36 . ผู้แทนขายอาหารสัตว์ (ปศุสัตว์, สัตวน้ำ)
- ดูแลรับผิดชอบงานขายอาหารสัตว์ให้เป็นไปตามเป้าหมาย - ติดตามข้อมูลสถานการณ์ทางการตลาดและของคู่แข่งขัน - ดูแล และเป็นตัวกลางประสานงานระหว่างลูกค้า และบริษัท - ติดตาม แก้ไข แนะนำการจัดการต่าง...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
26 เม.ย. 60
37 . นักวิชาการส่งเสริม
- ดำเนินการผลิตสุกรตามเป้าหมาย ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา - ตรวจสอบ ติดตาม ประสิทธิภาพการผลิตให้เป็นไปตามเป้าหมาย - บันทึกงานข้อมูลการผลิตสุกรของหน่วยงานที่รับผิดชอบ - ดำเนินการแก้ไขป...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
26 เม.ย. 60
38 . สัตวบาล ฟาร์มหมู
- ตรวจเช็คการให้อาหารสุกรแม่ทันธุ์ และพ่อกระตุ้นสัด ตามโปรแกรมที่สัตวแพทย์กำหนด - ตรวจเช็คสุขภาพแม่สุกรเล้าผสมอุ้มท้อง การกินได้ของแม่สุกร พร้อมทั้งการจัดการรักษาสุกรป่วย - ดำเนินการตรวจติดตามการจับ...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
26 เม.ย. 60
39 . เจ้าหน้าที่ธุรการ (ประจำสำนักงานใหญ่)
- ตรวจสอบ จัดทำเอกสารที่รับผิดชอบให้ถูกต้อง ครบถ้วน - ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - ตรวจสอบใบขออนุมัติจัดซื้อเพื่อแยกประเภทรายการสินค้าในการจัดซื้อ - ดำเนินการจัดหา/จัดซื้อ ให้ถูกต้องตามขั้นต...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
26 เม.ย. 60
40 . นักวิเคราะห์ระบบอาวุโส
1.รับผิดชอบการออกแบบระบบงานให้สอดคล้องกับความต้องการ - ให้คำแนะนำและชี้แนะในการออกแบบระบบแก่นักวิเคราะห์ระบบ - ศึกษาและสำรวจความต้องการของผู้ใช้งาน - วิเคราะห์ความต้องการพร้อมทั้งสรุปขั้นต...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
26 เม.ย. 60
41 . ผู้จัดการส่วนขาย
- บริหารจัดการงานด้านการขายและการตลาดให้ได้ยอดขายตามที่ได้ตั้งเป้าหมายไว้ 1.1 วิเคราะห์สถานการณ์การขายของสาขาและกลุ่มสาขาที่รับผิดชอบ รายงานยอดขายและวางกลยุทธ์ในการรับมือกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
26 เม.ย. 60
42 . เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการเงิน
- จัดทำเช็ค และใบนำฝากเช็ค โดยจะต้องตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลใน Bank Status รวมถึงจัดทำตั๋วสัญญาใช้เงิน - จัดทำรายละเอียดของการรับชำระเงิน ซึ่งจะต้องรวบรวมข้อมูลการรับชำระเงินผ่านระบบ Bill Paym...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
26 เม.ย. 60
43 . เจ้าหน้าที่สำรวจวัตถุดิบ ( ลพบุรี )
- ส่งเสริมและให้ความรู้เกษตรกรร่วมโครงการ ปลูกข้าวโพดอย่างยั่งยืน โดยไม่บุกรุกพื้นที่ป่าต้นน้ำลำธาร Part 1: ลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ - เก็บข้อมูลการใช้ที่ดิน ในรอบปี - ส่งเสริมเกษตร...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
26 เม.ย. 60
44 . เจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพ/ควบคุมคุณภาพ
เจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพ - รับ Audit จากระบบคุณภาพต่างๆ ทั้งภายใน,ภายนอกและการรับ Audit จากลูกค้า - BQM Self Assessment Audit - ดำเนินงานทวนสอบกระบวนการผลิตที่จุด CCP และจุดเสี่ยงที่มีแนวโน้มก่...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
26 เม.ย. 60
45 . เจ้าหน้าที่การตลาด ( ประจำสำนักงานใหญ่ )
- ดำเนินการตามแผนการตลาดที่วางไว้, โดยครอบคลุมถึงกลยุทธ์ และเป้าหมายการขายอย่างมีประสิทธิภาพ - การจัดการด้านการตลาดสำหรับผลิตภัณฑ์ใหม่จะต้อง รักษาภาพลักษณ์ของบริษัท และจะต้องได้รับประโยชน์สูงสุดใน...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
26 เม.ย. 60
46 . วิศวกรอาวุโสเพิ่มผลผลิต
- ช่วยผู้บริหารในการสร้างพฤติกรรมการทำงานอย่าง TQM ( systematic,scientific & logical thinking ) ให้กับพนักงานของเครือผ่านการฝึกอบรมและการทำงาน - ช่วยผู้บริหารในการประยุกต์ใช้เครื่องมือบริหาร TPM,IM...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
26 เม.ย. 60
47 . เจ้าหน้าที่พิธีการนำเข้า
- ดำเนินพิธีการด้านการนำเข้าสินค้า กลุ่มอาหาร / เครื่องใช้, อุปกรณ์ต่าง ๆ สำหรับธุรกิจภัตราคาร - ดำเนินการชำระค่าสินค้าตามเงื่อนไขการตกลงซื้อสินค้านำเข้า เช่น LC, T/T, TR, DA, DP - ดำเนินการในเร...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
26 เม.ย. 60
48 . วิศวกรไคเซ็น ( ประจำลพบุรี / อ้อมน้อย)
- เป็นผู้ช่วยผู้จัดการแผนกไคเซ็นกลาง ในการผลักดันให้มีการทำกิจกรรม Kaizen เพื่อให้ TPM ของโรงงานที่ดำเนินกิจกรรมให้บรรลุเป้าหมาย - ให้คำปรึกษา คำแนะนำ ในการประยุกต์ใช้เครื่องมือปรับปรุงที่เหมาะสมกั...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
26 เม.ย. 60
49 . ผู้แทนขายปุ๋ยอินทรีย์ (ประจำสำนักงานใหญ่)
- ส่งเสริมการขายปุ๋ยอินทรีย์เบกรีนในพืชปลูกต่างๆตามที่ได้รับมอบหมาย - ดูแลฐานลูกค้าเดิมและหาลูกค้ารายใหม่ - สร้างภาพลักษณ์ของสินค้าและตราสินค้าเบกรีน - สร้างความยอมรับและเชื่อมันให้กับเกษตรกร...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
26 เม.ย. 60
50 . เจ้าหน้าที่ขาย (Modern Trade/ Food service)
Modern Trade - ขายสินค้าผ่านช่องทาง Modern Trade (Lotus/Big C/ Macro ) - ดำเนินการเจรจา trade agreement และราคาขายสินค้า กับลูกค้า - รับผิดชอบยอดขายให้ได้ตามเป้าหมายที่ได้รับ - จัดทำรายงานการขายนำ...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท (บริษัทมีค่า Commission ประจำไตรมาส ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าโทรศัพท์ ค่ารับรอง ค่าน้
26 เม.ย. 60
 พบ 50 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ